Skip to main content

Full text of "Dasa Sahitya Darshana"

See other formats
J— — IM 1 OjOHQ d^ot-1974 

MlqJ e!<sCWrtttto-197S a 

DASASAHITYA DARSHANA A collection of Essays by 
different authors Edited by Sri H S Knahnaewamy Iyengar 
Published by Mangala Bharati Prakaahana Myaote-4 
Pages 622 + xvi First Edition 1984 Price Rs 76/- itorWjwJo-560 010 i^rica. s-„r-ciC& tSsiFTWod tjstJSdg t^wSj^Snari aSOeSti 
fljaocio tood es?Ei=i di'o^rWBSn, ead«B;ST % S ( ort csddde wd tp^ 

o&g sJbjsJj^.. stonjaec^iarfodj iSj(s:;r( o^d siisJjatOBSsidid!^ 
c&EiAjCArorN j3aQ*cJddD doerasdo 

esosrarfds cfcosOjissn anb n tjrf,d;> jasSo^sjadiS^d^ isi^ rf d A 
rt<?<g ;roodddo dfTOFWBcJy os&o* d^ddog .^.SsradcS drorad 
rJaEptjtsscJjF-d asjoodraoosrtvo "iiSdo dod d iicjs^o^arfa iiacstejan 
wdjCd <J droadddj wdSa, Soodddo tpadsidg ddoddcdjari 
SddoijBode wodoS asdj dotad dMnrtt djjrodBc.net!;; (jSiBJerfaria., 
wtfjwfjrcdddo !oertsTi ^dd tf a iSrWe) rt jj ^sid qnOo^S tuOdjrii?o 
ssjteiSjftTO^ftctosSciiis, HsrEufficKjo ijldsrde "*dd ^j^drEfajOiU 

add dmgd fc^dS^, tt^sdOTdd^ edsb, fctfssan d^eran 
Sgwdugoddo^ ddarsie £>odo ^Sda Sosac^oocf "*dd tpaaonS 

d-rod^do ^d eb3K> dssdoo eSe& BiDt^aS/teciB I aowod awodj 
sSo^sJJdda doaBKdo dt**»tfod nBb^d^o^ dnwlrais&ood 
MdsiEj ^o!7adfSod= tsrtfri Sjsotfs iSjaOrfarteSiij £«>a>kd jroA,ti 

oirawd do 

sSOEWJdg ^H^WydjB sodraSjEsm -..■.ri;.; do»3do dOSJ^ 
donated aUa\ assort doja«E3»n rtoi^Sdg sroo^odrWSci, 
dta^tosjdcronc^dtto ^ddjjSeiWo So^adg ri,oij)did<S dro&©Sws 
"aej^tJ «dd dw*0 4 Erari ")dd dwJjJ^ adarid^do w33c3o ifdrt 
wd D Qcd ^ddo adi^ d_,rte) w soao&S a , eJoaee-asJoddrWeS^ esScns/l 
wsid tpBdaJog {pBdoJodddo nrao&i 4 tKto^nrttf ki^eJcaoorasn 
■■j^o-p-^^iQ K;sjc^?!co=ocran ^Sda gread a «ja m jra&.S fl c:ac3iiS3 


dj^oSsg -slide droad H dg eSjs>1c3«Sjs -sh edoddsJ/ ^c©cJ 
eeart yjadSd Qf^tr 'sSasa'dd tgOtSo aloiijd es <{}fey3& wodcSde 

SESOraartfa -id: <-*.5;KB?id ussSf aJj^eicsJa E,,cdi tflSri sSDrasri 

ortja Eood ft»F^«fcML,< adsfdeads «td* OeacAig sakaS,!*!^ kIeS^, 
Q ?Jf — ODfU sJdcddoto OttejwS, S^rWoliaj, tasijtojs e&S.dd,, 
a^jcJjBO^^c^da i!a;&jiss isaobsa dtfjs wta^ddarW-ia Esrficda 
tpaS jiiQ id\_ 5S v BoSort«;So Sj^ftMjjjoad^di riS dfsaO-S idradja 
S£> tfaaaa-i saaJosa ddjB 6iL3dS,ti!> wva^ddo iKd^difjd fed 

OsS5 H pS3_J 3d«WJ f£ ddijj, 55t3j<J JOSdai * ^tj e^Arfctoift 

w;JeS rfdsrt tgearW ouj d>s£j ( E!3d e^eje-dodd tfi, wft,atodd 
d as& 4 ogreri'JorfiJ tj,ti uoada »^^« d c)j~!033d tfJrid«*sJg 
t\ ^iijiid 3jjedod« da, aotjoda aadd dft. rtj»S,d BseoS **w^ 
rfg M* e o3 EsSs^rf afisd^Dfc; ;=a, ^>^a sa^d TOofto, iS tSa^ saSj 
d-dojoodoqS ss^F-dsfo ottf^dotit a^dad* ids, cjouadiipsndid 
addcS wj^^ssad J^.e*o3 f tjttjOSaotjada oadiraWoead dfla^a 
e-^naoi's a «3Sdj-sSr*»aft 5» s s! dssd&djdf ^6,oS oris oadea 
rfsssdi oSesoa^d dtdd ej SoBcoSmJ o*a o^d^osojs bSesb n 

tsd^J^ &,».Si';k3i3j3 djoijOdcSo dji.cM.ij*.'ai33i* t iiB -icjjaod; 

taawocnin rfoijDdjdjn da, iiou da dad^d d;3 dddro\ Saasad 
Kri -ts eow ta dSTioS HJddaajti awg $zu6 tij: ArUSJo d 4 ri, 
ainzkdjdt «d-*?ia <l aDj^feja* d*/'..;, ;^i^ 4 «jtea d>^da 
tfcf RSBTte adsfiie, <jj5AJjodjdciJ m e rfdari SjrcdMft^-isow ipadd 
^^eoO^Jo E»ed dia^pae os^Wti::^ c;^ ( S3_i ssacxa^a ySjOk 
tssi aoonan djarSsjaSt^odaoraar) tfdjja flatpadetoiD s^ctju 
laaan * sad^ SJa EtTjB^BacOcala rt aJ rt »^ v d^ «„*,<( 
sSsjiJftf o^ddodorjirfja cod dodja ud : wadja MSSofci Sd»d 
rf:J,e saoJra ^odd^-9^ astortorocnn BSo« u dja wd^ood * wioi^ floOcjsrt mto&jlf d .ri>sS>fdF"aiJ3do. eJSjOSoouodoijs Star 
nsd "da asti^ta^cSoc ^ 3U - djiK^aJarte ? «3Mo djii.aMo 
rtd ( 3 # sW^ MCkSj- ra tjS8,o3ooii. ids doasO, ssofcrrf artEfofj 
tJjsoOrt t»d decs «\rt»eiSe,rtertja faodolof da,aJod e?5dS 
ttgSjOdo 03Kni,cJ d*. Ere,£id K»aS£ MS*) t3«Jo&:>A> aoiiacrafl 
E)d t aiE?are jibs &_& s3e« wosi&st!Sa,rW 1^ ospB ( ?S riBttoS/^S 
tig dmdon d ..KtogSd wrt^ 8as3,tfESa «?3s, -J dja^ssad c**£, 
oSwnjiafW awaddfc; d_,sdodS^ us^-ia ri^da "4yQtA) Q da aadw 
rfrcr^d^r ^;-<o &"*\ 1 ft naidaa» a secSiSjdOej SGaVo 

"raa^tf iScicswjtiiS Swdoaddja Kw^t^dgiSouaraan S 33 *"* 
□and t/Si-Ptt iijs^cdj'jj a^ajjca ss^nBrt dscastpa^si ati^dja 
«tdSo djti^ot afsse^csan cHPtaflj-oraart da,^od(j t»cde rt*>cS»Ei 
BB^rf wefUiSa »^( wsfccsancJ ras-^i esridMSt*./^ u^« SoodoJa* 
* dodSFS enaJa. 

wdtJ tjjg^ tuocaeJj^ curia tijaeidfi aajotia n3J3cj sdsdF/terija 
fcocssodtja tasJdatfjaodo sjoQdMgd Sjb a» crau 8 * siticn 
taaOoiodda ''dc^ w'Jj"^ e*?* -?*, »i°" dj*i ^dg da^oSo ^SaajtS 
•SfJo., siuatia wdOrteoft aoriCMiOBajti zi_3&cAj~<xSti adQo&ua 
rtadoatfo toocJo wood EJulFrWakjj ass^djaacio ^SasaS :dfs«3F 
treodg «dd;>Sa_,rf«ri r dj&* & faa^-rodrts-rtja ^SeSrfdKre Oat «>**! 
eiboS i3**n*D, eii d,,d 3_,afc>So oJ rt/d »icJoOSj^o Jaei &j%* 
«3s,B»drt$ too©- cOtf S3 SsJjJ^Sct rtada&jjad sdjcda^, ftigrt^ddg 

»g Jd^ifcjEiacOa^o adti u3i3 doaiOriirad dtd^rfthfcv, JJofc^tS 
tto n dJadotgdsajri Klots oironaQrttfo wrt& e ai»*.dadj * rid f 

d d, 3^,«.k fi «aS„*i. aS O^jfo -feesBEpsrfSdg --do ^ij^sjad 
DsioJag djS.ijBfi^j rfoctfrd iS u Otf dj'jjKl bs riaSa*'i*j , ^,aiaS - MOUSES *iedd aareJs&e i£ 4,0*1;^ Sjed^ wri* ; ai-asJ rtOfccra^a 

iri,attS^3n d^d e^fl #ar>Fri<&> doU^ajBodosraddjo tfjsSxts a 
dsirt^ t) Socd ^BOSDri^jB dc,rau SsJcAwiq, rfod^b d_7>d jjera-^Sod 

tfe«k(EJfJi3305o3o « Bsosiej^ Jiarid cradrafkos dod rf da toodeJo 
ioSdcJa tid^^riwiddjo yajKWsiioiiri iWrMt^ <jjjrac33 Q d cadre 
Sots dad^d wrtdcdfl,, doooti bod deed * u d d^d dd^dfSfSdo 
djOd cffSarti dwse> 8^,/tfi*, t^Sa i-tearf^ rE^c-jri^ djsejcjg 
wSd m?rt *j»ocjjscdj da wdort dedtia aoaosddj} uoj d-md 
^ddnjua «ij 'sddj eJ^KdidOj assid Sd;>-* sfcdKoAddo Sdo^ 
draiw-Wi^ dedd waooood aaaddo di »io~d ;>SotOdFd«g 

d<dda SddifJMjdsta* dotaatHSd edrfa dariKroej tfodcOjad 
rtodaSRd Tjsocid icteric*;*!, fcjtA* dodrfctfo-tf o$o3sS3d 
fe«rt dijOte rfdjoad ded fc ote aadOorf djdtfo !^tf_,£>od woQisrad 
osid a=sa-< siVSj S^ aul rtoKid io<r1 dfl, tjodo dofiBBajT'd 
arf» qtsttatd <ij{ tp3rtrt«5£gB dootoSo SaartWd donsiddo * 
dDffiroajpddSo, isSFUddg *£JC«»ftdd& «h3,« ay ftraFfc-tf 
tfoneifflj CBtcsdtrarfrdjte^ sOofAddo TOfe^aJ-ij^ ridayt^rtj-** 
ddo *^dd twfoirid dojsdfjate wdOoSst wd^s*'' " 3 u cjbeSm^oL 
addod doeodj, nso? — ^dda d*.rt oS-rrt aoJosaod^e a*Qd 
d;S toaSedo 

nsrtsaSoiS, ddrS aou ^t s&^tfdg asOcsaJJ Wio^d 
eSodj s*»sl>f« BifS d3so*«» ofca^sejarid ^awt-idg ee»owl 
dodd datiOj tWdrtrt dOrotf nsb^d -Ma3i>» ^id jraia;S B 
rWjsodrt <*dd S»«»rt wd 4 <dwj erealxiatoj^dS djaEiBOsSnondod 

riwto tfdtTOJJdo shaded (jsdwl doooasc awodritf? «j>d d_^dw*l sja&*3 e d £>jj dsos&iW sJOJcrfa Etootfjad&d dosa naSiS * ri u * 
^ck raazid sa&ass^ dilf-si stoi>*j( erart sBtai f d d^rd tf-rad 
"*g uoerendosJ eJ(3MrttfESa wdodaddtia * £ *f>rt£ w^^k 
8t»j Sjaado-iEido wdEia etfsran ««S3 sjdfcdodddo aytJjs 

WddaSjafcl^ njcJOrtgSfsi G&j&aj&Fe ^SiS,31^^o H SCJJa4.eS 

awtera&i^ dsSfsJ d *JosjaddKiariri?*jdo djoatfrfdo «Je$,irt>„ 
4«#oari ?33rfci ^i rfjarfote^ £dp-Iu3;;c d.taos wri^g * S«wl 
dtSa ^KitYaS t3E30 rt A sJssi&WejeSOerajdawosS? ~i~i B*M ostiss 

wdd d^oaiWcb aaljj Saudnart sS 3?, laLW^ajadta ad^OdOj; 
tijaSrt djoadc'd ESdEian swSjoatd *if to si tfj^dwaArModd 
yusa^ab dtd toenan fasSa 3i wssaMa^ociKto 3jjBSq,(,atf v «J 
t&oaoSaSa udd t^oda SOcsad nowasitri 6 deiOsJrt'iteit^ sodcQaUa 

aedOg edd dSfc-jdfi^ rida fc AaJaocRrt© KroaddrtaSooerort© 
tpaatfoarid rtoOrf *A iodn ^.oiia tsddti^ mu^, eSedoJedood 
dcOrf udcQadua Jjjejjtraasj; i3teraol;io "»ho k SuddJ EuC^qJdjs 
•JEtaJaO.jdai/ ^h wnriodc Sjad g-ra^rtja oJ;tf£)y 

wdd ™ad dori tadusdzSou idlSOed --.;:.nirJcaas)«3e&ao&oSo 
ejietf acia^ojjdo at3:3->d rt^eatfood aJOcra-' jiaio^d assaddgdad 
OtpdoastaocS eJesOtSrftfEfD,, toddodjat^da SctoradjXfda erosa,* 
djaoftrt Cid^sija, dadaeia^d ioerafi ?Joiajd&3Dd drirl £WJ fc o3a 
dJioort dttfja,*!^ OBa^JJdjs saoi^d S-irt di cao&rdg) CSeS 
sran rfffiaoto RsQrt iWoSeo d *,e a axf %H\jO (n>dBBddfJo =l 

de^rt SSrt osotginan oswdja rt^ wocojSs t^oda Stso^ bmsd^oj 
Esafi carina d sdtfd* ajjaQSa esdrtod dsiaft djairt A<d,oad 
sJfd;Jc& onaft swkSo ^ uaoSar dOB«oadtJs*Sa wrt £3rt SuKS.* 
olmft SoSddo *,« tftyfe Srf g wa^Saa^sj dwaajddrfda »,? » t* 
SS^djjaSf- se^ ti«S bJoss dtjaridoddg} aot±> t^cSoF =SeC 
asa^ B fcddda iSjd^tred Sjf £> ho* ^n^HB^oaoiiaJodD $wh SfS, B^&^Srttio Selena 

eJjwrUB 1 .j,oua^ acSOrfja a^Sj^elf-rf rfotfcJrWa £«d sarfo 

1975 dg Eieio«BsJaiPcf eortcrai"i swjqj sdijSrttf rbawaoaiti 

■St rijoq"dg fcje-ioA s.^sbd oawsJ:^ b>eESo» a sre doortt 
»j«idoa *fooa*Bj oacSota^ ^jtdoa sradierao aiado, ijetfo* 
«ao wcrfooS ssbom ^sa^ej aSwssad:) rfj**^ eJtJMoitido SBartja 

ijactsd^ rfii) b cJjtoiirf, ^ri^ddtidoaaMc;^ 

Nk^oS jdjBSirf gc^dg sio taaod riosto, zioSjafdfJaa^d rtpqf 

ritfj j^aSosSjiSBn Etooaw^srtsrf cas; toduo -'fiio., cafe^ a^sSsapJrWa 
t3t*j»« 7 

S«3rt Efcuade j330 _, £jj*-rtcod rtjoroaoajb jOOtCi r^uoSiJ* 
rt*jB ^n^rtjaoadosidood ^sd <s«aai searl-ia oSraSjd* Wlwo 

sad,a£j .aocto fcna^caJuarvdanart oJaad ai^»Jja(rfdja u »£StroSr»ji 
dod rid^od 5S J *,»tJS aJjBBtJd jrodo*» E&tfAcddo 

djadais^ccieg) ^*-Ois SJt^d eartdd 1*3 oAj^jssdrtf 
* f5atf it) tdo deSFrtffod * dseCs) wadwrtecd rt.o<i!BJ,owJ KisJo^ogiKfa tAisfij (JtiFiSrtaiojB cioyrdsracS BJ^orisfci^ ©todtdtood 

sfctej cSaJociMt.^ esJdsSjsx t^S-jaoiido de*C>tfdort#rt aJS^rWfAra, 
udrieroowao acid oBOwiretf a?difO(^ fljaO^OocJ tftSMdo 

n»rfe ijKsWrrijg tow„ Wesrd ft^t* cJo&o, jjoi^a <TOS>aJort> 

sSiis *t^ 5b*. *j? « M $,' a ,t wsort? ctoowawi £>rto »OTddJiic!jcra 

w«ni u rftri rijMjS B^tfttoJaSjclt. rfiSs b trucks 3i s>8 ""^t 

j»Soi 4 eJSf R rt,oqKd jJosracStla3r(4» e^Jj «H sS0BS3,d tractor citto., «St&ti6% sa a*js>^_,d «!eJo«ciddo en>tfgc=*jcJe3„e ioSCK* 

eKSM^sJS^SDartdaJcWjB eno^d srf,tsf;j:>Kreort nan) wa&>£ ( cj 
sort ^soafeJj^od) enasafertO i^*i*4,dsii afiSj,, 4>«toS H rtss^s 

b\,» ESjadEodtw oarfEfloaK tfosrodiSdo deSuJdorltfo sJoSo, jjnard 
M^oOsirtr .a&Ortja * iljo* 13 afc**),, Actita&s SozrodiSOrt Stw> B ei<3 luodo a*oda io^mo «e^s eddcpsrlDA/itStg 

<«*), iiaodje*£S atasd <^oQfS bJoas BStrido&odd ojirsi 

awdjiSiBSjCldjB &od SoaocS Sj»eric5 qtoQa^wSoda acid rtjod 

doedjKid Surf drasSj 23;d.3j tJ;i3 ijsj^dsfoj ssfca, 3id«i,d 

«tod &*,*%, \5e3og sJBto^, «ancdDS tf aoSEStit. AatUft iij^l 
droOdoad **■ ajB&)!£>do «Kt)tFJj5< do anAi! jBcfafiSnaft t»<^, 
sjsoddo odd ?Sns«fl^ Ocfeijidj*. wrfrfoSjg dmdo<i*^a3ojj oiodci* 

Udja i!!J rfj3d3 l.ziJJ doc ;:.^'c aartd Ji'i;.»_,« ?::3cc3i^ £e>ci:ssn 

dod s texi drodtStDBOSoSi dddo Ad^-d dj&eaieioaan stojsdt— 
croejoj spadcrWg) ieJuraoiras eJt^D^d eJ^djae K*i<{j a3.iBi.ri dag, 

Etoeatw d "ic^ dodo wdpoSofg tf^ nsatfeSr osdadoaoqi sriojj a 
ci&g Sy; srailf ud& dbtiod uode rtjoqiritit^ stood Sot rraj:ws Eciqjto 
(jBiJjCn^d 

*j< aroUeworto «dd si*, i4ii *JB«SoSe^)cJOr(^ doadj 
FSawafod £>£ MJjOOdriF-ddCrtJa sSdo fc (^(syfttoo 

stSo>ycJ rfjESKjp lioxfed s*da,Kl BSrf4,£g ^sAjj tSjK* o .Jjo^d 
^radSo,, SEiD^ogJ sj;B3eWcb ^dosidged ? djirafcS opccjorti_.o3.ri 
ddc^, ?ici s d fciodog ^gods;j» t*odo d^rt Booi^CHtod ft^Sodbg 
doooEteJ ejsossead 3*e3s3ot«J i^aS-ra^o, ttossri deS, s!cio b rfdfflrt 

tJoaterHJo <Sd^. ^» og ae»Sri<^5oiiuB riBddOfcdddo wS^cdo wodo 
riwjcJ ftjcdo* do^j, ijttt tt rfS,Etjj64f o-ado 

^^"HS BR "* m»*o^« diFiS rtjodd w^ao** o3j«oit!«Jo oed ( 

no sldjsyjrart tfs&OAd sdj^ a ^ afd^eg ^ ao^crtjs FjorodfJ 
Ortja e3«£>dsJoqtorWrtja siooctitfortro s&mQcMj daaod&rtjs 
do^o, rirf^d de^i, rfs^A tmg-.isiajitiarijz sjda fc ^*4irW» 

sii^SjBdo-W ao ax* eetVBdajBlr «OCTO7J 7&to£,G$ 'SaSBart ?i«SSEi WtJopaa tffltfoarido <* an' «>H> oar 

£>« nsOaBtartocJorWo jSM ii ca „ dcriswqi otf^oa oto 

33. sn^rus XontS sSoaq. <3 s t s„ 

itSFtJTOdOa tsai aCi.oJm' tfsisr&J'tfrfg cdSna^s^c^ ftSB'SD'BSto «n>f\sn s E35a r a*jd $i)oij»!M pi ffiuasWoafudcJ Su^ »33d:i3 tttidvii Sa^cds dso^ddg sjid,^ n aSi_ rffrf Setose «3 f oS jSjsd, dcsdSoJiorii EJfSS3ijadi&). s^a^da' 
1 bj35*_e aKj^t SoSo.'.a a*a;rf=ii!; (iris 1-156 3) 

WOS/si vji, tji<><z)*Ott' tiatto (Colendga e Ths Ancient Manner) (a) S»a t n' eia&i osSy atuafratk' %e^,i (»*HtiS XIV I) 
lb) MOtf e jSS)fi?,=Ji asoobf sm)«ttf£ 1 £ bus n~tog a EfcJrEi 

ctasSg) aSs^ssia dd «aa*rta* (Jatgon) ^SwarfA)" ra&sjdaotu 
aS&CTart noto t xSa S5»rija sSoaariidort* ^sJrtWl ij:sodS*c)w3 »Eii 
SiS^rtcJgJoJws ^tf *fc$ s EdOasS siao^atod "^aaMJJtisto,, (wig 
assort* vJi^traoJsrcf fragsa* *rt,03G* arJaso-a^ipF-coa 
«ttapjt3r! a sirf, Sorftia £>;« sot doicc 1 soon vtfo$;ifoBB,t3 * uctto 

if) rsrfd *s£> tartcuo <^Sa5M3rt*rt Klowci^irinsS sKdcrysS;* {Source 
Materia I) tsf&m, JdOoiron rtor£,tfe£r'.yi3ada<30c!E> anas djtde» 
iSrao aJBSo totfeJwisrl "sAss&tfsSJ TSSotoft OeSStWo tfac^Erert 
^tioa 7to$ ( »$> srosS ^ SCjdbis sirartrd os«cS BBsJfDcosoci 

o3fl»rfaS.d Ew^aScdi MoatJ Efc>J9Ei«a TOd^srte^e! oarJro 
sSjsdtw OK3,tfs3sd h nj£*3e3 teaFt3BWgato xosortjaje;^ t,ot3tf 

«j si 559 rig oa^jwdtJ tda^ofcsX,^ «fa*«i,«rf mIobJs Jargon Vocabularies artificial or Confused i 

to*oj B)e*4rNAi &dr*wrWs BdajoartW tgttia^jd^, oWBjdjiw 
HoEfti!F« # U^oawiefaS tf (MjrW ««» tJsJiWa sJjxO tto^KbS^ 
iMoiMJSWa jtosowssg (Their face value cannot be taken a* 
a source for writing history) 

(a) oo^sj w ai» aoMd mo seaci nsbaij m »o sii 

!"n 1 «J4jU So Mi M>) 
(b> bb| (to ajt storf* ftj,« awtp» 4 Ud& ej .wt (n as.) 

ml a odtSoswtJiW oral * *>o ^a^ow-^Aea t>,ca3do»*ci 
i(,anv3 (So aiil ta acfcjoawcin 1 &;c* q vi![ xlx 

saostBanrtr 

OSSS!S50ElK3Si!9 rlJJt 

e»3o acUMc^f swtfoa *sJ,t*Jj-*f I 

WWMitd wSaJdo am 

5i=avaio nfi:3 oSs) acicdi aftas n J 36 (KBP) osiSjid^ diSfcKS ?3jb iJart d^js&cdw add wcfScto ot?D a =d3^g 
Kr»S o aBBrtia ^id riod/W wrtrt s3 tfj^, i«ods ald^rfsfc^ fetrt 
wdOcs^S 

[t4 s( dsSr&sgaoeSt&i,, Ofc^d £wtf„ cistrSrttfo (t^Segd s&dei) «rtrt» 

{Somedava seems to say that oxceoiing the Jewa dootrlna 
all other systems favour either the path of duality (dvaita) or 

that of non duality (advafta) * SariuEioa^cFd •fojgarfO tS^ci 
diSTOrtO O&Bo^tS^d Ehssrenfi d^S tfoa^rasoioritfcg ntcto tfo 

&;^3se?^Ji_,d ^ya'i. daq^aBafoFd d^S sJodjEjaafcd rfoQo 

aStSoaJdcda^ Eotrt oaoso&rlwSja 

W)i3M"*Mj»e SjJ,i*3p<S) 0C£j=J3BfcJ AtijjFflBFS' ■ I 
^,-3«j Mljlil-T^ «»SfBJS iScSS tpT>F;5* SiWII^SiK:! 

Bt3> t 3ii3jtg atqfFoW tlMpa^afaFERO rtJdoo #tj< "".« 

ctossBTSdsidnsiaSooBCdtfBidocJdoS^^ ^jJtptrtaa HoEitwaJadadgo 
eJt<to3^iS add dwoosidd aJrfdaritfa d,2b,a Sdart «^g aaSti 
s£»4), eddodd ta^SRP oJiaH«ocS ot&^SBj^g aJfrarWddrt 

6 Dr K K Handlqui Yaaaatllaka and Indian Culture PP 
371 372 

tJonto eaoi^owttWa) 4 rtts fy;g&tiarc$ szttrtVort" dj&jSe ^chiScttxixSrii »,# 1199 1276 
aodi con «c* a t?oOBD f iio f sSjxSaxi So Ona^oScJo AisUjdds 

zirfsS^ jj^iiBSidt! efc oiairW Elf ^?3tPidpcdj BBurfckrWs asig^irrf 
ITOfl (tentatively) *rfrt •^dsi.rt (s^adjat^ o&aoioa r^aSsa^S.jCw 
trirancS^ sforfjtftfc., aldOtSo wfJoidiJf od^d O sSadi^ JMtfsSS., 

eW^BJsfc^ sfcratfo rissArti) sm**j, cialF- ao«o &aocf jJ) 

ooo» (tiiK fc ciecido) 

saBaRrWo (WjsS b # cSonSsJ ^^,ds) KS^SapaeqfFtfj (*> ft, » 799-849) 
'^ocJjHssiiAfqJrcfa (jJo ft, si 849.899) 
^sSe^artfftk (Ai ft, S 899-949) 
wyS«$« sfe-do (rt> «, s! 949-999) 
afditgJrtfo (;& ft, e( 999-1049) 
W^t^^rda (*» ft, a 1049-1099 
Bg,tg„*eijU*> (rt *j $ I099-II49) 
«ifb t sJ4jtga(!jiF{Ja Ok tj tS (^1149-1199) 
WtSMsWrcto (A> ft, «f 1199-1276) 
Ep Ind VI P263 rtaeOodd Se&bb^eS as rf,» osid wjSjabiJeJ,? ^c^ eJo!B3b»" 
OessajW tSe^ato tpt*fti.5edd ?5crfE3;>t&d (Bo^csiJtS > j^rfso^Sga 
can!) Rns*iOi_"ci S3 akocija S^ doESs-t^ra rt^or? (i^abci^a 

aSjJda :Jj»t3t» GoE&wdsiSS: WjS^iJ u eftir ^osMcSg uaft dsUS 
obcS owp&S^sS d rie^jSoiso aStsdErah eoerratfcig Sje^S ^i^,** 
SdDF- (^ osdrsoaawrf.) Etoi:df^5 ;infl a HlA E^RJ^rffd aoioaa 
ddd t^BJ, jJoAfSS^ sfcu-«EJac0o*3 »• s»S, os^ioSo eBrtdoSjo 
SKfljirWe^rl© w3«3 ( rtJei=^rMS rijaeJldssaftMjBgJ OBijpB^sd d 
SOjiSoJst 9<SW3 SdsiR^oS gnMiA .sou 3(*W 4 o r esSd sSjeS' 1 
— isj aa^d cbwyl jJOoiiotoodijj -Art s^rfs sdO&eO^cJenn^ 
^abotpju en.e3 m ei0»d Efstd^tpasi riOcdi idd^sg JoeAd (ji e> + 
f aJa ntwwfo) tiSatr.sJa si jra EdHa^tnocsMjCt B lo'rf ^ seo f, ijBisr-ijJji- Bos;! Baud* ncjfo^irfg Bi-^s iaas ss^j-obeSs sJysas 
(r3^B "ii^a (So* iaoji« ej o>) ar-ln Kens diejscj ssoij^aSjiass 

oaocs » «JJoqfj«*OoJ.BBw Si 4; si 4BOO V 

10 (a) uWaaio'OGi, Msij^taia^cfto ijCtfaJtiOS, (Sii bbsjeiieJ 
tJor m t SoBD ) =a o«al 

(b) ms a mrtantf too^m edjcdss a) ow ( Fit.) 

11 cm* ri^qf (I n mo a) « u 41 pubalkar Studies in 
Epio« and Puranas of India p 81 L nisi usfusi, a&rd 

BsSOw ItdtJJs aSjse tOdjsai tsaBB eJc)jve ^tZ jixtsoTirij-jcet 

ea^MtSMaoej,* (Bone 

f>**w MOob-'o Qi*rt t« Swt fr-^tJj-Ooflio n ode tfxOL 

(Si&Oo oBJ»b w »| 76 1 

aXrS t naoUo «J<J"f,wtra * nwgiirfiwfiSi sacjco eSocio&rt 

B«F-do d&ai» IT|_75 1 K» 

(«„Jj/"J) ^tti.-j tid-1-.'fi sj<,'*b oi-soksj S)=« (ears) 6£ V^ 
(i-j 5 UfiaSd,nfcc! ajju stSiSjiitirtCKVi Solo RtS&fjroaj 

«irf;5 OSoArfB (B iE^S BE^Efc ) £i> !i liOd (S3 1 B WSJ fSU^ 

tfc*. tf£ fcdsfi Bdnj CoK (tJS.IB G3) "fiSDtJa Oei3«(roa Of» 

(Wort ricj, td gaet^spBEf Koafc wrt^ oeJjb Soc/lxSo tiocJo 

aa/f,^ K3t=S s rfg MSifaby sijjhci Eccrlja w^i^oio sad, ^mci a 
oJKirw^tfo eJs^, weak !^*,c*jd-bw>sbx1*„ w^S:SeEiHwJ4, 

12 (b) *j,oa)o+a gjtoqta (to eJonsAKucta sJwraior) 

(b) itiHs4d «s«*,o»S 4i a J. Eli s*=iSrt«jf iraif-aajviicjsato a^sdjjd 
cr^KfeaJcccJa Sjoi.t ii ccaEBcf 3 ;J 6,t bsSfB ocps mii.'ctad 
rtjiftj nods uBcJmeJ djsO ioorU> 'mfl *Oa db^jb^s^ £«*»ciS e 
*MSi4>3,s! «ona wad aaaS SM&ncg sJrJSs (JtinusttoSjo) oaOco 
* afoqJ (cult to worship) ^fjsruioodJe t3«) SCM rfvj<nt) w^ jfojtdstid oods tJiSB^n sSOfc ©jfoasd^ - <s»3d Sswajdai^j - saoto 
rtjaaoy I *»*>, a*rt aWdosSjSgJ tfjadjd d*oJ» wfieS t> 
oatpadart ftje^aj, irogB** daS,d «S ^dadord aartd a^Kteft^ 
tfjact E0o3o*jd rtjse&sa Jj^ccdidi nai^aj csj oaJiriortrt rteOd (WiSSO 
rtifo » OBScJ?jEj»S«^,BieFa jrortdsfsJj., tfedexs dd£4*i SOdoeJe 

£d£>d da, ate S Lonsci Hi b aded5S - ,I di Kd£>tfJ d*. ssaddd.*. riaraOjiBjs^tfjirasKa, sJrtjsSa tfOiraii^, nawSjiiB, ina,u? si dOTF-wtfciO "id^ t?=d3d ^Sd tfdri<?rt &&J3 rfj ^ 
diSriJ oatp S^njj d*. ~ ^dj sGDowSdodd di^ai sJetfartiSo St 

oeda^d dcffidCcdo sdoqrad rtdcxil fiorted* *>ou tf»jrtj» 
Eterau" WrtdoSfSg t^co^d aJdr^diSo «S£rtf ?dnoijr^ «dd odo ss^ trfJd A«io!3»a adcijo Uj!>fc»W» sjjstott s^wJototo 
djJdrfocSe eSetfdeto 53jade,tSttSodo tsa sS aJjAwodrtsron sjwS i^iteso *:ir^o JJ-Sm ^ s: Asa Ei^iWi-arfo I MlSrSo ciorifjo m«,o 
jJj^eJto* ftifeddo ll tfrart 7-5 33 

□ip t,*jnji iKftori uB^eJjs drcsu tfa.n.'e eoS, tj!s ycts-o uxsdts^ BiSsara rfdg Sde» Sjj&ej wsScJess tfjria4 tst38 n^JJBjs^dg 
oa^rfjaucS »caW(Jjs rassH.'sWrfg cs^-mud tsosiri^"* «se:sJoEJo 
tSettowts* ^EJd£»3§ w^cdi esortriti rt=S»s)eBEKirto^,t3 «eJo\» 

n>si ( rWg sBjSterorW od(jif3cd:o tftBads!^ tooocS aiuatou Hjsadtfftfo ^esfcSe (jit. **a H **JM*^s*.EJ OcJS^ !31&> U sJw%,akjB 

•wt 

(a) wasj,* s* arts) «4i«sJj3j»to& n *™ a 
[eeto (#$,) sidSs s3,«rio j^SjsaJoaefcfel 

t(5**, sfo*4. JSjJ,si) e»ocfc> -4»A»,e«aSe < wS,c0s;U3aboirf» awcitto ] 
Wjj,SsJe ertfi tf$,ojoe «rtO uodjsott an agafog* f*de» :roi? t ©jii 

(C) *5B,« »«*«■» ns«wio, jKraoSBTl 1I*B »V rfodg) SaJoi: Sort ^aa s Qrfc? s^riaod !^S_,c»3rfa j agwrs* 

[Eiiesjooocj dVraad s&3^,pJ rt* rioSSaan SS^ewron nsrooSoroiS 
rfjsrtatog aepsSoi stettos cra e Kii3e t^a, ecJa otCyaWi, csawa 
AjBtfa^d ] esgiars* qjft.ctfM aSDajjrfo,, rf^sia ucrjftJOora! tdoljria 

jreciciclo «/JjBi3srefitSoEJ (^ dtowf sfcJj&eri rartV) #e,rt e>Otrf 

&j<3 jasfejjoris&lijr'tfo BS ( E3Wl 4 K^ a B=C33 (jJBSRRia^lSc 

I 

I I i 

TiSj tJww? <sidat 

(rt^rfcts) (ritSj>erts£») (sajoEriass) «„cf5a^aJo tSs3rt«Jjsi=, tsijtfiAiciba OBi,£aJo rti^cdw&i, (W^s* 

n!ow3j u StJ ai*)t;r- was 

son drt BsiiJif naoad 
SBBjttotoocJ neat sJSFsJOori *i.rafc «jiwsfcdrt> jaSocW beJcJ *s»ort 

o)m qjtso* Si rfr-o Bs?., B)Oto*- *«3to eJ t tBcu n 

(fWSTO IX-29) 

•mJiJmBo Ji-Bi^fio S,eolrf »jo»o»tai Sera ■ (S> b» ») 

OtS l » TO^arffddiJ^ sSttiasig JJoiV3 -sod ? aJonEtftj asBriji Ejdcriad f^dOi ESerl *»(?, ? Kowej raji si ^auosoS, ^rStf *?de,v> 
;w5J t Qg) Kiowogd ^SiSoEj^ ms^^iJ *3S»rt ' 

aKratM^So tfaij»? tf^t ri^jsetjlfi.o CiBOias*" ( He era IX 31 ) 
vsonzxti ront&rwg ^Sos s&Sj sJe&awasi Si,ArWg tf^oSiejeS 
^3„ead ? rorid jfofteatjiOi a Srtfrttfg < ^cto^cj&cSdj& »?J» T 

«j-'Oio=«jB<«>a i^n^ dried: 
abotBdo nitfdei jus te«?s aa> 
tteutjoa «i cfoutfd rtunw-i iiiii 

tS^rj StoSJiJtiptJ r S3SH0MO0 

tots tfontS toioS.Sj aisos^, iij>b ^g ^dociacTO«c(3 tjiiiac^fl, ogjna EJdEJiaaJ^ sto OiJ da,o$> 
witodfljCriafJ.,* sSjed:>.ȣd nsrf *ow siraasJg) t^WrayJ #t 
aJ^eda saddti ro^A^o* wJddi t3^sJa rf^djaere aowacJOotJ 
tps^dg t^cdo d^cscmcS rfji^add Xd 5 <idc juried &a, SjsS, 
rlsW^ "Srf,!*^ oeSdsssn ^siEran a3«c)aJ odd gsj^rldo drodo 
rijdg tiSriiSoSsJ do«0(S tfla, - drtdoaisJ ritti - code sfcradtJeifti 
kssjO&i ^ oEoraOocWe EJotJdortcJo (srioddsida) ^^ osf ssWrfanW, «aOo£3dCB>WreB*fllto (»0 Ril,4)!fi>) Q I g,«tinasi> da o t.tt JSeJj-cJWicJo rt^oS^ri diW «? II 
aaEb j , sr-FS!r» ifasi {sartje- a^roc^ sassjOstS tjjSaSK&t daWicJa to ssjiitdrtafcc d 

uorftfAcOi sfcon St) curies n^tlo »rte%d 
4 h idun^ as SniijiajWiafisaycrvot) era u 

<wtafc KiOoBSiSofiJcJ sijro rt Oofc! uda tf3Dft,i*cJ zSCasSdo 

ftjaA-so,;) sJ # 4, o*Jw5&.rt Ediira^ dSFfits&^fi Eioi~£i*i;iB%^Sji> 
wjj&scle wstfo S t (ffF- »?^cJ SjsR^-soaa si ao»sn sp^MaB3_,<$jB as* acro # tfjsS Saw OiS a^oireo tftdirsdwadda 


acsAl 4dot3di:ci^3 asSri Adonoid Fjara arW rtsoid;-) 3£is w =3cJ, f&& ceS SeS esaadiMaad. 
20 «a «Sf;J esJjposJ — 14 t>»tf ^raafrt SortAritfi tf& *u o <4 

*JiSiMg edj^iA, »waw?kS BS^tscJg. i«s3 aeesc *(SrSatojs art 

riito iaodqJr «S Odg sraUtf :lj*i. djieB "ii2 SO; CSijonJoS y*,rt 

* urtoU ael 4 rt<#i3 iSjb i&K$ asiJdJ tjdcscj^d rfS, EaajjCfg ssffi 
rat^d oratiari«i& Biteijsorta wvadjada itjarfc-ya at^ js ( rsBoSji 
SjstaeSffJ »«») stoj,*, BTj;m:n >.jrirt):i:iO;i3 •i^oiy.^ B10& 
nnciirWao ifj=Jii3Sfl« ^tViS, rfcv;3__ fgji;ri oJjdMhW tSfaSd^, 
fctuadra;S,d ogaiofc jJsSnfcsSSo H^qJS,, tuoi^eM i£i«tja «j* BA o 

3s£)rta!i tliid ssoao^rsn aaiJjiJS^ aCi^cii etfd S^oiSol-Fia; anil; 
djj tiera** iJaeil i^ 4 jtrek*, ejeSfS (ctfejjsgS iaS sSnisto dart I 

i3u_/ t^rfjB u [XKfiJ II 

WfjOrJ ejaaSob AmHFcJ tirrt | 

rtt^j en,a tf *ho IjScto wonS (Sart noil 

iiu-dOtfJ-C £*■ iStftriS — S^EJC 

tJ«J Said s» fljatSO 3dBS * [ijiiisirfD *doss«> Baortsa^, »an daia, ri£> tf - ^dj dsBdaatfrtwcJcJ dort ^cto <^djrttf daia, ado 
SErfjSrarfirttf odftjids I do^^ tfc» H tfs^otodcfo d„a! drfo., 
daorifceisS 333, sSms&j^^S a^rtoa i)S,E3 JiDtiot^J ? "so atido 
wdssrirttf dad 4 ■•wiad £>djsed rtwrw aSjaocMEdi wsd ocrfaand 

oiea^e »g fc»do jJdaeia jt^S daSa, bbkJjf- *j£x3d t&jcsF- 

»d*,3 l( Qod (annihilation of place time and action) ecfojtf 
s»M3*' edo ijJ*,oj3 ddos^d 1 dft^dodd «,,*» Sato^ dadrod 

4<d eroded wctori etfr^B odad u<D aSskdras*' OsjKalcfl 

doiocrert dojossddcto adjsijfcoid wdad SsaoOfiddo 

ddda »*«d esjaoddsia^ stoddtfa dros, fc^edacBdodStqJrSa 

23 tddecWQMlQ rolo^ V tj^dcera &$ t St ^ sn a. 

24 &tr tf»r«aotfj«* igs »bs wactf 

25 BSOOUjOl *M^W5) CCU JjEktf, •33-'$, 3i=(l0*J id Sjsta 

Sandfly* Bhafcti autras (Ed Swaml HarashnnaFida) 
Inltoductlon pp xvl xlx taacdsrd ajftdrds;.* ^ctjSj fi^^ fcra^oSsa d^ oaj^rW jjsto^ 
qJo«3 ^ejtfg tiabiSrecSrttfo EpsdsS ejaotioassjrtno ift^oairios 

sracijiS jpsrtjja O^s^ton eSOESoS 1 35 — inert ^sJjj^rW 

eJmbbb 5 s^ipaSi, s^Ed^cS 53s;3 ( c3 KjS3=X iira rf^ttS sfwdjirfo 
Sji a,3o a ^si^ ^=rf> £*bSj sa^s*^ rlej-ijeU^So cJ^si aja^ 
ootid dicja^taaMord rS:^ ^^=33.'^ tsrire^ri, sSoi^cqJ (Jstooao 
HstBjdoidg ^js,£?F£Jg rf^s^tf? ■s&sis^sSosJsi eaaasfeta) 

riesj 1) gSOicidSdi ( — fiiS^jJe 7JiJp - «S.,!3;j) 2) ria^otsriis' 
3) afc^sWtjJ cji 4) ts<=Jri£a sdtd-i rtow 5) aetliBei^ipasiortsat 

6) d O^SjfEiSa 33B5bt3.Ei.Si 7) OEJSOD!f[8jl 8) OgBOStijdOKS 

a>a!af»> (3*>si 4 j£ si>Bj>to riaso, eSacSssfS) jSaSa. 9) WEJj^eA^tf 
Efct3j3 4 esdOi (s&drie^cdd v^o&f" Osto B ) — ^^SS^ SsJdai,, »Sjs©8 
c&dcSjh iS«?ejBrts3S.d * Sowodrt »^soBotod cJc^CoatS 

s^ganaj*aiw> ^jd»itBuCo»0n oJ^ftJsdjBjt aim n ato «wii t&d aaras, tatEj«tB6 sj<cJ4 i 

ata HBdji«i $«d KHdjita tffa can aincjjiai rt nan 

tfjJrttfsJs, asjFAEs^tf d^ af^Ej ajsr:r &(**?$ jjwpajWaaJaMl «J„4rttfg florid UOsJjKrtWSt&So «dd OdOodeis EoJ2?ido3 ^So H 

rasooijfi is* me^mjis! rfd*jsfc5 rid rt ^saiBsidg astiOoct doSd 

n ( S (—songs) d 3a, dod (— oult) rWi* H « hw3 ^(SOAcSJ neirrtto 
tljSji^ Sj^rfrfcto UeSeaJi tfoirHto fteiF-rfrtVBrtKS.iJoJacj&wdsto., 

wd^sfedcfto^ aJcJafw^d 

raSdeato ^ S,Oto3o dwosaft wties^ritfO e*^! wosd 

fjBDSM:W5«fo «tf eft nM)d«ES==&'Qtif:*> SiJj» 

daiadesJ iSesieeaJ d aj^Se s^c^ ai sJjsed wontdjjrf &sS 4 j»de 

tf^a^aSo c3tds iSssjoia ffooo,^ «tob < o (ep» vul) <,,8j,8b 
sdjfcd^ tfcsiSotosdo ab *, ijp acloriciodeJs *Ktouttei J t3 :ro*> 
cJ<d d^ofe^ Erarfa33o; riji^ri^g nrioxins^S djWFUrfcig) 
rfjftca i3B e iidE«fi"JS assSj^cKi cdwa t^ocis <sd& «!g djiSCS 
Od Q BTidEssrS a sreuOacJJf Handed 1^4, SsiBfiJtfdg aj^tdfiaasfid 
tiSoda soBjEMSci asa^dnBcJ dmruid riartdrWg S3dj oT^Sd, 
iJfc-jjd rljSKcswSocOaod nsdfOsS;Sdrl o-Sstf craKsJrfsiSrtek assfaiii 
SadiiwtfaS.d JTOsliw^Stfo sraoaLMdi tfcfouda, Osb^tfaoarida 
taat3B£»o±> tssoaifgda oasd.*jaucto <OB t i9cl wufc^da d^ood^rdo 
j5e«A)E3do rloritfc trarado Sjntfowdo oioedijtfto JjejaJoSridd 
wdjldo sftio, d^rijsoS tadcdodo do»w>ft wiJetf djsci i^Mj oats 
riwJtfiSrW o^iofog E6oc»!<lsJMESd ScdMSMWSo., aSe^iWd^, sredj 
rtottoijfeoaJacMftcJ Cult— To worship aow EsrjSrdg aloqj aow 
Eft^rfj*^ aa& j^eetofcc^sfS satfcsaafcido s^oddsiDrd rffcja, 
WtoaJrocoirtvufid^do ^d^a HwStfEiFoJa Ksssaspaw (frortcpata) 
uailKcSg ^QriaJf^ oaridfd y^t doaio, sraosotoESd smarted d sijAtS Sk! sfiotii 3S,sn>:S*« rftaS. ^rS-tf rJ^racWg si^c&sBciSo 
cWsJotfcJ sj)i3S,!d!3afti i&£, ri d oqJd;&F;&> CsS^ cSsexxuo&eSSo., 

3Jdo t ^j^Crf^ tf0c£i(jBife k S,cj^ l EJ Kacfooi,^ decode Ea;"?dacron 
*CdeudaaS,i3 a * Oijjsfs* «rt o »£ ^rt 8 * ^^ •se^&iwatfo 

Stfdc^jjeJ Sej^kS:^ sddsh s^rtsSSOode sJe^ajsotanyJ ^g 
ajctoddnssidj ohcdset ^airtOdtJjaedorl uanOeoHirt i tpzri&dtSa 
5o£SaA,*jEiodjBato [( eja n oouadrfct, °^R*j stiosjEiEiStJeiSa Bddo 
5S;«OssJ tparts^tfo tprtna?J s safari tjJdjd 1 wtaoHOod ^g sio 
ciEiidja ^rt^ifl; risi, !jTOrtjSSdocSos8e«*jMfc u iSd^dj»aSonKS'S 
«! iaac;iid 6 dj ^sdajSq, ^rici?r- H oio3;r5 EJjKOd rts3.re=jSD3do aotJja 
■jSteijioap^d ^nds^cracdoESFl sjirf rindd spired ^cdojfcsj 
urt aSfrt 7 o3JK3,E3e osjcomeJ, sparfDod sfrtSAEMis osio #a,oSas 
artoSjd :3&ortdcS3» S^S^ dosBstfjs&s TOTSStSjg ssart&dcS 

socio S3 osan ^;e^oadoEJsJsjcJ" laaErofMckg asb^iSrt rt awo* 
tJs-ssocOosJfJii S»a*iBa o S tfdoso dodskTsJ we^Ucd; iravd 
g.^diftori sausida e>3rfrfi H o^^ydSa. dafcd sjoSj, ;3j|dg; og to 
cdiSi, tSjaoOci sSOrt e&*efl Sound" atpBF»* « aaratJriJB 
5dO«Jo sb?«J dpSSRsoJa ri^ddcctoS tpadSoJo *«a a iSod al^srartd 
S,d tfdow djsd tretbj^EJcbrS BB«d sin », a 450 d wnSet^ 
rfjsdo tisJ.,d oaStiEracJ tso^aos> »s*Sd wdozjjdg) a^xi^soajd 26 Early Hlslory of the Deccan (Yaidam) Vol I p 141 

27 ibid p 198 

28 Sources of Karnaiaks History (Dr S Srlkantha Sastri) 
p 36 

29 MAR 1933 1 tnjj mtoS. e&ni SojJo£ub (MsciSfEf titf/^KioJoj?) oj^oUasto $oao±wb (^cba) 
wids^So t3oawJ.wsa.fJ] wodo siawteJjj, s3at3o±KxSo.S$; adocicj 

assort Bjpta^de «r«to%,d *a> <?4,tJ« dssJa! oaswajde *W© «=Srf 
s^doiaclg feoeto aba^ syacfot^ rida^ ejKto.Sa »i,aoi j» 

Ban jmj* 5jSrfaE6a «Sd; djtadin urfjaistfnarf riMSja«d3a»oej 

feEJBSri rWBBOBSO *>oU TliOqJsSSil, SidG&WEfchSs; SjSfc^ 

The present work comprising as It does the musical 
compositions of writers who were anterior (o Purandara by 

•bout three centuries sets tho scholars to think afresh and 
review the position M 

SeJowS neaBoafiodag eJjdwrt./wOiiiEl rttfeitactoacWrf E^oWa 
«;^fsJe!( «rt «S,o3i BJB_jt5«d ot*i ioeficl 

S wi<JjM>Blr ssJOoricttJsdi) [ iaJjfijB 
dodrtoto OMJsfiStMt Hotfatw (&+a+a + a) 

(OKKjBOSyjBdGjt r Toa^, (<Jj-f-tJj.)_0-j.a) 
essr-SSj^i oirt *tfo I (0 + 10,4.0) 
C<3oS:yi3iOK a;Di] auoaotJ (d+Wj+jU^Oj 
sS^gcdj =ttt«r R^atraoti ( a+ioj + ii + a> 
ad tsossidgBoa tn =id3 1 (a + t^+ii,+aj) 30 MAR 1936 18 

>s oh© Fore word p vll WM^aWcsSj em Onus *,Oo,if (»+ £>.{.£> * t>) 

z$W&> stu tJw cj ojcss 1 (uj -i- a + da) 
£)« "lOoiiejH afcci U£)a:rt oS-rit (a + c + JS+Uj) 
tiJJtB tijwtS sJjSS I CM» (tO + tOj+Wj+tti) 
tiSc-jwoBdju^cJ touts' I (/j+tOj-f-cli) 

■* bjgI ( eJ tJ^arfC FreS) ^?ri wsj; Bi;j)ci cssd Ko^':d:eJ;ii 
&ert ajofccOrirfjoacM ararfsie} rfo^pEar sndsdst^ djsdoijria sroMai 

tfnitssS cusraa* BOkLsO oniotin [Jew]* 
H8c! cfeUyJjsr Si^SF* sSJWroaA.i» si iSj* 

hi U jail a a 5(3 aJJ^ijfOi^FS idJjyjroijFo 

BreFSsaatas esaji £«*] 

[0^33 dj-cOja bbiSs [r] giiiaoHdS 

Oig ns^s^iani) tooKta ["*] 

«t^{jro 4 Crt aaJot&irttod^F- Si Brt t f1tfas (SOEMtad ^.artsrt S-raoEfaSo* (As ieidj»jlrifi) cohort 

1HS3EM i-E-iOOirjjSj ~g rtiWasajF-es nM saasg sS* ci rft-* ( oa <s<g luoCfci Edjjaoto rfjs^rt (oorfo rising std t aszii.n> ris^rda ■£,;$& 
rttfa woOt3 rtoSjjS eJri 4 JW(fo fJatao3irrio!j» wacdnnQj.-a GSeaeofc 

«f\ ess) tHto»,eya SiScrcri njsaotsfi fl/sqScig «w*«S 

odiOSi ra tss^f 3nod ipa 
tMod>t$ sfwrfiU oafl Badiritf) 

iij a! □* ef* St A , ; cdjKij&U ..W Kb3i aiswf S:;=j 
twin ilgroia, -A_<-, SIM sfita okJs^e! atfjas n 
rftS^ tfjstSt) oriSscJtrJaoBj <3au ( sii»ci nHVOll 5 * 

^tftfcj, oS«a j SEJd> d«»jC3-5 Q drfiorii <£?<jwzezr3zr\3i, tsrftJ * 

ig^ v 33Et3f IT^jJuE^ rfjr.SU S?SiFrf CdSS^do te&Ft$S*$ SwJESFJS, 

EJ*at&S_,<S , j» «cla SeSnS SeiFSESotwrtf tooc& Ofes^ ^odJe; 
SeSrtrtVg woqj j^cIjsbJ bsV oart t3«J ei'ctfoSwno'WBJ da 
a, zi I007dfi todoicUjfcjjtijEi CTsi^33=rf3rf «a,di!^oj J «fo 4 oQ 

osdcBdocleSe wijort o aMOo wocac^ to?rtoi« <a, a 1244 tig 

34 t)Wi*s S*SB aiiBrWa [do ifet S h wSSfJW 1 ) 4 <•«) 

Mfsi 5J-u,a idcjri* aaaSoW ijijsSaotoEh ouasfnaA M s&tto « o a.S 
TO*ortsi)cjF-;J ■*£*!< t^JSEisajisb MOd aaaisSiJ flidrt«rt Mcd)c^>Ad 

3 5 rta^S idjS.Bte.'WBin uiJSes grid o'jfelrlik ( jjo a fijoddtSs') 
36 BK Insp Vol I pt 1 No 62 rtdrt sasjjses sransa npjEfcdgctfojis s^a^si Sea ESadjM 3Sdd;> 
^n^ uu^eiO&d " jfodjada "rcJe oaoeig wdafouDritfod oSau,e u 
©SacgttoEJ wouadrg^tf d?Kse,a^c3 sarifldg soaodadorijS f^oati 
rodffaeritf (i3«3eJortoJ> csootod) j3/ro,s3od" wgde &jted« 
d«3d J)jeaJO EKJorti? ddsftfj fljas\, c^oto !roeJ,e»GtS « 
otj^ejdsdtjs Saoruttd aBOBsSato^lcJ nari^aloal^d sJaoao SO 
<fo^_,ci tfaaFWtfdg rtrt 5S d ajidt)odi3 draped «rfd *ioaJ 4 &rid 
99 woWSdcb .agco&ejejB aSgsSfBod uodaotfusticids a% 
CJwitJj* Ob) E> > JM« "S^JiS CaS^aS t&d, o3js^,h ddja 
iMd^e tsoSSnaft vocraeSdFirt nir.fJiiatoOSeJid (tfSif creeds) 
&j<ci*»4 woissa aJ,*;^ dcdw (sdjrts^ rforffcJcjsjJcb) «d 0033/1 
eoeSsiEt^ sifOctssfido rfotfc&KJK&eJ *s«3dg E>-3 o SosSjDao&sSe 
OSeaj d« aw » wdsra aoSosa^S sSMnqroOKlS don ;SroS;3dd 
oasj^tfjaWd «aad B d«S3 WOd OdwS 3JoddorfE)g;ccl:> aa^sSEad 
•^da ^ejjiad *" ajtfiJfra (^jsiSjld fci) eJ oasd.Bjafcid3 oladodoSit 

oswfo add eSjsumws aSscSort^j ridarid^w ^g^a os^as 
JiaJeSsStfyiartO AeAfsaaaoJjra Oed<rooao3oE9 «iccJ_;*n>oa 
ossw tiuossd sodadarltfoJ^ tf„3^ liiaesotf dojSS rfjadoad 
rfiJcforWSD., ^O rtsbSS. rioetAr^uaiado qJajdS sJS^ 6>eu 
EJMBsds^ aftdF- s*to* # nod*sid a a iw^riia Oaato.si-dF-sJiS) 
dortto OB o £>ow *6*fda ot^ oodo wrisJe sdiMa^Eiacfodo toWtf 
rts&traESf oai^ — OiSj— £« — u+atio — ads — sjw» — ^saa, 
foert sdwsi djiKid^ S<3e>d ^i i)-^ qS=/sjtp-aoj>sJ;&"sJ ^^, 
BotoaW 4 S rodaoSSjE^S 3&Sds Ot^d;* &3 Sgaeoad ij^oJjg 
w^^^iJdJ siclsij-4,eS a aSjBKJa,^ asj^dtfr^, QUj&si ^oOjc 

afoQfds^dd &dej *>s& u sioaisf ? ^nsi sfojaSroiaa rtod_,d 
05e,d H oda zxx^oXBz OMP-03afcaa_d doadajd (SswruSdg "at^s 

37 S I I Vol XV No 178 p 221 

38 ibid No 187 p 230 

3S MAR 1923 cfo^dortSgcaj osaSJ * Elocitfo/fcJgaJiodd afot^d sv eras arafcs^ atf-a 

s$d) *rt«js ftraFWtfci jjtfrftfe I £■««» S^cossgt* BioMBortcJ^cda 

udotfiJW ri»i*3:rf; nsoascfFJ asnsawfS*,^ =W" ^3 UFtEJureFtfl 
iUaf i tfda«SsJ4Sf *»fU(j tfo^aaadi SjJj H» ottooaprai^tfSJMaMaa ii 

CM OSO sKSf< « 

tS& snrijs dsroFt*ifcS cJjddofc wAri^ clo#d;&di3 wtfJortat) « 

OSrfHl SAC fiS) US tfKR>F!3Sl j5r «jWJo(i* ipreroa mnm ceoae 
Bttoere, awst n3!jb II *i (a) 

riaufo toting sJjifid d^D3 I L *wdS« «ns^, nj 

w^JdfSrf TO«dS ou ejiS too* its^d w dorWo £>H„«sJ tfas., 
ssacooSo I rami sJft,cdo s&i. Hosffsd H*fo.i3soaaSo 1 1 tfrtrt «i$ 

40 ^3, sScCSrt 3 Abates co&oi *5*\fit& stoaraorteJ taunttfc Srto^ijsM 
^» 1 tfjsrl Bdort nwto oixfl rtjsMTORjuo* Woisaort 19B0 SI ejiaoSrooiMtonra^d K^StEtefa o =S dd igftdr a ertwoO 
t^nBdaddod wdd srtjtrod dsrasoas^de wri ««^d»aoa-*i 
SaEoSfJotpsdd ji^drSnaft e»dd aS*J<aa H eJMjjfrt idosSdo O-jsftf 
dgcbd dja&oSa S«rij juroiESdrtrWc^ AodWESoda 

d ^ifeateig s^eosEfcjsJ oad luofo&edFd (Ueoaoaewds) 
adsSjscdowjBdgi ^.crassirfS Dsrt OgJ'jBCii.s&ardFd 
SucBSjUofcdS si.oassJsi^aBEd oasjJiJfodjoacrfsd 
ji£Jeaj3dg st.osnisfcj^aaef iJa^eSjaedd — 

iao^j 5SSdS ( ? "to* ess rfti^Cfd ^od scoSa — oej e si doflr fc rie3B«>3 

<rf»fi ^i^jde» «sd 4 rap^sSd^rf w^orw© snare artsFtorwg 

t*&Ja afJMicSEiD H k^tfOJdd vaowsda ^Sj^ jteSw5 t e&> rtjas&od 
usosly^siEJ^ rtjseiioSad iMaJ tf4.oJ bJ^ w^ us& * odcteiaft 
«od0*a<> a 3 * sSjesio Jdjdjttd »B5drrfaeai6 datra© Sina^ofidja 

essJrfSa,, tf oso eaSetf ^4,da o&artito - MoScb — eraridj - »o3d 4 da 

fci3B o d SoanH sdcJtffci fiisrodad tsS^sHawaoSjfd i^acoaocJejjs 
fleers! rtos^jCSBCclaS^ .ju OiS« rf jsewioda :SoaedaS,c! adds 
B> oaadofl6)fJa H oa^deto k3 wd 4 ood «a,»?je),t^ d*tf eoda 
3J «c3B o d Us^d crorf jro&^d laoi^aSaSi, eaosa wdoiadg 
',-)-^,&\_p..-:zi!j ejEsewSo ftd H OHorta rtjsdaatf s&adMSoao&do 
uddiSj W3 wdjOa «oad,oo «naoj»fndasjdcdo wdOodgjd wdd 
<flO mdriito jo *o«sQrftto iwsS wnaEjjMrtrttfa wuaofc^srena 
oJoodo atfftcj^d ^ad ej^ rtooiazn zio?J/-cd=J r «3j»^ »ng 
rfoddrfo, rodc&soo Salyaatf E^a^aaorfada djO&^Jjcj^d" * 
41 (b) "t&t >i>Dqi =*"rf » "4" 8" 
Wen9 H jeo tpwtofo-Js., ssadj »djniJ aJ i?ra ^dj^ridg ddatow and.&Sj ma 
use*,, tesSOod oslort (tsDCOwd fcro<*> rt) stfodo aodacrari « o&a^afo 
tfS„ isssb djaddsio wM-BjawSo wd4» "Bd^SKj "^t^* c&»S,dt 
a«Srsfd tpsaloiraod^e rt«3rt Jrtdaijsioc*) ^da aJ3jta«J ^da 

□ art sraio^d (rorliSo esaferaSod awtdo *aow d 4 a^«od 

"td o dodi £d;rt audus^ajd iSa^a idd 4 «3»odd wcpadaod udo ssja&tjx i$j3ts n e> fatJera*), t 
^do w> S 000 dg wod aetata riosS^dd t^,3j 4 ^,ajgd c&U» 

wrooiorcfo S*&rt «Dduu a nad w^oEriod ©dej <a3W aoaSijtf v 
*e&F{Jo3jsodd<g sftsp^wwrf rd wi«J„«tf«sdasJdOod sstdosfSocJ 
owldo as a boos© »g as a osoodg (&j s* K£.f sbbHou 
«j d OS.KF) *w^da aoda wdoa^a" ^ ^t^d nwsdrttWo^ 
aio&rOfcd t3 11 cJddoBEatTOoJsda rfed 1) d rot-e. ?3«od ^t^ds 
oitosfJodda ^c^dti * fiK^sSOs rtjatf,t»« cfo k^ctaajC" «i 
ojsaJec&w eSjCS ;Jdjffi:Ftf ^Brfja ilOwtondoJsoda MWjsd) asiyjaSo 
(asBstef jSeJ.) 3<^-d no/iDdg djadtf «, a 15 16 ftafo zf&ttwfcj 

43 tJwiwfe S;;frfD=soj Bft;fu« #a otsoto «J a & (1974) 

44 iisBFUs nont^igi csrtfjtijEai 15 3",=- rn (orao) "w^tto sfccj^ea rcbrdao eroej/j&wterf ereiTOrfod £>tSe>asiScb 
hojbos^, s^ocaBds^CTacJ «/ =1 15 16 eSwjj sfSdJSiid©^ <^d Q 
otSiwrfoESde ancfwaSod:! osSSe a&e»ri.Bde S,siawaajarEfc> aj,(ia 

SB g «CO dCd a uWmsrfcdnaUdi roo:3j darts! tiss/ranti^ 

jjcrl^cfcj u sM&Scfeidg cij^tJi oand Ej»;rt#crf«j» rfowsrfoid 

dvictoin osozj ?d ^^O '^y' **dda sSrd^djJ tadd ss^i 
stot^doi storf, wssriji ktoeSj ^a^ejrWffo tcusSjuorao cJ^S 

tb«,ded3 OBt^idDil £u <L-ai=c>io d-ra Owaodrfeoto boS * «s£o 
sraodorl au s.;So dsfrssos, (ooeSo sJjilorfsWJ « - isodd wttfuB 
Ktocftto sJofgDsJdcig t^sdidtpoJoO, etopa^&^WB^f ^nafM^octo 

tocdoaa 


Ep car Vol VI 11 (1 984) ooJiaj 38 £s ssK3Dg iiosltJSjrLtf 53 ce*j ^jsliS^ tJcrfS 

wad jSortec&e ondUerfn sptdada dOcajg s&a«WKJ essrirf 
eSSfliSo H wdda a!Wtf •qdadjd&od ^doddrt saraj^oriert tai>o*rf 
jtforiinVi&i iiyOiOisBtod^sjsn tfjswiit» aradjoang; w<uj~eJ are 
»Misa eSitesg ^aessrtis**,, s&w dti'fcdjda ?so;d.rea dMrtr 
etSsdOoa' **{&„ Etojod SOmrtaSoqjd ddoddoJ S „ iSsttociddo 
crarisreKLOsod ddosddo* sS«A«)«ijijejri<Wii, 4e*Swo&i?j3dddD 
an el OOO (4j S OiF) dg> ^d^ oWeraSodcraiJdsJ.ra^ « aJdoddccto 
stfjdaSF-rfdg) tu^ticss^n «to«i aJttfJsto .^idjweS, «fo 4 o»cd» 

sdsqldj wrt ^D a ^Sa djdr) 4 ^dj t,4„a& RddFdri'fci Anwstoded 
jioOatoa a5 -pd rf^sossd »=j ctS«caar!« -^oSirida cock Stijstt 
*ddjs iioa^rtdo 

tf a^W9F-Kb * osEJ ( dsti l diSfttfsd drtdd^ ©eereSrf* 
wKd?radif3;Kts Ue^Etoorto 8j it ^ro w od;Jo3a SSdw^dCd^' 9 
rit t^sS^tjttf, wdodas) t-ocSi aJd 4 MfteS 

ska S,jijMi_.si3iisaJii( isi ^a iJjs! e£ EJrS9o&J.ec (o) eicfinddaasd eews «wt » w) a»- ej TO (enHoti o So.j 
■.on trio) 

(c) i&i&Ftl, B,(KItCidiK[J 8 u -SrWj n,o£rit3 MO* 3b ill d{) WOOctJtJ 

b na«o,» sorWsMijjs fqg aioitOsiJtffa 
48 History of Sanskrit Literature (M Winter nit z and 
Subhadra lha; Vol 111 Pt I p 140(MD) 
tse^ctiorfej ao&t aoeflu cJAct «acJ3 ta*J 3 onto tuscfc %,«$ aWco 
«(CatfaB aooto KKd.'a utpna cjsa^E^SaB a!Sdjs r<3, ?fc«%,»Si »* 
" ' " 6 acKJji «snBtjiB,tfc !itnr,t; q_ •?£ sjjisttusiiiudj Sire* 3,o=j3 s ombm 

4i sl OOSoto s>isftr><SdgoJj vcxtiaa ojj cueJoftW deiirtifiaa, et^S 
fig sSjatSeM sasirf^aifidi^da adrf oj.-sacjji :fo'_>cdd ettxJwJi^ 

StfJoSo «JBSJi.tSl a d5i (6j S COST OOS.F) tM^SMb OBOd (1^* 

acOBsdo aafc n jJs,in*od s^a^Od &j « Eiwamt £>ak B aSo,4 
■-«;df w yjniso^ri 3(3fK Storied rd£ t artriusa rf oiKto wdd 

8sti s^csJis ert^ea o eh^i Tljid trati 3r 
cirara «>t3 «jSj bje ( 03j:»e> mortis! Eta3i n 

iJ{cJi$W J rtcJ»ia j tfoO^dsS 49 Ep" car Vol V (BLR) Botur-3 1397 A D 

50 ajjiJsfHU sdcra an Miotic dia^a El n l 


^[0 oi*rf) >WS tfdMJas&lii 3£a 
UtotsotfdiSref 1 *Btf« ortu wsf 

ssscracriora Sdro>ri=i w^rin^ cfaettsifin, Od^ort SeawiJrerta 

cftaaslodS ~ ttWAstOJBj «oW«Ja <iot,B 

Sr WiS d&S BO* fl^awraaMaBBouaK WjljiSj «JdS eEjrWSoi «#©* rfcfc^ tortus =jsfc t ri u 4rt^rf;^ dtS*idda earthed rwJcfootwRt) BOB) Srfna ejS id &a eaoto eJmo suc^ctf art^rta,* 
rtorM aasi-tjKng koto Sao* ift 

aJJEiFCig) rf„.artoSa SeMieSU sSm^sshkJ rtf sagos' fcrt,saft 
tfosS»d *JB* t 4oJ» BatJ 4 siiSs H dtaMSB^fS 

(jWBtosou aqj erf tfJwKiai dasiM=i)rf"e* on B^5 Kiisarf FJCfc i^rp^iroaJiF rtidjo 6& una 
tfodjid; ^tSc ad K-aag BdaiDS ijiFdaiw dd,, ud:33,3 «a,KJt3«drf 

rWjB ode o;>i.£SiJoi3 tJ«S alftftSfBang tsarf cteaJSo., *Soum3 
CJaSd « osMK^rtsJe Oii eiS xfe,* mSaaF^ _ aeSffS TOfeS, - St^,n( 
trfe),e BWiiSij ^E^aa t*eS,FsJ ocSo tforraessSrortF iSsSrci tfri^of 
»ii;3 t d ESirt djsdii; &,< ;3e!a50*MgF-d3 (ft, 4 1281) i^srascS 
rao*>do(t,=i 1422-1480) na.xioaatotfci fftj S 1447-1539) 
oaoaacKfc (ft; * 1480-1600) aJdoHdaarieto (»}» 14H0 1564) 
iiS«nDSd3 KDio&iEro^dj awaJocresid; oa^JdcacljOaHJidi EdjsSsS^ 
iJoSyca^da rljjr Kaunas da rartss ijjaaijdo S.Tir^SaBrids 
^VsSEJiii^j nooSa;^ stoossn «S*Hdo *(3"f<J *s« O ssaeiMWs 
erorrsjjaerirttfo titt, cSjic^ oasijMa tfjaeoaucJ aftirttfo *jsdiJo» 
nJcSrt* (*j»(Mstf irterWo E5»o32n aou;3 ijrfcdcC ajOaaxSsSotjJd 
waieS 4 KKto H dsa* esonart aaro c&siBSq, w^^rtjiitddi tfsafusf 
eJg BJjdOSOc^ « d B{ ] tS»_,cdxja rt tlsraFfciScl aSjadrtra Sw Ss» tto3<^, 
tlca^da ajd^a Kjaaaoo BaSrirWg} woadatf aaia^ (wA^a) 
sjfrtjiiSds 8&5a.Cb djasdrWjg »cl\. aaonartd woacf, cSesSda « 
OesSd SijloJa aJOraaitid aesdcSjatflvJ aiesi «cM sSjeEkderiisJFSj 

sag rtwra afoefcjsl rbetcrc »WjJ A Aosii I 

«fed fcjtiaaotSdado dotsy&Ja i 
» au «k! nratft&orfcUeSg aJOnaTJaSotjW t£8,dtf rtort a&&k ai60 
oa B tf iiS,d saa?j tta B wt sasJ^ScJ ?tad$ i^Ocja^U 

52~ *jaCtSasiJJ)Ktea (So «»• «Kn=oa^ t ) v=rt-0 3 -5 (195S) Sa&CS'SjS s3e)So^jCJ <S&533*J — m€>?t Btfafraijt 

EJad^jafisS dsaruiia naw^ie' ^Atoatf e3ed d^i^ri'Pod 
Ss^Sj Ejptar^ra BaSjaad4)BaOotu» adada oatsfteoto ipaQanJ 
es^sftlcj ocuMrW OQBBiM nadBataii aeiSad rtieexre at,tpasfc5e0 
xssio3 s zi$>j& odd Ki^aOMj rtjaetsoAitf '•oorto £)&tri,«3ia;4ad 
sjd3»a(n^ t3arfs&SoS ( r(«» o naod #orf<$ wnsJ de3tf*raioisf 4 d 
e&k $aOci Sa3d« oa«d& woci narisab^d rfaseJ rijsdSrf 

aSoaajj ;»feg 4 s&tit); j&tata;<JaifoS ssoafa da,Ood dUSiaad 
TOfe3 4 e»j*8eii ipsrisi^sJdoeiEJolffloOrt iSod^d sf *£■/# ^cJj 
3i?SjO <^do d aoSoia? * uratosl^dg drisiossi OTsadjaairtw 1 
dfars tjJB/S wosd riSjwdii »«dtf SirarJbrra tpasSrW sSjwSrt 
dod^dai ^^, 3 sdj3aJe4o3wB Soda ud S d tsSerf cnrid tf„srWg 
jJa^OS JSdradFia., B:03a gtftfs SSEjousS «isra 4 a tfoda totia&do a , 
nafiJrcScjS, KEdsitSsaaMiwB d^^qjpcartsand^ds^ riadaSriu^o 
isancS 4q«1 da,cdo dojaeaS daoa.c&rfe^ rijadrtja^saVaodo 
t5>a* 4 aar» tooJajwi tg&ncjJd; ^d^rf^ da*i, ada^ tfsjjd&ast.CfS 
SdoMaBcKit eoSaA»fy» da&_, SoaaD»a» da^ad sngjiSjartd 
aj/sbi^rWJe ESOoariHatoSjdgJ Sodaudaisi, Serial waBado "^sS 
S ( n_,;3addo a siafcsaad «d;s!;Qi1tfC BjCaa^da 3da t uaSdcrid 
Btpa^i, roarfja daSS^.^ sJ^sstffWrt aaotoa raoMt^ we( 6 q^ uda^ir 
cran dtffctfjaoaaa^d odatpwi rt dedsreaS cio warfdmrfrWrfti, 

jaada dotSrt saaosad aJjoadrWjg diSSuaftda deojC^nan edd 
ritoJarfare WfjsadaN^dffr^ DStaisjaft enijw-XicS doftidsla arodad rtacreiJ j)d=^ ( d ijbsjI m. 

sJE> H *.tf jM*yS,U ado s&i^ Bios,EBt3t3^ i rti4,c5 oou tposJS w?S 
;rodJW$ 4 ddii D croiin3fo* 4 ^a rt sioWflcQaod ajjadsBAg jsooarid 
d 4 a,o3o»d iii(oOT.ri»od *rf H ci sonari fccertafo&o., rtodiiriearta 
g,d KtowcJ * ^JoiSjcsBOdrf^ wSasflto, ckoQ adjes e-ov*^ fc«J 
«oad 4 do djiSjaiOdodo djAEoaOriasSjd' tsdd ^ Woad 4 da OMsh 
e»s&»Sdddocto rtad*5*toi>nd • 

nari *«dowdaS,d a wddg> djdnddciajidja'.Ojd; mejo t «i£ES d;t<d 
•aEjji.jda mod ^irWSa Otafcd^fdod* E3«*8jaoanB Q rf «v*d 
dd d u » 7to&3 £ Oi&ia u « rfooaosri scoSada «k*J 'wSassdrt djsdSd 
^jdocidnsrfd sMdsrW loH, rood*, cbt^t^t "^d dererida 
dtSfcdaijdy *ri waivu^*^ eid^OduS roJo^dgodaja aJjgd, 
•roddj roMjjdaKjtSDod aJo-d crowds £>tf^ a»darW?Sa H dUfccsB 
tfcdo at dears rfciajcte adj rfjsSrt aetoiSjdiSoa':. jSSdrasidg fteSf H 

ddosdd tWda woodd«A> add dj»a,a <»d,o&>S w oacrfog 
dt^S SoSjs^dHB d_jOdo^ rWSc^ daadd djtp-^ESBMsrd SosSdeSg 
Eeot^ dtfodod BJDtawttiqB!osS 4 rf!i»^ dja#j~«d«}j«ftiSo^,d rtdcrad 
do tf«;dda rioUji daA,3(d tpsgiri^fisiajB sicra^osric;^ « ipirf 
fWgoJujs t^irt^sJ^, deWdas^d iBoaarf»5!oS i d ^agra;-! d sjO, 
Bon weid itesja diiSflV^/ fc^aiaawS 

tiS H d 560!3s?J?]ila3 t ci 'sSaraScifJo,, Arabia" eiS^desort 
ajBjdoddgoJae flejdj *jaddart"?EJ »dd vortdadsJo., tfoo*rf 
Ona^oridg tusa^itog *, S r Soto aSitoSdgc^ wwerorfccida 
djadu SS^d EoOcrortdow eejsoa^ado flt>ddcio B » wdd edejssiod 
Odtffij t^oda ddiScdcfi, ta&iae tS«ddd Se statf ^Kfoas&SSwJOfc 
!y( eJjw«*Sa4#_jrW {JtSda rfaiOjJjBe ;>oda dar^daadsi), eaOSa 
deedosjeSOod riaqia^iasoSoFd rio^dd Boudg odcasiod wb 
a£SD3 "ifJjb^ej, ^DcroSdo ^C^dd-ria ijodo OR^JjaSjd *ri \$ kb*5 *re&^ 4 dtfpS 

cioSo. itowsnrWa djwJo3»«,d^ a^ * oddSefc BBJeraKfodcrort 

Ad i5j-d« sJOnB^dodi tfusttto sfc*»w,t) • 'soSo stod;xMd sra 
f*Mto tJodjwc! atf*j» S5jj» H ^rt _ aejot» d dj» rtodsd *teJ;0B ( djB< 
sittSq, sSocSo <^idi rtteSee * sitw^ dsiSrWo t3£SdcJ o otS3 vusfojJ 
OBfiS ^^"j aSuirorfi madrttfi md^Sd^ djJsoEJBdd urt 
"ssjje, jJsMjOJm ^d tfdaJoaeqiF-d driSrttfoda tfoajscwEren 
MjjftiM^d acra^cwSdo soadrW arortj* «o**W Srt3)9 d rt*JSotan 
<«ila H *asS *jm**>iWS^ larta^w^O rouJirWg aajairort tfocSo 
todid «*&£&£> or,So&> eliESiwjcJai^j &onjJds> * aoW riodeaS 
rfjsoOrt KidaiO* drdSa^ jjs_,.£>jk3 sjdoddnBrtdc i^d OrfoJo 
rWsftj, s^ro^S sA»odd,ra ;Jd5S04«jipd tfrf^d dtSjJeda uf^ ew^ 
SJssatfQdjiiido fflososdci t^rtwaPid fl^do-l stoics oweJg 
tf«?ort aacijOod trodiArt woda B)d fc (rod.fi«iJf r aa «S onBrfSS a 05Ct 
s&jeJ (Jewesses «o3s i 3&.<jS..7ad SdsloijiiiFda *bS,s tffiis S u s 
deifcddoeosde rfouoartd niortA Mfo^ «cjs »&d,£JocSsajacddja 
ds;53? S u *ritfrt S,33_,o;d;do aS (j d i Sd53» H »io3S,iS rfjiSfl 3jDo2j3 
wb1.S 4 isJ^U^rijdfJo ?Sa,iS?Jisj Sj^t !*;$•; odog SdESDAt^rd aSrfOj; 
Odssjd* «»JOrt i^cds d-rad a ajsdic#nn (orad* easid <jo^d 
EiwotJ loctd^ SSdnrfoco wccid &,;a>cdoBeadddrt crinn SS H a 
*OcrajJd sSridjs «K3x&rt tfodouadadosjda «sfti UwjafcEfSa 

crend^ s^a^ds rfjoqjrWrfo.j dtifcna^d a_jf rtjsrdwatf aScsScaaf 
osctfsds SBdj djESdeid wB J 33 fc rs3.mw iJ ;S*) FSdadoJcifJFd oiQfjftfa 
tftdtSrWSq^ <SjBe£Sdsdjoan aSe*d Q dft bjt rtdtrioaetfiFd o!ja 3 
dtiSrWo t&reSoSod, ooi^rW tfEtotf, asJBdrtoJJWIcS cdroEjd; 
scdcBFid^ wde» rid^ ss^Oj) rts,ef wstsdd AjsJQrtdg ssriH 
afcV«g dj}°> wsSodgorW sfajsed :&<Pi5 ctaSaJwd mid^ ^tS^ 

tsjj.Sjdsfcij KOa60«Oi na.d,iiy SBi*,? *^sredOBWBOi3 *octo aJdoatt ofc iseuo^ s),d».50oJ.rafn cioia, cro^ert So„)oo».do edd 
ddFJaoaudp sjofb^ctoA iVoSodo &tndo*rert wddg siocwrf 
jtrafa^d wcJjOjaiFdOKf^ 3M0*cre o :J «d*3a oKoaj} ;wda irad 
efcBdidjda als4,e eriutSocto «d o eod bjt rfdEi&AfdFdrfi^ dcS„Gi 
sSOraaji ^B&aijBi tse^oJjdSrttJceSo t^Aja't'o^djj ^"^ rtd»rt rt<o 
erod^TfadjEja? M£irWa£>jEigo£>jB u^; Sditf^rWi uodJ^SjOT^ 
sJOj iiotiarff 4t d eCS saadritf adatfo 

Ss> wosd^ a^d tro^e-do «ooOTSoork ri^idufc «d ( dodo 
•djfcd^aDddow uioa^oirf ^d ana^dg Susdda Sj-; Sderio 
Ac^rOftc^ dj-de» * «d a da 'se^dwakdoda tnftfcjSos^d 
otaotoeiarid fhwoaafl snrijEsad «d B d cscaarWsJi^ rtadaSfcd 
ftjtrljBtdtaad ttSresfocSoao&da odaj; *jj KJdAoaSaoiJrd sswi* 
ftjfcreclaasicj did, ^d Q ddods u^ajajOSs dJjd^otJj tfd-aaaO 
d^s^oscijida S«j3 swfeJrWiS^ esd 4 fc*i w aoad ( dj3 ed^djs ozWe 
tiiitoSd adoddgd^dod* tf^ussft arfrofcta^tf ^dsJa^ *«a 
edmft t,«i,*iM*jas (jOmSo*3J «d ( d *s>S£ uwiatfJMrirttfs djatf* 
d o djs. edd Mdd doA,ad aojcaarW wrt n BJtySdfsS-ffl »s>do 
woou»3Bd o ood rttf^ «d 4 dsSj^ ft^d aoOnwSwiijS^dg wd # 
xsa^ii^ E^zir3 i rljs'JS;dal5) 

eSOtrori nak>i ( ri ^ismjjuJrfa^ rtacf iitfad djodig, tsd(ri rtjoc? 
rWg ^tnaride tfodo tooOd iej-j ifM^/Wg atjjBri^SjBodo 
wd^ctioas EjdSa^ »g Ra;3 osfmS^ d dsrarU # aJOBreSws2o^ 
dg «o* arf dotidoMtoSiUda 03 1ki& dsSdJijS»od Of Se 

O) ajtstoipajMaoijordjs add fcs^oad fidajoiedFdja kMo 
Aedfdjs oa oa. dafo iSdJSddg aSOtjtt, uimto*J ( 
donax^ f^sJ? djBdKidssSfWfii, ti*W ddtSrtcod e«&S 
rtjisrfjd troddtaad^ 

a) oa Dad rtite &<dJ5*SrW sidad djridodoafSO rt*<4 
wdccoju SyesSoaJi stoladiaJwSo,, eirt*,rt »oods H 

L) awatocasds sJjwaSSrawJeto wrlfKjjdcRWdo djadosd 
Dartc^oddj dufcda a V) ajojrferfoaofcda rt dsaja^* tfoaotocfo EJjatiaatSsSdo 

adosd Gosa! HSJdg «S«j jdjJd.ocqJ prised $a_ a^Ona*!, 
rttf tfetfort<A> fWO^cJ t*Mf\ K»(Si*,rf* aBo^si siow!s£oiCaj;Edn 
gsoo. (Safcla.rW Said trasiiro!o3 4 itejiosSssBEiiEJsSa., risdtjitfasBjd 
^di^t can a«s' i rftd^nasassBcstoFdo TFtrapUtfrf reJecrerido 
ootj Ss\ SoSjafdaa rijoddg wdoi^d TOJ troS,4«to <ree> 
abb dsau d ^4, «dsS*cdaBBO •aods ddosad #» Otpariifjiis 
rtftto rtOot^sa, aw* aB^edasijHs^aoobsido atpartd d u a^ 
cQiod 8o«l moa, dj^twiOSa, EJisciwaiinBddjB aiis^dS, daato, 
juojJ-AS rfjipBBicf d^otoad jSjaedWE&EJBdccfc t-oci* spu, 
edorfd ^doddBKtiediart •»«& etpn^oSD aJt^o^tJ "> at> t ts 
BB^cdaidd G^ijjOiJog ESSrtjHBio^cJ liEJSDO tJao«S ( nan add; 
#iyida rtdaSo«*!#roos$ ajdodd tfsJdnaKddtJr! e-osto^M^ 

Sn'aio.^rd Soid fcjtawSasttdiSttnri, (ajdoddCOTrtd tSoSd 
V trosSdeocjjs^oaritf Sdriti cJotd^cJ edQr«£ safes, diSScdoaa 
wrt cdiraiads asJdrWc accicwdoAjjJHac^OotS « •ade&ra «cf0 
rWS^, adds wwa^SoawrWodo tfaaJauatoasJ^sBd « AraSoSo 
O««o5o eStpBrtdjEto aJOoartrofeSjd todj rfocs «gc»rW Cmujb 
jit 1 * !«;Ou^Dc!cd= 3ja<daS.cJ 4/j 3dagQ3«qSrd;> *t cidg} 
atSfTJrWdci, d&jjud &ado BSOnatfdodo t-sSo fc tufc,dJsoisSdjB, 
«cidja 4 odb jidodtfo&S^ EBBiijai^ i^joiaW^ &_,; are dos wort 
agoS,cJ bj;CBdDB»ood insjdc^nad aJdocid sMcotJ ajdcdd 
aartdsfdrt-is «cn ( aJa!ciBn warfai/b" »dd SoSd SjoUo3,cJ 
•addiSofe 8?^,dg{ ^i« TO^dsotSjJra^iiorttf fesd,oad owoJooanido 
aajtafa^tSao,, iSoS, 4tJdM^;ia*rtja«jj>TO,(J ajatdosSajo 3*u u eS 
rorfortj) dswd^crart «cb! offijra owolisirtd sdjdaatfi uaosVgeSj 
BBfK^d ediiScdD sjH^d aj&rojijert DaedwrijBde Btoc;sB,£>K!art*io 
rt^Sswo «e«5joario^a djrcto stt^d cssricrt doaortcda exiti 
WBad^BDanc^d adE&oft Jjtt^d raaSOrt *Bw5*o3> stotfOdctwa 
«(*Fijoa rfjailj iiojBiF^ffirbaajfJ etmSrt eJjbOu aSa^d dao£) si,4,rt srarfireatf tud-A.-atdrttf adot^rfrt aSsa^d "d 4 i rfjidac^d, 

d« 6 ^ta^rf ug ( j&sdtJeoaattAi awcdorfrtd dii3DSc3dd 3is;si 
CBtoa^rteonBri dsio, Cd«!;) cJjetuodaoSsacrafi&jjsiOoA) uuEratfS 
cdwJa, Efcrfid^ wrfM dsd^dtrf ataf^rWds wdert ■6*ai<»doa& 
ps&obg &a©rtadjcjji) octeljiiEncOaSa A iraSESoywtos atiztticSo 

wdjO&rfd BSotfj&oo^n * sJasCS oe*«3o odaFirts?; EoJBOaBn 

rtids 6 si, Sjwcdd BBJJKdoisdaScg cssnartadai!^ KraSe^ssMi 
eto-nM3 c Ood ricWiwd does! BB(oS 4 d dt>«3 eacfe tSt&d aJDresdc 
rtdcHas}F-*iid;dj ^ c d * 3 ddFrt*i(i3„%> TOrfKBi=.3,d Mira, do 
rods djtpsdrttfo 3Sod;SrW;> doa£>,i3wto'S,.3 

taptJi ddSfWrt gSSj^^Oc^oS ej»3d(iriJrftfrt dod^Ma^oS 
foi^daJssniJ i^caSs; SiJpFtaLde KrtSj, arecidBWpFd «X t 
daSa., &*, t5«dri£»rWo *j(o30ccto edawlddti Bi 4 sadsdo^d;^ 
ddi ri^d-radUwrad ^drff d o», adofecsid da^cSM dja4,rt 
Madrt dj^S »~ d^rf artdsrWa Bw^et d^d;recsrl<to ft,« 
oSOOiM «rtd» droi, dtd »s — oowjd daqra^jaoSiFd acr^cS 
OjOctoSj Oe^oJ ?», dcJdo "«Jc dnrip-dg d_oodaddd ra=rfdD dd^ 

cd c i^b ados rfiJtiJS^ adds da^ yWSo^ ^Sd Bra^rttfds,, 
sJjmSoo esd^oJjrJEiJMS ftJrtaMjsWWjaVytSftto eStddd Se^d* 
djoend wSadcdic^^rivrfa^ coSdoJ dmoArtV^detl* Bofrt wddo 

atJRdi Wofls Aratafc t^Cmsrid us n dcida3B,d Eoert C( J 
a)dd racnwjds 4c§jraSji^ rt ci> ait.^ jjfdjnws^ d»r*y 
tjj*«u SadddEfei, dfSdiUjs^o^s^d tscSdorld SjaedSeAraoeirt 

twSadd «dxradf"to d*d tied *oSrttfgc» a rt ipods;d,3oMod dt*«Srt*rf odd 'w^essacda adsio rijdo tfdstAiiO eoB^cS daort, 
soiycdotfi 'sdaS.d jrosSa^CTn SowootodsS EtfOroriSBdd osJrWl 
ricdaasesSeJ* wSoSdjsflo&iittfo oioaoJjBSJ, HScosSsadd g& 
ns^c** (soastiiSo^ itjjjSjiy uEMou-ocio *s*sd (fj*ntffiOoii 

bMeJit^p! njdwS Jj^s&ft rtjwiid£»rtoaS,d HatsadjadrWg tfrt »>tBredoawdi s» 4 jSotk03 craewaw*i eAdoddtrotfda &jfo d 

sdc^BsdltUfr-d jwwIoJo Efati^, tjodrf^ato adctij ro^iJorWo 
«Sdi) Sdi^ rtodortwii fcjenkcvdswieqJFtto s^oeraEijtoTOd 
uw fcttdortoccJ dtcntasncri iJac^so^ s^vdqSou ecfSj^ocJo 
«rv^< fK3» ( SfoOjcJB3,fl 3raadda jrotfad adfcoSti n°dcj dd 
ncrt B»aL»sddd6 dssid aJsrfoJs eauajj tfs^a flfSFfJrttfSo^ 
d«fc oaOrt rtt^ riu w &Aod» ifor'oJwiS, osadajadd *Soj»t)d oeJS^ 
wSfc/dwlj-'Middo we}/ ug u3(d eivSjSfo 6^,6^ ROof* 
tft^d *?SrSrt«rtj9ocSa aJdosi&wsS^ E6S«(jsiyto fcjtOoridgQa^ri 
ajtosna-BKd= SEwv^ HPi^dd ajjioodri^sfo,, SjeriuaJods dwtf 
wsnort t»d eJo*j tBSdrad dcSsf/Wrf^ «i^s .* d^a ttsrti 
rWS.» wOAdwtfodo add ctoraaood tfa-r^nindd wdi!, SO 
oamcJ w^SdreSrWo tJjwJoiatJ* ^ca^d©^ jrafo Ctodd eoaiffi 
nstf.jdosjiJoJojB ^j}tS( bSa rrc^& ^(raadDSKDon dortndu 
s!ow eoasdg a«srs fcvao «or»ijt» ri s^KijsS dw« 
^a»,0 wieil idjBBdrt* dcdrf irod^rka^odj us^s^dfj ^zi, 
rttfgj *«&& ^esoadDSisd? atoi&ijaiDadujswa&do «3stf ua sudiSritfFJjjiKJ* uddi rtj3efcft<*» rferaaPiesu t^jcSidJieas 
^jt^S 4.* "^j i*ms» r sJ rtoete dajg^rfj'S sS, yi rf.ro Bus « iJoJo, 

MaJsi^d^ oo&Sx aSM3,A !fJ4,3)sdr!s t »e&tJ.ft«3 rfwJq, 
iS^ataadriAi «rtd d„*fW$ Soda wdasJ daa» a eedrWa Md 
asOS, «ejonad a^^rfs si u onBd aaaA i£4,d*irW sdjisi^o^ccj 
<vt3ti ;to6oS s a» o nctoorid sroncS &_,< o^^smjcixfiFti ciodtf 
•djeoodctg -SvM0 ( j3Dri iwdsJ^djaritfa sJjasosDsnsni) JVSrftfo 
rtEKloriocsrttfoti aifEdrtdia^sS.d ecid Sor»t3B t a!(ja »arf?OdortEJ 

SoWsdasJJatt tff^ca na^ro&j^S, EJdoEJdodasfa,, ns Aifc&iM^j b,r 
aacSowaM cwSroio^dg tba&tjti aretfja DSa^Erad R^Sad 

Jd^a^oaddds rbdwes* 8,19(3, daartfcig Wwodcridfdo asotawid 
eSjw3 a sdeiajaS e Soiastfo ESsaoads^toESocJo ^sld oasjtSgato* 

sfajada «jeijirtO;to toj^Sdg t deb aartfijstid t^EJe-W osdra 
oanera^d ^^wada eg i^rnS^tScd;^, Saoridnaft esfossaRfc 
ej» iJ Jdo^j^iirotJs S>;^, wsSejs c5c;$p3?3 aou St^S iSjsi, aesioS 
asne^ oaocido tf3 a mijS-» sob^SjSS;^ « dai^jS^o^asj MotjS 
i^cdca^ri^cSo aiistSsS kScJS „ (to* sfceoa^rioUift^EJ KtoOSsJrtF 
w nactdiyja «i» fl d4>a REiia s.jt3JSCiGowdj wijitSrsioaej^ weojSi 
JwoaSrtjuM.tfjwOE^ rts^af *tST(Jri^?to H »dd idsosaJaciode 
na,q)rs» dsoBdcJ eSjsartn sooaa Q iJosbo Ejoaaoid rirae^ 
*«trerw,cte:3 nad,d *st3 ^oj^S a«o3od rtrfretsd uafcsww) wsort 
^joat- u\}EjR;$Sa, da^Eiassa'}, t&ao&stiiSrtti sadsSSa^ wtSOrt 
wqJF-u rl&Kf X «d«£i,dd£ -SwwSewsS BaafeFdriq, a&OMftte VO na** fc.3, dSFSf 

aeSFiSrWS^, dttawaa tsJ«,«a« j^djaBSrWdn, ESaScSoo KHreOAjai^ 

sJdjB oE>wJjstfei|S»,tf »eod<5, * feocJ rijatJAdoS sJatM^cJ* 
riVBdEJtto So^ji bSjWJbWI ^3d tpMirHto Kra/^rtdodo rtM^doEJo 
4«otoo3s,rt B»«sSds * aioOi cfofinds£fc 4 OEiFdjs f*sd bJoOjj 
EirtrcJiSd tsrtxijssaiS,! Swroo Badr-oandtja&do ^ada riort.af 

OdjiwOrW'l *«jdKSo. l EoSjfejKjdft asfl^cds UaudsadjErondCaaS; 
truoaSrWa aSt "sd£> Bj^ddg aeSfSritf^ d!jii;>d m*Fd 
wdjESwrirfdiSi, ^cd daoacwSdo S flj!ooa Q OodO? «dd «JE> 

OT^SosMacii atsabSrfOci sosJda eseWort rt*)riotfvCBnd o do 
fc^*^ sis QjScdojJj i:Ss fc sj ^,»d«(3 ;3rrati3 H S drtdoifj Ceos 
i>owJ d«rS $W.?teJj9tf uosdorid trtfdtf Kbsi3ls!, 4f r« £>;3dFS 

ac&rttfg owswSsrie *s u O ddaasjl euowoao s^oistrt 
i^acfdiJHjAjj sto osodsijg ra^dS^od b^eiy^fi tfjMJexS^, oaosio 

Sjstfe» i&raijui 4O33ja0iSrl ^w«j SSjMIBKre .Dodo EBBOdOK( fwi 

MoSdortdg EdDoJj esrsdd ESsUSjtisdotiS-*! dscoain pocra^s 

ttod t^rtdO n si ai&riowo B\i^esritfg riori^si-Ad^ rtoejdns,!*:, 
SS9Ac3 

ft^rodostsd asarfja ssa^rfoattid riacfo-fcad^d w3js b «S, Jdowoti 
«5*towlrtAi oB^nate^d tWdtfrtoiajg sfoeds^d KjaaijdfoAdaK(d(ia lt 
«it tfoddrdg ww^MMtJe* *M3t d»oti iwode aJSosJdreton 
«odo»>&sJMeJw&> Hl rtettoaJdoadaJosJ^ *>e*> fca^sraddrto Ajs_«ai, 
dcssfodjna crert*ra*°3 ( 6i t>cdo ipwiEKnefoe rawood assort 
Stf5fin>es>od SeJcSosort tMctoojsodo ooaSo mes^a^d roCod r 
Brfo, i)t)*3 rfodari^ #j»ot3aadad^SjB sbrt& wdo^d woa'ad 
(pBr^K(o*dg bjtcn^uzti&jz, i^do m>fcd eSc^ritfetf tfcsftSe coatocJ daono rtaebaS E&IosSm.MoiorttfcS^ aeAFfcoyJ '«Stfjsi il 
enwSOrt ftti*d£sde da<<u J o.S,ois3nGj j cfeoa^)E£) «adj» «{Jjd 
sasawSritf ^■issajiotJoES na;=i*raSa3,tJ& at^tfnaft oM^ad MaQeg*F 
rtoda CTO^tddojScI a tooOrf icJSdsadg <sd? 3JjS*JsrocJ<g wirowdcMi 

nnSdsi;^ Saoi; onid: jssrfcSccid EjOocidcsaiStJab, £»cto StirS 

atecS jj^cJtocJOjb eJjsiiafoO MtStJ * Hath e* kdarttf *e*F7iairt 

i^odo tsai^MSj aortaanoto* EWdrfjaoda wood djSSo,, ridaaii 
wsJ Tianti sSdoddaai&ta diSs, a&soijew'do jro^J&raotod 

ss&S, «oaJS,;S cS u Aj,c02cci a^,f sDMJtreisd j33 4 Mosti3d did;! 
rWe t^ais* s3>=S8-E«dia ejijOcJiosSad* wgSe) wdd irei^d BSt-tMJ, 
C5BJJJ33io3i ( aoid sjaoSS^si RE^S t d jt^irteO*! oou dsb H dad 

0Ja«fo s rtadai*. BoejtoesJaaric^dJB odori rawi D?^ »;» ctoOS 
cfrlrd EBWlo doftdoso adjseqJdS./B^ eJ^rfcS, baS^dSa iQ^^?, 
talid Qtddi cjE^Soatidrf sJtHa ^nDansn oaMsraJoiSj rfaJjq/jj 
t^Sdufftj^ aK3do»jKia3gde Etto.-adoJ rt«£. aitudja ;&&_ 

hji aala a 4eifir BidoaHJoao ^e EronssaetSfd »ai 6 astJ »>e 
SMODMado ()j H M OK«0) sw^aswd S>d t ti» ern^dodo Swo 
odTicS °JCfl 4 ^OcddDKUdo Sdj^octo Owfaccto*, dtJo5j3(fo 
•MacOModj-iOT&oMBtJou ddeia bs^d sJdda dbdd CedoSods 

iiodo sro^oaaiotisSo, tfo^d :;$£<: daoja d H3dEo tjctd naooaisdo 
sasj si» ( »eBosod' aai^dodo i&^aJajB uSeedjsoogf jSjaeeSoia osutattfddifo Ma *.i)d n joqJrtfSA, "3^4,* SeJatofJjB, uta-..,* 
sJusottoB fcjjCDaKSi jSo^tfdCi, aJoa da t^arWSa., dUKB^e 

Ssf^dO, sjj&xadsifsns r(oo!38;oJo ^ abates fletSddd i)eaSsJsm3o 

cj5 t (^jatlS5S <S3»,a 3DodB»d ( iTOoriSj^AftosJ gd OfJsrf itifd 

towjo wojvE^-rocrtrWFJa,, dtsfcna^tJ b,; EJarastrooiord ke^jO^jf- 
Swsrciadria US S&&JL, sJ^wJaoddoon iBBQdadda S tfap si 
ccW3,a»j» ew&if dcdd nasJwWfSn, dMfcdaiSdoda rtt *»«»&. 
S^ap-oadort SjMKJc^ddsSOrt tfsJre&id!^ vwJ,dOBD a £ djsdajss 
idoS sSssrad SBaaatsd; ^sJjskj rfsqwdddjo 8J*eJa tS-raiM riri^rf 
ti t!WG n tsrfssSmsijCJ wcSadmSsrttfa t na,da ( saOrtLJ^riys^ 
oStdcran ejUa- d,aSjatriii tds j,tfj2o£cra c O dad^iias S^rWo 

fc)J)Or|jI) Kteodsssn »$ r ere ride Si EBrfdfi, d^sfojad iifllo eowsdo 
Odd xlouo scisi::? pftjOii^d^a joaoO^d wtf^ft tpaEJ*^ arf^ 
ipBlScdvj odd t^S^tfS^ riocjo jdii,tJ Stfrikd sari iij^rt^rfs^ 
ciaonj^dood toSo8b ( oi! SJdasra^oJjsnOa^dooUo esoSoJ e 
'Mid ^irWsJis, aa^RstoS^ sJw&ra tfdoiowro.d 
•aUa^ saj^fljBe rto^dt^awud i 

coda SdeJa «ii, ttscreSdS, jroda-RtjdSfi, atf&fitoo aj/riaa^rtsj 
BsnoBwdo wart daSarasiddo a V fc O»od eod Smo adcdc 

s^<£a»tfFio3 sid® 'ag 

stow at^rrf al,*d a s»rw3 -sdd da>q>a aSstoddsf asOasMdSa H 
dated t-od OKoawaw rtJBfiDBotawj djsnoBddda jfljB,«i J rt ) ta 
najS 

cra,SoB03ad stidawo Bs^dg owco«odjdjti uto^da daood 
^cJda jJidjocfjidiSrd fcrtjdji edds tte^cSo, OfjaeJso,, roddgi 
rfjwOfcd &wctoeodjda 00V rtjoq)/H?sSo„ dta*na dow bJjAj* 
fti Hd<g nidda todj aid ss^rtosi^ dea*na a d;$ l OT>rfo4,eJ B dj8 <sdo 
cjdrt cD 4 iiaBai;dFia *fo,4Adiii wjd; Sdd; das3, d-sdad HiOcraS ijiloSjd f««rorf VS. 

aSctotddOBsitj Sod tfdj^fc^oBct nods ao^aJAtsaMtfo ^ejusJh, 

OoaaS rttdoRSorfde uacooSoou c&jtiKu&jioat aswSSdtrojOsida 
sgdccid.rarirfaaSii, oot*> SdJiiAjMJo^sJ 'nsSd sraioS^ zJoaJ^cxfotyoB 
jd^tag* sJ3Sisa,cix3o ifawfcitf done* ssw^dja^ «isict tfjoofort 
uejsd i^«i fj^cS asj^cb s=^d B^Ari^sS^ dUJidjrfiJDdi aSt* 
tf jioOdjESoaddJa iKS^ TKCidd sJosd tired &»:>4,eS ffi0^iasHi&=3 6 
^jijOjj^oart £j;SfJc3 -!Sd EiDT^ejiri^SJB^ j^srs^doascfcEXi ^cfo 
wS^afsratSoto towQocJeJf s3 o3o*„iJ OaSj, jrostoesd tfoq/3£ esss 

*Saafa_. itiiSwas ob&o&sft ^diojjEfo aotMcfefs^ nBOtJdi e5"arf s&jb. 
DJd-sJo-qJFrnJdafJjs,, Jjapjtod wad fleirSrtiJgJ flosg nsbg^tt 

nsvijn t*oi sStStf «S, 5jj8j3 »>edorit3./BV sJattf^cf »fJ* iSJarfsi 
&«$„ d.-jd a ao «irfsss s}mo8jstf u u*ao as ti M ^rtooa fcfrt e&ttf 1 
«jri 4 rW3o mdiuostMSra mbJjswss*., 4 osi :3,orf 4 oeSowiSrltfj» 
Ekdt&tda *i0 Mstfaijj sfieSrt^s3*J (rocid sJ^oBr^&do pJeJ\, 

fcert eSO(W»JsS fc dES aSOrt dorW?^crt jfo.4 «o«dort SiJcOiS 

s^do^drartri tSii^ritfg traKunjjcJs afcJDddraBi'jS d t^sfcfE^ 
edsi 3j>4ai fl d rasCBSg ddso oiidrtoSajJOci tSesSfSd dsfrsi 
jroriTb, «crfe «eJo EtoSsrandOgj titnos rijc! i edoBriS&, ciou 
sJa rtoffoiodd das^o Kjdoddassjd sijdS cfcic, TO&aljrt'ftl tj(Jcf 
tpBSj s o nd teiFS ste^AaJt, tron^d doScJyOrfl? aJOKsd 

sjowSaodg rf33-«iMifjs4 aJ_,ddrsS dawta* tpMSjaet^edsf Sofiei 
B3^,d «uns_d ^Krfo^ DjdcddaBrida Kjia^dcaa dtujndj de^tf 
trejido Ciesiiran dPJF*cra B i3J> t*t\|3g> osriasfoS^B^e »SJ 
OTOFUii riw^irt? <^iSd 8j»t&rt errodsjp a&sjjtSs aciocJa *H,- 
o^f ?jone^ "«4 djjsdd SidodJi ( dc add e^artti «(=atf oi^ bj0e3£»%*S ^doEddraaSdrf^ »~Sd rfcidiritio SjaoESBtad s3o& 
EtococJ txd KoiSnaKtfjB tTestaocS ^0* aad t^docid ri^a 

i^docSdcjwSdt. St^t*^ Sj-c*oJ g BjdoKdsxJoESfS,, cjkSfS tdiSOci^ 
aloaBJJds EJw9J 4 Eran adcSo stoasOrftMJ isaSott, RSiBrcs stela 

CtDEj«EJ> a W>5j rtsJsSwJoS^ssS "tddg (-ocio ®=*D fc Cto^q. ((JriBJoSsi 

A5EJ05JSS*. ft>t>S BaSJDOcSKfcig sScVfcdMicto sSk-tfrtato^ ScSe 

6a>s4 aS^Jwtf) seSOcjwJd d^-Srii© ujffcMaS c&> 3;& & *k£,5i 33_fis! 
risJOMSES iKSiiroisSi, ewj^oss, ii5_,aJKfci (3-raeQfc> WsSTOWCS 

djwdcig aSjMS&.«K>rf Hs,i3r=to fc me& wu't.sKJAd&.aS cfo ai^cri 
dJssis^rWfJ^ aSjBoQdt'«fceto »?J« «"6J dj» jteSjwsd wtJjMri^ 
sJi?Ftlrt wSj jfaeaofcKiD BjdocWcaJjclg s si ^lodcJjs wlatt cScJ 
rWS^ ows>*,«S e<3d ^jkSu sji1o33 5j t e,»i$ s^FJn'tfg yrtcfcssi 
<3wJwi t dte oE-rd iSe«3 iwJjBec&'Wa EAS/^sis/idjiacidj-tljrt adj, 

WeJutoOS ssJs-KCj sSs^^siots* wni "*""'*» cfoa t3 d es c*s td 

rttfKn, (fee* SjtsS.rawfcfcSj^o A sJmJcj e;tStm i s;dd(0«CF~n^oi) 
aWcb ewswWea^d «**« Ma^otx sSj&it^jEgncp-Cj eft a SWeJ SO sJaortocfosid ta^M g dsWnatfda aJn^p dj siaScJ ajaajata^-iig 
ciaaSj sifloJwJ .n^SaSd - drrajto&jjaeS 3JdSafc)S,da " uo3c&>« 

Otg sja ( :SdaaJad&a3 s tjSKi rfaetua wdds aaajvsSBoan w3sS SjaoeSd 
rWo toociOjs ojjijsJjb :;.l..ri nan JW Ofca** ijaida^rf erocSsa 

na^O B C!03jocfo »Se "^SO csa 4 Jio:io3 d sJjeEta i^doddoMid 
!^esS "Kio/1 aitiS E^d^rtrSa a adverts nasiJSEitf ne^ritf© ws 

dsijci) tfocfo MdiS„i3 E3D 4 S03Cdad JSsao cio^.«e!irar( li^jawd 
wrtftcf, *rt« «j3d sstjd^ja ESccfc.wo-ia odShb&S, *ra=$»tttS*>aft 
eijtF-^iaNF'Eiartia&iS djaei^ .asi^toioasto igdoeidraajjd eeSFiSriifrt 
aSustOfcdd SdSnB , 'd^ *93,«& acid S^d c^&jOJa^ oaS ( rtoE«3 

t*8*/ 'sJjassifi idoftrf «;*> a assess rWjfc dtUdsJdi, 
wjSd sSoocwlrfto &$, tf «i?r^ t^rttaa-^aricj^ tfo&iortja 6«3»iJ^, 
^s^j aaSiS.iJj idusdft.s^cidg dd, ^dajoct stanaoeAoli rfjsC 

nsc^a cJ^sSS; uciEid E«odotS3 ?SS.d Ej|jKra>5;doja un^cJiJauo 
eScto„ daft siMfo, i?4, «>S3jrtJ KoroeieS ck-raod saoS AJaan Btija 
JU*dosJ Oea rtctesa^f Stf^o^ s^^;to&io3o3id S3rt tfotjo^fciS^ 
;3jme£3 id ftrt oassa«K»rf a 3ab sjkSj, ^aajfieS saiSmtSd M2, 
•aW, 50^oaE3tf8acJ a QMOJarffld eataeS BaESi&sSlFtiSEio,, EJoJaaFodonan 

rt«rt toodo tStJMw^, wrfdri/3itteronMj)cSo WCTSdoricJ W 1 t^A,a&> 
SuSFdSfWSn, «*;JtoKi n?sny& ^s^atf^ tfoa 4 jkjSjsoSo 

oJja^rtjst stooosadKS 3,eaJ Epa.3f\ Sato dsi^sSJi^ SwDi^rf 
ejaftoao Sdcfo rtesaaJoSo fljiicia &00& iJ o-dousSocto aSjaeasc* 
OO AgdA sJjacioiacJs BJjBt^nan m5JB t ei fleirSfWj} c^JStf*. 
tt<b$ijd^rsi ?JiS»wSKto<r ejjaeoafi^isa' ajgaSa Baaa^^rioan 
ESjad-sSjirj3 fc iS ttdtfcsartOa isadalc] tpa<fl srortja cjjatftWgaJws 8=k3 a^rsSrHfeSij, dW&o^U rfti) H;±> k riedda t^orfda ioa„«S 
siaosBd fisSrW Su *», a&ajjCiadacia drfrfcrorfd rofoSjdS^ 

flrf eloJs BSOaaSfJjMO^ wdd Booododjda j&OSnaTtodjd:! dStlraa*! 
dS^ tfi6*3 do %j« dwriecdssJcJo »drf SBrisJoii *taj«a:j9-i» #) 
rtefcoij riosdwto sJOjrtjsoaig ediij Ek,»3SiJ&5Jado3 EftseatfooSo 
U^jj^dSo tsclEJ tfted3de dssa^-SBton^, "> aoda f&QO 

crartdd^ owjjuaios, rofo^steJo^d daiijCSsS^ iawtit^e * ^drrfo 
aajjESaJapd tf *dMjJH9on * d^cOaod riEttfosSd Sjadcrt 
odajos^sadES ri^tifiia odd dJtJrWoEjin raasJ saSa^*^ d^si 
vo38vztx£e djidsSo rt.rSrt odds itfdrtrOcd wodddow c^J^ 
Owodtxn tfeiBnasid rodfSritfrt rit^si doni^ 3»>ES.ssDrt>S,tf 

BjdcddnaHd rtdaoaOsrfdg s3 u d od raartdjs M^,da tsdda 
EjJa^dtf BijtpasftsBd 8«;S ddrt^fa., dta&djdjcjari *9d wda^,e5 

sgdoddcroifd doid xiodmda e-odo SadJBSdddrt sSocjanJ 
WBfc^dtfsJKfc wrt^ E6c3 u rf £>iSdrttfj Jcno tjdos3ci$ ijdodd 

CsSO saua a !=rf rtccJa dotf B «o qbSOc^ rfddo fleardfWS^ dtifc 
do4d ^doddnejto «!d«W 4 JfowotfBJt^, oSetf £)ddritf»\ 
stoS^tf didtJrWodJe .set»8ja<2 oafid oddsJja^rod dodo dod^ 
aiSDBjido Sda^ rtdodFOd^doda *j»?tfc3,d J^,« Qwctood; Attpr 
t£S» H efcDS wdd Aq)«#j djfcd^Od 

HidoddaBrisjairid sjo^d aa;*»io£, *«oa« tftfrt oOdadjdS^ 
HadJ&S^srofi assedaSrld nssJd D»to*«otoBBd»dKJj» H wddjasr;E>;» a 
rW etfladdSj^ ;"Jj*iWiE>&rt;>S,eJ »• djdoddoM S3ttaa;"*Jo*g oari 
ijSiS da d^i dsi* tssSasdsid dwd ra>ioaf 4 :&«3 atfoad Bjowada 
ttS^cua dnod d«0 ;>radjafi 4 o»ddcto (f,4diafc«S »dj smtfdawtfo 
sSdo efa^ »dd djipsdootoood a^Mjjsodi; fyadwrtwjdjs *!;>«# 
^ri^oS rxi t* 30 ^ ** B»udjg ^addjjretodj; o^ssda^oi 
flasj na«d3 i^adaxddJB wdj wdat^ds^ ^ejadjds&ij S)«sti issd 
sjrWs ^odfc tpa£)SMjda tc«(s tSjaiii sSdcddtraSd oaoa floSd KBift^fcij u«d daee5 ipa&ardiron $z> duu^ rtjEodsjrWjo oariA 
jjiosd SjS bjt eSjSj,^ Ofda o d d»;o3sd tSetJ i3efl eiaSddaFd 
dda rtjoqJrttfSa., dsW Sda fc daSS^^rttf aJjABDcJrfrt sJjBotftf*^ 
BoAdo H dodat)doS,d wdd dd^d sloqKdf Ooci *^ idttiSwJsg 
j^daS ^yi3an*>, * jJeOtfrcsg cS^ S iBcri^ d,Qrf riad_,aooaVitfQ 
tKwsfd eosdfSa^ *3*>WAiA>A,dadjd;fc, l rtsiosnj «Mi a drtj3«;> y dowD 
oaa&> diS, t^„s dai sM^rMs!^ judaijhFiwd drfj, Saotf 
j) u Ccaa£ djuaddndad iia i S^tfa^djda uSErad^dr «cto3o 
tJSjflj*,n=rie-* iatecdarfrtd tfeodjaand raaJtojau aSetf aMog 
tJoronat^, udd »,* aKosacrij AedFd a£jfcd,o;>U bjt osq* 
rfeodj Bo^diritfo Boo3Sj«gdjdK!3 H 3da fc trecjjf-^esijsdas^n doaa 
tfjjioda EJM^SteWat, ^ritfria, rid (pndad ssortj* adMast osoSaF 8^ 
fjwda sSaipa^treoJaFd rijoqSrt'frtjB trodS>dSt,rWo bjt dedna^do 
w^ilraS, rwaan rtjoqirtCrija jdo^dcad wdrrtotptdwsd W{tf 
UdjtS OK^A,rttfitjs aotasipFiWil*^ dtiaddo Wo^SdgJ mSj^, 

uaiada i^aad, ji doasoaAc^ O^ats saoaWaCSO; jJJfdda HaddjjJ 

jJjatO*jct 4e*r oacdadd^ cboBajucxisdsii, Scodjdsra n draft 
*jB3(3a aSt«jJ4,oix3a, n(j=^ddjadad OaoSS^cJ twodordiS^ wdda 
SjBjiodda wad eruddeSrW djt^ad Doddle £>zSjnt osodatlrado 
KdnaR djdtiiritfg WtJsd aJoniSda si W^Sjicdda *,s oad'dcodj 
wa^CurWa doMQ^ssan jfoj^adg tf^AddS rfjia^dja d^HdCoiaja 
AeSFSritfnki, Duijc^dodD ec^asi^a Gcds!eEa»rtJMB»e> *aoto 
acfiadg =-io«a adrt rtjwdod sow Od^tt^ djadrtoad ossdjao 
da cjjadotoaijtS Sodda ■sda oM?deod,*eqiF'd dd^oiad^sajd 

p«ds!ecsortj«BJB«j dooOjfl dMsart.atnaE; csa siddod.fi> e^odo 
esipsaojttSoad" odadOod ^ rfoDia Sipardiasri SiSidq, rfe^uo 

*»d t 05>cd a ti.'!> mo' tiH 5 dcddaosCoaodds utpcrajaJo dt^dadcsS 
*y« ns^dFoqjA^gird) djdoddrasrfd rtaowljs awoiaEawroa dot^d 
rt&cfcrtja dadjdiFrtvafida^ sddoddosaod usrf a^-n^ri «jsurt<.' 
ftdatffjo, daaoQfjdd, d^cd^ Ktdod BtdSCfladMSd^a 11 iicdo 
^lOD^Eiari SSt^MiiJoda tldadDcd oaifdsodjAsijlrd So3ddg> uod Kiarf Xft&a^ dtfrei sSooaSdorttfg n=tf irofe^d eddflaSe *Hj* 4 rtfOddrortos^d 
^ j^dg CKoodscraflCo -JdAoduwScfo toritTO dawSda 
Scrtedad^dy^raarfda era.jJSS, ^ 4t qirdo aStfdsM^/lOoJada,. 
iSjoorod ^ddR sSd^ rioda i»od« Ba«dgcJdda ^« oawo^rfeJe 
dodort d-waDi^cS itadd Syl SscaSjMftSa, « 3o3w WOrarfOrt 
sroodadori adudrirfj djadOfJo^ ^u^a^^rinjoSoWi osro^ 
owi «c«Ja Sd^ siDd*, tt!B3i>sic3fHJS^ actoRod Ada».So3'o3dj (l d J sJ 
rirtrt AdafWidtJeSjB «o&rfoe «dd it *rt«g ettoaftoa ssfo^ BJwSa^ 
drfr*Jad add rtdDjaKdeuad e»oda oraisJodd gi &U>p wjSetf 
osricrl esosSES dcdortctfo a^adurf MjftrixSdodttfe rf-redadtiow da 
waaddcWcirSra,!? osSOrtEdwi uc43djadad a dj9 adda s)wr«esl 

SJEdn^ A>03« sSiis^ i^fiirWrfa^ dtSJ-dii^cia !?cd;>ejdrf,d 

oddsSctod^d ddnaridg »,< ^t3si;aDJJd(4jScwt5a 0£.s»t) 
3» KJ isOnadada uaxMoc^cjao&dS;^ i^rfd^t KSrtjs«*id5ft3ow 
«<-SF wddda KdatraOerf aassoad rtj&tcre«jcraiicb djseisjfi 
oaSdc esries^dcfiiKdo dj-d?jEddd riads?!q,.Bri«od ridsrl wdd 
tssds osScuorW urf n s«sl ewWrtVa djKJcdoog.ia' tuSritf 
oddrttto ^g? «rii3s ( B£iB^d tj tiji todisSd dtrtcdag) tjoda de3 
loua^ eraSrt sSj-«n wp «3eS*cra a rt rt^d^a© ajdodd trortOod 
at £ add Mode sSa.333 < d i RijaS,d da od asscda nsrttfa 
iidodttej arid rfattljOi.oSaf^e oFte-Ol^ ^d^^dwraotf ad sJjkjO 
winstJjoert's'Sa^ dtifcdda djdaddcaSd S u ArtCrt ddo^ tS^ArWrij^ 
*(C* sod>«j(j}oai,«JMSo aJsArdiraodaoda aSetfoarta;S,d s^dodd 
crejtd urt n adafldad U^ri^ddrt^sl^ w<J(d ddrttfg d^dQjjaa^d 
cs*id^rf ( ar3;> djdoddiaarfd fjrert t £>a: iscdo oddrfa^ AaosM* 
□3 d S^e rf;fpa d i3V;c3cpd 1 ^_,_»jcro i o3rt^H5 t EsioiocjaSda g=ja 

d u art<» ds-rectf ftS^d*,, seOm^d .sK^dada fe,e aSoeda *$»■?«$, 
ssaal^, tsoo3oqra ( 3 ostei OeeJ aSoirodo d&So, s^oQjjjda 'Mi.Ori 
vsto^ risoio jddo wSerf aeirS jjawortftso., dtawJoijdo tods toda 
S jC j adsEJAcda dotfsSMfsSS), too* odd secjanffcS jojftd oadsdo 
wgjd Ejj^j.4 tuoda e^drdtSsSotond o^ rtjatjjrWrfo,, trad 
djKori EM.atsSdnafi tafijSiasrid cjdcddnasd SoSd wod itfonan jtraSo^ci 'sitEsS *-f 

iM a jSHsqfr EEiOcraSoBci <^3da sJaaso^rt so^OSaS rWSa^ ft^S 

uoOcS 

stoq^Saf^BratfiW^g} jJwsa ESjao asso ejOTJ*aeo3 4 ci bk^, 

yart^SSa SrfjjK^djuffA^ ;;iaai;£33j;Q Euocia ?i $3 stoat! is^ti 
iJdjtJpfo, aSonwddOT,ri*i aajJdjat-d tWatdrtrt o di-Doac^cio 

tot^da (1728 - 1765) csSftrt oascaaostfdo /Ireesso ado 
acta eoesjSS^, SeocS^ 4«tda sod S„rt asoniwmioSjCJ^s; 
^iio u [^*,!^03Ei3cS tf AfWodo ^dd seSffJrtwrt Jasa^ so is otji 4 
osncJ si)a_,oto£t oarts^ **aw Od dt oaort sjtsoiiciisoc-cj 
fljwJsd i3»rtra m _;aaiA.Eia rtjatEise^jDiSd rfj»cSO;S aSrida 
wddda sara^d tia, »S s3cd>Am »^, uert wocta iskbS, H»<psrt # 
sasxtssonct SfSrt oou dddg t^rtdoSSg rfssdodo Eadj djaS 
Soda iifOSjuoOda;3,cJa Afcia udaS,c) iawcS owidsa ^Bdjs 
cS u #Sraft a ^s^as^nvs^ ^ia,o33g aaa as*, t»s, £>*, arad 
t3foso.ijti acJaeSootf wrte* ^^ Bttso dda t , sJoob^ 
* ddsto 4 EJo^vecSI* O-Sdrf sa" o rt 4 d«*-|S ri d3Am,c33jQ 
rWa •sddgaJaaa 08«>CErar> tfoda todaS,d rtj~«Bj e,;so<do ti3,tfs! 
03mJj_ u&dao firf^ o djsdjdodsq, Sao^ EBCi^fl, mcfsssdh 
tJO*idjaoadaajda — g rtdsnDEdr a'^sgtjj nocto^Brt dort,rat© 
USjdortdjS,,* eii^g araejas^dda «dda gda fc «aj-da toEi 
*aajae»rtrt owSOejJ ijEWa, ^.sdidfirt ^isa^i^dda tarisa^qi 
taaSd tastsaji » cs) ^i ^OffiOJj eso3 asj^?^ 3>u j i J n j d3. ( e»rtaA,d l 

t,isi=\raffi£j ej-eS stotfcd, «<prn otptd 4 tiift,caa*J3 rt-rarpxpr 
tjos tpwSrW 13i5 l S,rt«ocS Sso»d d tf u *rt<&> d^EwS e^oK^c* 
rtccd aSWa^ Mat-^Kcn ogifi33rfe*Jo4d fctrt £>waJ nsSd Qa ojO 
ftrt t d«Jj^,t^oari iSOBBJi cdoaidod si^ j^BdM^eaDaog HsU a eJj* 
iS^rttfffti, wdwsslr-S.ort 4*oJj-ci ^jbSoJojS sttiiag rtjstanHa 
bjbpWo waiaaart ^jssfccs^d «iKid *al s eJj*3i 4 d wtfriiajs siaSO^ 0&& dt Sff-«3 S t^raBwaoaV Sj»oQ m d ipajtaaotoF rfaaosari 
sSotboS doOKdja dorl=iad d adajs^ djadus^jSedd^ djadoad 
c3'jKi?srirfrt*?jo s^a-fcs naiido^d d:o3j dJasJ?iadd„-a rt.-BfiroeJciE. 3 ! 
Ood Q(J ddda, eSOaBsl Edjdoddg d^jM^OBtoa^d 

raaoasf^d oaadatoSaNasd K>frfas a d ra artsja^daasSda (0£_«- 
OtSOF) sJjad djad-a eaarfrfjawdSa rf^d adr«?EJa„ Eoja&tfdsjan 
TOt93^,ci disdj» *i!o7i»KJd wdddeii'cda tJdnan drsaja:a;> si- 
ll jatcjawcaartd oH$ri,dQod sJjaeSRcd EzaoariosSDegcdad^ddde 
daood 3_,ed aSOrasSoBn rfatfddndja rtj^oBrtafijd djdoddraalda 
CMidjQwJda rt-raesraeacwSd;) d 3a„ rariaa^dHESda di sas^dsJ^ 
na« WM^KiMJocJjB tfdatoeaartaS/3 fcsrt3a„d ado ewSSdO^ 
Seaifd Kiw^o, enMv^j-ertriysi,^^? us3»r md,^*^ d:3A ess si 
KB * 3 *«*-a *^**d3 ScaS^d oariSodaKi^ sM^Sjn^d "^dd wrt n do Jye 
ajjrtsaSiddj wtJoJaoaBj sgdoddRB^-stefttaaa'd efdjwBccto cimJ 
BjBtadsSdoSdcC;s!i woa^osjan dtfnfcddd^ eartf» qlda JoOaJoSe 
oidffl jioii.S sraora^djadtJ SS^d ^_,d zJonijOacda ad dr-dS 
Cut; 53aFJj»ttpad «a)djB(J tta^sd.w&i nja_„ ddiafljaoad :g 
aaaasjl do«jipada u Srod ste^&as^o da^q, sfos^radrl^a 
esriss ( dcra''d Bad tfjSrftfa dCtfepada^Had dOnajj bek^oJo 

cJO^oJae tjoda dad-S^d ri_/>d 3> rtjoqi^ «dstf Uet-HBjjaajd 
rt*a tfi^dd^oJwa ^io^afd^ojaja dd^nBnd tJ^ s ^ sa^ariars 
!3st3 fcjedacda da^cda sradFJ-^o^rWrfa, lo'tf^jaod rt^qldds £s 
(IjAoto^ BoD3a wtjeJoasa, d&Meo ^.d^Sdarda rifd tjrfdorftb 
WdSdSiritfa c&wriSBsJ, rt tu *rteto njSasaS-s^oaEerWs fcrfdacra 
uacrfard iS.^rtjorjirWa "wSritf^jj tfjawcSdnaft «d ( ctfoddiraa 
oatoiadcSa,, t5ec*-A«jaoda udoad aJ.Bducd dfljijiBESa^de cSO 
djpaBSa^rodoand ,0 "Ida spadaS ds^oa) g> a_a rfoflwusg 
dsJ^aand bUjctt}, & il/sdd* m Sdo^ BBS^caora^dsija^ 
di/da asmv aS^doJadSjq, wsida SddaSjBoOna^d ssriHB„d 
aztia gjOftpsd^sCoad S^ oa^rijoddcu das&S^ djadafc. «da d^S 
iWd d^dortsj R^srooaoa' t» rlyatjtcsBnd add aUi.^alaJa^O 
t^FiiSsBraKj ajdQrWe, dt33aando fi ofcss^ OfAaJaoand d^s? 
*3T Jilf FSa3OTOcd«cJ siDdijOdofia^ daWJ«J3ti^ i^jMSdrlrt«jh3e*ow [BDOB-J mta^d >-i*JH)j) jn 

w.eS eiincd (shfJi, sioas^O d-redda O^JSjdiJf icdj &vt£ds e,Tn!c* 
en-cro traces srat^d iy dortrf 75«3a5 a rt dod 

So,* "* w rie "sd.^cJ^g BoSdadjda * atpsnsja) ** wdoa kjcSm 

io^iSBd dS^, Krtaa dnaUda wdd t^ *wJjb h rtoElcd rfe 

id dtJrtjO B^s^SdiTd B£WC3b tit) ricdf jod-djo, sjueJ^caOA 

«dd iparf 0?.Srf-A> nsrid -;-;d B^a^CAcS ;ir.i ;,j.J,*iC;^dri3_. n'doB 

jJ^d^iaJdS^ Eo*Mj-oS a do "da 

tsnsK^dcroSd dalfJritfgJ rtodjwfe 150 afSFfJfttto tradai^ad 
»i&rt*?g Sort dori^A woo 4 4 t rf «ftodsjritf;> O* d-roA rfodo 
wdaS,i3 wSrdF ajawod Kdjlrtf a o Oc33 i^w «dF nao$ cdw 
*oa_oSritf 73d,dF- d_j*Ej ciS **53 add d ®rWrfj ai^ddHa^jdd 

;fod rfonsddS i KJafflrioWiddaraOoTO | .dow Sd dU3cS:> oeS~ 
ssyfc^Tftfe ;ton3KdSjs -i L^ a d l E3esjS > d jjw^ai in ooi, djd«F3 
e^Sos <iO &atj K^ a eawSMd g^OoftdtJri ood 3,0-jpaarnJg 
edda ^SrlMSq, dtsad d,d; tfcdo-odo3,d id*,, cjsSjBesBo id 

so £je;::ddj t rond KScrf; daoW &,? doE« afoansro RS H 

oS s (^ *»i q3j ( os^djj as tf ejd^d JiciaKjJiwOja Sj-osad awd* 
ito3i H «wsBaSdt4oJ^n ^jbKikS da »oSdortA iSsod bsok& 
jSrrf oou is^fS djJdd^swncJ^ wdd spaaS oaSjnaos »df 
•aj^p wurf^doSJjda^rid Si^ajaii Efiridoi Ml OoaUdjadd aj»d 
edo*^? SiEJ^OAJji^dg Ecrtaa tftaw fcO^cSa ijurfii) oJoitJ^^ eJjs sSrSOdej woBirtg tf«dj 4fSF(3rt%Kijs tsBfiKld i u <£>al»g 
dja^Ddd dajja., dii*id;dd: B»o03 ( d SjitcSsjdf udoawd 
jjsojjj ^o <^ddcia ;uadjasf 6 oari <a^ oasido^ ^Sada^d;: ssoriisa 
rW ^d{* rta,8 »oidonaii«B(J tpsrftjS-tjKidg A«rW ctorjl 
jjdJiss adaSr ijdflaas fl^;^^,'!^^ jSjws&dmScJ «cSFi3rttfg;o±].ra 
BnrausSada Ositfiaaa^d B^sSoiasnaAKJis snsaj s^daS etdssdcssdo 
dOod Sda daOt3 do&=5Sao»cii( OcSctf 4eaS*-iJrW{S} de4p-«id;^«; Soda 
vnSaHjS SOL stoarlffod t*/-ad a SjaeoaesBdo djatEdslQBSd 
ditei d d dtdS de&ecda dodjyig aalKJaaxiasg dissascj * ws^ 
aSfc^jjaadado tfySo^swad diS?, dss t rf aJw^rf^aJfltf aid* 
ito^sJ as^cWjSiissBn dwB» sooOd. <zJxte,<&iG&rt&& < Aodo 
!dj«id u osntfoj3 djueaS^niSdi yi&.wsflaj'a jSaarfcaj, ito« nisi-jO 

fWi&j, UtfA.o'jacda ^sJa fa d^OaiifS^ aB3^rtjBe«]g.rcn£L<adjda Soda 

Wdbri eS moo&'j' jvjdj^rt esriSd dr-voJa; d»£f Jt ,t3 3t»fa 
wscJatjaoo^ a Svsetf^tii ss^ #wbd &d$o$ sSxtossti sj s*^,o 
ritfsfo, »ddo tfoSsiSotjoS auBlaSjseri^zjyda &*rt W8,o3sgd Si S4, 
C*>Sj^ ridagSf tjd;=p sScdagcJae djssDJodrfd; ajaea^FlnSrida 

jron ta%,Jtodg ed<±> wss^rasSos^? ta^*S.noad:)djd3 rtsjjK) aSr 

^&d "idd s^iftJrWg 5t*3:idtjrad d^rf.OBntJ 

aEjsjo.Sddtij^ BjorteBskd ido^ dodt iStJKfiad djstji tJeres 

cicod fe»!3 viSjOBSjoSj 3eAae I siocJ rtodaOEooSaascdm code 
rtstfciWSo., JCra_,e3j sjmadeCtio ado tfou tseigcfg weJ«« BJdrWSo^ dti-jcst^d tpjcJadrwsa 
Ho cd= ( dida naostsoi, d»ost>n BSQjSe^ej^ sai*^ partes 'sdd 

ifocfok,d3S,d naSrfnBci ^.^rhfefo, obojJoo djo ra tfdriVcio,, 
tsdjO^d^dji *us$ad3 fc vbsS, *5,j ^do'.ra a^sijdKft^sJ sja_jt*e<j 
ejsrfO rfart rts*ajB_,rf * ado oju aoa^dgsiws Awddeoio 
oad crajidj ij-esf sja,rAtel ado sou eoSSagoJaja aSdrWSa,, 
Ajtetedo aoeo «o4ScJg tf^dcaAcJ Sisrn crortaJjtSddo djwi 
Mj^aritfa t»cd;d cJ^fCsi Uiid sidrtoo sdjAc^ad ' 

asddJD tssidg SfSfiintfSo, dsiAdadstoj isotootSo i^s^ra ft atf 
cd wJOjy jgdoddrojid rtoda dy'q, d rife B v &di3id ddcdo 
eCrtfusrl^d rJdsJdotSdadj ^crf^doiSditdo iaow t»«3 
rWrfj^, rfj-tartoafid t-dd * rfaoda •wSj^ tSaji aadriVo Ujodi 
sSgadaa orfsija^ ssSfdus srad^csartd:) ^sdSo tat^d traxiTOioS^dsg 

S8j»<HS Efciio*jo33?ids sScfc^ tfB rt.Sd SsSo&aSjOfcicto aow 
*Sc3.rttfOT riioqsog d^d #a, dctpd aiato tasi BjatototedEfc^ 

aWSM» Q t5 oadg iiyo.i: idMjf^'.siE&^Orftk arf; daAej K!(d 

t3?d daiij rtsDdddja "a^d add esdd tf„4Wtt*g (£,sj,«iJ4, sS-&d 
^gs=ia*,c3 ^do d oacra (fjsrld® ddor sssrijs otj3 rofea^iW 
d_,tp»dde ur\e3 *$odcort rawJotgoiiroriOe wcisssariCx djM3 
SSJOBC^Ood andS; raBriOuB^ rttOifodg ?Jd i^etocS wd d 

aSdaKSiS^yrfo i$edad rf fc»draaoS3» , «j£ (! e deaaa^dRo,, Eteaj aor^ 
s^n ^e airi oughts 

^d^ctpddo obeS e£ aow d ca,flcd;ig 8" ArWsfcp,, dtMira^d 
daacOa,d Kdrsfe rfjsedrt »*oo 3od bs donfe s^orrod s daa^ 
oerid s cfcntft ^sJd dWdritid^M nd ^f^rtdg ^ oiwd swdSOo^ 
Vio«a cissij wrloS) d « <^ddg d?si*(* BBOddOgEfiSi, KtfA&««io 
wdd S u on dra dcsrfjoJ fija H esid^j,. acs; qf^ojas^gs d t <,5iaij aaTwl J^ortcis SDrfoS ^ WE.ldKi^^ £;.Sz<; j;ddp*rift doaB 
«ft sjdood w;jrt« 3 dSda^ta^dp ^ceSrf e^ErortadoseJ ai^ 

ssatSazsoSddj ws^rW-i, asanas do ds tiiW dra-fS docSjibI 
aatJ o^a^dsadrfert XowoQfcd qSiijJfW :=iaodd a^rart* boSo 
udas^d; AeqJrgta^rtti drarrfaJa Ssrfd^ ^ra spaded deaFS 
dj~dcd sSjCi saSoS ( a d^cu w3 as^add B^rUb Sjed dodo 
aS{tfejBirod o doa doa ft .iaaj d tqatsriq,^ asartoed KdatSJiiFd 
»jOJj-frtr«,c« estJ ; ab3ccjsii3 n rt«*fljaaad aS^t-dada 

WDjSidd &si, tp r(efc> b Bj-d u aas^dEiajdo^ e*dtf £ u »eo$> 
Xl^o^J wartdS SjsSj «ode>.o ad drid^ro da rtoSe^rd afsJja^orf 
t*d<3 Oee5«Jj-d 3 ajj<rfa dd3,d Rdjaarf eh «! 4oJoO daa* 4 
oadada 

aSgd^tieJ, ftoodai*^ docjaS Sdcisdrf ri^od lot^ dad^d 
sjstjfl uau^aoda;^ dsssdQ w^w»,d «rcJ Q BEfcta ^steiift^ 

gcdie Dort »£s drfrrf siddtfa adBJi^e BSD* e3«B ddrtwrfa^ 
dtSfcd dtfa dddJMS^SSa., oQsSjoaijOjOocj Bwi dasB&sacoa 
*qd<k aStfdsiBi^ciert acta woS3 «dtf B .SrWgc3 w,aJ b «jad 
doa ead « ad BBtfrl wta^aBS 55a«a ScSd rice&f SqJcrfa wada 
B^flj-iSsloa ito.cs cS BifKSB » t rlvSja , t3ct3,33ari tSOS A«sa 
rioa d cwWow jrooria, tf u art«?djs < cfHAo^* rts3 od, dja jj M> 
oaOtsasWsla., nocdad; & ^dnas^sta 33,8 ag; i^ArW^Jd dftjOJae 
djqjBffnaflcJ swJa aaSdcaaJStfero* oow Hd_rfoi S„e ae£cJ<Hoja 
datfOco a <J noaJad fc s&Sa^ tiOSsSV^ Sad rfefc 3 £>oJag}oJa« 
rf *riVtJa dtiwja^tf tps5SO^*tj t-oooad ;>P>edaJaFTH*> riaSw 
earicSw stoj-Oucdj beW «t,*Wsfo tfdtf *!sodd pad^iWna^rwuiS 
oa«d da&i?os ono* s&tta a B 3dsa* oD*3afeaf 4 fledrt^ddtfa 
etojo- at £dste!ase v tptdvdy (paia nros) i&>zhs«4 s^ oou 
d»q;*o3 g fo^ra fSdjS S inajSoB^ra cjatfoa s Ea soooKjCt 
asacto EJ^dO^ eobsoSw tooij wo*j?d rtacmi&yoa ?J=,id3KJ 
E5»ffl« tijcMi? ^dycJ 3 tfjsad-sanaaii saH^rttii oda Eis^cjadd j^eoooert o»v tfjSri-eoci s&^s oat? t^s^Ojoa sJcrd 3301**0 

asJodnwid si rWa SsonsSa^ $«;$ tfeddawSarW Sn, dt)fcra> <) 
vb*w» tfo3 4J iSod»ooci *fc*rAC33 B 4 dDftcfoe ^d %cSdg UoEiaJ ^s; »3 a *S a^S cSsJfk: sdcSsS ©s^itodtJ 
oS)£ri^rSo^ c caDjLOjiK sBjiSirt^Sa oatt £;_,3J dwieio Boris 
tod^ti no B i^cmW d lEOn^d c±rEctfc;g doris*^ 3 h!^ 

coWrt ( rt cMuSwd «c33 cJ-rdi^aJow osdraQed rJorfeb «s3dsJ^, 
a=»eg-t3BidcEi3rt^<o?Sas,s( wad sfct^stosj^osej osld tJeESdnoKf 

c ess, t3j-o*tS sSecj-tfoikKnc xcb uEjEBjCOa sfcfosdcS ^Ed 
BTCnv^tJ sjeio^ ^Jj-;nc3 ufJ r^iirWi ssOn si safo^rag ridrad 
KM» Efc^B c£raf de*ss eSs^ B f-j3e8ocSd EteSofdSrocd d tSsaVWgl " HotSnsljWidSrt BMi&rijJF-sJsjjj tSjaepitotScisijfS^f rt ooironsj^SjBoa 
sda woaSaJ eerosJEd djueeracies ssan Masa tfjatJESoaKbtdci 

iSoej rtoaliisij^, dt3*,da«4ciari *cSowdaS,d 

tawa Ej^jjaida ts^oii s!fft33o3* sB^rWg} togdu3fit*> o ado 

Woj^s tfrs^rj vocSf * cSsj"dj» tpBiSri^g EWrtV^ dsMidsiJda aoSejonw. cJ rds ajfaawitfoB^ta sSsfti, dtax. sd/bc^osnc^d 
Ssd^dti wRcdaKida Briadedods; wsd^rfg do^r-ets^ri ***FiS 
ritfsW, Ce3Jj s&u^jlrt m^o-r.a^d "scidjjc! #S da ESaodofi 
tp ctoataaoSaFda wcscj-scda dEtoriaccid »d«n3Sds B^iw oacdns 
waafap-da esSnojae rtj^aocin rtdja »S e&rtiacisfas) o nssdjs 
stosJD rt era used fd> aSetf «v>^,e! rfcSdsi ESarttffJa^ dMfcdaiJ 
nan ica3uttoa,d 

ddedCoiaoerf: «F*eB roiidi B ^d^Srij^cJj A^cia Wda3,rf OKoJa 

oo»W iaijO d rt.raeK> ccreSOcci BSoeretfOfg cJdd Krtsw tjJ erasld 
SKS ( c*do3SdoSi{£ ?JaESj-da OCT JO !£.,cj£33d;i Sorfsjjdiaw,eJ ewSSg 

WDBt*^ Kdoiddcdag 4s>*ao H d ro^eS od_d »,tcS£)dwa a>(Crl 
oJaig wfJeri jgOcjsrida Bodawdasa.d *,« d«ra rtjse!rot.c3wSd 
Edoddcdag »_j; dd^iijCria ^u u dso3 asSda b_# Sod ESaacJ^ 
djaeESitodw wcasdg «rf tf 6 £rt<?^ dt3»iCTa d <*;Sd3 ci.roatfo 
SSOra^Ort Ek£ StQa^tlona nSjfMrorfas^cJ «ddg rfa^AiseS rtado 
rtoc&od odocjMldja t,t^da 

0;£ crari BJdosJdn<Jslja ^oortgs *£Mod=sSdeSaaj»oc& txJa 
«,d wcJO s-feS 4 d d^cooocj Bj» oerori Earisa^qS raaSd sioSd 
«903£ EJao^eS nsSda wctoi Sjafd sSOj} esaJtfjBtjJ toa^RrWo 
c*rtfj» bseW :3»s; wvicdsSdjj ajjEjrcraSd i^arWS^e aSti^ 
dCSria ?JSt EoaftdaEJoS 3jaed3i,d aaC baoCni oaHd e^Ari^a nJparsSjso&swrtcJ "was^ddji wu*dw(J6ods wdt» rati h&eSjkS, 
ft^cDrt cj «ln E&ai^et Ce*aSjg> oEdraoDftni^d ajOoaaid eSm&J 

titw w3ed BSjaioari^rfOj Lidnktzi d ejaaotS rtodsosobds rtjwd 
dgcS f^rfjB tsSsSc^S, sioiJ rMto -^ Died g doSOraiSoa,;! 

lutijjg era rf Si Mo 3,0" ^Sscrf^FS^ «KJ«Jjb 4fct*J ^* <«Arf 

O) ^do SBfc^duieS'ra fJ^; 33 riioot^a/ifc-^flj-o^ sfcJ,d 

EfojffljSaft tfS,633rf 3 d-rae$ Saaga^iWSs, teS:»aa-S t 6rt AC* Setf 

Add^risab «dt) stas^S^asa±i cro j ,jdjsr 1 o , sKm a^isJOAcrart 

iartera d mri 5jj4,3d flod rasrfd rf &itt?£<xJ^» eaa^ost W£i«§ 

3) cwjnt>^ SS H ri e ds&g yjrtdfre ds Soft SrSrtsSjf 

KEj&jMjSja, sirfda Rjju^rtjsooij OSOawaoSdOoeJ djaeil&eajS 

rodoS Han Kiw^sJaSss.^rtti d^w-tJOcd doi, SdMtaWddi,, 
StJdo w<g<g KDtjBajOBrwss^asfKniu «(;;osi53-ftdew sS^cjja jt>ddjB 

uodoS &jwd;i3,d tfdftoocft TOJt.a! ( cJS^^iSjE0OSi) $3tSaaxido&£6 a^cirtFCJESAfflu 
sgOEraJSsPcbcSi ESsiotfo-sOrljii zrofcS, dtSKasS Sj^Af tjocfaOja 
f«SSj raraJAAUd asa« SwJja«p" Ef * J <* to f*l t cS^sdaHa^cSdjaoCirt 

v) oiaroMfii n iSj» on rf nwiraaioSj »i3«£Erari i&d 
sWosJS r&da_&;S, cJdoa:tJfW aTtftyjg tottosS eSt-na^jOceS cfaaf 
iroftd sjcto rfocfoud SjS «dcJ * satoS^ scSj-ErowidE: cJ cfoSs, 

Etn^ESaiEjrfa., aae& GoaOESwJjwipiStJcS od saEWSSiS Mo3fJ ffc! 
Se» i]»5l ( cj ossSo mb&)*j esJsBKljaHjCJ rtjaaa^rtuj ajOiaa *cia 
njoqj trocaO SorfSa„rtvc iwcrddja o3jact!R3.ro&nd ] Qocj rt tto- 
SpsO, sfdoOdtoaccj^ri cjarfsa!^ EJ-j-drf-roduo iiBaajQi^e®* sdoa 
woSao aowoS w£_.rfj&tS J 5Sa OMJOtto., OtSKosJo wUd ttse 

esnjdjaejj tta &rW rfo^ t c4»ja tfoti oir-rfaS, tooOSo .zadcSifods 
i^t^ajjosja aoo;Sd f&EJrf hb-OSoeJi sj SS^rftf *»3 ttfrS 
idj^eitj^ e=ji os:Sa be^toIoSj Eiw^n jraio^cig B»na 4 rai 
ti o ci; erf jl n 3 ji tin S; 

nad prolan riocb-iiaij Ejdcsrdctocw rt n 3mjj,£ rbdj 
Ejdsddafo 7iz,& 3kS t TVtz risa$x>a.t>ix>t\ dtiSusrtJ rt dasSe S>eS ( 
eqJtro fcsjjdfja^ fljaoaaracio, "^530$? 

(Sfc^jaoa d riaJa *„d a dcS ara^oJ £■ troveJnasldJB etS« rata A 

o»n-sB^-s»3 rWoca t-tfrto-oOO^ sssSswcWw^d *t fJj3,rfs twfiirjg 
e>3dg tjJB,ofci atesCcia. »Si,cj wcj^b aSonwidel^ «cjadCod 
ccto ae tJj tooa tictitSF - «tEi^«#Hfc «a&,3 ( cJ i^djaefeJa^ atfro 

jSjoartjaoac^d w»^d ( og socurt nMj» ( d •wbm nr 

aecadoS stonsS ss^bv^ wad ai^d BBtSSotoS^ tfgfcd Bjdcdd 

£) MTfJntf owlcto ooDKiod iaoijsHo ueote-n ac-aJtdo 

SjsfGrofl t3wiBa&.S a d<§ da_sO i Er , n tfaaot^d d jjotoq *<£-& 

hbDeJ sob/h St nartiqalo^ tsSafd jrefeSjOodde dodjwd-isc! 
rttfSs ddda ewsto S-wSail/t So^OAtfjsoOciwsSjda efdw 
3ja!oS 4 Oodt)j» ;Sjtdf* Sctodt-aSads «d;dOod ssiiEafttfEran 
iJjBtQddjs ssoood obuS,, ads wKdd sisiaS^OodeJe #5J„ jp&i, 
efef^ « u ftsiT'a*jBoadod v di awSawdbi, oodrfato sHjjdg stod^ 
d ggg^ittga adMsroirtoja Sosfi awads asSsJcupauawg) aid, 
rWrf ., dtSAd ijda rfodaud^d 

U) naSWl Sdt t sJarfrirt^i tarf^djaSjOrt 3ujd&3TSow 
(TCt^eaf Bra^Sc^Qedejja asri^SESOftd^ aactta edda kSsbSimS^U 
wdatpasfloSaS^e &ti\ BstoSjd epanSeJ js^n deaaftiwdde rto^i 
d£ effioO* e Od o St.ES nJOeroSdO Ei^dwa*a rfodsuoddja iadiifJcto 
ijJt^dO d d^doISS.^riy ^dorfcai tfoddp-dg is3d ^"^t, ras0 
Ep U ii:Sna,".cioc;gi un^^ddjs t-t^Sg QaHKa&jSjd yasi udi^sal 
c&roftd SoS a»?Sdo*j6 wSeideS tpasacfoffci ffoftriui/WSja 
rSBES^arttfSjB^ ajraaJaaiiEJ-n "^ idoreadiasoedsari wtf* 
*jaoOCJ3 a tS 

«■) aB^3B!oi ( d "sasosrfdiJ^ adej-rasijiidd aSaowsdjij 
wS,d 8fraFkifde3„e zjua^n tftoo^s^oaftd^tfa KodstodaS.d 
creiitfjaud ieodjrtv ftd a a3 & dafo, daosajwabrWJs a Efjrittf 
dd m ? ^d^.ds^ ^d*, eadcs»orKfwfflad= 

OO) d d,ff»Oetf Sdjstijst tpaa rS ttsds t&jewW ed t o*> 
S* tf C3a*»BioS t t>cda d e£a!,d edUn risouds SrfBcjaEd rfjitssl 
£donc4 rod tp s 4 jjoaw sSjaSrt S^SnaW sJdoddaaSd aeSrfl 
ntfg d! oosi aStS M sS djdjaradg djsdo3sj^_,d s&i&i-t&s-Srte EiJ-Qi3cto wctodDccJ crartroto^ 4.*>j =* ^ "^^^ oard du 8/^,05 d rasii * « EiJ^cuauro a jfejWoSjd q,4f06 fSU d 
&3«j^artJ»ara, WJ? oD--d ^oJfi, i.oosj« 4 i»(ti 4doc.B^d ^ws 4 

v saoodBcRiWi praua, uga on3 JO d5 mo tfartvsi^ yui,tjd=ej.re 

aa* ea> ot sjawrt.r'M dflodj? (&Wj=flas d 

t. da an rfciSrjid js*f *f3f?SwBdEJ i3o<SUjb05 VFlto Ej -« 

«a vrt— XVI 

tf *,( *j)dotSlftSi>«tf* 5jj J 4 #p»F««» 8/ osoooXsidosia B^B«a 
r J (~f«v 4 (. I 
r 03 »%, W«iS»J SO WRBFUWd £&gis* Kaktfj tJerWj-da CFrflfl 

4 ¥f to 

OO £19 is tttoa,3l &) WP»rWtf liej^,,* BBoi 1 ^ d^&iMte a* ftJ* 
O es II « B pa>5, ra>*S WioJf,, (^4 wii #^W kS.s! Barfs* Vid 0« $jt jS»r» H'rf.t* 7)B&.S ( H>6*> til SjiCjl ras« 4 3? si» iO 

Uftwaeo ((SsKji da ^,< tfsarWtf ^5, ataoto a^j-di bb a» 

da b,( cfcirte jgfil&OF!!*. *) 50 
Co V «**"» ^RJfitft^ B) _M 

fc,t BaJtio&S e^aaon; sgiSgiEFetf, si 0-0 

CpactoBa 0F£0 H tiSi OBOaati CFio 

a (jstJU fejfftaMms eSBraaji flt.lo^ «eea)S fJerty.sO; OFtiJ 

*! rtrtOEiaP SroiJsc^oaa) tfc tfcJarWrfB sSetrejid svrttJo sfdJfi 

%jt JgtforidcKiaiJ sawaBrt^o ©or«j-d) oris, 

t. atteojc^n^ai txe *sbf*J* aoj^ja tfOJejj dflrdj or«r 

t OEiat-M a a *,>3&aoSAtrt t a^Sj-oj oris 

=joia;±>=iO 01 jj^ tfperfjtftf sJBnas Bat»S a tfciWJad) rma 

F lisojjoa SsdHaatfEfs S,t rfiii-FfcJtf qf^ »eao.o t^,»jsdj ;j» ci» 

00 tStujiOa <(riitaaS(J» |/ »«ej»zI nalaS, uosM MStJjstWsS 3 u SjaUa 

00 ae&>& ridJsettsi tffwBtftS *elsOa *>«<>*> p dareS O t»l 

as Wone do %* ws^tf nalos, wa«, sJ^rtjadi tra =J» Ofto 

OK Bdnotwacij tj BSBaBiiKljHaSj d) u rtjsdj it 

ov tJotaostsoBt! u £,tuaODBati i^SrWa sJj^iisiu otL\ ls ram ns!=a 

Oi. ^dnJ t n»usea)r, tfiwrMtfei ^6053*1 ao»S/lj:<3:> OTM C3?>rifta)&3 rfa^x zs-s^^hi — 13 <* qjodosracdo 

OBriitiSjwiJ^d tit ode riarSMl ddrttfa afstojde bcJ Ois^SoJ S^ 
SssFUtfd ip-osrt jrodiaad rfocd^J**dQaJ3Ji> sjcSOsS e»jS(jj»fcj 
»od<5 cwto biOds rtaodj a^d ;rodff8e»,tiJf dflq, tf-ffirftodooci 
wd<) * dbjWjmi jJeJjjS ddd :g»dF aJdEjjd crosl aowada 
sSopari jrafei^ riatooafcoJa* OOd wdf-epaokrWg totfiKtonda 
djd; SadjUdoS.S 

d^idaS Jwsa^o^d djssd dddasS fc tjW u (St wis? ijssdQ 
woodddgSja wsisS croUde ' ttfosi, tssdtf ja asl 4 Oe £wdc) * aso 
aa^ot^d-a ctoowto-ia "^dadsSdt aoo ooaia A d &raacd 
cro^jDii tsjjcdoaaadd^ EgM^dadiy toodd^ £>£ b edr:iolj: 
dddJsSjS d^drfo as* EOjOJ fc iro^o Sd^a tpatfa ttsS rfdati 
donayariito ewioid ejj^aJiS^rfos'O* sotfaaroj3 

(8 ao ri u s^ron* -bjt ssrffjD^dcro^da dj vs.) 

Sd^ hje tfHBFUtf d$_ osaato dg (partds 0dor eJa*^ 
croTitfjjM tis otfda djaSarWSa., t*od« wtfiFdg d a d™Q>jd 
hjt iis«j-da flesidoBUda srdd daasada pcaaod tpwldS ddor' 
osjdodsj cOaia aodj d^eja^d uSoald sja€> b ea dfcs^ oddaiida 
sre ( =jdac£&r sJwswidj dja^d iJ^doeddiirfa, f^3rtdjJddard 
djdiiFrfda ■mS^sb.S «dd sosisaAtfEjail SEiart fel^ddg tSOosiid 
snirf^aS fctfijSSdo as&t stedJarfdgd^ i^e dasqsa^saacrfoFda d, ^ 
Gb$ss&} l na^Aifcd daee)o!o( a>^ d qra^MBd^iSe UfiodAidF *»w 
«o»SOod as^dsaj^eSj wddo aioraui nafa*^ Baca 

(riao£^_, tdod,3f*Qd ossV-'os^rfjsU' mu dosis 
iasd^ raa^eKJ? djuod o Usrerutf, «o &o Ac ft) srfi^oriAriwS bjt BStrfaddrf oaiSd.fc«to 
RiS & «3dd»tS ^^ J*^Soa«Ji — AoQta^ti 
EfcdOsi 5S»3ari«(g BSOaJssJq, awt>j wed ttearWSjdjo n litis 
oow Mi?ETOjaSa toocw ^d ffiocJj i^d&djB asiti nsSda oou 

BJ..8 riejbo*«W&„ tftfateaterfatf,, ^oijia.cdaES^ d,arad d-^&d 

rassifjaw aou draart Q3£ £»dd tfedtf aocto tfj»u 
•wdd <ESO!jJ) i*ods d a tafc>*&«* v a3?<J 7ScW,d rtao4 &°dja adF- 
csariaid tpsdid *sid w%ointfg d,sa ddgctod Ep^ttfodH^ 
sjito3i32didi ricSiFUfd rtooajWjati fcu^/Stg 9ioraa*J*»U aodd 

(t no across* fc>e Krisra^tsSronida s& vr ) 

jSjBdfflrt * ewtojsU datpa^MBdjd na«a a oiu.ra s&ade» 4^ g 
Fi&ris ii^rf3Mlcfgo3)s aide&Efod SdoDad EoajdodcmcOrfo iioto 
etpa»/sfoi53i, «cJd sS dddoae4o»afcid;i saig *josraa*jdjd 
i^sradoaad ^,*Wo f^J^c! tf^scda iQBjdoeiid OfiOsSdg * F(Jcdi 
iidjarid atdoaSodoatfo rtfl OS.SM0 sS^ds-staJt-c^ Sda303egff 
aaf» «ci 4 doui«Si3an£i ajotrori ddojrfdrt dc$J0 4 d^dgFrfdrf^d 
aspro^c&irWsfo »8sdra*)sft a&iWos nwJ fla&>s! e cJ ijj( jdjtrad 
TWgotojj si,oJjs«rt sJd& tac3jsBOr(¥ad SyeEiadoaoS de sSooa^J 
m&ai, Sodjtrocdad ad s djdSFtfdoEJ .BtdJ-Ffi^ iew&n^d 

i^e d c^wdjd d J0 ida*$ eroaij Efc d;0rt {a^sasedosoded 
oa«8.) <«.» da dSFfteafid a dj add d,*ioadiSrt rodE&jj JdoiLat 
rlptfrWo (KJorreniftc^ii djsd *SjMdOrio3 «da od^gd 
acdiSHttJij; ijdowieJEaoBas.sJ mdoirf, EsiJOrW odd sad d,jwJc*> 
Kl«B»ctods arti,dajt>3a ssod d( ( a^aradD^esOrt ftjt j^rerdrer 
ieqfFd wtPoSag a^doridgdaaw^ ag3 uvs^dd Bj^odrftfji^ *e* 
«;* EadiMoJJ tfW.^ ddriirt djsa^tjjBifi hq&S «AiS,da d»tf 4 ds dods stori dosed JaAdde is <^dEJc3 tfs^tfcwBsJgeaw stdr-ds (Js^tSB 

SjfiOBricEKdi zfcanmiticiS Ssto^, tJOEd d effort SS EciO^aJ c 

8ro*cSd» rt dsart 3tf d fco^da sddajddoiisn crvOfc tooda «s» ?JoJd, 

□soSo EiioocijSoci^ dSs^Esan &oaa#u Cojp^So 

— (ts ESddoBKo a* ftjssrodoBwd tf ariwi sj xix) 

feert tfcSBFi.ddQ, OELiJcda S*d;raSdO m ras^dci^ascj aioqftt, 

edd a Strata £jou Etoairf^ oir<±i sSAde» j^J^^tJdo 
trctJ^aOfcGSdj 4tSFSrt<MJ, Bj^o3js(f«.dd3 add a3=>t4«B*3J etfo 
*30U Ousd rctod oaSd-m ansjofldja ;3(^t;d;£id; "S H tf« aocSa 
^ dj«de3« vcd t>i>d sJesdssd^ ausd Ei»ad3»S rtoon^ tiodji aid 

adwd t.odo «eSFSo3o<5; * sSci d 1 o3.rocrra;>rid;;SGlsftj t rfodash 

oa.3oto EiSjSaifSdS^ tp dst5sd 4 os da^doqid EdjjpasJad^ onudo^ 

tpsSaJaSJ; *^dS 4 rioiooQ^doa waStfKij TO(»3i f «B^d rtjWjSrtsb, 
den oirijCEtiritfadiScSairaridjdja EiBswSaiKJjOrtjJo:^* 4«cSadKJ0(l 
"idj .atiziifcEioadCgj »J)d usauclQ, nJoOSda*idsJ6rt KHssniKSjd 
tpaiflede^ udcdwsida aetftwJaoJj jifcrtiairaftSi, j03„raK3oSd 
era,d„i tpurfaioO^ dr^KrtiD^cijD fcaa^srodd, ad d.doeto ws**^ 
too feensn eosljjD!ArcJ,Ortj9 w^Re-ra,, Worths rp^S eO^rtJMrt 

t«)«rt aliwi rieqirftto i! d wcs du 3! assa t^jS areiooiaaa efc>S 
rtife dBartaiSdC^ £d,wad;Ijacrad ocd edjrttf odjsfddS^ sJj^dW* i:S) b i?s£»rtf «a^,^ J ***i l »^drtj»»rtssi wSSaJa udds* osJatfdrt 
atoSsj, soBjaasoss edsJ ( sa dod^d tssxanaxnorcii, «iod 
do* aoii3 m rasc^wanco sJ dd tiow^,tJod» /jeoapdartvorid^ 
*jCB»do tdado <f5J,ESd«J„« dat&d 3d Krodcfcto., aSO^atoSo^ 

jJAFrtod rfo^eraatoi&Si, ara/ioSJfcdda ieiFeSrWa^e ayrf cart 

'sdood djaiaaddj ^dd ad^oaci sjajriDBodada ide rfodjEjaedo 
dSa dwoctod3*i t34» dda sss^oacijd Sd/Jad nsooasicj;) 
^doddcraaOi HsiSc!3^C3 djad trad ads sSOnaa tfjawdsfo, Era ( sJ 
oaotod sSo^dg lias o sSSa era^rtsO^dda ^cJa nsri ddcnd 
©dog rfjsdw d-s^, sfcuod tsactfocrertda (a, «i OWJi Oi^ss) 
wwt» wdtJ fesS a Deci dMS, wort-actis djooefcdeddi^ oddSoSa 
d>w w dodo rfedc-artajjfcJ/S » adds qh^rtf fJcfcasJ notidg "*dd 

rW ESoiDiScJ &acQoftjric£i a trofl aJdosidoJaS^ dawdosidfctfd; aou 

*S H ddaF sajjreti* a tttf^d jpaairefosto, ;iBd d ;3j;33nojWjBoaa <£,* 

!orr! sJ3i?a rf taDd ( £iod a-Ccresi xrala^ cicjdo^aacoaiodo 
=&»dcJjo wcfc rie^ddg d.rac!<ri=;>djd;> »j;s:adoa«6od«)e aoODWi 
ddoddoSo djdawcsdf&i, ^.ortosart 

rfdat SjcajactooeaTOao Hdoi^e R^inJoSjaenSi 
kS&>i aJOoBoaotoFcoo OosoJiaaJosFoa'a St ridct 
aod= 33t>fesSg> ^eoadoaodotfe sKyrt»o**b ajdoddnertd] 
iiKO&cis^drfa, ctoiiO^oan dDriririoafltf ^ddc 8_,tcredaacJjd) 
tj^jJoaododo o&aiWi douwaajarWa «tdda csbSroJoS tiiS3 
dmad^djn -addsjo, aSooatf dodo (Jdodood aid A *^g> stfOaja 0d*FO«a oJosfcj, ssddddo dss^iSe bSOcjwJ aaJtAiMi^a^tJ 
tiemrtoatd fcsnaft aiDdii,dydjB Ww»tfda;to3ddo ©Kcdanasids *^&cjbS ejgt* ^vaCi .sou t^ocia jJ "reooJag 
^ooaftl ogMrt^?rio ^sJ^^asS^ eSeees^d SocwriHDiljijEiSo 

5.) s-OQSi SjSM^drS licfcESOssJ 

tJS^ &/BHaso,(S fcert ddd »oaa cJgotoe narfds e^srftfsto^ 
dsSfcraa a d €t woascJ Sraao- CwdeJe <*cc&) aasg ici. ed noSd 

uoAS bScS iStto H iSJiicfo3a_,S ^ wo43a3B fcsS 4 iS woS^coii 
sJjsdaan ri djritf usa^Qcd if.orfrtjs^^c) fcinsra^qtaaSda id^, 
sa^, a_,e» adoort woasSjsurjjri dsa^d kocb wcfta^w Jo nd 

&_j?!j ado B;f! slc^egcJ) 

^,«S(3srfE( SwS., esatfrteifloaoSa 11 a u 

cssssjja bjt Brt^D qtod-j toOcSa nki 

i»d,tfs C3a a c;^.-s,t3j dg ^sfci w tsS^sSsEroi&pnad wScdAcqSr 
eJoto »o43*S?Sa, wtffcna B t) ^jeajBeJoaesdo tioriOdj Sow ooes 
tig »j^d soi^o cJ B» t *»od ds d^ *)«* u a[, »**) aoaicSg 
3iSo fc e^irMJEfr., dti^in^d otfosSd uod sjdccsccrcjjda 3;&^ rtsdort 
vsd KiSjUloBatoOocl sadocJd odj oB^S wo88 aftJdda 

totrt cjwidES fOeJ rSfofc rt^aS^DSAct^ rtsdwWod Scurf, 
cbqS> uc^cren eoSaisJSo., aS3tS> asooa^doda idjfcd aadndg ciu n odjo Sparta cQ uocd;di (:a;>il e ^ D t * ! ; 3 £, D: > :3 '' *;' ==r! 
SI^(jJC3B?J* 3& Bi».) *wid siosicS woeteSdj; uaSacfcti/l «*Sd 

hjBs^^ j^a^ dsjan^d eJotid«adcj »ds> fle ob^SjsUcI sJwbu 
tnjcniS^di^acdnd Bidro eSt^S oarid ooe^ritfg octo cou 

aSOowsd wost»^S fleiFiS tfwrf ^S t rit si jse-S steJtJsa 

«atS (sail o ao Upases' %;« wrttJa^QDrfdo e$ ssv) 

fceil atoawjOrt a^nri tied s3;3 d^K^fsci ^eRESBfl, tJ^ 
Od« — «agdj» atJB^i, desjgrteartda sSoobiJ ocgctfa wrt 

jjOiJjaiSo^ tjiaad 6 ort SdSESatfedOocSdn 
tpasS *toe> o Bi ( idwft&So Sotfa, sJjHad nBd 4 Brfo H aSsi;^ HBid B i> iOB6oJa ejwaytj ajja e*iSrdoi<rcdddj £» a>eas;iid» «sS& ftAtsfe smtttnn 4t 
aSodrja! g uod dutftf tfoa3 4 wdasSjadrfjB,, jgt^d ooda aSfitesB,)) 

ra»Jo\fi>U d «eJ<? sJcId:3 deeded ss^ririjeti drfa wqljFJto 
dgaiaja (ucMSJjKi tstjlF sdjSa^iJriiSa gjstQdog treEijJ;>S,d 

na^x iisda &,; jietd^xdi — utdoaKJiiEErji ©s ro^rj^ 

sgdoddnwidf d-rdcwd cswrooforda jrofca^oo ere^.'itidd 
tfoaejjs aJjAe* (cjsii S *» tf^erasj* »,<■ &srf;3a.,dEto tfi as.) 
*>eBrodaacdad BaoG^deJe na^drird rfogSUS S33jdat£sRift 
c^dj* ^,5 s3b ( So ©&d o»t.dgo3 t wdfl^ tfjasa d ri^Odsd wotHJ 
d«tk Orgoi: «,^a t?cas d,r^;SrW ^^,5 »oQEwd«J« tsaoatojg 
uodadood ^OodCdsT&e rodjj^ dot) ddoddrt dj-dflrtdsi, 
tos&da asartefce esb^Sj-u dcu a3=irJe SjBts=Jad33 Sjt ss,^ 
oboJ tie «dd JioTJ^Eidtii 

(croS:"rc>toS ( (^*e©3o d^d »sdS •$ vl) 

iofrt :33 t ?jtijsu afddjB^nS wa.JJ £>cw dd dfdsra 4 JSdSJ. 
tbogd^ lOods *yddo de<?dcJ ado ffla^oaojsddo., dcOsid4 «ow 
jfljBiifS doee! trod^OAdad <E>dd;j tpsrtdg <*d wdtSe f«d o dj» 
ere,Rdj»w eou sld t^w_.s© ^.-.i^^j^rfa aionsS ddncWai e3 m c 

tfyirt^Sa du*ddoraSd asoAri"? ortrd^ oodo sSevudodo 

K3rt» «dd Sd a aidoddroUd ostdod d,(3£iaisroddj i»w 
eaipasjO&ad 

The words Dasaru and Vyasaru first came into vogue in 
the time of Purendara Dasn and his religious preceptor Vyasa 
raja Later on the disciples of Purandara Dasa were called 
Dasakutastaa But afterwards tho words Vyn3akuta and Dasa 
kuta aquired a different meaning altogether Vyasakuta meant 
Those who were well versed In Sanskrit and conversant with 
the knowledge of the Vedas and the different branches of 
philosophy And on the other hand Dasakutastas meant Those who conveyed the message of the Dvalta philosophy 
and religion through the Vernaculars 

(Karnalaka Historical Review— Vol IV 
Jan July 1937 Pp 87 95) 

OBCdsdi Eiaia, iidcira Arfc.rW riots i^ocie aftafa, Ekda&aSEsad 
iafjrttfjfa cJj^Aci^ossassBDsdjiftadCtijaJSda sja a Sd orfoajjacoa 

rttfrfo, .BdCAdd ^dodtiti wSaaJrooswtOo tt^ad dajsejessaft 

cJjJOcdeJt cro*Si(jswd=itJo B5,ctirf 3jMEdF*rttfKia Biddd kb^S 
Uj3(3diSd( n jjArtasi qJ^oirart^eS soaiJc^og (psricMoAddi 

^g £K)djB aSc^osJda EoOcJS e tuodu EJ„£d osaJri*! ^sj 
tpsrS tuodt tsdeLs tpssfi j±raS> a«3 w:^ «£jtJ osjilrjjBU^DBd 

S^dodtfCTOrida OtS03dC3B)Jd3 rljBfB)StlCJ3^idCi rfjBliE33K!sJdc^oj3 

ra^rttijBfcs^CKid 6^sB»t3aB03ada, sra^o-odada EsaQaststfa ilsf^d 
djjjs d ii&itS EtoracnyS 

* dja&Mofoeb toi^orfjwjjCb eSjs^esI, EJa^AjooaodsJe 
"tdjSs osJdig ESaSDoadadOu 

ssjp^jsh^) w^,S K^itiDSSnan Mod BgenJiWaa., tsdfwSj 
sJdS^da&ad sjp&s^ roTWjsfcJES tood MjjeB&iifo twand tfose) 

M.dd(8 ^sJod^t-Bjodo E» 4 Kifj!iUdg nwtWjasad eodrttfja 
G5»Stlj5*idg> BB ( ritfj-Bd WESrtiJji aStbtfEJancS &^eMris» tjtoaxOg 
^t wadnijs ojmjtW jtoajWOtfMjdi*^ ejid «(eSS tdo*_,coood 
Mabuassda 

(wall fl co d^s^cuss* S^« tarina tjtasjjCto njj «1« Bit) 

— «aota cS»abrwd Q dj» Co &;{ «S»ri«ffltadd3 ida fc SS H d 
WBSo* 4 M63j o&C w^riyQ a-J.raed ertioU;>CCu3od.r3 tsS^fS,, 
WiJ;o?^S ScJatoiodjip iodda aSetfsas^d «dd tuodt iparldsl rtotjJiSacJ *sSa„3^,«J * adSja rij!>i&3ESd SdoOti rfouo$ S*iS3on 
eienSi, ? rfjBdws ssraOFrfiroricS^ rfa^d oris ;&aQ£ ? gjarraftd^d 

woS^d * tirt^ uoQdasi eitarfrWos^rt© sraSoa! 4 ctoa^rttD ciradaJao 4,«sra^D^Ktfo ~ax" drijasiari 

«S,b},e$ t^Eifte ridBfo S;^rd BBacia rfj5¥8o3jnt3«i5!sacidj» «Oa 
isrfao aai&^dssBrt st-radf^ 6^ S);!!:in:iKCI ««Ood«J« <^oda 
TOiS uaaoEr-n 9jboc3 d d 2K>to& t §t&/ti^ riK^rf 5*dad Bjirfortrttf 
eJj^otia aorta sSd^os od K*rt>jJ aiosrart rota*, tx^sndada 
VEredoModa sta, S,=S OocJ ^i^, Ot^, E&J B «iaort Rfdaio sedrdo 
*«$ ifSrSrttiiS^ as Gde du^d js tscctri ErioiStfKSa trodctto*^ 
BBdf-oBnOcj sddoddoa'a astjarts add d^eefosjp «AdOjJ «dd 
a,erasdTOKdo * &$vl gsS( ?^ii wdft* t^ArtA^ d&iledjdtf 
t&n3ri ajtsn^storaSiBte aa^darWSa, scjiredid.r'Q dd s ddoddoia 

•SrfsS suited bS ej ri*»*> OBS^ddarWa djtOoddfW 
djtpud =*dd BBfa^ drfslrt aJjjcrtifft.cdjsA s£i^»?03fo drf a 
dodd daj»rtjdt>aoo£i»s,d o irudgj »dd«jo AeosQatortodddo 
rio^S oua^ d(d ip SaliiM dasjda wrtsuBBS^ESBftt^ do^a 

diSfc d;ddg djMsarfdKffiidO fgaei^d^ dja^rt adidoid 

uv^dd rt«s sdjwoqi SfO^ej^ da sw^g 3«j±>a dedmjaiaaSj, 
aJrassrW kpS 3«o3ae.o E6caoC?ii4,d n towSb-S, N3d t3ow«i3s 
Sew jj^fcS^d aSSFUcdwi 'Sdd scirt xfooactiatfasDnc^tJua&tia 
ded djdrore Ktsd^o* adj-rranacJ u;dds> s sidd ajdiS^d deter 
^,f doato drff ald^ ^cda s»o rt tTSt^si^e udoadrf s>o<J 
?jjA,d sate ^ctfasdjaoda tortoartrtcdai&i, d-oSj^dnfOTfi jja^ria 
WELtfWBado 

a,f»w#»«iS * rods eddda^ sjocrejl fo^daa; dq^o 
Ad ^id asrttjtsi dwWj-dja ^ddrfa^ efiwdj tcrtatan bbbO <^CcS » fc tff*o!oed tfrft-tfBJjTWjs desB-dsr-n SsSj,^ ^°.» B ».A 

i£jse?s5S wtSrt i^dou *j^4oJj3ocb aSt^SjaoOeJ eo3.ra "?;3dri 

sjowacJ atWJj ass, aLasjJu »sJ*».°a <*oort a°EKJ 

*,ca»doBt=d isi 4 s!_,eal oscJ sja^aotttocti <3o fc rfadortorfqj 
ccOSc dsSfctf d t-Sftf diSiJnsfe Eracosssd araJntoHfe as-tfja 
atones V 50 " 1 *"** rt daoata *ja,e^ stoa>, atsoftnotfcto dtf* 
dorf *j«b ciDDWd sJivbO efoaossiessJiW* fc^jnaooaesti eotSaSS 
j3or« S» u i sStfrfd^ « d3i,rf wo*>3k %tfSO *«fl*"d fcjfeJBEJS sada Una,*! fc-riDrtMi sin ot&tt stiXtortsSwcJ**^ tSetjBdo 8f«:S3c»?iHa nbracproan annifBinn id e saarwi) 
t#4,vSO& as £ wa,fcna o i) add s oaoasiays^ <^g SjsraaincJ 

« j t cfrooa<rfaw oouada ajsrWrid ^anarsJjS d SEris 
Sod SenifiOcJ sd^ ssarija saeaa fiOotoKto^ tSon^jado «*£, 
rttJ sJfe^ra wejjaad wtw^osS titxrsScJg <J* aratoiWa EraSoafl 
cS 5s » « ri» tfrtAiW^cSoaesJjs ^tJCgj oj t «aao»ed«ffiSo 
tTrfa t iced otrwci 3e<Ja^g SsS ciiStfd rt«Ss„ stoSrt S-rddaagaoEto 
ssjsdoci So e* rfd «X>dg ^MrrfWFAtqfFMs^oort* estw^os 
soraJcTrtiaSoJajga 4 do straps «*>„ tjSfUtttoirten udo^c^tto 
taa=.iii3Ki= H tfJda =&rfc. uw^da ^Sq, aaSa,, d-iadodcd sj, aodo 
8e*es ttawfcfc 3edS3-n etuS,0»c3 "wIjm SS^Sa H <5J»ett dfirftWo^ etw^jOS □»© SjmO*w a5«9d«o Mdd a ktowS ocb ssa od 
»Btf s a5J ftnarieJ* jjeS^ ESjad B efc^sJ s&rtart rt«3B 4 !daS5, <^{D ad 
judod na^aeritb ESjriflj *tOAid^QQna H d Erorf acto fc iAje^ fo«a*j 
wdudjdodiJ rf=fc^ sioas atesocdretfj £>adKto roj^tomto r3-«d 
Sod «dsS we~ art »*jy.rfc^dd sgdic&ms^jdiEJadi) t>os= wsJSsjo, 
eSOfc OeAB^W^ai erfoSd sgd stor^di Begird ««r1 ucoc 

wcrfoftirid^ aJOi^EJoOiod ^cJ^; djsiiJcJswsijdod;) ^)d;^jat3(,d=dc 
W3K J dt)S,cfa dosid W^taFEJESFcia CJJ^sreoacdoEssJ ipeUcdo 

iSdastWijaado w taaotffj&odw^oUodi doS^Sgcfoe oJjseMfc 
rijioXidcfo 

wdrt sacoj uod gtsiie adca o£ji«fo,d$ac.t3 Aods tfetfw 

CcjSdoJjrd s^ teak SstoSo itffcdH;) aflcdo Eto3 ^dol: 

OEfflSe Stasnn dsSa, ftocJosJa fc rtoBtertPrt 3d^ Etortessio,, tfd3dodo3 
2$d rfjjfSjEftOocJ wdcst303to "idsii, i«« doaisritfi wcnBsjrfdo 

stoa edsJ "«3s a ti) ^S m—f^bs^ rfdrfto^uo 2jjee»f -sedPdo 
*d ododdi dorod wdrfS ( tros.TO^waoof a»./t ^esofcdda * 

wad u^dcdg ssdjs ^dwa! dotwnn^ d u d3JQM!jscdi a dcaj* 
(Wo tvJ^rt 9jaU.da 

utoEfrerAecpFd o^afadg oa u awjw>SMwfe o8( Ode s^O., 
aSjsodoA,d a 5lci fc^iSdejEirfoiiid aaj> t t?sji -Sri* noad aloBa.Ja' 

OeSoSoSfci, »JaU^ *j«TOOB tit t S(( 4 rftta 031 SSB ( XoHB!^ft U& b 

B-oseJcSs *«p;fCkIj ?j trfjAdgO d a & od_, dodd sJw=T*ie«rtoJo 
O«o *ftcd, Atdrdgrt iftfaioAfljB^ds t*rt »ddg n= B Swl dwdo 
*,cis j rt wSdjsoewl tfeWo Nousd dndus jSaoljseri toajj^^BCOost •w« u rfj» slowad Sff-ctass, Sj-bJ^ cow (treedoidjada tie!, iSfSriO 
5S3j,jbi(o) Sdt 4 t-odda <^as SdaaSedg vo;S,rao«KJd BgSwaBijJ 
ArtjSn&a Sond,^ loodda "tt^dja aJa*dd 4 cb 9«i?tJ>8 ? Sdmrtsto 
ood j«o*j" csSrtjaotsda stoSd &w)djodjj&) oos ( 5aadort*3Rw3 o 
diiiW'dCrt ^da^ 6sd e fj desioia da%B3j3«^ edrf £jro>,,3to£jEJ» sSj-o^jneoxidcb tiipaiTOOSe dp-da -»dd sreoosi^ aJCrcan E&i, 
Eiai, idjSoXi?JD5,duo o£ j;BTOC&rect> wsSjcw^ tososlotro ( *i sana 
«8jsj d sewSos^BsSsiirtfti a^raodorttfa SS wjfdS riawtfd-i 
doadtwddo aoda sid&,trafi fSaQOdeexi ddujoatiSdo a ^^rlcoiod 
33-5 tide KJBtJorWs 53K~ddjB« k^ioadaaiSEJa &?>$ ^dS^ 
di^s afedFdEreft «da4,d o e*J oodda eoo&od t>g k s roatora 
^tdrdj SjcOTdDi esq actio riotasddSosid i^dcri^ ^rerdra^ 

dadd fiss3rQ3lSji&> S^ssoadoaesdnaeaaSa fc^tdwldg Sudj 
dKFT\eda Q -"ow tf s3jidS3j ctotfaaancrt v.oda wOS daK^dO*! 
w£oSa d dd^a^ fc draafl jto *j*dda dw^araarioa Gsscds rfridd 

c3„ ^sasSrHdsfo., serf d hSjeJocW «tcEl,dj» «co«So 

Sjeia^cJoatsda ESacrQd^diia dfc*t!j»oc«jid«3j HadJsS, 
KwOrt SffoSwcioS c5 d0 ai ij^ri^a iparldid dgJritfo doesaipBda! 
D3d»saJorarWo ^eJ« taVdaudcdSi^ *S atSOfc eBwSorWfs^ri aSO 
asrfc ^ptawteacSKJg iparlsffld a&wtoS roOrf d dd^^cri sfe 
tsaOrt *:dda Sodj3ja\ -rodj asao ;J4r*ia.S,i3 do « eaudg 
(147) ModjfioaJo »dMsn:d Sdx.aa;aBKsio *idd rtccsricrt vi>aJ 
cJeHri^rt datJ&jasia ^ddSo, is^ Jaoosajftid date) ojsafc tfrfoii* Sen riireOfcd;Scdo stfjAca ^d *vd% wqrad »j«obcJ row ai,S 

dsfo., avBlclsSi^dcfa oa&csJo fljit^a sJoaidsto,, »r*eaBHsi rid gdo 

SckSO sJoasba S3 Wo goSjrWod car^od do-dra aSreSafi^td 
d o3.m>et3Bdrici»ed esdS^ saawfjaoBd;- ^i ©e* wSed fieodj liOda fcj?ciofl^(*jdi jj.rsrdrae-.SfEtF-ocd £osre 4 ri fc^iSDA ^wdj 
ob« o^e^, a o 0"d3 ojo^jBo^Sosd da tfsronort wodo »£<&* 
tWoSari aoida nan a jjBdosraso&cdvd d,Bstf ^dda 
&«oug > ot& EjEtfrrttf bos- eS wfcd dj «idc obo fl; a |404- 
J502 <6rf a3 = aoSKt ' :,e:I *> 56 xit> ?S 4&JJ* 6 adJsrddda 'sseJ 
BaosSHa. «j * 1420 1486 ocdo eSc*> SB,d ( djW 250) t5se,JS>da 
tfeefdtssd <d>wd ttddo to cered5M osdada 4, a i486 (a£u 
37) ^sdi dosOS ddj-p-ddd S?^aoij?io ( d^tSOriii.d woSjs 
15 Eif sssijasa eoossg wa* e asdrSd ao* ( d sis,d cgi.d-3 
dd/to w«n»,d o doelj "W^&fM^tuStf da 
fc^WBiScretttJ wArfjDKfjW siaiosJirt^j 

&j«raodc3Kds Sjaecddoda aStVewrtad wadded da^ESo 
rtVO iwdjMert^ \p E3S 4 So cd d 

ja-aJoiJj Ro«;d ^^/ dokdo mtd 
»&=do3ofJsi t«s»Ej oo cd i Ktokc3.»*jasS» t &,«5oadOTKfod 
c^^cj tfdsd d:-?«» d o3E) I £53^ S-S^d (Jt-rtfcosto i 
orio^O ivi fcjertoOeJfSfc] I OB»,dDod dadda uctod n sSOrt ridi*irAd {5bh» I srfowio sadrtoffa daotSsS i 
Sdda sJitoo fcj S^aj £ i rid saQod sSjSoia &«jod a. 

Sc3ff! wjpsdnaraS s^is^sS a* m talrfrt ^jadrld oKO d JodirWtJa, 

rfs^djia rfoid wdd «f tf *rW;S, ridsiS aiOjfad iSjsaOjrf WjEs^asa^EJsi^ do«D>,Gdj "Jdd wfl, 6ai s d; riarto rtwfc 
dmanadotpfcoart ddtf d^sfci^ SOa rtedc^aSag «O o fc «eS*j, 
S3E£;d»d4>a Sd t ort w»b awudda oriOod wdo rodjEJarlOdcg 7 
OKWft) &*, stoaJjatSSdrS) edfj <4^e^ Si^rtjs©*. AiseDfcdda 

3) uytoacdodo uwatfoanrayi ijd iSjw^sto AtqSfO rtoa! 
cd s3js,i!a fc dounde;;! djarijdjooci; «£i"d4 usttii, ti-orix&&t j 
towSo w sidaotodg; SyEredcBOS da rtdr^adcowd wwrtddjadtS 
dro^sa a odOod iWjUlOTiaodtJ^ righdcb 

4) t5edBtiij«Jtddg} t^jartdrdgjesftd^ jS B «F*«oteajBod>Sa. 1 
aS^ SjBtSrSccood drift «ddg d^d3 Corttdodtddid^ sjRtfrt 

5) ijcia^daatsda £.§d Q dja wdads^tx^ urtofo EScraqJf 
rttfS,* ctoewu ^,ESed ( diraB spgw^wscl sSaidai,d a d J aJOfgstjfr 
croft tojl^, o3K*fc> fc/BBdosKtfi&t, tuoda esd{9,dgcbrfo^ cton 
OiijD jurtdeSstoadtw doipB,^ oat* 4 rioodisft tfSrisS^cdEScoaod 
curodjo! »dDrt i3eBsd TOdaft^crfosfc^ Sodo*jai\,d3 £>dOfjo^ 
^■jnspjjritf: (Jddedoo obbfSj hseJ 3to ^Ba^eJnod #<JraDd3a 

6) natfed SdftosSri wja^aosSjC&acsd asradrt 

7) fc^nidTOKds d SiS 33o550d flajO rodud drif^j Seed 
ddo •sdSs^ tfo^ d«dj »*tooi-J3idddo isis^ftrWe ^5 tfositfljasrt oawdo ss^ *ocl warodsM.^ eatfjaoiraiddd iirfsOrt stag, strtOc&M 
erf ads weJOoU s^tw^aarfti BSjuaS*aton srerSotos ^S,oS 

4_,d;*j oasbd EBo^jSddSOod ack Sija^; Ed^^rt^d^ tfoda 
Hdtsad (Jo 

<^o*ai adussada ateadrWsi:^ riiSddctSo bS&O fitf Etosra 
* fc dwW Siatai t*g "w^rt tftlWVa ^rijriU Rwsoe) aSt >^dO siit^, 
*j»tf^,i3i*> rfcif sk-cSjmS, <^eSBo 3da to esodg roari.* b wafioSd 
cidd eafsadd wrf&yttiastoert <stfj tfoi&eSaesTOdEictMddg riogato 
oy od6 f*i*sJ ridrttfo s&fcfjtfjav^&E^clja acid KBdSoJae wssort 

^ csrfiijOdsSCJa^ 3od d-ratSJ&^cMjdja SfcisSe 

iron did *ssSda tff^cSdg serosa ^irttfrtj, rtUfccs^tf ri^rf Bd ( 
oSort rftw^ rijrfuiwtoa *,ajadoawdo i^fJeig a_,es3acJd 101 

BJcSjjJoaJjCa e «acsd ft^dri^s bSo^ urtoSo drfSritf^, tfa.aJo 
sSotdtpsri Btw-sSt* woaiaeS Sat, ^asftdsS as^jsedrf *w)« 

gjo^ftjresj jidjssfri 

tfrtsSoSa wtortj^sftin, rtosjaewioSg} JriiJ^EJUcJ ts^Kf tfft, 

«jscrad)!S adap-o sJ^shmSj tfa, (3 dtS) *,4,ijJrUoaftf dc*HX3 
tfouotfrfs (34. dj^srtffl mo3ES tftf.de e^oa Ja,oi at>ddt!owo risd t K;t^d aa^e^rW mowccSo £>«)crto ^d 3t iatScida odd 
SoJdcJo fjjtf^-tiifidaisi rioucOD^ sJjiajBOriaSjddg aJd^ sJ#jbeJ 
0J00SEJ0 oS u ri«J <9 4 EtfA,dijp Hftrt t^asdiSSo drtdoifSSs Sslrt i«d 
tdwSinsd isdoij rttfoii Siy irfoSa r sde dwosad «^Srf rSotxcf 

*J;stodod ;foodd Bsrtjs sS zS3&\ 1 bF' ds tpodrWSij, cdiS xiZoi t 
d<g sJjDt^djsdOrt (kScjsb Sfl^ Soddds &,(Ki doatsda 

"idd^ EJjNdejScdanBcJ vao£ jpedcSg di£,iJa desirf ©ee» 
OSji drMsfc.^ BoOo esi^ortjsocSi ritw&diraod (K4rttf3i„ rasa 

Rdjsdrf fejOBdoetsd 3at>;ss«o B u 4rivg o^MS^d aJjsoOd 

dridoirf casJj stoortt dj^aeJ5Ja H tfocto idra&n »dd sJ>4 
oJjsociD Horrawitf tSsxdSo j6«jeJ vod=i»drWrto»rt ue^Jtas?, bjrtcrt £>dti;S Sj dOudjlii tfdrea 

jSjbojS c3js«t-cj tSwd ^jasrtrtrf a rtSrfcw 
zSo&rtato tfMbsto ;3do hmi« adrae> 
rtoodjd^d *v B odoS^ tfdn» 

wSoddSe, wSad&sieJoda doriBBijirf s&rafciod torj rt os^odmsldsg 
a& (48j «an>jtwJa3?.(J 

•aab^ dcSraddja a^odmrida odd cJaSJ^rt tf«& *^3 Rs^ 
ao*> dcJnfl e)^ fc ;wao^ sisdri-^id:: ndo^ddO (wiatood 2 4( 
6) acda Bsifoisa, tsdd dBBidasdriygrf floijRodi^ £>*, moSjo?© 
?is5S5,d tati si»S,<3 rfodato B-occ&rt rtc^ 
t3DraSor(!asi &a!5S fl^cto rff«» 

aurfoto drffS oS>, (oto) #s iIjmcI^cto (eS» 3 it 1} 

OocS Art)Ei wriociEif^ tjWjdfcjeJe »S a di wOctfsdo Sno iosrt yd 

oJs-oaddjs — cJffJD aBoi^e *jotS> eS,s> AdC co^bfcc^ESJntJ 

fljs<ftd «0sdE*3 aocSd w<gicJ^tJ aria daeeJ iWOttoa 

nt*i*id w« u AffoS raaddod* ^oisJf BSjBc£>*rM&ti lt Serf 33, t#1 

Eo2si KaiosJaaJorf^ ?jjiS,dacJ! osSjda wo«fad;> ue^tjoris^, odd 
A*d>4 uDa»rts«Sd3 («Sa 2 ae) aodo 3;iecJK>3B,d 

ITBTj.tpaES RtJjIiBtf'afci^ SOOBrfdCb ClA.d$ EjJrtricdrfEto, 

SJE^Kc&raaiyo d EfoHj, »d t djadido^de fcOSiSdoioodo «dd 
SOMWl «CSd^J6 B t?rid33S|!3B^i3R^^^ w wpS^ si s^sjorto wS^o* o»«3dg anssi ^rc^Coci ljoejo ^sccio 
8S„i*)KifceJ wcjBd s4FB 4 KodsJS sfcS 

"SdiM!5 *;&;&KSd3cntfeJdj 

rid mac EM^tSdfsda&SjBtfi^BEojjos doriudo asm 5K3 SOtd tfdra t3 i^rK^ 
SH^,qwji toe 3 s&im J adwsrttfa 

(S v=0 30) iudort ctarfoSiod fluBOrt t&Saod it-ri&rt *stSi sfo^coel 
rio^jBtai wools eJeJ Si sresort BjJrtdoSsJiS)^ SSoSMiJde tfosrtd 
Cttaid wn»dj»td(40) udtf EJbsSs KsdOod d-iado! oSoa* *>£>*,( 
Jidos ddo dtdJ=o£l<y ^0" crf ¥=d ^g C;jBOtJ0Od 

rtjs-MiKs^e (roosEdEirt « *»n3 odd ^an^di, ajrcwuKKida 
<&rt s8sy»o &e zroito dd wrtdrf 03dts 53d ay ^ b <ae 
47> «aocto eaSrf H t &,&,* d Qp 1 *~ AiMOra^d ejs^fh dtps, 

Hcdip^jiDadSo to©o-o daS oadidjS^ dd;*»3l fc S>rt SK&Jv 3Bj 
K>? So sitf,art «sradd«e3 oij^ds iSjeis! dsoa^ SMiJjae B^, cretftljst 
aocJa eigSasj n e^eas as,d -ert najioa Kddjsa^a t^onsn 
afljB oriwjj sS^d ^s^dsi^ w*d)36,d 

(is 31) 

ijiJj^odd 3 si, djdatodg uoda ^d^fS aaiii&ncj 4,sOijat =*JJ arf H 
ounces a, eJjstSB,, jredd-ras dow QsUcUsg WOztoa^art eJOOtf sraacfcci o t 4 eSjm&e« (jJri=toS S3, tftort a^>«lo=J «OrtoJa sfcH, 

tsnisran riasbjte^caSjM (WJmxxS 2 fte 6) 

tfaqfod Sitfati tp&n«, «oS 4 oi fcrtSosrf wutraaJdE* rtJ&e*» 

niosseaijsrt taa>tf>EfcSd sfajBUo dsJ^ tt«s3i3 sddsjsi^si s^esJas^h 

yissS sd,ctelFK!tt eSs^sfc drf*S -*;3d ctoqf d tirasi »dja3ft$aJ3& 

rtda -iirertoa a cSsSiw ass "f^rt taci^fra rfsraAraetiik (it 
55) »«*rij«*j;)rtMi ^Asfcg o»a> tf^ssrig oori »> rtj^fttt 
&k s, ,s$££> u*«8*v**W<*> aJdrfrttfcfc rfsfo ESy#tS>!3 Sort 

s 3d rtatsgj tfc^aori SsS, rtodart ^dtrecSd atf sto^ootRtftaSj 

nodi! ? ;x>3a aS^e tftWrt "JCJa itf 4 rt;Saa3e=J£}-Soi3!> Jdjaia&n^d 

feert ogdpJj^ iS i&csJwooqScJg sooqa oSdo ida^ rtodft 

B6jMrtos,doSrJou fon a os£,eS aadEfaS/S « jfca tfeeosnEi 
rljue&oJoti tftfaS'si Btccra, seirf Seftro e (d( 16) og aSacwfi: 
tins n Eicjio uoOcJ 

aJjo rtd rf SBj^rto ^ctosddods (4>Q«oaffi. v BB,d Mi ESSrtja 
EKfw^rtOdajjeia Sa^, i»,flen tJtrt wottoOtiwj sfca^ sJsasJ Bfoyatoocl 
rfjMdt» sS*«tfa&Acre 3 aocto wsjtoJos^ctjs assort rts&rqresfajf 
ae^aujs Bsjsrw^ds <*# disss** is.^ ^^ *>«*, ** wtfo 
*a,d tag aJjstft »g<S rtorttf rf^EfaS,, sJodww> tfrtyj^ =J>B^a 

M&>3S,iSoM sto* »*Sd ■SSldSq, t,^*, tSwtjf 5)MOBrf -wfoo [uti 

dart Etesgp rfsa^ Ej.sQo&ati "bJj^u, u>b^, e«isrt saoooofc* ■^jj ^ckJ dj;e3 arfca L3jd.ro e>ct3r ti«,djs tuode ocdo (&/-«& 
OjsotSa licSrt ejaen&wcJ assart Sd»ar(aa»,E) <ae 43) ^^rtjicto 
odcd ScspatsiFKd.rtisidgtfid -Si aetfsssc! e^sbmss U^idSKi od 
AaB Swwa Srtrtssn sj jaawoOcJ tfwjrefficja}a 3 ttaiarltfa «!3Sd 

atdtaaoMd iSjaeSs a3„ s3j=Ssi aOjWBi^ftJjsv's SCsSftjse 
tsgi ESt^a jSstfo wrfdMSsjoiaogB 

dSJtpoJadSo <3&S Srf^tJtSo jJoda 

sreDe^DdiOju iJ oES4>o&»ri 

itodS seek iinaCodudt) ciJeirfdy^ftoErartrf 

nijjtSs&nrf tii Satfo^ idstyW a« 
rig ri.es*&B ?JooiJSj asSmtfoSjstfri 

Si5c±>oadde a^rf oDEtd oe30SjS sMSonan 0\jSi3Stdd5 acJ> 
Kiadef; ^es asJrt, erf s^a^ss, aire^ MKi fc bsUj^ osSj 
wus^Ssiirc&SB/J (17) "MSj^tyto tod^in^ ejtfoOoato Sj} 
wiOoa^d ^KlaaSj-tfoSMJjBti^aisaj (11) aoedcj tpjd saoStosS 
stosJ^sJrf oaert^ sJe^So., SKfcSsa gjjsdu alaenns^ a»ra>at) 

j&to a rtert S^jisjjt^a ow*> nadriass^tf SJrtdjat^M H^s^ilnoCirl 

0?* a^cfcda ^fercrtrand ■St C3BJi WSjS, tS*F(J 

gi r£S:3t3rWa * tSsMrteo 

gj SadSda ri^oo sJod*jddd 

crfrofl siJwScSS SsiJatsOeoJiOJSajG) (Us 7)* 

^a, d^Srtja^ed So^d BWii c£dg £><3£ saaisSS.^atfJMtosS *& 
^d^oiid u^n e9oi a os tfdac4 aJosofid daoBQEjSoJjB&ijda ^sta^, 

""^i^fl sacOaifortaOci riouatf a^ Sotjodrt«no*ajs 
jJosfedidEron&ds aaftaadado swan Ssi, stortoOrt EdjA^fatiJ 
asawd 3ji?disi cj^e® ajjcWnndoda a^cradtto gda^sSa,, atoS-roetJaJo 
mScJflWyifljjotSo^i^aS^ daoOT t3asSda fc3sJSt*rt n wiotf ci a ?, 

wdjSf^c »to»ifljBOJ*s EJroaradaSjdo "*Ot EJjstfejaddjrttfiSa^ £aou 
dwJjwto^ssw) *5a> b defsSrwe sJajsajun^d tfrtdoSsran « C3u?i 
a^daSadg) txtnOast awj/yJ atfd aorfS^ 3dda SjsedaSjtJ 

nart Mod iiariSSo^ Sjatc&isa/J ^cJcrfag dsJct^d tidj eraoriid 
sdcJU iajjiji siraaJaESBftd A wsfi^aiBSSj, fJjwa dtrtOA Srf, risS 
daort <*drt djadde* eSjserta^oJa ? taocfo djoRcJo Saaotoasa/) 
€i s&riorid rtoodtf sa*,ro (8e 9 10) ttjatg&cnft i3*rt>atooacS 
<st3d *ddo dt£3r!<?g) absdri bSjmH w&dfl t*t»rod SsJ, dartart 
d^ ass 3ofo sjioia d:d cdsSjBtrffl atorl o3j=erMeddja" £>oda 
(24) Edo-Msa^* VU"" 1 skiSoke^e isjj fe^sfcoooi'at fla<f3a 
t3fSdi3sn"SodD sftwaj tSjatrtjsst«j»[3odj»e dort iacda itoodaa 

rtn«o*ig as, *4«d»« ftcto^W) oiw«b ajsajtirttfi yndoftJ 
4dodjoi^oJrewyJd *drfda«roodajo a 258! *-*,<& wooa sJjmS^jics' ara.3 t*otJe *KS(Se «dsf aurttfj of stjuedoft 
ass,c -^tWS^ a5e«> seJ, id rtort u £^tf£3e~atft3e «occ3o tS afoo 
isa^iJ w aSortitofoda (oso 3 4{ 15)» vtit t eros,dn3ft edoS.raetS' 

£»S dj-diisd tioricd^rf 

at djsdaad 

^ itorfdssd^ dustfjS (meSs 3 *e 3) 

Sod EjjiW3SB,3caw aod» $ «3»0 SMbso/) 

ed!>rija rtjs^i, SsJ, stori sfcrnusSoda eealodo esStfcfcort 

kert rtortdo K&rtisS B^fSafr (jtfa&Wo wsS,Ai SjaeaSSsrond 

oastotf^ort eras sb^ses SrfcJO, dsaSssdsJS;!, tw^riss^d 
(21 50) «k5j=,oc£) d.*S rtMSs,, wodsSocfc s§» d B^SS^ side 
3 sJooSsura^a s»otrv= o £0 (JjsW el g i=-W rirnJrtw exptfErarw! 

t/ooa a^P rt rasseofe cdi3js<rf<rfac »3 owl rfnad a^oiiisi 
a5;«dd Scifc tJi-ti>iij}V^\ M ;Oi' SBj, EJsri RKrt 5j(Uri( <adi^ (o3a 3 e„ 11) 

ose-WcSpto^, iaocfc. aJ&Stot as, art*), oSoeredii tortofcg «*(«, 
aJ5j) t JtoS) dawO/Weto., KreJeQiu o^S^* iJSScScto sEJowflsJiaa, 

sSgjiSt *;w e o<5d«ja ?Sd\ s?d desso saairiaiKrlBiow sJ3 e d »edj 
do.rara wsiid^j SaS, stoS, ^«j; ssjpBa^OfcSjwtlo £„*!, sSobocjo 
bb,iJ tftrirtt^f** !jJrtEfc*fcfo *$, del^sfa £t Oe£o3rc>n BSosoO* 
iJjBocfcj t3odo EiDEj^nsri EicidnjB B30jOKsa,S tj«3o fc t-OdiSocJ 
33«e) tp4,»rwft .jScjo dd-ra do-duds!) w jasrtRcctod i! 

S( BtJaeScaoodj as^ fro d Ss6jBtf B 

M,dii3d ?^Sj diS,rfj3dSDoi Ha 

(JotiB3FESotfoc&> BBcodoS dBtSjiie 

5m rttiaresiWcSoda s= asi, djBtJdjj-ft^dgtsS fftS^iS^ vsaatto 
viodj t3so!o3a,tJ '•«3jJ 1 ocd;srf stonatidC^ a 4, sss^aaSw^eSji 
BBtsd rieSrt *i,i (saf dsSrWti^ dwcfesa, S fSdaSrtjs edcdaosa, 
rtdrt aSOofc eroOJB^iaJ3d w rt« t3<(J naoctogidods floe* OESSij., 
tfd«i>r\ is^sJeJjsedodoi 4«9djs^ v sa > d 

o*o spS^ cracteejoisdud dada.osa 
EfaSaeWSdeyaC*! &rf dOcadjjd 
esi&yS tuScbd sJcSrJdadocJ 

ijs^ao^js rfoncd j (?t> 2 7) rfecSJscfcJ traoJjB dortacto 

afoofc^ titled d Kforf^jl sssJ'jd ctot&ss, do^seaDtJ tfjifd^dorl 

adj-*jfcoa o d 

SBj w stoaaiJocJi aJetf s^ag sasSo stood soaSrfiprt dd,, 
£>g> si rf^ Ktoiisi^srtc! <^& wdtJ J>e A tsdrt fwi^ste^ £s£&Jd 
riS H rf^ narisJaa^n Etoo&rae oaoowtert dj i***^ M^SoJ t&„ 
fifC S3 Sf^i^, £d»aACsd (de 22) Aoda SoQoi»as,() 

(dridoftSSa ;aode 4«ri*E& ? aarid zSortdodo djadeeSo 7 
oocb BSoBjOSa5B,a (58j RfSejcS SSjra^da ti^Jtaidda? » ti<gd 
OsSjdsj iaoc& aJccdeoMWI SEk> fc cfcesS tfCciwdoS s&_ : $r&57>j5 
(61) atoocbtfo., i*rf ,, ffcJeftJ satfo ^ tfcrfoa^sfoOd ciart (30-5) 

saSeck t3jMrttpart ft t3tOwoQd;>;J3 &i3„ narid roaxlj sato B3„tfqja 
ati^Sitjst*) srf sajjj-ewajtfrf A/m* tftirt Sfjj taanwo oaaJasJ 

EsaSeSo taecJasSas; fS^ SjjdaJoctiD, wcda SaSa (27) iaocfc 
kd sa,S weSSs loficdjfctiM esdrderfocto Uo4*iE3, aaSe 
i&yjsiadde **o3 &efJ oaiakrWrirfdrfai&SetJ'aja,. ? (23) ^J"*. 
d^ aaao^ai ^j^rttftk dJsd ^,«3? '^say wtiood Srcsb sJfS 
ia|,3a dsa h ncd tSrieda «rtj^doriiS3,iS ui4,sJ d Sort a3 
A<*1, *S>>aSjM (8) £»da !5jw3(B c*D3B,d edOcdoaddja S3„ 
#*fdoi£i &>ort idrfsjcsfcj dir£natfu3> dou afc,ot) odcrt <$*$, 
d ;3r1 »a fteSe rl* rfertS vod_0!*> freSKt, rtfdtf (35) wcdo 
^^^sSfH wsa^KWEfcsa.d ictS saoo o3 da 3*to b ftadKi a Srtora 
sSH^ <ar*OsscJoto SdM» EJccteScfeij, S=ert tttKj^jEia SsM M3„ 
5SfJ*l tfOciag (esio 3 17) dodo s6« Sjwt&Ba/J btrt sdosJoodjsn si ado riedad wdd dEdSfWa drtdoS& 

ran otfSoS3A,tj3*s datfd isijraOTrKJ «ss dad dojartos e^ 

Agrosn wocJ #i dU3rti*> «rv3 g d i^c^sraniS 

rirtrt ftsu^ort "-dssSS** £6o3j aS arec&w (4) srot) 
o^,dSjs> wds SedOB^ddo «do o S^,S e Kteadod (32) aocb 
£rf3»3JcO)Mi rf aaijos^tf "jw^jddjB o^ toOaJ Qra^rt Kjo^rasdFrf 

C<rd djrt; socd^ds u^jseWj atod Of A sBCtbC 
avoo3,<M?rt «dD D seedd-ft ««aJ sJjw 

ESdoBatdiJsd^d 4dsf tf^ 

rtdtf dad sS=a doSM* w>drt $ea a! tfcdceW C > 

aorfj Set? 39.S 

wsdrfrfa^ a-3F& tf e) gaqJrg , Erfoijo3 33ttf;>s3/J 
Aesru. kkWjj dOo&rtara 
e?3rj: aSd; ef 33rf=-c3ftSjit (orf3t:-od 3 at 8) 
ecB^iJKli^ toOd wdeJ e oi fJ^, w\3d o*jd duoaio *y>w«,;io^ «od« 

ds^ SoUd KcSd Eiod, an 

sa^en^jitJjd d»a„;3 s?3d ^ockj^ touto&js) 

^:--j Eifikdi Sjt d;ri Sds>5J„ 
^odo SoUd i^ri.diJ^odj jJuEc! EiMdedi d^dnan BSetfjJ5B,tJ 

Mto fc ctfooto o^sroitoj riMsroOWJScSd we! aodoortia tjjij, 

<$$>,, i^Kid 53QJJ EEiOtjitf, WOjfa nB&djId SjQg «d(J Bi 

»OoS d draOdd wdSo, eSO crfri djO«)dcd:i (wsia 3 8? 28) 

deododo Basra o*Acda^ a* aJei&$3,d fc)es»doBaS do ^«9 4 
aSj&tfgu 33Kj tfod jj^aiSo *^Sddo oorodeSou siotow disSd 
tfjoeUoS* enxs^aeB^n tS-roSBt^ KoSBdg.d riesss rbre otiweiLJ rioxnddFto k!z3 u tSdt33 6 d 

Modal 60Qdac» sfcaWotodsi;^ Socio ^dostf t^tfrfj^ &>oJj 4 S<g 
BBifilec*rTKjsrsS dscS.iredsS rfaiid ^ddrf^ vuh3e£6J!i «JiJ^ 
StoCddja ttdsJ-ra edcJjBcOrt fivSCtSjeo^frartCjy Odd Qeperire 

(roosSdrtrW dojaorf A«aSe$das»,a 

doddd:> srcdaddEJesiKsSo d aaa^sSs ^asio^srend^ ^j.dja 
EMSii tood wdadda dOdjsred dos«3 jd^nSjaof sSjwdosS&j} wd Q 
DocS so^oi feJsj d^jsd; Q3d tpari, (ft? 15) dado Soirodd ris^ 

sSoEtSditf^o wodj i^acddSo oijtdjs oiodaaod OOJftdjGsj 
vttjood StS^ Sddrodd SsJaofo ftfed Of liSridossSsJa., 3S t&odo 
tSjseejJsB^iJ (Ss 19) EJJMjEj we^ aSjBoacJ^ a&>«to t&fca*^ 
idreBrtad^eJ w asl fc *S 6 ijSf!Sosis s^oiawjJwjentosn sfe«bs?,t) (54) 

"iisis^ aJe«dtfja oirdjsidd EtaaSrt e3e)8j»dade» Osfci djsfci 
tfc tssiort arfj asoejto,, ^ dj^Aods died rracsdrf oft SajSa d-iaeaS 

&?fc djiJo daslsisort ixei^j djd^3 sdj^SoiaO 
.Wwia toss («) a Soon sine* 3S*ecS SdSeS 

(wsfo 3 ** 4) 
SS H daS Ssi, Sects £3 sS tJ^tfo s»d$ Son d B5«dg od^ 
SjjuJoob^ dy-duadidsJ^ sSJiCS Sjertrt BE&ra &raeMd IuO^BoeJ 
dbdafcdsJ^ fcda aad erf eo ojjrttfe wndsJ^ dassCi^ dsr*fta. 
Soda d »j\«j dadartaro, doriod-jsi frtEJa^oSUD arid, jJorod 
oSrfdEa 8*dari tf^ooS sacdo drf, trodd«£da~d ss,d wan 
uu »;ir d^oiif e*t!*frt wSod ot35d ft sro^uai,, Swoafcd d> 
donodoScJ^ sjSjdJFJSq, jdjarita fcOgpSaS.actaa utt d.fiieotfasB.8 
^OT^/ddjB wwnd todoc^d sSjwrt© iaodafljooda w&d^ W8_ E3etb Ed J, t3tft> aisSF 

esScJ t33E3orf s3(6o aj-^ciiiesJsea titifc 

cterfOttoR^ ttdiJ sSt) Fio«itR3«ft> (4e 37) 

sto^dd^!^ sksfl, ej 3 Kto assart ?fc>3 si;^_,£J sasssEidt* aj^nd 

Hd SaJ tJjSrWi^ Ses&awi emacwtei, St3j stortEtei^ S^ddo 

Eo^oJd asJd ^odSFdRb. j6j-o3dE3;ti;> lOosjadsJ^ &eoi>dQijo;> Q cS 

rfs;So;j "^"S ^^^ "'SW * dW*-iv<a ssjsrf^Oniri £J;3cdwiJ 

nicSsd ^5id K^jJieJjsi^jJ sjbsJ,, SS,^ ei srodrf* endasjUDocS 

ft^e sroefds t3,„sS S^^aa^, rtUoacJ^el »efaj»«^ a^sass^n-ds^ 
xfcurea aeirS iroratfjaert a u g,5raEtori*ow tJS rt S Ms^U tS"tJU 
3£t3^ bluest (ted aratftfe**, €$jt KBfe3 4 sKB'cJiarl tIeJoAjfa 
cny) ijsda sSjKcJjJwsa^d 

^CO^jSiS^ «3jS£3BCi*iOT d 

tfurtaaaMJotoa So, aid EJi^dg oijids 3,eat c!og!d SmBbjS 
rWg 3Bf sjjooosrtos od»^ SMyawJw ao^csisa.ij woS» doarfodua fcsa^n aoortsw ad^ dd*3, d dHiJod;j urtda aJdHsfei,, 
TOfSttXi rtjaddaas,S aarfrfu (^rtis&onc&ri:^ Sri,, ^d^rforis dut^ 

tottosa,S SiSjdrfj ddafSj ja^&xto R-flFDA onb^ns a&s,d 
w«Sj 333; mewSdda earW 3rtatosS Bartasft usSS adrf tirioJM 
a®,3 asSa sg ««#&„ de^scS d»sioa;> n-Crt t£»,c& od sSrrf Ejjiasji 
t0 o rtad oSxsSaa a^oofae S,s3i # ;3ou at^wd^ wodi SfS H aesSraFSdsi^, 

aSccracb jSeddFrWdo,, eft^iCsiaas.S yuns sdsjdjs* dti sM-dgJ 
«3 b f aid M^dri^ ntjj sGocciatSa^ sStMida^ rtdcodjKtsto asSa^ 
dgwftfcd troosaorf edtsfcd^ rowiij»(*Jao3rorid{3 tf s^> "*> 8 ?j E ' s 
ortjiSTdrt oaSrsIoda tS ^d^ rdOSiJfiirjst.BSa^Etei^ ^fcatsailuBCd 

»a OO SodeEgdSa^ ^adosioSatsdsj 
tjiloSifljBtjjS BrtB doriade,(36) 

aSejaada sgjsrcd OrjJrWsi;^ adjiijrfaS, sc^ddrfq, Bid^a 
i ucJ3^ t tfETOft *j»f» iSjs«o asoooV i^tsa jjctjod ss^d^ d_,a 
rasoju sosidda 3oo5 cu dadWa «sid) EDddd s303o3asia asdo 
dartadjdj (60) iacda z!&t$3 dtradosa/J 

asirtoda "idOa gs^dSjSq, kerttfcdoasa/Sodj) add esddrf^ 
^4,«^d BjsocaBd ti & 4 dff"^ daSd^ asiartwenad sadtfda, 
*i, d $ fl BiSartMonandedasJ, tJjadew sSO Soaicl 3M£,d a!D ^si 
aid sJjad^rt aJS 4 toaari sJatad esKradaoraexpeO tf a oari 
neoii dJid gJc-S-^.TEfc* isodsra^ ^d3S^ dri-ifa^ a^Ocds dcdo 
Qod JirftJEJ^ tfgfcaJsjs vuvdaf jeocj rfcdc eS«^tosB,d <siJe d^a 
eJag aioaSdd SdoOrf t^cno djJ sdjrtortcRi^ 8dgB*jrfas»,d ds^dSi 
jfe^ SBiirod asoatofert wodo *Jja;£oS(djaEi *ra«Mt5«i!ot» t3«do 
«B„f3 d»ddt as d.^ioStd!iS do* aio udw» bbsSc jjjwddd 

t3cdD»%,e) trod awroMoca sw^ rftwacJ tig^Hracroators acSjySafo ;$3ttes 
tSyildgcJ iioda nacreoijrasfeJo., (29) dort»CK>,iS8 trerfeO tiortsJ 
SjweStf (12) .jorfs a^dortirfji^ -^Ofcdsidsfa oaaJ^iidt^ 
rfjBOfciFjJ? «» d,5?Bd xfcdsfcsRrtt 1 UceV:3 Eye 53ortS3 SEfc^ sjptfsj 

Hnna Sdrfog jtioeJqJjBrfsainan d tl s5^ j ^rt#rt wtfMTO n d fJd 
juoBBBsOmJct siaee) ^dd sracti) j^cj, optfsrarid ^sii^Eisadd 

^ei-docldSjcJ (31 50 s5jscfaȣSs$ri<fc)) ^le^S^e st u *ioig 

EJBfldotJ f*c!a 546 siaoort^S^^rtJSoarf S^awdoawd * £>*>£^, 

tj^.,5 s5;tJtJ; sJjsaSsiasSoiS as^SSi iirfXicffi3E23adcIf3,%, (HrieB^ft^jsJgo, 
tfoaso* qft(,s»d ^sja^dSiii, ajarkMjdiBsnd »Sji33KiS3i>ddja 
ecpsHfoildrtWai/iijjOdassda idd rfaisoaoJUocfe sS«*)tji&icta 

iQj^arf sfojittf "sidles Kc^rirri^o diajDEJ^orteo de* 

«cnafcdSotS> <jM^flj-<J^,Bs,C bmSj-q sftS il rtFri'S<i5 ( rti^sft) 
3»fJ Sjtoi fSodo noora^t) f^fcoEtf aswta. Sedro 4 ASue^s! oi>^ri 
ebdyds ritajossarRj iiucresSCEd-l 

SO*oaSiJ ta^aolatSi, Soalo cKRSa sjsS^ dsrtSjjQ, &/ii.£3s See 
d kS * rioocd d£ ffe^S^ tSjBgoo sjodcS^e 'Wo Srfrt d^afc^ 
a ajaii & a oioiie *»d» Sjsoad« otdErocS 6 Ooa fesSs^tS 

SSSj RoasBdtfaOa i ri.a»fti4^ 1 (fc 
Aid rio£B3des ( rt^t tocOfjjs; i^oc(iJBdtiji.e iodcDj^sd i*jd sft*^ rf atonfoijtfa rfrf gee* tjj* 
eJjaed cS^aro^sieaM* SjCdas 

cJ^ndertjajd:- sicaJi^cradosfcJo 

a^S sa Wstf sarrat^asajj S,eSo 
tofdasa w rtod ^p^ eaw&sJo 

fljarfslag E&Jt«dOsi EJjES^dS saSjtjirSrl IK riaand;d 
idofldod M^staSd;),,? HanaOsAcdasr) KJ^sJOJjSBajd ft,ta3cJoK3cf;s cJ^wJ eJ s±n^,s3d» (20) raws ?ra&>3 t ej§ 
aifJii33ClscJa 27 stoarWw*„ ^ tf 4 (+3 <tfoat & s^rt^cfJ era*! 
OoeJj t.siD sso£> «rts».ra esrftJjstfrt sfosBjta wsotf rforastafi^aJa 

tpetfi efeq^d iaOdatxlsfM (bosk ^joto sJa^esaoci racj^d 

ebA aStrt SiseJ KSfixidsSowadsS:^ a«iMj3, 

sh e#i3o3ms tita Sds3 add 
oaKo diW^rtctocd "jd % sddSsJs;*^ a?r3oo riwecrodd 

sJodon^J oSSjcSoo^ aw^jpirid^ wriSFsadarfo 

5*d stJSoaJ) «&*«JoS9^ rfsfld speSo "(Ed spired is. jjsaortrW 
Mo*e3 <^cl?J t$3,t$> Xjurijon sfcunO uoOO tfOMMrtdg} dowrios 
nscfiS «r*,o* dsSdja aojwo, tfj»oQd Baudg soss^MBoijan 

steS^rtrt Bra^mfid 

* Efcd^sdad Esa^ni^siiijji, KrtH^tiJcjwid gt do S u * 
Kcod oooJowotoda 

nja^^dddj jj^^dMftfe 

UdF-Sjdg orysoijdE&da Jdtto 

eWi/Wo ^da-sdaida,,^ wduo&w;jdo 

SjtioaeiOBKlB eSeCd did d t3N3o rto 
39<d WdJM *r°£),0Rt;3d& 

tf jjSOocJ rid arecflwfcidjda 
dad^Enda afdioSjocS rfSo ^are>jjjlF7itfa fc0 rtiiJoc*» {jaoatoasB, 
Esris^tjSaiuida ded^sada d rtaradai^drin, a^ fcaedMdjdd 
doja«xi add ddSrodort ris>dd Sgwiv d *,era»dcroad sir^Bfci asfl dododost do3 &;icJ;d 'qai dd 
dg tfaaOosjOffa (41) actio Setfadg asartja wo& Orfctfo d S 
od dsJdo^rtod oscriod rftO t;d;StJj3t (41) coda rf fterfaadfj »^4, 
ok" 5*,cJ MDddtSiik.d sijosfj aria-BArien dUSjiddo^ (41) 

•aoda st«*?ad«g rt dvddeS d c&^dsla,, Sufi, o5e'Soa a d ssartra 
n d d q^ro^sSrecid rt-da 33dSsSo t K3,d ^lUdoi aocSa 
tit^^, BdoiaC &jfdert»d~3 EfJsaricS daiod njddcri.5 djadtfdcda 

cto^saBcjird to^cfoo^ja tJO ^ fi^* 1 wcj, u i do^ decode 
d.,„* das! (roc^ojod oddSo^ dooSadoa ajseoo^d nSj^odo 
dddc&i),' 

dad^aart,, r^odsadd dd^i Afdcd 

wdj ^3 dod daooda das' wod^OJjdoqs 

did, iiod.-i Bj-doi dorisds: ajn 

dt33 fc D3dS djfcd daaEHodjd 

dodi* draacT, 

(osfauod 3 « 22) 
da«Oti tronasidrtjftJ^ tied assort ^t^tf '*&ra„oddeia tf aritf^; 
ddd S £>ot£$ed3 dcusutf Oad^d Sd i_jeaJ Scdasb aA, &©□&» 
ara.d dirod^diSC^ol^sj asrt sscoa tiK^dj taadd t^dg ( 41 ) 
aods iJjEd^rarfcd (j^scdasa. od u d rf;^d j^^rWrfo taoSi^d 
WonwJdgS doJjwqfcd skkJ t£ed "io*3 d*8S vonaaodrfrWiia^ 
djstia^ e^rWete oda^o^ liSeddcEidsfa^ lijatprt d d^sidaddsso^ 
rfBdoxidoda ss>e»jaaa,d da3jB,odd SeadaEjart as^sta., idsi^d 
goj-rfd daSdSo, wSarfa* A>*5dEk, wc&uiad rirf a, a tfya rt.ofiJia' 
seouEfcl, t~o3 fcd Sda Bojpdasodo ESjs«rtoS,cScteowad!S^ wocda 
doSd iaod) ^di fc Uisa^ldrfa, maia; =Sia3 djd&rriisacJQ 

*ado fc 3 sS^a^sfiSoiao jaow tf .s©fcig) (58) sJdda xbddb, 
Sadeod^do oWOOota *o *w3K**°* daeosddSc do «riia. ^ am) jsMoS, caps 

fSS 4 5Jodo oocS aJosa dtdd soda owlt^ealrWiSs sitae* tdrt 
rioasa <5?doJ> sfjdcaOod aS00iiS3 K L^yAra^wafcdousdsS:)., ao 

feat,, STO fl JJ03«! dSa SjjUoS-JWJSiJ (i u *cdo*„ (6) odaad^ri dadi 

sJjSrraeteJi ^aaiJMto cdi^oacd^ 
sro TjoaoJid^i, E3j»rt«os a (S ns^osoSjd 5$»ot3 i=j:^ *ai e Bjtfatjd 
dsf^ raosidodd aadoddoartdcd;., *odi S^SwSiSictefeJt woSofc* 
^(CTJdoaaK*^ d^aad Sfdeds fje^p-e wo »,BK>dorl<sfo saOT 
ddjss &,es3adoawd:i aods aSjort«rfa4cSS3, -'0„ *&3 sJwoflJMtj 
uafcsto Ssfo fc *•*,,*&„ Kraowatootia j*»*m*S ^aaoade aS-ratS^ 
fltS «je3* aS^ri^iS sh S>t5d d i^ayiarad «Odj «w!J, sSdilTCrisSji 

tjj,stodne3 d;a a rf; ?te t ^sd« Moaad ug^cnadaipaFd 
dod* warto Etod^SBefc Tdj S^y., oedvnad oi si dtaSriifo 
a^sictodddd sJoiSkjs fronds eftdsdjdood sJjsOadtfdd^ rid;rf 
Kotfjaew 

^,sijdh«< (39) spartdSdgs tjtjeisdneS (x o 47) <^d^ 
Wjb^af- swad a djs a*un da ?jjoS tJi^dri-eod djoa "tdjeodo rf=odd 
(psd *JNto» tida 4 nsSaWan stojarauood rtw^i dwsodg 17 
a^eified s^V* »;«™doa«d dsiiJokg es^ »a5*Watf 8 
rioQri«3 tIjs iioJada sida,, w«rt tood daotacdaSa., 4,^,S d-iai 
Sods «j»»*i isSfv. *» ria *°*> S-n* 53 ^ B8f«*JMi*s v SB.<J rtjwacdii 
WjMrtiJ da owao* Sd^i**, *=»*» * u tai^dadjJoda doa*)rfaas,d 
^g as^i mbkW, SSdD dniOsiaS.dcissBrl aSsia wg ?SjSM 4,dosa_,3 
t&3 sJsDoaftos djBoOrt ;aoda o| p (Ai'J3«a J d wdrf wt^oad 
eSS^ wrt flasa, 3sfo„$t rtcSafcSjaoeto wdarija Sdartja agois 
BsU ^ouadd £»di*F-ctoa«Jtod3 eajSftjMlas'j rtsJaoSad# £aa„oe* 
d^wDcidj* fSoidBftdg joatfadcs a^^ s^^jJ^ !fi u ond a,,°j3g 
eJtC tftfiSoJJo»a,d iitOBdroofcoa re. 

sji^i, Rdi3 rirfi fc e^>i a^^crfi-'j, 

iJjBodtSrSJSd jduaScda wS hu »j jTOsa^ortOod 
dcDsjSjpt liiS, socd^Ort iSds v s^a&o 
daoQddjwJoaoQOods a5 SSbb 
rtuW*iKlo<J 5Jj=3t&>e s^^tL-i, £;>&iS * sJ ll S,BBS3a fWrWaocieJ 

<g; fiiEja wisdj SjBi!^i3:,i:j(,cS fcjCEsdoacdMj « odd rid 
oSydotodiio, ;ScJdo ijBtcbsS * * * WiSpd*- ftoa^AccbiJ^djdtfg 

djS^cfl tf^tp»sJ$o3$d SosmcJ (13) tocsi^S, Ssj daoiW 
roSj «oc3o stodassBriosS ^ d 4 dashed KiS^tjKsji'safod jSeaoS 

^d ?JaE3T)cid cJjJq, ct s^ d ^oJmj^ wMsSOfcfciaodo swodo 
iJBatSsiBd SSjWadiOSiBa, ^33jEl3 ^ u Hi Brt **«*»* EtoaSjsde 

qnS o3j ji»ed tftfrt "w? ^etfadoS djsad jfftjjdg <f s^»J sS;3e* 

&&«Jods cforfcto a^, 

sfJatariGona© on *d 

Sows d 4 fc rt jSosdd^rtoCiR 

»dSd ri.tjBd *!*:„ *o?S cjW5sE>od.n ] ;rt,Kedo 

SjaS spaa® &rtoc£ e^oss 
^ffi^idre^iOrbf; 3=3,^=, «fO*rfjSJoacS iioEia ejjbsJj Ki ri£33 cfaS fc rf 
aSA>Quadfto EiwJaJag tsw:> u «w^3i WdaatocJg} nsfcoJadSa. (tods 

33,$ 6 S b rf sp » » Art pi «■£»£ <aod» Epadsafajfci,, Sos3jbs5> 
dsS^ wSftF-siMSjCJ voxels tfe-dg DSM^jdbjB ud% dss^KloFOod rfo^-i^; aa_,^ jJo^^j^saoeda rtjoqj ^orasddgi^ ^dd Bj*), ajjA 

olJBodfJa ( 1560) d osw d^hScdmn spaa* Bjcraatf doSjwdS 
tpt dOTddoaB*) 1974 dg t^'fijWj * MW Etfriwig *$**.* 

sjwI^iBBjJQ.o dM^rtjoqio seijsriio air SortjaSda*' 

Ed rt^od cteiScrfs daos^ wd^Sdodi .scdj t:dj3,d <sdtfgj wfetf 
ijotps ^^rW5o joti^d ded dadjjfcoJK^diJq, rid ppjissi, 
aaaia^3Jii3rf ti-iusrS dD3 Eirtja «cdf-i3 do3 -fiodrf d.nM £iab„ 
S^dSo (oesreoo doactoTifid i,tsbK3B^ato A ipa ooJodQttore 

•SuadOrtoSeCd Ssa id t doda Mda wdjS^d w;DS^jjsSj Ej^jdasw, 300 rtjoqj (S.-^ri ?)rt« V^ri j^srijSad d 3j, iJ^BsiFifirod tuoda 
nSjaTOjar^oqf Ot_3d idjinjacJiJ jdoaJpMFis rid 3^© eMjbcSeJ 
crane! tsrffri o;sodae •roSjj esSEl-tf5;sritf a ctjB ida soa;djas«wj 

5JriFd«g 5itA^ B^tAOioBAri ilodB OSpEJBjCdaEldaSEjtJ ' 

Oiq, «Wfo„i4cJ* tf 4t djOEji m-JCdJBftd KErljS OSd E8(5i!J WSjM 

c3{5 udaS tip sagl 4 ds'd t^J UaSa iJadsflf <SEtd flsps rt/KjieJ 
»E>qJ ^jV^-drt^j asrsrtvs ij« 

iJj-dwad ac^ spired rttfrfjo, b^sratisaggd diidtrf § OTrfj oara 
wa&icSD tfonatjjaerii,, S3Z33 srotoS^ sJ^dtScdJiftdtoasacJow at? 

t;J,iS d n«S rtjsewfitS rwg ossl ( rt ra Oao!id o djii 

s^dcdd SStfOrt i&ja?©* -ijaeransn ^=3 ero^,rfjBed,ii) B3tt t ct dj4 
djwdritfoda E&VaiSda sisd,^ t?a,3j-t^S3 ajarfaddS^, d u Ai w 

rWg tparoESedd, 'sdodBiSy BBjtjaijj tscoo d tisS sB-^drtWig; 

eSiipcS rra^E3Ba:n tf^jt e;«3b ncdoi oi drfsSs jriuajsj rfjidcdo 
tfd i»(6osrt eJjjSwWo ajoajiijKifS^ d<3cdaws)4 sort "wared A Historv °f Dvaita School af Vodanta and Us Lrtoratur* 
Vol II 1961 pp 251 252 

bE^bsswcegi mil d ndnaaKnsrfjticJi 

ftjtBKdrotad cf u Arttia Jto t»u n jJdaoa«oau», p xlv (QS»uc( A SFtSfWgalaiB "«3rWrf3 tmocrort^ tiarewaSsd * osft^sjdo ss 4 d 

*«Sd didslasags toss ase^rtoa md tJ»ASw3oSM sSjfcd^ 

i3Bftti wna 3S£, stotf^Va a&s^osdd 3raoSo,od ai^d 3£>« 

Wtodadd rtj=lOod JftJtfa t^Ad !*ra 4 rf MaoS (rooMe rftos 

ad* E&atJjUJ t33*. do^cd^d^j desi Edoda BfcoUySM Ojatcd 

jjjEor rtjwiacd 

EjdfcoaS soa_,d«3BF-Ei doBWdgii E«dd*j tgjifcd «3 ess 

qi,sj gatfonsodBUod rtj»e*oJstfod eaflodood *>«* otJo^JBBriasf 

tJfEKni'tisifjo d;* oSsifS;, ^ir&c-nJ uSoddO rtjaetofcd Mjjraii 
ritfo rfrto trud^^d 

Sodeda tfodSoda ft/aoSMjjsCt^ 

aSj&oCMi rtgfdg swofeW 
I 

idLrcd3«cdO rf^dSj rfjBtioSDBn 

SdwWgRi godo 
ftKSode)*, gjsfcjjtfjwW 
mOtoai, rose) 

eWetaa^i 3<Jdo 

aJjwJUdn Bae» tJC do*?Q3jiiVrt ScWd ado* sjrotfF©a sJj6«J &&r tfdmfc& SosrasJGjoa. craft wjobb^Wjjs?. eya^oS 
ritfrfa H Sjartawa, isji> fc tidfSrt<Prt tfiMuja^S 6_,5Badosssd» **dd 
eMSrW ?3a!oi a ts"3»» t si tw^ »£? aE5adad a dja •ssjd ^4/Wo 
EtooeJ «ft KJoqSc^goJoc wod 3i.4EpBssiinffrt3!jed^ A^^f&.c(fta 
diSowido aap-cracJssad Sort* Bs^rfrfa ^w^rf iSK&^fi^ 
eSmuo u sS aj,aa!^So rijadrlji^s ^o*jS SoeIsSd h nafcfoSoSjiitg 
a*Jrt saS&d esoii Sdre^ ^oOsTseJ taj^sfcS aJ^cndfarWsfc ddK»a 
oJos^cro^ doOa^Jtoc! y*„djj j^to^asd ESonaSsra&^d Ssi ad; 
t£8,aJ» cJ-iaJoqfcSraoctefci, a&wxi E^tfacda,, srorftoiicis^ "*H)CS senoS steqJd iro^EfcJ tStfdrfrtrt satfrc d »,esjadt»Kdo 
ua^rfjau crerf rfjBOfitfdddaja Sdj—S tf=dsi sd^G^sSjeoftdKida 
flos^i *S^t3l iid^js «adn^O ri * ddiS ci»& addja t^asSetogri 
Ssio^ sSsos! «J *j, s) dod sffto stoftrSd EJa-t^doSo «dS3„ 
i^djRad^ maioij nsJr-fesS,, sto^ci saw* wAJiid asif aSO 
oacdraantksSdS,, « dra &,ei3ado»wda Qotwcftj?, aadj atodoSoo 
cfoigj *SaS^rtO nwJd© *c«dofe»fl,o il^rtjM&sa'sto ado » ds 
BoMtoBaj nasJOodsJe tJ u d-iajp3a 4 d satinet; sij^^jafssrriiKfJs^ 
*JMO^*jai^jCSao a^gadoatoda SeSs^ ^c3 u5?ji»id=So)aod <*dtia 

aoucedtto., ^nrfdeJdjn w^dj >Jcv3Q ae^FjJ d^rSado wna 
^jTw^ritfss^ 8jade> ijKOrt tM&rt &odt daaod s^dond EswSdoifl 
stone* AiaadjcBcrt E^sad s^4r StfaoaJo eudrudtfjafc^dtto 

fe,t5J:dD3esdo dc na Striven da, 6 jaode esi^ddg f^SrWsi^ dtJ*) 

edjrWSij, BSataaricbafcdsg tssoh £sso fc s^ 6 crt sSoee^oft. tuasajM^, 
sfti> ^sida Sd^ tj^Art^g a-orio.A s^spac* d,£oDdfS Rj-Ssdjas;;! 
7 modmI nabM t ^files pp 28-30 efoio, tfaf, ^ssdjw drWrfa, tswE{asf34ciS sAwae-d <£Otzsti sa&S t 
cida #s sSwja^tia s-ai^ rasa; sJoso^Sittfood ^cSi^oijS ^fS^sSn as ts-^aj) "o oran a addon hobo 1 

2 BBTFliff SCnWTO!c3 ( «□' i3S« B>otfi3Mi3, «8i,nS SS&a, iCCi^Sj, j982 
fc^BSCCTBO S3CS rWs, Sea CW OBSl.Sl^Ol Ksnts QM.SKins 

ijBOoua 1977 

3 Sfjbfub aSOassjB; £>u* * :] dsn^nsusodw-, 1963 
.S fc,:naritre;=d;>, t!d«=d £rt zrerpriradQ 

fe^aa[3osB3MS, o»esmft« , V98* 
7 %j fjaoJ) DMJoa, tStcJ3 dab. Dim 1 "jcofij aoH e rt«ert>eJi3fltii', 

ta&aoina iSjBi&a, «ori*mtt>, i978 

G bj VSiFiia tf$. Otscas, tttswtttj ((anoDSOi, owns jobSu*, eMkJ, 

atiUscU 4Se «=$,*.. 1974 
9 jiisis^ aesoSi, t*uaW3F ti ota' a , etorud sionwKto 7 7 
10 A Hiatoiy ol the Dvalta School of Vedama and Its 

Literature Vol II Dr 8 N K Sarma Booksallera 

Publishing Co Bombay 1961 ada^ rJSdjd sjra, Bradadjd godBacs fl 
n sis^a sddoififl 
(fS a jKu>S ( n OioqJ s^eadrttfrfi dOfttOAdd tuodjuods 
trijiroLtfja^ ^dj^t^ EJ,A">QrW» rfod t.d iSBjt) ^Oc^b idjBadS^ ated 
tfrWa» aJjOBdflj sdOaSd si-^O w>b tis^ tfjd"dssa ( K BBonat, 
aS/nflS^ dsa^ddsiESF AjSewao tfjsadt^ -SeIft^ =3j»da ddde 
aStrt d^bosOcofididdjas EaartoJje dJS aJ^niotd^ (orisJjrfddjB 

* jSoi xato£ t siri 8^ Sudd cflaidjo sanafi Bn&afWocfo e&« 

•w^d d;£o3sfto ajsoaBQd dJKSorWo waBadeEiQjd a^actf i©-J 
slradaSjB&^d d^diiSrtTOAdBsjdOod »djrttfe xraioo -i rf^ado 
tjdrio dod ?iffii doJad5 wdd de£ J rWi ^ t^cdi E_.3scnari 
tpBO&sldo djs^aJasnd ai^jd SOrWoS ocSda dtirt u^ddsiq, 
(oQda B»d t dtdf5 dracsdddtg wdd #i t-otiraodo i^^j anaHiSi 
tso&ra geSjd d^SjpBimOoJjasjjri dosijdoOod d^jjrtjwd wptf 
^addjs «£Sgf& ©-jwJoa ^Q"3 K !*Midcto d* to3 eJo&$ sjo&eO* 
crart eSOn^ij sw&jS^dod rfjadtfc ri^;rt ^doddnsEd driajMis^d 
(add (f^* rtiiorasaJosiiJe pjo&eAfccj ri « drod^cfcci woSjdjst^B 
ads^SrW?} Ssiort ES)SO06aJrorts$,i3 rfjsdejo a ge^csg d„oSd a 
dslq, s^djaodddo wddSq, rfert esdsJr djdKfedc doMrifcdoddsJo,, 
djdSq, rfojdjErafi KloatCtfJwsSodj 

ajdoddcHjSort ssoaBS qjSc&S-ij, «c rf^rf.^ rjeradi/aa s S 
aBOdodo ^dOj, »oJ 4 (J JjC^odoao^ rf^G.raotia a tfdadd djdodd oB&JofojB *StS nrfosaibfOTESoti) JSOraa*id°io sfc-tf Aum^ $u*a 

i^O^Ki o So rWSarf iflctoiS aionasifSi! ? eowot3jseeJj5S «»3H 

=to3o3 ria^nu^ nocdoFftJ cjsstwSEi aSora3<J3s ? rtjatMrocb^ 
isix^ flj»4jOoJo 3&(3kIo» ijuWrfsi jrfncsdsS EgoejaslSt ? ^odo 
riiwaDTi »Doa»itJo!*3a ^dotJdnwSdo wb« t*do*d oEKpcdn^ Art 
rjsjort -B«cSowc'Jsdo3 aaecrajSdo stoafc, tSswjsDrf sJ iJ iJoocleTOrid<&i 1 
ESiSdo ^ci d* tfrftfCJartdoira »,< sra^oB-dad wtortjnrt^ aa-i, 
oadsjdo °a u 6soclC3SrtOrt fi.j«d tl :a„iio»oOod a f!oci J B a»fJ taztiQttS 
eJxJ^ oocSo «3d ^satfroafic^doiAre acdowdoaSjd t._jt sroo 
o udo * CB»S[fiio H sJjwdsJocto tJftMBOrt iSjaenc^dodo s) 4 if,nailo 

sade aJjW^jsoQdoiS t,odo drirSaODc! nSOnari jwSe^d * tfjfsr 
ttfoortesg »_,« ftjMoadciaesdo ^.t iao s *SOB«Jodo a* raaoostado 
oJoirtTOrid doa sSogjbkI nato^d -ioed^rt =Jm>» b wqratierejoJoDsri 
cldo Sjs E33 8 ?*oacdodci sSsaadoEi ejJeaJeSrWcJ^ riESoRAcJO ^sSja^ 
josSdj ^e^dsotSorfocto 3jatd&g,d 

sioesasl Bafc>3 4 ci A j^raF-afcortsjad u«o rtwdastto 118 »J*iir 
rts? sdonaafe ©waJooai'id Stal^Utg 31 asOnss mk^d ^SdoM^t 
arinacoo*) «rt aSocrari »«gc«J So., 3a<?d aSocrertdg toBSK&i^rt 
ojjdja ajdoddaaridsio, So_,&*jd;3e,d iaoci rfoee) itidocJdaBrtd 
SoOeJo sfcri iSciroS rftfddja ^li,"^ (Sor^OysSKt^^citt jj^warto 
a^d di yoa^oTidFcl siOOTjidg 6?;e3 KjjnwaSdc cJdoddisaiJdF^ 
Oftrt *j»oraaedc5dd i^-JS^ tJ-raecSwaSodo 

ajdocjdejaj'iood os^cdiOdurfowwsari ^nre^oftSESSq, dcJcl 
CrtdoSooaSdjM^jd! *rt a«3o tooOdad :&(.!/ sJdocJdcjssdEJs, 
tfoodo -^iSj^q, ScuDdo e 4rttf^o^ dtafcdosSdo sfttfoddGSBrid eSesSS 

Sjsda sSasr W(acfy3eode>j3 otacdDGjajdort sadoddejsddg werad 
■sad rtodDt^a, ^d^cSoode** "SdocidraaiSd tSirfci ES t) s^,«idg a&cntf rote*, wsdrtp^ii) coti 

rttfo i^dcciticraSd Bes^.'^'rf;. 33=idji3*cs{g> EdjOii.S^fcdasa.tJ wKd 

woeVltfo litaaF^jdRaftdasjdocd wdjrWfis,, <roria a-jorfoa jJj-cfrtt> 
d;Qu OKawm^dj s*3a b dafrfrWfi ^dcddrai^d Jcdoi; a5:jda 
ESdrb^aoaoSSa^jn Oiido iSBESDdddoind.dcd.iB 3^«asji); asa 
djdondiawltj SjHSFtradasfi^e <roeJ,c#i*o, ^S,siSrt ada rieit/ae 
^rt!0S3B)Sracd[irfdoc3jjip ^s^^secd Sdorfjse utfirt wood usirf 
ESotSiCda sSKdcSo Jiisi ie-'rfdriVg rfd^Jf^BolMSaodja; uj^Fttaoaa 
oJicd.ae StJrfBirS atsc&nsHOrt 3cti b rt d;pnw-ti sjjidodbnBSd 
tWdo dwiO ( de rfjsdio wdtf ejidFBBdodg; »;jda iroddd 
odartidoto «oCKf dj4t.S«J«fo S ea!e t^oda osdrtl s&^oois&s, 
da*id Eitfo cJesJOjwScSg u<A> n aSd doss 3 Hassan foiled 
Qoadoo art n-dddo sdoj-dS,dai oBrtrt'S'g desidKa *k,3;&iai, 
7&j3rt toodda ert naddd na^S d jJajjjeisrad jgo jraddd 
•^sa^qirrfeiSodi ^efdrfo d&s-tJjMd EirtvasS wddSo «d M ri;> 3 
ddD» Oetfrisio si » Hida at^asl aSa rij»a tadd «(fo *>odo 
SeWjaodeto sM^sja^oBBd drtdosSKto SO afaa^ew oja&rtdg 
^©zia-SSD aearritf tfn^ aWortidKS. coda narre H£>5iJ!*a e 
daeclrt naddd: ^dcdddou rfriocrfag ffi^dda Su^ 03OdEfot^rt 
jSosad wodrfdg a» 4 Sjwfoddo «3oSd sJ^cwU^tacdjiiari 

fta.jO^FSrtecOidiS nfcrfrt uotfda *j<> SB^DDSSaOod UUKideri 

aftSdtia dedda e»oc& dS Srt **£, cpa^a ^c^awaddcria "seooadi 
dctfaOod tofiddd i&wod tocdd^Wrt 3jaurid;3 tforiAjr-'caSfSoddfJ 
SjaeOSjstfa* 3^ jasra^SsSd^ ddrfedfcdSa ^iti danarfda idt^, 
SoDwjI fl^cSd^drfa. ajedee^sdnfeswi rfdrfec^dda oddod 

ddtfrttfjj rfttsarfrEsan tsafaoJjs^s afactSajaiaj aoda »cs©J creaStic 
d:aQda^do « use! jgdcadcrarids s^rfj dedeJjEfrfi,, S'd«d 
tforiAOJaSa^ *>MJadda 

£>K030C33Iki> ^dH,, dfCjjaoda ddrfttkC dtidd/jf fljSfda 

rtoboojurio OSddSa rtsdadod^daoJae tp^ria o^«iS=.'t ti^d Adda iScfcJ^ fieri sids owed rotfd uae^ (*,> a 1687-1755) 

aJdoaSOsSds S±eat,Sjejt) «5jtf Si B^tfjS risd tJ S5SOS) ^daaldolO 
SlJjiS i;-l ""i J i5)c:5Jj ">g ^EJan£tia>-E& lij^oKo 

natfda ajdoridcrorid aSoeSSctfa aSrtfiSa aSetfuai craft*. ) S vwa 
taJjacddg) Owed nasitJa it-sS «d e d aMdsrtsWa awj,*** 1 w 
SciwBffiiOddjBoQrt tfjsS aftdoddcsK'toa SsJ^, <$^>d ?«j»s*nar) 
SsSs^ bS&eriS * Tj t:rid 6 Srf3. ssfFiofcddorJa iSsWladdo at^S tfavao 
woo4,tf GiyA^cosoaejjv aajsOjKSdd^ safodd ■* sjjadeif «9J»idoi 

aiocrajj sSCcsidais sJ.-3,;3^dCritfQdc> 3udj arci^otfdD swsd 
ctoadiiia^cujj ^)d3^dc:3-:OEfiO Srftf ra^Tins.iC *ft SmbcJeS-'^, 
cgoSws sieej; ESCcrerf ss&^cs ^d^jdrf oiaorid Ejecccrotfo 

rtod GMs^na^oscd mcKjc; 3sfc> fc tH riswiEicJsg «a B d alsOa 

rfc^Cs 3.C6&&JDJ ^'H'dJi.dtrcn -s^.'-lc;- ifet.^ W idj-d3 KdiJijdda 
gjdond sidri wtprfct rsadas&djSd.* ^cuca^aod «aodo ^^j 5531 ^ 
troej^jojwbd^sl^ tfociO tfiOcrari fjatoi B cS rt3dt»rreiaortd ^tysSs 
« s»_,dot? bs-j*,, rt«Odu£S nsd ^Sd iEOoaSd-ja., fiscd ns^do 
wajdocto Sdcd a^dd rfa-rotf 4-sdp- gid aJdoaa ijj,acdjSo, stoada 
sJoacJ aS3t ^iJjs^otia ifcwBOcdag d tORGSji^risd; a;> a «d3;>& 
RS 4 Sjs ddsi'ia (M*, ^dcc:dc!2?jdj ^aatrosiTj^Oooj towo mjS 
wd 4 da tjS dfcta^ds &jf saaaalare c3js«ri ded cJ<raaoSd> '■wdOdda 
bb«j» aacfo £:*>,, et JJts doJs-ii^ EJ s n , J BJn*d sads "igaijjs «bJ, 
fcjtiOBdcrotudo iyf SK^tfaacS tfs Sjt iWOoaMda ajdctWnwtoe 
d *, wd a dS^ tutaa^n rt ofcrfx^da rfoa*uSsS J d wd a ef wr^ 

sSocto sisi, oeM * astai ri*«eCirt oewtocraMda t«ocJiJata<5 
^docidtTOrftfa da*a o^art* asddrt^sq, Eit^tSisa onda wtJcd il 
tss^c^ 75 000 drfjJrtfsSa, aasj njBQdatjnBft OScMarfoado istidrfja^ «h dj-dc> a!;Cd=J Sjcsoac StJrt 3i Oe» aSe^dadda 
^wjl aJOaaSdo O ftftc^ d,ssd 

*WS0 *)*1 tOodo B»j!^E5Bd Stosd 

Uo3 cdj;3« d;sid urfodBcdrd 

doqfEradad wsida ea*/-^,© odd 
aSoijJ ;§perldfidi tfoesS 60 wnto 

Sod; K3S dart DwoSiOeo 83? 
Uoi djidjd ^d„ sif5fcd ^id,»rt 
EjdorfdoaSd mbJ_ &d 4 drtrtf,, j! odsModo tjj»a*fcj& emd 
swseaacsBSd d^sSrttffJ <g do* ©*dd w detfrt Bidodttowjd n^rf 
EjfSSs, •wJo^djcto aJ^dd 3t sStfart wd s_d 

tseaccijcaarid «rfc£d djdcddcrasid riaraaeSrS dssad <^d 
sSscniridg Ssjsad drffSfiV^ ^g t>ii(c5j3cS5jtJ^odj 

djite^ doS-jrouitJa (4> S 1680) Sod sgdoddowSd ^orissS 
drf^ dsoddiirtOoda dc^wrfjrfid aodo *d^ jSrss, spEdrfodsrf^ 
sJ 4 4,aJtu» ^doddcreiid dosSS^dSa e^o* atoj-^ssan aiJeOfccb 
dcto 

rteda 5» ( «onrad ddraw^, $Sh ddre 

dd wudasSni^eitjQrt S^iooritifJSFj 
ddwii tfiutoe a#rad ti eMadS fir* DSaJa jtj5ire 4 dorre!j5jaMi BJd dd 4 
rasjS djioad d&)fc fidorf 
Ayt* ion*. d/Sjg Koci^ rf£>d d^t^nsrt; 
sad aJ^sSS., eSoSu«^^ jtycdafS COB «=» JJWoJfe BW3 

*sg TOS,53»AcbEl *e>;8 njjrodrfsia otbO«)b*>S ris^rWoda &ot dai^d 
nod BjdoddcjBrtd dt&SrWrt <■**§ ad^dd M u rt aS^ctortMSdifo., 

da^cdae W3rira ra 3od:> EfiJidjacJjcdjsrJcidJi otso&ODSd 
»3t 4 dj» «cS rtj» jaaonoiidj djdoddoaiSda « **d drod 6 d;id 
dDjBytf TOQ^rf das^d^ daa^riodSod Joert aSjwWdadefa 
Krtiteitjirris 1 wrfM3 n w:dd irtda, 03(1 dd 9KS,Ood 
»j! rtada dad^daa&daSd ^»od moj epsridS ddcr d&*j 
tTOrHcebslti ri^easi ifjBonaa wridjstfrtoS^ertdjEredOoddae'd 
oJjswid* do* tutfrrortd tfOccte rtd o 
djdoddoBSefc Sds to enpa^ajliaati ddSri"? dajwitt efl«rt o© 
4tto3&i;S^ rtca^dFi^d aSe«8 WiSs »rjiFd3a,nd assaJacroSda Sdt^ 
tuoda AeiFtJajiO Bio^cJirsijB EMdrifijB tui^od dijaQSjjodo 
b©«bartd dJWd&SMdrtrron s&ri (sd^OAddods 3» rfjodoa 
aSs edad Tiortsatoe <^g »dtfsrand 

rtj3i.BKits33SOod 5»e^*, ddrtWo wctoacKiPci dcid esrt«q,d 
oartoaddjae sjdjB^S tpadd * s^A dee aana^S dOC6;od ^,tfi u a 
»C<=sdJB 4 .aatJa djdoddnsUd Bf^Mojaiia, E^S^dnfErari dst^ 
BjBotadjdtJa t*oda oa£)dg 30.^3 d^ £aJjaricS n K.-irj^dcMrtdo 
* 0(4 BSpfdodjdsi^ daalrlodd dDcisrf nafe^d d^tpad odd 
rtoeeJ ii3fls j TOdnrori^c3;3djd £ S,:3Eri=s 1 « bscJ^i tsdda *ja?>*idad 
florid u^j? djEB^^EoriMdada 

^doddnBJJdSa^ iljsocTOBiSid dOcroWd aJS^jtrfaSi, & rtoJw 

djodoa djdoddcrarfort fiyd-dnda sdc^ oad^dg tn,ei 4 4,oaftda 
djdSa,, BSESUdodo dtf.drfrddc uddrfrtcd=g "iod jfo,* dro©* 
taocto rtoed/aBoJad? so (fetnd a dj3 SsWcrartcJo Ja,tn;> 4 ;>joacdo 
ds^rt© sJdoddna"Sds<> rlfl rfi,4»id»d &»oda ddcSalws QsddrijD 
o$UQda^do t^oda jJjseMrtd? SO I) * tb,* dctoddrWcto £K$,ea>*jd§ sfcdoddcrartd idftdF 
d^sajOSdja ^oootS sddodiJol J? alert «dtb sd^qfdo afaa,rt 
;fl;Odd(JF3:i l djd.'a d^Sssaris^d * 

a ^(Joddcmid 4 d *iW itfa^a 

Olddrt K5d:rt uij^ssandad ^cScddnstfd ^AriAfefc^ aziv3n& 

nadoBft oortoa »;3rtti di^ti,:*^ 03 tHiOj otftf wEJdstwtoJs 

rid ^sSd asrfd^r(«nc3t)jc «£>., 3; 03303 A oar-css^d wcfdg (tods 

^idtigj o-eaoatSsJ, dj^idfi ^»irWJJ 4osiS^ jJoJd.nan 

ZjdjatijuftajJtOEEodo 

oacdacseslda ESeSdadoi tasnsd d^cdog Ajadfid^ t^w, 
kS 4 4, ^e^e^csSo):* seDEjaKCBdd^ eiert £0:0 Brf,d H riiriEi;3a.1o<;c 
WOTS^Swtoi.iS * totl_ owed tawKSs gsfc^ ust-cig jS,td©3srand 

a3od.Scdo Rdad^tacd rfjeoSoBii aKft^ Wj,=»Ji,rtot$,ej b# "ti 3 ^* 
drr-adod^ dedort tfdsjwfc wjSoSd sMeraScsddodo aeijtosa^d 
d^S »dj-ds*cdsig Sodat^did ajj-rMoto ^w^J ^oajj SKaadds* 
rtfrt SsitesdF) riDduaS da «dj>odo sSnatidoda Sjasduakda 
addj% Ss s&fia$ 4 d ndf-dg E^adsrufcd S^tssDndiodoered sorts 
oJeEto rtdjSAd^e «dd sJdoddoaSd eSeSsJ KJOSSrSotog edd 
da djtpasJ araijd6afcdiJE*S^iSdo s$ J ai J Erarl8i,ES djjaKd.siaad 
oacfwd rt^dj-d dtd e s3 rfadjdja « stojojtf «d oad ( dSo^ ifcoiog 
a$d.odd«a?3da dtSJ^dad ie^FiS tit KcriM sidda sd^d»cado*d 

i>rddS Std djaefe» M3dsl 3foKtes,iSfc>3o m 

doart «*_ fcaoSsaSjdS, 


tJjaEi&oiocrto rtwr;to.ai3 > 

rid«a3jj 5gtfortctod.JKfc> 

3 tint sfAtf arotadsfo a. 

* ieif-SeJaffl sj^aartssj sidocJcteraSd eoStfwlcJ t&t, wtfef 

Mdd; ^i sjjiduo onto u »o»od rtSjSod tSeOrtiijCi dla^d. 
asdiJd^tS i&a odo rid esida aJert i*Sa fc sJS,,«to iS^tdrSooootj 
BlOEJarsoaddflj SKb «ri,oatfi) tf wti 3,c) CHsaftnojid b3«cScw)CS 
•3d OdaWd jjort Eidda^aaatodsfa t£j-iodsarid o tiocJ t»S «dd 

usSC eSkMj, s^ys assort ssj t sbar^oJjFKto&i., dsoso;* uofiteci 
Bjij2,odi daid sisart eSdaorosdoad u 4tariJcJ= ijdri ^oid 

sR> E 3rad assrrco & si 

aSEWtJ ra*S »on risdjtfdifa s&raoawb 

sSd;$> 53a « so txttist vsssstfh rfei^ 
Efctrea^iroeJacS *kS sSaed 3&do# O 

OtfoJi BBrtcS si u cJoi3 KJBCSO Of cUjbr 

ftjeajjsfexs dqi as. fTOEiMirttf 

wutf SO Mdcda sort tji^ri^cs j * tb,* dctoddrWcto £K$,ea>*jd§ sfcdoddcrartd idftdF 
d^sajOSdja ^oootS sddodiJol J? alert «dtb sd^qfdo afaa,rt 
;fl;Odd(JF3:i l djd.'a d^Sssaris^d * 

a ^(Joddcmid 4 d *iW itfa^a 

Olddrt K5d:rt uij^ssandad ^cScddnstfd ^AriAfefc^ aziv3n& 

nadoBft oortoa »;3rtti di^ti,:*^ 03 tHiOj otftf wEJdstwtoJs 

rid ^sSd asrfd^r(«nc3t)jc «£>., 3; 03303 A oar-css^d wcfdg (tods 

^idtigj o-eaoatSsJ, dj^idfi ^»irWJJ 4osiS^ jJoJd.nan 

ZjdjatijuftajJtOEEodo 

oacdacseslda ESeSdadoi tasnsd d^cdog Ajadfid^ t^w, 
kS 4 4, ^e^e^csSo):* seDEjaKCBdd^ eiert £0:0 Brf,d H riiriEi;3a.1o<;c 
WOTS^Swtoi.iS * totl_ owed tawKSs gsfc^ ust-cig jS,td©3srand 

a3od.Scdo Rdad^tacd rfjeoSoBii aKft^ Wj,=»Ji,rtot$,ej b# "ti 3 ^* 
drr-adod^ dedort tfdsjwfc wjSoSd sMeraScsddodo aeijtosa^d 
d^S »dj-ds*cdsig Sodat^did ajj-rMoto ^w^J ^oajj SKaadds* 
rtfrt SsitesdF) riDduaS da «dj>odo sSnatidoda Sjasduakda 
addj% Ss s&fia$ 4 d ndf-dg E^adsrufcd S^tssDndiodoered sorts 
oJeEto rtdjSAd^e «dd sJdoddoaSd eSeSsJ KJOSSrSotog edd 
da djtpasJ araijd6afcdiJE*S^iSdo s$ J ai J Erarl8i,ES djjaKd.siaad 
oacfwd rt^dj-d dtd e s3 rfadjdja « stojojtf «d oad ( dSo^ ifcoiog 
a$d.odd«a?3da dtSJ^dad ie^FiS tit KcriM sidda sd^d»cado*d 

i>rddS Std djaefe» M3dsl 3foKtes,iSfc>3o m 

doart «*_ fcaoSsaSjdS, 


6j? ESD.zJrocri da sti^, iftdodetaOTSd aid^d ^odsiFESijjaods 
esS^c* -loaS^sjroSsrad ti-fcJfS djdoddoB;*d;i ait&sjaSoBo&d 
rtMMO aJaC * rfocStfFsjfij, JKrfBfl^, Oe^FoanoS e »d.raa)*.dssre,d 

cJjstStiiijSHSrf EgdoddCidJsJ oa>itf titbra;!;^ sJaeeJ ^doan iwda 
ri dwW dSrsjeiod atdOTBd «s»3seJoeS*SkS5 ESfWS^ocjd;33,a 

ttadda iaorto sflsdwiSM? i,e aitfodrfDdt;sj MDSSjjrfrig^ rtitixSabr 
dMStraaja oouon&ri Sdart ooas cJjsds rtoriaotoit, E>dd£ja;",d;> 
3&,d * ;&«)esafo£ a* a^Woaaisd tfsSort, eJesSSd us>casd*j, 
UKttf rtog3$,Esaft 3e*idi5a,d tJi^tfdokig rixb najrtosaisd 
ridnsSsirt rti BidjcSdOdofJ «Oal <^de«3 ocda gd^dsSgStoJ eJ^, 
8 4 $,aiafccJKido 

obcS w«d -$doddcro;ida sttS&ssi^S OiJart^asia., sJosroefliOD rtt^, 

djds tsijjB^jj sibtftJjBeiTBijddiisJo ridden odda fitJAcJ esgfs 
SoqsiSd tadjd-KJ tode Sadscodssri iisi^, ifM^ dMod sbscrf og,rf 
iterate, d^f-rltf obu xtonaoriwAc^dda gra dJa:S^d<g rfyOor^BJfS^ 
^jsoddje Sd^ uJouSwas^dsi:^ rtt:oo wdda s8 rt si/daA Jgdad 
dji^djda «ad dJi^irWoasJe dirfdo3cdwrfo3i,d 
6.^ 3d^ (rara^jstilijssoddg 

5b;So3 ow ew)oj a *>;$„ sfc»od5rlo;&>Ad 

BwidoS dncJjc «i& sjdaddadu 
aoeto aJeefljwdo Sua^-Jadd* 

•nitotfo BS^ SstatoOsg sxa, ddOccJ * tb,* dctoddrWcto £K$,ea>*jd§ sfcdoddcrartd idftdF 
d^sajOSdja ^oootS sddodiJol J? alert «dtb sd^qfdo afaa,rt 
;fl;Odd(JF3:i l djd.'a d^Sssaris^d * 

a ^(Joddcmid 4 d *iW itfa^a 

Olddrt K5d:rt uij^ssandad ^cScddnstfd ^AriAfefc^ aziv3n& 

nadoBft oortoa »;3rtti di^ti,:*^ 03 tHiOj otftf wEJdstwtoJs 

rid ^sSd asrfd^r(«nc3t)jc «£>., 3; 03303 A oar-css^d wcfdg (tods 

^idtigj o-eaoatSsJ, dj^idfi ^»irWJJ 4osiS^ jJoJd.nan 

ZjdjatijuftajJtOEEodo 

oacdacseslda ESeSdadoi tasnsd d^cdog Ajadfid^ t^w, 
kS 4 4, ^e^e^csSo):* seDEjaKCBdd^ eiert £0:0 Brf,d H riiriEi;3a.1o<;c 
WOTS^Swtoi.iS * totl_ owed tawKSs gsfc^ ust-cig jS,sd©3srarKS 

a3od.Scdo Rdad^tacd rfjeoSoBii aKft^ Wj,=»Ji,rtot$,ej b# "ti 3 ^* 
drr-adod^ dedort tfdsjwfc wjSoSd sMeraScsddodo aeijtosa^d 
d^S »dj-ds*cdsig Sodat^did ajj-rMoto ^w^J ^oajj SKaadds* 
rtfrt SsitesdF) riDduaS da «dj>odo sSnatidoda Sjasduakda 
addj% Ss s&fia$ 4 d ndf-dg E^adsrufcd S^tssDndiodoered sorts 
oJeEto rtdjSAd^e «dd sJdoddoaSd eSeSsJ KJOSSrSotog edd 
da djtpasJ araijd6afcdiJE*S^iSdo s$ J ai J Erarl8i,ES djjaKd.siaad 
oacfwd rt^dj-d dtd e s3 rfadjdja « stojojtf «d oad ( dSo^ ifcoiog 
a$d.odd«a?3da dtSJ^dad ie^FiS tit KcriM sidda sd^d»cado*d 

i>rddS Std djaefe» M3dsl tia&B^aa&D a 

doart «*_ fcaoSsaSjdS, 


flip eraij Bsii^ cj«Fid 

Fj4,rf'-?i>,KisJj^3 tisj., Re* 

»S K wartdrtes^cto ajj, rfSoF 

as!., tSsfici) wriarta^cfo adrift 
&5SSJDf3B t Drt jSjaSaaacJoiS t^dotSdDdo 
#i ecS 8$^ i^tjj «njnMjSjsertriV^ j^doddcMjiWa ass^ 
woaWortofcJa, ssiert ^dOiyiwJiJjM as rtoto ScS^ tt&r&rt<f& n GSxis 

cJTOQ«jb« »jfj '^Jj 3 W * J stoHtaSfcAiM tf -fares rfoiSfS ooaj 

t3s^d3 aooSxS <s.} as., dB_,aoda*d WKftto t^ortaido&jjfti orf 

^rfiStJsda SsS.,!Sd ByCOood t?< Mafcftjai^flfc. kj?J rfetaSoiJ fe>( 
jfldoCdoodaB oocfc nirf,rf jjsjS rioo&irfDri«rt ssia fc 3s£> fcl 9ofc>*_,tfti 
sJcto aJStf Si ^drtwiaja *ib>0 M:ft~aowSritf Mj-odj^wsiS 
tfortdMSoawlew w» j&JoddcjaXeb oda tidjiddo&j aSO »S KfoW 
djaedi * titici *1 fcu^dSo sari £»d:> acJafrtfrWa^si, aala dd 

Si Or* EJoaoa(re/l dos&fc RJBW u BD,«IQod jJ.»ocJ) e3od 
^doddnasid aS u da]a sgti*^ M^dci ajQsdi^BsoSjSa «ri edert 
sddsSsa^ti wdiJ tfjtistfsdssmn ufi^jitSndMSdSci, wsddo usftt 

rtoeOodsJ obci as rtHAEi© fcltfda^d fiEiKJa aocto BKdSjwift 
sfci^, ^oljiJfdaaiaKio sUaStfjaoSnaft drfrA tft^tfdrt jf,orad 
itejscba s3flocJd*)d«cl dortOscJO Sots looftab ta'ddofc aodo 
iorf^Sda ucri "*Sj» sd= ?£iS M sbxradcSOcb a^sLciwsiF ora 
tSwcd aoSd ^ort3 Uidrcfcdr ot^aLsjdo* tpaOA gcfo jjt> ftj 
oJmSo, 5j»a»»d wsoSasSdrt sftiSraictocJda e4 jjJi^sjSo, tSa.o^d 
toes rins n d oodB^arf ioti ^re «jaeu dOosw ESdESS aocb Croats mtfcJo* ^da t uea^ d?r:'^-jif;^j ^iii.^sr-. rfrirfcttoiirf;. 
«t (WotojS^ EfcaU^tS sSasi3, ijdocidc^ert 3do, rfjrfSoSijjfc SkS^ 

SsJeosJc SO tsESoB^Acaat agjtSttfoia,, *rt B S,°* > * ae ^H 13 1|(M0 « 

w wssjrtjMEoaorfsJ;^ aasi rferf aaOto ere&tfxSdifo EJdrf^ eo< 
cteaija^sid* i^ocis 8»t.J 4 fcJda tociaadclafc^ sjD Rik^ ejoO 

*»dj«scao4no*n=jatSi Siri fjoa 3^sosj*4w d0,1aSs * s scurf 

Kefs 3i Or* aSOtjB?3 4 ooE3 ostirtjvaa ^jSccJcSnaKd; 33^, Sdsrtj 
ratfSoJwijs t«o«$ searScrfjg OESortctoaeJjattfpfOotf wow ai S^ 

KOrtiOs wk>c3;S Sc'E3iooiSsn?rt ^s,eSS cf3j uaJif 

E^oraa^sd Tfort djodSoto iiijA ri ^d cs^ttfc NO iill 

ctisafwi *Joss<3 doid o&rf bonis ^^rtieJ^sia 

qJjnJ naSd tiiitSritfgoiaja sro^ naraoadij; wf^Jr iytsJaoKoBA 
f^Sdo otffc^ttaad ijturfoJjaocJOocJ aidESmS^Ki Jb,e*j1 BjatfjdK(,*i 
WS3 ^oic^dSi, S <jh*^3s nactnrfjCnd rfcrtjafcsj a Snort* 
sSeW^ oSs K5i fc cS Jto*„s tposSad do AaeU »,?i riataaoat naSd&s 
&S n»Sd owLsd eJesart&nacfo tioa ( cgdgad^co aato *j»?atoJn 

«3sji JB «5iOa SOe SSjH Wrt n fttSa, fPdiJia'fSn, ^U^tfjaoOc^df^ djch -j^ed o s^d/iarb^rf; ag sa0aa?iOrtia odds sSert adtfr 
BjB_^rfscrat{dt*^5iid3 van * ^4, ogcsrieod 4 > sj J srarfcS,d 
<3Eto H udd: dmdfld ^5 liElconasicEJsi, d„^ iEBKUAEd wad;> 
saQAdod fJxe^, sforf.sij, riasiidoilatortodjda 

djdodtfcrotfd dwrfrttfg BJ^anjaOiEswdicJ odd wpa s A fc ri 

osciod adda S>5S a aBd wsStJs p^jSjS aifi o&kJ^, aSert »djii>fcd d 
Sou datood; i^^nacSd d?ti.'ieaS3£!S3 J rtO; d-raduac! p eisfB 

tuods Bjtjjwo aft_jeas s^s*,ej§ faert eS «dasJdj 

tjSedi sSsdrtenii e&J dtSMJJast atUjwt^ t?3dortsa 
d;wa,fi,FK jjaioB30KijB6(Jd»cta $*-*%, Saa^dSo 
33 a Spa 4j^o:;o dj^JindiJOuarf^cd^ri rftrija,* aid 

2 ttrtsb^ ** B 

3 t^ ddj ems (stoiS t£?drW&\ 

4 £>sg aeartttrt. *,««DaSa ttSouidd 

5 fAjW M sjariq, Ki;y(i5o(j aati^d^djotJc 
€ d»ft,o3oodd ^J^dJWOB&ot^S 

7 * d»a,rt ^oSm »Ed3 

8 dj^ d g BflcCffKS dwio, ite^ oousa &,d<renrf<?a 

9 ^wsooSwi^ dsdrieod diraSj 4^odat;j jred 

•*$ t*w*< BJ^fofcO «o#tto wdtfoondoEldOod <ndfl 4 *W ( o ssriAda B)oi*J(ddj RS 4 ije rtjse»ocJsJ 
t) 3 B dOSo aadSd^O tf u s^BQtfada nsod^ 
tied ekrfrt t?ed rtdrtf; eSssS es«di zftdzfr 
ttcd »d* wet &s<39 t£ d Bedtsd dddJs3 t ri 
EtoSsrfjBei,E»Orlorf Jidda disbte; ded rto#drd» 
ts cJfcsidataBS tfdirss craS^o ^ara,^ d& ca:d art Sid 05; artd-rato sjDOtorftdd UjaS^d) 
□scdaa t-ii^rt fljitU rKraOod wpS iSaloSJ 49 &>cdd» 
«fJo3 rioEtrWcdptf otfoa rt w» d^dcddadoSo 
d> dj> rtd dja «tjj wrtd-mVa ds di s^^d^sjajJ;) 
a_j(S33 4 ScraoS>tJ ESesioJ g esciridjd *->;§ rfortarWfj^ <sg 
d^doddnsxida Oii,0*.d dda dodtf edritf addHoirad u>«, 
da-3 sfijw s,d ocd iotsda desrosfcdediritf ds,ra«a snda »i;aio 
jSert Jidjwe3i,d3iSo!j.d3D odjswaira rf,djdg) woto ^SC, (^di, 
(Jgrtodo a!-jd=) wS:rl3resi=ri diJ dues CaiddQiidadds * 6<Sfi3 
« <0 njdoddnaSda d<do sra^,d ^detoj^c »fjj£3».djddj edd 
d«d j3 d ftjaFsJritfg) dad^ Jacm^osa djdafcaarttf;^ jjd3 wCSnaft 
*JdF»S najS^Erartdo* «<M,dadd3 eoddjrWiS atsisi^ <*g) 
eJOfti Crisodocto 

ft J c^osdjaf r f*,^3^oc^ 4e=tdO «3(i eod^sfcto^ ridoipradad 

A deaJa *,»wrod eJedde ose* d 

rtj-cMtsEf &,cSa rt.ee ere «rlgjd » a) 

c&jsdcOoStid* its^d ddrfdsart ddaw 

fcood *Sd«> r)-jtsd MdMJjsec^jdiJoj^ 
rt3*ui»Sd* *red KrttMK nscbdj hOii ■a sfcS^ft Sj^scS «siid licnst-rfii 
eJedi d£> rfj^eeS aotodj^dcrfa 

rirtrfrSi So^aal rtdcddesJS 3;tfrt 

Wrta<dd Seal dOaJMtf iJoJasJ 

arldartJMiid aSdorfdcidWfi^rf 

bUAosd eS eJriw> tjiart^^oti na.ii 

KjdccJdnESdj ^ (fSfSoSj si jb«S i3s 8 sos)cJ doaradoad oSS 

rwn; ipsri^otS? nodi sljit Sad Sc^piFSda^j: d;rftSM3^do«t3i 
&jta3ortji> ^Sd dtddnerfjo *^daS sadSda^djj^ sG^BBjjaato 
dgj ^doddcwjda sjdcdjd t,od tmratfjatri ^oirf 

RS t £ s^rao rtdod Sea ttod_,6rt 
»* 4 «ys e ipE*j ^oo, oacfs ws b «edt>rt 
<w*o« sjooddadj 
3t,S u a tronw^ja rtd£ HidoddnBjSda a,egSoo33 «twraddg} 
«tod oMsd Batista** asiyid*, .svisad cSjjaotf aadSc^ *3,d 
EisrtaljiSfJJ, wS,oS EJsddtifCOsisariAdJOda 

tjJecS S^d-io ;>«, &raecto-J bjx^, Aro^oaid p*fJ,»_cdo 
d^Jwoiadsfo^ =Jdodctcia?idj tj^tf rtdVmn A-?*d 3a,d 

<ssa ta<d* sjted wd «d( ^(d 
ts«B»eed a»BB,EjMii,d tfsd 
d»*„djsdcUi esc $i,owptl ffiKcrajj safe*, msfri^ift on 

jj,ri, siBj'MMsan «i «djESda^ igdodticreKdb da^darf t-o«o 
winatfjscrtsi «d* 4 ss t «3B,rf wddoic! 

yJSjAritfEJroa v diwfe rfdMsfto 
daa&sri SqJsJodj andou^ iSzaadja* 

Bjtiocfdeiartdo tS,, i Aoa o3d<g BjjtoraO^saaftdid K!d£>3e3 fc 
stab, 8eaa3 fc rW ^st-Ba^iira-JsiSa^ Rdirji ajpisjrteJBn Svodo 

<add,ra uoosricfo dort l!id|l 

•jdda loonirtclo aottoOrto dort Dw si I 

tjode rijaOSO -idsAaSd; 

uodo Kia ^orWjiaowoda da 

SjBjOCSs gJuorttfsJita B d3 dort noil 

sicd; 8j3ct3rt wid: asso^i, t»cda 

Boosj ijiotirt 33 doooJ do 

aStsrsJg. Juodb wjgedc s^od 

St-ESJjjsS ooaode dort njll 

EJJSfloUD «jsot3rt ssaosa «do 

»j»o E&dodd od« aa\;& 
rtco rtsjOoirn »oa*i dort 
<qg> EWOdad d^sis^S d 3=^ S^ BdjadcirfUo sSidoddnid 

^S rfj= 4 f cjsp23£E^>pJ iisw ^a^Arf S3i/>das3 i^J,&to iSS,d BJdsSjraS^irodfl ^Sjb^ocSs tSfsrS^. aitS:£ra^**s tfedass^-ns^sssri 

stfaadido* dtJdj tjt<t&ri<l sJseeJ renO toe^B sStfrt ti ondidrf^ 
*todi rfdrt saa ^JMciciiasrtsw cifs^d Jioa^sJotj, jjectaacto <sc!« 

fi^wiftjs najda^CoSag &d.ia*j*id3dd:i toodc oSa^ 3Je4,o£ ;i 

V da sra^ wat^a u4rt, «3odS tjSrd? rts rtJwSjdoia, iaoda odd 

sids D553 daSs^Qjo-rfcftSi, srossfcdda oSb stdsia, setf&dcfo 

edd> disod rfj^jB aiftaddd^ ctsfJiaipa?ij!3sri jto.&XidM&Sa * 
jfovaOaJa nDydod waitf CAaJjEjafSP-jaand 

*ldaoiosSf!cd rfdcrf £i >3BfS! c! cf:JocJ 

&j« sSMpajMBdjOHcS sassSrdgc^ ssj^iltitJ^ djsdejja^odo 
wfc,doad ^d wtsod ( da ctfjsd oe-S SsJ^ HfogJd;*^ saooaddow 
aios^B cj.jh, dai^do^Sarij eddartcaeJCjae sSscredraoS;. 
MOM d; ictjj cfiretfcd 0;4 rij^ssadoeja ^^d ai3Bd,dja ^ii^ 
SS^ *k ( tfsarad sSenadFafSj, *«oioe» djsadad Bj/rfa^sfed^ 
newto aosBQjfciSay add « ^id aaad^oricS ^wJaqjo^isid^d;) 
* Bsdjd^ WaA^sSjan dorado da wdd sioai wo3o5> Si riawanoSa 
i»B 4 Vs^ft *j«*1 ija^wadjda SwftSa„ raiQfcdda o^iidija., $jdoddeK>Scto *£jj fc dsSd Mj^oSdrfa *ed« rootpaW Su 

SBddS^, BBEjp rt,&>Jti ttdc^ did cSSg «t5rf i 4,dttriad£^ sSjsjS 
sSadart^a.dsiSfe "tdtSj, uocWda jGdtfnad «rocraBSdF*rteoB 
stoSSdj-aije^Wdado ^a« sSjdod dddiaal^S aQ<SdodJB 
■^grf ri^sS a;d/Hfe u^d e^riSsOTdsnirt d spudded* wodasi*, 
S^ sSmSocJ stoseJ cg?!?d esaijfeirffMJ, Sdj3fdQ3i.S,3 ^odj a5,*« 

dcdndwB t ri rijds dcdj-^ais ?Jj»cdari 

(» 11 sSS^e indd 4 2j 

;$*?»» <d;*g ws-J d iJ^r^aan £Mfcsdai.d ddo 
taocdrtj-ods gca acodoa^oog 

i^oda ^c-aacidjB ;ijscdjsr£>rttfrt 
* !^oi33wS cSiiicoo dcsrfosES 

dro^doSO 53 tttK£,d3Sortd iSjKBBdj 

sjdoact od^o&Ma3 ijrrntodDBdj 
qja woraosod no usesassd 
JdO^sto dJrWcsl s3w3 u rteA,d 
d-das OS Stf WOtS dOfc C&sJfoAd 
cttd EoP v >1tods> JDeiggCd 
sSeSoad £>d£> »?So<jf edrtjse I 
■^g tfcdjwdjd djdsRdrasSd tff^d « u CsS Sdrf Hdo^tto, 
wdrrrWd "*de*> 

drldoSd Ooid^ddsJs, dDrfrfodo wdda tM/bd MjScdd K.-^. cbd^siwcS art KtsJjM sSdjae 

aS w^dd d jsdoSrt firfja; rfdjj; 
5gde>dda<5« SK^ £>^ sJM-cfaart kJsJjm SsSjae 

i^ana SKKto^fl! jrfod;S eebbs E3;da.Si tsSodo Eij«!;ci B tpSa 
Ojfoiea *xjsj voiasiEn^^rit'S^, rtjfcjticidort dt&j;d b tf;> &>;rt aid 
sSswJod^S^Bfc iboso da tKSsdsSsrariOddo «i WfSodd s^i ^ods 

5j,d0C!dC5EStJ jfofDQOjjBOadj!) a3(l1 jejjtiQJjltojaoJcB^iad^ 

e-edt t^oda si aatoKis,, Sjs ca SCoJowa&da 
a cred «rfod u rfS) adod 
« worfa tao^ 1 WsSoSSooS «Safe 4 
fcl«\rd3 wSocJ <£ thi tsrfcO 

« ervd udcd o dsw tssSod 
ts tied u dȣ> oscdd afododOj 

a ataarorid tade&drWg 
eflSodd atodoaa, i^dodd Dd« 
djdoddaKtfd aSdrfjsjSod doSoioiosri troft # tort SwtS 
Sstfad ddiSo^ 6«<s>dj&d;JaJM i3a u Ej*«^i3Brto£4ds 

Si crtowd S art<;ds tvdoi.i^d sid ddn^O; Sdi fc de,Wi 
sfoal, Ssocti Si, stooJ oort wdda odaddwiorto cfojsod rtert 
onsifSKi d ^ctfwt^dcW^Eida ooSi3arta*,d odd aqK-^tf 

asSd di&JrWg oadjscdora toadS ipwtei* djsderod ips£»rtf rijoqi 
tW MsdjSdrj^d* WBjjMSjsofljft SfSctoijaocSo wtfa^sJ djtfodd 
cjwldia--tJ!ir5ir«d u A Vj oto4«c^id 1J4 asto - sfcslrtoa irfsra^o&aj d> 

wdd ^£&j y^l» iftdoddj-saJsa^ actio tfddo rpdcfcd w»&oa a tf sis'*©,, 
tk didtfritfa ^sS^gtl ea^ted So&-od jo^siatsSd sr»j!i3ie» t 
ood a^doSM B3^ i d»&OE J aSj5d dOod toJoS^ss ft Sortr** 
nafiiS cd»d riotfde wrifl sjsJi So^gcfla SsS^ arfodsisk 
wp^e*. Kl&SadjdDoa, «dd tiii=Jriifo o* fc rwi/l^j& «j»da usstto^ 
r1tfj» aftfj dnsdjF sW,Ood Btrad BSjso^d SiOrWo £ KWadsb,, 
BMU^jidoid ^ w d s$doddo7>jSa ddjse sJdsKi d u E^ddtf,d;> wsd 
S li -Sx!;S;cOTMarfF& «<? 4 c-S3rf rtacSsss* sfsjOtfqS'Sj »j*rtrrto So^ H eJ 
o3aQ3„rt© dodod jjwirttf sJ^wsdrW eSw^uUes nc tijUi^cumM 
»3jrttf sJ^« 4 i5tsSa txii djds SrfdOtfKSjsri S,c3 dd, d sto, 
«JrtsSo33 JtowoSefcja^iiutfssBn (.^jh rt,!oT;t»«3°e$ad tpsSrtTOd 
ssoi tawij Si0 4 dad d eJ ^s, ssa^eyWa &kW fidsrwla^ij tjoeSo 
OeicS g *V*S, sficijiddd cj^ctood afctteSEwna * t-c£jj»ocfo 
ip ^s&> ri it/ljaotfa ecj dad StJoiai! «■ EJws^tojjss d)« B Sdg> 
* iSjd awotpsAtd rtorfantf Sdrtaifo oadtaS,, eSjstJld ratoi t a 

dMEXI^SfJoftcfc., wUoton'jjdoiS tfsjdjBk&rWsfc siji^ *7§ BJO*«£> 

ccjitS =£o3n<Jrt dj^f-tJoArf essd ^ wosdsi Sjdadg} TJaFtaEB 

dd£3eaS srad dodd t-ocfo »dd riio 4 V3s3 *«lja «da e»S,o, -jw 

usStf tfa^ s&3Sj steSa^ tjttotftsi wSar^aodSi, jwQJWS add) 

dridwffSjoonrt .ad^ wortcosod dae-sug.dft^iSdtS^iSoaS t-dd 

fgSl ( 65aBjd?5jBrij3efSSC; i ESd.lBrfl-tS^E33r{3^CS RcsB^e^Ki^^onSj*^ 

»S„ ssdod wtsjjsood^d roAat oow dja<df*«JaiS» 4 d sjrtoe&j 
odd riSrtcda a a dj-«j osda R^t-STOcbcia CjE^rfo^c! ddsir-a^ifin, 
ud, £> Ajgoda [?»£>* atsha art dorf &rfrl» art aSHe awl* 
<*&j 1 Ci1jb U&oart £jou Ssrafiri &jsri:&> s&tfSedda ^£S« S„aofog 
»3»od«d Si rt^eaSd *o efre^sSaadcda dedd.roDrt wddo 

BS0S3 7lj3f*i03ioS tjd<&3<Kfity SjkjiJeS tfjJo^rt Sjad4 Si d Q owo3 
tsdtJ dwcj^ SsM ^ctodrf-aOw 
dnd o3e«cJ BJ^acAjst^djB GJjiSgta&fid^cJooS wdd 

dd« wsSsi BrfoitJ oortdsrt BJi^,tffcW cJ i3cSf*>., tfodS rfeiSci cfcds 

Sato ooS 4 c3g ^jasowdsd KjSS^Scdirf^ ^do&adoisj 

rtS^ipadd ridrfod goJst ^sfc^, "B a O oil jfcJrre^EJoijacSja 

BK^otp 3cd tarfrtooua BEJnj) 
Rs^ aroofo gjsedjae sd>doddoe!« 

rja^_ ffiDOI»DTlt) !3St>rf.Tf £};><•. rfcckj EJEoV" fcjOdo K^i3 OU 

sows! ^cirunvKii, O^F^jc5j^dg d^soajBi^orija wS8, ecft) 
* srea^UjV d3So sas,=Jidg zj dadoes Hd 3^ cdjjd^Jjjsaiictjdd; 
af3,iw&d» (33>idj « ondrtij *4jC3 ti!;tJ.raod [iuriHiiridfj^ SrJ,fl 
sw^aoa w^tiisa/j i»<fo fc w jgitdrfsis^ S(dsjsn wa^dd 
•vSjb d^ rtja *io3j B»S;ct awt^d d d jsh-S eSeS^. s^dasadS^e 
)4j»Si1js<A> v !Bs.d 

"(fjstfsfo tfoftoo ta^srWsg OjjwteJa tfoaon naAdtTOEfod zSS 
*js(SJ 3;K« «j3fiad scOdioJo ws,rid rfjsrta aod» tf/tetoid »io 
djanitSSjo^ wSK o&»64 rtK»dfio» tarfs&ocJgefl;* soj^&iti dda 

td 3$, Boas, **oda a srS>&g «jb jlwj ipsr^iida &jcsfs as izfc ddi tJ wbsjiSj^ EftrfceSsfo EJSrf oi^jsctSrt •asOs, usScd:3ra »i^,( 
aSoSdja nasi sS^d « sfcrtaast sSSrSoiig bo,, X^tjj wdosdtS 
itot£> woddjo tfocSw iicbftdae Sri^sJdj&dS Hs,rt dMd3 €t 
sd:r1;ar1;ssc033jae ^doarid:) UjJdda &¥da a! » &odj 8jmO ri<S 
dtfddj«*?s sS> naOdeJja dart taapiOaonatirt iflandids itodd 
SjBoeiraoS^djt? i&od) wrtwrt03»n t3 Qflja o^dtfi isoti djd 
(jaiij SsiJijtoBn sasa «S) SijaSrt eartjsdadsS,) rtja d ito 4i3Jo 
dgwKS s-aftroarttfo rtja « ei^Jg wdrf wstfc I ^S^ tno djuioJj, 

ddoitod^a tf^i^ tuCdridi u^o aJdedd.'B w uM txStiJz^ rtrt^ 
dd=3o ^ Kjatji, SwsS) rl^tftiod da rio«5 tf^jtJjBoda tjotfa a^, 
dartfi wad wsEtfODAd irojj) ^jl^iriaj st&d^j rt„«B)s&^ »aodo 
Sariri dirt) djsOsJ doCc&fi t dddd Odert «e« jJioria^de ds^ 
roirt.S,d txatt ixt QeSQ ^si SaflrfS « dWrfjaacfc djsdj c!j»cf 
dtf iJ dwlsf^a djsda drrsdidd 3 asda aS,afc> ( ^,«3toi:»d'te 
eddj* da^rt uod rtjs oodSsi^, SwS* a!j!>drtjt>*f\ wdada a3ooJ« 
•kj, cJjEdcSsf, ^d rfjado&dda Sodd dJsdj^dDctfa «seds JoSjsc*, 
ri^iS^ eSstfadOo ijdjs^rfj fc oS»0Dddj» tS^nacOaSjw aocto SAoda 

dartsS oSjsS sStfnaotoSjs arfi dJsdsJjs ^ajjxl^ ? £rf:> djscifi, 
'933^ do-aRatods s>rf., da-sid SCcdcaiidja dorteto, v>ods i3oirf 
ijxirtad^a «dd(Sa ? rtjasfcod rtjaefcatodg rtj»e£iocfcJS3 H toode 
sJKirf soajjadadej wdsirfi Serfs wSomjiDddja avswa asd 
dooSa, atodaif oosop e*sdjdJd, djidiantfs cJ^tiriiTOortsi i&to 
A jO^vo »*0 u »j uodifi oodo SjE^rfsb ^ d Atfjaodo todjodj 
«ctei SsS^oj* wtfi» Boi u tfr^fetod^^o £SS^ «rfod df^idcJ^ 
djdrf) H docnrido usM staSjsfS^isin Wijfccbdds 
tsortdcdsdg rSdds tasos^Ma^S, Od a 
KtoorW BBdosS sroa dorSS Sac4*>ad» Idi 33 a, d o^D t£„«£> » doA, tie* 

3wS3oScj<D SScSj cJorlsi waois ?Joa 
$■»' ijtpa* 3*r*3ock foods dacJrijrfcfci 

oasio geoBao fc^rt ssrarf sSjaedd oJaSjweS rfgadeJja ot& 

isaifocJsEifia wod OBpftJefS 
SScjp ttoSra s3dtf§ eroortcd 

ud^teJ tfritf tfsocie> noouoort 
wtJritfoiaS wocf oafS^d 
Dan)© attort«S M s?«d WBtiO 

itoeoan araotog wnaisi^ Aimosj 
SajseJjBfftfdjBtJoiorf WrtJfiS 

aSsrir sios^ osrto»3,d 

t&ri£c$ ciaqfoSjend to &« 
jJj&ecidsfssiSKS sJa9 (3d E&tii&jd-cJo tfspM dsraafjadde UpWji a' Uoofs uwftOowpradaS JJca ra Mf9 n 
rtj^f^Vdjs^nrea *j=na aJjiiiviiSdj fcertajs t3fiJ\*odc ieSrti 
oj g in& wsd^ SyesS,*;* daii SSrf^ -*js tSaiS s&KSdrftrfa? cods 
# dais eSow sfiSi, 3 •» a*jao& u&3 wt*k<&*S„ so j*, 

cJjmO eSs OP a O JSJS3BO J$0&J8 rfrtJSCS E3&3 jfis-Wadsto siddi 

s$s 4^ «3 drt«od dort £o pa ioeio atofla&y'iO woort ad rti^ 

tftfaJaodda 

BB«ortsl sStfaJa dates R0S3 StiiFO&OocS SMflroitSKi CjsfsSrooiStf 
d S 4 sSrfj%, sadoddraarida (i7jcS Ssan adj&Aifcdadda €t *&&$ 

tM&ds dort Sjstf&HSjiideJBn djorWdioiaaacdij, dd artarftte 
(*,**„ td dda wort EW^BSdsit cods rfjadtwdjje* ^St 
Sjiij-soSof sJtrt SOESirAso iiSa tijdfSa., mm*j» tttid OdOAdasSd) 

ucjus ^Jartjaotiea Mid KodeJj&jdfldaorWo araQd drodad wrta 
(JjsdaJj iaofj djsSjrWfJ:^ rtsin.wjd ^-Jcddoarid ea E3 u doJa 
*irf aanoftefce d^EiBrtj^Sdo ia<* udjd naff Airij aqn^nrto 
ijdja ^tond a"*I sa a rH*s art dsdjcis SaoarWo dqieoSo-id Ss^iK 
rtos^dja tjEan.d djsMnd &93.rat3:cJij£3;dJs wkjjsKf «sJ f^arf; SOI 
afcjjri idgrtVi sibnsA U_,c!p ^Ji3sadd oA>s5«f3=d3a S oO SMtoB 
liej^d&jsiSMoW rf«i,;3 stod£>eK»dd duaesStiaTaWJ;^ sfost,!^ 
a5t4^ SjtA rtjaeal ft&tiiv&li aiddtfo rtoijd* windo eSS, 
rioatodsOod rfdJips^nd^ *d o sswKWds w^Sa, Efdi^d ->do 
oaft Ro^o tfortek das^e* *4 B dodr\d desfcjrf;^ t-s3 u *j rtd Q da tjid 
jiSajcJ^d aSi^d ttS,codoijs tiJsi ( da risS.d Sjidosrad S?c 
d^dSa) e Si> RCwOXi ajjaO rtjaeiSrltfs Sd^_ *-4,«» eeaoa ^io» 

rW^B ?JaJ as:S *sfe^tj rtoiaiarfjB^ rtaJ as^t3 j^nSissduj iicw 
aS=^oS><caa adjsSrf EJdnin?i:ao4d WB-^is^S » siassl at»«a OJB nan nnfoSj cJSrS 

do EgrWriq, tied d^dsSritf-ra e si f?rf £ c cSdcKf- ard*, sStS^fc 
otoij,* Sdddato Tjorts &»!tt rtd,jtf d aS,!^ I tft^tidW ftoraojacSjs 

HB^EM jJdoddOdUOBCJaKlO 

sBrioJ/Oja sJwsji'doafc raid 

* twa^ diddctot -jaijj dJjd33,nO;>:;i>dod» dasirfodd ajdodd 
□aSda Jt^asisi *K^j vwdjrfaEftddBiOjdjdci rfjneiidnsni^ri 
W> t \,<t tioSiSA 4>sfefctf»8a K otto tooddoa 3*£i fc tfojoawuOocJ 
aoql weftrnscJ rt^icdoSj, ca^djddd^iitA) si ?d s carted 

tosw^a^si tSediSdg sfaad £w;jodd rtcria ^^ sftdadijsd 
Bi>jflort;$at «3Si doajj naCortS afcSoaa da? d scia Sacid ris ;&£:£» 
«m^« wefc^aadacto sfcdoddnasda ed s^UfSodasSa, srt^ra.Juziad 
s&jadOoJ£o3« ofteM-rat dort eda^SaodO owort^ drtsJa© 
aorta afetfanOa a»o£ia ricJ wis 6 rticS C^aOO SjatdadddiSSi, 
e>?^ ^dartjaMidtJ iffj^oda dtJ wiffo soaaddorl t3re*d dd 
r« awaaia dcaadjactaSO SOaadsso drt ra sJ^cSasc ^d B 
<3ow s*S> ussS 6?»,i3 ^^rfCT^Sjeteto, iJjBeOjJ s^d aid 
dw^si * S u 5^ sd^, darljBO*>ddo do# jussJf-s. doacSraad 
oe^d fi! oj da BJaii ( tfSa^ MtSoadopmsido 3Ddd iaouadtfa 
riJEifljCaiSjildj SoCio3ao »:d B eS taaoWavifja '^n,'* * 5»u # d 
Ajsfc-rts W) ni (WSaEitJjE, Sy!; M *,d4Jo d( BJjBDjD^dS^, fle«d 

tSdnarialWa ««sS« tara^oda E£a£».« cs*rl sj^ darfSa Jjanaa* 
aJddn^iaodo wOOTrtadjda oddjs «ro# 4 wed «S a da;a£ 
fc^if^sSFJa,, taoSdjatfi, d:iOT> a t! Etfa *;*»?„* F^ddjit os-fori 
fSido^ rtesCwW mrUfo^tcteti iJj=;e«o3a dafdrt «d»rt eJfdOTSd 
f^Se, rtJB«ft«JOod djad£d;jsfc3 Btfcto^dFS; a^doddaaSd «a 
djiqM f^dft^oi aa/tati djdjsra ««# P 

edd *„<*# $$, o^dSi Sed drid eJeJoa , arfa il eJmuoj^u OWgOrt S5S3 t (33ft.rtJS(B3SOS W VOjeJo&E&i, SSriFJ&Sjg &j«EiSC5a u rt 

sJS t-oda &&a^, sdn^jrfe sSjscIX> Ufloat^sri wsid d«,iirte Jfleo 
«24, JJjwjeswSeJ didSrtfljaonrt sS.ieOfccM sSdcddcrStfi. Sds fc at.* 
»a«rtjaczi DrffJq, Becfu sTWJ d^^oWodeJt Odo*dit3d0cd t> 
udad easBoirTSnacJ eoow drt*odojs> ess&drf *d o oad wea^O 

fcdd t(«; jj^dafo Jft^d Ej03.ro rid s^ds^dfS^ ic^iusfrdj 
^dc Be* 0Sccl<jjCi3!3»d Sua EJri^rttfFJi, djaaJSsissi^rt wtf**j»a 
tod odd bbS d 4 d tfyicvodd^ sdOirod dd/irfoto wad id 
wrio eJdsfa tpandsd;] tJdoJs dti&dda aow d 3ja,od> a?irS 
«bg) sad; e^jwImj t-Onrfoia »tf>dF a-jJcoritfRfci, £>sio*d.Jo'cfa 
ed"*^ SjaeasSaw drts rn> Sodd Saorl djcb ssSdotoosS 
eSuOoiss Bj-odjaoioijtS) edd e-aradodS^cto^ ffi^deS d-ratf 
notau^j esssjijadrfasid;) u £todc> B wdncScd a £>;» sg) donada 
afjdrtri *«ad wdga.rttfsfc-, «sartttSa„ tododjaiwriiDDf) a3e<S>cto 

■8.0 

wdda wtfJWaS Se-dj raacs^QritfaL, Se-^ waosajtidd «dd 
d.ratB2Kbdd ijssiaj assuinctocda as^Aiajd tsodrt esdtftf *ii$j3 
ijaedri Sodsanu^sd ? v^Q°cJ sa^Sd waud ■Sd a «o rtdtfcsarl 
uaj d rfjacdfl dacdajad fcEidoS Bs*jji3 fJjBf B tf fdcrf wt^d 
enad t^/wi «tf, «jd 3oUfSe daodjatf tfjartoda ciso^Jo^ 

iSaSoJjuVdacisteio daja^3r ^«J3 ufjacJ sSacOd sjjsoj Diod^Ei dam! t* iacio do dafcsnMert dorr^Ei uvj «u u dK> H 
djati^ adnftfa, « ijO nat-i^ «Ma, SoUd tfcdadjda Sore 
ddjras^d ktso sJdort tfe^rt eJtoo tSi^rt ao*rt fta H edowoeftJ 

«3tt3n3drt dert> s&i/sS Sd^e-oSe wrad tff^ SO-arfooie *"a B 

ESedrfd sou iSc^Kij sjjSsjnsri £,d 

•soostoft KrtJjiujfda Hf^datio «oda nod oSsssi 7»d3s;S t SoriA 
oJosra^rlO SeS^ trot^fd^, SS^oa aad^susn 3J;0l.raeftSus; odd 
d,4tf s^goriReafcissdadD sx&^< rtoi3 WBejfod Ssj^ t^euodt) 

diredd dsSoaEJ «afoajfl 4 d 4 dFE$ rfjwceaSo aoda dKcOa^, 
EJasJas^da tattdoaifS s^dcS dJsdd aSert d qia aSjsst,^ rftfotaaddou 

eJ^jdSa, Sc&dadcfa sJ.TsataaO^aA.d^drf^ ifod rijadrft 3!j=«c 
flrcao shed * d °S' 4 ^Jddd gJaas rfnao cSaeeJ V* 1 * *wcfa 
etiosp), a d;jss,^ aSBssjprts^Se^***, ajjisa&jtfosds ead 
a^eSoJo SoiSnan sjjjOEaad S^OilaS.dij.dCiod * Of* Gctot$ca'« 

5jdoOtJcnScS> tusJ^ES^ S&ra.jBSdtgfl, a&jtSedKSdgs! erodcfcns) 
ritfsSa, ^?ft &jtfrfaa,ra a t)iJo H 53dS 1 j t-oda tforwdjaertdrfs^ ^ 
«»<£,« ©rfw^)d» Sda^ wstfs oda^ gE^dcJsdado sou aedSq, 
«ODModirft*JBCiad odd d< dtirfoJ 3^ sJjwSO 

eJ& SjiSSa wot*, (sorttfcjg 
ekjO A»ecsa*> « j£»dsg 
««ad sSotf.jUa cSortrftJjada 
«w jKSodo d-flOdjwtacKfa 

?Jo3 3dQt3a sn>Kraitia 

soon sSJoecteaii sda^ aisS^ e»0 

dosses d*j,rt ucd BB0i»t tgdoddadu 
^5$/ riwOasjan s^oscas srjsidTO^rWtS^ rtai edda wMug 
dosftt^da 

w©o& dMJrt isad^i toodoi 
dneddrt iitrtort wodoi 

Od dsf dwJrt ^j"t s ^, wocJoS 
DO KrasS diSn ftjecesfo wodo3 

ftocto rtv&O djtiodd3d£> 

djiojjau^ dsjd eJesssii&itiOdo dsJsdss^d Bid^do!^ Mdjawp' 

uMSd^ uSSa aad am*!, 33iOd sad rWo Sa-tsnan t?sd 
4sEOFE3srici3 D e£fo e S,ds mlo^EraMcjj^do i&^djdo^ gjdodd 
osrid ri„*rWa ft*, Twjritfoirf 

BidoddDBzSd ddjJrW as,&, ^s^e MOsassarljdjQ;,! ido^ 
Sati, ctoaS,OS tttdSd Htirtja drSd J^ipassci ddrija wdd d^ 
aSdad eddaoM*d RDd™5tf ns,c3rtro «ed^ sruaQdiJtfjj «ddo 

rWd^ eJQfcjfiAdd sjrfdj scSjtf il dTd adFuftgri ~^)j us&au, 
»rad rioaSrWrf^ ft adaddjj djda a»isn>rti^,ej wSwd Atss.oSde 

d*i, se^fcSj-dadjct) rtaitede rtO * iurtaslo, «S_, BjdaddmKdo 
aJerl «B(p^disiiJS^djdss M w* s oS rfoa^^ari «ag dowcdj djscs 

»j?as ( sSoaoJ>dii * d j d aijraortw d aJOBMJd;*^ a5<ri sDoa 
JWfcdOjiie EoartoSie djdoddaaKidatjjcwsuiai; cto^aoddsJ^ woStf 
atocsan sDoajiidaBSjtf odd SoS^d^srod t-odo acsFScda Se,dj 
dca.rWS^ ■■*£ «&*moS«3om*> 

widtf ii c»r^f:da Eid^ 

isidodiBstfSO tftS #B;3d5do rfOaioO OooddocJo St>rto ft SS 

dod do^ti tjsjz& t-tfrt SocWtiSjijEodo 

toocdc£d H don=z{ a Ki-Fd ^jwrfoigcio 

riMfonada Ota ddcdo 

doti> fcw/J eifSrtwWo Sdto 

o»ce&Stt!od» we» tfj^tarW bSi^ 

*j}t3(flod3 S-isda^eS oSTO»a^:rod ^pt-ja^orf-ia-- "n$ Ktesiwb 
Joaaajjc! aoti^aSBjtf sa.,Sd Sratrte dedd B)j*53arW 

3 rife ad di 

^iJ;, doocdj sJrioSg) Sd<xfc»d «dowdd<S»„ rfc6 *«^,e tft& 
ron ueajwtodcb d^ad^a doaoJwdartanTdj* dsa djarisd 
tort t)edx«3 coda tjJjwJtfc, sjudo jro«*j KtedsftjSJdrfj 
Odd djsds^d* wcJs ds»a)» aocto ^s^dafcdadda Si 
!SEj)rtj sesirEicJo t*odjsode SeaKbgeJw* ere«s 4 t»dd ^iw*^ v is 
s3cJo H wiODOU^ Sri-Pdadds atdeJ" £>od&xfcigoSs« Rdirorid 
Bsi^tfs&Brtr oSradjde £s35.,djdd\ JWoJo sSeedodddt. wdd 
ridcioScSo., Aecdauo tocSdtia RbrarWSa., jj^dwdodi) 

(TOiao^ijBocid «do daaoijj, 

ota^ SUdtf t»do d aoioo 
«siS coacd daudoja^j z!o<dd 
<JtJ u ijsUaJosw eda daOoJt- 
eafc> d asanas! rrodad Hade 
jit^s/a ;jddd «do doooJoa 
Stdu ddaFdcrari wacartasd da^otai^ c^rsj-afija^d 
dd steni^ «M»d d^dSoStirWrfo,, rfadj igdcddo-'iSr' *jju djosfcd odntfo JeScida RElrt dajadai&oOrWjBtfrt 

aocto SSj^* Sjfc^* w EJaj»cSd tM^dScda (fcirijs rfrfs fc 
rtdM**^ rfftocbsScb sfocteJato aWOflg eJ aooton 3 art 

wj^ itos^t^oSctfcifiq, ^d^ds ^e*^ s»s$ St^dasi Sod 
j$ J g»i3si,Q».re tSetftfl »S3Cf 4 tstfnon ErajEaSi.d3id o=Ea3$oatad 
Bstfrfrttf&i, tfoottoU sgd«3dra>*fa trt .aotieortjs »*>„$ towS 
OBrioJasjdocJs ^riaftntid idda '■wis,, oSjsR^?! rijipasJiJe sdo^e: 
otod r«* oSmd araOrt riedsjadjae S«ftjdasJo4gj ^Mu^S * 

do* A«w&ESdo 

fsoqf rt tdt^F rfs^rf slritffS^, sSwfiod iJjtd fiod ^dadd 

dazids t-Un^ (MjO* sijorljiron waSs©rt«Cxii33,S 
rirtojjs wds«S e<Srt artato udoad d 
fcsridjiedari taarady aSrtdeo sSJw*x3d£j rfo^o « aj 
;ddd ^sso5jioorf;rtj*£ido oadosiaod weW JidriD 
csoa BfOS.'i^rl eSis«oA (SCVrtotorSrid Socio 
daaia rteslcda wi^ tScJidsoj;> ti-rd SdS^cEi 
;*$;* sS^ccfc SjatfcJa eJjS»I «j»«^ rt.scdo rfodo 
tgeSrtjcssS dasJcJJWtJtjj ssSa £i33s$ou;ron 

Ejdoddd S* dtdS/Htti;^ itoad esJtfc sai^itowd ESSOfJJt 
aatjJod mfj widrttfo (fctofocS^ ;mJo jgdjdo, Miw^ ai<ed rida 
«t Oe» nuD a5ttf«o oSytsraddjs Gt^tS <-tfKJeUo sSdoddendrfa 
^jfldcaSae^olss^ jroqsAdo^dcod fosrt aa«tfe» urotf.EracouSs «dda 
rtOKflwldjk fltj^ jSjjj^Sti, rttfoSsosJcidg daowwdcJ ^djaBSd^ 

eiOji;giJSd s^AKiadrf tfjiii 26U» a BlDcssdsfftCwiOlditJodo odds spsaAdtosSodo St iJ^ArWg ootSjMdan s!ue »»otOEJ (teg tfrftfSs^ 

**ae ds-rid 8vJ= raaott^e aS^oWri dot ^tiadrfoBStfo dtM, 
*did 94>dj S^AriVSa^ ifodc) odort rfjsrJiSEaKl^dgdjES &j& e&a 

d3cJ;Kif0ra£>dei& JfaaO •» da add asajfjSofo wrt wdcto vooad 

doarfd WKf^ tf jsd a d3.-*fld 
ssa»djadex>tSe» oSsfc^Bjjrtfaa I 

♦10U BjgOoS g) c£irffc«3artod C»?Jd (54 fc e03a3 da5frftJaJ;iSdo3<E6;do 

eImoos cfsjBtJo si art«"js to(rt(o33< dirfdwu^dcad 
dc» a u oaO^a fswSrt <sdO<5( 
Etoro^doaSj Eacbwartodd 

sato s i? dd aatfodt) 

natf wadd dwS,, qid rid ri*fc&» 

jb«^5j rtoaad j4.ert Xi*,«s w» s a 

•ssa^ddo iaijaetpadft deSJudga 
i£t, i^jsadoddOduDioia'J 
wajsdraan dradid si gt djarfd aS^dg BMdd-rOrtc!^ 
?32$x, oitrt s^BqJFosrtdttoa Ojdfto^ * StsriireSig atfddOAda 

jwSodds ns» trdd dasi^ dd»rd rtf XjtJjse .asSa^d ejaO^nsd 
rioijB cds-Dnsddja Srt,M dosd 

2«rt ssrt 3B& «rt djdod odd «(j»ia,oSo *SwJ Se&iMtfrtq, 
*^a;S= *s„ dwdjj d^ijjSjC&asjd dsi «sb ocda ser*, 
SeOrfjS JMctH d;ac& dcijc*.oi«js Eoucrada Kara ciirrteod «H3ti£g,cJ sroirt aS H a«d U30 ffl ©to tteSo otO/I OikjOojjc! aidd 
d-oAi-adjd^ wstiSjsoadaEiod jraOrt aoda sssOrfo&i djrirewiEto,, 

oSscd rii,o *dd dsJjFo i*) oot) essSrecd oadjSS*",, «fJwSe>*,dg 
StoSdS a^tSii fEWsrarfo^adg ^cdtEgafesJoda fif&S deb rti, 

•Jot»d s^sS srwdErarf «s3 SsWa oris^d© EtodaEJ risJsr 
sjjdr aow rteeiotWJ^ ridaRfcdd odd TOuro^rteSe fludj ^V 
Jtoc^creatorttfi aitri dd^ aWjSfrf^ tftfds*/- Od^dj ©t&^i&d* 
idjtfioHartoa^Ej Si S K D uwadrt^si;^ ^dorfdcJi)K.cS;> aa!o«i«d;>d 
05re3doS.i» us&> tfo*ja8Se,»aO«!ijsnt5' 

«stf,«i sldd t-drfritf Sod octs sa 

tuE^ooajK^ ^dj^sfesjas 

SsdrrWo cSj-Od eeteroddeEioSi, 
sSd^tf) tn,drW woSiSBS aow ;ror\i ooSse m-oUa (ajdodti 
ciwid rtodo wunJdc^iXJcf a.>e&>rW;> wudrtsJ e/udsratfdeS 

obdJiJjii aorta BJjOlgntnjjdsB^tJ) assort*? a rresoiaS e datsda 
toao8ws,SocJj ssia b d.jn<iJ a=e«S eri^ n «o3ae utesdiMnd 
(JsoatJd wdfia., wusSn Select oBaS wjcfc ra # d3 KcJi '"'^i, 
«do tiwrtod EosSjBarddji? rtc c £ii isbw^as defer Wo ( wd d 
Ocd ajdoddcrarida tioOsJd littjotoH^ cseS3SO*i saddjES^sSj, 
eSooOJi er.sSsB^sJjSSiijto,, wSC-Jiocd^dsicsrfj rjaStf -Stg^nBn 
j&oOfccfoddo &*rt do-e d bukss 7J-ftio w£o a ?i>E ft egeJUfccto au rand UGjcJ dad cJi^oaaeoo dcJO sju^an 
«tdo SS H j^tpssi^ Sfi B o3 RcoSg *>s,o!3cJ3ofc3e ecidoSoJae 

Onfo^dsirt oJrt^siS VriOtlt^ 

sjAstoa tia&dgj ebb© a$ei?*Os3«eb 

iioeJ KcOaidrf^ doDWj3tCddcB^ 
W0?iw53jB«U u 5Jd t3do±K3fli3 
*jsod sSjOoda dwSrt Sdefo Baj»(rt053eda 
tfiodcis skid rtflSS sto-tSdeSi 

sjocsoetrog t>jt jtfjdoddodwfj 
-#i fleSrrfcrfj tuocJjBodo tfio8,oi)js aj;jt sgjJt sJiusS^essiJa «oc»« wsioS, j»EJFtjT»da os-i. 

ES^jawSoiBj aoeto t>tfiJe» B £KSd aLnS^SSa <^g S^OslioESwSa wdd 
dcdastfosrod sJoStaS^sb iaoSosaS ^t^eJg fc^, taetfaddock eni 
OESSa o&rt aif7itoafodSo„iici3jE rt "ig tadQadaajjCa eoEdtf *ktp»»S 
"sOcdron «ajM3siids tfSwsJowada s^Soda sS^sau^d eSH^da 
siodja wfesjdtii^ 5dd;&> djedsOod sdOdaFfc taw^fiEt^^dti^ 
S)ScS aJoSsd ^doddosSd * SeSrfS Sejsiort d^rt autrioadci 
esasrsi^ajEJocJjs as rfut&icJa weld toocJ^ffc. wortaOeao^j 
Soto adjwjdoacfelci) <jx305 ogS tu^fcftjaoadoOrfjB^ s»J Jj^eJs 

3t»d naoS-ettrcl EidKij^ SricJcJ 8$dodde»Sd * fleSf) SeiSo 

AOtO 5Jff»*jS 5iiSWSOTE3dj» *«G, 

^i oe» sidsSo ssAjiJoad ^doddnsrido ssi^s Br^S^ SS^ 

Old MfJeri yoBrWSa, ejnoR-BF^ nSefdaada 

sd/pEteSi WKldjsf J es^BrWjg ori^rtFa^tfajudda isS^ tf» riaSta 
sad raarfotootd »Sd tpa£tort di33rt<& d r^ tijsctJoSjsri bSK-£» 

eg odds «0««,raod Softe«cS i&jj(3,!3oOod wdda 3i &e^jEJg 

S»S,cisd<*> aSOC3M<Ba4iS 6 d ^MFcdsMicig «dO/t ssfr^, riacSjrt 
«cJ j^tSj^S cJjfedSoiofce asanas ;to&>s! 4 eJ en.s.oaSFdfobja 
nsWoiiM^jOxuR^JiicJJdg wdorte 5&»S, Aratstwioto Sfci, a%iS, 
aacoosb ecid StfaErooJo oesoiooaSdo rtjacsnae-crertdi sSuS*, 
esris^tdrawida * eras^osdrd t&rriradfrida nso out trta^ zMr# 

cored t3«Ti tS$*ei a* 4r gJtJcdtfoajiort sdgj lidrf^jartctg alma rto^tfa ©sfcwsa -s^cyaaSd:) o«3 ( fitiFSrWod rf^d nata^sftb s J sd»£rtjB , PAddcf$3 ertjrtra^di 
djdoditoa^Ort siJS^jstfcJdcijs ^,3o^ escAcd s^ddj* wn odp 

njcfdnonrf twJde^dd SdaoBOeiJoad t-3ee ddfSwdcSa rtSmcsd 
cJMTO drt?7«od uoddda aeartoJst tftJrlnarfaadOJB 3i fc^&od 
^djsfcd iWdrtfQod tocddd:: add ^dD fc Kadrfctood Sjtsi 
naSdi ^ou ftfirrl WBKs!mddo 3do t rio^CS ;$£to»d «otf 
d.ioioTWffo, id^wo Ej^afca^d Sd.-K satpatiri HGarfja «a/)*reO 
«dd BBd 6 ntfi rS^cDSadjdo oodo esSdo osfodsjwa 3j»«3KfOSj 
ritfija, riSScrafiO tttsJfiliOSj OOo^ts SS;rt tftpsd d««O t aaft esJtf 

a^zScroafcd (1447-1539) ad a dodi JWt&ftd .adsft rfgi,rWo- 
tutfcdi 4ctedo f^s^ij, SSH acrsd jJiroisrW Ebee> wroaofedel 
iifljBfdaESa, S5B,xoaoj do od Did d/Sortdaa ijdoadnwSde 
woe^cfflfcEsijS rfneaarid d e«J da»djadt.a ra^SdNci !i-tJd 
«S(5g djaoSjsot-idda faert aSsttreig) aeOiS naantiB atdsid 
^sdjMSj S»S\ rfea n d ood ag«(,d tsyforo* tto 4fdr SjbcJi» 

djaSp-o nd a Ona^osldej ^(jSfSjs CO Sa ^dS floas^fcSSdo^, sjoir 
cMacCcSs ofto ccfcaod a rfriiSairfs -* d^orldd^ sjdciddasfcido 

^do^ ijoddoa e^srwy esecre^ot iaaj*jtf;d Kdwfltfi 
twiafdEto dfwrfato «5K*Ood s*dd oae> ararawJw^jasnt3 f 
17Sk» aadsvpifl, ScQddrfod: t-u-s&.fioinctod nwoo&fle »J,«^oaecb 
-iSaa 3a rosso siago B3 asodasagu aoqs dead ojSudo sw«} ovo nM w*^, ddni 

ooda Wocswid BicfcaiJabrf^ Ra_,A*) rftf 33<tasrfd rfoSdoi tfsttfd 
aiotfftj (roe»*JiW coda 3«anrf soprani oras^dj-w-c&FtfSo^ 

de<M (fSderoSd *e4F- aJt^a.cda sj^Enrtadjaa dsJ&rorido 
n5 4 ^aocdodKlLi A riotSiFAda^ edda sre 4 »''id»d> tft^tfojs.aa^rt 
CEacdiSrtdd (rai^S osodg KStfrojida tasiifcc^da aou tH e odtto 
dttfcdad >Sjs s«SSdar»ES " «t?ad **dd;9 eatfda oadsasSaei daalrt 
tfdc-o *>oda tSecao^d 

* etso a sSwgdeJd flda^darfd 

sfljeWu ;ra«.r1 ^v^ti aaas ubJckS Oos^iMJd etpna_,aj3doS SStfOTSd 03i> 1508-1606 
odda e&ifcjjd j^tfd wr^ (pnn O*o»ja£ii'1«$} odd us&> <„*Wfi 
tsacnsaO i«Sd TOfiSs-KJiiO *!«d oou wsWtWbS iiJ^ 
Mjosd weS BaodSn, edda di adda jtf^rWg dtfodtj£ado 

rfStfrreJStis sSei^cS^ tpetisrod a«J,oto foCee'ed.Ada sajirasi 
irod Cow mjdadg iMJAdij, srasJsO ssfejaarf B&njJdoS&sS 
iod ocdd, aacaa wi^da^ ©tdt^, owed iirtd BsnaajK^d t-i^ 
wSijOia iSrsiKliS ud;S ud?3£ d t-*du. soiyttk 75 O&jaJ Srfdd 

d rfjifc ^DOg) idaiaaffiio acfc^id.Brt ocido £>«!Si rfs3 rigfc 
Sooodand flu OdsJrttfg) add -ass^df htlojoen rtotfadarta w&JuSa 
KK&dadcda Ada^s^d fledoaaod tfdsrt djajj WRSiddodo tpuwud 
e» doaarWa daiftrt sad Sdra araad^ aaa^djtJodr tra© ( dej,e 
*d\dj t»ds* cd.es daasagadS tpartdS wooeod sad^CfcdiroKS 
sa^ dodrf^ BB s Sdco daaoaaddtS^ w# e wjMS dJaOO d^fsdri 
I as tfo %j awrie Bid a xttoi t WD3, dafc, »!^£)cJ 4 rt^g oSjsKrt^ ^dt3?i fifdoa taediti, ss^d:^ dJsad a 
BoOSrWg *riyii oiMe^ifcJ daSa., ecSCsSiWg >Wa a aoQfcd 
BDEriBtoo£id B rf 8:dKdg asiae dci.ra rre5«wEDc3E cc-jada sda^a 
adojd.FS rfoKifl oSaad^dodd Odsi das da snMda4.Se, dradort 
dg Ad^d^ SjBtfjSodcJ ad oaertVa tira^&gaSjwloA^da KiStf dsfcadafs'TOrt djrii aJotds 
arfo^ sadaro^d sSjsJb.e^tfsErart *y?4oSa SodoJaSa., Ufldafljeod 
fl»dr>od «cfeJ cSwifcjrt w^roSsacCoSa adcfc® d cdarQwd tfmcdrf 
Bsr» epsad diofcSjaod totrt espBad dloJiS.jse'd flw OiMrW£o3;s 
SSBD^ b tjOWs tvodtfo tbr-itoaSiiS^ ortoiaa.S.na^rl iatfa Sudds' 
Sasw Ut^ djsdSdoi &>(rt dJBtJS aSredtdo., id^d^ tatfKtd^, 
dsrotttdarW Sfrtwreo^d^ daala, tj«ajri n d Sj^rao^ 'voood 
4da d^SfS^ weJ ajBoaraBdcij rtiSB djadad^ood Sda^sJ, jWtfaactfaS 
tTOcteto dgsan daSi, ta&Qtuic&Js n osaJ ^ S^rtjeada edM 
*Jdri 4_.ri ffl fl« MrWg tfsMQrt taouaHjdd ^ek^qbJ^j «j$**i 
tKoasscs urt aaa^Srtrfd e»d«SS 4 [otfdi^da, 

jcio^art s«3i>ddji urtfo, rtJMBfcsstiortrtoa'ag a]S«jd *rf, 
aSo^irt a!jtfadc3 ^dadjdBod daSa, «ddgf dwd,;^ datSft 
iaodD rio^JE;OAdadjd^od £> 4, or.5et£ ;;;:■. 'vj-.i.x.'j tsdorl asssdssrtSa, 
ffBd t d« «ro4,ctf*dad riao^nddjMJ tfcud) sJod4 Biid «d^, 
osdjdg 53cc*» rtoraiceJ d,odd4 iaowadS^ we^nyi add 
*ot*Sode sS^da taj^a !ree$,«03aartadadjBfo AiaetSrld »Jorl4 
BSiW da^Ki dacd troowad aSStJoJa o^ra* saoaa Atojjsodda 
cnaEdnad 3-4 dtflrri^g UsJd dod£rt<?rt as Uj3 sdorto tfjud «Ba« 
do u 3a t ctf 3sra»i»aSa «sfo_d SwJoWa dasVritfg dadaSoJa da-t&a 
iisd wda S«Ad«fo wnart riojoaddg Odi.aJaootsw1o* J d i> dj9 
iS, fcjfias^Dad asSdSn, tjat, vijterten dssJK^ kod<wa 

EGltfa4,3a. rtto taria a.BJj^ejoou* fcsrt S&d isBiWiSwtidg) SSrfart Kcs^a 
uoo(3!>o3jSs j«M3sd sSi^ttd^ i d do»od od^at^ cdwd 

ilSfcSg rfedcb toodo SsJ, nwfcreriKJajijB aocSa 3 cdSoS 

AnecS asSswIOEJtttosdtJ ucirf rf ood'oaaw So sestet;) 
skxid ^^S cjBSsiartaS S! fjjsecaod d»a,»sdo oodfiaS «rt 
dredofldg oSjidjit esaotaa uocSo wo3«£o»>dtJo5i d Ejtf d 
<sSjOd a d Basic. ucSm! ^dOy coda HsStf s;ra£*d & sJsjjtoJ Sc^ 

dESKifJo^O*! EtldC* ^JS«Od II 

B^jt-SrtjwtidnBn ©ee)oo_od© uoda 

a?cfoaa3j3 Miirf ipadrisfc acdaSoesdiifJ; dMDd aJOsJa dj-rf^S 
OO* risfc/jsSa-rirsfci 3.raeo aJOareOfcEtej, ^OaSa' sie s^ dd 
tickc. Stfaro&odO aaSrts cJiodaas rfcdajfltrf SOotoe coda a»d 
wrtrttfg dcttnartda fidoaraa^d foert tfsJ^KreatoH SrftJo jJc'j 

edd ^.SrWSs^ a-ipid533rit3; tJ i).'SjonJs tsdds ^ofjJ eiopcicid=cje 
aS!5?s» tS«dj ©roywiife d^ce! 4 fccjod *j( ^Hfi d Sci &< 
□aCjsEJsaiitsacdar stoSo, sBaaesacdoFdjj^ »dt» ?b,4*ii8dead 
5*,oJ,Ki sicddddj Qodo 3J«tf;iicfc>o6i<> Owod «dcto raa rtaaato 
Ocrt (leg sjcJaiSaari^OocJ H«d d EloqidddoEjjB tJusdj vxniaha: d 

a 4t dortdricrt fletMtodjaacooSj add «adj ojrod sAj^oSj^. rfd^sl jk» 4 A rtofcd itotoaS ipaScto * 

aaSofo risfORod ao*JJ,sSs, tttfajsjd Kiudg ifejUaajeds 
^cJjSa easScb oirasJ dogSdddow tSts^rt t-tfat^ aoa^iwida 
and tsaAak u^o±ijb t&K^SJIid »«»Scfci„ StfOn^rJ 051 do Sye 

rfrf fcK^ tJjwtSoan odrfj eoacStioto so^cijg rfsdaud (foudej s&Hi 
i3tfdj docjaacdiiJiTOCSitodA abadjAAe KbscS^ OBOdg) riosadci 

t^dcii oadd tjrtti! tjfitj erfdS^ tf3d;u tssio^iidada edttfad 
Bjdozirfcdaji =^d si cd d (;3;d) tsalcdaiddotia Efittfaci sddociiJcdjjE 

cSarfatas aSCrasJidsfci Roazi&z &JetJ «u rwScJg tJsifcaS divert 
waicdwiSodja iaotwdrf wrfasOrii)odj» ^rf ooto tSji! oto*^ 
d»ocJj»ra a iteMnwicfa sStt^d «wa ctfradjcSe **d© ositto 00 riojud 

ras^O osnStfrt rfOateJOebsJ dasfajs^peJjg rfgttenrid ESojJiddEJcto 
Sd»idarfd3 jaow asJctodFJ^, ac is osodsij-dd dijat-s Afdo 
sSjbxI tfori* ACad^S riridnB^ds ihdjtodjae raacdoiOjas oot» 
dS^, tiUf*na B (J sgdoddcratfda Bi^Crt aaaatod aoi09d~'a < 

ETOS3 *)DoU03 F5SW t Of BOa OcdCdo ( 

BDd ridc^a^ ddrfao korforW 
aoOra^tJ ed a Oed wscb *)dowdS.,wskiia sh sasddrfs^ dtt^e 

* djarc* eji^oa rftfUoSj 1965 fessrawsd, y^ri^da afifdn^g dfddrfc SadiJOSrL-a rfddEJ^ £>o 
r»rtj& aJjstfi&daiSdOod SSSaa>J ejdjurj^ «aoda ospEJBjCda du. 
raa^tS «dd a S^ScOa *j»3oi g) flda^ dedda « d^, aoda 
nsiida sSeKaa^d eSedeij tf;d;tod deSdo 

Ejidiii Da/ljJeJaJovo degdsfct^ 

•toOkeS SdtfMJddS tf djto 
KHda Badatj «odo »oe«iesdjs( odcrt ou^dHanaJoja riSSn^Sdo 
^cfeiq, mSaduakda ana ^cSj^oda fle^FiJoa'ag rfja« v jj eeaasJ 
sJoado ^d k3bo ( cS cSjs* 3 aid add sSoee) nag s£>tpsd tt*od 
todada i*Si(c3B7Sd« d*3*d tfun=E?-Teri4*ond eddg 

jroddd «oSrf< ajdodtfcrojitii as odoriaSa cJkoeS 

BragSE^ sadE-ota <ad«a Wri fc S„'a«jri.'a;»<JJaO £§?*,.<&> 

t,odo sssiaiSa ad.dF3Bn Sadtud fc«dgeri s^l^tS 

iicJfl ^5 Wsi^dg) 53 a(a3 £>aScd 

&?rt SSba *»{ 3do t ksS rf^siOAa^d crf S trod *3od_j 
oacdada oanadcso Sd3 sow O? ^Sdg BS^narfds sadj ttodawdodjo 
ido t dedda aede&ddoda ESeCiJjsaan^d Sad tods Svoda oaotf. 
•see iroosg Oj^Soand^do UjBdiTl *sdd£) OedS^dda 

osVdA.stfjdff (idioc^A, dtKdj i^d^a udd wsiasfai^rt rtortsSo^ 
ESaasa^usJa^ BSasK^cdadc^ •a !1 jBia to wobmkS;^ sftaeeJedda^ 
d«=3ad nsjsSidfKSrt^^t <$t?& djaK;*,^ ws! ^dda EOsdrdcd 
dou da no,dotJ *& Exi&Souad Wo^S ddd 3d,d ctjsaJ 
etd!itd^KJcl^« wgap aonaotdsisJjsi,! (adRrsje.,0 tfjMartaa dd 
<-5do add t*odo Kt>t i ifodawdjj idaBjaodo dcdd tu^osdda 
odd d_,d»M0 najd dedScdjad rtoridojijo dotfUe^dS SofloJaod* 
itojS *rt«jB tfadaio 6Wid£ idodatf d? dtf isStds * 

na dorisad ncratfddo tisi&aarida uodSadau &<m atpaajaSa 
Mt^raa^d S5 aiidajBarsi^caoddjHKJSnDT-dawS^i tfcfowda OoO 

• jisps Sosju l jioMB i5j 1965 *wj>e>' 1 ijtJd da a^iS tffjjddossdrltfg odaraa o3 ( o$ foocria tojS sda b 

tra'do K^eSarafcS^tJ, asad tsaj^F Os^rlVj a«sn«g S-rcdaJada 

a wiadrfe d*i>, "tds tf$, ra»io3 t Kdo^arfrt SfOd^j; 42 sop 
rWd jraorts^rtedajjda 2700 "*dd ^rfjs oda rf*to d^ufM 
hji tf ^ d a^E* dastosJ^d: vua»«»E»n_ d s3j«ci;n t^stoSa., nwJdo 

d^tas^rl^rfj, s <J orrods;>» | ri's<g ^(SSo^iai-flOMd 3,eaJttrf^ ^jSOcSsj 

qrart£» t3 ato, ajo rafl~od Gi=Q3iRrldd SidsBsOtrf aeaslHs!;^ 
Sa^ ctac^cd EfBoBrtS sjBijrttf ioc^eScwag itwudaSjcload (sadsSa,, 
tJBSWCl iSOsj^Bsdd naCrt JleOfccJ ii^cSjSriDd ?ranjaj!= t d riai&9F 

rfjBseerf3donE4cOog3 s_j( ^u^rf <=i> rf d* EiiSa, £>tJ ie^nsfcritf 
Otsoiitirtdd «3i«fS f 4«3?WgT rosda^SWa?!^ nad; rtjdaiswiSjci>i 
s^uaEaajdaal bj« ^i 8 ),^ **wirfw5ndcj bje*,)*^ esoboS iJjaoort 
8BiS t cig sSjoeCXioa^d !»,c tt^dtoosa* sSsfci, Sa,4Se3ocSe tftid 
c»wea »Jjs«gss&oftf* djsjuddcda eSetf ssaeoyJ cm a siddtrafcf 
oan*' a:3da ^OBEiSisod SqiKSrts.ESKa^ eicUyWaEJWS ipBUoiasg 
oss^ESaoSao d S^Ccctog adj&Aifcdas^d BH^as d^co-ocj 
B*$,cS oas^ntfg 4t tfort toOtSi n^S Jfj,)Ht,cS aoOCK^tJ * 

s^ose^ t^tjosstjd tfawactoaa Sjjierijasjd ■•xijntf droFS 
ctfaSa^ flSBHBWJa Se^rt tf b.BytSajJ Mi^wj^d owcdasJrisa jSobJSo, 

^fijjSa, iiaLMdS, EuaoOS B30 4 d tmassjOrS sraSa 

aSesiaiWi Fi n^ddAcV Cm. oaU JKkS, tiara 

era sJoffisc^dOBifidd (3-11) 

l^MESd ErKipFd IfcSjB^D tiJfSFfci 

eras iS^gnft wakd^ti 
sSjMiarttJcSd rierfoddoriOrMo 
oaartasdaro^o© 
tdd^derfd HDrfo&iorW A/seW 

t-Bjjdddo fo«.»dFdo aSreegjwS 

SMJ/do d 0Qfc35jJj!O£*> 

(udriej desd djcrcdjitfjaA, Jrtdd 

SdriKodcBF uodarid 

add odjidsort doeatfadod Mk^ 

iiddAftHijjdda tit^cdi© 

fcjdcg dadoaoda ajdftsj d,d 

ssrfa rWhd Wrsd 

tpBdrtos3 4 cdaO SjarisdcJo deadd rfo 

tSedort ddd rfadsddi 
«Kt„Qod scwrriej,^ trea^ort dojirWo SodtsFEftS,* 
doeootA^j ibeadod ito^cb aSdnss oa 4 sKidQocJ rwfcri srodsfc^ 
tpsdrioaJjOfog ijarl d dcradtJ ixSed^rtj* ridgttt&d fc^edaoio 
d o da aodd ado aoyJ d^ddd too *wj ;Sadjdo »de> djEra* 
rtdo tfoe^tJ&fcdad oiss-aJaartddo tj^esdd sp;£ s^cdDEdOj; d»io, 

oe»>d9 # tfSSowto wsf^rW BdsSrtf atod a d d«pjScdH nt t ct 
ridadrdEssfi 83d e dg dagsftwoOd fc^e *„sa oawsfedK &/arf;:i 
sjd^ dod*. ifijsertoDBnsi dcwSaisi^SjBfa 
eiixAjS rido rt nd;dS driO&ra ^Q *>* *„B( J cb*s , Dao3'j ttwasidd woonsti date) otosc^*^ 
aftrtdt-cbsaateio^ e6jBeS*JwaS rasncJ Owed crarida 6;( tf u ^ < 
EJtsScaafc- SaiO;So&/»t3Kaod sssSja^ia, «9df5:> ^cwjdESo, tn,ej,ca0 
cro^d tuCcSd odda awalafSrKJd bs-jcJ SocdajsWdsfa., ut^ja 

s2crfa tfrf^d gcd dSda^ ifcri Ss 
fflsSaotS sid nsortoi) 

da^Sd uaAidd-raiDda 
HBtJSsSctodSa., tic^jJarairt aJDja ii«oy djya ««,» 

jtoj w>B 4 dtg e) orraci tMSJ^iSo„ astia^oacedaEi ssyiortrWjs 

asrj d "st^oJasJa^ *>£,;&«* c«5a3,d 

Sb^jS sJ^ri Sjmo eJ-oi^sJv* SdsW 
sju u « a n<3 aodo «ri^ 
w(^j weJja^drtdKlareWa a oSjaVa wwia 
aua^ rtj}d JwaaWa 

tfaSj&oij djwJasaja eadi^QS 'ssJoik »3 4 od ftjwl-ian Eiwaa 
tooQsa" «dd tiOa aari wOueBBd esujac^s! acSjijiardcJ wioda 
igdo uodu ajsttS vatxei saaSj &_>e ,,3^3 $ u orraei»ie!3KrK<a 
QiB^nsft uo&tS woatato wSBa3<Oaod dwaort£MJ 4 BjjsOdad 
«adad <j i$rfo, ( dsfJoJo jb,ecdada aetfjs^dasjda-oSxicS^ 3cW si 
OwoWKSridcJ iszddiio^ utfd ejects dj sattf js^d ■S,d o da tjoujdsio, 
ag p *))fcS_tf w««d wdort *jBdartcda wr^tdajo BM^dg trueJ^se 
•ad frodjatfria^ toaeatia tsafai CjadSoiJsdaB dasafartVo 
S^d tis^d MtfjiBjsDQ^fScds tf3iia&-,i3a 85«*ij>oCK3»_d 
wddja <s$(^, *So*L<d w«6<B*d us vd dcaSd tJoi^rtrWM 
ekfloefr adda &*rt daMWJtJSada »BtJa ajtfad t»«Jdda i&arta^ 
rite Sgoruronrf tfrffcsi e^Sj rtjaefSedwiioSd 
fcj? it^si daa^rflajod cwsaSjw^sJ a^oradoocJ strajdod 

name! Stj? ns^cSditf g vo^trf^FSs KsSrt 3tcoi5*i3 js^rfsJ} SjMMjitfs, 

sfoasaBDsS,^ o*S* a eases 18 (torirWs «eJeSsS wooWo tfSecwrtO 

fiSj^BS, 4o3f3 Ki^jrf, Ki<JjaSCT>KIS A 3 5d BSE^Bl 

iSrts, tpeOK) aJfcjjOotfsg dtisfrtjsad -" ^ <{j*«f9§ 481 
Eid 4 w;3 rtoOri^s 9 ^neddja s&rt>sa=33dDnrfocJ..o3 sfjorwdd 
tftjt «dd d» ^& aSiti^' t u tfo,SgsW_ j tbs3d) as^rtS^ B^cssis ibm£j 

osido ufldoS ^djaodo s^cJotakir jOcbJbbeS^ ddsfldri tSs^rt 
o»teS aoaSefg i^MSjMiJrtjaoBES * ne^sf-fti, cra&b tlt«j*0 

Sostf eftS wfoid i^SoS £»eso$wJ/1d«5jd» oqbbO*^ WodeJ^ ")«3 wsid 

w8 4 a^ tfi$ U4,cS5niOElg * iftStoiisisi, HtJijjafortjaeaa SjecJsM^ 
rfrfsrawiddB (iSoridtf feocJ aJoi$ws!$ ( dgJ StftSOS dtMit*^ 

^ijrtVSi, M4>jtoEJg doXtortewS j^ensyS tfoSitaaricto Ssfc^ 
io^ftiJaalseiiij wrfds ridsKadrid^A jSetJOo^iJ Si? ucarfg cja H 
oJwto^ S t ts» oSjstrori dSeotooioJe Aims' uc^tfsd aW 4 a^dofe 
denbefog «td "icto sSmkjb'o mffcr-rtsJ dieoatf sJoi^rai^ijjoifi ffsjjwewrf rfsi^^do luoda EpfSftoJ, ai^iJort dadjafccdjjd a^steea 

nd a 6 d TO«3rW wdaod i3js cioS»«3rM 
estSs o d««Sd riow^rtjsdOS 
n^djsftjrf SdstfwitS^d 
sJc* a ;rac* tbtij-,fcttJog S B Sa owesod 

t3#ao4jiad »sfstf;s;:d a tfstfoaxWa ejcftia^ «S,o* fi^esiraft e*S>* 

waddo* taa^aEido ftJifawW d,,*!^ sWS aWjrtflj disdoaJjaecl 

jwfcJetfa sBjrtdsjauBsd e&jbss* (MOT^aliJpocS*^ Siisrt Read 

156 tdBas^dd sfxto.sasj, u"KoBnei wddds SSs si roftoSot 
la^dwido afi^s uft^rwi S^eW aouocisq, efssaasido *?£> ^)» 
iTOCiAcaa^tJ DBE&Ha □ fVl SE^ eSS^rf:, *jM^ (os^d) aowaCSa, 
aSj-drtdSotJD^a «Ma,d drard daSa, 5jara3roEi t ei fujJrorteccJ **de 
E&sdsarws "idd<g dtJtfCTBftto tpsrtrfi rfaiSjws»ia , E)iS.G> i mS»s 
d u *4/rfafSja, H^dfiF-ao^tiodo itorida eipajajofciHBrid aanrt 
fSt)dt>d doSa, «8,rt iijfto aoda tfdOta^d ip S,rW irra^j 
sfcSaj, dUx.fl.ra3Q 3 EiaOocS ^ri.ioda dj-^JS sSitoKdg aM$ 
«!&(Wi»)d ctouoosESJs^SntfS^ wsSiSi -addg d e «*,Kiafcdu33 do 
cmsds rfwe-adrirddtf sod stajsdCttriert t-^r,;ad3 iiot^odo rfaf 4 
Sort* ed u e>cdcl« aoriato d^ttf ej&eSctJo, meWj a-s^a^d 
t3eSs odes ipaS, rfaSaiasS^ Soa»e*d i$^« rittflriSddtto ovSi t 
wtfd dssS^aoS g ^cJjbocJs Kfooddraod aSaSo, BBoiaJoaafsred 
adowrfwBd t ©aaartaww Sasaodd =to*^, Ss^#d;teS3x;(S,d 
Efcjirto 84^ add L,t3*jv( dri^Ss, Ad^tieSowade riOcJa Ejif^oAn 8jstf tXttoti di oSd wactosiarid SBa^tf^rW rfdjd OM8o3& 

sboO« 4 s3k>s «J»p*i dart fc,e oad«J iqfcdo^a, bJ tfjdJJs 
oadrarf ddofc »do3d steads sJ*a»W m^tm^ ertoifc adds 
BeQd adro>Bqi 6 nv!rfc, x^rtosiadsis wdda s rad cpB^riVrf^ so 
*ie» Stftidds art odds o^ t?3fJ ( rWoSj9„ Sods KiiOddi «*ij 
rWg wto^rfa S^ed wsow dM^ sijjtict^eiartNSda Mrt flddod 
BriJB Ojefartjs aara^d eroataari ;Jdi osda f«ddcfc (?wJ/W;l$, 
rtdcd ©didoS mu^&Ji BoJjBf^jfl tooDdsriodrfa rp^dj 0t$rid3^ 
rod ?S M»BKa tf tucdK^dsfo ^od^rf dcwactoirl t^fccrert odds 
iWduri gj d ijow Afdnrsi SjudsdcSa adsJ^ t-*i,Sjtod c^dja 
edj, cja^fd iioso ud^dsit^dssp^d fcert osdjqjs^d cancta 
osjSo od^oarid ti^erasSdj di.ToS) oandtfaiMd d;d;idddy 

wddjs odd tfJMdid;!, itvsdiddo oan tfcoEo; stand ^rJ,oSddd3 

d,,K«p jacds tpan*d adds add wh^^soS s!^ otijtjbtGX 
tfeflodo £t tf 4 dtwidua&oo vt t Sdos^o doeeyWddd djS&Q 
dC darfa, nan ^iiritfjjaJ; riospDdtfl djaSwianoJija a^wi 
S3 rf dsg ( e#SE-r«m«Jajs> d uaowood tfjaftsfj&jalads doa^dja 
ad^&fcd^Cod dj-eja^-wddodo a* 4 oaftotoSe., dwadasJotjds 

OjittidtiCiri d^fsoii i>do 

aadnatfOa toddo edda & 

□BtiOA tSde,o^a Be d-TOa^EradatOO 

dtirt^j rfsd^dd to&fod 

natto Sd Sesred drad ( fJo tfelrt burled 

rt a A, Sjsert dna^tis do 

d%, Sddd,BJe& as^do sSet&tricfefe 

sftf, KjaE3©*Kbert djixM siesta Bjfcijse esdowttJa wo 

nfel ( nraSO 3Jead wscs:>rt 
aiaia, SefitS »S tK^ nrfqjr^ddcd 

to oiio s ud jitf si, &y d 

sWmS o3se» gwi^ooSsf crirt *t<Jcraa 

i^Cb ussa w£J„cJ ocm i^tdiJSo, 3-fe <aiizLz&C:?3 dactj EteSS^ 
web aSt* *,d tart »*, aSi>4ra; ddrt=.d bsS *rfir<3S ofiftgf 
*ioAi=eS swsJ* &->&>?;* a »a st<8» ^,4rf a* skS sfe^ 3;d£j?fe 
*»oso '*ci*i l deed DDfl 

soaoio d<^a erfc dsrWo 

aa»Sojjft aurijaocfo ffoodSo 

ss,ois arsroSa stood "scdj-j sS»*o *(« Ojifa *<J Srt^ASo 

cJoSs, StfOfircJBd HcJbeJ bcSotm*,^ aJjs^oaWd taSjKsJdti, siro 

csnMo Ctaoio ftjf^BJlBjB C£IK& Kwod t-ono as dJUF«3rtr 
dsld ^EbttrartirfjCJ uouDdD rfjBt^uaft sj^srond EjdsJa ^j? 

HIE-UC6idO 

jiaU.T'Ktf d^cooccran «;roi?3dE» QtWtfyArttfjj toMSodo tfotto 
wetted 

»*8ti* > w»fl d8,ol)e Ei_ji?33Ei»5,s3arto«^, B A leJjaocto 
OoWroo, tiraEwSB&t.DoijgcbEt * tf^ico £ 110 ^OWd 
$%, »«a rt^wwi/w wsj^ s.fOddSc,, sStfcretftSo »od a rfo, =so 
tf4.TOtidS3 bwswbS da sSjAcijaoda sad^^s a.r9iSrtjM^i4«i d&Sa 
KjEto^SHOdi £»da soajdodd 16 cid/fcto xlo^iSctocOo »3o3d Scf AiaiSafo ^,* 8$oya,H3d ejSsi, (ji«,otooes S^^JBOofciS^ e£«&> 
BitfSe COM,rt crao <oo&»sJS:>., uddo iBjS^raiina^d sfc#^ sftM^Scdo 

nand SOtf*,»Ddd adrtr^srod l»w «eitJgf cJ^ss-ndaEj aeslrfd 

$t£Ait> asJa 3do tfsltfraapJOrt ast^ost i&teJ ^dasi t^a, oeSeS, 
CTBdcSa a tf&d sdjiaqxsjjart »Ud aB^JrSato Eld, tooda uuna 
oSdc* 

eras stefc Cssaoxjoo eS»4 

cofiS 33ctS CJ BBB SSSSolJa ^(JC^sM S>?SJ0 

»sJ t^rfa jraSa $8 =& 

era^S sSaoati S aei&s ssS^ H 

sirasidcoiJf rfjci d*^5 Sd^EinSda — 

EtoJcJStpjjBjoiadO asfojto 

EJadoJMJaEj4,5ifi aSOobo 

rj.-dcdioriffci asrfrf;ef^drijipy scfyaoda 

aeddo t3sic.daats.Sfi) a? 

s3;dcide a&to SsJ, 6od3 

SadsStie dodado&d djtfs <&3\g&ejc& — 
3a„s> 4 wcb5t BtoE^ Si EftSjd soedsJSci, iSod^rt toifrfcrt 
iraoS rnrf^f EM-a!3**0da «dd "H^ HSttoarid sJ^aasJ*^ t 3 ** 
=UOd*,ssd !jSd,sj wA.^d d^^sSS^ rfij ©?to5J *-ocfc. #d$ ds&S * 

« as u o stortHiduusi^j — *•« *dt», qu 137 oot»ris i^i^iiy* "wSSj^ tfsSSnwldo tiafco^docfci tuodn 
etfi»?jo3a ^Sj^ocJa tstpEiajCsfo 3» S u * doo«kd gg£Q 
adddoeto wddd OdoWiiaJ o<^ & aW e Sd^dsBQd BM^wlg 

iWrSrttfa sjdoddnaridid^ SesViirWda,, ddSnsritto du 
ay wrid s$dcddnaXd SeiFiJmJjjio&rt SdosrcuaSmn R&wh da, 
dSdrortd mrSrWrtd Had t risE3d ^OoocJ Bddoarid 6e*FSfftto 
•* ^Hj 01 * SycSSnda tJcd 6 aa^o as^id ^drfa ;*ycgdt3s "SdS 
Kostoto&sJ aoda von»ESdrt AeanSrtdg; HjbbJ Sdowsd odowS 
d>dti ;>fo,* 5»:S= rt fc drtrt«S »=d BsJ^ ass^drMa *«,«> 
sroft d^urf/tiaead^ At&rdrtitgo&t aiH^usSxjarict »dtf 
itekdFre tpaddsi^ *to SS rfs E8esSS tad„E£> ttora Bone 
erfaOrfdfi weS jSwd eioiSi &rf ssoto^ .aot^ddg irecEtoaSjdo 
jTODdjBO oSt«,e» ffloija ^sjd «adda Odd Sosad QoddgdasS 
tMd dots' rtjaa^doa s>d=.,dgj tSedrf ^assb^ rfd^dnadd g iaowaddo, 
aSe*oa B (J odd waddd i rtMtoaUfo £t toowWSs, iAjwM 

rtjaodcd o3 waaJjaecfrfifo eSf^odoaS-re rl sswl riwj^tjoefo wtacdao 

ritf£od> 

tftf^j-ddBrt djwg djadcd da ^ceJoda odd »do assort 
«3d d^ooaS rorfd tsodd Ek/iSeJatatfeddsid^ E^5KMd;Sa 
aSOcSa dModacdw&i, reidid odd SfSrSrt eraoNSdrif 

dfJ tfoJjMjjSra SoSa rf &*S do od o^ddjMS/ uSatSotoecSsSj- rfos daafcl^doa B3«i^ da\ 
Stt)do3»«ddS dajBaPedeBa, fSj»«OdjB( O 

BGCcdo Ba!od:j jjcdwa Odda id^fia 32d? S.-eOdcESoJaada Mf^ t_rerto d^dd rtjadd d«d Stfrt ii&da n » nJ it 
«dd ^ija^oda «?3ircJ *j3l tJ a,y=nd djScS^JIdajsawoQfl 
tot; idrfs uc:4d^ r^JS aSrt JoOA3to Hun 

EidjdaiTCdS n;itfd./2E»EJ= ijsinscos^a II w si 11 

aJOKii FStslxaSo^ eart-radrvSa 
stfEwto c»&to 05J H wod» t,tfn3ddo 

SSScnftJ curf K«ag ddafcdo!:e aSooJo* sSaia, n^K^, 
wb» R?Sg d ofldds ots^addda <sg aowscto *tiFsJrt*),e 
»S 4 oS «,(ai S3 nd jits.^BsOoJo-cJ &t&F$rtV*t^ dUAd SStfcj»Jdc 
tM„a/id wddtf, sreSjcmncjyS 

s&»oartrt<to turtUSoqJ raodo cfo^, t3dMJ ddrWrt ^ 

adoj-e^crrid^ is.^ta^fj »ga fc 5i3t^EjfitiSB »£Og CdOJWay) 
uocsi Kdjsts^ ritoriafrtrtvrf^ fi» «i» o a dorasort d= oartrM 
djjsu* tfsswtoifKjyS Od©u<Jo£> a j-e>8 sSdwicd uctfs d-racfe 
ri<W) H ■Sd^sw djofos *E3» E d <^rtoK> tijw^, &rtf<da8o Strt 
oi,oa srd t a5,djs* » rto3 e SSSsf * sasAaSa EaadarMJa xoedsan 
«sdFdff-K«» a d^ogdocSe "tSrtert dwcartritfcda ddodadda * 
(JStfcjB^tto doaofert dt8s!e>3 JooCsi d^So^dd ^.Sri^a djedrf »?ad 
soa* do it^ td£i»3a 4 d dinar's ;pu?3 "iii2ri«*3:, woO d ooOrt 
rttfa iutfrtjaoSd ite>3 Banned, »&d:> djsdusddd Si dJ3dOo3o 
K^d^nscS dd a dusrtwsb^ dia*iUa H cu& t^odd tfSSasadi 
&&d.ra *e»o tfatf je««d d»s 

eJcjJt^Kdd 4vatoerodd droaio 

UOa OS(rii35)3 user uccaiw-sJEi tfiJBcrostf ft.su, 4u4 goGjgib 6 ^da « oood JuodoSeSsfa erotf H «a*i sS(«e*k j^d^ 
jro^OSjHOSRCJ »«Sd d ocRrtrCSrt tuodddo wucsiaJdrS 

rfcaj wgsttfc s3t* I si H 
aiodaio Odwirog AorisigJ 

dec) aft^dEfe tfrao aorttfsoMo 

ueJoft issfcdck *nf,cto w do„rt 

Sosi iJofSdscidD owSC iroiida 

rf«« tfe)o3 s wsj **£<# d g)rt 
lit (J t&cJjiiodada 

ddd sgttod Kk? (S&bbo» h » n 

*Sd*.cS,rtfri bo rfjint! 5SC&0 IIO Ej N 

todd: fflrOd am a) sa^escos 

tiDoBtartrOrSdogS iddfJostto 
wbaa^firo tudno oacas 
Bjs,0aa 4 qirHJy io«Je(r 08a 

ijj das «g KE«f ^;oaa nsaSo 
SwOiasgiS rtioJtoOsS, BDCSi 
rHj-^esbcJ eqsrociod sfoaerartrt »dUFsS — fccrt ci^ccrojqJrow^j oSttfosi nsrid wat^. afeSajBricESoSSacjci 

aseotfaarKJa rfrfdaartd djaeBSfSodsji'UfcJo., add ta»w 

Etos(&!3:3 Uodij)j!iF(«i3nsri «iSjS\ sotfAci craSd WBrf fc rfo^ 

tJjsoi, s330K3«odc3 o *S SscucHjrts sSrfdS^sSocJo *>odd dj-0 
floojowaojoS;) cla ort^ 4etsrt t SS tso) eS jiiajsioiet ?Sor(Cxitw 
AedFsSfSS adl.ocSb-e;^ HsdcoiJed aari^c! *jOcS» i)j-fljj 
SoriiSoBco cda iaooJoo wS*S woo&rt fioi-cJ wsnew jJctftwdda 
drcOgjd rraQoMo EBoifc lad eortacd tSOMs ajaf-rii^o^d fja? 
tfsto h £>rt — iofrt rfs^cwrtd esS ijJsS wiratwdes B^jraSft^rt * 

3d535Eirt^a gfJtfcrotfd utjcflfi sfoi, sStsg sScredrttf rfqJ 
tSrtcd eronS »dd Kbijj&od aszj&oipzsztl idsratin^ tiq3 wsSda 

dSffM 4 3Jg-dfc.t*> assort Ka ( SoBcd Ocrf Etoo3ja,cEidesl e>*fcE% 
&*y& rtodsritfa rfsdowfirl ao^ffi i&oaj^ fl^cs s3;cSj codaoi 
ert ftsS *j3«es sftcSj tdJbAd ^gas* flgsfE»£j« wfl sS_,i e gssacoo 
3a3 etetfcrasdo ocirfo^ cs^oaoJ OOrt Son; st^Cj «j-?k t^oe;c3 
aSa BewS sij-asfi iwdtfo* ert n^j&recdodo *d rit^itoS^d do 

dai Kj^ajijaria 

luorfs OB ca^jjoaoiado Sda,. !>id t d slD(£ron a^OTiJ* aoddoS tiutfd Sa^do waaddg iocfs dwruoddo rfdrfna^dj 
efcwJ, rtedogjd >^«W»g <ood hwJsSw^* koOdori*.ddoS 

tooeii Qs rfc>dorf"& ris* 1 ^ c^tfeodrf, sioeriuo oSa-da drf,da P 
aotSa BjjS^Add «R dSrt BiSa 33-^cdd BSjBSrtsja&sSa £»dda 
«n3d uqfc" «B«Stfort wriOjj rfotfcrwrt ooSo^a wdiSa. OdOrfaa 

E&ratdd o&raoaddjo ^tfaotW,, rtjBtri&KSada *>ocfo tswido 
OdOXidde 

EK^tfoacdacb luodo CMS eJseS od 3o£d bSjO^oSsSii, ©rwiaan 
So&dofcjscdo fee^dSo^ rfddo s^eddi ocrt y a)Bgj <sd ijei. 05S3 ? SESo^AcqSFgtS/W cdn^, ^rtjsod tjsjtfoojjda ^S^rf 
a&mm> t ri wcto4.fi weddoi id SSo* •qdoii nssdSs H 

draaoM d t-tfrt tadOgj *«$ J ? tsy ejjbc£>fJ tJdtfs aBe^&OTddodo 
tferooedod taaftex) sfoat^ddoi ert dsiifaartda rttfrrieao&i 

tooapsrtdg BoSa *,*«l B^rfBts^ jSs.*fcdd> jSmS Srtdo&raU^,*,^ 
s^rfjSi, Bia^dJisjSL&aajn £d:nd SrfSari dsirid s«sd a&dja 
tfrfdnuSd i}lft.rl si t^dda "toCnijn rifitirf ftcoofo dDJ3_tf tf^ 
d=Sr=SsJad d:t^o3 e rt^rrioQcds d,tf-d StSd;; loaOd 

na^xfo otodo s*oda a>d Sad S*3rt rfcffocrart desJdo oar&fosj 
eSoS ^^ Aiseortwadd iwddoi MKffl^ SbSS ortO irotfoSo 
BjstJoSo oaodg wdodoi 35?tfsj!.«J A dt» ESjsd&ci) odaf 
Ejjirfoi; ridded dg djsd a sracOaOljBodD dad d,rff»;t,33 daddijcfa 
uart Sods !TO(»JOiMS^ loOMOt^do UA&uztict s&cS Sd Swdede 
Kau sSjsOOO acda cwtfdo anEktida wrt OtaxfjStt «£j$« 

00S3 Bttf ud dcd SSJodo oatf ridjg siSrt aSwo^Sjsoi) fltJtodoo&od 
soda aac«ddo rfsd;rltfj bsj M H djddo wdi^d-r 7 aaawt 
few wood do doddddo Uohtsta d«*" *»ddo deddo t^5 riddje^ Rod Ua Ortcdsg woOe^ «d<^ uBrtofceito tSSs, *»dek ssaradd 
"tods *toQ3&£J rftWa oodda rfodorWa art tfgri a acOog [oodo 
c«fS acdadoi ss^e ofea^ E^<pF-*ddo djstaa jtfdsafcdg 

;ee4s5c£> ej,sf ( ]jjwc»5fo rfodwltfa «dtf,, wboo SO* if ai, asdojo 
d«d *, «»*■ dwuddo j&ew^raBu eodaad^ fistfaarfd; »,; yn 
UtSiis&jOa arcddg SKJa:<idi*jf-*dtfodo *«dtto adod&cdag 
wd^oaddodo tfwddo 3Jftfosa,d 

aodo ffsJifcssSDi tfddoi5.raoadjd Sjeraacorw 4t0(rcb BsWcwida 
nisi raOesfcfo w oaud d ebwi* sa^e^a sja ( Koa3J3da al^d,,, 
dflsdj o*>3 «dert tfSSrorida ed^rf^.H ft^oand^da rtc&nsi 
dssSaidHS^ri sasDrasofcr 'wida tfj-d StSgassd rid a Ct-ida 
todestJEJB 4 * tfrfitessd rioddtj^ !Era^«»rid Q jSjm^ks scfonrfoSsg 
aijfcd aDSSWao&Fda w »ae,cjg OMOrtadariwanc^do d food 
owteb S«dj 0BK^;cdajFd EJ3r3 ortjrto^do ^dd oa«ie»ri!JtJ»ran 
tfSSnsSO: tfonauad^s ao«dj □3i;ddai5o3o SjB«3aaflaa;3ato a 
tf OOj^d £3wd fotiauDMl aedjs l„ndrf tfrfaasriC: SESscSjicQnB d 
ajdoddts Sda ri3#cs>£d ^daete^ Hrio ^aijdja aa^Soacd d 
ftaij.tto "si^jCja tt&FtlrWrS^ dsaadaddo add djdcddc»;tf&Aoi 
ait*) ^scSj od3»rS qS„c*>r S tfo&tfdsfo (ffWc!5«J tfiictofioijja 

nuSdi «j;d©y sgdoddOTridQd^ yasjve^siS tfstecMidg d^tf, 

tr^oAwsO tfjirf tsi*dssrttfe djtdoraaric^ « osodg 
dsiOBPMiw wwdafcd, tSjBjij ob datdda^ tut^ d t 9,cda faOda 
tdocS^ wtfoSoasiek wdfS s&iybodjg odrf ;rodrJc»aed 12 Scb 

U^rossrWHo^ d^o^ijaOddo Bddja otj daaddQSj^ t^azlt aado 
tp:£)«.ddo «ddo o»k3 »»Aabsftto *wda d^;&a,d ddrt 
W)5(,dS3aft wdd * 4eirS esjsdrereddo Bo«-JBJicJo *fe* ( sssJorf ? ii KJ ii 

dwtodaisadSMl »*jrsWe;3oSa t 7 
siiJaiwi dwotfelr«35£ J .a # JtdsS 
cSMsqtoJjMJrt i?jaJ3odcJa£S n i3;sJcda ( ? 

wa^sasJ S e> «tdt»d Bao 

d$,ort Bamsredjdo oSeffdKlo, ? 
•ajjdja dj-eSasJeb rfj^nsfl rtsew t-siyreft ootwddg eSedfid 
is^sj* »anc3 toss) wsj^red Etoaa^Crtoda «iadriaJaSa 
SaoSo tadda iSeSfco^d 

acqircifij fccacitjdii idas^sii^isorl* 

»dd Weft! ra&jB^ta*^/ oy Conaciaa daSa, iSn^sSadjs eatfnan 
a^O wcJdoS ^jj tsa^^aiJds?^ OiJ vadOod &/m£mJ a^ccta*)^ 
dSdcroxIdde iofrt d u wa68 napaadasfo,, tffStftrojJda Brajdoipjuida 
daia_, »sid sSo^ Ems drt*> **sDrtja KSaflSOsESrtvariS B& 
c4»A iSoSosn w^ojjjj^jciijiri dadd tfjjtfcrejdda ii33F-i3Sd c»*Jd 
sidoddcdag afwSjsta fyevt rassfda 

ifSSEBrfd* etc SoSd xcrteSs rfda^, aaSc.S 4 ds5 edda SOart 
■ssS,sJfJj^ Ea^^ntfS.'e, SsdfaasjjB. trjeA aSjuinra^d wdd 
tJjasd oa*S a doo±j«KincJ «Od osd^dg) t£n«do3» ^d atfda«S 
Aft^raridad ^oosJ wdaart SSSoajid «(*fiiritfg t>oda Sda^o 

wSfWjSf t<oda sJrrtr ooEdjto^d *>oda rasn as doa sroSoo* 
osSda aJf«dad>ds HM^djafp-aarvd d3tfc»rtdo Read tSedd 
jSocJeidSo, BB(J na6Ssdjde Odort StduatonwJ n>Eds SStfraa.^d aafl jrafaS, OBnt si,*^ d,SrW i&to* aajgr S^ct; aaBfl ?Jo:j3Qs,d33 aJEi K 


13 SSJSFkWcf SSStMsiiiJ tjHrttO ^a^Sifcr 

14 «K,<3 sbIj*, We£, trail oo %>p sSjwto* 

1 5 t^a a^i j-.;S A,e sroRtrafc) rtodirttfi Soe^r^ dorisart atf^oa 

aelotfdrW aa^ ietfas "sdderfs 
£0£>3 t3?tfc> aa^OiSiOadjS tJefc 
sdddioijWcStfsfc SsftS to iddriSrt 
eJoaoa^Mtik aosSafcddsSrf 

ssda So3d 3 an3 fc d KfJSS^ ^spa&SBDdda e«s3,ejOAjcJ 
s^gritfoi i&rwdriifoa ^da^cS t-dtfc ctWaEsarioja safl-rasdeadd 
(JoSa *j»c(f\da Q djjjtUa^ rfdtfclja^ SosJSj^, Sdi fc ij/dsd ri^/tosJ.^, 

oSa rtjoddnsft t^tidwoCMid 

W^;^a3 f ^Cric S^iTO/M* 
CtJ^ lfl«,sS Si BWMtfjl 

fi^o OocSaS^fcAjCfraoii oi rt^ed x -32 7 
33»Q MoS ddSa S39Q Mctoi&ft <{edSa asao ugdjioci 
BSoS^jiron dwod eSoseaSa oFjasijnsajn djwlrdaa,, toOo3»d 
doowj; wria ess etojjScJ sp^-dj ^esSa, tjj^ado orisssSS ^4 
cAMi) 3S.0 id sa^ck UO tf dd » * dd} UoJSadda a^eda 
ado dj~ci sdda £g,^p JjasSEoao^ri eadBE^ft udd; ttss ScJig 
KtddadSo., Setf B3_d bbs^s w araQoZsg wfJ fc almoin Sdoic;sa,d 
*wd uej^ati djcs^ajdastdg Aredato »#i3 aoaan Oziiljt uk u 
Daftos o e tsi3d; 6)t Coc^riDd rteed csaoortssSa, ««« *«Bo 
ArtcOoa ssojs «de EK>ocoa*g stowJ^dddi d«eJ (nMj,«*QAtS 
fcjt sJoatissdsrfJ stoTOGotog d^aoiid da d ojjortertjj dasB, 
Srrtrd sisfdjBeJTOaionSa^ so"* Ofcdadda «igaj wd * JtoRBfl 
11 OL3 ttariTOlsS EWrS 

jfosod ofc^s^i agate <*-i t ai& J ftjjDd eJd art sad; ttaSf-oBrtKlf oatfd 
ddwl wn^ssad sidsf jtft)idEiritf«BiSja, * jfcuraeiQjjg Ode* 
croc) rtodMjJS t3ti*3 toOKtod BWrfdcito aSOoia Agrftfcto,, 
En^tfcveJffc OrS4,s3t*> aab^asJ «aad;*S>*> rfcoi, d Ss Sd 
(3{Si aOaJOate d,S t3(tt» iKSctoartja:: d So fjda fc dpiaS^rWo 
SgtwEttrtuo Efoafij *eScdadd3S dddsSsrtj^deSo ^ &a!o£i 
dg dds fc rfH^dnaraa waStf !psrt t ai)SoS;sl si>t?o "iQ &lv£jMCi SO 
owSdja SidBidrsdJB isft^, tji«, 5S,)(wrt 4 ^daS^rWod s^&odd aaO 
afoSa H koda BjwW3oJ)g «cda agJtics^O eSOcroKgjs«d dS^S/Bo 
dg i,!J oal bjt L3r>oo2tida Sjeaiead; aiddnsJjrtjcia sjddofljuo^ 
d^jt u^ fodadroadjsddg wdiS^ KK^asrt aJS d 3=o;3EEsdg 
(deJ riud SLjsdrsdS^ u-u'EaioB^rt JiiSE3 t drfd= ajfro dODSSCte 
bjt ssa a SaiKd3 ^ddo=!o3o5 Sj* iSBQasKriidirttfja A/ad ^os' ssdg) 
wrod arooaajdj^drand^da dsSj, daraidjajtfdj ddron SeJ 
Kjsrtodoqi «^:fi «™d n _iOtjJrt^riJ, deaiidda e»dd satoaSdrf;^ aSO 
rijansi ddsavoodti! ^jdcti Sjd.aartCiydoiXido SU^ ps^ BS 

rteod djtdttess twood «Sod apaJa Bf^dKiaas doS dofirfert 
tJj-dftiXfoto add KBridBJurar— wepaasSojjj »dOod ft^ddg uaa 
catte d^irWri^ dtiJtosSoi rt^eo*^o waa^d datodwj d8,rtort 
otorfa sro)B » steocda «ta n Kfa^ noarWg tfaott(jaocfe A son^ 
KJdaiii^d was! aS6 B Afdfraa^-lrf dut3«j ^oeartja^Mjd* locri 
^ ditBBSaipBddo ejb^Sjsuijjsj, nartS.tWfl» a KjBSoiae SfOSjaoda 

dtfa ^dtig s^eoaooawriadirW d,*,^^ ^adrfi^ w^stero/id 
asoawi BB&3 t d luododjBSEiRotiSii^&^aodtJ «ddg»ejo« 

eSooartdt. Sd^ wm^usbo dft^cojod ato^aed Qsja.SidjB* 
«(«*>, djadapfeBBjiJ SjwJrodcte Uf^dito., fldflA tfjatfrt wafaAd 
edd»rt«SB„ft dja&sadrf isonwddau taSodjaMfcsfo^ *c&Ort*<g} 
£3dS a3jaoJM i aa,3 uradji^S; «iod (SorarWiii, UrCoort r^d UD 
Dart uddS tfj^ti u euSfliJd sniw^e; Mssodjilcrfo bb^j aiodj tjds fc* uaooaia rtsOarWs OtR. 

3,d wc^Ocefc) Sd^ aaar) esSjjadjaKijdg t-oda e^eoS ajrS B 
undo mental, fldsF-srf «3eS Sidrrf-Ttod uv?d ajaoda uoexS 
ijenBOoatortodon* el u antfo dd» fc KrofiS BjSdasJdg) wt^etxiMJ 
SdAda, »do ^;cd Hsd^ca.cojod odd aid « waejfWS^, UoddOrt 
■^dg *„***>( ^^** ^i* 6 * Sii a t J i oJtoA^ 

fcrf sjaooaMrt darstf s&dSdp add d^s^sir add jjodsrttfjs 
«dd:> usajiti sawd a=i^«3oS g risi »Ao rl »nindirS ( nsnd a 
dotoadSa &ud;aan rtstocjafuaSsck 1 20 iJairrt^ Swua ta«dS 
Hdijd ^s d>a»5f fc da «n>doJu<d g saw a, rf« daiJ-FaSo a§stJ && 
fcda^ H^ s cJi u ^ «or(Aatond ?ratB^ a dJ=Jok<g ddarditasddg 
dctoOrWF3s.rtCd;^d;S;OT j: &&.dGd|2 ft!" *jW [J^SJBJCOsrt^So^ 
ttytosJddg fiBaaaa *«tei,diw taKd*) qpo fs Sjdjaij-Jja, rf u d 

tfrfo rio^U)4 lidtJgJ fcert £>5,drfg3foj» ^js ssaOrowrt darftfo 
dgSoSafigs^ djBdd 4j J aJiSd^ l Ajaet* dsfo fc laefaart djaod (rod 
oaddSji, na;Jeart.ra si-0o3 o3o*sj eoni, najSdw Stir in^trfa 
denaosl ssaia, BS^rWg; 5rocCMS ( ESJ.«!, 3^ djdoeoiDrfV n otpeatoF- 
dsSjs^ odds dd dSj SKOdcb tte^rad dc*»3£>i 4 dSi Sartors 
dais, ctoowi^oid jS^eIS^ i^\, dsodssc! ris,4cd 09 tfj33B s^B 
dod rtw^as^arWrt SfOdds era ti dddosMojaj da siena^c 
djiisl^ nafdoisS) dj»3,a)U33, uozto wdsSdg &srt E*e«na o i3 
asJ^d aJtoarid ddoddoa" 3 SSoart v.djyoj cjoiod da efert 

djjSrtedfJ aSda^ dc& deserted ricjj^gsdg tsAtaja od^rifs,^ 
fe,earadowsda 6jt Ba # *DBWds *^n»Oo»tedi e«Srd <.cSi3iF 
t3g asfl^ B34, aiifcd^doEo cb fldD^snJfiJBd da <^dd^d naeSoJao 
odddd dj*,*^ »fiarisc«3Bn ofca^a ft ijstoud 4,(3 a^rod 
□sad S u ar(^g dj£ d^sd a^E^Hoaead s^iirf^goio vir !^»,fltfSs, 
Bodd oa asSoda ria^d Eraocwssd 53B/^oa*doijB drt-j3o?j 
dVraadda^ wSetf rtaSfiJSsci t^d^rt^rfa., odd) <d^ ssa^naatf 
saciojag dodint^djcidj Osd^asI daidseddrfi dodoccton 
sjjijBDQjjdjdd; ?3Eori3 ( d dejiOB d^Bacdd d^v'ddSs^ ti^a jS^iSBdSBOoSrn iSAjUdadds tsS^osi wU-Jvred jcra^aSd tidJi^ 
rtftS^ Sda^, rfoodSjok sftaosad ^Arttfg tfds&ran ;6eet3D H S 

ioert ^naOcrewd d ar«a da,cS= eswJM?d:& satf, d^afc 
(Koatojjr^ sSsa n ^ortDafcd 8; si 16143$ JMSM sJrtdd 
oeddotfildaded dKroaBOftck dais, ««Sd «&,3sjad dotftjsj, 

(JSoddjg 6,? rtodwWSo,, &/« dcdj ^{fi fcOB^oS d^Ssaa dao 

usabf DBcf ftjtaS«Jari,(d ded sad jdn^oaqSiJ doda eree^sjOA 
ess d fro t erfs*33fi a tadoda add d dd iJojkj sJdaittJBcJ &_,« 
efcf^QB^iOTCdarDrt Sej&J ifc BiSrfij, ^fEHOoarrtefciritfri ^©"id, 
dgoJws wsW tdats> atafi^ ipsa sjjxxds,!*^ ri cfoS-itS d rf »cdM> 
wrfnrt a3l3j ^^ * OBSJarfodjoaedatia- tfd:^ Suodo e3e*-ticJjg ftj( 
rtadwW <rots a « sVi^dSa, iSS,jJo^, &*rt eodoo^d- da^tas 
cdwd sjOosjJojjO i»i\e!ffi«dFd *d ( oan sood 5rooa&fcj Aedrda 
aJoaSosn rtdJSW tfaEpadtfosn d/SSjresaOrivsn EiaScia aaw^SoBd 
dd» eta*, ds^ire rt dad&FQe.SjK> ;ro,od ds^de, awstocJ 

d<dd sradarWrfo^ diift aJsioacicradEidda de3 dcsfrttf;; tfodDfc 
efaJKTCirttfSti, rtda., aatadJ-f^aaddda 03 t^dd^aaft spui 
riBaetidocb dort essoin dd:> cfjit^j tdSBortdids, Oiid; dod^o* 
ddsto ded ScajjcrooSaidSo^ BBBflOsSdja odd* odd wOjO 
h,*,^^ ess bo rid do? J d u dOBd d od^cdacJjBjSjia 

S,e irdosw rfadart<#> d«>ia) ddcfortiKj bSjbjJ EraOrWi*^ 
adds 4jB«o>jdo3oJo Sdort ai 4 oiS eyotoosd h, dod^rtodBriito 
&iwod EBaDoSsg^o wrc^dricwd s>bS oa od KeiQaa d ftje 
BtaS^qjBjtaBcOoFdo sadj dMfcd na jJ drt4io,fS/dg tuoddrt sSce 

C3^d - SsiiF-«i3B^ SSjHBd «,B3,fd S33rf dJISfcHtfS^ WfiSjO 

aoTiwad drt^ftg) fcjtdDrt jScJ taad d;tfa,dja «tg wdiJjiitXcSe 
rttf« tleSd djitiotd^oS tsaf ( ai ^eal^iSo k^Etoipa^taBcdaFdo S^Od 
& doBisrHfe ftjesaaocroiBrtodiiW toodjBocto ^aciis^ciJaga da^, 
do4 djid^Rrfo^s! oi;3jd J .£ad iiej„ dtg &_ied ejb UBoJarda fljBfcj^dod a,e aso.jj^tF-^ci^sjtisi, Sdrro d_j4s]B£i*i5" acts 
odtsfsSto ^jenBdoswrt d ritfo wgdSi 5reOM33 H tJ wdoatogj 
ftj( dcdEiB^rid ^ocJBf-J s&3oi e» id^>dde 4 o;i diioti b>t tdci^ 

li tisrW» ^ds fc i'^-LVl -erf; ,'i-^;crirfa M WdOU^cto fSdo fc sJedsiriCrt 

Udssto&d &S dtasrte^ aoda w<3^„ djatrfS, 3d» t attwSd»*jrtf 

B*dSacd aSOJfcjr<MS,!S S rf aJ^SSildFlM: rt_,cnir«o3 E60J^e4tfd 

rod eJj&tS&Sd «^dr*ri>5cd d^dsan 33Srrori*i«.rai\ 1 sJd3 b^ zste 
o wri dsrftfo ^edF^wodci t-odo sid^dg) t6cckri>edtW)ajjsd 

fljootSa c&rda cJjaO jda-tJWg dddja^Kwd idjoJjs wS ddotto 
ddjw ositJ-^c ^ SsSifF-S.dsaf^ s&jfWs^n tfdda SeaAn^tf 

sj>o^t$£c ^odj*- MBjBojsi d u cdde t» rtdsadjJe So »&»FriiSe 
*d=J<- ae),, Rdjuer^nad d=J rrfe &&% detitltaa riat ( di^e 
Ed acOsa * SooS ftrfs! s3ddraS t S aSj-SSo EraJKra^ESE&ddSa,, 
Sd jS^oArwa? eeaa sSjsrt*js(£3 ? Sj-saSj-jia? efd rdc t^a^sJSs, 

37>,d t,doa3Cii3j3 smJ^ .;;:s,d,iid3Bd sb£)d^o Sj-t^S? St SoJe 
rijedsarioS t3td ''jra d u^aijdj Sdort yoo&» ? 

djsdorsran d odci ddF^dtio d£ O^ d;ddrisrt od^SJrfD, 
erode 1 o^dSs doassTOfi tJ^Sod SfttSjsedtfdg dMtfsfiriey^ 

(S^£)303 iSs^ d CO 3Sod^,5to S-fSjSctod ^erfejo JWd/lfOCj 

sS^dESifl^ d d« Sodo tfjot^jrio xidwdj Efcd 4 dg jS*Sjejs^ 
ro r*i ^sto rliosta&rt » ar doaijSz »t»rSQrt sMJ^Ktertd^sMS 
3?!, a^o.'sitaSFsa !psri a dS^ ydsrt seodFfa d^o^ds dais 
ocn k.tsj&.d^ Siddrij. dj-^JoaaSjaft woda Eaadj djsad&o tf£> 
osicd d«33fn*Jy s^jrtjBooEri ifO^cdron uodo ddwdrtj, 
daS, &g«) erodeoftdsto esoddateJ 'sddjjdjB aSaJMV^f 
ftJraeFiSjdoiJodgde da^,S (Scds ESf*oirda ? Sdartg SodoSajn 
ssooaoiijB Sj-(dtiSjs £»SjSjb aootf >3rJ «A sidort d.^jicW= d -(.t H3J8 JJB&Sl, Sft-rf 

[^.aoirotJdjg wc^fcnB^cJ 

oasQtSriV sftrUaa' s&tto* H 
Be<ro«?to tsnfSafSo -Jat! lis s3cd i 
sjaoarei cs ajjcdosa iieMi 
»sis) «>•&& sSarfEi essJsW (iiS/Me rfjoeg mBarfEjaflE! aoOoSe 

sSncfci^diitiJa 330 iddt3 SSdod; =Jro sMaJj4Jt&> »Sodd — 

tittati siciartssJ dfrtS tj^jtSa 1 

usrfad aJtdi=! sSMOTMe tijjctoB 

fSjsediEf id Sid daatfasd tojjtJjsd i 

■rodaiS dda u$,«to (i 
o3r-Ort b/tEJeC aJi^aSs-riO^'JjB tS«srta»a tijB^Sa t&rt&rat 
MQicdsia d evSzfa eigpsafiz EKJsSsSdJB £ddb atod nrediisSOod 
BSstJjCS i5»csJ rtertcdaao dOAdadsSja "^©d^Sa aird tddro JJeddsJja 

iaocto iScinta^d odi^ ^j^cda sdrf dig <*rf ssb u Jia^unari 
* «33 a tf — 

6jsOI33rfl.*Jd! B Si (»a 4sAF I d-ffl I 

wSi3OTS,07l a_rf ciid_ il i,C3& o oiiisli t atooAAic) daiBoS^d 

eidoaSdoiifi fc_;;K2CiosK rtati ri«rt !^cd:> £>&$$,- ?j» SOda^rt 

ftjestoip^taawttFtto «\.H*A©So# bjc^^, dj,sd dma uds &■& 
rtodo iootij erf SiiSjOrt odsaSjSjd a^da odd* a^jdod.d 
^laEFrfjEo Sjordd Sjjfiiai^AcsJrda &«» da «wSd iddoddai;g 
17 tftaiaSSda <jB(t3aSa rfatid ijeoalVs'ietjSP'da "tsitk 3d*j rtOa 
oJjBrnrtVs AjBawe^da das$, daosaa^da emc^do <idd iaj ( ae 
fejenBaoaejasdrda dj» rif^d ss^aio rt,oo.>4c! sresfjsirf 
rfMijjafcoja w««Sa«g sfj»oS(!j bom n»_»Sa»cJ w# oBdowssoStirda fc* naoDBK r«0»-HW rtA 

WdJ^a cftj aosi£r(y^ f"c3<;d Q da <*ESCa ^»tort dj~d3da D ddgc3as 
Mos^o n eras dd f jjb^oJ rK^c ^j^ran ^^s^d a, s 
1480 B3dF» rtosJ^d sj»g» Ss^, ro rii>cdaoda nbot* riodadaria 
sjpodj aks^a 3* eiarto Aaed dadd aJi^d cJedoad *,?doasi 
dtdd do! oaaod aJal^d^Ood ^d&rt dead Sode BfcSOi^da 
fcjMSBnsSAedFtf fScWrfgoJa? * darta iaV;Uoa3,d a ?£> tJ^od 
aodoj* ^wida daetpsOrttfa s^nanpSSjciFd ;&!ErorS>Swd ejodart 

■^ridg doaofci».ra4F esd ( cia ( Sd£a itfF decsaoirW «d cdad 
Hraadda Sorts Orfrn?<g acq! OoOsWSjs, rfaalrtjstfJSad taaoas, 
dddda ooustak dcaoij.rSg; *>(5rof*eiifdFa;] "sderl So:to ( B 
aia, ajeraoaaw dadi ^rio^di isSjnt^ rfjjdjJ^ ftjeaao 
OBEBdo stopper TOqtf-BrtjswjjdtJe esSd sia.aoS'.r'oddg asorW 
S^H rt£>d OBwOdda *aoda sS.*rt«sj» B i3 «dd epsd d,0BaS aou 
tf u A33 § 3da fc 5S-.drfa od-^sJaS, a=erl efe«ro Q d— «33G> oodd 
fcj^Hjt^da «dd oawoan -rotf v ddi as»s3 natf^d crariEmd RbQ 
omsSmo naSa «dd ^dcerad d^tMS (^eWdSod atd SaQod» 
do3 SaQoS *,4,«S -sdOoJ erfd Hada^a, iad^ dyd EfoSa., 
wtfasnijOwadaa^ niaWwdada ad^oto dsiFSdoSdjira & 
cJaieaS^dj S okk a3<rfa sn> f r*a as3a^ olaa^taogoa rljoccJ 
Sja^s^oddg loertcS tfasa_,d — flocsort wtjFdad Sondg a •$, 
a oSjS4_ Swdort d ^cenart <uaert d taa^JrtQd eaSoBud 
^rwoo t,n^3^Qaa sSjstdad bkto Bacd FrW-3 h dndawa_d 

ma.da o^irttFi „ di$M3 a tii a,ed d^rfodarttf^ «!dd ds, wacda 
Eari^_,ctJoasio ^ni; dcJ*jd orfco rf;£ o^srWodt* saoi3rsaEatJE6 da 
s;-3a3a csda aad^dat; dw-ca oasidrttfsJa., nrif-Sadod wS«if 
rtaodd dd 4 ntfE» diifces^d ^g dad^djjs^ ^j&rt# as ona^d 

woJeFiro^ i c3jwrt (pao^SFcJa, I V*** I 

doaaFiro, dscp^caaoa rsfn, Hdu 

aotioS sa£°aa WBOSjri 1S41 d»i t#i&0 ede>od jMcfcto KraErttj; tf u^, jgj-trfcsLiS EJatJsJj-wS *£> zi Sorter;, i^oiji 

BSrtr'rrerf writJjMSrt sSrajBtfo tjotw 
tods ftraotsaanyS »«6do3 :GoetoJ&S, EScJOTOrttffJ^ fSsSo,, 

8exlOs3 o* tioSaS i 
j^irt^tew rtoSrWgt^ ajeEfctf^Aioflfcia stood SS/lMrSrt iadado tja=3 Ssa-fSnaft a t^sfci aJattfaarW tf v rf/>d dtMitto* * 
Scft.**j, iBda adjasf-nteraa t,ta$Oo33cu fla^steJ^ wddo i-W^ 

SEfo„ do« <li ef-'eaOKCtia jSoej S^Aof gjofcua iiCJ&id^d E&loESDOkaji^ 

AedFd sfossS djwaJdioswrond oda sJws,rt sjadsraad sJj-riF 
wstojaegaa^dsSa^ SderiitJacSoSda ud^SiSBSja Eteaossascii&iA^ 
SjaeSAd rfiSada * daiij os;3Ji£> E3,i3o-rari<?ad tfjaQdo 
oteocdoja ^cdaadd w>S.da tfosa aajOJaSo sedasi uot^ofca 
sj3rt twcsaadd^ ajee3od.Sedf"d siaSdSo^ wJaiiOAd^ooode 
iiodo tJSjsc&iJjna^c! jSo^SdgaJa.ii tfjsd ^tdod^dSa, <S 03Sa 

Aia^S/iiS*^ wdoere^d sssSda «ui.d tfladaitfg; wwSOriai, sra^dfirt 
wcdda <*<pd a fcistf^s^oi firttfow ada es^dood sotfo S,ra^rt a^d 
&I3BdF*?lo«a s^EraOcreiada rfjS^jJjsrtSasttoS a^da^a^S BSo H 
tiMfcij-^jda odd aJdjJoaood &ittf,al B oJ 4rt«rt norepan «fljaer( t 
ijtf^doadda 

ijesKifwSieqifd oe^otfaSa^ sJdda ijeaaODMsda eaoe 
sJdartoaacdd* tpacSSd fcqifJf^/Ute^ riM&At3db eSda 
SdtfaS djanua a;±) 6 sscaart ortCSois dataanartB-rddods Saa^ 
t^oda dj-SAaSaSa^ siroAijBUjda « d>irfj ^irs-Aia jJjstdai; 
sS-ddg tdz$,tt tsjggf »«jJFHB -( Ei ctoKaS, jj*a, sLgaiFrttfSa^ 

d,u&(3deu e*o e aS,Sanad i( u *03 cfc dti&n^d *addg tia3ja«d ( 
AdiSS do^dsjd i3a B d8 aJ,oo>rt eScsfl rtjsrtESFrK^sjd 
Sa-ua saartjSnad odd wJeSOri rijis^d B^ssd S*3jfW sSO iSo&iEJrfja,, sSrOiM^jai a ii "*cid sfdiJcowd aeqirwiJiSjCrfj ^Jj 

Kwciig »yg art sSjSJticnfic^ * ^i rastfaiUS Efcooasd ej Srttf 

s»c» «oj«0;O jSjaa*cJds nsoajoaeSrfjB^ "&$ «*«S*rf staacS 
rttfsJs sSmS* aisS^ EtofoU^rf^ eJjSuwida «vij<eS wSetf dSrwg 
ob&ejfej ci deciso OrtjsSrWsJii, «o qJ3o» »ai3Janj?Wf3a H Mortifa* 
dda Graced; rtemoJ-raodtfO esada Sjt ESatoAjscJ jaaflnajEJo 
s&adt&t, tf.rad4fctfd;> wtSOaf^n^rt ejKstothoc&dg t,sJ v u^eJ 
d»da4,de» i^etpsssirttcS sjfisijaogs Sjt«S jStifcosSKl js«f oJbbJ^ 
fi/iitcSiro^^d *tot$cJo3ao3 cr3ii.fl.jw=Ejcij ^o;3o3o rtaaSrltfg 

aadnjJuaSF *,«£>d e)5toja*FiW«ft> H rtort,io*cSdj aSojartaisacJato 
tS u H e3 Ctfj!p H ^_ sSjstcrert «<S<cds t&^cda Qrt,eSiJf»ocSa aft^ojo 

*»;wftfe ^iJj» H i3o fc o^tsaotofi SsSo c^ffi^s «33»ajA.dos3 rt ue,iri ao 
dwasgiccSa assort «j-dssi. rtotSaos g> Bj-cS dj-d^ ^<S dt*> 
*>£ jwoacdacs »-©TO,d rttfo moortja Aj»«So*> O tfdg "*dMLd a II ota i E)«aOT 4 ?JMai«Sw-d;> oaSsairt^td urt^ udd Xsja„ 

Ood oBjEt. radcs d t«J *«d3 s»,soa«l;>d veS d seiro&S^ (:* 
osSagsgjz ftCtco5oeccidjasnjBOri«(oeroa (i _ i ;odrt«'sJjt ll i^3(aalJ»i tfe5 
ri«ijjsi H eatp&^Jf sfradoo nscd a»o' w awcaar a oos e sJjAsjSajaSa., 
iSjjta dyS^tJtsSoaoooSti "WidSn, jOjXanasiUEaijqJF Cacti iTde* 
dSo fcioOo^t) taair mo* arc' atediSbwOoS side ssfc k iriociart 
sa&iSj cJ<g ^ogi!3e Sjs ;»., ud0£33 o d SjtEraOoBtoda ^eas^jS 
acfffdg infjCBftcSj, oadg og saSj.rt"? ot3 t 03aa Bxr&efdodo riidjtf smarts daditfo stodjatdfS^ | wtidri© so d rfetfoiOsJjS li «aoQo3 a d 
»X &ia«c?ctio B drf aft^o Ekiida do3aScSe«Scrc>riE£d,» 6>; 

ototo Ojsc&m bS(S odKriscci sjjojia ^adja zljSs! oft 5toa£)s4 
riraBAcdicraridGJ djetodo-otSe ant^to wrt fcjrnBQo &Ort j^bj, 
dg Ri^ocJ BjidrtjBi^ejs todfld a *i3 Mtf,»a6rtacd sfcJ ift^ <d 
cJjsaJs 4 (J«fj oocJa jjj-tJ{SaJjjis»»o a AraSn dartre nito-^ 
aJoAri^gw^do are* uoo-rt esJOrt as,asxrf rfq, t^j&Jeto oocto 
d.jEs^oSBsaoio acido* M*Md3.F30 lojasjart esadsto Srtj^a}^ 
d«art*fto kS d«» sfctsruffljj, (raaJGJeiJfcd Od a Softness 
cJajs4F-«fco fcjfasCT)3Kd S^coao ejocwon" &,«rt;id;Tfct> eSjebd 
erpsSetf eJjjcSss, ns.aS 1 saeto rteort sad oSj-ucSoS e««3 dyo 
aSjsdredx-ra a^soa rveBart sa3tF*3S,ti da o^rauo saanvc 

ieJreb daftJ r^u^ fceuji^rf Rj-r^oa fyed. eJesida tacdjSeiiS WC 
fccJadcdjan ucefe wsid sa'aeirttf s) e& Motto octaO treOta^ « tfg ( 

tl~s t !333jBrtja,c^di awoi as^d= <& Cj^c^^daq, &eri idj^,^ 
na o e 

t*cJo3o ooaJosW, j»rt I 

fisSeJ sfjadre iSaia n 

taartOrtsSfi rod i O 3 ES5« litaSt dirS 

tadctoaaspjtjd u aaDoawPfd £jad hbjh 
jjjii uaejoamde ^i ejoB^sljtpCOocJ sit-AScan ESoSaf^esJsJslq, 

tpaOif cf ETOOaata o aactfa ostmS uallt 

f^decJ ( ciSi, •**>., tfJaUoS ll» sd I 
tjS*,oSa? e^t! sra^^uartgrW* iSgj ctoaa,afc> w<3od«Je Breoa 
e>cS;> Q 7lr1« "n$& rfssrv^ Soli JJ3, ^SW ^cSjatsi^K^sforij'oiitoo 
ReSa woOdsrfcdjs ? 

3g^j, zjjmijzd'v: a^rio =3jyj:i sJa^j^ I 
«3 6 o3 iic^ja«ai Rcffci HU SjaedaS I 

fKrtfo Sftfo «aora> *j,S*t3s a ran ota* * jSedOT^sawaroSaFcJa 

bjfQ ctm?=d eJ^BjCJ £ aSAoSss^ assorts;*, ssfcfsij^KSSa,, <nu 
KE^Sdjii ^BrtiUda tp , rii$oS<& KB* «a» ttsfeddjai.oSsoBj» 
oBdi^ajB^ wsSa ddodjs tfWJj^da raasiraf^ *reCS»rt sat^, 

OgaaJsa Ba 4 i3.d.rsJs»a o Ooci ^nd (roraartSooaa rawMoadcsSOTl 
sJua^i ei^zS ftjeoaOoasid; BSoSa/'ijtsJd woaqiijoafieS d^jd 
a_,O^ES«i ovsrartrfdja wntfjia * oadEaDcd ^Brfa sSaod 
raacriio bJcSSj wdod oJsaanfa^o » e>aScS,,dcE&> aSeS taa^aritf 
^ia^Qcnrf ^eistaaJ aartda 'wscsfc^ tseseja* «5tfF (JocJo tfdo 
aa Q »;« rtji?3jac.ciartds 

i^3, 33 ssrtcedjwM sSjad^ariEB Sudj i 

Licaa asarat^d 

E»d\ 6>sri darted rtowad djacSaS, t^cda tnnorfo ESonaa ri 
ftsgoSa *^sJaa3d4aw 1 d» UbW dawtSaa, ajaeoasad iSjadaS. uodo *«to«, tfJ^GJSo, dOaJMtJeeodo fleedda « bjtiixtsi dartsSa 

JytraBOoasda « rfodadartt&Sa., SdSOfc gdari ri^S dg Sjitai 
Bocioi e-j^eajDeiiftl dou fcjj og^c^afooddd ddda daorlt-tW 
!3Bd esd^dSa^ dtifc EBBtadds wn oj^ortji u^oiw uHcd 
rH&oaari do3 ded dsrwifSa todaM ddjeddort jftp-rtjSS.fi^ dadsdoia daSai&g A add sacocJd i 

dariadaS ert dcodcfeS da II 

Odwltrt tod lp rl 4 05JQ3* iSJ^dda I 

iaoda edafaaa.o^d "mSjb^sSb^ iyt riatiarttfo sdjiaBO'WSi, 

Sdedda iesBiiud Ut^dgj Oedr tfdi^g atadftd Wiled 

si a^aarrKftia^ ifaaj, d HjCxj ais, aiiafrtadda aaiaatf.dodJ aeda 
McdrciOu^j dt^a^ oodda <^dd wid,,)* d$/l da^ s^oawlSa 
Sfi, Od, djod *j» OdiSa art *.e E»oa&totfa si^dS *Qd 
iraCrrejdad defied rfs, d;oBi3;ejirl MiiFAdd; Wdrfa,, ^riujn 
idadscd ■§ fljBfdUBi da &>saJO daFFSood rfossa^trefi 

tsdcd Soc3»*Jdcda rtdaa QiSOriad i 

nocSs idi t OBoiirf sSdrdsSa Sod ss n 

ftodajtod Sod SootoddS iSsostJeSsi I 

AO 80?t3d Soda S s drFJadrfa n 
eoda tsaaaa <3 ^jrrtadarWa o fcosacd sd^aJjarW^ doiari* w£d^ 
w,gS,d.edd sSocps, d ddg treed djsoatf^eJa wrt tag Sirii^oaa 
djftdOod feswatpa&rtwif) wed *,? uadasoSareda &,( sia&oawort 
«ad sacsa dartrfsi „ dddd «-g ddcarWsi^ aw^fcrirfoda aidJ 
afcjaJk.ey*^ SiS&JArai^da d S^, d anipidSd t^oda »S, *^ 
ddrWrt wtjte" uddd «gMjdra aairfcdossrlasScJoda «s^rt BjstJa^ ed s ( o deb *j« rtadwWa adtfoi wg tf<Jre> Sou 3^4, saw 
edr .aco* ri>od wddt> &* dcdon^ori Jid;*or*dd3 « n^ogicj 
ododd $J%,t*eSU & ri^sfc &^ rfadarto ^s^an afefo^d 
bj« TOjSdciiL, i*V t - tJc( ** ««* C S WBStfa BE,F " S sXsa ° 

tfsc^ dBj-sfoWBa riiJfejS II d » 
gjjrt cosocs© a^ dtsriod assort i 
t^oa t e>rt<? *js*~;j J d_ j oa.rae detfd ded iiw d 11 
ftj« rbdwWo Ki^ddaiddgoyi edda nrfdaAacei d dd *£) eddg 
t-orfa s3jhvE)3o, og (MsJ SdeJoaoEJa »co3o dcttodc&j-odo Oeid«d 
4& $.33, ^E*> QsS ;3ja«cJjstSo3wS3 UadodoKSa «eS t^ t.d«a 
W d-d, «3d d daddja^rt Aa*^ sAraekasaraSa aSjoe-dJidtrfaJiti 
jj« aoej Rda fc aadrfossod 3s»rt sjsB* ^sarid ooda «§*i» 
fcdSa eri h# riodsrHfo pa* dMOtaaasSg RS e*^,ESS H S Scto,, 
eScdan^esJtto S^ttS^-ckdcSs ocds rfee nidJstparfnSeifc (f«*dd:) 
sMttoort tf did aode^jj tarf d tfnHtJried„d e s^ tfocfo s!,ras>dj3d 
ajasia Uauods 33 H wJcddfSa gawidetoda Sd tMdctfods dco 

tfjaodtli » E&JSVdda., a^dad^ OTiSJOTft fljat!3 drf,E5Bdtto 

#t dad d wodd cto„ ^i? rtadsrttfa Sdo^ Wd 4 ;Spioddg tic^Ata^d 

rf;dad wsacS i tlewrf i (Sadad wood usJu 
dadad wodo £>»Qowort i iaVociO w^S drfaa Sjsdsd uw du 
dgreD&d E^do fcdad i t^do rfOEara fed d tfdeJ u 
ri^d) iSauasTifodaiS i tin d aic&ddsSiSoi: todod i 
S^trl daritfa aoorfatogna/i cJjsd eai3 ( ia;>eSwfc> wrod,, na^otood 
SiaVaS,d ddffo., itl «cac Sjcl: Srfarf asfdtia csrfsigrt asdt 
Sjaefi si o4j«id sed(Ja H fljKi«i djed tfjdatcs djBtrt ES»(i,c5ar\ 
6^? rtid ntf SedoJoSs dodool»ft dosndsa siajiMi addrt wooori 
egojo toortdoid dj*d«toa *da # dtBao»Jo« 4 «odifiada!,d »rt;a 
rWrfa eSjmS aSjBertti;«oda o*lo4fct*Jo ewl 6^; rbdwHto sadj toocjd &3i fc c5 Sdja SS^tSS wonndi coda ;S«Oddi wddjs 
iSjsBMm «ddS^ ettdjao^sfj »JJc*> rfdds d ori^ri^o i^cds 
cfe^ow orijaSdj ri^jjsoeod SjMtpjfcdjdEfr Koran &;« Ejnaoiwcla 
«cfd£ OdwdijairaJarfa cr» t »fcdca rfjidtf a Grtjitid s^djBd 
Ejduan koda 9^033$ SoiOdSii, fa»da ^eSjb oda 6 u oJjrfo, SU 
triage di^ QduS OjbbS sscdfto a ortjaSd {w^o&idsSa ri rfj 
CradoSw eflSa^ S^riwlf sia fcF-JW&So Strtojs ads *ja dofo 
Kaddfg «»d3?.d i,rE»RoafeJds t^odo OS ^adrt tf «sart <i£> 
©S , jsod& add Aicdd $tfrt l»awoOia add leodoj ? waijsada 
toaMDriaetaS, wo£>*> iye riadarttf £„<%, ess, tfodjsaa d^d 
« "«© EiaSa, rfjst^rf « EBadjritf djdEto t=^n aJjwn edj S.u^nsn 
isi^dj »_,? MrtH^dnstfda tissues AezrSoSj&czStiQ ««4n«(sis H 
d_^Sj &AC33 d 

otCotgi I ssaCsnara c^iBaC) riE3?od> da u I 
TOtpoOTs Osjadjacos tiod, iissu 

SeriScd odrfa oarto sJottd i 
tfljutn S&Oe*SS OgMrtsS rtd nog 
&«daeJ t^c*> tfoMi) &din fc ?fcj' I 
wnd todds=tfa&=d ddata ui 
aSModdSst addd.ccto ^aairtjri i 
datoo OJrfjSrt ScJafidaS., ua.ii 

tn*^ «38jBS b cafii t&asj&jh t*dr\d fcdaaswd tftfrW^toS, fcjertsds 
rWrfa„ djstfdjsrfjfia art fcjtraoaatscto i,* aioiiftjed dsdd 
atqSFdSa^ SS^ dBosBjgSrWcSa, odansSa, edri a d dadfto., 
aroOAdda <*sJj9.,fc^ wajaSjssfo tSssus ate^cS (ye tpsridSd 
aS3,SKi3 sJjOdsisia. EioaoKia eSaada-l^fSo doi^aod a SoSado 
SdftfiSda esad ( S3sn tyert darWgj slsS, aJe«to„ 4j»ea«.Ad„e» 
fc,? iJcCnawda 2o3.rfoii ?1 4 odd natf rfjacicad AsaJ^-jJoSjsodda, deM 
^dd Sd^JOod rooncdarad ds> djadttoddoda e3srt,tofcdde 0il _ eras »Mo^ agrg 

diteSfS&osf S>M.&;dd si«r;» rfctadS sra i 

i±aawcJ*j^a*> da d^ <adMio3a dcrtsa cJcdiscraoriKra n 

»jt sro^roabrfa fcjt ossoMcodjdi ^dodda #dSdaK>««S 

cod %,e nsOosKCfj sJ^ai fiera^dja oafcsaeAafcg rf QSEStXa 

«nd ds aedoia wrfort es Bawd OBesdarttfoBsSfS St!u ^odtfrSD^a 

owctoprtdd tJjsdrWo .Sd3EPoe\»da tfjafc^oio wduda SjB(doJa 

djadrttfa a,e rtadwWg <i,tA riodEfiS^sSoBndgtia edd sS,*,*^ 
odd ajBoas^Ood att^Ood Bad 4 *sft,<fiaocS Sd^Rod, daoi, 
S^tBMd So*^8,c0sdcJ cbdotiJiontSOod dj»3ort<?cd Saotj 
widFrinsrio So *_,( «sSoda<SF-d £3;ai wrfirijs! addgdySOod 
Wdda £>£oto? "se^dj* wis eacfeJi, e^oai i^>ddOod oareai.Es^d,} 
ijaj ssffBj-ii; sffsJo^iUjtto wdn ^^rf^cddo s^ kb©o sod 
ri^SjdKte. bS^jis,***. &* rtscfcrii? sagas* »si t oand, dgtoosqre 
wao3af-da s3£dr-<d wW rt^jOOritfsJa w.a^ej&i.n&^d S^essOdbes 
rtadortt ds»3» OcJ-raedBjacsF-n dada a*tf u oia iEajrJ^o^Ei dads 
Kf^dw^SOod ifjsOdada «dd droSa daSM^dFrteprS eajto, 
>jBijrij-ssi;;ndj^,-'a J JJodjOBO&ftsSaKraBCiSJart SS^ aMFoJadifci, 
eroouadroa Amda*,*^ edd djsiSg; JeVadHDrt iJo;;od.-,cj« 
tn>doariji,«0<y oddJB SosiMi-^djrerisaacJaf dresadoi^da 
dcaa «j;S Ojt. es^d sirea^ jOdSUc: dda B>oQ3d ajj^n«Jejj^a 
roCoJadada AS^d asa^arfe^ojaoi wria.s,d e dj add* cfcrasBdasreri 
add wbo» Sc^, it oddsiari BatWaa,;*, eada &qiaijnaf\ sSej 
ojada, eere QSssa., daasaO jJepa EsSdsia,, tfoSjaraidg) dor^djja^n 
drodaa.d^da *e*fcdnd aarHto rirN^rt^jB d MSssJi t-dtfai,*^ 
dtitodEjort djae»i»eMEfc33rt»a,aj, wdda an d jfc-^ritfddfjja^ 
si QDswd csacirt tp 3ctfaddaada.S,d s da aSa-Unad «dr 

ai„dat orisanad &$r, ajd joads- a^drod »dr ^SfciSa ep 
u^, s=3Js3Bnd3a,d a ss 

uari dartjasw^o otf»a Saftftjtds' eadatt, at»dwod 
«jwdw adjar«sl d-.dOsjjwF rearus ^sa^cred bjta oobsicJ 
csrfcdja UertoJo j^ddoS ^ajjdfJj^ WSodrtjB*Jj:A,^a, rtjoqSritfS ^ dta*> tsa^-cia-j s&raftd sid 3ta Sft-stoai^q/HpO 
sS3JBBi?3d3 i^nssa^g S oa ^Sj* " 33 ^sd-s njctfrftto 

cS& »«2a s ri, rt.ccl'Wvja tscb Ue8 Wa^rf j a <w J a BssS,ny:*;f 
rltfida wtij ueS afHjo?»» J 3 r-j M-d ceJ ^ e5 e^uo^ £*,& 
^j^. ifrttf^ d^ta^d ■^-tt^ O) d 0fc rf d tj^aJj s& d^Ewd 

OSeJ^nBAd J^fOTj d, SS £S Ou lEdd S3 (d ^OjJ-Ad q3>;.a 

nVH:^ nsbe-t^ o3 jfi_ t ri<!>oc3 ^ rf-s"i e oriJB SsJ-tf sSbs s&raea-' ^,cJ 

t*s ( oS t.cas « sanficcdw/s ra^s _ -'aEja^snvccSfja jj 3jBt5i 
twa eS tf « JSjt? U5to do si-atf r j,& eS ecsm ds si^ai r 
tjESFOSa &i« * t?a Ue^tfJ >id« da So » & dFEJ^cqi ejs 4 o a 

»a!c3 i a4,rt EtecBD* inj^rfn a^ss\ftrwi!\-i ^jessa/l S?,* 
B&riaAjfsi ^a.4 e^a o «itf as! td -'3 j a S,_jrfj:3;> ^j^r ^ sSaqsa^ 

BSjtf &rf^?!!jdfErtt$| , ~5Jd «CW SSi3b, « 5J-.1t BBSS tfft.03 SjB,, 

*S u BS'jSi.«' Sj» 83—E.aJ a; Bsi,cc3 , i ,afaia s^S od sSr-?3 rt oc( 
4)c3i ?S3W--ori^j aeSF-jJrWa rf t si ( i'd i iJjCi dA;d eJ los eJ o^-s 
rWSi, tfiDroajd 5 tfa^^aS js bj-cs c:o sJ_ad& £csK Q -5s3 a„ 
da* »eJj~e3ej 4{d &«3aff£; cmjsotIjb cS^sja^ ■ju tl sr^~'3 st»i) 
HiWa^a ifisj evc*)& dotfUB" aa^aaj d:> Ro^S 0" a ftafe3 ( (9 4 
fc^ nsooacd ckcSrt oow e!ss--J=t, fcjfrtoa 11? asjsS^ ?3 dca "^ 
E)>as,aj?J3S J ioert tocoo^iJ E3^ii aa^a s,sbq 101^,0 s3on3 s 
rWg ems RBEir'fSjd na&is t EJEi3 d-s^c a^ s od o 8 4 sb^S 11,0a 
rt^eg Sa^iciEj^e n^a rtjc(pil^S3 tfi^Sd^oijjs dt.*i artA^rf 
^JoiaacKt, OTJ&s^a ci e CB«nWsSii »f aci o ^r s^rq^Orfjo ip cro^Tsfi 

*g*Ci & da «=idg SSraaJJ, sJa*. aafd^s ^,sJ*^ ^AsnaQ-^ct 
yuna sto ri^cqS t^dcSa Era^ssij- tjiiaa ro > —wSESda i,e E)a ( :SDa<Xl ao 
ijf n QtKresda eJ"aBd w o3aja jS osaOa3aja StKujlrSR*. rtc^S 
dgatojs tfeJjSdgwl ja esdjcf^ rljQ^rt^S^ dta«aa B tf fcao rijeqi wSetf itfsJrircf WKtcJgMiJE voofciadjiaci^d *5dtf raajoSeJ desj 
jq^slrWjQ aJpESJJasl j&> ^rttfSedda **=Jd Sa^EJrtfS^ rt?6ddda 
woG3 asJrWg rt-dorWstJ%, dodsSrija Ktaodai^tfo K-djititf 
s£i»3t o3a starts' «wtaanSa, ooioJa aid rt b,eafcdan/;:3rf 
sfcu&araJsfS^ stttojjffc SsS^ euE^osfcieSiiEfci etf^sswOrftfo tft«e»rt 
»^ rtodsiWo rtjBSraddjjdcijit, itfstodd as^tJoGSa fc^do* waort 
aJdamsSartiSa d.iQcidcj dgrs (id citf eiBn= t ndd d^ra $3rtdO 
'^ stou,ns,Ei ^g Xyster '-ib^dJt iJSsdjs tsdsiOrl riaU^d tM« 
ri$3i„ ajsfcKij sirfi&i, wgofa ajjrfcslde iMswi s^etidj a rta«T,cS 
OBttarltfda., DSodsnjgsiart riiSafcr*, oajs&j^ sJOoiMidda fijafled 
oant^ sialS:^ nSjSJadctdSa^ sjSjB^fSdoefc. J^erfOfc isto^ Oaaodar 
•iSj^, jrodiseSd jsnojjsWji^ S-rajoaicida Sj- ejdOook riadartw 
wasted* « u ^j_, sia^B, =So:^LJRra jjadjzp^rrWa osdd ^4,^:3 ^fciirt 
■v^si^ fltf9Jit^ji3 Sjicjiljacfcj^ *vf«,4, siadd sdaWsroia ajstf 
•adcia Sw1CO Q 3oESa tsdfSa,, hjt roooatitfa e^ocjjBjei) datfd,, 
kjdcSddj Sts-ntfadrt ^dtSeSoda apJwSOocSci j6etfsrortoS,cJ 
a,« riadarWa cS^od^dadd tfws,5»od;>ci;djB H *>o;psj*, i^d aJcdJiroja 
oaadg srvntef otfa sJadrfVa «aort SdrorlBJeSow aaafcfein., 
etA^tfuaji ijjaoSjiJi^jCs ay siaddiSort.iB fflstSodo asJoca 
tJjsdSa <3!jd£JjB ssawd saJrcJtJeflato djjdd^cdasJ^ <s<jj riDdoirf 
uadaeij ftjtoaOoBMtf *wd tuoda sJaijwaJa soudga a^ro^oa 
cd;3o cJjsiJ tatA> 4 d owaj& 1*^4, uwiseari ijetjjBl rf-SfJ-do tnxto 

ataaij&j i^aaJac-Sdad ■SfqSf-cijmcp'dg S^azQoaead oad. 
»*,cda woSfWfj\ rtadaiA £>£ aiisin Ho&rarKi EcS3*,«! »ad 
risjjSjiOerart eto*!, trwdsSo tro^egrt? tfSe^* SB*JweSdHradeGfa 
(ssJd i-OSsnc! 3Kjri aKaErajjirttfo itoewatfrasd ctcJ gjotsrttfo 
33o t ffc H astfoS-rascM,, sSjxCJufljBodd^Sa^ jJciajpfS3^.iS osjd 
naCjdflcdM sa^Oet SoSa^ BPoaMd riortaritfg rftJrtjsoOda^d 
'sdBj cS^a^oSsjan a(dFdjuod.d Susj aJ^tpsrtrttfsJs^ &atzt 
Wmocto &^« ricdoriv'i ^ oaicda Uodcdro^dSSs, drirjjoa. hjt ikCojb fftearnfa o r 

0^8 waradsrodogJ *ioH»d Jdmadjig oSy8 i^bto dyj^c^ood 
S OS i,adj usd Q^ak^ Mtodd.o; m q5 t3oda d^^dsJo SF^Fto 
jflodg^© S£j tf ssOS adsEJUB u o&cd 18 sto u ew d.fctJdgtfasj ^J d S 
sJjsoa rfoaS So^ ^g> dEir^a.ej^d »*dd cJodoJ g ^jt^^S 
rtaodtJsrd rtoaosacS ra^fSsJow tSoicrfsrfa, ajii^ua <ssnsssrt*>j* 
Sjsdndod =&3j, dMjOBd soartritfcti BadSa jSadadddg rtrfadf 
nad St gS^SsimeJB riOcdoo as ^jJdsii, naijJrtrtd»C*i Arastpsta 
£,d oootSofa oadragoJaito "^Sja oda ad t dg jJrfrfcn^S 
s£t o&j&ra&oJa as* ajadrWrfa nasJa ttfra£rorioj& sidrea 

do.3E)S dd^Og cscUuis dddosEcSrfa S»>?rfctfjs(*a l 3D,t3 
aSe sewS ;$OiC*B sStfdOSWS »(S„tg BBcSa tSESrfJidOad «WisS 
oioti rioaJiS.f&i^ tJtstoESO^ add iJ SswJ irf dyrfode^oi 
ereisSjaandSB SS^e B Si Srfrt ifj«Ua u oaia &ctS*„i;rad 
aMnrzrcricdaS:! * Sd d dg ur^ay) a rtSidrsrad oS^a** 
osmrareF'oJM t?«.ort rVa stride* onra-dow tS^S^ tftfrtaraa 
risos^cJji^rt i3jdc6*j BeeSa daWiia, «ddjs wjspidre w>cdw r 
dj^ Krf idi^ sna,:«;cs3orf( tarfda rtod Art sojA KWjj drf,d Seso 
^ij'j R;3a A£rU> aSjsrtood adad-SoSa^) a^anssSili Sobs 
f^sS^, £>*,tfdg O* bok^S ? cow bJjS^jI ftjt rtad rtito wws,d 

tfJ!)«!4,Cja o QBV), «nfc,rftfgd d ^ddrfo, OS^fc 3j*eeSa3, dCfliJS 
4!»rafi odssS^ smS^c finds O* i *"j f isgo ssad dorfuaJi^Jw 
doStsarfodg S»*£ja Q «) Soodoia awaja ^doSslj ^jJj^eda dd 4 
dfi tos-i^nyj ngoia (fJ u 3o3ao5jjs aa^o^djtooci d»a *ac*w 
sJatJjseaSdnsnd aSi Ddja swsla rf^, araja sSjsjJCW^ica^rl 
rt-isetfciudg ss„ jraoSa Ss^ *>odd Ba»orttfSa^ ft^aaecMa ort 
Refto wade ks »ri« ^„dMa rToaScd g ^{Di^orf ugoiM. SosJa^scI 
erode) »sid sredrtrt^g tfd^tst^, art w M^Srt^ aiEfc^ saaru 
s^,do±ids2 «J«. aroSOod Rji.rfa^ tfi^dda tojrt woddrwcd 
tStrt^, Oodjd cJgEoS 4 wocto fjoasn 9 d»l«dd ^oddeSSa S3 sjq, 
rtadaifc rtJB?«»Bataad aod» Mcteia wg wdBrt taif KjCisSdJsa rpdo-Midsicb »S sia^ rf-atd wad £>co:>r( tjoiiJid^^ijaua, Saons 

atoa^g 3JjBdrtda5a$,ta mffj^odo dd ( dg ajoafr bje Esnan^Sfj^ 
drfFJi)* J c33 a iJ' *JBs> jJe^Socd ctjasaorftua sjrtSSaad ft, sarto^qjsSo 

twins djii 8B«3 wndoKSo acdo sSedrttf naKdjsQd -ssSj^oda 

dd^dg woJjs.-djCS:^ Eoe^jJjSjCs^d !333js; ^SrtOoS dad,* 

ref»d aSortJufioS Sj»et?*iS J t3 «rfjBfi?a 4 Bi4 SjeoadaSo astir! 

3j«tS*>S,« <*£> rtroddB sSWiJoifci -id^ iSsiJjB ddsjDfid osus 
dslo, ridjRsitid da 

nosddl toijBdd jS^Mtasda sjwSjw jj* 3 " 

rtatpadd s&sra doasfcd $„# j3j,3c Saoddi 

atosdd daendti s^SS Cx*sf djso fccjjd 

Sjmdd EfcDdd d_jdoa03;>oS(J ijsddii 

Wraa gaWc&>g ri^oriod riaodd daoc"E5Brt3ow Bda^dSa^ 

dofcdad sJodjafEi^rEaf<TOrid =J d««43rteod rfoS/iai/j . 

dstnesSdawd ric^sort "raia^dF dj^ES-tSBPidad ded&ttod 

rtj.AJteJ,^ <d {Jjseddatd ris^nort ^sra^d- a did iMSto Sedtf 

(Sou tsj^sSsji^i d^, wdd da/crod sog;s».!3td tended ^^ 

e j ^sttotee so^a o&ad de ricraddS craBjOaadeioa c&i^a 

aijsoejdoss •&&, tf^tltf^ iadD n &Atria<£,dad Eisi,^^ ^3_,&>Qda as K 

nodrt^JJ w^adaaAj, rtejosto ^ ddjdgaja «oS saajS^ ^a, 

EtodacOardja rtSMK>^rE»nd ■sjJj^oda tfd Sujs SOoSsKto H S3,* 

;foa,c3D a d m doj^SOaJaa eS-raoado t«^rW assfcteJi, sJdb-sok;.^ 

d o dj» wEdod^dnedtrfModdortasrtaSjat^docJ-iJojseejjSsidsde 

aodo S«oSaa*,d aod d. jj^dOoSao fJSrt jmSoSisO iScJ^rorWrfij, 

odortSC SLM^djdd ^e dawaoj^cdosfa ErfF-rttd^otoJa s_j?n do 

rttfa esdjadr ^atoeSeiii,, Arcoaiyj isa" d,tf u 4 d 3a, t»tf Wjtf u *1 

ws&sSjWaoirad *j« ddjadeacdada dorf rton& iidi^d rts^tfri 

Jids^t^ sdaejdjd^rte 4A,3 ^orisjard ^S^eJoSag deiFXin^iJ ').:■ — r-C:!JE:= P':rfcrttfj MJO 

rt<& * Sjaaa^dd £e£,dgd. ^ogf ^^g dcra^wrelis ;aoda 
aSjida aSSds sides ijfdtfojtieiiodM .EwdoOrfj* BMjjjDao,*, 

rtortKsrf^ df^FJfoagcrtaja SjacCtaz^d. 'rtero xa&^O^^ra^c^ 

KjanacrfaraSSj^ c:c3.-a:E3art *jo3jb i^cEroesoataC:) rf;£ddcoS J ;J'=ndd 
ioi^e) ett&jfaoeb «dSja cda tst^t^BsaeS dadorssJ;^ ajsU u e» o iJ. 
'ejaj&Bdww Scdwsi} KsatcdJ*' — yddF'to. 'ttae&dsta^cJou 

T>S t WeTOjtO JjiCOSrf i3C«5 Kgn^i djsijJoW d^gON), ttdjOSMlii. 

wjjrtVg &*oda 3S& et g*J Kra^rtV^ *sJ^,^,d wddcrfs, rte»»s;. 
"trfj^oda bJJSk^cS Ksi» t S «<?3ri wcJOjs WiJiyoScOcod <-id. 
^csa SuS^eJoiag SjsnadarWa Arojcd *orfdsso?o3swScSs« i=ij,4*i 
raatf. 'SjE^ci^w mmaSji^a g;:Jjd) ^a_,;i;s=3ooij saatddg 
SjBtpJto3,d. -^§ m^rfort id^asndatji wcl>05d^ ntf tjedia} 
j^sissft BcGowtfa^ci. ijf^eccJ^Mi sotfci Sa3a_, ireoacaaestie 

aflooS & ")-^tii tJiJjJ-Ji-w'.:.! jj^ci'iicddofs BStSs^ tSta^A 3 «ied 4 
Si s5d t cig aojBtsi^i eszij^ daSJEttEdiasnd. 

ri^So-jaj-,; 3jiio-Ji>.,i3. Sj-iiJ^iiii^BOS SBS^oiJf Krafcrf:S ftjtrlodo 

rw"a we a £3B t jos^nagcKui. <^cp wStts KcotpmwSj, rtodaaswajacio. 
•ortatitf pffiSoj;^^ wijijBeoi.sa w;;3a ra^scrt ■ r sciJjs^oeJe 

eysiyMi, ^;-,::,'j Sdaiafi) rias^ssjria Si3~c3 essences iSJapdO 

dSLisjocrfaa *«icb gdaFESe ?' «aoc:, stsro^QrtftSfc 6e«c»rt. tfOcda 
tsdeSOod ajseiosotn »»3d<y ' ddaFtreeaSjJa,, Sett" OocJa 3»OE3 rfad^BEdcla ert ocSodilietjjSe *«*) dEJordsj aodo j^i^ tfc* 
tfSdddSo iwQJudSo adidSs BJeslraoSiBSdodOoci adrfjjj» 
tfoa 4 *)e*l *^dtosSodj; cow stodtaSdia »,*jbocSo 6,crtoctori<& voi,& 
>iD3q,(5 oetodSa tptrtojaeSS eSgaraaoJoo dsfo, roafMsIoddiS 
a&crijBS raa^cfc sjBoSJa>to,.So&> d^^oSeda* aou Sj^erf 

^iij^ods sdjjjort oa«)abarfS *>EBsd cj^OJcdoSo, rBdfa &>e^,aL 
TOfJjstjjFJ* BBuafodSSo^ cdsOjtoa E&ratiWKfo ert toodi rtart 
oi^ d u ssJ s rtdfdSi^M^ noeioJadti&rt WalaJudjatS^sJi essxrfocfcifSo 
cacidg) e3=iofi> 4 ^Odritfid), 3ooK; diyiErad riiSrcIS^ rf i^Rrt looido 

n*d&- *to»& 4 UCQoO ^d^KfejJ KCMJJiJrf, ilOWOKil ODtCtfod^SJ 

wdF-rorrfo, asoc3JBdo fc rtnsF-tsjWarcto wtoosdetfocd d^SSq, 
asSdmded dart tSesoda idaod HddESDd^EJs a dort3( na« 
cdodS ^rt^fSfja osBdjsdad nastii^F dodjS ddtl^ »sd ( Qs; 
ad a Ood 9,,^ JSjdrBjSj ^a^ oou EgiJ0d o oadts esdd 39d Sng, 

«3jaefcja(S,dEH>ddo j SjBartjs afjj, dt), dcodoitoodsl tfri rt 3 i3o8 
cftod saoc&da^ ttfriji^wdsto aowadsjt^ ^,rs3*Ocatido 3do 6 

QSca*.ds£So3a£ &/EKjQa3Ssda Oj«Ood«jga aJjtfo^dd 
KMiDodojs Mjjtdrt ^dasdd ajjoodwra Safari eaorwtfOStJtS* 
cred o^cSDj o3 o*,Wds H t3e<J (ltd a_,;£>eoSarW jw^rraft a^eda 

as, (J i«4ido t ibjic±> dao^ntfs}^ tjfpictaanujjajsoda odt) rt 
riorniDolJiri wadj acto*jd cJjrt.rtito d;Arof;£dsiL:nd a,sS «ij 
rt*<C ^Ddrfcda oi oa.afasia^ "ig> rioaefizjtoafcda s^Jj, oodd 
z&tt^ae j^* i>odiJ <*c!a09 Sosasd aodS srairtjaVo^OB" *«3 
dajada a» ( iiK;-tiri**a djfcd^fBS" rf *^ aJj-odod d?Sj,rt#rt 
vocra—riarl d£, — s^*, voade aJjad^a js^ aJjitri ( dKd 

rtSnS dtfdtjdodda odd tf^ijoJjarrtjdgd d.»jq,rWa wdS 
Ei«d^ *«Jat5cfci »&d a iasj ^Vi,* 8 ?- "j^Seiid didg j^*^ rWa docJjS iSSdg ^duj}^ wdd iaoQrtia sSoassdrtt <^5jci owu 
wbpb" saaes-c^ntfo d a^ij uridg totfcj dsa &«isn dati^S 
rt!$SFeS,:t)S5j s^Ajj aSjwri 4 ssart/a J^ ) #j j e*ra«rt i s3's>)rt rfasad 
ojjnerij ajBrtjB Koss dcajieri^Eiejd iaocia sijdoziti z37$3 m rW8o M oifl'e 

^« ta'Mi.sJod sSasei 3^* ^dsJtasfc ay oaodsjja i3ria,rWo 
f^t <*d »aaiSa j^fiKSrsi woffle ^da3,*S aljBJotKdg 
* s * «f>lp- OsS^Osf expeHdgSJQriad atosi dxt^SfR >*tosj sao 
aj^j* ««SaSieig wc^Oorf oaS^sJ U:4aeF£ i t3»-'a iadd**fo 
ccjace.aj&a "scSBj^ wD^drijEjand tajsSjs aadCod j3oarodo3jwrt 4 

cfaSo, esdot^d dUdgdasJ d*b,rWj» asSa^OS dadgrf ad fl 
Dod tijeEl^ttocjajOrtffnos S^SHa^S* i,esS Si siwadiSoSa 
o&ca^cS-a ^Sja, rfiSjBs^diraricJ <*da06ofcodd J^B wc^ood 
^A^USr w^ fc firt ^A^oBtJcJgosiwa JticBad *Sf d csjSrt Soaasd 
oae.(3go3ojB ha "^ a e ^dtJtiij ■* llamas .jnb^.arf ts^estoac^ 
DcO t^,S fc d ETOjOrcrfa JasJawS uQtSdode *,e£ naosaSa wsdd 
22i3odj ctf _*,■*_, a,ja orf,( sJad-rcEdEaanel a25i_3So Haoactoraa 
nag <3 oacSacs tfQ0 d sa^Sdow da OSfBiiaand 'oodd djC^orojS 
sS ai3 d d-jtEsSr^ijcl oj^--^"rii;jB looBe O ■SoSag <"*efc>T3 sSHo, 
aoda wjjSf- '-do eUw_>b^s «£(■» £>ct3a .3 BiSrrraa Bdr^ Sjse 
tfaeoiasa* ^5o 4 o «aj«rlVod v^nanrt a sJ^Hj f" *^ c^S? 

wdSa sScJ*j,s^8S> crfaada ESdWjES^Ssj^ae stasia aaB^sSj aouicSa 
&j*cooccJ Ad^nBCOes Si so3;i3:daS oaa^jred 5»oao3araSa 
aJti&i,a3,Soda At^naosoBa «jcK» ceJoaot^O 

fc^tjacaoaEinnd^F'Iti oiii^d^oi) a&sij ra^otioj rssSja wod 
sia-d oS rcisSo^, «ad aa^p ucda dsaiSa « saySodagf waw&XBada 
fcj( aSoJan^sKS tfd riooapc! '"oijS bseJ^ S®ocsoaaF itfjBWiJartMata'o 
tamtf^&ei^sitfo SBjri tsSasos^SrtVa t#9, dSdg Sad ri.noda uc) 

Sfs\ tff*Fa A,na_o ceBD&3odrfi,S trfi^racoasii BEoa^i^Jjsje ODuSaoto • ij<y;g ir 
KZjOizii ciSrSsa Hjao:«;afJafte Sj^jBeoB^WcJjaedgJ aid [i 

SEj;Fa>SKC( »ccda. tro3,c&8a?Sctoc£i CfjaCid eix&jS EBadsJSa., 
ijoiit^c, tie»S:5rt*5 R^i ****■«!**>,, RhdoidiSs «jaoiror^33^,tJ. 
RfJ, SO;ddj sdiccidcirncS. KSTJjic^dnscS naoAKwocS SjaratS. 
KeKa Jwsb assafc&J^ nwQSjaona ojqiJc&imS fooSdartwaarl Sii 
n=£ Srfrqsa azp^fSMd sidEacasarf tJjaSrt Oee3c0;od rfurtdtfe,. 
eJjsqc). tJesa^ritf a;5i=&c$ "roejjS SiOjrtvsd tJ^dsia,, ;fl,jae©*i 
ttsjtii£> t EiiSjaedjaenij tfwSa eJjsQcJ- SJEfcreJJsatd cjadaus^j 
oJaS^fc-^j Stiis SjidjJSJifcg »?rod tSjifSajjari SrfjtSo, «Jj»eO odeSs 
^esdS a !_<tfrctS SjirKFfJa5o:a nojjrta flJarWsla., fljsoSa.,*! tscKt 

saaa^a". a^saanoDEsd aaa^^cj fc3o$;roiJt»;oci aJjadfcj SyeoasSo 
aooOia =Jjswna t^ods Oqfzitza ex3e sara^d "flja^oOa •tojOJsfi 

S^D^j^a. ei'ej S u CC3S:tc. £.■•:;» sheered (^(jstsroo 

ecc3D=*)£< aoS^sis i3;coavJt3BK data caoeKjJs;;Q sdddo 
UccaaO doS etoa: tforaax.3 »_,!?• 3sSwBa*J osg^ Sdc 11 

S.i^Sa. »3^ «S>>SOi>d £eE53rtCocS fl-is,?^ iJjaOASJoi^qjdacJ, 
^oCTOjO c5e»i4ri«rtja s3aaiO e ajj^djaaciasla ^e^s^rfa. tJdsjo 
SodfljacdS jdvriaan esdsDfcciiia. (Serf q^wdsq^ eJjoajsbci tsitod 
dffc, SoEBsd SjaacfeSa, cJ3.ii wa-u s dg sijsSod rtartotoSa,, utJOo 
0K>ad3o£to wdS aaatooJ;; MSJsWa., jj.rosua, Eg^aro* t^dwl dt^ 
tstfa. art essSSrt oaili»fcJd aoda aMoaotoia. «dsi Saodd 
cmsjSj afljacda Sob sdoajireriTCd zfct^iSBd tscc3,artja fswiS ■Jo-^S Eradd^OfBfl Ajs ?»;3:k>:3 Kj3a o3jrt<? S^ig «»o3»s 
dog tfcj cSdgajjja ^dcto $ a Sr««= d«~OT Q d *»eW V^lS 
edaa*,rttf assoas^ »*k*o, »BHs,qSF-ritf hd $ cJ=r S ow rtdtfaan 
(jcJjstjSroin:! «>s3d tit3*iti ;»3c»d£ &e3f-;!rt<3g t^Sj S^trart^rto 
•& jO^crari^tf rt cSft^cfo «g t eSj-i j s E^tfaod <3nr;J 30,33 sea 

■"Jc^rWg tjirtSo^fS obc *,""{,o was dntf C>,S "fld SjCi ^JS Ot& 
Soj!fl.n»n atfjsuWiesirwS risjsctSoSi rtso&S aJdrttg «Jja !SS tf Joi sa_(J 

aSs aSe«o sfdso 1 as 1 

eS fj^a, £)£«! troiJ tSc3e3jB£jcto (racial o»e^;g =$C>cri iS^ s^Otida 
EfcrtdrfsJKkj, e^Bifirtci) £>rf 4 ri^-la t.ciaEJcSa SiSa, t«S rWJj_-j 
*Jrroi e Bdre« tsOsS wocJ tranac* eScSS *»[£> sw^rltf - ^ a <JA> 
ttW^coais nartoatEfci e^oaaS^ oaroei tiart oireiS rt« OSt mil mi.*, cMi-K 

sSNd,afo to^kS*, wadctoqJ c&4 rtdo joatfii^ rJ^, *„ rftocJ Sfj^ 

SocS Ednrfod ^tzrf rio^rfa i dona n 
jotnan ^>rf do wje^OJtoirteS f t^nncdm ■ -aoefo (^cowuoa^d 

^F?JEi3Ei^ Aj(cgOCffi>©?3 EIT-Q I 

CssfeJOafa aSOifjatij sisdjd^ct «Qtl 

CKSja»3_) todrtocJa JfloSM^oan II 

OcSrWsJo Btf.3 K3df Jtotwida 1 Io«l twSeJjOiisl^Ed o*ci 

WWJS JSSBtfSt^ wa^Ofi*, B--daBB,d 

?!«!ij£dJii SOSto R3, 813(3 ( 

e66o*> S.S aSOafe fJ;J 1 

wJsOtfiSfs S_,sto JtaSsBO wsOS BreeSa II 

•wfq, »oioiu3?si*fl> u * HWdSoSsJ} taoql tf!^ wodd» fee sraCtraM ri.ebrW» «J£ 

BsVaCrfnoS 3SdS!j I 

bw?o u *,o3o<to trowsoa&cJa siisfott a 

s*^j #«. ?(« troaJjM *sftf rofti a 
rtj»!*!CdwJ as rt eSatJatJ iposicJJf ft^e^sJi*. ri-^A static dtl 

ijt^Q oii-dd ^aijfli iWeia cfosc^ij^ifoS n 
rtonBKtJrfsrt rtart sfdcd^oS i 
s&orivsonart s! u erraoriad"?o3 n 

cJbISsjS ocJ t^artsJSeJ sada^e wc^fccnyJ Son rfjaSd SaaS, 

aradrttfSa WE^Swi ertabiis., tfja o 

aSf# rtjsealsJo^ ww^i m»ort j&cJfsj iS.sn 

tJu,^ ^4,*, SoSS wsto i! 

risJj !A,a 4 K6ow s^ddj tooBti i don n o u 
cuj-da t^jsfiocdo i3«q uoeM i bbo& 
3e3o3o iJooj Gt (jwiCreis ^odS i 
Bid JLijrfafo^ti^j JjiortS i U3&> 

^jc^^^ao, ' ! i>j*?*3E»rt«o*J» »jt ccossad; ya,d;Sdg ri= :J dao 
EBBaoad rtodo stoq^KKiRoSi SasSrf a wurfoiWro II 
iosrsii SaafotJ nswJcJ stoe&xtw 11 

fejCUBClOSWtiO -aJBcS C«3B 4 ?J:^J^iCtiMS» * EidjCJg abocja Jtoctid 

dg Sw*t«Cia 

»,(EJ3dcr-ts rfo&'ttfo rtjstdoto liiweEJ sacysa Sedd^ wafc> 

AtSti uriOttooO ftjeJ^Otfjd d«adW ao* tag dcto a^Sjao 

as&SBjsu, BBrisltf; -roartjn «gd iofrt 120 dsfr S ow= t3 H3 

KJdfc Aimb*,, etfwiAAddo *j » I600dg $sew r b,^ 
at u 4(oSB uods-dciccJa K«0* droft a ccrosirf Ejjried .raaddj 

fcjfnaQoitBrtadafi^a E^onarifSS canctaspcjoja «SoA. a $)£, 

p EwfiajcdcrfjB rtoo Moons ^crt b rfat^trf sj ~jjjci £>o 

•ssqSF-da 5,»jC5o*,tiida uy;a^r(VSa, BJpS u # B3,d fc^tn oarftffo 
SsftJ^OMStJ Dt^raaBCtijSSjf <B-*airocKs£,d So&jdssd e?B8<J 
creoo^aj- 0PW3 ooadoneS osOgJ^bjs a*os uacb a&o oaes 
tJjaercriWiS^ Sgjdisscjjti tsoioCfijB,, SdaEdrtiSBjdocw 93 4 3 &»„«* 
4-000 i£evss,a «»ds afsfc^ *a t osa fc,«je«sSet3 ( Sfqsrert «sd aS?d«to* rfM^SjBods dSrfftpwi.das, rfdarifcdcfci "»dtJ 
»W crad iyedrciao *edFNU> fc^rtodafWi s&SdjJFkrtjaS cJjjraddj 
ctorf^ecroiisd ej<? SS t ^) tea rtgAia,^ V^WMteitfOrt* 

Ukiadi «n ristfrfg!^ ^.rad c&jaii uz^B^rafjod ft/sssoosrasda 
ftf*fjs oda «Ep3 ( <J&»o3 22 Oip3 ( aS)rt^W v d sifs^oDMats^si 
drio £«■««**> ^ dusS UBjUS^esde d»c*3 ^tO^iyab * <SF 
tJod-re d ocjid<3M3B:0 fried* asAFSBCriWidda 

&j« aasoi C3swj5 ssfo fc (^aaJr-oddg dort sfoortsJ wMta,crt 
anf^d* orf 3 I * a orte6 d,OQ toed ie«S asssid «wd:. i,ssree> 
o sodrfo Ueir^tra d »_i«M dorfCrt »aME33jrW<Ss SarijfaKlod 

eJj-e^ se*i«i tfurtf-s, wddosj, ni^SDii^ #Sa,d 3Sdg Xj^v 
e»Pi adc*> arlrntfKs djadwaS cfo eJjserf^ rtoadsto *MOd 
scCtf^E&L, ^snMS.raao^=id s-oda rioo^ «!*«**,, S°^«S o„ 
!oad sadtSrWa.^ todnw!jK*wSrfdds "*3j»„orto rtwsj dwarf. 
D30 3jBe6*toKdd;i oJJsnwftws feSd ooooiMfc 4-ra i»1j3S,<3ou 
KM stocu EMrtoSs &£d OBOcdaSs, faarfsJOrt riwOde Artiidsu 
ddwStdJJB ^y fexa oowsdsgl riSjjt&sSdo d»^ **>sij drfo, 
fe*rt* zSori&afcd OBOcditto AotOfcB^iS wrfefc. riri t&Sg bsSjs 5* 
8 irWiSi, dsWu tawisafas* e sii*i, iWfctSdo sa^rtd rtsfoaarf 
aJ^dMaforWao ©do* srajSr-S.ddj* a^siowS d»Odd» s£,tfi 
iiD3 cj&jbcs «ssd3 SsSo^ aJctsad B&odg taiSeB acsa^oridSo arf^ 
rtj-«* sW6rt SoOdo Kreod-doA wriod tfHjda *»«f tSctfare 
ESBowdo sJwwrecf dooid aatoaaariert j^rf-daTOSttto irf d wto 
rt,ai dsaetra^d i?d* st&n&Qjt 4eqJrg«*,rt« rfoOsfrad a*»at, 
afcwoxi «a>S ^'^ d/a o odoSj»„ wips^rt^Ssi.^, RaSast** 
aa-q, jrao;^Bt*rod ad s^^cWj^ %,«****» i=sld$ sftw-o* 
ctcto rfjB:dd„ws„ chsSss aii,tfrWSa, SoHjbslaESdOg BjSQrt 

edd ~vx$ djidarttffii, *oci» d Ej\>noS»Sdd wtoa 4 ^doftni^} 
fJdjud tjJnsdoisisb^ jJoijsesaEKwJwJdB bjtrt dcri«rt w^ 1 : 1 ^jtao rond iotrt aycEraorjaestfo aScfc^ tp»o fa or^tsccbOotd riioiji 

obsjcS kSsSosWS^ nranpirtjWJwSda isto to SelA^ ss^jt qtt, 

RdrfS asBOJ* iftjcntSjiott SiSart tSesSds s&a^sS* tMJjjrt sS3sb.=j 
cjttossBijJFESrfjs. 3Bdi tocri^jiaoyEJoOcre o {3 Scbrt aJSj^ riacb 
rlvod fc,fi3Bri(iJA(iiJ-cio ijti^noaMdstij dSot&jj Dssa^ti^ e 

eWsHssS rtjsi sSffit*S -»cto ttoo^ri;S oasoiacJ ojapJobj) o^t 
oasi^Sc -3c!J 3^ |C jg sjjrtjj-n soF^n^tJ *,«3aaoMsds aietfa 
3^,(3 ft/erf i^iSs * b si 4 s&retsci atefrt «sJsJ Bor>s&«)rto&) $f^> 

BSWSESJq, BJodO aS cJoJ C3g) «JOP»,KlsJoM soa^afardsfe,, E?d;rfSffl 
c^oqj tparl.ssOrivscj j^esssCiasWdi tfd,da( 1 doi) AoBBKtiScSg ciaoa 

wa o g asanas* - ! 

A gold feathered bird 
Sings in the palm 
The bitd sings Its feathers shins 
The patm stands on edge ol Epacs 
The Wind moves slowly In the branches 
The bird a fire-fangled feathers dangle down 
wroo'tf tJB^ritf aSa^aSjsoEjo awJtdo sjodeig) B3-daA,cJ w bob,, 
{BBBba,rii tscJd rtontfs o3.mtf:c; 33,53 « asflotoo eoajleS wota 

i,cBiQo=fcsrt darto « aSe^cdo wart OBsdcj »oUrfg so*) 
Eanns^rj «Sd ^rarrtDrttf MKjS&tfg sicfcri JiosDrfp utouo igStraw sja&tn>&dtio la'tfaia fcO UjBtfSatog ibotooi t>jt SJaBaB&sOa aSai^cS 
ctai rie 3ort ONJj3Msrf ( 0rt ed ^eJ, e*de sSttf rtjda arenas 

wOOdac! spuSrWo *d\ KBOtocdoSo, Jtoon^>". :>;■:■? JocaJs^ ^joejo 

sj-QoasscSa rtodaoBKd^j ey sans&sdjs B3"efc acid 

srosSctoB OB^croS* 1 ^ tpadiitdqJF iWrfo 

cfcorfi sJcto ©sJ ( o ctoss> 3io* 3,oijBcrt>c5M n 

<dow sfcroSa sd^Jw^BBfiSa, wc3b y»Q3 6oa t cSe«Bdf s ^ 

cjro^tt ^ id tjrado ooucS ^Bd tfaS^rtriiiwaijd i&» c5 oins3 

narf ( ia> a^n cDo^a Bjp'oda sfej^odo sssb ficj£ g» dbeJ s Sx^sJ^e* 

2BS~(js troaEtofS e* rtM> -^cjort SOSo«S«S Sou Sji^dsia., 

rtO*Ja aaiorfarW MOs3»rfei§t3o 

ww^* tpatSofcg i?^rtj»«tf at 33,oiEJsia drfribci rtpqfrWo 

BBW^rfOilfflood taddo wbO /o^OAoari eSrdaoja*» fc d oSsdcicS 

naaso, ?K!o^ e «nJdrid SwJodCTOosJSj dSBistjo^rt^S^ ^ bbeo 
weSaria ae«j,tcdo siBttyxJod EiasD^dra^cJ^js ro^S^ci rfo^d 
;3ontaS i(«iOdorfoi cJro^a£j tf.iifcd ETODOBisOrt :3jb3j £3J"?Se» 

osd loOtSjiiecJa fywiSESiB tWOOBtsO •wrWSj> i ssTprt^sOO? aslaJj eras^ WHS dais, Ktfjsriras sa^ra^rtert j>S 4 »djlFrf 
rtmrfws aBOoBBd ^irHJcdd asodd «ods u ^ 

iSdat.ocJ^do «„* I roe»« | tfbsfijd ipjirt 4 Qcd 

daaSa,,* Sjs^jO 
tarfrtjotAjjOBti iiodauSo i de«o»siae.Sc etoElraeBdo 

oou gtaxi cSjtS riwASodsJe xli^orttf Sa^irWa dadrfd spsrt, 
aod djrfj adnFfsoartwJ.d osCejwisteS tfaostsda osWod 
wrtada eresSj-sfcttdoS i»^M Ss^sStS^rWa ttfJtstotSt-sdoda 
add s3aODawdo< rioedrn, oaSratfoan tdrjad ejdiafosfi 
aw^t^dsn dasjadaiod osfi e^fli d/^cftoa^Stasft nsdaridcfc 
aAatiif taMaaSdtiiJdsdaa tigjdodda »ajsd« red, rtojwd* 
ria;d(B d,t«£Si ^ojjoS bs:^ bJjjSouIb^ SCoJm arfjairf w,a3 fc 
SdsJsjfM^uSrafiattWd 0&sd,lt0 edee" cttdsa,d tortus!:.., 
aed dg) aJirifcjCdj&ftd 'wSSa, t-Oaart '^diSja&k dcW» oJartjsciia 
sid^a cdaja acuada J^s^a rt.i,d (say i^orfdcto rt/igJrttfsJa^ 

B/W3 19 OSdg * eaO^dsii, doosr- BjBOOBwOa UnaAcStJodtl 
iSowadjdJB SsdjErorlaSjCS EtogSdoS iQji drfOBW aLon tffl, 
wrtjBl^j odd wg *ts*o tiddrtriito drt-inadd ig addrtfl 
CjwOH ssBK.^dtf ^(MrWja iSsetfirtd »Q0Saot3 dioacdo 

UOD6»c( tfc^ss^ocjixl r ^g rtortdod dSstitc&a$r sJ^Aaredtfi 
Sw t o»0 4 o aoto BBd ( u^reaod tfa/lj»*>;'Sjd a rijoddg sjrtct 
arafsi da-oasd uiSBjdsiiiWFtSris'iffl woo3 

rparldid dzidad^ndd; *h rtjotjii, dajau 

cda>j fc s* rfooriwdtdSEe-sCe: isriirra^aB ddw saoaaOD I oow EraQoatscJ aetf,do3 tansa * o^cdcOoJae S* oaa t d 
bbcOoJ t*SoEJ^F-» WjS^&rto *odoSjad &,cdo?K> too! rose 
Kjjodss' %>«!,,!* -tfa^r*afacJ ^srosjrf; tKpu^afo, rtjJaKacfoe'siad 

SjBitinjjjs Kdd3iS t sJC wsic-d*, d,a!ot&3g> .jdft, «tsid Ecjjaj 

wtffc Srird BjBfJaJa t»«3d(&> dd^rtftto., stoS, iJtd qjodj^ajp 
wdoto>djdi craafl wtod tiode dodjfcjd^d Sa^doio&rt tS jjd 

sS30 ( aj^s eiod^S^ wcwOw^d a Bad ( elg) sSjsaddjjqS d ( 
rtararttto aSjEBjnsn siwr> H «:oBadrto> twaJdoa djadtf Oeslij 
wJ^jt^ wcpaF-cSdiTOjStia eajarooifiJdfnto!6t3 1 eStS ij r1.a udaSjEj 
snso^tfr^oS ^iBBjtpra,, <^£ wiWPM^ &ia„«ifcS sdjiEadd^ja 
^,4«rfB8jfd «a» ( gd sro^JrWo irfedsaan rfodwodoijES 

daagssM^ded Baltic tfasaaJKS ftjenadOcd sjSjdodEsori S,d 
^i? detaaoi doasasioo aou ssdjtroOAjttMf H u ;S_tfj adojfldjg 
wcad it^dort odo^dito, uura^Ofcd s^b^Sow ^cd^jad, 
St^S^, d£ri<0 oowg) treaJdJ* ^s^ddodBi djsfcWrWsfcj, oasa 

S«n»joJ»S,Kii)d aBoi)BdS^=JB*rcsto drerflcosd tA% soda 
dd ( rWg djonesajidriodaiiOj s!;tfoaricS 

*6«sS FtcbW,do sjjaenas' (radDiSenw^ warido 
'nbb^d sid 4 rWg w»a t tpetoiS StocSiJ sSflWi&iaodoS rtsd oaadjs 
A &4tet sdd 4 d{J esj^f^drarf fioraSdJ-aAJaoeida add Orfoia 
rttra*, &>ad ^oatonO 

a«doa^;Hi*i dooiJitirSf cdoo 
sJKtf3DdO(UB (fariaddJiDD i 

S,tfjB5JdJIOT3 ftdw So^tsoA ? ESjri^rf:Ciii3odj!3iiadaactij 15£&)S3[3? 35srt asrfo aEjK-. stoQW djs 

iJcEfoajfo^o^ Bo5jdjs rt;rasifc i BBsiB i c&> omS ug aqjB^a^s saJS 4 

niErojSacu ? RajfS3aSoS^;riwi sjb>s^o GinBOortA I 
tsA^^wto iB^sfcoajsaSjaoctorii scoria H5ij5<Dort ( S_ 
^.sSfo tsecfsj^qija; QtfeA wS&fo So»a too ri^MSJaas* 11 

3-12 

rf,^ 05J4. BcJ/ffcoddeS* ? 

rfy^ sartoJoe wriO oocJs jJebbbo Sfaa ii»t4^ wii» t AodeS %> 

"id^dji &£»c£>« joj»rt«i ara^o o3 owSort* <3»b ( » sdrirWjjj 
jaofiSo^, g^sa^s-aeS *j( W 3 looa o3;r " 8 slras)aB»t,«Jo 
S OciESESgsrac^OocJ *3caxda jJ.SjSBjjsSjjocfaljj a^jb. *«©g 
aJjatf sSja^i «>ajj oaioJwWa tacSnaart aJnorroddja S u <j,oJkosS ? 
^g wqJroidfja^iid jJjaiortsSo,, TOESUEBbrancJ otfsJe JdrtrdjjaSjs 
adaSs^ijtoSBoEi Bdn Bjadfi rijedri^JBrd fljsfjjjcjjd ijSj^ 
ES^d cdaort ii>E3B nd 

id oad ( BDO? hqi&i^Sia S^S-raesid;^, sjjjo&ng tfsi 1 11 

7-24 bjf4 a zij$ ortfidoaaoef doe> rf»e> (JerfsrfjsecJ sJiiart SoSaJaaS 
ii,o3cja 1JJ ud^Ood SiOoJ^Je BbsJ tSed dti a5..~(rtjstfs 
igcda da ioji S4,d£>rtSjdt alas*. d£>rt wdootfcto 

o*$/ga«otradd !^US^eJo3* «ig i&oaidssan Efrjiatjoae; 

6jf(S <d eWc3a ostiodaFJa^ ioCdo SSrrf dnci AjCi uji UBe>sJSa 

oojSa H d^siasJ tfrtsca FKieDafpo&sJ^ ed rtoawtf « kQdi u^Braco 
dtio QiddBgEred naWrfo e£cJ oatosQ use) OeJjs wdoikB 

•tjcSS Soodd »B,dji ( i4srr gssjqJFOfcsij, Bt^ScdaHa^ H»ci a nS|p 
wBoSaocS sS»aatoddrij» eSed dd bscswbb cJa * oti tfttt 
tpwdd ooriroriorti^ wj&rtaswasA totfossS drisfce^sfej^ trooti) 
sirnd riodtp'F rio*^* ?K*3i 4 dg;c3af odv 

anagd ci^d enraDia,*. Oc^woqi Uaictcsuoti eJmoskJ 

3»cJo' i 7-62 3) ssaas^AjOiosJ-da^- ddowSctosdodjjadjMlEj^dsjTOScdTOs 
aSo^Adjictai,,*.* I 

dtimsS o&snaSa djld.isd;d u A,d5toaoJj! 
adod^idjadatydji i 7-61 DiSodo asart ri^gtinadc&dte' dC i^ctSAorSa sit3ciy»D ijricigd 
rWEfct, das^> D3EoaSt,?a oscrod^A, aJodofl dg> i»ot3? JTOddj 

oocJ tpKf.ErortoSjii acwado n^drteote ^i^ft Botrari S^rtdo 

OrtJ» JTO 4 raa ( 305$de wd^^r! djd; ria^dodc! oad t d aJB^da 
^ t tf.sEri33,c5 <^e)„«5a m Bid, n^jpsroB oocS <rafiif«dEJD« ds, 

xcds: dear iJo3My.ro iJtnsc^SSj itotJoicntfci^cJrii TOMUSSodo 
)W*o. S eo<t dr-rsofafi adjoeyjJjOn oort da»?f r»at 4 «Sg}A 
■Si £d,s> ^ i_onaddSjE uaoSioa dtor^oJwiJS BiEaoaiJiS 
10 &t xWFd &,; B^-fctBjSjdd rtMjBHSa *JK>,d?iS *ous 
jJirfjErajSnsdd ftjsSjSk B^dwJ? r »oda es^dSS^ d{«dc» 

d^d Bii,erfa ? e=£i »d,jJ dwfci tsjjstfi^d SSoSjwtf sonagra 

fl *Si SSaSga^SSod^ d d ffl ssbb&jSbo i 
d d ok> dodaoBo #Saro rtdasrojjBSdrfljdw ■ 10-33 
»bjb,0eki£3 Wwto^ tf«$d fe/ct^s^Si ^t^ "toa p^SaioajOod 
d6rt BS/>Jo5J d Mod l3djarf» d stoddsro r> SjJ»OK» tf.iarid«Sk 
sradsto mfi oSsdwraticoaad ^jswrto dwSjseoStJraand 

Srt^rWddKljB, ^sBicoaod oSeVtt^S^ o-tsud-cia dfsdorid G«d 
drt KMtA s»OSrtja£3§Ms O;00ad md^sSc^ "*g 03Ess^,ed 
das^fdgjB * oe«oJ» sic-F-rf dawrd tg d^sJ *», **oCi 
cto b C EtoMJjs^et.*,, BBd 4 utffJjaeta*,, t3^a**t d ^£ok s^is^ 4 
a=t>d; iiavoSoOo Wi«? v dttdod as <S^ aSert &»(diMtocJctf(> 
03*«aftcS *fc* fc tf ««»flSd<5 sade djsejso tSiOosg* (stjjwsdra 
Eteot S5.C dd ddOjJ oJjKfo du~dw> (jgaotfjEtdE* sa»tf5sa,<S»t 
tsdoo aedeJdJJ rtjjoa3,dcdj djiSt* ^g' o^rioJi* rtjp»a,^ ett Ota uEcarfoi rfjagB fc .S=Jja£ t dfiF-3aio!SD oadoowdg) tom 
wa&da 

17 ^( UrircJ dudj dd 4 rW;i ^dd saEf a d etot3-jO« c&$ 
ahrtjat awl oadwi sjdjsirv-^a^sj eid^nn da* t rt5Jdnoft~S T^ 

MtSssdrhto sarto imorf^ocio odswdcig d»e>cS sSsosb^jI^o tiotSo 
udeS,-S 

drt b c3 jJSjEpas&cO d asntff, o3«tf SjlFiUftJi^ ooeSOfc^, 
dooasoda woed wd) iisSojwaJidjaoOrt 16 :ro£>dd S-ftcb j$j,«o3id 

<Jtt&> rfdsddowod^ Si sdrrSouse roj '■wSd BwS e cioO a tfj^ 
t»d ad^otarWg ri d d" d dt^tf oesrWg ;3jUcdo=d dijnudoa 
oiesb, ttorfo cJ<rcfciaJj3ertddaado I tSfJjs epawscdaFd ^,^03^ 
jJortjaSdg d i^rftsce+oiid ;ro 3 dii ( dKo <[ BaOio fefrt aSeCd 

Odi.aia^sWoiiJi.oio*. bP/^Q^mbf^ sf tJjst^drf, i 

Si »eJ,cJ *«dtl ajt^^ESser^Bfti^ daft^ rocex^ tfSe,dja «dM 
LjE&ni-d KE ( Krf zSi.cdx*?^ B30 ( ssaq, AeOeSdOOliS,, »jc^3^rtra*A 
dcSe oatoSeSjac ixida *JB(do^,d osi^d wf^KAr owwi 
tJfBsdiSEi) trot^djad oJwdojJ BcOiiie^jae oe&fe tsa^^d a<t« 
•sd^djs iroooaKd osatpadra ito^Ba.rt dja^ e^stonaiKJe t3etf> 

atqip-idfttoS — ^do oxwotad jOodeodj fe^rtodo 
oswdt. aj5etfo-i>e*»d«dadrt Bas^artos od ^dtrcdja, t^Bdidcsid 

nUsto,, dtsy*> Jrari*w £^rW£ ds-dJeniid tsSOTjMpaSrtoiSq, 
dfisSwdH^Codag oBOfcoyJ tjti -«M, ^o*. diifSaood Sjdoo 
<A i^otfid ^odjaocto 8ld t d^j» ucx&j-Qeio j|?S,d oddtioMd 

*p?f-tfadF-oi- 4(ipaF» dissSavtiad ^Isirod » « d ireij^ 
■3i& H Sii u Sa*,d wipa^ rtotroertvad srcdisort ^da S/isi^a 
cdjsnrf iSoi^S iroe^oJadtg «;o*^ djiiaJjf ^Soi, w»£>tim -<*£ riacrB asomtocb 


eft? 3-ijrac&)F"d K^ijO^SortjS dp AtqJr djwedd aJ^tf*,dj«af 
AtijJf ai>uoE^!4 ai^sJ BJ,«od trusted sS^wod HSadraJjWod, 

*JtM»s»n dcwsauoQsS «5t3 ttodwS oo^ desJebrWrk roracfdtf 
•s rioJ r rts,»^n^S l *j !ffi> B rtj»«3i>do tfessjdA skdsfcjrt 

sSdras Hdcrac sSjcc-s d SOfdEaFiJaiaoS.'a tfisasBd tiu_t3s8idi;tJ 
» ccs ijiUcS fc-od siwiOaSiiBniS 

1 ijB££ro^WDt.£«;;j7iSd 2j=EtfS!a M I! 

ssaOfo ddJi>ri sgd 4«a t *j djtf^astf-fix 
oJiaSjju, Sd_;wal«i«e54Bo rta«cd hi a 10 
?Jrf« I'cstS^acC *n>Bd oBjdflotog « odOafcrod rljs juatoood 
^t^rtjB^o^c^dji: t,drf^ ^"^ ^oraio.j siSo^a sirfa d^d£c<Jw» 
'"SeJj-sya A^i^h^Sd d qsi^ia-aicFtJ «jJ4,rt.-Oct-j trunfa&o^cc; wodo 
s!«3*ioa S wd Q ood tit JeSjCi t.a«> wo^itoaad do <^g 
voKoti gf^wfi (n>S,Eto*7V)0 djd*j i^ftfji^w sjrotfde (rtfe^iSccb 
BKSjOcrre-oBsdOoia ifcoddnan dc'r^ns fl (jmScSo iiJwifii* 

oSt^5 *> ( SMQDDWSeqJrdj riorwO fSGHltf Ejrfq, ij«S(!aa H OTiOtoS"S 

ai ri djt^ma awc^w^igcdao&itoadjdOod oiradsto "scfiio,, fcuda e5e3 rt-ra sredrfcda; rtE3 u SU, ft/so* 6:>r3do3 djsraaaeJOOatfrW toist 
rod <(« wti »SCo ajirt-dco Ktio SEft t W3swi 4 cSdjoAFwjaad 
8fc&r>jct! tStfSOrt tfd(J* «SjmJtmJ «S iS(S,iJiS<i, jj:Ssi>pjJanwt A 
^■b,?^; dSo, BSttfo4,d a Ood o»a Oo3o djsateis^, tfo*. NtfjA,^ 

mci*, ua^ai tfj-ri^cwnd 34 aJd,rttfstf3 tf St rtpiSdg eirodaaa 
7W Kte-FStocS^tlJs fiye ossto sSaSi, bjt^sBa^jScsd sJrsrSrtt Bfeis^ 
Kfd ( rttfs Rj^jama * ;6jB_ts"jCig ipso rtass. SJoJOMponKig -jcS^ 

T3BTKJ si stwtfSjS,*,, swj^aSi, tSjwafcoari OlJ^fci OR Ss 
s,i3 2 9 1 6 fle egd/W s»,sj <"£ troido Ssjjrf wood sfldrttfs 
as HmoeS 3= dwcd S^Kto, wed ^Sjoep £ro«j tfaoaKrfM, 
osrto M tJt«M3o»rf B^-JtfodcS tf»rt«o« swwfj to&st ddsJ 
js-tS, *of\ Stsj^S jJcBjS^cto -flcss^ sSaiJod SsdootS assaeswt 
trooHBrtjS oScd drBFaa-stsi (rotas rodradsadd drardoJo 
toodo sfc^sS&j, rfriaSwlud do 

oiiJa s^cb-o BS dvoa«! < rioakd;t;ywi5o« ESarfj-esC^ddiBSo 
rtjsiiatCiaTS303i3^«;ad;(C)jnapi)!!a!oDJ3s« SQi^d Sfc 

iJd, ii 1411 

ds d AraiJato BJd # dg qfuris.1 ^n^ desJaBdodjSedjsoort, ^t-raqi 
rtoosea o-ODBtads rioj^Sd ea^xraka^dg asia^cje wd fracas jjqdtfrcig ^tici as.ooi^ EfeowMiSjBeaJ rwOrtjs de^uda^ 

C^tl WCA) STOCJOTBMi &«Gf rt UgJMCXl ST-OaO&tfO aou wKd 

risJiRccda sistosxcia, il^drftoio ogojasfcdrf jrorfo>s*iood 
asocrart) e? iFfj sfo^s, nfovae «wia $Atrirttf;fo dt5* risj a she* 
oJogj> aC3a k WBrt^otoSa,, aJjadrtafo wtflaJatpsios tfo ««wO£ 
dMicra^e "*Sd tfs^c* afSjQdstf toOddOo era n 3 aid tin**: 
1 «5^stftf6iiJrai etomifif [J6ajJ.oei tnutotarid Sock SS^eWos* 

3 josocMjk EwJ dotfud&>„ RedtoSo&rfds aEtorortoMdrf 
*»sid fleirSobg rawj,Ep»a* 4 BjajqraS.ad^dja wix^wdrt»o£i 
♦SotfadipoEJ^, ris^mS^rW ^ otas^nv'i cyg rfocS^wdjirf 

esrOBaooocJ Sod EtoS^tfSq, at^ azS^pOds^ SoeSS,, rlso 
ejbsHjsS s&ara sJaore^aJ &>„ a^noio proton toE* n M3^d 

dss^RTl^ fcs^jaiOsaaejrfTOn Gnb B :a saed tSsaEJsBdrt*^ 
aSOcroSdg aJwido tjeS^^djt siaDosad cJaedasd cjcsfS a3es3 
aBfla*,!^ end «roc3B 

KedEjittoj t3;aiod lyd^BSo, eS^,*?*^,! 

ctusda sr'd tfjiOa t3eaa OidjcJ «d 
tp tfocSttie nwastaad aJsWSrtVu 
So* idoajaff^ dt^a fcjt TOCouteoji 
tasdtfjied i3ircdsaSo.il srCttfe^j d d «*> dmai n«* toocJjsodSjs^ wddo esj^osVejoBadddert wade zSwot 
^orifSosrtjtj^SjB ocJ ««ida «S4,n«*# 4 »3od tS d» odaSo utffc 

sJfjjs^ w^SSas^d ftrfwud 72 itot"? WirriJWg wdort totaaort 
esacte riaBrosrr^oSao dds^ t-jjU a^eoSa WoneS E3,as*-Bdja 
se^da 

creoro&sd e g^Aae^refS srocfc a*t) onagri rort«od * o» 

rtodjraojfcwtJ ^c^ocd d dyS^dde "i^d-i^Biada sssavtiaa 
da doritfs iSdrtft^ cnjBaSdg dootTOrt «j(Sj»eipBS ebsQ 
rasQowotJ* esdrisfa^ todaa*dda3 Si c;a Soit^Sd daoSjift., 

83 dS^ *«3 £>3da a-oeoi^jst^dda naooaeada uzl BcJo»od 

taod EreaddSSe oow nkS^KfeS^ »«Sda dft,idddA4cKjeEJ safs 
creri aSoiaddS sJw&SF Tdd aJrto-lw«3 ,adda sa«jaO *fta a ctfoSa., 
rfoy*4d a SoS 

(fc^rtsieoJid S^d"ird tspiBji, Edridas^s! ra^FJcSjidainJcEj 
afos^c&aod adonsn *(*> wstfoJag nat^S rUMa^ diifccJ «idda 
BO sJetroo-SrWs^,* »gd d-rdd^J^odaa^ JSsAretOT pBrfsd 3 os^dj 
sJoQSs$od 6 osdo;j eiie: d.iera^dsdjji EB^na oaS 4 »0r!jii osi^ 
tfft, "*d djaads w3dtJ ^ dj-dix&d jjoflji>;My=a^ ^dd^dOj; 
aowoafl^ ^ddj dtWid ooS t » tpoBKatjJiSBa eJedtna da oa»d 

j£*odBBd fi AjB,s3 p ,H;c i ai^nsdj, asdsiF uwjjoto epBroatfia*^ 
**, d »Badd^<sj t.w u dcs, ^tiaddo aS^Sjd tirtf> Ka^cicS d 
wi, tp.s d o&darej uLJjc^aj aejidaa djtpscQMsn b djdiMiog wviotJes RerfWgj q&iF^g^ uttiuo atfoacJ *ifiMtoe> tsa^&ivW 

33rfsJrSo3;rer, ScSrfiJccitJ ij;CiOBCic5jstJ tf( SD 0j* 4 r"e8 £>eK3i Wsrt 1 2, 3, 4 

(3, u s dmacaa ^aeroS — era O 03' * BeSttr 

B^BBdcS fliiQ jJ-osiiJrIKi j&Soaisc^EJo fe*0# 

tj jj 13rfcdD sS=3iirfdO fcjfrfdKO 3;^FDorf KroSmJuS^tJ 
s^ri*. i t3VEjr*rt wdotfsaco & fc^i&q^waaJard «ao3d 
iiEDsdjafsics a.iod SjfjidijiOajqJFdo sfcd^ ATsa^ssJoi^ *rad rf 
eS«J 43FfSrW&>„ d«fcCK Q d osid »doid uod a^-iaaotato 
sSCoddcrerfda ESj-oswi ifsaFtfS'd <**d aJOCJBWtS it )d.fc asid ridoSd 
cdaS^ si»edwriojiAmK& t-oddo Saia^ esSwje^ SfiFiSrtocd 
wad d:Sdrfo xjj~drt.ractJda a traesSg a,«fi£ari a 5Ki£»FS gjseij 
wsOriSB wb os S*$/J OjtfflBSj-oSa *S :fea B r(ecd arwrto*^ 
Boost ScirtasSit^ tfoda esfcb s ab fc o C 8 rcJdo ettd wio^b 
B^,n css)3rt tt^JrsKirtuj} ar^fiSrttffJo, dtwidds eo~d «stoid on 
oJjBtcS 83tfaBiicto s3jafi^asia,[di3sO ftfriFjJrtdsfc^ dyfutfdo o^tJ 

3ft>oti*S ^66jS 4 d otaBjTjd d u <s^coaocl fcjijSdaSo AetjiFOod 
Crfciaarfd sansi wed**., crossst-iS^ dj-do ^fc^sJosto Bdawdj 
tflooito «got3 stowcl ^j;sl»&B3Ac3wSood eyitca ^s^, edota" 
sattoSfl^atocfo 4\ (^**o3a $4j^ ^if!&WS»t3»S0ed 

iiKcd ni=:c ridrt usSsS daon otikQo id^nJritfjfc^ di!*iddo rfofwai 

tfd seotro«ds «sf «dEk «f»S ^gAcs^d rfdjatsdg ^sri «»**** 
wiMto swprf«ic!( Brit) rtodojfls/iSa, fetnaneroBd aoriirttfg Sa$ 
djtflad rWc-ss r\cb«fe_ S?4 i3jmj3 S3t» Q ddf<t ssotjiSjSwSS 

Sit iJ fcsSJniXd oeo aSdcjwJ w fc^cAWMldgcaw Saow 
SoOr^ErecS o u-JocJo BstMosrio^cJ afcdscfd creaid bbosJs ftOiq, 
QjawaroSd B5WM3J9 «do#srond©g «oOO *j s 15640oa d:iod3na;=jda ;&£»_, add daS^tk di oatidg a^» aSOd ri 
naJo^ 4 adjarradjjQcj^d ^jocJjb tsd^Ood «da *urt wSQcda^ 
•Soda ^trt iSsrad 

dooida *iodri3*i «d 4 BJj03o,Sci03 etatfrwia oadaw^sidda 
wrtd rfedd ^a^d^ u area±>fid:> do*>, tnaDodaoJo daiodiDaalad:) 
£x>u sodda diMSioJdaseod^da ^ jodda dasa ejEfoddjs add,oad 
aart »q»«* fc << d^aJaiij, (rae^ejESBft di#l*jd B d3 * adds eSjbb 
«Jdaddsto_, «iS3dd rtonS^ariarsnan oSatfjdjsjsri Sjs n tS/csn 
otoen Jjwn dais, 35 ( A «od& tfdoAjasJdB nsCSioSrofiiaj 
w eat-dg jrod=sadd rifflarfort-SreBrfoh aou tses^sfonoiada 3^s£ 
tKJaVsOntfoda a^jwiaBrtd^tb sa^nrtiR^fcd iy) dalodaoa«Jid 
aiasd das^rt dcasdRfc^ SiOSi daoiO^siiDj'ag du^spd rtod 2 
tjjjOffi: iicw rijoddOcdjJi add dan 6jt s s^oasfc do;3a, dao 
d^tf d *,« *„* djOda^dds d^J.d <^=i,3a, rfaarttfi&r^tfrljsc** 

dJFJsaa^ *;od dcrtdt^da «aeod»Sjoi:sfci, d»n*i udaaar; ejbo 
rclag tsdtf aajJjaSS wrttfnejdad ddrfSd (-"„<?; darWsia, d:>dad 
o&sdda tfdtSsort tJtd dad^egQUaajdood doridfcjjda dsadsJ 
daSodajgoSae ftoida doridl\,d &>OoS> dart k/« Sjarfjdcacdacrt 
t atj J da rtot*>dad a «?:i djsdojJatodtfc rtadaoaoto eddsSobdde 
S^stofodAroaJado 

&>; dak d Sera cdada ifc ftj *S 1611dg a^y^dDdoi ^.fflrdo 
3,d Sod ijsSfdoatdada jfojd^djj., Utfsaun e!^a 4 73daaad a ooci 
sswcsSddg d^ctid^AjCoaod ss;d3 sd'iia.c^do ijtdoiBdatdadd 
d:S3dd uwicdarcrad djaendd d J D3a,dS J ara rt taaoa'aFda 6_,«da&> 
dAodo (.-udsoJiB cocaaSa, djsascw tariscfcd^do tj,3£ji b rdd;ES 
nad wSo^d Hddo daS-»*t>Kiod uautf d lodioaa tsaaifdda, 
=Jjacaddo »! uswtfS MrfjloadSoa'ao^ *3K>rt d acd «ua!_,da 
t#a3} ( £d daaod w«V djddfdj-rfS,, wdoag,cJ ^oda -Bed oddg J44. aa» n ^ aws 

dbhbto rfd ri^oas^ srajsart d^odjs oSoStf SjeaJ oJjsfrted<rert»d 
iJoi3j3 ASi,dda id;S) (e* Sod SjsiJedraaJ Ort Sooej rtoSjseai 

dirt daioaliofc adj rostoq^FfWo ts=JOrt ooNOKScjjifcddj waJ 

dicrajScto t-taw&jdg d roO trodjaF srada* dxcasd !?ssJrtyrf H 
tfOSdi «ri totaBSjOdig esoc* hi Sc3Bumnd o fShs^b escstj': 
fid aSsrortarorirf d^if/l Sjit^sssS ai»iirf sSsfcjdAcrertdo ntt,* 
cfeto wdeb SjsdeJe ditoSAcraridsfo., iK$„ tfdf doss^n 3e»Mi 

ws&^d j&gredd daiodiroJida lad Si&rt dost)* e&ari j^jdjifc 
<orfcJ rtjsirt d(BJ5R!drrf si S4, SodBBHoaJati jfitdatoS^, «iiod 
ood ckraaSjoandcfo art dt^nf-ala deSd-oaotii Sdo^ m^Jj 
sfarWBd Ada si^sisSo El (anJSnariOrt s^ddOod dados) djsatfoi) 
U^di t^cio Shades Ad^d^ daiod^rt iodaaoS-ctfa rtedctfjg 

na&.ri aeiSS*. ddsJjai! d d u c!D±j-'j d-radoso^o MsortaA odd tSsd dda eoadeijCSsrWf^ otogji ejpoton SdrfsoAddo 

*&aajjio»rid fcjesa,ddricrt sraijOBnc^do *Dnwlare3ort da tod 4 
owicJ Scee) a^,0 cftsj^rt ae^a do-raa^odd 3n^_ d«3<tfa nscta 

tretiESJ,^, IXSCi ES0to!!j»t33?iD7l diofcSjaWi, s^dj tmdSBjcf 

cdR^3\A« eJ^d Ajsoto wwosoasSs usd&riort « BJSjd d ( d 

d=sd accrfoC^ iOBsSwsSDrtjS BdS3 H utdSiSM «OKteri di?J doa djB£S3jBdwa zniQmrtO^ wrt flJEsaUasBKiji) Eijkai.SrzraiJdKfo, 
$dh y Q^oSa *«*j wadd;jjOrt » d^dri;^ riOaJsan iefcfljiiS;^ udo 
tJeSoda ae^ siraadfJa erf wdjaSd «BJ,rtcdaoi dafodaeraxlda 
tfrtidoiSsJa,, sJfSda t.6tf KBtiEte&jOrt os^en odort a ti^d d # d 
seaddgsl SjwSSiSD^KiafcSjitijj «doBpB5SBJQ»jddo daEodSnasd 
nBosj od r w;O o waSac/far nj-Ad OtA JfKS^rWtfcs, Sada taBdii 
aacto jdOil ejjedj Eojarn a ddsfa. -3da b vQzfcZate: -s-i^jstf t)3da 
fcddo t*jBcis3t ta&ditSda do!ad*iro,-.d o3BesajB3a&r>d firaatf 
ojaSdESa^ «dc£o*i sSBtns!acsji»sd rtacsESSa flj»oe8aacftfB daao. 
jSatoBJart sa^ fc uoKo^iis-go] - tfo^ijadadoi o=e*dda raadd^d 
SesfvsJ £>acj .fiaortsoarfOrf rioi-ataiisactoJJa uscte&do fltod 
dsBgddcjWrfa,, aiodi d iodioBoiiort ta^Jid *>OMi»3aSda isb t 
atsaSaartid &=drd tsd^FJ w3,Baoiort!6Fo3i aajc^odsfj^ Sjse* 
dda daioda odkJ da Sdart aeari ao d^ofo do*td3a H b£ ( oS 
diiiJrx-d sdrii'cidj odd nsd 4 (a*i _ igfWB5'd«d?ii < iJrea d tfoS 
tascjdaedo ^JSye^osdda Sus*t sftdrrWg WBdaaSda dabda 
oaofoort casrKd afdjDcdwis, ciM aratfijdtia daewlcdarii? dAiS, 
SqlS tf3i t E33M da SbrfS d a=dacw» QijaSi3aio5!.Soac<JaOTdd0 do& 
WAa crfada QCKiSaieijcij aSert aouacWi, rtodad»©a sisg Soodd 

Jofrt daiadioaaiod ;par( 4 oi^S^ a>c3d3a SfJiJWSdjB <^d 
Dod daSod&aaaJ^d j^paddaa^rt© sidSaiaiBB^rtOe o&red d 4 *a 4 
Ss^» wriOj, edd,, udoan esdda sto3.8to u Mdajcadda tooQd^, 
rtdrsddd MHSoKidSjasdd Saou iro^oJaocd iri^, teOcdaa&jwfoiaSa^ rtO/Sas*, trfaiiifcddort B d aaew a;da3, SsljiSjtoS.d ipBOarrf 
eaoJcFTW tfj»*rt SnsBisj &,( ac»i t3B e ?idgoSJ* »0 SUaJaaA^ 
sSotazSAvxdiKh kcrt dajJ u eJo doir K<3dda ^^jft tparf, ewpfcrf^dje 
daSsdioBoJaOrt jJoswiip&rt 4 sUaa, sjepAdO^ *Si t^rt o da&aM 
oacdeda doi^MdOfj add add si\ AsJ^sijRrt 0«S^ A Ucd odd Ois^jsi KSo^ciiionsBia'oJjMfirt'Sodjs «SoipBS =JaSj, oireert 
KM&qjjF aSjsoe>sSH<S<xtj» Af^ct *ra ( *aSdOS« adda soi sadsred 
toodo oJjsjdjS tfde «n ciDtsaj&So Maaocda dsaO dS,da ad 
ood aSari^ atetcdBdoda add^ tfjurit^aiilou x! (^ do&adi 
roccbd aMyl ««tfeSa MoawStparij wsfc^doio uoScaood «3D 4 rfa« 
WBfid a a s30» idt^, !*•*!». tioioits^, idOegOSiSjJn? eioda tpa^d 
HBjO Tttd^ sadirodB,, ajgarrtAfliiftcJcto add eda aonwdtfja 
sa^iS^Srt jrojps* b^oww daF5ta3rf©sj edd.ra n^oorW cssf-jJ 
sfcraiJciloU d>tJO res oa od a bse^ 3Ef^,sj, H^C-crW a33(£,Ed 
c!c3KiMiji3dr(j& 33»cJj3SdS 4 aJj-cn wddrfow doSjBt^da o 
saPjOJa t$~> na,{»riert **cOa£./w aotioS i^odj OS rtdaaQo&aad 
at^ JSB^OarHfo ad^c^KiiSorf^rfrt uocSs aiJeJ tSrt ^sostteag Oso 

rtdacaa^ beaten da&BJiaaaJeda awsd dar^eran wddofSoSo stud 
stort^Os doeJSOTl»%,d (ii a»rt itowJerw aou »b ( 4:SS, dScdsS 
iJsUoSJSoaoSa a sjlStdSa Aat&vo a&t^SoAd^djii adSa tat^R 
rfaodo DtecdaajddgJ •ajjerijp *eaia_, J&JcSdioSKfoda daraad 
«ooQ«do McbjOBrt UffiWJcnB SsS\,a tfJo3w*,«Hid3$, d«3o 
wdffti, t.oda zi tffcrt si-Jots* v»o* oiSddrt tfjiedda zteseforrc 

o»«l diSo H SvscO <*dft QUaad tW^ 1 rtUaJmdods; iaodo 
*S goSae aS*efljaoda oaM d ^0*$ (reortadodidfia., dodda 
□boj dsio^ Eiot^MOflBjnoSjst Mjdc satdss :&&jEd>iEac£)Dca a 
waoriadsisS^ ri « dtick ESSrtjs ktrt/s Ad;fwJjae» ttodcldg ortda 
Qb^tio oaoJ d iSaajO 8M0OA Qrta^naredoiBoSaao DBixfsda 
S,osp; tj{jB*DBfi aoiaenyja art SBwtortiSo <^cd sSefc sis d 
steb.rterpn ^aa^, d,iBoJje ? j>oda <e«dii* ert di&dioaaJada 
wadtfiSaa rfada«n»ft Bjs^ SBeyate erbdet^ Wdofljtodi b^^j 
f«id2. arid sow ^jsEriiiacij a!;rl «a^5jde ads^ d rtod*,, nadrs (fodrids2«ds tjerfe d»d6a& asc3i) da s&ioodjM:oort.drWsij_ t Soda 
Sdo t dfio H rtod »h 3rtao«jB'fc,do3 Etokd4o--ajsort WAdda »dd 
dofedaoao&ert Sda^ d»0,flQ3}?fc> H rtod»*rterarteis; «rt dJtdrfo 

jJOfadtOBOiod rid^oJitSoto cSrf^ BOS d.roBto Odd d aOjaoJi*;, 

tadort Sjstiij ero'Pddjrt'ftj^ daSL tfodB*^ *»5di3o -sdrf^ tfcd 
dilodiosctj do *3dn=d«3 *Sd aDdad^Ej TOd»,USrij3> d.rd 
cdado fidrf d^aartjitwodj jrodJSjte:, So»ft 4 oS Cuftao 1 ^e^Od 
tlah ^wji iSjDS^ I <«oql Ssa. I 'TOtfJ xm&$ t Fl wdd *sd3 -1 g 

sJcJoiw^doSo ? ijodj ipiiUjdda d^ioid.saeaSjdsJ;^ tooda eJ^ 
d-Jdoda uojjjB ^istdrfa (sddfJ^, arf^ id^a^n dn^Oj) «c33 s 

OMsdjri^j 1 Ba^oddS;, voeotJ eij; ! aoda datodfiaBoJsdrfq, 
BeodSa t)"M oaotod -hSj^ fla ^j °S * BBSerasoctJag *>*,, Sd<?a 
CD ^vDfrt t^cda aao tfa &3sjand H-doacidgdid t?3*S 4 d 
^aurHJsia, tLmdeie Batfa uSjsa^sSdsa,, dtJoxo iacda taArveS 
d;S daaad^a SisaScriKirf isaS l o s ^ii, iaada aSe^asa^d 

* d$asart<?da i ito&,d a c3 dafadaosodadg cdja^d.^? igcds 
bSj»iJ a*. d_jdfa*>do3aa0a3a gunrKS afrf *jjiood dcdjsedjwsSSj, 
djJcsBd d^otf nsSo^deS fJ E3sjB.fl sra^xiorf aj!Qfl o da^dics^dj 
* tf&8rf Soija e!o3 od n oartdt$:> uq» ( A t i a^SdiSa rtonsos 
tJtita ooda d^qiScrfejj sfna dadrt wodda 

dajirt taodd s3 4 do3 di, Ssjs^ OaSsJjgdaj a* jpwS^d 
BBjC^aSidd darsSna^n 73adiaad6 a d.reertta-^'J sow Rart* *eda 
estf irfrioSojB ;S)C5J t doi Aoda v»»*> (Sodsaftd^, ag Ai^d 
sfflija^dja rfAirtj&a sa^ajrfd dWsW # aSj&trtes wSrofcdds 
no^iiarW dreia SsssracOjiSoda asSa^d^ari ;Oo&0tEdseoSQ&> dab 
d&roo&da sJa^e dda;3o;ir\ j^diaadfi, Sjaert tpaj^d H^aarWSa^ 
^eUdoaadda Od^tsa^srtvsArSj ips^d raa^OafUfeSa^ deudjadeao 
Qi32ndi MadE3Bd* a woocn^dodo awts «wd WJda datodaadsd 
diio, djato^ «dd w^Mddddj^ a&jtotoazn w^rtS* »dM vioi3 dfcrtfyj ^Eiirc^ciSd; assure*) KSiOd^d; acSdjs doiosjSusatodo 

oaf) eJ-S o3je^^ sp-D^d^Coriy ^atiia^ aJ-raecid: HE^aarWo 
*pa ( (i adato fie^cb odd tp^rf sJoonaJwtiESartjs riocJ Soda tsj^e 
ttjs5*do «otio RS,^,oS ^ftjj CfceoU^E»noJo« JjEteiQcfiiodc^ 
jja^iMrWo oasra tdiEjvsrWto., Sdd;> twijg SEtonBrt uge& woo 
fiortvacoasb °wsta txjjsttwjvoo St ? SsrorforodOritfj gsbja^g 
tifa&Add 7 aodo fltfiMn MjiosJacaofod eso^dorfspsEJ oddo 
Sifcuifti tfod Orto^oS jji ■ cuciz-t^ zsvjtbFtiii&i steafJorido^ 
HBjOwWiljB ^scdsdjiado aSjtjj^rfo^ rt.r>a,3o, i5«nB/i c^eS 
Dal i^jwa* So* doid&7iVift H Msdda c^cra^djjMocrf DtJAcJtfa 

luOGk Wl^jUO (E3J3 gOfc CDCdaOfl SABACM;; «d&) H feOCjjBCfcS 

osKiorf ^■s,o3 £ q^mS Efcraawraseesis eogdortagsJ t£;dtpssj 
rttfc e»d4 a 4, d SBjOaolM tfodoaracdM., ^e?, 1 * «S t tSjs 4 <;A 
AmScta risdj ftrfjOt^dja «c*3g tfifcdiiDDdda jSjsSd »s t S ^t 
urtoda aJosJSr;! *©,£ rtert wSodcfiSj, «raol3o5JjsaSs osJdo 
craofcd t&rt,tfd ctoetf * d oa Oftddj cto&jra'.BoiwJd, scti t aa < 
stoEea an^ef*} Rrfart "ti^jdartotto sJaiJ^VBrbEicJs sSjsKtofJaJadjto 
oarsslrtoCicGS Bidiawfc BSjM^psrtjriSi tfddSoJidrf:> sb^S rtore 
Dots a^d «t3d*„ sroSjBSft tsa^oSa&fc s<*FSBBds«riostoto kksb 
ddjs «ssJ3j, ef^-i EsoEsdnSs^ gjudcto oJ^?nt:«>E)Dd ts^js^arterio 
BOo fc od i&ajggigpcsr flcfliOaHtSeflBrtd sacSo aoeoaJatracxtodtSo^ 
At^OAdd; Sd^diritf 8 tpiSsEJcrd sridd dcidSrtCrl t)sa t rfod 
iroc&odo * 0(AtxJ3j5 cJoIoKJaowK) do tjJaJtti rlod rW Sdifsfot) 
ricesaS cjBdda Sd^ wpisad ttidarWi^j; tssas^oA an^ijatijia 
si;EuifSi4DBatod Si aodiFSoiiSij Soda uiddsi fljutKJrtjs^So 
aaajs, bSe^s riSdnsd dries, sljMOdda 

^ s^siFSojjioCjrl datosSSosoiad «ja*tl tsiasdg t^odi ^M^, 
sSoohdoaacorfo jeeJ^rtrtti ^rtcOMCj oaoJadg s^OBrt^epssi aJjtot) 
creoA** aoerrert roodxb ai3\ pJosIS.s^sj udscul nDSdjsaddi 

^dU,, tftf faASJda wQ « toP 4 a)«d* o^oJaw* Sd^y rtocj^ft^ rid^dsas tf u BB4iwJ3ag oacd d erc^UTOdfi dModadoowSo 
QfiBjjs rtd^djjWod «(?»,i fc s,d» credited oi*(ris9d«Siw-*!> H 
ftdoidcsari KSaMOaiOa*. Biiav El iflBJ^doad Sd^dwW (F,a) 
assrtja t»aJ b A«dj d> d aiJSrfced roc*d oo\nsrtQ->d£ adoSdjra/} 

sicSda d ^(lw-i=Q3j 5SrtOd;9.rc ?rad3d.B« KW dA tjJ(Gi*d 

osoSoOrt ai t <ad ddo atfewS si bJ/j) TOcaoado^AioS tfotfri 
(jaei-J KfjtroS aS-raiJafc a^nnSoS ffiS,S* d:£rri,?0 =so ftatasdoijJ 
oSjMrtasto, wddi dSja^ccto iorwgoiae si ru, ODa.sJMa'd dddo 
Sjacdd* 

feirt us&tj ri 03jB«rtfcD ffl cd3Si3 ddtfcdKb^ (foci sJd^d ri^a 
da JoSiEa assort ^sfe^ tnoOrt £,n;r(!3tflad.ra ^Ji^iJ «Sjy d tjfji 
rijSirttfg »d3nsrtt3( SGd/s ufccdF-EiJij QUC&igdd, 3dtf;do;S od^ri 
SjBt^ti; «d iu5iac;r>Sdi rfeti ritf fc;£>.rS3±)cg okcJ sJaS^ uorSa 
ss!^ s,d 4 Ort c3jMTOtps,rt djacwii.S,a j ds »g «dda waort y$, 
aiwi> tfOfcddj ogdMSBrteJe Ad^d^art djjdofJato rtocto darto 
HfiMb wdS„ dcdoso&iJids driodej=0»#s djC(S3dOod 
asj^sJjRrt unto «sJcdsKioto*> rids d rW to^ »dd K d £z5^S 
«ddriifc ^t^sia, sa^ddj add djSsEl.»cn)zSdi £n33J.3jddg 
«edo frae)i cfi#-w «<>« ttoSj »o3d» wddja a «s 4 «„ bsJq 
otojgs&e t»dd wijfijSaeid rfo*J, &Wos *■ 3s£^, o3jwrfw_ood 
oddaeSttfd =&&«>? diprt^rfs ajpdjfcdda dM*», Si*^ »aG3 jradd 
<a»d ri<Mjd os;fpB;3i3rf: rf ^drijaff^ndi Se-naoaSoSd osscdo 
sgdd d (d dooEiBri asecArrtCci jsu da unD od^d^rt itf 
ajaia (»i « 16S5dgj toenan «dda Sd\ sSdo d ri-! t3can 
Srasdo 03w d dOsJ ri t;urrard£djd aroOjd cow (gf^rt idWdda 
otQ tuocJs da-d acd rtq, nywidda otgoJajs tad dBB,Qrt<?» 
□ riort wsdti jiddj fwQdd* aa^aadfS tfrf,d od^ «?» e \tf 
dj&td WtSsrtjS dwosad d u 3oex3 sacfcF-tfjnad tSjsSrt rtSBa^sS 
co od oacd dQ Saj>»«a J o3Dja esoiiaBASi, fotran odds a<aiSwS\ 
Od 4 eriozpad djscSdg o*D^a*.d ai di ensrl ujs^oddg ds 
dodota>*,d B da edd tsoidartdg i3Udd a ipsdSdorirtAi wd^i adaSjofloto qtes,E:rW v,33,o3jcJ «JMi)rt EfotoSinaridi maSsagd 
»E^da tfCdo odd u«rt wocfo fwdj srSD„ aJjitrtgeda rtert fftirfs 

A,fO OOCjo SfMJdti Wf s£>&E3*(3Mtfd(i 

Sous© sl^ tfcbrirfad 'tcJBU^ ii 
ak3a,«S gd cro» E&n&j, sidftid dtJato 

^jES^jUSJ^Sn U0330&8iS.iS. t eEfori 

aa a StWass rssjTi tj»,AiK3cd» n o n 

«rfSj»o o ^,o&,so driafode* 

w3s5toiJE>«t*> be- bJewW!* ? ■ i 11 

3>oddSoJjSjsoode» sssdQS dOEjareF- 

«d aSrtsSsSrteS rtswdsAsJ b:?wJ 
add dabds sjpddrtMtotfdora It a. u 

(sj;^ SonaSO UoS ftjesSOftd wS Si^ s3c*«3 6 u eS Haizija^-S was 
^sj, olrarriiJeESo ScijJasa.S ooutcle uarid d u d HotaB) 

6.^cSo MSjOfcdriOj SssatoUjC^BaEj nsSdi wgcdi; 3ondda ofi 
osJdi acnSMtosn cdjBenw&aci.cSWd^ d»od3($o*diA> Ss«mn 
BWOcdaoJw si3S»A»roaJad AmitefoddfwS J^diSBd RiSa«iroK);3;> 
«c^oode)( sia&E3*nBilrft! tawaiaad jtei, B«i s&sq, «™id 

ossDoeflctfoig 3d»oa sSM»do Krat» 4 sJafnUiiJJ jjd^s^ert 
oddSefo rtodadorto cStfiio «d^ ^n^oKa saaarfdes iJssacSdo 
uat) i^ai, waAd od«o daSF-rMgrtu dmW eSj^ Azj^ aJdoip5>=JD d4 ^Ddda sferW Jidfid aaircrtMfe,, *«« UewMfircwod d<s 
eias*rf> BBiladirt ijoejj darW ttoatjft/jfcrt*^ d oAjd djad^rt 
dsdcraafostSti, Ajj^sfeS rit)do*jaoc*ij aijaeddj rLdaaaH'jdcS 
& t3e£Jtra«Jw3g d-rrdCacdw.* ^{drf^wfss tWoi»S.«*i, 
andjEa^dp d*s»«>ia8o K«dtid wsdrijSS doOSjg See b3«J 
WK>dJwS 4 OBjEtorWsJ?, *»eoefcfa rtirfj Aiw&d w*»dra3 4 
sJasiijiJ;aod MS «3art eta; at &£reB dot) K)djda.,3,da 
BWWEtfds ESoO-Wnirodd auto sseyttftfa,, t3edosa&»rt ^waBOMJ 
dj»;Sd$ attach*. =■*£, 53»od»«tog Bnaa^fcfefjSFrand^ wtejfl 
n^s^ AratdtSi, iao^djrf d;QOsig t3tfoi;ijirffidtto dair [ootjfs^, 
dri-ra ^d=Ejda5d rtoda$,rf »v,i^ wiotfaaedo-ft utortitjdso eoct 

S^if^d^ jJaSjitdd aofa^in^Sdjii^a *S H dsrtiddS^ j8s«>B\ft0d<to 

dedans naiido zS ri i^si.Srt sra^sjctoa aSjajosS^rrtffi^ qiOfc todtoo 
Se*dds to«j odS UeSrt BdBreadjwSF O^*^ t»«e dt4,rfd SxeJ 
*d^_ ddd S^d^i^tto AredeS t> >3d.,t3sdd ojooSa iaou 
sSrtj^oda sfcoofc aid, tSawf s^ssfc tfod sjo^art aJddrarfod 
asaoia wooaod rf u !^fJ s&owirf :33satoSKx»a*i »*J<g d4,- 
vad tesxia cd gi3D3tidg rfaBosdiroxicit d=risi aijTifrld-tgj^dSt^ 
Sseiysi^jdi eoosod smWos dirt asftds^dosl «f d ^S d»siaod 
Od^Bss^d ««J djdlofc tfj^d «3wp3d wsfoS^dSa &j«doe*rtJBOft*o 
dstocSAcJaoScdD Sdo fc jro^ffoa So£>dKfo„ BJorioaUwd SeSrSrW 
dsjBejB this sSeedoS U^i^eJjs eKud s«j*FtSrt*od wstetpBd wioi 4 
gs^d OMEjdafJ* sSt^fcdSa *odoSs Std&J $ RdSeJSft wdd 
af^» 4 3 t ti esa&Frttfrt rfd.3) jKftcSsJo 

oacd Sjgrt uocb wo^fid aeOetotf wt ooototo aJddwrfod *>s^je 

aocjb steowl oBcdoda oiodo aodo ero<,o*ddo* dofesa&osoftd 
icOcii Eitsrfd noeBa^dSq, «ois Serf Hoscri n»dSo^ <»c>fJ 
rWgeSat oaoiido tataB^d Ktl^wSi Sjioa^dflj AatTi Sda^ dowtfjda- 
tW w« 4csj osnec^de wrad »»fid ( dgca« «, * 1681 d 
idmnriear * d o djiddo*) QiS isJs„ 70 sJsSrrW 5toot» wwJfia^ ooSjOQKioi^ iMdsOA «cfd daSrf ^.■s»:oioO t*odo ^ocreasJKSii, 

stirt ^s^osafa Sod tSa!o=iscroaJod ao^OQai *& sJa n*. 
euQctttrt 4=o3c3sricSotJf craaJetJs «S 4ratfo v A,cl a AiMP*rt tSaiaJi, 
edd£cS H oaoiad aWS « u udsSd s&arMs ftiUo aJjsetisJoS art 

K ( Q333CltS trued fjiS,b rt^atofrfi ? csddfS;^ Sc^zJoddoadi ? OTKo 

ftjgoSa *adid Ritsrt dtBStssrt wf'AiSjmJ^S SS *JS*e*oJa<§aJo 
twQcd eSj, tfdcfo adtig SsSrt So eSjB*,rtritfo fcrtasfcij «*$3a 

eresdajjaefvia id;^^ v*. s^-v^dd S^ES e o^cJiFciRs, daacdadMc 1 

£»?3 acdo al<« wef^srocSdoS <sddoS oboJjb'o D3 a BjpasbA,^ 
sraOnBjSi d cj«« sia(oaAouoJjd tjis^Orttfo sj u cn3sSS (fi^ddo 
^uIOjb A S onacSJia »<fciJ csaoO && t Swlffleddd;^ e&c^ 
S,d isecii sJjarAourt oajOoSaoiijg EJjSFftji^dt^ Ej<rartF*eSF 
8 d rfjisJdaJaocia traa):id ijw^iqiKJ S^ «s&Md«ftrtaS J cS add 
sfe*^dj!> <^Sd WBs.ots'ja w OS *«0 wak B^tfaoocS £» wuS d 
dSo wsaejeaijCj^tJ 
sJ>io»S»a-»o&>d w»« RwscJ 

add mCQj Rtrfj-Fra aJj-oDcS 4Q sSi-rtfi sir efod^ sj^BsJd aocJa 
AfcJauoOd add wda c*»si zM3^f- «jjS.=!saai-»Joda »«sjj 
ddwddotocaJ «iSd;> ^4.^4 «3;di=-d &Mt» trottij, eaacc^do iiocJo 
««acbB^io«3 add* 70 djtff dajs^sg ao*3SF» aSjsoOdtJetocS 
K^xb^d eUdrt :3ai=sJ4aaoS>da ft^rt aloaaJd ^dooaOeridoio 
?ionA afdosidc&jodojn sJoQtfd 4af, udd rfododroOi! 05iocK>js 
■SeaJso^eJ ^os,Bsdda a_, i 1710 dg sdoosdo Rcbffs a^raoCd 
cods lodndssids art adort sfjods Eftfr doJa:tf$, an£,o£ 
s3j^EiSTOoj;d ea« ceaEdrt urt^ iOtiSBSd a^sdrttfa e)iif 4 n»nsj 
s&joa*DHoJad urt^ soSal^ Bio^jds sitofcd fc^t cSeiwaod BtsrfjM wrfccf Jffio ijou atoaeadj^Ai, soSQdMida wd;S £3d; ria^srio 
UodS.d !p djsdd dBa; rtad=t33d daanftBdeda aSs ¥533,0 sfouaon 
rttf esoAjOJj tJaefiod daeo^cWid .iJatjjaiSa UodSjddj d* 1625 dg 
eodd S_j d 1703 djg todadjda troiada o»ej53Scrt>rt r^ai^tjacJada 
18 Sd sdddOca^doda Eldcddoia sS««S A aDorSearfjdffa wGewrt 
edda Sadrod 40 dcbdtSdoQ^dwESodecfc VLCtofcdd treated 
SoJjiFrad ddaaJdj 3 da-da a, d 1681 (1703-22) wda&da 
esodd add ES^ddiai riidiscja ftj d 1611 urfa^da Nd^ 

*»*asiuSdja igj^j Sedag_cJ dafcsSAoscd dasOroSj^aowtasddd-J 
wQsaoaJag rfdctocran tort EtncSaijC^ «orfs rtadadjaCd oiig 
uocd ^5 »£» KicroSdo A^ gf 1626-56 d ddrt anadjddifc 
wffcJ da^da^o'S^rf cote-oscS *a^SerafJ3s wnddc*> ttddjSo^ 
dafeio 1635 dg $£&& sid^dire^ SjE6fccJ'3ocb tio^, aS«fei,d 
cLootJ tooj da omcS djddgo3 a rt ssSdTCt3;3 asvaSstriCci aoda 
»oio» esa^sJOod jccJj »£od nfimjdi^ jSjsdUMjjseddocb *eoc) 
sreS^dnan EdorttSsuSs 1 656 dj; kieacdadjdd S^td dodo tf** c^ 
rfoda jioa^Kaod »eci»i,BS creed da esda^cS daaod 16S5dg 
saB3jd*,j seWndwsiada ecdd e>Efl>ffcrecrari asefatf BtaJsJitt, 25 
eSjSo^ sradjdS,, SS&msrt xbdirda 45 ^fyJtoaSada 

detfscrotlKisddj dafoibJdswfid tSf-JdtJ si ee^d dEdrrtw^ 
i&e& i&oda aJttfsKj o oiad taSSdj ricdj-da KSlldd, eaddaejErejS 
trad da riadj-da 1635 dc^ wdort o-jartjuSsrecida *a lesid^, 
«dda CiescsJadjddSa ttn.a w da rta 1655SS}, BMCoBioS «^ 
sS^Widado da 1659 dg tf u a^o3C3Sjd t&S<$ rta 1663 dg oacriads 
BSJEjBEock Ha 1681 d# > 

ft^iiiiocJAcjBoi d dodj^osta fc,e »,?ESafo3a e rtj-?d.aj , 
SoOOirt odda s6t*d (*ebd dreiorWa iSaco^oci S-jpsoSjetJadSa,, 
aj^sojjoEioS osrss,d bjt doa,e8 XoQSda *j * 1610 sg 

bjSWj lTlOckgdsaSO&^d^Ood odd jjdo(reC;jjaja dafcd^najJda 
etJ? etfQsfeg "m^,* £>sda iesiawsada ttaosjdd dadda cj' 

1 K^sScQ xonraj^, WOS— 4 20 23 drf sJSj Sjs(^uS doSS, safcO A.*j»ods&> 3) *0^»S«jmSS a dw 
e, e! 1635djg «d &od art Ebkid^^arirfj riasSJida 24 25 dalr 
dsJodusfcd B;,je) 'SEJda ^ stAEj, rtjseiWKJyssJsJ^ rfwjfcd 
sSMosia.a* eoo^aJsJ wain SJMBaQonOrt? aftccfoja SdSoSd EJEraji 
09Tic&js <o?J djso SoiJ risfircW wdtrfd ooa» aJOQcoaS;^ 

J&fcgsJj^a* MQO»S»3lSa OBSS ( E3BCd B3W »j « 1627-1655 
WccJwMtiS 16356od 1655U JJid^ag ;SaSoE!St3asiC:> WOs^iS 
ctorSO "W^da Oc^cSECDJSa S^ fi I(iS6-S8dg) ISw ^dcJO 
e-S cJjbC^ AsSarto woda ?W_,=5d oScarta^ 3 c£> tff^dtfo^ Ogcrfa 
Cdcrtrfeto uad^si sibj cSaraA ogoJ;t AtOrfj-o«tfa oh o^d 
RSda ^^,da 3i fcrairtsfa^ SgStX) d ft^ri iScoada SiiEDiMiO 

wiatiM^Od 4i tokens riEtooiaKg aj&iEJSasrida ireeaoafi 4-6 
ajirrivsnda dj 

* saViWS *>riarf«ad =JoSitS4C3wjda ria 8, S 161 1 dg tSM 
i,ti l634^j0!3arta3aSd3 *e»M lt »osfo 4,* 1635 0odl655d 
dtJrt aao^eSJ Sdoaddaj, Bw^a^s^fO *, * 1665 ood I68ld 
eSdrt oJj»tn (aa^n?) oJffTi WW a, S 1681 dfi^ oajoadtfodo 
fjd-cztos! da' 

Codecs & aearodorWa Kd^d Sjadtfiaanda^dood t&t! 
^.sSaaEsrttffi djsdecbas&dri e^il 1611 1681 tie, dafeaS.Sor.aJad 

eaudcda iiS^ujSarJcda ajiedoS^d 

idoEoaJiD^oiad tStsJtfdg riotJjjtfodgFtf 

ESuiaKAcmatod t3:asirf^ jfasatfona «dd dirsi t^oda MM^,fl 
;}siSoa'mdd,ra tsuSo odd sJjciESd t-odo Siaai^d JJJWtfoS odo 
aSctfefstJeda jj-ra^fKloizfd oSot^aJDrts d isearforo adrfa 5 ,= t , 4, 
o3JCfri^£JDcd &>odJB djaj^oOodu,ra a^K^ ddcsd a do addja 
2 jiEJssa^ ^j"».5** ^u 8-9 add KSfS dssajj a*a£, [jrtod njft^j, d^sdSasodad asictf.) 
tMj^oSus Saraaortd d^Frf OMSjrfR^SaS.E! WBtiB^d= R£>:F:S3a.d o 
tS>rto Soon* fltJcda adnra nacd FdSa, OBjrfua wod wadSSd 
Srosii:and Q EtofaaJatrocvJoOrt tfsBWiortd diFslEiadd^ aiMyfd* 
add i&ta8)*cr«i d vusriaddSa^ Sjaedai, tfssaSort odSa Sodtftf,, 
drfdado O-SS^sJe oaofcda jOs^osrtt* ad? dodri^ •rods «od 
aoc^e SBOT>,d> iSaaO^rttfcSa., *odd^ £>t!i> iJUoEd4o»«toMl 
BdjrWO, sida^ sSsoOjj ai»d,ESoda rt daStfja srod^n noa^rt 
oaoiod iiuQj«o±>^t ecdaa a 8.raua tJ srood EfcaOjirttfiSa., dai, 
Tjodtf^ <afldada ditoiJJcso3;Drt t2drtrfa.,ofcJodJiQ3a "^sJeJ 

s) o3ri 4 j"Sa»d> srasto^Wj *woe rf c* £»n-s ! -id a odi3«tfo ^od 
eJjOar^I <*aqS jSmS <^oqJ aasftqigf 1 add 'scisi g> drfod adjdoia ? 
aoda weJjawSSoiaa^rt wadaadd yarijd^re^ntffW. tfjsd<3s rioda 
ws^asji ddoJiadoS ^bbbSoto eresJrfta ao-Cic^ dafadScroixJ d 
«edsd£^ eSjsS Sa,o»S e d,dtofc*i * d*as SofljateJcoaod 

rfjcdsfcjiiSo add Jo(rt d^sUaaod da Siio^ tiedrfd^KJ dsas^ 
flpc-FJMd dt qJUScfla tor^ Sda^. ae^FtSrttf^, —eja aSSJ^ BfifPjj 
(-dd daodae^vad fejedSKSats da ttiMizS tf u 3rW<aja «*da eroti, 
osns) Sedo «3dadD»rts s6t«8rWa sSmSjrfe *d a iJ 4 S53\ 

TOdsmjad tfro^dJK^&arW tfodziFsS rioddFdoijB. oao&d 
tJfBSdS^oJoe a-SSK^nsdado tp^dsn^CiorWa i^SJ, Occrt 
trad^Ds.ddow urtrt dciidaoaoiado wi>d ^Srttf^, aSe-Pe^d 
^radii add.raSdod^rteCidtp rt^dsj^OarWo o «Saort wtortjfeMJ 
•aqjadsjp Saow ada^anBd da tpa^dwa^aarao dSFcSs»Ti OTaO, 
adonsn t;oda wda aortvixalaae *«da wdJWEMaaoaaSs ? aarSona 
dO^rHJo ideja Q, Wtlcdd; ? iaoda sa^arUSa oscdadstj, tf«#cjart 
□aoi:d eo3dori fpsdajpfSFireeOaSoS EBjiiarWa e j) 33 , Ed lJ Ja J M(0 
Seed iE=w «aanan rooicd S S,cdafi„ £>£<& draeWFtKiCOaao* 
odd aoStforidO^S dcdvadn^da u>=!„cS n^c o3 * tfcddo^ 
taoadorid^oSaja •a^doa'aja w3 t rfjs d ti Sje*oia3o^ ejdd sssss iotS ^erloCfc. S>id^, tides rfdasrfc 

fj;csd s^jmsSeJ *;$ w£d3 d ifcJCFJ, 
^KjjijD.oda s&Eid «darfj"doa itira 314 
iparf^dna^aGOiroDrt EtibdAcreafcid fJHu jJotooqJSSq, <roS 

&,ti wrfjijsK tjfw^doiEd ipa^dBaairnfc ss3 oaj-'tnwoOccJ 
oao&cfc a*rf drfa efd irftS^, sis naoqi oJjstrftarf^ (SeJjb oefc nsetow^iMn ft^art oeg s;d id rt djdc uSart oqjS rljisiJos^aji: woovio «d<3 sfclsaJaoaalado eo*^d tjr^ ia^j* 
o3js<5cJs Sa«»J B(Gy faerori «rJti bs^ubiIb sSjtoidft *»djs 

woOduaSodo dil^eil *»tg aMo^g .Safari kJS csou drtWJ^sJwjo 
jSjotfjicrari^docd alzft^ a irdrt^Q riifeEUcroaJ da aSrWii.i.sdS 
cJwSdatojdS «J*jBt^ sJak>si4 dsfodirtada — *^rf« rfj-doTld Oo43 

S s^osaoaffo 3sdo3acde> JdjD^SrdcSdj rfoctoiioIosSS 3orf s3jJo=J3 
s3i!oEia5!j3 Ei;fcE!^rfoCi3 doiosJiSocJ d:>Ea3SA SFfoii iJ_303Sd 
aeaSrWi*^ «^*d waft dodo **>? do*, d wdd &;ri K&iiTOfSjd d 
sas&sfcSa., wo«*t$oUa wtffcf Jsoti SdsfrS eJ©aa*ju3foai ( dg »dtf 

djs^ ^rf « KfafaaJAOKd dot) aMOtig ofeB^EWd ri eM&oda eac»;>;S 
cJOoeS Artexa SoSiS aridu^, Si aSJioaoHtSe SdoJs *,cJK3cJOod 
KioOaJcb eeSdsJB, sfaicjSJDSCUaBcrfe BSnOAns^C 

oaoi eg 5dds3KqJrajyeAoJoo wR Eio&efsjon ri«Jda tMDA, 
a«odt! «s3C dcrfiK awis, utsad^tfd^ esfcJ SoeJ wai^ri :3d sGda 

<rfjt3 sfas>a!pad;i vsriSsBCi Ejoirart"? uVEreci »tp3 ( rtijtf v ada «djj 
asi^arodafatda HUjwjiis^SvUta Saq^EJ u a.coacd a<:sta»»F-:&* 

cjbbJ d aat».oJo wrt^ sSti^S Sort* *«da "o°S «dd fcoos d 
aaoisoOd.rs too! de ^dwea do <^od m*^ dodirtCod a£>u, 
»oqSSd t?5,cajK* ri&^Qo&g tftfd cj riaOEieg da,taad swran isc 
d3 t^ □&>«!« *;d nsd^j-ijirif Ktds^sJo., SSA 4>esJ a5oreui 
oan ws,eJ» w&tpaortwan sWsJ cJjatnrHren s^esij as^nrivan 
ttWdos <^3d ^d,^ J3^£)d ( igirar asJda dtdfccS rtftuoeto 6eSr3 
rttf© wBd wtpa^a^d O u ^We SjdjssJjJefJcw drfo^ oac«o*M3aj j O eras xstv& t tJiirS 

•sdj/itfa ctf ijjasjPcrtEjBn rfddfO do£oE)4CJB*idg ?», fjrosSd 
onssMi, t3tf*iclt,3d da iw as* dfJJBTOodoJadda add SsjEwd* 
de*c SrftfHf Eit-'owii ^rfaJjj iuadri.'jaroil crocd da efc*ws ^d, 
d dito,S wferf a^crarM s/itortrt^ «ue£,e£) esSert Mftocrai^ 
s£ecd SwieiredrWa ^4ri-Poa wdd wqro 4 *^ d^ 03 * S^djsd 
sJffo AVatot-aJ da d fatsjaoscdad sggj tf^owaacb duaa 
iJSdj E£o4rf a3=io Erodanaa £so3j«e3r;ic£cicd u;3d doflaSfSddd 
ddozSowiSEsiid etasd &.»d?« ;eod_jD»oS sJeSowadSa sccde 
uaiada HjlcJj oodo aradrftffi *._,( sSffiJ^OjCssKJaFOodisQcSa odd 

oJjKd, SjtCret «v«J,?»MS da od wgyMd^drd ddodd«c$ 
iMda tjed bjt*i:cS:&j32a dadd o£>.£ctobrtf &;«,-1cdafl 24£SaSs 
EtoBd KS ( sJja?dd»[Jrt jSa*,M33 B d f«JOod dat^scraojada 
dj-i^d acoJadg aJrod dad*„ rtcocidijoda Atfajototfado «j<d 
»jed daaJ.oao dadd rte» 4 sa fSKdd »,« d/s^d ^w^wad^ 
eudsESFdfcdda tidd Efcrfa-rfd HM2d 6 dcdja b,e s&kESSoaofada 
da**. H ^oacctoda w ewsd t d «S rfjW* a as>S,cW>d BoeJjs edd 
d:>&eo3aOod ■8<KSasJoQd *sd a 5F3;aa 3£t rfaaed g «d 4 da 
dj-d«Jj3 oea ESoaBJi ddcsddaJag sStidadS, ajCEsacJoaEada 
bjt csBjrfcroej do ft^e Kooowtda ajdeddowido daSa, iffSBtaBSd 
atoa,odaa *«d agrijs ( ( SO j(etfc*» t aota siej t rt*i& oaedod 
ded «jwd*Sd o<*cdaS^ oBfouaJacb 

*jMd3 ieocjwlcJ iodda 8cSf3b dd ws^eJjMiiE** "MtrWS:;, d,S 
•j^QSanan m.3i;ira3 djaeifl tftftf * u O slradsrociaES ;Kkdin2«d 
dtoiJcd g DOdsTOflaS^ii «safd cawsdgau Gy^ijatsriife Batod* 
o9«d stejd djijrad tstodo^dsta, tftfSocS asS^SoSag eoreMEdida 

t^s5& wtfrt ssaBFSjsa aeS dySijfocto ti wIjo SjeJs ae3 

(Sf 526) 

■*rie!g s&itoeJSrawWgrf W>»,0 sSOtfS, SacJswd^cJ fa til 

oJsB^ iaatdD is 3f Setose asa&SjsdfWdoad; (rofl tfja t aSOtraSd 

cbfaBiA nasdca eSjSSSMS SiS^d/fcJ^ofc] zStr&szScTfzb a=oS 
osstod ttfrtstosssjq, <;WerarlBto iflratai »6jb? deaasi assgd 

trasto sadooad oow atirSosjod «iid ctoS^EScJ ssdcsiawia^ad 
oared oesadrttto jtfostinaoJarWo extawxigi jS^cran 4i?aJa 
toSreij somsio uu^Brt ESBA/fdgaj dart cSOdwJawiydrt eS 4 S, 
rfg^rfiirt, BsOoisijsaorfrt (jja^ssJ Oiirf as&tjJ» J 3fo;>*' %) 5Srt 3D siJoia 

faert rijKi OEcdodo ajsneii BBfai 4 d E^jtfsb s^&Jjd 
dwi^dSo, SjsonsKdaigdrfj, ?JjTi;nES , Drt * dc£> ctoDrt sEC 

id,.jjd oBndoiS BE^sosfc (st^sSrwad^d-i) (svtoi^) wdda 3» 

Sc» add eSdjouij 3;±^ m^S^S uudsto H t!<JfcSji3dda aS^ci 
eM. stofotaMeraoHd; cu&d tf^Sota at^FsSa&d^ oacsusSodo 

ajodjij Kidjts 3SCx!{d rtodjai 

oiootof rtodododdc djat ».j5 era 4 jratoal, cfgrst 

rt da dad^ SiS^rf a««M» 
eCSi Sj-Q-OoCid ESjadejo 
ddik parfsJatdSatp^d i5SA4J3 
nSdrtirodfiari awma 

Be^rS 639 
*^ sfci!BB«aK>Jsdrf 4rWa sfi 430-431 

clda *^s 3^0 rfoiaddort sJoei. tsrld^rte r RfocraBaddrt rirfej 
cfcrafjjSiBrt Aguadilq^ Etadriods aSOsJooiaoda {94s3jie dadojatJ 
dafj w «wria oi^oa 

FJrifijicatfjB dJ&d* itssradsd 

*(SF 641 
S$ 432 

ipjs ad aoda ^ossnj ^.rarajd liOiia<B rf^ £>*, a!!* aioojj 3*33= 
dsSdds w #da =Jod a itidji^an 43sa*»d:):£d:> daiod.Sroo±>C 
jra.yf SoareddsJ;;, Sjscdsa^d start SEotfd ftddj SjasdssJ tJijj^ ic,I l 

s^Ort rfotssi curtate ofcuWeKieSatoo 

siort dwnahd S^oJ a EbsStfif Oato « a3» 

a««r, 632 
4 426 

"frfjt fc>£> atofjad^drfloSaod (mra^drtjioa ta^ori iSszjotj*. rt d:>s (toiod^fj, ^8( $40) aotta riodtf jsrcsasnwJ eSe«»iSd» 

So^otadEiDrt "JdoSs wridjatfrt 

oSOM^tSs^sSrt dcSOSjJidddrl 
atoq®,?! ww^drt »bo EbOiUgSeJdrt 
SocJo&oV^drt d S ( rfgzScSESri 

sgooaridnwrad d &i3irt ^d&JmcU 
3j»drs3£9,d Stewart iia 628u 

3SOd$,EJ 4Ss6»aoo»Sr- n erasJds wos^efflrioi, aaO$&>gti dda 
S33) w* 2dcli3i4 aow fteSFjSoiifg 

aSO s?f.d jtori wq,sl rfortjfcorf 

oiodatoeUJ ssort ecidori 

830;Scfc3jsfSod rt da ddatsstf^SKiorl 

^dtf di!u;rfa ^as^oJj^ Vort Hie 63i 

daiaSi troo±)Crt aSOstog aWo'Ji, ?B-idoJ:( &j oidj jfcsJa, 
ri B^rf rfisojs efcesio tSt, »ndrejS9daa osda sides dgdjlsdo 

Jitas d:3-ras3Sd £t& rtU u d ^-"^ 
a^a, rfOoSsdrf dJjQtJjsf TJoisid 

SarfciJ R« ad^scer d,d tj!a_,d EBjCs 
octodjiod? disKJ .siadd-mod; wbes 
tadrond sdccto stead] ddra biS^, sJjOJMSjW OMfaDSlSCiOdS s» 

aJst^s tSecs EScSd SoarcJ as 
asda^jiJjd aa a»sia oii^Jran (Tj 
areSeOonaSc! tjt^diStf a 
(jasSjii souciwd asoju^o 

tJjKEJs&iWi&Sj tfdirt rtojQraaoMBa (6t 4B3\ 

tfcbr* aou ae^rrfsjjg 

sidtftf A,gJj^ noafo do S;oci 

fflpeo eSrt^rt^ Amjo Skis it 

g03W» «Eift33/1 i " " " t^rarf SOira^ zidrt dacJ«l«Sl om1 sSaioetSf3s,ric8 iaoSa s»*Jo 

BBS diioojaioctj aj^eJjaetSSaiSidooia 

B0^j«5E 4 d«Si*rt ^S, stoWd* (» 337) 
rfjiosdao-Bo^ad sJjfcj^j^ 

oan oatft>Ss33,d ESOnsSdjjdjs na>$ iJ i3»,oJi SjUSiBS^ 3SO* 

n3 Q d fcenDfl waj^BCifSjBftoSse wed TOJoS^ £;Bn«£a3fid 

add si jjsJitKioj da croiitf ase^^cd Sjs^ ridrd aftowssJas.^, 

rWg s^d-rainon oSj^d^jaO^Ad^d k*rt «g D *rW jtetosL 

sa?o*> a^ sfcirttf aaarttf »oJ t dj ajsonc^do ^oS *s*eai* 
IS Efc-f-jJrtert ujo-rf-j^Cs- * d u & J ci.jd SJBtOosri acida **3d 
ffiomiSEno^ t£"S kiwi vat* 33,(5 sicfsicaiijfViSeKs jdjfcu^roridas 
dotadiDJCd Os fcaSsrado-^Ort dddrndF tiV-eOtfjsSda #&,, dSrd, 
dodo Atfd Sjaoao edS^e *s^ «eSdS rfxiwIoHa n sj^ca 
SjBoddo 4*WJdmci 4 0rt Sj-ddwanJes trades Saafereuzlct 
soft oJ d« a^BdowS tsSaJd stou^rt^g tf arttfsfi tfidAits^d 
•qdjrtfg aiUjO OTorlij drMritfjs ifoda tod :J,a edd ^a£e>at 
tt u A> ^jO^tdptw «ddg Sja,««S/icod &ado Soiled SeSritfo 
rfjEiiti^d iritfrWcicSrf urtwrtcdj dateJn*.* ck&diOToS da too 
d-erao ipsSrW^eiwa aeirjJfW-i, d&SAno^d ^iSd assess tf i 
rttfg «atf wqss^a^U wjtotiJd. 3B3rtos ajjatrfjwyw aJ,*aowcJoAsS 
o&gd bsjgdtsti fSjtdefWSja, SiJi-1 SdM£,d 

d da <*o»tIjd (MawdjddjjJ tSCSoiaxZ asaiad «D3q5ss doaj-rats^a 
d£ aj> tsB4rttf dtf^do *(dwB»_d ds^coaod o^oSodSft,, acwssto 
«,d i^s^ s7,d 

riioad d bsjAraMda insdjBeiS, HBOseaij, sadjBBjj djadosd 
SDfctfda »s^S SBsJsqJ^f dss^ daSrlorf ija^dsffljOMWa dafaai* 

EtooBJ4e»*0rt EJSjB^fadyd jSawJera^fl Ooracd>s sa^djo 
wSeS skoa "sd^dt. ej»W cSjscrjfgo^ wdort OBaudiS/Dttjjadd 
titfdrirtrt fc^d B?QS» ^ddj dmrfs* deal fori ja sas.artffcrida 
Wj^asrW «s>es»F-d alt*d» dofeaJ*nBrtdo tOtroaJdd^ rfadc wsfoSd 
was^d^ aSjfcen og *i.nau Rorida wgE! rJjoasiS Kd-wddc! 
rfofd Eajrorff ad sti^Acre dS d»adt±> a«s4 daoQ ifotj^d^rfsddo 
dakdAos^d BBda^p dOfjrftfocto *odj tteoritttaodcrftjigs, aio «5B»cJg ma sSjdsd^oda R?adda adS^ Aed cfc6=s!scra^da 
^sto^dototfcctood wi^/Wrf^ droWSeSt*^ aSjoeWwf^tev^ft dJ-dro* 
sriEadds!^ d Adda udd "aod sisradrttfrii daideSedeead 
aie>J^*oJj-dridW cxdcto tfK^nd^di addSoixren rfsfo^ 
■^da doS^tf avdstaJarf oajdg ^Bjui^ds^oajd dDcd e;3d 
tport, QSQfJSj aSda^i, aSjMoMi* 4oOo*ji3s3d djESrooJa 8^ 
•SBSjSOBderiSKrari wadddS *,S,dsto H Sf6d »g wared s^okr 
rtjriWA s3jwe3 SKOTS iaoda «ro ( *Krod Soloist stead craSd 
criaicrfa Eiirt iJ^ai, tjouS^ dad-rt«ddrfja erootraaajjin Md 
Ss^djRrt ^dcod d ( tj!:rfja&. Sa ;da&>dScraiicS ;n>» d 4 Ood«3?rid 
«ucro a dsrarto4,dssii>ri odd Dd^dj-tdnod Sjsfssrioddortja 
erarS^wfc eroi3£»rta.a,d3t33rt ^.ai a A.f «s ^odoia d^*, »8 w*<? 
woddo an * ditod.Sc3E£lDrt da^Srfcdad dt«dda wddoi d da 
OS sa SsJ<r*fc aliarf iS^dOfc won t^Sd d todSCRrtda rfdarw 
B^csrd^ajj t«D oSrf da«,tfd rfateJ Scfc^ dddai^ES^l^ tfjsdeJ* 
*,3[,fj doosjood fc, atf sn-dd aSOola sou eSSjb odaSaacda aid 
o!j:dU^o dosod craoi Sod cd;^n>trat; cJjatfl rJOia d a^ Scdftoi 
darl i^riuo wrf^dsBTid odri d-niOOod sJjbOu ad t sad^ddc} 
tfS^cf aScupad M3la* ( dEia tis&tjejKrWo tsfo^aortd e* # »4,rt 
ctfada t&njS dda d»»raritfsSa cwaSjsecwfcdcb Sds t dafcdA 
tooclia sttadgj; Basadd iJ-mtddeila aorta Mjflds^do add 
««SJsSaa! do&darWodd tBBOoOrtd «« wod Bsccisrritfa^ 
daSsadSda d»» aSruKJa tjOfc^js^^Jstfa sidartsd « owd 
eodo dafcodia^do cdt^ift.d^tb d iadAoaiJort ts^fl doc«3 
S oto ri^dd dJ^oia Rdssrfoid e*dc&e asaSad r^rt^d bdA 
edjsri «A!ii «tp3 ( rtafd jSed daioHaaTiSc daB^S^ jjjeScaaod 
tJjB«a(js*a v 4,d d3 aa&dicroSdi &>rm>n «e 4 Pl trtoSKto., eW 
a<OWdsoaeO:>#> oonwxlas aissctoda^ ao6o«t*e»»d 6S 4 was 
jfiodari Cdo;S ria assss^d datf aaaw sjjtf^o crertd e^ 
ea,fi drfdaft tfeadadd^ ;£aa*rt a^BjsjsndadjdS:., da&da 
crosort «fcdd> ort craSds rt*3,d nsojso W*> rt^d two* 
Ss/J ud^add jrooi&is'Bjtf iioda ^t^ua si &* m>((3 ttcio asi^ s^ora^d nda, ? ^^03 sii> J tf i »irWtB'o «a,orl f f$jsedoS» «(s<S 

oeda di,oB6«j^i S^O* d^SBOjOtoWd S#,tfode iasi Woc^ 
dndaad^j Si^oiKS^lJcftaA =j3BBa r d;reddiJ.,e d$»» £i» 0*dds 

BifcjijsS tfSS swdSrttod wda y 3 urfeijasdS:, EdtieS Uiio^i 
astfd UfJS s-odi k>«S ( tfonci SBiaiS 4 arSsJjBfq! sijSjJjs;^ 

ridro-sdWFS Jatji^a add a.ac&rWgd an^na all Acton fro*d ucsd 
aslope:* dadoofcxag asferiaoajisJ ztodtgacs dwi i^s^osojo 
Brt unBo*>£ rfjsdS rtjoqifWg sicJ t rW& 300$.^ 0»6d cJeei 
Brood dwiiMSj demoted do^waddoS tJj-tJi doWWnwid «t„*rteg 

tfsi„d ddrt«> 620 A,obd ?&t$rt<fo 43 ljoOaSdrfi&18 u^s 
yssiD aJd-Ws 25 djcraO adirtto 3 «c£jb t-ij^ ddrtsb 110 
<d dey« toWjj So*!, 723 arftdjdcrotJo ' & rt ctradg BsSoBSA 
pra4d ddrW rtoe^COaod oddi 0!3« jssta* 6 Sdmrra djsad ;4do 
*edawt&3*d ;*S>? sl^OaSs «idd flsirSrW; doQ3 Era;i,dd 

djijSJicreSd Aai^ Mdcjsas doud^cb adds; Gad sadjs 
ttfl s^djywrt rfeoddds fojrf aroas tfoi »tfa»ddo*afc( 

■s^oron wrt wrtoto sa&aa!, e>s»f» da&dcfo Sd^ Maenad 
»sjda Stifi! A%,c^ od* OB^t^cJrtri^ri^ dWAdd ^eofoo 
nan safest, ijetdfiaid djBertotftfd tfjtAj/taJd iAddoSsId 
sssb sJonad/Wsb citStertto up>de> jroortaf, aa^f-tfott^OrWo 

oadsidx'aui^S.rW d u 3d,So5oed craaid safei, S U A^ ^Sd sjo 
rawid ti^rWnoS tf^sjan ag^d -idd 8t>;j tSSalOrW s3os«3 cLosO 
dod^rf B^jpasMxJodoS Sjafd;i3,d e-W.rig ta^vS do i&3d;dfi^d o^dg drfda3S da, sWOMdcfo 
w^Sd ssOrtoJj dsirf liiridoiTi HBdo^dp'cd^'iaJjtk !fia,odo luOdo 
BsJo-wcfciq, odort «ri*U to oouacto daiosd-SaeSd eoisforfd 
txrf (cdJsriSi, bensft raartti ObJ<j "ofe^dfl Odd ooidori s^S 
ttoESSnand si BoEJ*tro*to ricwtLa! tfss^cj grad*i!pwa& sfoai 
oadociood odd ^,0 doi&weaSd wcJcJj) J&M&.S abA, rassfcid S;3 
rW (aSrrJr doftfddi, osraual d» rtoj^sdis nsdnad od^do 
HidOod dafediOMid ds! d tpa=S jJo^Sdjaos d rond fieS 
oJjiertCBfcd dod rt/>di«6si fl«dj duw »did»rtta;>., aodd 
ego l«o ^4** ' fcjJS^eosgdo -i/«i. I Sdro jQtf^do u^d^, 1 
ctfocra^n^nio iJctJA 1 tjtthi rfjnedjFvSdi ajjt£ daaosEd <^otjt 
jjojSjjS* dt&ifW*^ *(&,. wsdorWg fcoAAfaoOts^d So<rt 
sasoaai e djscsr stolid djaiokg awed djtf djdetfd woeS 
*_,;*;>dJi;rf a d:> i„d!J;S J d B rods sSiOOS ;&> eusJcJ.iseft*ids^«Cod 
osotod Si OeA doas asdoddii),, dcttfcd 

djisBiAosoS lis djd^d d^oido^ Jind^^rt^Ss,, *wi,t». 
ddftost^ df*£ si^osrfi ausdrtoe^ deV*^ «dd "sdcf dd, 
rttfg oJjserid urf^dritft ^o=i5d cajifrrat^iSdasdidsHt aw 
*»d o3ja«ri »£ B» 4 nWjandd«Sa dae&isjesrostfnWiddsto &od» 
d fodieresids ^i, sSftfsA.d^da tsdd eia?*sd?d33sf;awad 
trcuow$Ba,dtf ] qro ( <wCafciOd Jxr«)?p» ( SES5;Sa «aow sigeofcs**,, 
sodo sJaoriVg udda 

* u didMtod H Ki nd tftdaJMs^Sraa^S* 

uOdfcOaa iJid^ B&tad ts^fSEsa^S* 

awdddOojM aacAaJjaodd TjadFftsa,^* 

t»q3d «edrtjBddd©d ^dsn^tfa 
^cda b5(« SjaScrfag 

d;Sd fcdrtJEtfjddrf ri,desd{3« .aodo aJ;tf tfdrad Ef&iftea>J,d zfjafdrlcdzfio 3ja W/oa^tJ asai 
na&^dg Si djDjdei oswasS-da tJi^rtini"jd f* u 5cdog stosij 

s&foaWcreoSxto ESdjSE^rWgj ftfcrt rtj»4,rf a ctoiecdi srejoda 

osakdi tizihzi wicoBifo t5«Sd sresisritt) TOffloesiolo add de&e 
cdad u^oijOrf (fddo w^jSJeJ riwcd a^odo Ot»5&d tsstoiDoae 
JSSjoSriVg riaaod rfj~;cjsri sja&sjienitd d Bjrs^drirWl ;sacfcd 
oaaiod odds oo-ttorWo -wi 

Wirctond wB„ vO&a 3-racdaci todadj.-aAF-oiiod eJ 

sjd £o»n bSbesf dtfsa ovsd d ws^ rt>3rR5H 

rijsokFRi&eJ kS^bsjS gaood =6{tf*!a 
ieOo3T"d;fl aJ g tSdda tfjsad aa,sus) iD.»!S I 
toooSo SflsaSiroa aSjaScda Ba(itoddg) aods^S jrocdjHEn 3&iD*icU dtfrto*d q&d^ 

BSSffJoL»d ssosafa aria s»tfsdjdj£ owsoJjMrt 
wtotitarWftdo «!&S*>osTsrbs}lcJa w^jaSjKri 

£s-<;Qt> eS-neadjat siaa | iJjatddnutJjatd: d 

rfj«Q* rfjwa tfda^da rfjSSosiori ( ;rodSedo uoa «Sod 
;So£a»}aeJa wddoi sa&iteQ i aoioitt ata eo3; cijso « soksjs wfjst^d ttotsaa i rio** jJosSsmo Xtsdajsuz^cS 
otoSS otossrfws "J bjijS tS^KiEJ^aistJrdfcai j 

EkiErf taliJi wsicd [fJO^ I cfetxSSa d SJsetS fc SciJJasis*, I 1 

uaW wcteocl iaotwcMj tOtsBiSG'GJ ducUob i&j-cf^jorfefgdKJ 
SaaasfccrftS SsSasoateS^ ftj^oooja SjbwScJ d9a«oa fc StiJ b £>aQfl 

StSo waowroeron udosa/J * aoda tSeojado S^SsScjwStfe oSe»do 

d Sj3 ^kJ Sjoeatfjae Kite KjsCMJjW ^3re 4 o o&EStSrttfp uSo 
sd^jS o&ESotfrftfo ^*dtfn»rtrf (skkj as, itjseocJd*. xtoaflj, S«*d, 
so?a! Ki 4 £3snaJa ffi^CautfC wsJaStJjw^rt tsnadrsJ aajJa 
*S rfosJcJjMto qftWMa© *W!ji tos» iarifsSt, itiAt^ji j&ioBJ* 

ipaj&lS iStffKJ t3<Wi S3 SS»t30SjOB jSSSUtSgS ftll?OB--d^„Esrffl 

sdcldacJOocf t.o tooda sSntoSsi arado^rt rtot-sasaaS^oaa a^rl© 

1 flfjie-Wd tf^ OswSj W<vji!;j ((OESaiSOj, i8W 566 dsto fSftiiroA rtsSsssran a!^od tort tidortefeJo,, ckor^rtjMWJaS.tJ 
tteJ^refod djjia 3 WEjotojS drfj, &=«rt ereft^o drei;>rW<£ 

l3S,»S$, OMSOrt dt^JSOiroOSo, 

*idodd:> sndod do&>d oio gcfttS dwdoS utScdogaSo wt>do8 
WtSdjatfflSi C3,cSoS RSQSd A«a5odo tfeQrtd Ee^tfcdodo wdrf.,0 
ctfo«» wdd o-'USsJsfci, Sdcd oo doBccf deSo ctfo^iideiJo coda 
Scdd dc<ri(S aataJotjcdtsrfai do riod tf^d aeatorotJcb *oodo 
getf Ksari d fodaaatfdj d d tfrinA3r csssS;ro fc rfd wodj ? Sdtf 

5&ra4rf taaa* odor f oodo id oddsrofi SriraiAdoddo dc^yddfi 
« u eJ £afc> tfi^O S d «jjm«.dasi « ci Osdo uart riodaj}d?»oak 
Sortocs— -"KjrWsj 3,df dodo o ooodo «pjas,odo d e S.aaAn^<J 

do&dseiisrtdQ ^j^dod Ojadj/W daSo, (reda3ja;nfcd wet 
droSritfod add 9B«,Rtf i»,o3o 533 S^SeSs *eoSow:fiod» oaotato 
vsdad fiortddj *» s d fJd; fc da&cdaS rfjaja fcjjiosij^d djsedoid 
ddsModi^S rfjsos^a aoda riaS&; Q;aod g $.^0:32 a a^d ijsSrt 
wddtl Bd afcajj OeSaJ tjj SjoiodtSo ^u t-oda djaarid*^ 
'k*!/' ^^ 3 <* s*°*> dowl dcd:tfdoreQotJj^Odo Xcrargirridts 
SO foods rtoiJMsfirtjsodo edo 3d rt KxOd od^Sd SosQdiio^ 
rOj-*i^ s>«rtaod dikdirldo 3f$;E3*$javcrari aoda dMna_,cao 
r^j-c^d or* edj:^ djBwgoa^adjJ^ dowdgj dddewJ rttf 
trusu^ 33.™** a^raiddjsode *o*o, «* «(Soalrtj»oaia aa^ 1 ^*, 
aJj-otiio &>i doiadATOcOKfo *»do asiod jj,3,sa;to*»rt «wud 
bo^M, ^dii*,, aSecdoijdrf!^ HBreuaSodo rtotJoOrf TOoSordfto., 
doQiratfS d-rdtfood u&jti ts6,<drtod» sod doaostf dotJdo^O 
SjsCd 3d f <* ioodo ittfoigdd bojbws o&as d^sJroHJtJj eseJHtf 
d&aai dc& aod iSjsu es: d 

ejutfdjssritf Usod Ccftocd ojoJoao (padd4,ocJsrfc, cdo*,do o 

»{d d AjiDtpnir-doto cssot^rco Htdod doWdJasdow «d* oacfctf d„Arttfg obew3,sJ 

cdsg ^=jj t u-sicto wSsiiJiddsto afoiJ^KJjsn ( rf,aJfflAjcJ i,,© 

OFJJBJJKi WES 

a-joSiS *Jnw).Sitto («f 119) 

i^ESBidjaJjMrl — doioBJScR!-.tto 6ajj wasted Sa as&jj <Msa,eWd 
joan Wh&>z3eSot e^e^dcs ubs!^;^ oa!/ rista^-iiart utff. 

AeJsOri© asirtj-otSo saSOed ortjaowa^ori 

ojjoOsSeSejjjJMjJ&aj&isa^ort 

Wrt (=S ?) tiSdO doSjatsSd djsdsna^ort («t 258) 
t&adri raassdd qsaueds aan» Sod aa;ro sa*& aSoeJfrana aou 
Bi^attaocJ Sues fteSFfSrttfSa tJdotpwJ sjeie clsfaaJAascOeOrt 
na 4 ESa6netf tpasflrel oSoJm twSEJddgatoJ* «ri4,(»3(Js^dS4, 

sacaa icd aasa sa^s 2cij?3i?Ta 

33^33 SOC3F3M3 3233 iod OTH2 

sa£ a»33t3 jOjwS swi rtjafd daip«j 
saS sasan saSowads eJtSo bkto 
sajnrirf raj^FSfraaa aotooeS io?^ 
wa^S JJjaod awro k&c& sa^ *1jwJ 

*JjsfJ sf foaJ*ncJ swJ saasd sa3 (2fioa e<ir=J) _j&.9 OB'S n>)totf a d&ptf 

6*rt269~271d tttrgr&Q "wdsi, itJMCfcoakdo aj 182 
184 ^odsl*, <^d ijdecdde sfekdaoaoiod ^Srtifc ajaeejatsd aid 
*ba dei *jseti»")ala airt tSjaertotfd asatio $jaS53«3a& iddrWo 

K3d rSdnwn tojiiaasJioijii^ sioQ^Erari roojad d»i& 

"jiSj^unrtji do;? «prf art ^owisJjsedjij 3o« add dd, «3d 

sa^, Kred -Jn>Q-J fSs wodc3© doadOS,, «^d;Scs> t 8jB Soort 
£»w BtStS fccKiiftS^ 5fi«*daBd> «icfood odd doe«J tfdr-d 
^tf^^ZjdxSoi Ajarctoaijd deddaocaari;..* dradioarf u^dd 
d ty# stoSCiSjsria dadwSA (fOairaOd^ eW fJjifrdoddeSaSa*, 
aowod nad sJjsS ri*Wa„ £ oeo Srtriraw to$*E3^() 

dj&dAneaSd ajK&rtCg ea^oi sra,ri?Wj» aJedtfraaftd odd 
wide 85*fSc3 Q 

oraa a rttJ a <*»d tssbdawJ 

rtot^iiow.d ssSo. 3ds^3 

Ej^rt-noaosodo rored diS 

WQ[,s5)Waa&d rt dotsa^S 1 *t 278 

djssd Scd;> c&roedsd =sd dedcjSjd 

SjssaSjCJjBi-O tfaidaase s&a, tfaSo d 

«3WBB,o*,, ip S-saS rtdo^do rtaSo d 

dc£ ospctofl ou^, Ana ocd tooi ofcd* S« 279 
afiFdmdd WMiarf idj »adro3 ( i3aft dt-^i^ sfcidi^o&ig 
d^Efc&d osA d fcd3cp«d ared ntfgoSsj* foatot-ttoaLd eroe» 

qSj^«o jt da iS H dd fOj ijstOcS <■«! e»<S edo atSorfa 4«aJacl wJasjjssiiUJaoBD *^j! eaa «Sa» 

if 5 4 43 
tftWcrertci tS»«srt tfd£-d tfcsjnd sSi*3rtVc3ss ae^FjSrtu diss 

araoSa <sa;ct ad ij BoaJaOgjd wotfe 

tract* '^^ SoorlciSdo tfodo iSotoaJaoJ o 

3 o^ da^ndSD rMdaort 3?j&>o3 ctfo a 1 39 

&»rt ESe&cJMracd ti S^SrWjJJ wsracJired als^ts^jJ eJjwnwto 
tjjcf v««oa es^i^rWsSa., BtrauaScda rfftJjiMtosfSo, sSwssseJ 
«5» 4 \* rt/idrW BfljCk-MiDod zfw B EJssi^aoiaFsi&i, W04. trai otor 

iSSj^, WOOTiOAO^CJotSo 4GOa'0a«,E3 

fotrt » J «tS6jj!j|BF-f*,=teS - «*Ji l e^saraeijfcd a iiifjat3d 

a, g I7i!e aBEJa—jftctS 'mOSeScM tttswjcte! aaak, tfimFUtfcf 
was sparfcfg beS« sbbcSk! sraaasa «KisdcSsiaa_.cS ftrapuScig 
efS dtfosiOocS tjjaiSrtj-oOc^ stfcteMatsSF sSqWg cfc&so'.soaa) da tjtsl 
jj^Sesgcs^d wc^OoO *>c rtadtded aoStScd eW sn Mahipethl 
Is one of tha Greatest mysties of Karnatak nay of the world 
iiou JjlsSa ES3foSJ3CJS«d IS S^iOjoSiD,, £1%, ij»«d ^,t3 

riOjodcJ dSrijsO*. Downs' troUsSoSoFowS stoical »o jjefejo^ s^otfo 

55jd9 UlliagEJBrtO^Gj _ *S*> fc ^iSJF ^» ( CS USJtbOdtUB ioOC&o 
3 sJaJunJas^o e »rtw, sjfca 42 wastes,**, d jsrste^twoodd <*es sd,BJoUcSgato feoaSo riasaa^d IJEJWa-reii) UflOKi I* — *J tWriO' oaSaTOB*, QK^O S30dtiB3^ 

iBOFUir £«ab O^lati Qui 141 

ils!ri-«ri iSftnsS asfetf, — ao* OS* 3ic*i*J»4& 

*,: ii:&i=JSroctf;dj_drScrccJ 

Pathway ^o God in Kannada Literature 

R D ftanade i960 

A History of Dvoira School of Vedania and its 

Literature V01 1 — erei a as* B^OjjiMTtosp 

ffBdatofc jSwL* «jm* 7floto Am* =JU 258 GW* S)0 BSrtOSWtttW 

djs* jd* e d wcrt SJ3S3, udaft£ riaoccJjBri dj» jjssdSrt d^sis/ip 1 
Biji SsSwlr wdoa rfobrdJsrirt^oS SouqJESoi»d» aSoraKto 

Sfto, o»cwd djsEjsS^aqJ^^E&rtsreEJDn A ty,& zSsj&at<x& dirta- 
sacas^od wto-t-dcde ria-d* «d, iwij ■* oad 0tAe&> 
d£*& dddJW^sJg fl3-wdjda ssdj a rtJrofa* 4 * dasdcoio as, 
tpadd etpa^oSsg kIsjeS (LMJSoiai&», ( SjstdoEjog ' da^cdo awro 
j&ws^ricod Ts^d^dd wcrd<J oseft&uDdiJJSireriS, ifonsdd &e^ 
dg rf^dirttf «odj tisiJ Oedrf<# oS t3at»rtE£> dcw<S IfAriracd 
sj^tasd ebaossdd; bsjW ddrltfg ad Snaft tfoi&utbd ©graiWa 
fttWdceort fed ^ijsf(i,iio3sdo!i a=eroriori srioofce sftJorfS,* 
uddoi ^dortoa ricisr djiaad Et»» 4 wttS B t*aaft*, d4, add,* 
EdociSri^rt SdredOTd 3rd) dcrijaetpad 35^ rteahrftraoooan c»S 

tftJB, d^ua^fcrf djc&otia (ij sbtzra^aaafcF-d eauri^ edd bd, 
rtdawroaJadj SOaSoif^Jrc! Seal^djj) dtJACJ sssn^oJo (n) ej» ( U 
oag&rf riidM^dg aJdodcJnBrt SSftjart stoosatfdda saad sid 
rWo (til) ftwoJwraa deSa, edd iaS^di aroad ntM, da*!, 
(M 33Sjf*J* riMJaara^faS stedowSSd dij*Wa *d*ytost,< 
^ssaoaft edodsao ««^4oSo m© a*ja,dwt> a»rta b334o£i aSOCJMSisfc*, niseis ^Ji^cS mrjFJ Szirwi a^aoa^aooia sndaw* d^owod L=?rl F3aw jSiU^ltto, d<j3riu?&>OT:3dj» Ofca^zl*, 

edodd aJdoddoa*Jd odwrt" a^^da ere. •atfl*, ij^td^djira^oj 
odd Btsiaoyria." "«dd croSwj&SjH i3tfds*1adi c^ii^oawcJ, 
3J3 H defi)3ft Msfcasfood &&j*,cu3jScih jHEHBsJdEJdrt iMcjitJoct 
m Ra&^rfS^, tfdsSO **5Srood ^dorid, fiiSnaSd tte£& 
eawcS ddrci wsJOoSisio, fc>odo qHJ^dodja, doooiS Otac&OTJid 
a^rtja idanaejsd oaQoiarJi, ^So^aefo s^UjtJodjB -Ja-rt Add; 

ad^oifdFd sSsis, fcjwadoaafcd ScSaOfS asarua ajtioeld awte, 
aesotoaasSd siSaOrf **»«%* Bau'fWddSj^, i«<at»rt^j,rf. n » tsci 
d.isirofwiracW.'a ^sJj^jSoJi ti^rfsirfdg Sa^swoCdid narinaSa^ 
35to„ siJJBdiJoM ^".j** ritododjdj rtodji^sd sSjOJaS, ^4,ttlrt 

aJdoddro;tfd wSoid S;>dj;d3 toodo Sidrarf narfsaio^d 
wHaSefcir. ossGd;sirtd ^dra^d ^SrooSd irfjataan firaf-usef 

nsja^d sWdrirtrt sJjaddOBAC^ddetoda *JMdsaS.t3", oa*J»aioS ( a = 
dii, taaod djtdrt t^rodscto t&KoUnajjd sisjdCoJw. "«d God 

doda aSttfuo oBsd et^cvJsjs ^JJ."* aJ^d^dBd "cKiJtefJSaaJjeda' 
djg Egdcddoa^djii^jdfi^ tau^ «™*d jfcjMSfe-cwo&Bwjda 
edd as^ascJ rtjacoaeraarid* doio, rtjafoauEoMd fti^oad 
tartsra^qidKddo-^i O^ieoioqM^^ ;5«&asidwj esosl rteteaaSF.) 

(ro^,d tffjsFUdd oaatotAisds e5d„eJo stoSfis sajjjsaS tSt'tteJ 
doe aow Siort^!na v itdd nsjdsd<grf txi rf^si (toiiwwsfiaoddg 
2. tsi, Swf. aa u !ait!jJ!s > ,iu. n^wui sos^i jjaitg: eju wis 
j, o3«i aula*,, q.«w& sHyj TOda, ajy if 

4. obi t. rtjwtfjonsip' : ftje ^taestoroMs, Mesftf 3**^, ^arwjKJxj. 
(1978) SIS VO atsojicresltb KS^rfdj Sod ^daa^rVAt^jd daio, aiie 1 ssiaioij 

ri<& i^*d wz^KradfcMSdedd ^sJotood sdtid &>oak dsrf&rt 
crertdj .scno ^^0^03 -^dort ^t^da Sjaedco^dott) £ed= 
ucba^d (_06Scd oaSda ss&fcdodo saOwa&fsiSdnlF- OFOV 
ds©djaena o o jfoB^ddoda oJtVowd ^do ft S OLea. «vS„ rtdo 
tiBrtoS,d wodj Edjdtsa rtoo^sos »t ^did tfte^no J s"_jdg ei»d 
jjorfs^ddoaaFjB S3d o dS&s rtodj^ad ^qi^o3^dcdgd u tf:>oCHa* 
rimdEsi^ erls^d oosdi t&ia, wJodoajJ<J sJdrWod a«cfctods 
ai,d si aeOftddritfa ft. zi oaawd stdcuc oa. rtodoEred*^ rto 
sSjsodoijd « wdonsrt ^d^ddtJcdo dsirScott OE^a.i^djJaji 
fijflr ddreSwA,*^ ec^Oisd »dds da©dj» o^O *tod3„dag 
nBiFjrida-rf^oi fcoOS t^odo osidg) wRUiO^dtfctew (AaSdaKSaw 
sat?, OwaJot^sXd trecsdp otaa. Ood OLSHpI i)od) Eiesfco^ucSo 
nond ud,nooi g BjSddr o^irri zf;d o jSeSasoasod C36„di>o3i 
ddrt awctfecres «osd?re diaJjsti.d StJo4»i,d 

aMaSjaBSd troo ( dy todSSdg tJjajtidwiraant »aotj usSd 
adm^ddg di)05a*> Ucsssssn^ srB n tfeyd a mo riot* oatad 
tod o^ddjB oboboo^ vP'v erueirfWiid asas^ ^as^es (?a& rd 
oprttfjj eSddCj »dVd^, ata~ da *sdd da td» eiSOo aa/risSi 

iwj rfjEdsado aaced g r *d o t^i^, tod tfjad- rt^d sraoactoio 

^ naai AjscdrtaiJeri w^d rttd 
ostf^cdoan dss,S H oared dodjA d(DBd dcSdsfo WDS^Ad t-odo tftJ 
si* lijE^dda dn^Ort*' «K)sgQlB «« 
HB^* eo^rtsJoddiS »S°d taddoUo d^dcf adars osjOtodOod 
Udod .SfdF£r3^S);;>di Oodi si 
^ds Ad ftsi^ wodo 

B»a o,, sJtdFooo aetjirafcr-S; •*»« *wJ_i,3odo sSctf.afc.rSg EJasJrt 
ioocd nndodo ws&f A* ddu-d afctJaddsf ad<tdo *wfoaa.d, 
ossSa^iM^ aSjMrtotj&rt dnrtr sSs^ jJsrrajsS)*,, Mod SKtfaSadsSc^ 
*(risJ actodj a«Ja33,d 

£«s«S;irooa'stJ srod^EJaf s^t&toajiEO © 

f^ssafci eJjs&ju taSdrfo, ;&>dddS;Cci 

aa^s^rlou BsdaC-atf WWaaf uudti 

^cErtraotSa SaOfctfjaodo TOfcrtjayftai 

UBjjddcJeJ ^[Wi crosJsss^ dJSdaS 
oafco3& tasid tfj&a d«s aortas Ef^eJ 
safe Oti^, >4t* o&daeaK^ WkSwJ S 
iebn Ad n lieSo asort twdSa Soda 
rtad *> SoOda « JraQ tWda t-aJa^da 
adaa soSjssjaooS tfteioadda eSo^ 

B3a_j03)St ©i 3Jj*i,rt CKcd crarid Sod aa^aefijaoOd do 
BdoKosriS sarf EjjstfiJ til, £)s=o3:c33*Jd nrCrt jjca3a u d.A, 
oisijj Jt.cS dsdptttf too ^d Q da odd a^cia «u 4*bj odwjfd « 
aiad tSss^ia ddgsJ djaesd^iDdd adjaeateSSa., acida rtjidt3e«B0Sa 
So* jfosadd rassz-sa^o aiprS ^..Todd dowJ&H ossoA daaosad 
osdrartocp»n slv*/?,;*^ odd* a» ( sjaE30ri udaert tSito EJmta &a 

Efijs;riodo3so5iia Jthdj-d; tj S OiOKd ^adJBOrt ida Zj;j2i3i_jia3vi3 doiaJ^Hig zlit, va&jdip ddS, BS.^dwdodJ S;Sd 
acted a£c«BK>;od dfd 4 Ei=rk:s_cI roodjnaco tf tjacarH aprt 
tfg «dd ad rfji,* soodcy rtwJKcsg isS\ assert *x%s 

Sg wods aSf"Hos=, atscdjoo^o kiosj « a^EJfto^ dab scraMd 
da^ udorf sSdoddowto ut} waradrfstid oeJrterijBoojS Bjdodd 
ri did rida wg„^ ijj*, rf^nsrljd aQsia aodjs rtod agdoddarazid; 
BlaV sddrs tfd&ra sfoad aoajs t^tflaod Jfoa.fcn^d cro< 
^dcddrf nradESsio^ ^poadsb KSi t d sjr^osA 5{1£Hi:Sjl .arfrt acda 
rtoSSOoeJ sraa d anartddfJa wawXsSJobad iwd) Sda^Si, 
SiDaj sSeeAjaoOo^d daj»rta*«b rfqlcdsja rt OdoS djdadd 
owto iS«dsJ d u ®3,oS ataoboaUd di&jiwg uoOdadjda rtd smaiF 
iidoddaasd das^g) iofcj_oad dad^dAoJ t ataobnartoart uod Oodjs wdda d-^rtaOKl aotftiodjs aaoeS,i 

^dcddaaseb eStforii Serf — .i^tfFb ;raido3 TjEidda uudEieri 

es.,d» aaw cian owabraaSd Sda^ aapUtJ djdcdd naStb d nart 
oSrt JbdjartFcEb ijseoddj «dwo S *ai g *Wm a B ewtorliB 
iSdoddosSda jroddd sada^ddou =»uw1 t^ouwb diaOwSSri 
4s sjmJO awdnasSd djadsd sedd;J ifc djadOodC trod; 
cS&nS SjstOd ■asfcJ naovWg d^rond Jfidoddcmrfda 

daijddsi osd bbw^, Oi£d *m$,S, u da saOrf B^4rf*rt aisoJ nauris 
3ds t "tsSji, u do siBDd « inVS^ =!?o* wawgd djjr-FSo^rt 
b drcoaddoso d_,ata ^tS ri d asi^d datura M3S 4 c;tpda--Sd( 
B^d»dS,wdBda fctrt wdSoJ»*rt d d^sSrfdg uoda (redySi 
oad oaSd^ djdodd narid aflarijidood aaab<3K"$3&fc owob 
ad Od ad^n-'djdda ajaocsadad «poao tdsdda 

ijdda dfl) aadj-drtdca Esrrija 3adj -;b*,wdjart t*odd riaO 
d*,j;Ddr3ciMdd dbija,odddo djSfitfwBjpa da,o3;>c i3J(^-ra ri 
saqiS do?i!5(3F«^,d)a! J tji4,ti»si adjadrt ai^dfdS, nfAtlJBii? shSs. wctostS iftfrie c;B^aj!3 t c<od d^EOtf-^jCj sJ,cfowO rices 
ritfs «cJ3 e^Secda «pf^,t*jS! a rtotsrWftoS cSad^fccj^oSrW 
Efcot&J djwratf sJ^anDdrfrierl ^^"^ =%,**. * otp*i*> iftdodtf 
n» Sj*rttfg vljmzt sJaw^dj ereiKK> 4 crfrWe aJeaa^ri dodo 
uocfi iiMttticra^d H,*iWg »s^,SMd«la tioa<srao»7Wa iSta^n tf>tf jl 

WvSd s^aia8_,$ riswaodfW iJmaartaSjdolK ana uodo tidosidcda 

toft Start Pa rt OMOJaciaKasa aa;D SjEJiera SiSa^ aSOtf*. 
ogj^d, sSsSb, iS;*t)riffocS asSmsSawfj sSoio, SutsSaoSeJrtFrWg 
frftai rfotfaaa drier! cre^oicSdj esdd *ai s jiJsfijaicdjE^s t3i?D3j3: 
»3d£ afO#4, deSa, djs a 1 OEJ8, ri^, flo3 f«3\EjOod waSossd 
ecAosos; £-&stfl sSOoSa EfciosJo £>oda tpcij^ sda fc 6»oOrd_ 
esoOKf ^Arirt*>„ rfoftio areodda 

»3, tjt> tfacoaoti SwOtf tsida toodo 

das^ricddjM i&gfosofe 

£]=$, sgNjrteocJ * BJOafoaoUeiliB 

Ut^ sSorlArf EftfM^/t 0»rf *SdSfiq, 

Bt-jdCDEdO SriFtJ toSaotAra 

rfoti o^racJ uiJCcJsJ.'j 

i^aottriaCjcJa bjo4,(Sj» 
«?»*- SaCSd^, wared sosn 
t-usnr m^, RotWrf ! ilc*FSSoM«J (1971) Hjtl JOB (Sol dwS *6dd» hdjj B&up Ss 
Bto t fl twe^Od* b*H)c)clA 

3S.S O&jfc, fjjstdjt tt oS» 
jfojDdMSirHJcdja a^ctrfs tfjBiSjrt ^otjsaa 3=ockwW Sowwl tssids 

0&gcA>( StJ^O&OTCjddO 

CEBaJiOaMdg w-cf^ri^ odd dod^dii ad aj^iran 
rtj»e«lwJsS,GS adds J3BS3 eSed^rWSo, Jto,.BjwJ :i dL» waist dsdd 
olsiJ^ sSOri Kd^rfcdj KiD^rS^i^cjs) tsdd aaotoae v aa-i 
casgd *Si 4 taaSdtoS daddj^a d Jo, estwiBi i^ortria {3«soodd 
eracsw Stfodwdja^ w* ^dd^trf oo n^d, tsosdood go-del 
ddfVJ dansdrerrlO^ £n6^ssd£> a£o dJad a dS wdna add 
diS-d^dS ijoiwdi fjdd jjoStiS Kj!ij ^3d:> saSSdjsoda sacJj<.a 
tjtd dw»4F0J el^e aSjad*> aSddJjdr ** d d;g tfftct&g aoeSa 
^il^ocfa aroaM a^AcidjB dria,*,* as rt^di^ I S»tf„ «.na_otfd£ 
Sod XdpF;S,da JJtij »SS *ra J* dwesso djsdo tfg dsdjSda 
tftfrira sodSctfo dj siO^dDi^dclii, Ud deck sSOri£jji-» Bte> u 
djd^jtoBBf&oSaios ojjsd OesaijcroSdj L.djUi f^C^ d djrt 
aJOdj-sloo^, ^do djfc«Jios n vaoda o5e« niti djoats d_,»fort 
rWsSa H troej,eiQS3»3,d 

aSOsSdM^da toode d^s^d d6»j 
cJaditf rtoissjjadg Bjsodd d-ra 
Swfcto dJwSdda *«cd»d [iaadtfo 
SCisSdB&jjdj tjona^d 
aiosSdO dFda odsjadd ooda 
aSdSa sS^jKt dda E)od5S>,io 
ipatfcrio3ja*rt todc 4 tf&3£ ci,^ 
&dd too* djuufjana rtdrt gt aJ^ssE) erotf^S d^doa 

aocli S&dd jrfod.rasidjatfjs SjstSidiS coda s^fc^JS^C »d Q Ood 
assort id dd aJadJj($, oaeisOd. orf., ziaidsJjcOaod sSpasiQtd 
frocid aaOrS OzJiKSidrfoS ddrt&y d dad cdjsriassj* ;jwald«d* 

sndd^dritf BjsticdMlo droadtJ 
Scd^d daS, • t ,*Sw # djci3t 

Sydja ^iijdja 5Jdrdo flcf SsJj fc 
s^gsradii au^, JCog dedcl sisti 

«d o Ood — djsrteijs daiSM* tfjsrleJja 

£t do tfj&rte>& waSSa, dBs^ Bsrt ^/3 we^Ood ijBoraad 
O0S». tagjd d dSrls'sSi iwdw »j\fflt5ded3rttf;roro&ijOi R^ 4 
fxA/Mto o3at^,d draod *SSoi aoeijt Bjdxsa,d 

wd/aaS Etesoddoto t»oda w^sas/sfaocj odd <t„*rW£ £ab n f»J 
dssdsid aJudj Ote= OSjstdrtt 3t«f-<3 ilda u d o »Eft rfoDfctodjaJjS 
BacSro d^d s£o K>df» ooU^,*odj<p »l a{,Sa rt-raesfcrWSo., oaoiwd 
dnrrf Sscu njSjut^dEind iKfoto rtoil "st&d *j tfa rijatdj 
rWrfo Sgfcd ^s^ S^s^ojDcfaS, ic^, rtdrto *lds tfdsriv 1 dd-re c* 
Ssyo .ag^od* 3=t* (rodiRd duQnart Aoritf ddo ddFd rfdodoi 
dtfausca ewrttp^ort ^t^ ddcfWo rtesrtw^ort wddoi **£ 

ereftri enA^eJ 3»«Jj» n rirW wodaCAn^ djortd *»ona eddaoio 
ksco tfatscra wsutf^S *0B3U ***W#« ^H^ daoodsdOnsrt 
rt.«{ di^todcda 3jsed*3id tfoEirt^&oasfj uOdSsii? aauei&dJMf rtjijKte U^cSsrad Boa'Oaoaio&erl <* ddoJjwJo tsesioised arori 
laSESdtf^ HKSSiraa wisi ^dssrttfsb, rfortss^ti atd;3o* AjE*d«o 

ipaesrecJS ^xjrfi ftradrtasv 5 dssSdirScS estct gct^e) *,rlJo» 
n rt crowds Se^siSo^ swows?,* rWsfcs, dia^as,d^d3cs3> *»aj* 
*j»j«qtOed djM4rtjM^^A,cJ H * Bocrexto,* U3o esuiti tfl«,«Jo 

eWcJeS ftfcio ^tfj* fsasfc 

»Srt KSftto KwSo OeJtocJ ttStfcSja 
«?S» *ioed aSrt ftfdraaflja 

i»tJo iSstfaSj *»Srt se^, rtdre rttsiB s;S3 Strad Ji«sta3j» oocto 
s^^Jtosijd wdotfcS tSddtfcReEto oou tirotfsrftfgg qjj&(tab t * 
cdMJq, Eldala, a issd atsJd3j» oodn sdj^c&gsf Seeds tocSt 

Kid a&r<$t uodsSsSsjiSa 
EjcSjCfoSd Osi 6 sddfa (SjMd© uocj 
tjsj.q;, »s w ni,EJ,33;:dOS^ 
*3grt t-dod oadraoasfieSja 
oS^sajtf Sort fkdnwi sjad ^fetsc^ (3 #&S*Sa'„«iSoi3j3 aocio wsS,otf oaod© «s fc &,taucatf.a 
rft^rt 3d «da Sj^dwairaia *jw*ja 
dS„ otJOdaCd «decda So 
df^ a*t H ;*jQr3£t*jo 

dadjdaiftsS awoftaariort dad^daSdg ttaad&sS dt daSd 
j J aa a osr«'£ BJBOQS^oq^ii dnSdsrt odda fMdad *)«aS ids 

et^irt waS,da-«> 4 tasddtfS dad^ 

daaf« adjafda ridoi 

gioijatfrt S es-tort iodoartadoi ftj« 

idacda jJ;ij»j z!ar(A ddolra _ sna^eS 
dscLdoid* dadiS o da tjjaQjtod otscStnartda dad^da^d 
aJaodddS d*sS oJjjSS ooda d£> riaa»,d M^da deeded Bdara 
ddol-dd ddoi-ratfrt ^e^deSa <*j>£)d d da tfotaada odd d=^ 
ddraaet RosjS daqB^uaeS rd<3\ •&£, * da tf da_ddod_j esd^ a 
draadfa 4 d*e3 rtasarrotij aoda HHrk OtdodaOti oHSq, daqj, 
dooa ddire ddJdSa *mrarija i^cKo dsQaaa^d eoOoJa d^ddaBo^ 
adoiWd & *fcnroO /idjjrodr 

(ofJrt fies! sari, BKtrt 5Md J d 

Stirt a?S djdad &Srt See! tfjau 

&Srt &ef! ddaw apJrtjjCK! OetJ 

tSfJorto d^dOrtaoU MtSaJa otsoJaOd o 

aSrt Serf »Vo Riirt ReS djadojjo 
tfrtdoddSj, Inert ridttsan Srir* e£ ofcrt deddedifWdJii, dsj, 
^aj^jKisjad Sdriadrfow dSa djada^-ratfrf d.rad^ adiSja^rt iiJ 

ri,dai dass&S daaa, ddd=3 sDadpI dd:^ qrallsFd ^AaBS^dg 
iJodiudad rforfA Dwcdorassjda iJjad Sda fc rt dariti ddS £jatpa 4 
da^ioddidi u^a^oa^sl narfjB ;sod:i roriaaa,cl U(OCEaad,aad 
BafttS *tdd d»te3 d soajj ft^j/tda uttfoaedrdtf^ wd^Sdad JV1 

dD tfjsd odd c-firt erf^s&i Sjs(OS5d« °^^ Acra^cSd 

3ss» Rerfod; i^jS^mddo sid 
wrfoa witododg SaOdsrart 

dJHSKBddsfron tft^jdcJrt 

»TO5TO SoSSiEJUjj tatd fjlJWBil dasa 

TO»*SJ SS, S(»dg 

ddjata-sreoa* swSatog ogcdnn wJotSiJ idsdjdfl^oS ewdsSyd^dd 
cSjSwJog grjBst) BSc*>o3«ft *»ds^do eJeflowaris odd «epa»jcd& 
*4is5s:£> fc ttrf -tl * stiid wrt n odd OtS rtrCo&rari *»w ajogsjsrto 

dj;o!3-ijaoo39 KrtS daidj dAc^cJo oodo 
tjsosa SjsitajfjocS u«o wSa tvtekg 
tocctos,cto daoaA Stt^aSdtfcJOccJ 
i/cdsctojrt dj»edr« <^j«iddo 

Kioto So« sb SjIpS iiodctfroBd d dad 
WtcdTO eitS B K rtjitsij fjJed cre^ija: &«rt t-oda wtpjjJ^ SwdSs K Kjp,doUrf "ijgJh dsAco^ W,dd wao«t> 4 ri suojo eJmJjmj^o&f ue» tfoea <3cJqSk^<*>eJ at oc^ 
cfcb s>gnsj£M3o atosi (JOrttSs., srtslo &griutfwto sSjansjSahoSq, 
idcis agSwi&cJo risosi «efo:3 tfo&rfa ajg^mtkrio »$!» 
Tfa&wdjd w^rfEJrfjt^ RgsSwai tfc arid ssocsjwtfcii cktfctf 

oa»cj 8(9«js^to,« wcift^tKto dasSijEteJa,, dsiSrtoOc^ ChooSo 
ciwscul storf;*^ atSaSoBBdS »„odasKirttf Sou wSoda 

tfQOfctW ij&OXxXS t»t*393Ci£ 

waoooad OMtaDAcJtJ 0% ijia, o^ a^s ag diSw e^uJf wsSojkj 

BSiSocJciOoa iotSrf h^,&, StJS »e <S aSoo Eto»«J B Srfrf«a 

RresJotJocf acta 4Q, arf, utf,d toodoBsia jjjscfo *UJf?S *S H 
wastes^ t>a 53«i, eroots hb,£» si»oa»d B&4»rttfg OMcrfantSd 

Ba( <fC3E d 

asiJ ^Jfri ^Od^ Has wdaSOS, 
nsS djaai ^CeJj SbS (jb^SSb^ srasra oAmfsJfW toc&eicfo HKftrasJ 
CM5J i»ccrad AiO Otso&Gd wOsoio 

^OriydadD £>s>d Mfci,rfS S^=da rfc^art iKfc^tiito rfsSj (faao 
»;$, i»OEj30»<yd si;»qi_> 

aa!„ tu©d «wgeS *,;©to 
eJB^ a% sSwdeJtSo 
das ola stoort did a eroort 

iiods a&och *jj«4rt e»S,s«>rfd tfft, wy* AjefcrWg a^SuiJocJci 
wad ara,d »Ud irij»^d a^ a $ fidosf tto*2Jff-rtrie*> sisia, *>y 

«*EfoejJd tjw^rt i3«3o»a wOadooci ssaoarao E»dw>d a o Bjofi 
SdoJ end :S.raeiJ cS«5) oB,8jMefo roBasOrtFJaw) ooeia alds^ 

sSsjBda jJosssai) rooaodan eJwott asto JifdsiStda «ati uda6£ ria6 

riomti d^M wrtrfo, grid stoia, ^caddw ;*>„$«&■? BM^SjJowade 
twtfdtjd rostacd, w^joa^oJo win* ^t^jwa "stf^ a«ja SOoSa 
l3jDt&3jeVs!arwu 30gJj ^ato^sijS ajeO *joi±> E^dciasl £>Boia eddja sJdfcf^ wtJasSd* riati wO dOccf E63«to ffidUrt SjBrrtd 
tfod tfjjfScra taCie» aJjidobcJ otf s^dr rftfod rf rtjvOi^d >SciJ 
&ra u&,«t5 Souacio oSd tmeJCeS ra^SS rforad t*ad» t^ois* 
HDrid «dj-ocS) t-ccftJ udjscda aodtfjasf sS»o»»tf sfewarWa 
nstimloSjde saLSjjrta^,:! assc&sratfda -StSoadSo kbSs » 

iSB^oGSna/ideSjn jiocJa sJoccksfc aJ^ft *a osaoi caxido mSeJ B^tf 
tJj^dcdid sej»!i3g tireRiJjstfe daooo dus s^jfls n xti^ot lottf 
rtensdij arid c^ra^rfj, tui^scsJ ^odc ^rJ^ woASa Ripsrtf 
eSiijii, **)&»;>, d tfj^rraf-cJ XoHDdtJ B»al s eroftcJ^ wrtdgj 

t-otJa cfri, J4MOK6 dauO sjjSFicfcS^ tod ftK£ tfoaJDjJa uaSs 
jjM*D a sj S^eocf ijnKfJrorWrtdrtEfoS mm bsoSjs ocda tscfda 

rW* 3st idsrort jJ S, dtJOESdy 
ifi06 ta » iBBS^Sodo 

tdffdo *d_,fldo ttEaflKldjB — ra^cS 
uc^ocd a«d eijsEjjjSci caS s&ila decs ^ se; dd t^3,os ^nD/ 
aoDo a«> nx-sa griB «so«s *ai))SoEja.s *drt rtaatf Sj=dd 

SSSjg TO>dS*T$F« TjoCiS.Si, ^J-dc!TQa!;flcd0 siWoss/J os« d * 

troarosoc^isart twstto soosStidecis «r„d da-aasss won ©d^sa 

saiMWr-dcto sJda^ OKoa* as «.d oin 
tfe^ari ddd rt<?SaJa t*i^ rtw^art «3;3^ifl f Sjidnsdart doijsrojra^ 
d u Bj«>;jrt tJaaddaF- s sSJirt 'SSod ss^foo »d»i:idart asM* 
rtjeS.d^ojsJodj Sacdart 4/uot3 d t( cd aow tf„'5o3a§ a«Ad 

dAfESfSdi&^djda otscdatrortd BreOrt luoda aS^cSaa, 
dap^cicdjaFOa srooaaJaree^j^rfrfj (JScawS, d u trori t Kad wau 

djiadfS..- &,ori_fcod= j&>3&, djj=di!_,dda ^i, 1 ^ 3 ad 3 da. Cod 

*^oadd tu&j^t^ tjJrtdoi a: d,frond3a fsto dg tfjsB atacria 
awfct daSS^ ;ad» BaraaSjd aSjaJ^, a^od 35 Ss^, aSa^d 
BfajijsoOcJoios^j OsjcrfaOB^cJa i3isa u rt^tJSarl ti^d^d >^.*fc *>< 
iUjj djwriao oiroSSja ©ado tSsdHtJa^ eJjS riaxs.o a * ra ^ t 
EeAt&L, dacsa^ airo Qe3 Soda F&wadad tiedK;^,, cdji* wco d^na 
cdJad tooa aoda rfRrfcacd SetfasBjd Scodada TOprfOBrtOca^B 
asa d_,a3jME«J;$oej vad d» "icOjOJaorttfo •sd^Sa d— doija, 
dsfdjsa dasWa ag^dfJ tf aoo diraAsSg d^srond wOrSd^rtr 
»a»,Sd tpadrWa ^t^fl * Oe* iSddndeJowado OssaiacjaJiSd 

S3 3js«d9dg sadad o^fid© 
Sf^ tsdrfoEjji djKtiJd asrwJ© 
as, ddcadg sJje«s6d asJndO 
Brf, iMrfaSO dadd ^FSndC 

Srf^ tfjsoraadaadd Sond aside 

SS.BScdodjs 6eda* i*odd© 

BS Sjsraad^d «bid •aSncO 

SS„ Sobered dos&l ©and© 

&3 dsjsd»4 Otscja Od « Modal srfjWsi sis cntf iraSaij cJBfh 

4», asi^iScJe »sJd s&rt* ewpraa/rfa sSawa'sJ sd&skd^ tS*sSS 

&ia<ttt «jjS aotwcSc -addii 

fcjrl erf 8.n>3aio ijzod tOtS SdSectfajrt3i,cl 1 

fcjtwlodSo, daci cKuUd stoSarWa odd JwcdjKWCOatf RuceJSb 
djisqwto^iS (j,ert jMcJm cidd^d u* e)*rt jSdwi^oxld r^S 
<(„*, cSnrawaddo drirfogd H^fJ dasdiradcJi tfdd stood if «;& 
id tasaSjstf^OEdcto CgiSois tii^ tssttdoBJ ewa^n florf todwJOJ) 
tsdfESj cSmdoBM MdaoJr^fl ^c^<3 aSd*S Stsadd oodo 
t-od n oso33 d »ddg) jd** iradotod w^ fesd^oi «.ft,ed «w^ 
nt»no3 ^Ji(djS,cJ dortod djscoajtid afoEtosJo jo *j aSorWceod 
Soda dortSOAidodo ooda doatq, at^iJfQ £43 nBOcda CtA^d 
!B»oS JScrteJKij acda 4«rt s-yS v.GWag (oraijra Kdd Scad 
jJcri an>rij» Ejdsr-Cfd dj«to*. soBdricdddaoO coda ijesodooi^tia 
Wdw ^dsasorf tn.t&3efc&:39^d 

E»X^g»tt tSttfj-i^Sa SsJ Sa BSOtrajJfScKda <?dda*j-i?o Qda 

aJOnwas wgrrWciSowadS^ awoaansrfdi am b%,o 
aoc3BJ3(TOad ora.ftdCdXto 
sdrfjstSd uoa cuajjijsOOdfo 
^oaa c3B«ou ojjaeuaate tsadeft tocddu utiO driest oEiiJeto 
o»eStZ3o aiirt toots rttfo a&Sttis 

cjieJ*, Sdj^rtjasritSiSa 

Baodowt© rh£> t.efg>ta>tfa 

afiocdajjdSj d^doe^Sia'sda 
datfawS tart* ricdadfJOtittfa tasotpd dft,rt w^cS aedd writ) daa»rid sJoaW aortjadd naiia 
Ufd<S »3drt rf rt M«d M«d?J daodaBjanddtrfa g» t-cda wdaa 
dtfjs Krf nBrirfS* if&d dOBiCSrfa «Mda atacioOTaWj afccbas/! 

d^dcwfclrff da-sld d,dd 0,iln«3 djsij nw&J aSOdri, oSnUdl 
OodJja ri odasjoj taseri,^ ada^rltlja d,rf;rf,ccUo* tfjss} 
njaoasiSjd dJinztpdawJ rt* sort* «*>ra 
«cidrirtdg adcrafd &=S„ ctjad 

t?s>o4rtjs«j"id Oi^j awoie ad s> 
woSbtju*, Rt^ do* tuodStaJji 
■ajJa^dD «drf BTE/jk-jS Bjsdadcjfi; S>sSo SjEoloodrio nssJo 
ocd; (poo* jjsi^K^ii,^ wsfcsJiMjc© zijirtAjfijsn ?js d trertaa^d 
SKsotaaaROrt BSWjrtS dmdua toodo jj&dfJ rf3= ^y 1 

tfaod d coad ■SRd xlos kks^ s,radtffi 
t»odjsoda b!o djSEsd* drdortSS ^=di tjzrUsi 3^ Brf„ cij B5Si 3i 

i«ocS d^sSiJ *« aesoiaOd odsola 

CjjocJSiaA fcisJflJscda s2ds!£:y 
tsdt) rto i«ea*»i4=J) ©JjssSd^ ? ew?idsj *=■«,, to a*S3»tM 6 noS 
odaw«. qja.rf s!i?SS. bsc4« «aJ^ si^risbr^ ** d e! &Ociao 
d gtfft, BtoSsdOrt e «S ^>frer> <ido3ae! wMflag uoOert rata* 
(jaoudt. «*oqt qtojart Sod tfodd^gj s^usa^El js4f- en»c&s^ 
dy aaio 4vtS asonMSorf s^cdae roWi 3i V=K Eiae^cOooeron 
;Sc* <toa jSjmu sS»*> ^* aSocdadou bwS^S tpaKS wddg 

Aorta addai-T^ait, JS*wsJ 4 twScdo a 

jSSl^ omUds i$=d H sisidSf ^rfnariC 

as^ raaSd inBdjsedSsJ arinort© 

RS dWddO *«3S u tfCJf"!i *a3nw1£> 
SS^ nwdCb tdOAK VOS.EJa SSjS&i 

iSra^aQrWy artnart© de*S 

sSd» f»ert 

SotwJaEJd wwsJa S-rout-cSo syt t 

3oc!a «>«=S £4*1 dod tfod&fi> Krasto 
najrto» 4 r» eSo«S *3f a! dwtosi fljst^d sSjwWad Ajj.dac^d RoQAaS 
(iidiJcjisJdrf^ rfsOafa t&jaca'JscSajS OtaaJanBjjda rxsirad tjlrf,da 
djsC; Efaaaja SodGJoaekda oocto *Ms«,e tftyiu tferieed 

siE^ej rtffW3»fl ttjsedMadouofi! fl u dj^eaaa nado adccatJotJotji 
=ia,oi>;od Sdc^ ooSdortd dd^ SdoDoSodE jjqcSj iddEiiSoan 
asuaere d Ort « oa«d^g arfrto m&d E&BswaiorfrWa *JadaS,S tuMio iSaare 
«gcJ ^aijJto, ?raCJd cJo-i&iitf tisdrrWo tjjs^desid rfj^do soiiaie, 

asS^ds&^dg) tfutf,aaTidaS osod €t *>« esf eJoB i «;>di3;3,e; 
ExKb WMtosJd^ ft! »Jj3ri«o <sj; 

GTOtJdd £>tJ«SifS^at3j9 t&Orio 

sJ^SSjtti: dsro •roaSsJna'MtffJjB 
eJ^cM ijirfaJoM^ i&tsrtSo BDArtcdco 
wSoal SwCii.di as«;ri dracbddo 

OeS HDO^d CtSOfciad tidtOAi ttedort ;mqS 1 nBri.S,eJ oow asi.^idq, Mj^jSecO/siodg) as3 sari 
can aou ^ao&fi OtaoSooa dj .Wfcdaddjjd ae3 omfto rtdr 
rari**, d ^ «s°" )W # SiSi H 4<MiCjy5 tisESDocJ Sd rtisSa^ tssJd 
03.-^33 stead djia*idd.rs coocda »dtf # Egjartfrodsrand djog; 

!^iseii fc o(S3£io*;lfsar> Sdo tSeddosSdortdjatfrt i^citfsrern^dja Bto 
S©?S tfii.udo3 tioidojije woUdoS "idjaa_,S c^oda SisaJiKSSdo 
TOdi3a,d SDoii JidFSJ^cW^ *a tf «cd a USjStejand 

SfSj9.,<fci afiS irfj^^O a a orfjrfjatfo Serf 

Octo/ti^tfe SeS Wf^oWiS* ate! 

Sk^oSwJ* a*sJ StfdJodosS sxsokoct «?J 

t3f»dfES3 BtiS BJddBSiSa a<3 

aQct 'sd d a!O03» ridfjR^Erod^ sSOcds ri^o&j aB»d 
St,a)Mto H £rassi3B»7ldo 3ot»ss,d dtd dcdaVWja rtjSSrWja 

sssjdosod BStnct dta aoios *W3 4 Q *»&»r«?g edowJ 

tssStf stodre odrtjosrtoa djodo* SsJsoadadadjaSddSira^ 
sStsfcb *„*>*/*„$ ^ajjusfenjid to^q^j gfeto &wcdscjwdcto 
ioert ariFSsa»,d 

rfjarods *j-«U d odrt srorf^jdrtjsodo 

tijidi gactfu a:aa f*d oSiSs 

sSO <j-cis» «oouj Aiadod d ^ 

eoOoi: dddj zix£i t meaiBjtfd 

rfjtoFtoodsS anrtja wdood tttitrfd E&raodbddDrtJS wS^sdSj dnoxs 
dodrfa assciaoiyiSdj ?fowss,d *i<jo,,djd;> crcsjDoJjBsarttfp, uodo 
doi^d^Jf doS^ cijBtsojjieaoap 4srS* toiWaJdaMid cow 
dewari«d j3eci.ciBrlja,cJ oaS dr-idEiSi sfijrooj) ?3fSdS:> ss^aS oatsrf stei^ 32:33^ 

dona sfcjBc,) sJ/trriMn ooda-'oafKJ estaa ajEjrtrd^ awoio 
raa^tto troche s&Sassa,!) 

rfElsrcAJ odcioatf xi^sfoF Etoia, eiw^sJw H =JdjJ 

d><d6oar\ESasa,S add c&mdo sJj dd bSooSx decigrW tfg 

eS^da rf tdSd ^Oboed bj aJScto, d 3a, riotsrid #,oaaed jW^sJsf 
sj<&., Eij-asJtj^da Si ess rrtcoa ejsp^a^i eo Edajra t r»rt wcSjs 
cJ<»j dstjd tpafirtwt jaeoccf sSedd raa-jj «i 4 4i, 
)4ed» :Srf^S Soda fcjMWjRfcija U ossii 

S3 eta d i)Zt H 33>ea 6 S5aBSritfticSa 
bo d !?artorftfa unort Sjittosn 
ip-tf elS^ EjaOrt EjajEijSSBrtj^dEdaj 

octSi awSdj Sctfasa/S tSfiSdi fWtf si Bjra a sS tojrt a^ciE4a»Ho 
QcSa rtes=[3grf d^da. 32rc s £5=Sa (-ESajO&d 34,03 So a-JioCida 
iJeSooej es qs £3 * 4 d snuS :$d ttSSa ow&Sf SaO *^sto SBn V^f3 
OSOS^t^cJ & awajaidSa., Eiu-dj aSaoaSn»« u Bssfesg aou 
rt waoJaO arf-*jaa Q d B35d_;3d id^J onwrdoinieJ da d efcrac* 
d;_03d _ K^KjiiaiireJ ^rfcsla, and anil tjrfda a«jjCB = a *fc 

inside d ob/w naqSsi ipB ( rid^tfrt k\B af*a enstrtw »«M 
»3<>ntia3,d qs^SQcd;!? tar^iS 

tjj^irp-yo ^DcdiSa, BBMasl sS,e3s3 dJ"di»d3a TOdJSiS, 
i^sadd oti n d so cess, esraaKKda s2%,ao=m_5a,£ fp^S*) 
aSosran j^dF*o3a( yws,EJa Eroded. *f;swr«<;Ja„ WB.KiSsBP-rfnoft v&aSaeSitg gJjsJtf^ crft^ti* tttsoS ns?Sd stocks 

jSOEroiii ^OwJ Saswscrt AdsSsfo ts^sStjJa, t?», so 
oJVwmS rt /Lei? xat&t wti- Wsadjj *dsft 6jsO$s$au -Jdrt 
itto^rfjj «itoi.*j sSjMto^tag .jtfOiaSmft s&SoEijadjj ado 

cJaOo ^Ettarf ;*»£>, tiztor sre,Eii<»rt SjdrsiDud SjJB «-*& 
tJj-cBcJa 

«dda OEf0Xi(is«cfti rttJas sSr * £>*3J «& a»orfoD3o,rtEjj 

B^SuWOsrecS SS^iltftJjsyKfc HesJ OtEjd bb.3 hsOS aSodrHSg 

ddrt =twsi*4, cb rfjjrttfgtJ si tl si ti rfaraaadtfES 4 dEja OeawJo 
rojsdi sort A.ocJ<n wtos florae a«td& sow a sSTrtavoooS g 
SCiEhJiron ACAcra d 

JSsJdSft e^s* jra^oarttfo jDooxtaa/S Had azxtS* Sci^ ad 
tMsa^rt St rto oocfo rfdrfd askdg riecto^tJ oO^si K^ioSiO 

oWjtoSactooS riou* i3r» 4 «ja Sjjtrtodjdo «xiS,sJjort sb^A H) ( 833,1 ft, .3J tJS^OSi a;i t33« iSjtai OSjSEj 

«arSE33rit3sif2 aare d ess rrtsoei sJocSjsiOa «sfod a^at, 

J33/1 S,CJ 5(333, ?"cit3B ri3*33 SBSFrt t) JJ3$33j50C*>3S,lJ «SCWa 

sjj-na tfnV-rf#rtskrocK>ft sdooj gjj a dad* djud-jad 
eEpB%ca3r«?o «Ud 8„Art<.gi tacawSde* wwisJ rW,rtStJ ss^osnel 
wy&jKSFd ttfa, SjbccJoS, tssnda Oj-eJseS UotAio ErozJtSrt 
B)dSji3^_ ciSrrf ati3 S3.S w3 uotvEJdFS tod t£«34r(0g 
E^ocda o3 B 33 dd^s, tfoe& SeSoalrtf-S ©owcj;ijs3fo3c<& ps,^* 
Sjisow Bi osAraSog s» 4 rtja<r*i en.n3*.S sjcje aau^GJj otsab 

Ed<33tpi£«S 'wJbcs rtocftj jjSjOrtsorf i; r»0 mu tf^-sotiag asiofc 
CJ^d ffiDafo E3,3rf;rWg ^<l> sia&j, ««!orWoLj add3 OqSrWaoia;' 

<■»# sSra&^SasSiS:! Ossctf 5J3-.da *^MM£cfe MA 

SSwf^frt SJ(Mft)j £)«y.n3JSJ ;JScfo 

B3p£aFE3Bnd o corfntf arttso 

Bfj„ oowS tf-racf AjiiOJjJjiocii So 

tot^, drtESn^sSSa., storfrt tfddo esSBgd iS ijaj^defo waad 

S„*i.asaBaQcSd 5$5gs>4J«f saoj-sis»,dj jissn, HoafSrttf ;3prfo3iB „ sJj4£S?i^s dr>GS gs, isj.^trdnsriJad^ ^S" Bscrf ft><&S^ sJjjOSj 

3kS iSowaacra sStd SjiiSow tt»wd.»*j stfJsJ»3£*J cSOFtt 
t&ezsa nso tataeb Ssfc^ ce cJatedgs rfo_^ f ctoora^elgtfoss 
cldareij; OjbeStWo ttoSi, uoiis oga cSaoSjritfgikiS otpctoa 

tfdoj Old 53fS 4 «lf B usorWg a=SO/.di B cJ Si diodudg »^o 

*jjfu KSvOSBjt^fTj (tooUs aoao eaos s8?e ?ro bio ^,*c3j&otis 
tfrf9-rtScJeloSo s-«d£cioJ9 i dal> ddo«dgcfod aMS»i t S djsa 

sSOoSiift^ roresgde usttatg aJv-drtaS/l artjd ttfEXtfa 
dSrsi rtj^owdSjaejicrada ;s u do3;dg&J3e *oods*j, eata jjda 

rfoiJa nt>D) id FTi* jjE^E^drf-ra raT^otJ o tfefcr HBdBBftosgOjj 
tjnart ^wJoSaew xtotia nw» ddw 

AacsS s jOosddo w»c*> 4tWd(«a 

a ocfero rJ6ed g dw&riod doatooa 

A^ad oiSJtod deaSsro^Cijg 
t£tOtS 4,dJ3id oJjMrt 4 *rt Bfjcrtoransn «*Jda i^axid WMeSgj So 
BBUdddrt sJjsij jgadslf-rJ eHpAjdjcb "idtfg s3tJ3cto 4 «raoUa 
^raaciooa sSBSaalrtodKiFesSdrt sy awSda sctoStoJii ssrojrftf 
rti?<§ wsd=) tfroa «Ei<S>«S, Sjsodsa^iJ A rodaaft iJsSdrWSn, 
ataDJona^dj 4<fijCTa o d sis 9, tii^d tsoAida rfco «gJs *o jj 
t»rt esSS eJ cteaiiiSjaod jdai^rsr rtcbrfii eJjwJaJwsjdo 

aKodsrorfd A^arife «tfod*tqte-t) ^i^d Sri a adda JOi^a^KAia^d 3?4, oJ H diSs: 6 rftfa%> odd dddrttfg 

bJjSoeSO zi u ^0K)ocradctp*i uodanaodddrt addrodjSo djscisd 
OBDjrttfKSs onoasaryj dai M3ao3rt<s!e asjds ESjasQd^ otfnad 
£rc03 a d? si worlds ems tfssA UsQ^srerid sarins qfnarid 
»^asoe({paay*rod Sjfdrt d,qrad atocSai fodMod 3_,d 

ge JjdSFii oeaoS aaSdo t? dide^tJ iss^dSaan tfotSOfc 
sfcidj sjEa^sSjrt^Sa, Jicdfcrjuddds addi SjWGeS ajM t jJ(S,rW 
ri^swfSad^soiB^rttfsJo idj fc dj-SritW ^eaj-dj^ciirtida^ajer jJortA 

*»d$ Re i3(«dode> 4fdraJn>Sj RoOdd rfoujoft sjrajrfu^ 3oda 
SSridWjwS iMda tuotfa d Acd fj aSceajuoQoad ^ra^gtijri 
jj^ojjdjM Bjea 4 Jc^>d ^P* 0sS ( onnc5jB j^S^iScio «dd Scdtd 
ad siacd g dotftftda airSroriao^ri »S S<*"i« uocjdrfLiJji 
ibocto aenaaii,* dsaiid adds oSF-aoD^terocrart asj, 3j3*cSO 
wod £>eds BSi-iJ urtoa^ip ifo,3fcdd3 d^Q, sfodS dd s3d e 
ta^d Ed*odr*> daoad oaA>tf Q Ad EfaoSo (JotftSoS odBrt aJjSj^ 
nacisiai ^i 3eo »ddrtito ij » 1740 d CWfowo* 30 d&nic^ 
ESjBcdoS,d «dd kJjJ taaS <fi3ar\dd d cJaoftSi, doKE&StiSD, 
itoo*> t«Sda stosferas *j3odi3> <f a ar«?5to dtMsj^d art oanrt 

<rada*jcda oJrSj d^focdd cAraJj gaoJ-ra^il daotTOeirrejdi* 

TOd,, dasm m o^, aoefe aWS«k»l\ jfo,** s^B tfKra a « dJ"0 daara 
rio, tfrfrfAO afcrf d qra t ta rrf dc^dajd fcjtdo-i^, Aj-essO; 
osc^io ei&rtwiJ fosa edaraasss? aiodAd d£ ridrdai tf 
sldad dA dwaeoes^ ^Jtutratdu S/*„o aJjiaasigc*, dodad 
in* rloji nawj Baodfljaere tadoivd gJSno Sjedort ra^dtf 
decasd adozfeno osdaaadsjd (ittuada daorWno *j-dd 
esoaSd idaa>ii.j icSctoaa aSara truda^Sja.da rtj-eefrar 
rtj-ftfo^ d tfj-tfa Sj-to d SO, a.tetSts^d d oos-d d>fcd 
* ra t Ad B S s ^ rt * rl S! *• ?fl ci e E!cSl!,F f j EJ»ad 4ra ( u<idd3 
fejeiyt-siffa Saoi ti u ioj?g td djrt d_S,j«J si do&j, aJo^dajdrfSo_ ws5v!00v.s SonVcfo BKOAosd 

tjjsci oo S uKod^jBJSOoci woiS sliSa aa^d s)o«J a udiJ^,S a o3 
igt^ns.ou atpTTjca^zxS rtja 3ruad<udo osJOrt ats.sd^j. 

rtOTrtO AetJi to ey owed raarfd s^^S &at ^ ^^j rferfto 
B*Sj5> ocSj sSsi3^ a ch OB rtjwto^s 5 s utpsro^oJj sits 3a„d 
etfdowd rt^-(3»_cja-' (rt« ErajatJjj w-jodcreij (oSaksdS 
Odo) ajj-fteCrassl (dcrfuadj) «.rodO rf (p^usoS r (rt do 
jS^fS^d-J) sij-eai-JowS (sJjWwftJdo) t»do Ktrfs J-ise^osrt 
(jS(E-ulj-(ET<i>Odti) aetfftOn ri (e«>$)n,(=SQcSQ) s^aiSt actio 
drS^jO S (as ej^skM C5»aa» (o :3oi£otfj£>d£>) srortja 
dotft^SBEiJ-w oJf ( nasi eS«3e>£Js> ) ^sSdg rtJ«aa_aMJ 

BSfcS ( ciS dii*j idjfccS^trno^tS tacSsjo^ofr ftsiaE^s^di ud 
nao-o erf Uj-ds sJjCfcsfcjiSB do4,d H lojaflst tsorts) osrarfosn 
a o di ti-ioana*Jd otsoS cams fijUk aj»«ddda OKedanarid siori 
A since: ti si is, wrf sJsrt ijjsfs^oBzi ri^fce^osd ariiaa^giOB'Sdo 
Otaol nBjJd s^oad ri.re;sia_aa-.d e>.o 4 da <^iSd<gorfji OKCtfa 

Kg £Koi oiuJDcd goto Sosj^dd EWsrtrtd SoeS^ 3jcd,re>?csi) 

wdasjeto A itoocidrt*) »j zi I74fid sSeJowo 1 14, Eb^sasd 

tfiEinocreritfa op *Jo»J*/3ri (?3cS^kJc1 s( & taort ^jasasjsddocia 
rfj^cdEsaMivaddedo 3pcSo t.ds^BS ss o^drt^i ej a i75ltf 
wW u 1 1 tpBSasrda, rii&jro/l ^=) » 

OMCrfiosjj fcal, ^^.d "i.i'Wg wtSdjja^ *63 rij,* doda 

1 L Q Swami Kannu Pillai An Indian Ephtmerls p 295 

2 «* p 305 iodides «tjd fejsi ( ij-ttacrcri ci t£*,o3 si., rtj~tE5t-Krrffl * naci 
a wed) ta&riew odris* cJjsdd *&de 

e c& orf^ trae&tKCd sl Sg»e!gF-s3de 
(gsjfl s*i<J, * u O aaaj a?ajtto wi^Joto sj-sowss-tJeJtto 

&>&&&&$& ZsSfcS rictSdrt a 
jSw^BUxbEW/MS weBjt *dtf risJ^dgods -s «s3da dt*S s&-(itJy 

UdaiJcefciytj SS,!« sJ^oswa ^ad sp>^3 sw^sdjoJja rirwJja osra 
«.HtS,j3 wBd d-^F3rw^ a^swcS s^s^WsS, rfjftg^tsirfiS,^ 

*lt&] saJo^ f a ss, ijdocJd S AnV Bjjtpaci Ssd rtj-etiojtoSjd 
tscid a^iWxto S «5 t3fJ53d iro!aS 4 cl sdjtpodintosJ nstf ( ftstoj» 

WWU3 jtv era* 1 "s^ai nsSFid 

«:Jd eUlrWg ^s^J S-J^ flsjarttfj rfri^sig ^rfqan 
ci.tf «? csrf jJorteJou.^ ooQrtjs Ajms rfdAcJ »wU 

jtrwsftrddi'eeS roudedsttJed 
3SGrl*,«,a (Sir zSj-*1 »?Qd 4mJ_ 
8300vm ii/-cBScJd aSd si fleds cJjboS f 
daraa 6j-B*j cn^EMttJaiJiSt! sij-OoSa 

tjdi SSi idoB3 CraadfcC uuocfc^ ! 

tort oJj~(*A;S d,radu Srtdoji 
dafa-i tSJoto rasa EtJi^cS «jsodaS 
03 rt t?iti a S Mrs*, f 

*d siij ato"*» f*S\ s-CSaS, a&JMrttooAjcia si.oESs n rfj6;sfc q»sj s 

c^d #<*M ■vtfti Sdrf tfj-eidircirid ScifJ Orto i$t& Btfd hsceJj 
rooa &U;ra£> rtf aojos afjifisjDrtiijti awaian rid aedSeSg 

tie ijEd= ^BdEia (au MO*,dSoS ^od doacirttfj a=St<S aso 
ootM urtrtje orfjCOjjftiisldMiW 

atSOS troito Aa&rd xslxSd 'sija^da ^Artta trodou craftd 
^tSrttfO aeiFiS/Hk 530 Eto*^ wrojjSjMrtrftfa 71 rt*»ort* 
xto.53, aSti^ (580) ttdefcto tf VsOeratf dod« *Jc3atJ3±>Efe 
vdod&zBSFt} d sfcJSa^ £w)drtj»A)cl jjacsorttto a»%js-i 3 sud 
c»d ago3a rjOrivsftd tadd etSFtJrftfc ozjgansBEiatfd S;vbo 
rttfa H-o**tfBr*i3siAd isitf tf^rttg oaes 4 d «mS tftsiSs <sSd 
asiidjg tfods^dadnSa^ cS u Od 4 ^j; ' aasna^d-ra ess a odes d eSjMftc^ cjEsjc-Ea^cd ^ sjri^twrf Steals asaaJ a rid aro fflK j sdjctoa tfipsd rf,o$ri<da ai5«So!3 rt d obo (so) fcj IMiafcaaS nbflBOritfj i?b/1 O » (O W) 
ODSjisija, c^&cau jpu a jtoS (0 S.O) 

» S3ddOSl=OM3 BSDC3S !^OS)J ( ( * r *' t ) 

rtj-ttteraw »3o=feoa!o b» bsoS eta~0 EJSjijff-s&isail ssmarttfj rrvt.] 

*!l?F^f * O-bcU) »)V3nrf«> 

SMftJi^ari id vaOrtftj tjrrt. 3 

(TFl-O) 

sj^ijjroij vwi Ksvsorwto 

(CF»IO) 

nasi n=^d drfrtw tp&rt o 

(COW) 

(ci »M) 

OKOJ.C33 d !S0fj-S ««JlJ idOIjj 
(CFSBI) 

SitSjwt? as Dadjron* bjt oesw&OBSd d *rWs (Q, b» ) 

IB^^tJU (rto) £WBJ.m>JSd S5 CfclW p it) 

sn cis rfooL!(Bi*i«*=- arJ^slssdas (orsM) 

' ?tou( j ejd oo re rfjjj^ sSotf&crartda 5jj k ip-SriOSjo* 

tfS d wafa^jdg a»»yi «odj» j1 d^d^otoS^ ij«Odddg 

i^djwad iii^ d ^djtasdTO/t a&iyjsodoD^ddjB sWi, t?a:fl 
«Sfod*ii 1 7teoo - >A edo ad slnad irs^da* (jaoad Dn^oricfo aari 
o-ra o&dcf^ aaeM,, ^t^rt<?g rt cSjSrf sa^d dDt^yaaoS rd *sJ 4 
oadsJdsioatdrd df^ds 3j£3ri)Ad-JiJ3 ^dnrfds sstSd aatoi d 
si^ oorfiraSoSjd djdd^ia, ssa t *ts oi d rt d *,cJg dasrodfJcda 
Wd-rddg j^doddejiHsM;! s'ri!foarid:>djiS.jdja»dort*S W)toi s ddS 
q j A(0_-:^o J cxnd naiXJ diwoaie^dg tSjsdtJod oaUddo 
d jsd^o-opt^ BTOjF*;« rtsd 3JB_,rt U dj-da d nsSds erort;uBi>s a 
d»» rtodjfe-o djKija^it d^^djiad d^ HBOySoJieto djS=J^ 
dc«3cr*Jdo E»*l;oo!oS 4 d E30d>*rfafc dirdStfi SeSdg WKSdcb 
<*ada DkoJ E»Kd jdSati fields 

SjjSS doSfeJoaSd -us^rtf wdd ^4rt»od 4«ds udiijO,} 
t35rtutjotl3oSs ipsridjg djdS 3dad ''ort.Srteod d So, n sid^rW 
u^-do d ss,-sTfS dosuassd Scssd turtrt SjjJ dastafWo djid 
ad wdsfc j.frt sSart^jorfu^ da-s^Ks^doifUoaiStf djad~Kdi 
owa^d tSeS^rt A od oarfj&A U sajjjBi-j na&ad* oou m^dsd 
dd» ^dd Sod nsfiodicdwjj oj^ «M-S.r*iart tjcda tteJijd 
dods 3jatdaS,d oaiOodi naid tf # A oddnand ood d/M 
•fcrttiaa d sod oaiOod* fid j^oSi^odj ajy d^osnd di 
eWtfd^cto sdd d* ,£ ^toacto * dodincrt <ityh a$3,Efa 
'sddg aoo&as* d»od djiW dorfunaiWado d>*id rod dot'si si 
cbSatoJJ do«J airf^ do^cdi, *»di tf&ftni.egdj dotfd^oS^S 
KfJS ou^n-rt ut&i^ctNdB^ Ajvi&sad egad/W^ caan a u 
so t) tds ^dd KBtJd u (Udffo, ftj «l Otoo ^duafcdoda jvjSbA 
ns a d *djdg itie etpmajcssfcii woftetforfu^jcS iga :Sr*rttf aSjsrf Bra„"J slaetf tSO Q «a «E^srt ooo^EronSs, 
«A,rtrt sJcdsJ, 0.^35 a^ftfjs^dcd wB^d ^dOj; ts* sSj-Sj, 

actods sSo«fc!fS ed^Oocs awScOog ajsas^ doaUfE^d*^* 
rfdcd afi.si, aJseart doSidjOS^a OtfiSO ddnvHs d ««ufl :3d 

iJctfsSjOto^KJo rfs^Qod ud rf f&sifeA.dacSg t-oda gi>t,fJ Sdcto 
3odi ^stfo33,rJ_t,ocS OS sioMdS ;*i3 aiiiWiSz d~e«j w «tJ, 
wodo n tiftos iJr-i*a4 J ,d H fi3 t&iirfo& bbu E5oBd lJ o.;> i Brt iSjst^j 

iJead dcrisjjOto^ datijl isCd^ tsa,rtrt id,dasd*K>coi*i «S 
si tsjtcd sJa S dd «S rt Sa» dd s&O'Waa,© s».rd©*>d<fc 
•■adood d Bs£,o3;) s kS d 3'_,rt (-qjaaJESBco Ss wskjrt «ra n «*,rt 

art **„ fSia/S tS,S darbldEioresi 4daa!4aiaSa rtodSFFJfcJsBou 
tnteg tA.ojBOi.33 »3 ws..rtrt fj-ds id dirt aTjasdiJotfo ors^Srf 
Bie« iwds d «do adsd-So&S, djaS-RC-sMfcid <sdi dotfsJ^alSjd 
aidsid dsj© e idndj 

.SdaaJao&ig EJotfsJjO^jrfi ^fKSiJjS dirS ddds aond^Sa 
aJOraorfcb ;d;«dcSF- w,djo 1 ;S,»s'S Ij ©d3 ad aSSrt a*»tn tocbtjda 
Scd^ta ois ooioJs oioawM ectp acdsSroda Ad d»rt weOSa 
rtrf^UjSjaocii ri tioio*, asBtto ^tf, ntdrieodi ddjSro;^, T&drt^ 

msSS wdoSsJ d 4 eoi3i3BiSo3» tSonatSrjartiU tSotooo d «a5 

doBUtiiidfia_ Tf7> t Vi7iii_ M ijJBd^idJSQrt OOdWft ^.j*-*^. j*«Jo s)i*z3 wSSri ^irtdoSS szgs^dBscO;^ ^i, ijca^asi ads 
(jsurted £ doKUtS ooda wtidoS tpBrinoaMie swi^dnsnart 
sS©ftS,eto, as&eres^n Soa^rdire nutria so^Erenrf^ wdd u» 
ticSKM Odi t a'S J ?JFBsda3Eo.jij sJjJJES doSfcl eeto «o«3dria 
•Wajfcroefc ipBS4ed_,3<fl od os»a«i> B»,dcejW,dda «da ered s 
sreft 5SjwJfc)oCi& d,iSJ lt cScnit.da $«cj b=« Ad EJ4adjg 3e>*iddo 
odd used i!i,«J jjooa-sii wdort oro 4 tjj»,5* djjadtSRifcSa «d 
8» 4 fi rfj-tf, rtscf Onari Of^tAiAdtto d»d n « tssjodF-srataBaicF 
jieudd ta^cnin Tjo^jSdSs e££da croda-oJafs ;$3B53tirad3 
tsrnsJ*«-fc„ «d s «t j* di-adda nidBocren add «aal ( aa 1 rt s3t!Si 

sJoSt-owWa 13 rtwAratslrt d d<? uodda »w(£.S,ros(Joj3(2 tsdcb 
wtofcA^dcii* aSetf eJ d 3 daso, eddj eroeJaJj»«fttfc4,d 6> aocto 
AneoSad SowjbO rii^cda Sd S u flj»ee» rtacan*? to sj^ofcSi, 
Mon TJod&x&sncS 

a_,rts SsSUBwida AdadSWaod tooottoftd uei sSOtffl, 
sa^s-diss^ fl^rtjEondo ^Sd a=ona>3do£ *^dds -MtSfjirsO 
jfo»Bdd&o wssTjft dJ-dfi,jdoda 3jj?da#,d eroS,d risariMd 
s»»k* u tf~d>uft taoBidjd CiEsaJadjd ^a&/*aj>eu afdS 
*dj-da rfjidc^sd tparirWg M:Eaoj,d a i3cdc ASdi coda^d us&gt 

(.jidaBBdstf^ d,djaEsdg traeddrt^g artOgdeda ES^tjaSado 

j^oijO ^dt) ri *rt^S3, d.4,oi»od a^dasa,d *sdd j;J si aeir<S 
rttfjfcj, dwdatda K u ni n o3oipd; asnd&S.c^doi 

djffij doiiLcjaisda «to fc d.B.Sj dag}, <f arlCoeisn uaSti 
iSrrt ba*!t Buo&dda ^dd torirt wfjdg *>;e3 oeo^jjn* dajaa 
didj fc,«i>cido ritaecrddo erutOS d_,ER»fcdo ^dort craS 
djt/WS:^ sea rfodOfcSda cm £> U raaUeejdo Sda t tf «dag 

irf/dr^ dcitororfort tf.-sCS rassda/tt Odd - hJmj& h ScOna tf 

*, if (Mja. dg -sda^o BSrioafjac&fcJa s&jJtJ,, dwfunaaorl ajjsw 
Sfc!^ da, aeac^fdo <^de »d5ioi,g fa-ja daeoftO Beprataa da*i. ***k^ udi,, «j-q a^ aps sjd-io, ad^ssj-rad^o 

Scdo 3.raed 3,d "?dsn ri3(sfclrf u 3sra H w;)OfcF mu d;ri &i»*;d 
3ci±> BofflSoSacS rfoSunsjJd ESogudj i3K«.3d tSJoi £ Strtoja 
**c»doda scdi todj^cS 

t,(j d 4 8_, djsj» ( *5rodd «Sfl S s^dD^^rltfj idEsndntfj sSridJ 
AiMfojida n»dJw3 ( ist4 t BJjrii^ dorfutrotfd SjsB aSj-dasnjj 
<*ddwrtrt djdCS^dj^ do^tfdrfV <-5oa3 dodtitrericb 6sS d c)jwiiJ 
t-jsoad sA^Ort sJjKtaiEs drcS «3Brt Sjdod »0 e6jatria.s,a j ds 
zIjzcSvz fcss^dS*,, *K> cd h** erfoid djdd wBdrosforMS^ s»odj 
todsdafcrfasei itfsO 3ssS tiTd.-oDa ifatiododsg zdjatri^d do osOrf 
dmrirdg rtcd&j&srort oStri dstf aSwO odjcrartaa,:*.. «rt sj>*S„ 
doit-oBfJcb add d3 u dOfo »d* 4 deddSaasJ bS«o trsari <saci 
ridodsadddrt OIjzjXS riddrfjaodi djCJ»» BjidaA^da en»da 
*J»«eij*jd AfttSeJ aSiOrt rtjse^iWSi, uatpstJtd^oc-n aSse aorrad 
eSu itoA,£>d:s3,d dc3 nsjto dswdj od a aSiOrtVa rt-raeiSrWiSn, 
feiSfcSa»,<*©y <*ddoerori apisS H dcfl'ticsaSdo aoctoi^ fSwdg 
rtj»!djri»rt aSaOcdo ta d ^sJodo ed^csto wsJd doiatfcdrertao, 
ed Ood dctft-OBsida won dd wHBaJ&Fda Accfe JO^ioBftd da 

(h6), tS^S rtf rfd3Sda4,d a Sa l»rf> b » d^S tWoia&i, rtoigsrer vug 
M3i!ja#-«a' daosrtc&od s!.ra«dg dtoteKdjiisrfja dtfoiifigdodo 
AtfjitoOd «rt dodunB^dj £dj-t> d<Jo3 figd ? EssftdMJ aawle 
wiO aoddft tsoaaod 3 4 ddFrt*StJrt « oJjseidg distort 
«<y dd.d rfjB4>rlVg d4 wodtfjs * a£jsu droS, uocnnd^,^. sSoiiS-iySd t-ort uoda £da cJrMfcd atrtda e*-JSa goa* tW 
cdJ-rfeJ da aSdfcEda «S=3d a QSoS =,j-e,tJg tMouaosaSa 

i^oda os usrtoSjosUato era oacdaiia aayj-i d duervo - -*^ 
if uo-s-rt-d ^oa-od SdrWrf dwsotf a HOft aScp tftfa^MS-J:. 
oasdti^ tfdat-e» bSjmgJ tfd t4tfi» iftokjg «toH3fei&. l "lUajJjsoa 
ri t> "^s**, rfja Qd «a=ida wJ3=Ja <sd:> Bsi^, tfrw-tSjaitire 
a Si ? "octo Seedda idtftfria ridrQad SsS » djudaid *>da 
wtifi si a,ctfa:3d» -«33j wodart-ratJccfjaft Sjj>U CT) o t ' crista 
rawroce) w=fo„E& ada&rf ric«dA £jo»= SdoJ waSaayd a da 
owido (etfddj sdrfS was,, Kd t 4«d-ia osrido dtfc-*(J3 ridr 
dort dndJoeto «*^rt «da»fi rtradi jwum#s\ roo Ss daSjdoS 
rinat-o (BBBdcfo rawSOa iacipa fc;td.o5s-SosKia aaio irS-jJ 
o&Eto is-odda rfd^sart * odd ««dj BJo»,rt«n> odja igwer 
•roil tlftofcio nsqjjB rtfijJ, 

oaatf tarda* (pBgEWJi^DBn if tfi^do «rt a*t^ t£rf,tfo jodo 
aaO Sifo d Sri ucdi djB ddSa, fc^ertOrftitifo ooda dec 
«j» dda owSda osrf aehotf/sdiS^ i^Sjaoesda ««;$ rtoa 
rt* u** d Sjs,u da ucda trstf d^aadS^ rfda^ da^rt EjOdeifo 
ooda (««j90iatJa craSda ^sSWUa rtda^A tf-r-tajiddo t?a e SOod 

oS "^da d*,dJ3 dtd i3«d 3dactS dg weda owidSa dwlrt 
tfddda owJcia sjjtdja aiSaoaj*icS dd,d darfrt <gj-erf ssjd^ 
daas BaSjj.Uud dafto g «d,irad fc^iJOfcta^da wad Sjou^ tis&J 
tfia ^p»rrtJ"»»t>a tied-aoda djaasae sjjsd-ifJaJa dtf,rf daSrija 
aSjs*n uodda «oda Sort nwidss,, daSrt sdd wsjeS^cada 

Bj,nr-d % d «riOAd fKdoJa 4fda *M^tfo»dda edot^dja oeslO dailrt 
sSjBtn <J*«oori wdda ^a^d dj3rija &attv3 a Otred iffcdda «oO 
Bed crootod sJjtjad w?ifE3Bt0a*p a sof rf o?>iS dorffc3cre T 'da 
^Kto t3Brtw<jaft3oJagda^dj SOQtofjESoda t?sO« treosawt sSjajn 
Sd*ddo rfjsdcioiSa^ «dc) rf^sj, EJ^^aarfrfj wsJ^d ftjarusa nj^deel 
dy narfJSti, i&ipBEJ t5 oeS^dco «o« ^iaJnVod a»J3«E6.»i3'» t S.d 
jaaiSdo ^i9^a esse a^dzdsafi o-J^i, ioou t3 tfd^ rfdfc irocraOi 
oJj^ «JsSeSMA<J4cicb ^dda dyrfaodno^rtv-d oao «_, g 
Or- F OWi ©aw injari ^cJ taonoa:. dt^Esd tjft^ri t •sfljcJ 
rise* id tftfrt tuodo (tos^rfcoad ^dd drfdg ^«j^ daBMos^icij 
■^egdjMrf £ ( t3*iddo <*vSd zra^difaBn ^jg (-odo tft^ofcsi^ ebi, 
csnd csbSc sSaidrfoaa ur^oij^irocxJjFdj tit ij^oI.fJj, fsCxr* 

dotrUowdd woadrfcAsi „, fSd^jaijd 

ricod e£i*K$, <S SO aow oooSd<§ 400 Sjb,, Smu^u^ ^dd 
sJdrttfo djBdSd n^rwg cfcuwJo Sstoo ode worTO^ja^ritja 
ritosJ ^EitJ voiat)!^ er u ar«to toensJ 

1 «tJsS,;jBdi d tirfcs sdu des sSd^Snos 

2 sjsddda (l,»ddottc* ri«ai ss^ «M_, 

3 *;ftf u fS n craOaoS 

4 sSjSfc^ dodUoi^ci jptirtid* BWOewda spsOJ) sdjWS_ !Jotfuna ,r 'd B^Artcrt A 0M3a a B add 
tJjdsdfwS ajtaadroes^idoeto as sbdaoaBsoaoJado arefcaa* 1 ?ndj riOfecAMfeH Hddrttfg ago&n doriwdu ficu BoiSSgpJ HtSjaoBa ^d sJ^jiEto n t os$ v=rt»iS U^ri p-ridi ti^w^^oeJ gfejj 
Oeo» Sdrfp-BW i«-tf rt^iiO iiea rfj-eiaaei tf a 4rttfi "ttidOduab 

uiO.B tsHbt^s aajloto HQaudcSai"" ntfi *d BUrt aSjaja tftjl 

acoiw^tJ ticketed rfctfi-onrftto «*<&»„ *<-3S H art*sdo H tjdQd 

eoaSdow trusaScdaSa 3« u antostoaj; 

1 «s4Mi.fRi5io EJvrfrtra rtu do sjc^sMkm — 

io *J-Qrt«sJ wdotja oa. 3 ©nvg desftreito,* ^ts ov tfafc 
iljaaf # j^jJ a^sa^d £»WrrteWj» OS) sfsSi, Ot Sofc sbnojig 
^okS/i-j-ss, fcois s&ed 01 ej d sjanss es arf$£ eartsf*&< 
vz> iu d 3drt tsoSdtf ^rtrt CESOJJnsftS Sfer ts d ddrt o & 

rigSjf!^ fi!5io*isJ5fc>„ rfsflcS i.3 t.e LF ^ais BeOritftg rfifiSEJaa 
deJ sr"FfJcOitJ tfa^s-Ebii rfrfTS serifs iici t cij-t3a rio^.3 

gd jSiadoia rt»iirt 4 duoSiOacS e^a ^cto «ioS3S^FJa H sdju tpa 
En ^nasia Efc aocto SaaSrtjwoa^JiHaetSa oSe«C5a fi 

2 ssdcJda flj»d:toa tftsi aatf^ tic*. 

<iioso suci oartiWSdoEi aw atetnea d^cirt *,*%& 
SSj, atdsaaBsrtiS Sow wj&JcomSjjS.U" udd diS^eJoto wc^ 
^cnofesj i*jj33!.art Jjadirf aftSriicfcgfdjsa.tJ art saddS* 

»S rfti <Si ri 4oSi sjiti, edoi^d «dda BJdrW© Oisia Sji,tij 
*>cJ « W9S rfql SctBrtsjoft rferir1*oS.g MBrtiS^c! nasd 

2 SnsFUS tfO_.HHOSj tiiu^Q: itB:3asSd= EJ.oEWnrE>ato A>rO SO irfdoito, 
Sotsds MtJjB^stJ dad ae - " SB^ 

riots &aoEr$ SdrW wtfdu^ 

isjoded wddeofWjfo,, Ari^ 
iioao duacbd KesfiJ trends ift^ t- , <jOocj djaad $j-d 
sJotSoSjo tTOKtwo tts,^ fc £-~d «(O t hw,,k jfca, cfo^rtoSi s»sn 
Mods wSatoti:, dotaaoiid ^SKSij rt dtdsaci a^JiJoJainaFj dwaia 
Omo jSdiS ifbCidirtddiS sJadStreda FSjaeeido TjjsyjgjiyJ 
BtoMBiuSaa-oSatf wtiMsadjjdjsdt* sJVdoran Srfoi asSfg d,*:^ 

A sa^ti tfo*. as djSoS t-odfS 
tsat* Monads^ (^sSjmiJ ss 

OBrf wonsdd^ S^JMd 

deorWclf a djijaeS 
Aou dd tBarfdd fitiodjrf^ t»Od o^sJdsfcS^ Sod SjadaS,d 
toert * *j* U^HBdd» *$, dots* tJs^jBetpsdOoOBA iotiiridfio H 
riduacdca^d 3 fc^nj, B 

i&arted sdjioJjaod ;&arijB rf-oKla CJ0J3 j t*odj-odo &ra,{ri 
ad t»ddna fljai^, dbOjsbS d,i£d-is * ^,^ d J^ri/I Rtdo 
b^« <^dood **,t? dart daS^d wotasn ^^^ ds««3 9jst*A £tV M as Jo*, iSBi-jj 

4 JdjSrf, rfoifUEJWiel tpartsH — 

srad ssm»f esd^Ood Moj^* partes drfdo ^,oqJsteto H wdo* 
rii^tddg t^riSSdS^ dlWjCro (3 ^do sfyi. Q^aJQ/tood tfjsOcJ 
sStwsw tp»rt03clO va e^oSirtwJ «4^3, doftjnstfo'j vs. 

oto»ftd sfojat,d 3«dj aadasd ipsrtrt*. «3,d tl^ficJifi *oj!B, 
tjj»!tjd* eijiusraftsS «d Q Cori ^do so^S tj»rtd*a djaEraoid 
riodc a! ^tJC^dn 

5 aacracri r-tt aJiiasd l_ 

"3dtJ© m fracM&Sffts, jSj,4ftid vo i&OtWiS saaaedaraSs 
dadd «3>iosJ tJirf.^ tjOtJjsuct) Ssao&g efisfftl A tf Scda «dsd 
dy utfad KraaBKfc«aafc> rirfjM saoaofece aou St>a,rWa d_,a 
oS*oda diQoi: eo8t 4 d$}.a dj^S.-sC^d 

Rit,, sli, tJdiOjJj^tfaSoej,;^ sbMtenAa 

sri^d era skI^sScJ a^otojj a,«sSi3«ri wsoto^fa ">g°& tfS,rf M80J0 

°«dd 6t£rri/l4 d*. sjadrd iti055»«Jd stSFjJrttfg Rdjafc* 
sund dodd arid gOcrasbdibda EJySdoaiJWao^c* fc^tf sts 
ws«0(«JrWo driBtoaJsi uoaiSa djcdoad ODd adcdorWsis, <*dd 
flt^f rtrt*s5 TOMWjdsdo Sdod d^akata, Saoia t,odo sddd^ Jfcufc«da«4 d EjEL, 

tsosracJ SocKi aje 

iS»Rcle»^i rodjaderi-ona 

rid wf&o4otfd osS'ftSFJSd riew 

w3 riodnatp aJoO 

dw&ft d ( a»jB« o a Apia Q 
ia=d3 fo«rt RrfcCAfl./itfa d kIjSfs UoBJrjsSd Sd, ipsrt i, er. 
□asad EoDd ritf£3 

BJO fJSDSOtliSiSodj Wai, Et> /MJjB5b fc dij 

d dds sJiWfiy €j3^ 

ssosl^drS s^oj ad £mm ^^drto 

coio sratorl^cjs^ Ssj&rt ejd 3_,d 

«S !Jo3t3 we sas uosd^. 
creeJaodeeJa b S3 dtood 
(roorladrtjjitw seeorttiOti^iS 

toenatfOf- d>oD » u cn droS 
Etoori*so$d dortt!«»eJ dodad WOOrf i3&OOS(3TljBOdi 

toocto ro^GgJdd^ oodo 
cto»nae,i 8dO torfd tfbdod 
leonstewtodd t-dd fcctod 
dortrtocid iSoEare tfiOod 
S»on5SedasSdS, B cfod 
jmu aJeSd «pwSsosasfc>doS SjsedoS,t3 rWf^, ej *, ESfS-sJaoS ESff-dsJ sSotfsi d d d fce8-oarS> cSjscJcticJ 
desJSrttf JS^irttfffci., dUAn^a asSdi> u>oeto BtescJgJ 

MSortatijJrd sd^ rvsrl-etijcb 
iwcia tft^MwtfsjaD floaaaa^e eSowCsS tidrsrttfg sSaeOS 
cfeoritfSo,, c^a^oitrW ebjdoS ^B^ssaan^e! A urtaJjxi BS«j=iada 

rtodocidcrfdcdag tfidodderaXdo fl^yx! Sitter rtst^poaw 
rtodort^Sa, oi;KDBn j&.aAw^iS sSjSiS doriiinasort sgdodd 
ok« wlrt otf«firi»d»J ewfdSq, HaOi etSrd ajtfwidd =f,$,«i d 

kSshftIwi adtw!od04,4rioiJos 
EteSdftja sSMSrtocfo &3ahe&aocS igdaj 

aoOo a^dociOdFj^ Ajirimn rin^an^d as,*;*, ;3o«una>3d 
;6<tfd oiorio^EJir isre^rl &&<■ H-35i,D3n taE^iiJdSa 3d 

^OSoStdrSoto sdiroocdack. e 

ddde cntaddd sooad 3d 
.aocSo a3e«djd dttfFelofcg Egdoddn^d ^racAictSiik, ostMotSoSo 
* »qjFci£ BijSc^rSe*6.t33?W5Sa J^li^dcddciMcij aoda S3«dc a 

Ejjjjrf dotJuraiiJd^ iSjODri, cidasd cSdrttig riosadd- KiS^dS 

SS nawwaro aoda rfjatp 
omocjeSo, ndFeSAn^tf— 

to^ric^c) t3;?Ja 

?3» "M^d KljJsfeSddwn 

^j^Be^d aasiMsJdasran 

sjoeJ ^d^d dM?» e aJ rfrf M> # ri 
aod sJjoderan aJtc ris» fc rt~5Jrf^ ijstoas^d 

zgosasiat), escto setoeS i*,ol;do3 owodSa SaSrtodi — 

tootJj»cJfid?$oa6 tJecsa, taj&uod frosto 
dboct3 wsS d oaW33 a eJ nado 

a:>di Steerage -sod BoOnsdi *jS KTOOrtrt t-drtfi aowods * 
tfrf,fj dtad EosrasSi^dr'Ki od diOSrWo E»«lDortoS,tioS3ocJo 

UrtCKiDd djrt^, rfotffcSOTtfdo 

»j«£>sto M j^df*05 o BBdarfcsSrtr 
fc^cs&k ji t drtcdse*.od aaJdrtr 

ajtOWo i^tisirld d toatfsSrfF oorSi aaS^VJCok doaS^dsJo sjtJj-afco^O »d»rt srerosSt) 
sij&oijvxia «,oS.ok fas daf g ft^^OoJo oacfct»,d(fo tfoc&Sjstf^ 

cwScreO &>^bb6 rai&treitodod^ rt.d£wd •aso^o swro aSjJcfe 
7»od adodoon ddQci^d -*sfl rtOaJw^ «rajd aiowes Sed^ 
rtjwfo^d 

accSo nsotSSs ost, Soa^ d '■soQro lifxddarairo 
aodo tf*fl,GO.ca B3B*.i~don^d f^rfJoirf sagBBr^dro^rt a£j»du 
sadisrt k!js3oWd ao B rWo BdjrttfiSq, t-oeb dddg rtsJifjJrnEn 
£fip*SC3J>^d — 

t*tf cdacu« 4 dsri t^OotoaWs, 

Sdrtarad dda<od,»to sswfortojj 

two) A, rtjaeOod sSOokS SWde 

gragre cJ 5J 4 O t,tJ«a»d 
aBjjrffiCHs dsds!ad ^cDjcacfcioao 

j»u w^sjaed;! draaSjaoOCT^S cteSSj, dotfrw tSS&d a Wild SBogj-ityto oiort stesa 

tJtrt dj»dofeaslcid a 5) ae tfdwKjst fcoarfoa ^^obosJ^ 
•mo) stfoaJooJinn sSjaSoaacftiid aSjiS^, ssotfuoajjort ssrfa 8^a 
eSdw wscSSo, J) 

*..~f sSacs abtjfnatf,S 
sa^aa a,eaoo«iS rfod 

cwcJs tf»Ftoodo^»OK)j-cJ wr^assisd SjwBCsJ wS i cdoBrcdciia->cJ 

gdc&cj rftari^d aotii sStcd dje erf^rfrW KodiJrl SjbSR-^ 
Oj SifcSsJj tf-rad t|J4,03JDd sa^ActosJ sssdin^o djii)cdjii,ri 
adSda H mSrtfjbScv ajOjjouB (dunoJ Brwtodrf aj«&»odrf js *o era* wMjij Utini 

tfoid erecre tSoi&nw^tro 
£xt$> odiidEKift i^e^jwto d 

ri oS dejritfo B^Cttfsoisto ^cnatt cn>^,e> ( ajwi, "^0*6 d# 

rt«S dr^Ao^S ipwfd^d M=J i rfS rftirttfa Tig rtjodciissri 

jdOiSwOd ^ a!drW«g crasiB) tri^mteJafc ss^sfeJg SoaJo »o&» 
olrft Sj&ctexiiioOiJ eS^cJ^B i^iwft ri u sd,aran sra3j»daJN>Ei 

^oH^ * )si3!j ' 1 "Wfi tSr^rfdo^ 4oQt3^S f^toS^ti rfdrta irfO 
n^d ad^geJ^CcWi, ti ctMio^d *«d rf u «^<a trodutfdeto,, 

rf y t_a-&;3 sro^ oiSa s, tootSa cd ijsedrt d.»d» »<c*js3,S 
aeifo w.O a gSf« 4c^tr-dci coda oJ igMdoJa?^, <etfo33jd ''e 5 ^ 4 
w dj-dartvS^ so Bo^S, rtjBj&atodo S3 si^, ;"J35fc fc tJ eSJsdji(3» a d 
OEto d tftrt USwum uockJ 

SBSjae^SoEjOjs rtJMeJdjs^ddi/jeoioda 
wSaJreDfwsdjs dortoS-odrf sfcrOodi 
naAjderfert riri^jsj&srtdo ESceSj^tdacU 

Oaisjcro d aCra-d Cidda tdii.fi fljadcrt rfc!^ 
BBKjdjj.* dasSn O sJjatBiiissefo.aakJdJ!^ 

aode ^s^sia ;&*:>„ cfcada saoaa SoiiisSoS d»t*>Ba,3 wrf aocto EtorisJ Big cttofosa,* wbuB b^ cd Sj-«3rt «j4,*jW v e» 
jaij^fdoi-rfi^ Sorrt 4,fljae erJj^ too;. 

ajjjjrf sJcriUnsSd SeirSritftg rirfjaestf ttsotfirtj, Ado if 

Oct tuS^jfJg sdj^-1 rfrnJi-nartd 4 iFfSrWo cS^at^tiscdaiisnc^ 

j5BoaS t i4sreF< sartjs rids 1 * adn*^ rtodsAriwafoeSs "*nort 
jijo?^ tpaiflatog tfjacj SOE-sica StjOuadfJa^ *^ tf^AfWg AfltD 
□a a <3 »3s3d tf,.8rWg azjti orf sre,rf sw^conarifHisSD a^;ai 
nan oarsw^ccJi ife)^*' 3 ^, auiddjrt^ffa, srewo s^tro/i ajVfto^jJ- 

(sootocl StyioS waejcdo 

?3a £3 aioci i^=SSjia[3^FV'i rf-raST&cSoiS 

cJ;tfd{So Souri-dSa BdS) sa ija?ji) eri tfci 06t& BSraa?J £>ct3o tftSoiaC BoAri ijoDg t n c& Efcii ETDi^Ait) doipHBirHJsS^ Sodn^d rousted & 
listoa^drttfa ctod "^dd ^Co-o n «■ £S ( tf Efc b><* 3$*t Peered 
dg droEftocJdSo ddaa^drann i^fcfljacadaS jSoddFYWd — 

^odo n* wsruu ddcs> 

ri a! AaecbSJDWJ «j-odo StdoO sJedd s"cd 

ftjCSwa?^ 4 ds»cf toodS 

lis s^dc srft^, ( craticJ a tioiKSofcxprt aSjscrto 

SyljuU Rama o?J8 *m$, tio&jntvi de^oscc* 
flodo wdodaerksi elcJcJfi ArtisJctSefo wacaood ioctf& dossa 
dro&OjMScOft djVBddrio riocJairiuse&do "^dtfa aisoBP'it woel 

Wicre *js(t» trosiasJ rtejj Sjm cm lirajo vSjbO^ 

A»(e» OSJoddMll AOCMBrf SjM«J 
*OwSoudKf Ircdo tftf-cwsBrt iSe« 

Kjdoooa SjBiis, KrtdScd^jtjci 
£J as SjtstesSj i aarfd ] io' ijstd 

e>ow dddg OO rfoart^ti) B dcDdsidrftfrfci taoSSd qrofclcdog ajcsn'O uotJrisi sjbsSf roafcf ftra-^d 


rafe^ei O.4?0J3 ^K^d nafl t**as^oJa floda BJjjoa^oBd croMda 
rW<E> lut^tfc awoksSrttf rfSnwSoSd oarfifja&JSj adrrea ostsi) 
uUtto djdeSrtert ^TOoSCwdj^Si wcJi^ tudftd Ssal^ 
CoB^iUoSsd msats dads dj*id o oad S>jt oaqJsJrod^s-^cwrWda » 
SoocJ iS^iB^,t3i>£i3BO a^^moi.^ ifidacjcaffi^d Efchrutf OtScda di 
drarfd m« jraJoSjtSO oJrd owJ^eKS^ dmftdiJjM wdd S&fl^etfd 
tscJf sSjE^nBdffBO □id'Eirocieod fitsoiwrasSd d sraosidOCSofo 

d^cfcrd risSjJidfl !.sf ( d&> djfOAd a rtadesdfl ©fa Sessddo 

•3 cS owsBjBOri^ rt o i»otSt odood sJed Oiassrad i^rtwjq, 
d dt) * itorwoijwoafim osiOS-Efccto na^rtd eekaJr , o&5rWo 
doa«to3 # ort rio^s ;Swa«^n^rs a^tf^ sfcjBOritfsfci oaoadtJ 
■dtfotidd orf.cri3sg»rttfo tf^dd dwexfaaft « i^rtrtJ^ atiFSrttf 
dLvsud si,uaddJN3cK)s B^rttfjsLddOoadt a»S«jsi3dc(cto 
a^drtc&sfti, dddo d^itfajtfj wtidrt zto^rKftJ ., wi-A^ca^cld 

iofrf oic&d d^HOacj e3jAO rt cjad EKO^nsStf djd»SD 

D»d ^dt£> rlrtfsaciidou aipsa^iMsOd <sdd «*EffiSd (jr^ M>d» 

dorteotfda dUfecad Otf 3 ort«W„ rtjsonu odt,d etaS; sfd 3j 
Sotwdf533d wddEpndsdjdj edrfo,, at\fi rtj«E»t.cra)aJ w)etf sSd-ikvsOrWg cSjaSjidirantkd asJdfWo sbsMjsi ctcJcEfoBrtafOTft 
tooOcbS BJ>Af Artooei aed;> udjd eodj Oa-drt* <^s3rW eipddcS 
sS«<3 "*sJd BtEJS tao3jCS3d=, Jorrt KJdjBJWStiafocS) 

i^aodtlg efflfcricfo <scJd sari d»c$,s„ajj afort sSa oaD asaolo 

S33tf 8 <fc> Siat^rig i>Ott! osd ipariw^c di=oc! rt^esTOUOKGdocSa 
idjAd i aactoeta Sort s&ooaDoJi s&dreaSoSd r 4rt <> fcM*,c3 03, tfd 

aacto iSstfdi^ sSaii^jaE&J riCTOjU KoJ^st^ uStOO JtoBaeJcJ^ SJcde 

« (aods Ss-tkS rtaaci. g oMJSeroOoJpJWWa sJofS Efc3 itwn 
aodo oswolraDS djtd^d^ w netted uuns^cdjd !_0 fti, 
nBe^cb dac^erija ona^tpa^jtf nosofcdtfa TfonaBjdd a7> J f53t 1 Jja?rl 
rijodci^ 3si^ s&rfrf rtj-3c&igoJ\* tpariN^arU dd-rartiSRSa&id 
cSuift Hd 4 mMrFtidrt sirfo, "lid d o^rWSa^ rififcdcfc. rfjixtii 
sidtf, EJd^Soi B3caaa_,d (parity sJj^aaaaft an^steWsMrrort a.ri a 
tjJSjOOJoti naoiaA., sSaoijcS ra^iflotog Sjadnd 

fiatii !?> 6 "i aiddiif3sri Ejtid.gt3 Wrt partes i&ionaa rt sWs 
TiniriSsodj rto*,i)gaotfc SdoJjiJ^cd aScJoAraajjaA^ aa!c3:ij&. 1 

ttsjat>rt« rteonetoa rteaScS 
*S» 4 «J *Ssir?iocHa 
etSosdwcJ tfw*n ;SsS 4 <£. 
Wa sJe^dj tsrisjrt 
Sjaetfucd t«s» tjfJds 6jbo 
Htadda da£=:Jirt 

1 *n lOi oodj ^tStdB JleOd ifcra Off rfOsjKdgd OJfotp o^SJMri 

(Bfufub) «ju »nx 

1 liiujicb 8t02a-K*i t oa tf W.VO 00W) 4, tf IKOid^ HSftddotti «DOB3Clo*> &i JJiioivrfCoJj; £,Oorid;id riOoJjstjjtio totJrt 
tjodo a« sd^ ^ds-sdjia arid tjcdi Dwoi-HlS^i*^ tfjad 
dfSocfti tfjedsft art edcto osJdSo, (partes rf to«rt ddSodda 

zSoXiW^ KjOSo HBd,uadEJ itosdtSjtfocJjB air* (Wa&AdjJoi 
aSoSd (panes, Ssss^dds^ kiuoj srf^ siau 3d:i fc oEnJj8oQrt was, 
SjbOiI wogSj Syfcd 

pgOod sStO^aS.d, tp~ris-i n Jj^i dj&do Eic£»&>d i^O^S 35,/soGd 

MoaoSu 351*^33, i^jatdoi CriS fntsid 3td ^s^Odg adid^ Sd;d 
ol/Mrt daad id^oOd JJjjjBsb, ljoMA. tsdcirf^ fla^Orf cruras; 
u«rt d>Aifc».d add eg eadcfe rf^irid esraddcoaod &*Kirtjstf 
nsftdasadiSi., -Sffdj wd3S3 M <$ii s. , \>3S J 3.raDrte tfS*S,»otS 

cJjscJ cradoiiJ'STstj !pwKs n rf d^FsraH^oJoiraft w3,Kjs©rt uodo 
ipas/ef s&jae»B3rin$sSj!> H ebdiarWsija, *fW> u rPiSQ*) ES^-ed 
■JoS »fioSd tpartsa, edcs-fiois OsroBosnd a doriFradad 3s3 ja^ 
*Mt»sid w* tfoeao "*d H art dtil de^neod csdda wdrf u« 
tood) titoBj StcSjaodj ESJ3tri33,d d3 atit nsodig ȣ rfrfu 
^sa^ oou (aosaood EJdrttfFS^ diS* «BdjA,d <3oat 

iodVtoosrt doSiSeifJ d(,dji sjdcddnaSd 6sd 4 dj» end 
awaSaoupJci «odSF-S SdAoao^aaoSa gtSjjj^aad oJjsdnoo3;Q 

cdoda, SiAS uodjdjdcadgdid fJyrfjBcd assess otadnts £>od= 


=Jdd tportco n aoosodrtjs sboowjjSou iMo"iod w^SOTdsJa 

nwSJW^isarv rladarltf Sria^ safari boSSeSS^ tfjacS rort 
eoftSddiJpodHs.. tJrd;ss,tf siJj 3oj3tJ fi^-d eoi^Osd iTOjdc!^ 
nan rbdorW MoaiS^cort Sj»3rt jitfj^dj d.r<? rtjaeorcoaaSOrt 
Souo©jw3 A end Of jpeJeJiS <*o4i3 sJctferdd ijs-n* 

aoBxJ4 d<J^A. duro^cCrertd; 
>-idde cjdad (joriLs^B^ifB SfFi aactfa ado £>ow djsirt riotfu 
tf^odo ddrier<cfl34 KseSaSd oaio dcriE^mrid dm^s i&dd 
sjsnd^ tpsfle^ d5rfi~tf u aS n £x>u d»Qj*o3a9d toaf^ d«daA,d a 
i»ia drefirt i^Ajj djasJcdoa^cS «d3 rfdert <& woiidg fcS^dsiJdo 
L.ot3t rfjv=n meJjo E-odt t«ddg» « itovaacda a3do M wtidmya, 
HdOJu rlraecrao ado JiotJ «oA3d£o!ac ^(riDJiosncJ iodja 
Egjera^d * oeSS sd_jE»Saaci OrrooSd urt^ jJMaHida Tjod^dd 
EJmriF&d *Sad Q ^jQjjifdi ifctfjcsad ufcjS Sgij *Sad»i obosS; 
•aodo udda rt tJo^f QSdg AuedDG»rid& rtjaesreorawsort ooM 
sa^nS KtesacWocJo Us^ftOocto bWoSb dEec&ooddg ooiS aSdd oatsOotS Bi,«al saarf jSaoriroato oaatJ rasj^deEid sis^oosog 
aoi^ efjOsfScjio^aiJ z^Ari "id ' 

rtjscraavejwida tijai w^Ortwrfit^rfoweda ocj^o*J wepBa,e)o 
weft) Aatsauaa&t isdcfc ^vsftrttfg jd/SS.KOWlcbsJ Oafccb 

^3f»d B» ds-ara&«>rf rt*«SoSi 

fcSn rf fro aFj, £ Ortrf ^eiJ» H 
"«d tasort uoqii wtfrraad 
tfd as-oowto tfdcS (ciu (SS K Kto 
d«rt iSiaooS da sistf/to 

ararU t*rt/k »ow d^ ***,«*> ijoda «d u F*uKfccraddj9 *A dado 

feoorf (Slstrt*^ drfAArceSo t^rtdo^Kig sWsOtfoS <ft)iJ<Pato 
BTOjCf ftoSsjs tHvJuatorod BaS^S ^d ^StS^ eipadritfc rijadcdad 

jouSBjn otdrfja^ ^(tfoo ss^og 

rtjafnuOGia^da rtjwsrow Ode> aou esoSSQoci «_,* diiZA 

SjjBCJtW EisjOdcb SjJSS«EB BBS? *S^ iSto^oOOrt.18 rfj£fci33fi 

add rtja«<»© od« (MtA^) rtxtort^eeiBO Ddu (cranid^) sod 

rgjsdao troeau^dja urs^SoSoJ:* MBfl3A?g a^art^A *6 iddsReJ 
aetfriSfWSa., daACJB^d fceftdw t»«i\ fts-daaoowStfj) asarija 
odd **t£,do Wsoj^ddds oacdoidgaO?J£ <roi,OBOdodd cfoosQalt 
rfvaras^ fe,e ria^djaeddSo, *3d»Fftddo a tf^Wuwtftta «dd rtjwnrejcnu;* ser 

eadj-tg tsa^sfasla,, ao £ajoa ds-iaddS's Jd,i,fS drdarttf-g 

rfj-QJti dajSSdjB tfj=Q tuod? SSdidKia., OMxiaaoS tJHB <Bj«303 ttrt 
iJjsd ;i;ci^ij«i)jsd £soc»doyJE»rtMd cfojada Siaoia «eiFf)oA» 

u.orfa s*>*a, addsioia EjaQrWtJa Sjd nan wSe^aaSdjs mrfd, 
OBSdJB Sj.raaddc3 Jd^tS.u d3 q3j= rUBdtoJa $4,03= Osiaiide 

& i ardoto arta, « Sj» add tsadJMjj Harass tfod a oa© 
asntfa »(dj ajjsrfdj* Sd:> t S di 4 ros d -to <(-> J a u g tio:wd=eS 
rttfoS ^jdaao «aada tfjaoasaddod 

rUireMjeiMSda ajj&daS-jajs Sdasi.S3Ji *Jj3S-V 3 ~ ss * eS-racrt a 
sJcJ^Aa-oEi tijjSjacOc^da t-aa fc a^eanajiESi-aJ rd.A (Sroa ssrisja^d 
□arida) oCdji-zOrl ta J s3J5> fc t3,atf ij aJjadtidj caua SQ^otogoJ;; 

tii^aSa^ srii,dda edd duCBajtoasn s^RnaStiDM Fda JTOCdaaa 
fc^Art uodda «rt rl-iasjoaocsaaida rbdalv Bt awoaanaifdiJa^ 
KLOfc edd wdt*Sd d edrt 

eid^ ttiS^a dftfjs drf^oAj doSadjscJjs 

rft^ifcto <^d «eds) 

tvS M toQSaa dj-ertdSa^ sJjb sid dj-a 

ttja^n STOO^fod^dga Crdad 

aoda dss^oSjak PojB_,(aija3sa ^sia., ao3»*i„Sg riWjJfa, dif-rWsIa, 
fcjt»EiaSMBd ( Drt os^ areaedodo a_j* & ^d * d^Jortiisa,, 
dofWdjCawida 

tfaodosflDcriag ad^fto Ijod:. .-SiKJaoEtd d dad rid-idd djaa 
<ei? fJad o cd goSadjaert rieajaa^diaiOadjSijfJjiidaS doaaJO 
sSrorlasieJoSSa udto tSd/xSadjatfrt nsu^j^d &. uajaias^sia 

•mu dsK&rWg adrewina^d, ^t rft<?rt rtjataatowddo tffdu 
fcs. t&tir soa/jiSdda ^je&BBHBW-djda .M. diflrddda «ecW 
£i S OiSJV qrad aod^,d w^cd sk djarfdO Sdoslj wu^d ) jywti-tEraexroSd ri irtva (ifo) U an sands iitoJ <aw v 

( t3 a tptirt J) flu o tdjj (jjiBoamto b* * o-fo ctjja <? soda <<a 

oBwto odRj S *oa d «• aSOnvs (, < 01 i&e^o f BrdmjS 
sJjsoaLJS,:) (An Indian Ephamena Vol VI by L D Swam, 
Kannu Pillai) 

it&satx<to n>;=se.OKM agd ei zl o» ts«Jd £, * out 
coca iStScra 3 e» && rtjs:o tjc3E>ia c-,r!33fJ: *.' aim(i » o tgcdJ, 
tjOfl a ( H,rt BMotS (ESCCTJilifo Grins qtoxort eafc-EjarsJ sovon 

rtrto-ooam*) JiS EjsfFttaCca ri Bcd^osf S EW-otridcfcl K(H '-djyd 
cwc! ucdwrraraiS =i K Ott dg tatfujlocW v;an ?b;>™3 (3 odd 
wrt QiSjxQ CoaSd wfwojj -St s:n irfdiwo s « rtjaocSuOd eseM 

Bdtfc £)oBS 3eSf3 (St EOafi tjooi lJJi!3S 
Bjdcfc Bijijo bi M uo9> idd tjMW SdtfS ■ 

Uti= £<s(c<C5 Scc5 rt.3tEjjt:ad e« Kffip^sfn n 

l^je tsrtHB Cr3**0j ajw o«) 

« S »M od fVntnMitasi ds VO =!b1f(W »3e ut&ld dow cs. »wri) 

iJOatuocJrfJa [An Indian EphanMrls Vol VI by L D 
SwamI Kannu Filial) wt^ooO rtjstia-unsrid to nir ri o£~9L 
woHdaa « Otav rf J 5ttftf * Jiwi^dag «*aoio»j ««ja!*BartiS j5 s 
Wdda Ssfc is-itoia iJotoigSS (JOlMDiFEi =i--=acit;oio iSteil -icfci3rf 
OocJ oco {Irion eodd as 8 ouod gs» jjsOs* tftrari^d Era ifi-aOdKla &S b Oj3 

^..-sfS ~.s C>rW 3ja?a DSsatotraaii 

h dd £ sd sracs rteOd tfoaJoda 

L.efcja u *> i drf0 4 £Dt! a^jo^nc^ 

weiosorW dy3[J 

dd-J t»S,Brtja©di O^o doAoi &*a, 

BEj£-Soc!&*d aSdAiritfod 

ȣcd wisfjsort SosfictoncJ wed ^ffSaariwadjds rtjaeraao 

as^d iJji>!ijifri oi dodo srijd*, E6j»(n tpedoaQ rfftcdig a;ido 

tsrfrra ao.dci t3:«j uo5Erf;S;_ idddd> rtresioa_creiid bd ( eSoci 

dg a,rfxi3aidrfdj rati BSjitorttfods d,*,d o asri0j;3 Ba ( s ^k dj 

m^riWjb ed fceS^,n3Ji sssria nart^nwiefcj t,as. fr rtjsscno 
crowds «sSd gd^cooad * ria^cre^ oaxa^aa-. asartja atS sa^ita 
rWs (f^raa^daadd stoSadsM 3a ff;D3i cTOSsat^a, , -na j f( craKaJ, 
crowds tfla.sjaddsijOzn 

tartO * ©SoadEjae i rftDrtjMWo 

wrO "* u BSo d*Jp i Srldd dsi^rt SrwO S i 

sto rtd3d4HM i Srtsirart da ri 

andwWrt »irt i dritfsuartre EwS^rt© 
aou S^pfJcdsjto., du* EGadosa, ^a*S SdjKprtjBtfnadda art 
rtjaenaeiaarida soa Hariri* tf a^si dswaraSdii^ igfrfoaft 
eOjudiJoda d^ati aStfsi'Jil^ rio^Jsd^srt iVrcoaon-witia Ouit la, 

naSaded Odoccascad 53B t tf iS^di EJB_> t cig pa^JKaao&F-iJow 
atotoRod siad^ Jioodoan diri-dada wdd^ JjfJ^rtr^ a&a^dg 
rtjaraiatnasd Stitfeoia e^Mj^ Hadri^dda, dtJcS^s fctrt dt 
sfijrfrt'Aj rt^eseB_tsa:dd3 bjcSt*raxiauad ( d urtrt 3jse&d Setart jfj end xab,& t twa 

tWfl\ JteW,a»h eJjMSottjfoijrf «rfrf rasrfd saa^d ** t *j*A 

toOO cti OCdJJfUS 

aoiadg aidrtVrfs, tfiasJeretJoifWidEfe w*jf rfj»c arawKMfcfc oi^jj 

iakwWJjdjB aSoortsiiOT; £;dti iJfjWjitrf^tfdg najj^aS^do 

naltto :£>TO t&» ftrtvaft K>»iS,d j dwS ifodad s>c»0 S^an^S 

tidttrWt iaocann oefdj aiedd u Sri ^tfracfecd..- w ucirt 
twi.dsssn, 

doBdcimiS srad oooQriosSeJ*,, 

WTOdBja »s£5 udd.A3i3o3o&Jo 
TOO HBOrt "WS^, tfdado& 4 
.dcio d^oart, *>w O cdafig, dtSAdgoda :g,*e4 "id mossed 

djDartjSiS^ aodfcilj^stMda^oS s-ocii^ rfj=3 bSjs no aoan^ d 
* rf weed g aciasd sJjOBrtjSSs, ajsfOBjui^ctojSdfcd »w^ 
Jbd^sred sss t 3H t ei »;&ra B d rtjseajaejoasd «f StWrtriito 
iO K-wntflfe, AO venwjjwrfjWo sJjSUnsfttf ssJ^sa/) eaau * 
rtJMrfaonaip'dEClo 

Swa S«Sj(« sKsfiS eSd tf„*rMj3 sfcuao wood &_^a»sn B d;3 rtjwan«i3B**s .&i. 

rit£> eow torfgJ bi&E-tJ tf,AEJa&aS daJrstf 

qjd Oi&ractirf i^t^^t) BS»»rt tfdrsrfd 

Ri^ sbi^iW Bred RfortacJ^ tJodrfo <*«&> fjs 

— ©ado ESriF*OT H d 

r -cto*sJ J «sScfrf tsoatetjj $Stir>£>>3 
seo^fff, ^k^cJ sidoSjart ^g sireo 
*wdo afc« si.os9je.aft sfoaraa^Eltftj a^asfciicJgcJ sftoSjfce^oft *«tS« S^eS Oj«si "-eJe «ciosaiiEi 

<^d* si q^ Kdjardd opo»cd Efrfid^ 

eJeJ si cosodpfO ijpts^ as«ws&F"ao 
Opcoacd »awSs»d =S joiroias 3 j- sera sev aafl TOfe,a, Ban 

wJeo jj £,rfJ crfjsS, slj-ad^dja do-'dcad^ ai» ftdfij^sioS «rt 

Ocf toci cJoi d(6 eratw tAjtod^, &>$, 
aaj Ob^s s^u^ Sotd dJWe&S Eia 

sjewtSntfo add gc^j etoj r^-Jrt noj darts' j/ie) gt sJaed 

u^u« aSoaJ EWnoyact » jgreirS/W'*^ stoats djdi^ oeScJ 

flcsio Sod*. sJiiFritf afOSssodg na^tjarij^ tfj-acj 
rtjw irouasjjcli US,y3rfwjod^,dd dj<d 4 ^ea^ajjiw (toss y tsa^^j^) 
dacwroda «f»s,iirOSg> d u sj 9f3o3cJda 3* oddrttfa *, a 

«oS, B S)l3g SSJ^. toc©3 »3rt.r» bSmcKS KF^d^aa.osJdSq, Sd^ 

istysoort iWdscSjjd di,od sacs afrriad bj«( nW?**!, aw«J 
flow aScfB id 

rtrcoBOGKw&J igadda, d o*> wdd s'da^ ft® are-JCTBJJdo 

eeySS^ ^pus^d. «Jf»sn dtfWad iU> ta uoasid arias' 
i-ii^cd e?a*racdvg> fims&uBt&t kSsJ ossobaB'Sdg «dd 
frtt,^ ifdraSj-SjOii EJ^dsJ ddriC ds&J siSi, a t^sfoi rii^ 
i^josijiSri^rf^ acfjjjw. »dd SfSSd djdboso d>t,;Jrt^ BjotiaSosftja, 


ij»oacJ H ipQjErod ^owjso ododjisja e&Sj, derfd ris^rtrtffEl 

tfdjWg » ioujsa rorfja £Ktt)S)<SsJirfea ringed s3oBj3e£»oiisJ 
douarfd ctiSoJ ga i fiootj^d. co u on' cMrtdat, aside 
wdcto dUfcO i^ssa^otlri t3SjaS43^9 a:Sd do&fSrigcl £>od& 
55«<?j33,do3 

wsSds seed si jgstes^dg «sJd nadS E3jw5i*WdHlja 3)a>Swti»iS 
E3j^s i^ft, sj^owi rW3%, «o*o w<3A*.ij~od ^dd si,*,^ "»sd 
d 4rWg 5*uaasJoQ:3* 'wftto AjoatiBa^aajJBn ertdrnqfranadd 
oan 3B t rt tfjwriWS^ rfaw^oto <d^QSjaoc& etoO o stcJS SCMid 
eSda 

wrtaao ■S^oaot^.o wrtSo-dr-ai deio I 
as,f«3jaert rt&rcda.d,o sporwa^cdoFo rtsdoo tfisScu 

1 ^e rtjMaotns^b d u artW eju vil 

2 «3rt aacfeetf,fA(* (*0SFUtf 4URU) rt-rafcrHJowWa *wjd eSoa iid;rti?c;£ ar^rrf *towao «rona 
tjjosrt-di idjirdrttf cfc>j9_S 3do t tiJ* J *iosJdf&„ siOcftit&t^cja^d 
« cKwa«S jS>d - drf£S, d ri | Wj et^adESjaaaa^ti dad^eJiSSrf^ 
!d,«3BOrfr1; odd sSes^sJ tf 4rttf» swajtoariiS si e^cssswSasiict 

rtado^drt dricic*i eo d-j *osad esan^ c! J(J S=!33( d^A 
radjJ wart.** wddesfssarffteo tfodauda^d 

da dyrtnS sd^oJjatjj Bad&3g«S>j6 d£,aedS^ oaOuayi 
aet3 addj-egsriatfUaFSi, aidotoaddna waipatojg wxwKart d 
Ejsjj^fJ woSOtf Sy-tfoaUsJrfi atoij nfoAWg rtottoAUuaisda 

»vd rts^daoWj todrtoEja oua o EftjatnJ »J3„ dowio eJaS^Si,, 
ajdrtjaMi^riiDUj Bart djiSamriK! uad smcto aaoaft ESOOdo 
UjctocUa wrt SiSj t d S^xcfSwrOjrtVto. ajOdoSj-otio wS,ipa 
adco aa*. <Sicto ^,tdocd sl^ djaddjaeft SosJprars3uri wiSS.,* 

"to do aiSja tfrt at uccfo Soda) /a tied 
«od» ;ro RS d ^cda &Kj,rtiS 

aS od esoafl £>3 <JJ truwJja ckd 
"^ dworf o Aatsi OEiaSOd^dsSj 
•towJ^ Bd «s sadadib S3W d 
est cS oeJcradrnpea «sst$)ja 

aod» tfrfdosWg Sd:^ dws^fJ wSosdrWsfc,, OS jfcosjJ w^d 
(W,,jJ ddrfjMfe o» 4 * Miraaa fc*>,tt<s>Sd Sw drt^ jlsS^adoo 
Oo» <( tfj» dsfrf oods ijjrtdcitjffj rfjud^^s^ao <5 d;;cc!adodi 
BidEiMiAnx&Kfc^ ftraeato rtci add d^djaoc^ crfCatSFtJ trt 
oartd «ad afgda&f a&idooSj Ai^fBJjrWifo^ sSetfoartd wdd 
BSwrtcds efHjFo, aae&dsaFe^dK^ «e?a,ri*Jd «dd naAdd djaea! BJQdjKad «m a OSd d»i3.-lfcJ J Kree;rt h,zA 3i±] t da-Jccc^KJti 
roirtja wfd »ortt« bboBisJoS S^ dedcS^oa, 1 EwJeCwiaS, 
wddjatridja Ofjrt eJrd dri^o*! 

©cda oa,$FAdM$elgd ixt tpand sS^d, ScJaSrad «;»» os«d 

'*atij J dd.» odd tioMo d 3d trt bortOj.aeu d t q! uddsi^ 
oatarf ud^aodsJc 

oiletf j tsSodDorWa osJfl uoda S*:da5S 
B aosrtflj; d 3dw! 
tJiSdawlOsJ JjaiaiaorWjJ} tJaO 

HMiddj-tfrt-ftOdi 50SW3ddj9 

iioOc3o Q tJ adij drosaa »rfa sasJe d^oJjsetMJ a3„ cjartd 
odd sadfloSjg rtjcwdccsdi) s=rt d,™^ iuoDsrtjdjds oodo 

d e rj5 dSJ^Giy) MJJd EoSdjotVtiod dcE&cQjOd rtfo dDCto 

SaioijS^ rfj-OSSisrid tsEjritf SdO{3 S5a s aj3daS^ C£»id OBSda 

■■qoQjSiacrWaa,, add OdKbort-JS, , 

tuodd srodSritfjacdB^riiJ «o3o 4 

liodO as^oto itgJod) a?«ad tear 

daoa ixt$rc&) S;« dsdavsddjM 

a t& sStfai'Mi <qoc^ofc>ftto *>j( * do tjtrc^rt d.o©e>ii rt*c&3js 

d^s odS iicdD <euo& adotodijjSaAciio earartja ^jcdi t^iridos 
tSio H deara^d ssfc^ tsa, !fl?ot4syJ, drtSoSS oS.dfalx rodw 
dsda hdsj tsdda aod as±> b M bU A ^arl doas^Koad £>=do 
a3;C ^rfo, S3rf SS, *! fci) ao8a ap ^oda &Q*ttjtcsta ticsio 
daS^jjil tfQErars 33»iu;j djodai '■w^rf edo aS tidra»J fc iJrt Ced 
»g« ^du«od ^diffl soda ifisrrtjdjdoij a So HfJ, tf t drfrt 
^iJjs^oda sait soda aSe9 BfiOKfcdij^drfcSi diSS^dSij, coSdo( dcrans d (j~»Srt erod rid ri rt^eesa a» &d« oboSjs «aode 

aoaciaii, ffaaoi^edrtvoudi U(ri «od» Bw,!jwM3yJ 

egocreaidHd.© tfsi GcJeaS roart/a *Jj»rarirfjJe»add urlrt Ooart 
dEfa sap dddms^s #«, a? dsfj 4 e_rt« l tfdrt t.«dj SjMOcida i3e& 
tiediiocdja lodA wtfoB * SiwrcsswOdKto., c^a^crf gu^Bjaodo 
t-rt*StJjMfa &#)£>$} t-d^odd ae KiiJofct} oodo Sda^tioiiori, 
nacf ^t SOfddfto d aia,a eo<d£ d rirrWa. wsjjd d/l^o SeJ, 
d^tfrtifo cros), cusodsroci tsOA^ » =>os d djrWfJi de-f* b^bB 
d u 8 ( ctt oAJj-oij^rt egs,o.o ( Re tax©»Se» d ss^cb rt-B sSctfja 
iicoj bsccJ 3 t eSjO^Aciy) ""cie tp-daS^ t^tsxbd <*<i», t crio 
t£,4 ^i dOoto «fto~d tveJ, is-tS) fc^tB^cto a?F)j-©do csfo fljat^d 
jrato cow 8«SfS <-dtf& aafodrf* *ffltUrt a3.»c£i*i wojdd^rlF- 
fi^i&l, i^OHSri aSj&tfi* jfl-rrtosd dj-tfridsJo swacra 

ttsJarod Kdrf toon do^ 
<±jadn d wwO^ -sd^ddo dSdg 
Sj-cSrtjBOss'i) nsjdo oBsrd d urt aoijt> 
•^Stfa-oJ rid tJjscd tutfna OB?J 
Glib t-OA JMJ ats dt^rd^B^o 
dos ao-fsaj-^oj as*, ^jiiccbijscra: 

rfo^dd eas^c^o *s&3„ dj.'Bda OfJd £par* 4 * Lddods 
Sott »e esdeo KSfS d dctoDda ;aedo at^tVi a,sato<rf sSa, dads 
o3d» fcdc- 4 ri rioU daoSjsF-edfiartjadrid a. iotoS^ tM^Hin^d 
ae«ncJ o dja * ridSd jtSouad emdriS aSdfJdik rrered tgdViS 

sfcia Bt^Odo iio5J-titi> H cSjBowii rlj-aiiod SowOOe eJ?e6 Soa 
St i!^«do ^cri«J>-eS ?J»A,5!ciW riouvoJjstfwaSj aotadaJjwiFiaM 
dd&otri KkA»Bddot3js*d awdriai ocda sraocro^tJ acz?s SjsjeJp I ^OcSupajS sj3sd.a»id jfort acds BSemSadjdjjd 
jjwadd sJsS cn^eBj bseJoS awwj<frtS ds-a «dere t dd.is *•?&;*> 
coda Kroj^r^Sg dridd (l.tf<g osJOAtfjiJ odj £»£«,# ^rf.EBftd 
ROdtf^narv dd,;J US.ds-riF sjdadrodei^ aocto siedsdj 
cfoofcia ecfc) ito^ sa & sJadid dw£,« 4 s»S £ou <3oJod. 
i;K>drt(<g> idrtiJo&Jsto slj,-»*idMSEii &>d eja i,rt Si^ajS^j 
a,*rodtJoi=e rtjaetrooOTiKf dsM0 4 eA-d^zrEJond^esood rf jeJ 
aSefd aJoiS^qS tpsrtiw* EKfjsEJt* 3Se3a M ft Bod udftd^dja B&g 
ws^rttf sSj-^2Ss>, BBrawaiatSa tfo seOMbet ^-psrtj SKSHEiDrids 
djdOod KJdd UeefcSoS 0-3, EtooiKfaj BoOeJi Ciodt. tsas^tpdswJ 
dfSi ai ^sL&xd d edd:> asocti; asrfd raa^sjirien & actrfida 
orertobe edOoiatto^ dedew wotifl ^ at^Oodd? a^ t) d :S 
rf§;c3 e^ort o^eoi isoQoB^tJ »a=i, ^js.oJj serfs Rrf M 

©ootbd adds osri t3Bri raartd sgstfd yd R^rfjo tJ?js oodo 
gSeccbSs., djs>d jgjsenra^d irfodd ctfoaSae jfc§»r«i,d3 .aow 
SSj^^i, *»*> SjnoOdssS adds <k>e6o S3W etfOt *»w <BoKwddg 
ew-jsaad Sojss erot^dda wd^eoeftJe ^Kds ^3UFt3,s^jrfedo 
S^sJaQE^ iSdrt KnJaJs^a eSocJjs rfdWdSois d *jst»3dds sldd 
5ttsd©t3ctf3 Ss3~F«i.Ei3 aSOoiiocft s»do aS «0 djdjjd tfrfosMSi 
aSoo3»©eiS dew BaS 03 jio, eojaao 

ido w*>,sSorf) eeddort 
aodi d !^ aw^i t&racQdadldi tfoefowdo^d 

^as^ero, «foO$ ^fcJs, drt****?*^ ipa.RJuddjii ana aS.rarWd(ift 
»sSd Sdrt tmrtJsdQdidjdrfs, Sods ^ayVsEfcdo idociei^ ot 3:>-S 
Se» d^^ojood© ;d;J tftScto djstddjae^, aaocb drtdoSS died 
tJjwdrtJ&oOra^d «ds(£<£id rtoartoMod aoCofcdjdd cbJEOtf tf-tiUSi o 4i*», *„»*«» sfotcf ortrt sJj-aoa^d i&a si^, rid firaabOe^d aaaf d &ti UdcS Sno 
Oi^d -rf^ ift-rtOoJjB^rt BfJ lot^cb (Jti u <£> aock tfrtcbiSSj, 

MOfcd»JC$> 

t.u,cr3,"t 3U\, twfeBaahdS C30(jf-o s Sda&djaSfJrWsJ^ td,SU 

sra^.« 4 siBES^ia add if-SrWJi oaJdjaS ^n 55 tJB « c «' 
rttiSq, dEdrSas luodddj if^rtv'g ca^s^d aSjiSe); :EOQc! 
sj rt iron dans n dad 3 igi^jJu asJ., dariad djaddj &jwO skde 
•HJ tt^rt *ricf«3 iDfJ, d rttiodo eJ «Arora t_rt «d tftjrfoJjs 
tSS> r« «ioa dwitowtod rt vaCxrfjg j^d dg u^t-if^S OnOrWH^ 
tfoadjs wOoJaeSdosn #a«da wocido aeojad fib s&mcS Stf rt> asa* 
obs» *j»^o*,«JTOtido otfeSa £*?«a asj, fM^UjCSfSg i«w3o ej^o* 
oaftraad wdtf oaoa^ rt,ro ifa4>!3ajfeijl?rf rf tas© sibS;;! nsfc* 
aoda sirodoari.d •'Sf&ro cti» 8«^rrf<K(ag t L a L^ waviieeJrttfjti, otf rtj-Moaocro tto *w 

djaaj «*Jd •swi» J i8i H jfldJoaod wdjJj, 

coda jSciF-j.ci^a 

jTOjOa «jso^,i4ctcS «4 fc «3eO idiJjsd^ijaJaEJdfSq, S^Away) 
•^diJjsoOrt na^rooS di £33Do»adj od^J>3 odjcb undoes 
crai'da istsai nsScJi asarfja ass&MOsctfif'cS^ ifoOio di3t>cJ tf * 
rttfjs **iS aSDcrarid^iSA SOoto «s03 * ^,st aiealaan OdswJ 
eji^ds «dtJ rtjt(Bat!oE!-dfl ''u^n^ *-Bio< Sdorf *>6ioi 
^tiji dtd4r14 efctSi uds^Q-J adasJaaJa a^a^KS"^ *>03srf 
ri u AO!i^ Ek3, EJj^ iJoBSiuds^cJ BJ,,BES55!-iS) EJjoirafa^aeJ 

RsdJWiSrftii^ ;*),aft£3^d fwJj «rf« tdeSatooSiBjOB^d oocra 
doqterartosi 4cSfcSo*>9 tadfArO loQcJa tp3 ( (i iSwdjOtog rioTSd^iS 
SoeJoSs g$£>ciaa3ittja ;^A*oa B d fc^SsassiSSijj tfaDBad a3«3 

CTWtJEj StSr^oJsg 6,*aBBiftJ ddjat^ESd si d t2333s, ^ rf ^^d 

eJoeJdokocK) ddsl sSxifwk rts,4» 
«ddd aadd rtcirSciiS oAj36js- 
tfooii rfjidcda Seff fccrt sS«deJ wets 

QOxSxStKxitS SdjS raodcd^ 10J dW IBM, t^rS 

rises cirfsS 3 rtjsssjaoadfidfc&i 
rfd:a-j iijidnsiS fJdd;3 <3rado±>=3 
ijocw B<Jo*j-=Jg Art^i&sJ fc-rtrabri M* to *cSa:S stjtjattai 

rtrenreuoa-dg Ssi^ rt EfoBJdotfdeda urtrt tjM, riediSrWa 

as rt:es:-S;!3j>rtiEi 3rfS {jjiaa3sd£S rt Miosis catf^d 3&d:c>dd bj-'S 
Sg erfuaa^iSiSi, Stfods t«^owje)e rtja?Eraucra«dj riado 
trozicJ .Sis Kouad StiQoij nruw seortjB « aoefa aS ea» S 
wctd* <i% s_art<?g ri d ri<? jreqisS sos&ijJ 4 « ! "iWi3a t aJanwaa*, 
na^S »Kd 3BE!jE;Wi; u dESo3:cnDri:>-1 iaJj«iJo keJeSS^ «3 *aa,d 
hb^omxj d Oct,, ass «SjocJS3 h ?!cO>Sa;J Jdtosort Sfhag^d 
rtwf^S t-cjn wcoc^Eirt €t rfe«S djsotf sic&i cods djoaoarijes & 

EfcvfJd sJcrt cbw& Brddaau ssoi&sd •aoE53do<^a»na»J roOoswd 
*j,aoJ fg otOo fcfda jrapfc ;>?.roce»jd Sues sftssj^ aiiaiJarW so 

rt dj o^qJdsorf.d isdr-a tfs&ejrfis^ s^csskd jSorktaort tfdtftfrtjs* 
rtori d.o£ cJ tf^^y Sods aSt-P wBds dirQci b d s rWJto M B3D3J3 
aSttfosa, a;^£t=[3j actJ Salod c&irfa 
ro a£, ekes oofcitf ciio*)*J 

d; d djScsitjJr- do,* KjjAasd^rfsjou 
ijOCSO ESrfrAO^d 

ttOosrod Sw^S SS^rttfSa, H'jiisi.EJjsciOrt tfd OAijaUjtfba 
cjdccsdda sansn jgdoOd tortrt rtj»(533~'C3aHOrf asiDd n^dd 
» rTdsSsSs^ Si3^ ;$d ddowrf d igco swstoi^dBt "^ kaaOjh o ccJaiS, oaKrtj-«jost> ©dw SS saatoaWjSS* iSa, jj_aiasJsJ» 
oocJa eSteera^d *ȣ jgdsdd ooj eW sfiso d oa aocmnc! 

■^rf^ gda^, f);d ri darlvart dr-oSaejasid wrtrt e;S?tf e^arWii^, 
dlflfc li da^S^Cda oariSaisrf^ rfCra^fl (ssidsJa^ S obbeJ «&„ArWg 
wad a Eisf aaqftriV eii^rttf-is rt da**j03 B d »3d Ba&>:3 oi fjq, 
o^ flj-otiaBadJB see)ciaM3 j^qSsS to &sSa fc ^dressi u 
rt,d» ©wai oao3a aonadDijJnartati SO S a>W #t ft 3f-Sa&ig 
OtaeJaraaTid riojs), tt jSS UoSjOfo=J s SdjaiDtia^a Gaal oaWwd 
fWrto arija&o EfaaOd.a tfaWatiJarir fcOHisSa, S>as$tf$ jJ Osidja 
■sow asaSrtJcd O Qeaoianarid ssasa'siS^drfjjdasa' id.oa'a^So Orfo^aso, 
C .aorta tesirtoa adtfa* rfjadd ijrto 
ts -3=J KSrf rf dm jaaSnj 

□ L OFJ, 0303 DSKjodiS Sjatda^cio 

aorta ^tcna^d 

BioaS oaiJjaia d a d tfaoyej *eifrf«J g Sod ddartrttfjatfa 
w^e;tfdc>art aJc&S oastocd^rri ( jjaasad o^Sdrfa azfaisS saria 
sod ^"^ rioErtosajainafi ooda Bj«« »afd 3jao©i t S 4 adwanaa^d 
si rf,.»o±>g oaiSjaaacstord nad^ritfiS^, staSaad Sjaoaaaaa^d 

rtjaesoaoraarid ctod^tirfKiaS wsmdcndd^ sSa^sJoiJa" 
xaa loS sJjjJmoJ rWSa rid^E^n adj;iSD4ij( osdd tropes sarins 
eidOartaO aeanan iS^adJSBtaJrt 56t^=J raajga^ KcQd^ ^ 
rtdiSa, awtes tfjSrtfrt ait^rf Baa» zJo&eS ^eSjS sdjiaia aMcda 
AtdKsS Mag EdrtaS JGcSr.oiarfa^ tSsrde^o &>otaOQ£ 
cirt 4 4«AKi3 Ss^sJoBaSMoad 

s!ed dSA jgac^saoi!^ t^rt^ srtrt ^^4 astSa aSf^adg dod^rfjad wrtrt Oijcnd o u^3%ci) d e ri,ronrt 
jgo;S»d d Ek:Sd;&i3 <5fi«JcJ >jbJ,s& cbcfctf aesp»o*jfa dow-rt^ 
rfoOc^EScto ue^oodsJe dw&taasSjd s*«d d^asren ^easd 

eJa^ijl a aMdO/l [gOd rtJ9 zjswCkJs) *w«jb aJ »cra o «jjtf 

are,*FJW3a s| i3 fc^cSO saF^aos^ Sdri^, SdFEjs.ai, wcjoode)? 
og ilwdw sx&sjd ^^K 

O^iiSjEiif rfrfF OS,S OfcFfc K(S 

aotfc Osa,ip drfirod AjCJBOCKjjrfo,, ?Sa,4ris!3c3tf SS jaeio aaij 

b£o S;5jF*aJ.da;K>do *>© wis" oat* «d Ood fc,(rtert 
arajqr^ae^s^ u&^tSearidB <^t) Jo jjdrttfg sra^psci e-^ t a(ajs 
i^aSDafe nwR w »swsd *>g J^ s&aJsFrWsL^ dd^3B/i? tsdtfc 

tfOctlnt^oteocAO »cSaJ,B u «GJ;5o&>od 
ddAjrtBraB^tfn-dotjS s&ata*,, o 
dood a o asOB at^tsrt BBdarfdsS^ 
qJOSjycloijJ «a=ooatf 4* 
dodo zSjAjwa 
aocfi watfSB, jijs,(4jiijBd5dg Kdcij & cwaedSj cdo&sB^d 

tfjsSri* stoii ride) *4, d rSd3fte ri^oSua wd^cdtle iasdo ao^ wsiri eo steals d EJrSSUcSo*jw a tasjj ^^SaSJito 

ijtaso 3-J tdtfjjrt trfe tfj-i&^oaeitjja etis ros^orfjad 
rf» so oSdsi* «ci osn t^d, S-J^ ^paBQntffJi H &xti t a ESaoSrt-S 
Kt-d Sj aSGrt jSg"^efc <*osas rtada w^SDS^ dtsoa d rashes 
d dd sb,.3 srfecrojJdjJ s-ccfci sJdesbdcrij-n wood (-tidj-oOrl 
EEfitoab $esfc * adtato i,( si s^ps^t-saJafd rfj^rfflsJ atft& 

rljaenB—o rid ^An^^ja 3jSj:3. tped daqf d j4ja,eSjriea ^i^t> 

oad oaortrttfiJjB od if in^ja njrf 

tIjb ans-osSdi tuco sJdjMjirfv f>da B iuc« oaqfcjii Sa^ #,,£ 

a! cn d rie^rt sjlonid^dra-ju^, 
dor tiSojjs a;rfi wo/yd oSotwJa 
iSaonti BajadaS diiSd S <> u aS ii d 

«ori^ duetts o^rfjarf d^ri 
aP^cn d tmdads auScrttfa asSrt 
ooria SgMJd3 tywtos Seca^cSid*^ 
tforWdda OesJiid trotficoo wadad isort OtijiSs kOosa «d3 *3 
dori sfciS rinworl SeJd*)F*j it 
dorttf EfoaftU o3 oidortO MSj^J 

rt&cre*J$)dvB ^Eirf djisn dSn ft aJdifoiritfiSB., U flifc 
^cfa <rW =3t*> vuolfci rtjwaraurawitia *&&$ tijisstid tfdcSg 
BWdSSrWSa tfuinarwiic UeSM&dcb tfoctotod;)S,cS sfcd^a,* 
sjftodiij, ai\j5 woetJy zJ.SrW.ft £)jw? :S»rtrWs we^OocS £)jb$ 
EksfcS ost tsatfoaBoSjae a & aoOdsEt odcto *S> odasSOda 

Eiisctfo ssVdj3«d ^<J wv&ridoi arf^ 

•sods sSeftaraji »yrj ec^ ^tJeScWo., iOeOSssa, ")g cto^ 
t£td og L,oil iictJjs I tj^trd iaQdjJ; rfwODJaocJa U iJj^d 

ts-'o^ L,orf c! ;3 oocJs So»d d Bdda ^Sd cSed_d d£ 
rWrfq, tuB^igcigj «d H Oadd! wraria d^orW !?i,ui3F toils' 
a5rsS riJjQd »$r iiccJj aS(<?cbijcJUE] <«d tJydd.'icd ;3j3 
d^ddnod (Ijssetc— £>d« Qcdja aScJoa^d yads og b dsD 
oasles^ iSii^, srspei c5tS3cJ dj; waort 3js ssAssid ad^ocdsJe 

di3 o K riortrf^ v&ai^ Aat SeJo cto&ft 

rft^rf e&jSobm dwi^iMjOAj ;>§ 

«ia^tfi3g *sa» usd etodOoiM 

S* * ' — -sy cJ* ot^J t^ocle rljifBrauadu sou SjiiarWO Bj^dunjofc toEti aiij fc,fKbt*; S,^ tf:i ab djCrrad oaw dj33 ritfg d.B^dQ 
fccfijjd dA fcjsre^srad ddEjd iSdSa uSaSBfcdd-m Bjarf 08 

£33& ajdaeK&i,, <&>& sJrcSsj 3j eSjsCmJjs area eJcJ Edsart 
oocJ-dotil£»rtad seSFd edd d!iSrttftf„« Ofta^ o aeda-dcJ^ 
ara&eSd sdst wrtrt edBfit&d eiSdjwpBjS oddg B £e»1V3 iSjSi.S 
S^aoSog eafcto wrfja^d, ajiKWOQoiiKfc) tai^-maz^d araddFjo^ 
ts^^/io* owiiBid w»rt sjRtJswta a t.rt:dwto »dOJW33 B d add 
« j$-t3rt udAsd Sorfdrttfa K»S> rfesSsSdrt wdriid dSi(drtcno3 
pS asadd^ SG^d^aredd^ 

ridawsd eJjwaJ-dj-eairWd^ Ada i EJ-3«$Frt,e>e*bd Sdrt 
rtdwJ wai^ft «SOO^ wok* Si^a^tasdd tjdrf <sdd d^Ajj 
SeoQ^cS^cirid^djD ^di^ BadranandwaSscto add deip w d 
rWEJ^ tforart djsg, wdBj ajjA^oOfccrajS «dd sSsQSwao 
assrtjB d„02r^ JJiOO rtto <*dtt 4 id8raadJD 4 cIfw(3*,rt 

rtjMarauoMida *em^ e Oi osa>ng aSoci BtasdfWSi^ 
sJj-ad KfissajadiKdow djAtA <*d tnjs&ajrt gjjeert crari csad 
Od g aS«Sj^rt n «t3,oi) doodrfd^aii BM3D ( <g ddjatddjced y;Ho 
Bftj3 H rfssa^rifiJ^ siti^cS Eftosaj=>oj o d &ocdjrfcErart aSdo" eSjsS, 
ri^sso s^jssdsdjjciij en:odi a^ai/red BJorad^d^ aJjatoirt 
dcdj^rortcdog rs*d) riortcdi^s, 3 ^ Sfcd soK t)L3cai rdj 03*, 
dttf «^J 4 r*JBd creri »dorl JijiaSjFSrte, gj2(0*id E5irt.ro »d 
wissaSord aidrl swrS dirfoto ds<«3 s^cseSttfd dWfJ daaoa 
dnBanvas 3j3fo*d ortriS B^rtfts ifBTirtfrf odnn sdodo i^ood 

BjsonD d ucid d! BSdV r^rtrt a.dsaj;>n wt^drWo d.-doiasa 

u^fcijioQd^oS Atfdo t,dj3.d SJ3"^ jfljatad-radrijaa actf-SowjaO 
rtdsSa„ ioQOa d«dd traeSarMfcto ssasBa, trwiJBajiJritfeii, sfndBsa, tMjifos eJojSe-iJjs wftd^daeJa .Wda wdaiJ rforiB rt^ajEiaSF - doai 4 
flrt«o todaA^cf wiSOrt «ada otpsJaoAjfcd iM/Weij, aSw^nsA 
AjadaA^dou Jtort* aeda ioda^,d ft&cxJacbjjrloija wdflt^ 

osftJa tiffed cas^dSScta*) cS^S odU^ S^ssides sKuSadesSsJiusiSr 
CusoJiaarfti tfoSraaead rijv art i-dd tSsa>" a cssrljB aajna^ocidtJ 
Sjscto d djritfa nwsid tS^erotfsdoSrt framed jS^dnxia;?.;*' 

eSCfda. SdonrinSaS^ aid 3 wanrttf asraotf daa^aju^jjoala 
wod 6»Oci3a taaiidg A ja( sna -j era 3d .a k.ijyds aejoJanartood 
stadOTd rf qj^oo^oS zSj^Kcdi RdjBeJrtrt fljatsreunMSda a* id 
5%jsW, jOSijCJa si^nad dwSs* cid-*l wftrWod i^sJjSiortiaijd 
wad rfySrWg eVrod tJti.ww'iS JaSWarto udtta d ti -a;drs'2a';> 
crert^srertjD rfd*f Osaoi> Rd-refraB sS^fflosS sfc rtatfaasuss da 
^cJJj efsaSa-dri^A eearty a^sadi/Wad Ma_ArWa &daSF-d*»fiiJ 
rtjBtasuo sits tf„ftrK£ da^adfJ odrtrtfsrad fcjia in^sNiazjajU 
fW *iooJ\i» esS j? srajtf'odafaFrWsSjii, o»«U3oada "add worn 
tfjo rl awrtJB Jtotf OrWa adrri!pr3;a> cijiijectto s^oc;:^ wrtd gi 
t^Artoad cssici wrejfasd aao&i 4 swIjb tsj^rfd RiOOS ^S^arta 
^,cJ ftf^rStl^j nstfd SdjBKftTO tPiJija^ SjAtpa^ajrtjs 
dju^itaanrf "ids, t-caasidrfaKin i^rt^--Jd.'aVa rfaaiEsj "id 
tod Soaa aeosJaJa-; iiou d striata rtrf sSuaSada tiiJ^EJeQoiaria^tfaO^iadsiijdacJ osaacSiJ jetfeaadcan Of3s *ji>o3,i3id 
Tig SzJoe) aow ^.BaaaC eig^eJeoada d.rcS^sa'ndKJa., tff3 n rt tfil^ 
do3 uajfccrad BdjSfj^daiOij/xtoiSj* ^rtjscd rat^fr fle^rriaiag 
cdatg ucQdati SdfcoajadB-'dd idcsTdcaa SjsrtJdFJo^ KQ'^aafc 

drt (JTOoJadjaSsrori "ri^g ^d 

cdoort das»ei/?oJ :g« «oda ijsedji.doj- 

pn ©nrf tfouood 

depri dqana £odo sjba S^rtrfddjaEJ Oji^l tf Krttfg (js^ &.g flrfr e) 
pn ti\ rt d ens tDotj EldrWo Ei,Akioiajw) d"i3iC(j*aJcJ«ja taocfo 

ajocs cS onOaJjsci aj^aredfirt rtjaean-nsjads M"Msd 
«„ob drWo Si>*TJ tfn c^J-iSr aJdnodiJ del odtwOoto 

UeJ erawato tf£i <3 s:cOSbj: 4 BdsiiSSciiD, areoesaOpSaSa^ t 

t,tSff*oo3 rf «sS (*£»r£j sSrzt BisOds ti&ji (Sets ee^E-ii^Ed 
tf el d a>S_, LOAdoS t^araicS ;&fci»£,Eto3 £»w£sj djsaJS 
^■"Hj aBa wu-oMdrttfjs rtrf sreo&" S^SEra.'tf^ci.cfo bosses 
tfO-ftfceSSs tfWa,s©fcijj ojaedtfajfl <&o«Jo3 ixwj cftOf-<i tljps 
tfjse*, tstasBdS^ oji,»Jj tn» aJtffff 4SB*rt BTOijaidsjas daosacJ 
b^iB t-tf oil djBaJdrisjwJssid^ *fi3rfi)t rts±>a*>ri 

<*;;tf o^Art^S «03i3jrf offcuoajS ssfja Mo^nsjrfritfo 
jtetoo.jMt3Snan wtfSattsfwJ uonaoSoe'rt * d^w^sto^ rtEtowi 

sSxin 'M^d i&rS dcS S id sxsSjscds 

sid^Cc^d d ;i rid ^ $ ixxSjstdi 

eJh>c#1jw;S v 03 eras 

«;KirtdjBtfrt ss d»J C3SS 

^^-.jflvSo a^Asra &*&«&£ w^ss^ ej:>3 urtKS»A5ia u bg.ftfiit 
ilrtf ^nscrf d I SjeJ fc gS>ci;fcro3sw i 5}e' -jewels! rio^i sJ/tfjecrt Bccfcjt.aiitJ.Ti Crf rt rf;t,oJi utfjaJos aSw^n (joc&utf^eS sdjaoS 
rJjstfrt rttsdj-iJco tiasgre ^ dQrt aSftfcJ dscia eJoBsS Ejorfi 
EJdiM&^d.^ESaBfca rfdtidjBWsu «f3J t or(JS:^ rf3;a;dtjztocj: 

«t^g tfosi utf S.cS nScS *_4»W<5 tied tjrs&xfc. aJcirW wV« 
«r»rot?ja«rfrttf riaa), WEStf dads #i_, ^EJjSoBCjrfrt SeSrsJ wwra if (jttfj Otaaji (rp rt A) t3(t>jldi t 

n B-bS 4 BO* .M* idoW3«£) 

%* rtz-COBeiOB^O ^-WteJ— (»0 ) B3|| w «u nil 

5^ owmjobs* «(BS sJiSj, s u antf koi;iJ_ubi/ t wrtOT riOTrtdo -* «d c define SfJ d dsSaggdg oedd Ed ddsi xaia^t&^e Bljtfrad eroded 
doSoBjOiSs sytRddodtJ aoH ttoto& t adsa owfl ose^pjs stoofl, 

^dtf^-n a 3r J rie;>d Rd.-oa.ArfM&fc * iro^S »«&£, "»cfo snosi 
OttSah rtstoSsfcto StfOd B<>4 £>cdd oind; ezfito cdj-d dm) 
qmo d^riwl «S>4 stoOftiada^j) crorf &cdd drf, dCdS, 
air> £x>t3G S zS a rt-»ea»o urts^tf sjdoddodo dEjtotoe? Aesi 
dd>saja aSoajddsl dcriodu uDirfd dbkJb*xJd B^JeJ doSu 
oaASdoSjBD SeSsJ »j*d£>dsj iJjsderoft Sd^ Sdt^ af^rSriert 
«jo*Sjsoat3ad acasrMe «ntia "set^ Mrtrt^jjisad Oda B Drt 
ts^oJ nsrtid **3d aMdorWa ffiOdajcditaiD zi^djiirfd tatf/radr 
cig wdodsred di croflrolsS^ s6ura u ri tt$r& jLmb tflmferi 

woi ajseeSS idonrt god^Hsdritfou sas^iWSn,, ouiiKdo 
rawjd£ «w3g (rad^daWr^d 'SiSj^Uj aaridodt) jfotis-da ^=od 
ip £to»e seUjdofcigdiC sSOdqredqyiJSBddtto wdd sjn;rc qtoiidj 
3d£oscdr ijesr doso-o sro^sosesfc aidoddnaX fiJtftawS 
B^Bereddtf* dj^Sca d-u^d ej-#dct±» ot#$rawi d^J^ doiu 
eras rtjBistruaaS tsriaa dcrari S^SSitJ, nocrfoiSa^ sj-rdoad 
Bdi a^eoto d>t^d OTJidods driFriMosnd atfclgdad diTd 4 i 

fled ra^gnfj, E3J# 4 dwoaad OafcdarW dwd fteSFjJrttftf^, dti 
Sasa, ^Oe asaae^oij, jtosa/atftk ®srt ri aSjOawl «K efJadd 
ritfrf^ wsort iearSritf cs js«,b wiiddciwado ato-d Ma 
«o*iUa t^nsricS d^aSwfcod *d» t BBoJoSdg adicrond^do rto 
oasdodd drtnd tf d.d» Ndd <4da&8c&o Sd\ Sd^pi (odd* esSS a«SJ* 4 oi t3«J-irddi »*ld3 a_)dd;> c3 jJrWfKi^Ortwft w# 
tjJdSdoi •-daaa.d *s 3t_, i-Jdda e&f d reo w crart tgfti^cdjid.-^tJ 
BrtcJt>A)30,i) floddj ida rf-radisf tSedsi^didg Ejd ddrort 
tio3 te^rrjj» bjt*S oidjs «r\dijaJ t*> OKC^otss^ida rtjs !»« 
oaSdcS rfc£>toddaarid.jEax& djueaS-iasfidaS rfcft djs«nrtvand 
i*sS-d» erlsa dnarfdoS vocK^ds deer'djB E^«rf w sJod-aasri 
d a s3dd dj3 uAd^eSodi udd di q,j t^rtato t^ ao doto &t 
OtfiS jWS«?-« ii" 8 dd SrfjO^j wdna iSdFBBiy toocto wddjifjri 

E60a->tfdj ! d.» sS&oi 3 « ftoji wdstf «». SeSrSrWffo sncbsa, 

sJiSdsi^ itfjissd ESJ-Qd *<i- ranSdd d fl g£S>3 a^aMosd 
sfcipys cd rd« tsidjgOrtJS rt da Odo tiJS, Jdosdjoard ojs, !>,« 
d (3 ws<rf rdt »Bdf*(^j~Sdi Art d aaOrttsod cd->5b 'sdd 
bb«( 4 ri-J OrtsrfW^ daWEUS5d.d rioidoi toaf-t-rfd e^On 3djs 
tfi, KcipS, jJfODdo-ftrojJ osd s»5£> rocctatf S^swda 

SB^d tJdAdoS eJ^so ~t t tjUjrtaau Seeded rfa dd* ^sj sft^ e* 
j&rfdcJj ifo^fljafffcddi too Si^stao tSjtis^iJtosgdajO* 33^ 
tfodaod »smsJs*iW*i osSjdra cad siiaaj goije awcfcrW 
aajtoS i3jM?i*ddB nasd **«$, *eaF7Jrt<& S «d rrajiooisj,; 
«Jddj» tfa, dj-rtrcdgofce iS>jj jdjwad rJefcfc waia eSeri aiHws EJ5J31 aJdodcracdnF-aJj ateosnoiraf^ds £e Sdjt 
<*<& »j« nrodoBKto sre^oaoSa aJdidosoS; »kkj oaoS drfa^ nasi 
tfjs-j ^djOBodaadda *s.*Ana tl iJwatoawSS «So8d wdd dt^ inhered ri.ic Kjactro^dj «c;d I>ii 6 trd Krtsra dcro^Lfc ^'^ Bij*;Gt 
ddddcto £ crf u Bdg decs nvtsaoior si d wjwaa w «j„f oS-ra? 
oacfci sisao djdoto i<^ □assacd rOcS^c3 socraijtiCafjjs 
i^O ddaaii *)tecd oazS rtgatnatcro.* sarf-jB tftaszida rtco d»fc 
ra^d oBa-orfr-tis tae)„ H na ra a ortyiKBj fjon^ fia d "dsd 
JdJiRj (OJ"-S;s) aaj.iart Seed aa^rtsidj rrajdsdg Ba-i,e3j-ertoaft 
«;;jsgi^s,d Q SbfcosBKt rd <ad^o^ra»ati3> _sSd ds rsJi 
«&»,«3<«Q3 ("Sfc^aJ oiiadfJ cro*jito*,cJ j Oj wdd di3de3da 
4di3S dcdJetf a cJtacJiS> »*^*,c© od EjraasS a.d Q cta »?J g 
zssQ id BJ4rt s&rtn tfJ4,cuM3q l ag^c^dj tui3i t u d«id rfi © 
oJ <g 3d rt d rt ascfd asrf gjrfda aasjnwi 5&Jd aSjaS,da *ja3rt 
Baonasiri s« rt»o *w* sdods^dd bs^sSm carl dOnodaoda 
(aodd i, & 27 7 1728) t^otia ncdi riossjd^scrert udd 5o3jsc 
add e ajBrfiDsxsiiKwsij zi:ri^Cir\ &^Si£S>:j~.od ;red edcs tarftdda 
aitaiO norttf Oras t !fl» ( S sS oss, jxti tS Jupera^KJinTOd ft^ 
ddcSeed^SesJrd we ueaufo »jg *Soj^S vwiottosto,, «tf s fc«ieJ 

nan Bdr!3 fflrenSjasiaSa ^JtJjj arf, acdsfc 3£o&? doaastfoQi 
iJoio aSAfef** rt daO=3 tf <J eMi.Bga it rasS siaatS) EfcOsSoaswJow 
eK^dFKsasJ J3 esasrt otpfcia S-csetJoSoe aJos^S dj^eSrWiS) 
di'fczaaa.s.d^ «d.tfa oocia aoKda ri«^di& tads c^ca^S, 
Cc^cSasJw^j dst^ w^srt waocrfaf oou sddooS "to, rtodarWa 
Swodda 

Scjjg* tpasJofoSa d£>3 aSrfa t asirt eased rSou traacto 
U(d iisron eiSoead SjOot^o ffi u uaJsd{5 sJdoJaA/So (»jfSDB3ni 
iroaS rort E)Bo£»3 ( ci EtodQdOjjESew da iu^5d »pinajaiM3sncS ) 
33 nB^rlEJera, dwnd rf ;«3 3 osa,ooi:d^ tswa, utijnari 
ri;d CS tafctswFcJdiJa, =Jddj wvsdfl 5lad5cJda Ssfo fc rt>d»a 

StfOd^ wiSda afid^, ds^tf^a, ^c33 4 ^a o Strain ^ao^rlc ritf iofcdds oSttfda f*sSd aJ^ijro-Hjs^Vnan &al 6 rodda droSCrt zona da^O 
t£rdo<Sd Q t)eiJ„rac«3a3 g> owafcaMWo-o rtjABj, don5?SOd Q da 
wdort rijsesre^.tsaS djaeiSdnsri Ada^t^nwsde rfj-dcrod ftd 4 
0d& « Otsoi cresitfa djBSriOj,*' itorlFradidOod tfjafc darioMi 
acdo sws, dJSQd-ddO s, t RCTs3>.523J:rd.fi> toW u ria wddsfo,, 
tfodd S^acraTOWBcrf r ort wrtaAjdOj,} EoartjB tfWiOTfl Ueflrta 
A^dda add SKcd cra^dj ^djwpsdSowodde 6,«S;33Bat»oJaF 
d^j wsai^A *>j^s 3&o&t 6 ai3oS o_j WE^coad wddgj a&do 
nc^ESOj westf tass^Sdrfod-ra easia^ aaiidd tM^ a^eaJ tsj^fj 
o^jsrttjdatfcda Be)j-(U* u&> b distort rfeU a;de» adro^dda 
wnd uti OS t-£ato twiort esajsd esrfcdtisia oW cfcraSSo ovdrt g 
aieda Sjatd.wrW'cd wootfoadda tsdda wonort w3 ibid-rt 
fWS^ djjdua A dSDF-SAdda "adjydja Owcrf craud atofO-JgaJoc 
sJd_Aaj oS ^ed o anxsS oi>iidt wvusort wrtQafc ojjcteSja., WEtooA, 
AdiSi 4(qjf«f,s»dritfs(% j^/tforfoa wfsa d B*dcto ^yorlja 
iVxcSot *jfS£ro?5iiiaaciJ rortja sSewsart rtdrcsod «*" acddo 
"JfS ck!o tisjdjs i^j-rKsS tfjaudg !p ficdjirfca rftiM ^ aacds 
taarida t^t-Jj o<,-j daoaud sie« dtf»»dda fc^Scra»BU cdtf-©rt a 
rijsucJ^ daari vidcdd karfoanSa. aisJort ajjasa^d jto««3 oust) 
•Jj-dasida oips^asjsJodje ■Sjss^.n wxfiaSr-Odd vodti 2i,rad 
oioart ijEJodja aanafi erttfe enaO doaftjtid sjnari tfdoJaoa t»od 
w«rt «o3,OAdda iuaoioa Sda *,ocro»a»a:>3;Fd!i »* udSy 
sou do (oWhjJf- t<9Gc£> a oddaw doScd e art© .soda nlov jja v 
irwJ ftHJS^ d.anfcdda tfjM*£l> bjesns^suaaijrort aSjaa, 
;J.»kS udodsi o3 Sa OS StfdcSoB^ «QrfDDCOa£a osoSj^sto 
gosstfj-fflija S«oSjmoSo eJ u d 4 dfitoood T25£$j£t5l-^3rf<v2cS3i& 
«dtf «dj-trt ( totatfa, rtar^EjariCg ™tiS esto add s&«d& fljsS 
cdj-do3o};c ocdo ^idjD ad^nodda aaosart nwo6o*rooaSs 
dares rfn lorfgedoe ditndWa SSArfg d oa^wsSad cragfdjori^do 
aariijiijiDcSo ^d;dA !>j«SEnjsiEi , 4> 4 si^afc anM na^dg gi3; o3ji:3 

?jeja «d!s)a^,oaraoujjia dirdiSe OS sacaa dart ^e^Bje AdadArt 
tfjMft f|jMi«JSj» rig* S(rt.e>Dod j£»d[_da*,d Q oio3;e w S ffl ^* a owos eraiid «rtd du n^*, * eadtfgrt rtjscn i^scrajrowaat Fdo 
gdo $j-eOdd» RmjjsAoJsjs tjusri^d rfsrfsjjj EdDdSrScdj-nds 
t#tfj, &GsaJ;;rasi!d:> rtsSiSJj gOA «d3Ja EJjcrerf idj-Q cj» d=-Ofc 

e&j rfcxtoOS d b! add sSaeeS tfoajswrsron rtt'fcia ;swSe «3 
Drt eoUd a Oj3e«eJ5(3 SB Osiad XBSbxfF t Cict a &n rt£-E3iaSa Mod 
SoijSjBSo-d itt^, «)/KSa S-isi, rtjueeroe-crasd uwi edd-Sa diftiiodda 
odd wdeido* rtj-enBonMSdri^ tfoc* Sdss^oadda rtjaesrau 
CTBSda esWSto^ tfaOAi jSaeyjad atatrtaaDrtSSi e««if\ $cdet a Ond 
asrt * w^s, toootf was »srt aJs^sa.jacsartaa.daajdood wad 
SdoF*oaacde)e SsSf^ xSartd narf3i,d £Mda estafaOia, tocds 
tjj» tfB dj-^odaria ds^oioe a=oSiQcd savaao*!*. edd (f^oa g; 
<sU^ ja^en nijat-JAdd* nBTld •"sss^Sasad KJfl^ca an dj-iJjOlaSa 
ioedda t^cJitra d.i;Ai3j rlc";JaCdJaria:3 _, sJj-dOSai ndjafrfjdoS 

osdda djsii ida fc ri dart wdrfj* Sdrtijaaridda Jaeroj narid 
wrt n $», rfOddrttfa dajaOdasoj 

rtjwro^najido sd,asJaiF^s SS& t &sS/Jj»onrt Ad sSSrt sSjafria 
*_,d o do di sraO a,caoa:^faBa1ordjs fcrfrijsQdda wtoactfertft 
tSW^dsJ^ aJSa J A,dDEjart wcdmxiEjaft atit^, iaijdda rtjaesrao 
nasda d u o3oF7Wt; orcabus* rtidaaodardriqj ^onjcron *3a t 
tixto aS^dO StirfBq, dKrrt^FJa^ oarida-dod;! rf.-dc'oArerterafi 
eddoi «oS> n fS dff-Odda * Oeiolag; cjaSda rtodatfs.cdadq, 
3j~«o«l,/-odda eoosod tsdort tfSjOia© (parley (rtj»esj-«t»£d 
eJomJo bSjSos) oc*a of^dF-jJadaEjouacoasa i^arosMs-o&iFda 
BjjsJi £i?^O^ii!jiaa3 Ad;;dA cdja3/ri;rfo Saridtmn SMnMSda 
tscfeSa^iyl ./Binaries wwaodarda a csdda rljjtoae;c!s3jdi usM 
rtadsoaada aaoai 4 d jfljaS^ ^«da «ddg tf*. d jsa^a wrtsJ? 
Baocjwftrrijd aJt^oioS «JjatfddjBeD3a add eda^ja, cat> [.and 
£>£> essa/vc** *t&a odo daaSS^d S-US oscsSi, iSejrfj orfrltf 
HSo^d crasisSg cre*i dficcbsfc^ RcGt3;i!ada fljieorori dcdcaigdd^ 
1 dj-(riaoEi -"tjito* £j t>« oj Fife sued ns«d^ Hij-iia ueiuaJOdrt »odi ato£ dutforfs esacSdj dsjadfJaJa «j da-Ojrrai/l tuodo S>«3c3w 
wsicwl rf-rdaso edd£> tanas ado aow ooasoo^o eriSj, 
tiOoart onCrt uScW urfodssDJsSj rfa u ig^jartjsaasfo «oO»cd 
»,tai3iis ta^cd Feb sirto qjcro Sou sbiS ds^, Jddeto ida^ d^i 
iWifo asnjre Odj *»» wMdg d-Maadaepfcdd:. wddgd^ 
jjkOS, sparfaan. Kdft tarfn dnS^crt diWSj^o^ig ess a? rrtrt<? 
dicing <s.rda;jaiaiii oodc HsotsjOcrtSsi^ ss^-^sd, as a 
dd> «rl s od e5j-g« aeSrfl ^da — 

odoos» a ad-odi t ii^Vll 
dMJSwJ ekSSs BWdd "todR:3 

t^BBEKtiatt; t Ss3 e ZTiiOt o 

St ijcf rf=Id aostfOtjddrf 

jo-tfida dji doinBd scw-d a s ^jOCiJB «Soid wda edtE^^cSaicd.rs raaStj doa/brtifc 
a^ErejafcBjUnad SjrRrojj-faDMsrcrt hoAS djsdiSs wtfaa d 
cjbSd d osafo &ed »wc3»roi?*fci rWaai-aazScts dMEawJod 

fcjramajda entered s&xd rf;al ricwad eais-eo&PinwXCSi 
»Se03<3 S »rf ( di t-ip«idtto tf«a da a<dF-Jf ^.rttfS SodirMSd* 
A tfoissd n»jdj5 s;d»jBDrt toodwi &>e riSjrijMdwa^awW S sflrt 

EsartoS* taarfort ada t ajaKairt^da eraa^jaOoJiraA ReadSoda tjnuj iJos«Ua Kit 

5330 sjadra Kb^Jiddsi si, 
tiretf »ci n do ascSscfel dbRI 

«;J«3d flac-jsojJ w^aJ^ej n^sSirtfrt t?(U*jsi^di Sdttrtoiog 
«rS3rt Oshtf a3 etfdo 

#i ti*lf c£* 4ocJ,ra j fd&s6dda 
5)0 isa t;JfjcJ,r«?B3ad3 

edo jjOcii ©o rt oatidt* ad 

iiC5 SfVO t^OEfa AlTOiJ-raS; Rf 

rtoaai eortai cJj^e sobjc*: o 

oSoSd wsSBj/te wriKTO^crosJd snd 1 ;rcd& wiSBrt ^ecro* Deg 
diss *a, 6,«dado aou ooftSUrfj^ KdartfcSds tsufaj, go 
cretfda Sd^, TiadsOrt sSQ*ii BSC3*aS.» *»too3 So at! rbcfcooei 

rbw$t t MwSeto jjJoi!3>a jfcooSjsri XeaircbtfnnwiSgd A aJS t ^jrfOia e ^ciia> rtd^o t&asaOTado ttdoo*,* rf^Ofcdcto dortjufsj 
K^jsaciDg Rm n Srod assort S^dsridiJ^d *j OcrteTOT^^ oil 
t*3S,=JS» tstwoa snojtiJ-jiicJdi »ddoi r^emcSi (ftOet-ofcS) 
US^SFi^ tldcSda 90 UQ^djdjd^ tf°* Ocrarfda a^ «ua» 
craBrt-rotids odd « sfe^JaJg dedorf eoeud"*;, a»Ad© S 

rWwfcracfeiS «3°*d nwidg $*> «f.rU*dd;> wad Scsrad 
1 oris 51^4 aJ=rfj^, wdartjadedaan Sg-^do <*oS£ 5J>wJritfo 
ssiStrfarf rfoj-SosdsScto s&raSnaaeS^ Araedo&igGt, tota, sfa&« 
cditja UjS5j3BgfcoJa **d« od wssooda^ bsswsocs tf^a^u^ 

ci; Snadi&iS^ locbStri^ sS.'idefflrisdj 

siri^-i) tfJa^oiaS, idsnAtsdj jSotjIftJ;} sii3o£>e» wdrfts^dcta 
eSttf assort era* a g^ao *,cb KSrtss3i)3Ktorrt«fi tpaAojJsdds 
idtfc. rrs^33j4L.d a SoS^tf "ass ^ «*,JOT* i ,rWo (pBdsret* 6WJ,aSa 
siadeOoS gd wd<3 cre4ort «*nsi4dd dodoJae ^d£-£ 

esrtKra cdoaaJeS *>d e sldcddei g S33,cj« atado ArfdOtto 
rforfuodw rtjsesdSi>d-> aa,RteLaJ:i£id-> uSocJda^toOdw »wsj 
woa^/WtSv^do d»jO d troadda rtsd rtvad rtjseiasnunarfood 
SuriSa, riJir «c33iaTirSSSJ, 2J:Jd:dtf d^m/l eai-iKjs^ro^Oo 

djsdw d^creoa^dg (eodt) o 17-9-1809 d<J) rijdacdnsArfere 
drt> udda udiSd oooadp en daft- O aoritfo 30 QsSrHto *rt 
edda awfoA,^ d 3 si cOdniwid udda u^^jA,^ «tfiow.w& 
ri*> sjadaSrHto d^arf^d^ 3»£in&,da decid d,Adar«j» (sgd 
eeart-o esddj « d-Soa'ag) ^OA Sj»cia.&,33 D ;1,oQSd^3 rtyCJaaa.d^ « 
dctofl, ^? ssnaa ^cre^oiarrf ri,od ^ods te3da tftf,d;- tfcScdoo 
dtia w tfowdsto,, *Siirt«od ooodwu riea,Ori<&> ^oOrijs> tfjaorad^ds^j odd carinaa rfj^jJ wdd cjj ©d vip^jttS K>« 
^tJjtCa ri(Sa Cdjaft taSd fj=Oojj rfcSrl rtdsrf esaM^dda sesrRin 
«-S ddg 3eSr<J ribO^O dia^Sd tJ u ArWito„ OtatfiAtsriddo 
BjdcddcraS BfiiSiaari QfcofcaaTj rijasso «i3afl JjJi;™ncsaSdo3 

EJdrtecd SJoKd^ odr£ja:f:)a,dc Bai^and "sid tiutfsju^ jjs^^ 
S^ariflocW rio^nsd tranaep-rertrftb (J)) »aTOOriffo (a.) JtoEJsO 
ritfs (t/50) SeiF^rW; (OFV) rii^j, KrtFra qfoasjdrfj TOfc^dg 

odd isU 4 da utfd 4j8tfa %1 *,BS a Sa («Joid asiSa titftftJ^g =-ort;& 
Artoa^ds edd aotfijjDstjjiiraSdfja^ wrtna^dnaSde ria«3» 

stoeJTO4dd£ tejrtsnj l d£dj aew wosicf *s3 eUsdadadOod 
Kriaa dcja;*da daaod ifcUid c(b b tf^arttfrtjo wde aoaidrfa^ 
toiWudda 

ioi,jnd -SF iddrffod rf.m»d ^cds Uif 4 d u a '•sd.racda ega^ 
djjOd ESuauoadasja ujaS fc Brt ejajc-Soad danadaoSj sJackr 
^ddi, w&jkdd*) dsJ 4 srertod3a rodaiia Utfts SoddBa« w^art 

dries >iod» ietfa ;»iSe riijfareai,dwi3 
jMirfrfosarfoS daorftf rta» 

sSjradd aaaddria ale*?, JwJrt V 

sisddo detfa tssad enwad assad 
Hcd tScdj 5S>ja;^ bboS* oio^da 

3* OSJ 4 CiESF-dQ DSJj S U «S BJBiW, era^A, aSosd SwiOcSi dj-sjrt<& otps^irocSEio, s*3*Sjs* b 
ttJ^BB^, djaidQcd tuou2£, ScfeBisSi sSijBiFfWs fcttt^^ad 
ansa & cjw^ o u ao3o$ nssj ^ ataaa^ti-ij iJogd,^-n ^(am 

((OrfO*KitJOaiSdrJ(odj (4, a 1774) dhotis ESe«cro fi )J SJ-d^ 
SGoU-ft aoesSrijsci) oai^od, o.dng s^o ©jj-ftd^ "ssfci rtacb 
dR-^fofd^fc StMiooS vb/isssJ sJartasd tortsa eejwjjj aa^sp 
r-S » do-ft & rt/xfzltk^ azfcd od>5* S 33a»oci dsi^d aoi ria 
Eot^i3B,^ s iiodo cJ^iroft ^^ajfli-cja^d A v erfcc*to« / &;{S'-d:i 
^30 (JJ^tS^s^.i^ ;C:>-ii) tM «C d (d A>^;a«» d SJc>S,sred aou 

s u 4oi.tU dt3*i ofS rtjfafcdco ' aou wip2a,atoi3r *^d ri£> tdo* 
bbcsj dj-dod s=s>5 dd sid/Ms .sf wed wis^nd^di jie, « 
<-«§ oddi twee); B u -Sf«o *>icdiJ d rf ii Bsdtfa woo ^oiid o si^a 

5dood et oOtJ) ri,cdrt s 03 =Sy -LSafo Siao&g - 
zi orW cfd sd,di« dM&iJr-fi^Srt 

OoofW sajocffljo rtdSid Bjrca^art 
OoOdsd s(j,AW C rariss i?aE^d ii=as tsrtjna f^atij ,aow eoSi 

Od BjdOod Si Si&o£» wrists dcrorfdcJe ;wi) cj^sja^toasidj 
jiic^S os rtjs wim>tjJj»ertrt*s * drte-HCrt tfjod Bssckriito 

siS^rtodjg.rf 'wjrW d«eJ adrfritf j^siEfdja 'Sd tMSoiisd 
ess ddd (i»« ( u adj-sJrtrt rie>nf i ji^ci-w^g aJtediii erocra js>-~ 

5 fcj( tsri^» gtenfia tf*rWa So S ao S^a o o« <*3d ai njaipcig 

6 asartat aauot Fa Ml (1929) ajw 136 tj^ SMositasd, 

7 fe* tSrfrJB IfJCBl'd i(*FfJf(CJ (UUiilii l^ij OTt, ttt^jsertrltf Sd^dasd vcmfj-drtv^ ' S vacri^O uitoJcS raw 
rKfo eM^OtI souopJitJoS 4«c*rd oddri* uua^d odoSd 
6j-rfo3o ddSa jJiEwrtyg e aide! w^a, KadOcbS,i3 «aJo Bra^rt 
riVs tfjsd lod^crfttSji.d c '9i&> =:3i, 3=tfrfw:d di>iJ d u o dj-BirJ 
tkposS 4j3SU est^j «QSMJrW dW=SoJj-fidaS,cl add A tfaJ, 
asatfri<*> wnatf-racrti-wga 130^ wdi iS^os 04 ertci ebbMjb 

sddrtto tffrftJ 3 s. e^rWS t^od.'Ecdrf^ (ronssdricxJjsn (jbcj 
U3Sads diitfeic d yun=^^at rtsd sdo, us^hej jr-d iastfe riaj-di eJgactf n^,&> sisiFEa, rtaa-JtjftfSF- 
(3_,ed(f to£ DBdra saoSar cJjajiSO 
dj-d rfd^ea mod, ara^fsaotOvP tdoci, 
tpsdSir tarii Sit »d osj^ e£> 

tfjBjd sJowJdd jiosaid j*)BQifc> rt d> 
cJMd3i(iJj)t^ srajQ-rf j3 i^iS,orl 

sra d= ^3,0 obS tfdorVWa erta '« 

ado sSon^dtsfa (atfoRiOrfdfsto 

wdj d»sd3 dJUStJsaocf d ass 
EJssdiS&oScra 4 *» tsn?» $ £>dwgj usctojS ailed e)«tJd djs rtrWtfja, OEfaow^riaDri tJJrAS tw^ 
Uri a sddrWg risSrfsred owadrWrfj^ wcinUuseacJa ioowscifJa 

Wa&xJda Jtxs^O Ssra^d SosS,e3« SjBjJrt trf^snn jfco^ 
aodo^, dJsairto;^ «mmS Jkro-fl <aocJd Ss+isne) *iwdjoJS>cdd 
srsj (th^ei) =meJoJ»dj» tsdFErertssLcJ s-cw si Cohort a-eJ 
sJjsori« ( wsfo s *»*° 4 «33eJc& OSesflSj Snortu^oSo^B tooefc 
fl. o^riew ode ot& OrsooSsaft cjjdd u srf sisss* &qj»3«JiK»rl 

mnd Hj,jti nagdj &>otiQi2FiS&i osrtrtJ&ertMicSa nodritft *o 
cdjsed-rftto ufcdortdg eijrt itnetrf&jia Brertoiae £i jdanoOritf;) 
a^t wiodori SwtS^ a dotosjiioJs Sc^rt sacwsS »e4 «3(4 
trootasssf cbESFSrfS cSi&srsS tfa^S 3rt«S sSj&rtert 8»ai ^ra ( 
^rtr add &t) wa.tSrto rtiwaSrtiEafW^^ SaSasSaaiis^oS fcdtO 

tfii,d totrtofc; rirtiiA *^d U^K^ CT65J>rf?ocSj £j» iijrf 

do4 fc t4 dotfi&esorto ddrttfj* 15J 

dou «o?ipai adsJd t pasta s«t s» BJo»»jd 4 jdwSrfcj idoU«si dosSo* 

4 siSjdt^ 1 KiBtJ^raNJfla G> Sou WciiSsiS d staJjwrt a^do&dG ^ddjad ddiidO && eta 
waddo "JjjUscJj *ddg i addg sn^ru, 
aSd««rt«de>j t£o* wo t3 ttcHilti 

:S»i eJjS S(J cSydriiJg S,«3i Erodjdj nozxcltS osdcS tootJi MarasO 
oisg o-C9M^>«a 

doSdj-tfrt =fcd o drf iS,-*ajstfrt atoosdj 

rt^ddKb 5da cdjasS rfd-fcJ * So&oOjaarO aJjaiHtosScwi© 3&£>g 
add .■sctsaa 0=S ucd itfo&><,3 td d 
sJdsi Xaj^ad SW>« ^, I *6tf E^ J3j-d aeds 

wo3oto( tf u 3dSJ *" rt^ EJcESroaaBEjitfrwtoj^oEia card sSj^aa^Se 
tan© toiS^ Mitf^ESSj ;S(9 w^ccSd (-Sodjse AeoS daJja ) edito,, 
cfgsjt,3 ^Sjb wtJtd Sa'f/J dreJcd sto jJewatJ oated Jd>Sort t»dn 

Bja^S&Ela taaia 83^ odd SSjEJ-Ja •a3to l) Stfrriv ddj» il fc tf * 
B)u^dgo*,*js'J v W33 da 

si « v rioiOri dj^j^Jja sissi oarf 

&**>_ oV SjS=S a^g | &=$,§ erooOscaa 

&&■&„ EsadSj <«dao;3 
rfai ( d *S J ;'JjaddEia. ( ss&aa ee dsrf iddoda 

SS t *Je>dd iMc&o ti rf t o3aocd rtatfa^ 

^3^0 ofjVfy ads, i ortejaajacl uu 

3^4 S» draia deSgj ^5^ aia iste& t zitint 

*tog£ 4,aJnafegofae nrfiS Sd^, eJji*ffKiiiddmfc& si dadadds 

eJmJbes eJ^sae^ 
—t-otSjjK/lscj *fc>at*Ji =t»a dcdaJ e» rttsS 
tssxSjoiW oaoai SEtorooBcSiioda i 

iJji^Ja 3B«J bft n ;fo£0S./8edi 

to S tfwoj^tf wdCj; 

EJoasJ^OrfriVjki, ifoOBOrf<i!teidtJ> de*& era-SOrt ^g^d taestod 

wrt <*>*d 

La riraeriMi cisScd dj»a dctei to tied 
tJj-eSa riciFts gSBdjaaJ I 3S6dj-Ei iJjT>eQ S.^a 
ena SMtoirerl d S^i^ 

HB&b dj^Jtoaajd ^o335 dasjjasa, MEJtMjSasMjrf ess 3d*, 
risked tjacjtificUistSt rrssid (stp;!^ 

ESRO*>s»Qoi> sftusjj oJsaiiEJotoedo JunJ 

«$} t«oc3( flow *Sa$; dasSd »S H 
sig^oio taScfo rtoswS t «osbS cJdScS aSfWM^oJjsWrt ajjicWwJ rfjitoaO u4uat£ 

iMjsb .bid cJjs^efe uotfi 33^3$ Wj^, 
^roSdsS Strfi) sj»rfri jf i mniaJoj; i^e tart 

KJB «i M«Se HWSotS 

BfcJd on>rlj& sfctci tportrt^s &*r\*S 

^ u ii 6 f!juie bbSj ;rfft&> BfSs I ajj^i B(?So i&iMtarttf 
ns # eJ.3ja Kwsb «c» srasfo 
— tsou st aSrt S;Aaou iraRfJrt 

□=HiJEo3BF5 tied crci 1 SoJacicS JsiSj^^ tp 
Etas arfneie-a doiacrartjB 
— J*S oQtSSo swK> »<$, ErotftJ osS 

bb3 rorte© xtewsso I rtoaSiOe ^dftj, 
cjSoii ss^ rid »* rt fctrt jj fctjiiSrrtreSg d^i sJdzfiia, sdjiaad £j-a ddj,d rt-sra* 
rWg mb adzii EJjES-foairi^rJij ^ oarage) 3 35»e-J fc oSs rtja,«S, 

aS as^as^ #sel skS tf zSdF 
dfttsl ;3sSf;£<? cdd S I ddrfeS =)4o3.racS;S 
BaxlEJartS difJeSg 

v*a&j> rt (SOocS urfsj irari dstodcort rtdjwid:) code sWcfo 
iS«=!Krtlfl*S ScJr SSovH cuteSsto acaadaiS djadod *EidnFa 4 
fleooaS jddFcJjae;3 djadya s>3 8 da:>i£/fo soriradft SdFOrija 
ddoaKtotftfa Bedja i,d diM.cJ *ra^!M tjja^prija wQtftfa loSsS 
«jj fc edei> 33 d sW„^i5 bjtESOoJjsoart "9do a siddidirarto »»da 
s^Sio&ft^sfflft KljsaOoSag ito,*i!03nrf •* sarins iSjKOrtCrt 
jJdFM £)ou eoaS;>d_c3 * jJacrOnwle* ^jj aotada ;fljset8rt 
usi sii (pad £xra,dd a woa^se^c^d ri3cDds»ri>£ 1 i£«B t « EjjSjb 

ft«*FSrt*a oaSd ri* aJjjci it^FtJrtVst^ aJoefcEJdjo odj d^S 
SSj\ /* d BSjs. odsia ^d»w si (?-dfwJoSjs a^,e*isl33!,jJ 
o dairies BoDda riOsJirWetia doS^d&ja^ ®a&aS,5J XoeitjKiFfja 
sreri c^nSjO^d tij-sJcO s^ussijan^avti d B a,r*ti eSsdsrWrJ:; tn^J,* 
**i,d ilrfj>wcS tmas&is. rta/Wg sajj aaaarltfg taanMjartaSjd 
ood «ddj tfjou £d.rey xbtpadra oaa&FcJg tjarioWacJcictfat »3 
sad»d ( d dd d »w^dja saddoto jMioia tSxCtii+t StOdoS 

MOUcriiU MoUcio'rfa^ S^3 b d^reiadSJ,. Jja^fcrsa^;! KrtETO q!rraTid 

asiFFJrttfa ajdoddnaU ttSSaajid ieafriSfWal^ tsssadjval^dtJ^ 
BSaat^Oj; Bsartjo eJ^i^, EJd«lo«5{ «sdd ifiFfJrtto Ej=dait»oo 
sjJ*, nijg Sn nd ded cfcdirWda So ^wy^S/Wafe^ rt^&fcsJ 
BBpS) wsaa^SrW irodisto 4 (jM, w*,dd d e sa 4 M tfjaetfciC oareod 
au-d wBWHadrWi*^ daj-q£JoO« «dot-d sto^M-wsw^ iCoo^d 
^st^, <3 ddctoa^d Ed,d»wo sft-SrWrfs a«SF<Srttf d jae,if SojELnaft 

12 esdf I do « u adtrn «U viii ssartja trw^&fcdad dd^So^, esifcJj til*rMSS rorftirfi oij-di «ted t.7lcd g aSjcrttddja driCddji 
oBda A^cUft^ aOF-rf^Saood Sjasdiddda airfEg do* 4aJ goiw* 
BaOii t drt ttdddda trans otatSam-'dFj^ Krtns.^oDrida tfjMit 
dortaM ifocij »Drf 4 dJLQdosadra wdoodtfe '-dsrf eSedsfdg 
djaW BrJFfifeJ (Sjadad^ odBSctfsJ djsc&dddHi., idiJjO&Octo 

ajc^sids * aadds o"d«rt efiwidjds^ aSOrawS craSa^dsra,n 
dod-SFAddds wrlfra dcrorfde riro 7foa,e)j»?e. d.ss Ac^a^S^ 
ttcra^as, ■sd:>nAd a sje) eoart b,zzsatte> *>ow «oasd» «o, 
osaoo OfJtBEF3«8 ftt^r^ritfi d^Qudt-o tradssdaFcrcdddj **dOrt 

S-jotodtk dj-srted;! e^sre^riti ajerfodo rioss d E33F-o tpDjO^ ftsretid 

Sc^3 OSa* Bri ostjjja o 

5frf Ki^da BSrtiTO )|J Odo XsjOfo 

&_,' wid>d oaBjCd f KJacJjae 
b d (B^ sroopoSo wadj=e 

eni?a s^S.OEsa^ i3i:5 u S;>d sdjE^asi lrtJjO{ l&l 

Ss» 4 » $je,d?d wadjM firi^S Sd^rafJ 

ipwi d M6id t?j9>S d Bcd x 3 

fcjp 3i20ponD^o3 fd do^Sj raafo w^d-ot 

fcjt BvQtcO*j03 Fd OOdjS^lJaAid oaKtatJeBtoOstoa *-bS j rbdocid toeSf 
art ow-pa! ju.tfac»s, ^ra-asS tto 

SBEj tt IdjBMJdcAi^ SJ OOBrtSO t> 

nacsoatari darfSa^ Jotrt j^OzSasa/J _ 
oaOoaw rl d naQ o wa 
iK-OoaEi sSjJsian ri£3 ed, d 
oa qSosu CtJj-eqJo doO IIeMi 

rfdcJ? oBdsra^ Sdd* 

rfdcJKS, aSsJ S ©oSsOi.^ s^dds istii 

atoiSw atfoafe Efa&sEfccdw&i, &&£» — 

tist r sSO£Or*i wvrtdajfJ tiaiisSQi D«i ft,* owJsdjEf dort{Ssra«odrt Re 
cTOcSdresBftj^ ©dtJoi c3( 
dtsJaJiii rta^ar £>3 u s3 Hdidocd 
tffsjswirow ft itaargif" aird a ;3 

tied £1^1*] SddOES S& rJErf.'iC 

Sjf 5jotft,d OBQKi Sldjif Ot> iAj335=jsJ as Wo tart 

sro 4 ads> *jBc&iae *jtriJ **- 

(* aea'tftttog ft swrtwi) 

SS;oi,ddj «^ri«ot3 oiid (j(EJ3SiS aSert jrefwii. iwtJscStS^ 
rtoOjariwuijJs ov«a«iM> RMS *o» «trraoBo-*a obsWoSo a°w=«=d 
BSrwSreaeBMS^ aeSrsJrieccS sto-riFdtfrsi fcrt5*,cS «elf eta 
arts^qScraiid m cWd naooiJS^ «sJtJ «f*FiSrtccEJdf si dn:re 

WBtoidEiS^ gJwrftfcSoefa »3,3*-M3do «rt (sdtfa iWaatraartd 
ucrt tftiaiotJda i^aoasouioi^rort rt .ret ^a^ eras cfo snCQ d/aert 

ssr&clda 


OSdiwca.il * orftdj sir* 

oJoirf rtjerfasi tjdiAdt.a id, 

cd^W50sfi3 owoSsnsrtd lio idii 

sdEpn es t.daide» gS^idtftfctb 

wa h-oa dqj^arit.o tJdrwriasl, 

«* iSjstcljid sara«,o ritfub-KJ 

jJii SdjutsessSaju d Sjse 

dtdsd ^-e u S3iO acf ( ;d 

Sjj.43.0 Wi* cJjstg « idqSid 

»A£0d;O Sjjjfdoi ;&)t3id O 

rtjafH-wos^Doccte BS^eto so a 

h-> 4wCxJEijs S^wto ||sd 11 

(t «jOdS oaasaci rt d O3o9a i« aJii jJj-o raid asofcj ods «an tfcstered 
cfcOatfS ed-acsS fxaxJasJ 

cwoAd tfdiaaa kjjeso «*ew>drftf d-drf 

Si5»aod»W3 SdfcWSodiO 
OtscSsowJcto d tf_odro>*nv»d EJ u 3»,a* «t ««*=■ jicrfagd — 
dd«d& aedafccroijcto SkoJs £d„-;S 
djddjstfrt BJdd dd,d «s>n>t3 SiJaai ndll 

<xfe»d #od$,dd Boartf S d dS£w adrf 
drj rt dMRtf d,ddo cQrod at 

^d ticswcwtod wato t~J«.*ao»3d o 

ad$dde djfccddjdddriri 

tidFsst^ rttaSco KdJUHScrajScb nsdu 

tod oidadOod BjaOfU dd d cUartrid 

emd ;Eg<3 nS& i^>d =3d 

OdO sft^tosv Kdacdid© b,t «4 b * 

* tfdfcoiEdWjiJe KriKra_.:?m;Jd 3odo!«J-. operand aacto rtiSstKri 

tsrfiK^dnsSOrt 3.D dsfr-nvan^otfa (ncfaSs-sSacto 

c Jpdecdjoaa&id Jp^as dtsd OjiWFiJaisSa, s>d-s&'jDd 6;Srrf »te£M3j*tp o^.do Erajdra dd£> a A o& 
dDswd jJoondno^secfcre 
£d » doos^vccuo d«Sdifo tBj, *&» 
das cJorSjdo BKS»3 fc oadd dock SAS 5ra~ jt*.^ aura 

SStf^sari joined tratfda dMJO^sreO Se^FjSrtoccSeJe ios^a 

C«*i sasS^ S,EioUcJg *^d jj^3rt«.tteSdja a?acJ» fcsdcrartd «e> 

$M WXj EKlJlja KJlna Z$B1>Z<3 OSOtfCTO!i: o a!TOd ^UOt^Cj BJjM^SSa 

?J eJ tf u iritfo a50t34.,Kad rfjotfJS drarawocl cWdoa if ■soto'cSd 
s60Eipa:» 3irod iS, a Jjjseq)33 e S wdd Bfti^daSd E&i^ts^d 

jeoif(?3sii 3tjrod ea^ef aStfosJ td,asd sSQdtioi eSj; wejcJ 
t^da * KjaeSff-oi^d b^sh^S ioert etoaQcsa^d teotfi^ iaou 
e-EJ^E'::.i. : Lyji:.' s&f3£Vj?/"i '-?|j tdoe'cSosd:^^ "kciritto wad* 
iijsncrocSiS <^;Sriefl esctf;^ ^dcSd dxida «Eto u SEJoc3C »dd 
»ad;&> wt^oocJ rtStfipasia i:3cdd taarfEiSi3oEfc> Mrtjs£cto wad 
natidcdd r-oSgj tfo o s aeaosto oaoa fc KiSjiSj-od Stf^d aJertjae 
wart Ss rtjoOOdoiSda « 

EfcuiJiS3,cfti3 ?3oQr« tf„ rest) tjroinSisit^Qccbgd sS Xs%ir ^s^, 

sJdcaa ESB^os^rtV^jB KsoKia sssajotosreAcS tdd WAja^oio:^ 

ipaaiccbgj rt,ccSS Ueictosfja dtfcJoand «tirt ^da lor^sa'rtja 
tpaea cSdsrand " occf;3wd * s;>d 4 d $,(& A rtjodi3<Sja.,eddaJ3t 
» smarted frt Lsofif^ c^sisso d wlrt obej 4 (fa^rrft fosrt 
aStenajS 

— aacWado doriqja^iard ta-itf n si u c5 ri-ra MflS_,» ^iSJi^dja 'sod ttSMfjafi) ai&oSaO iacc^od? risoii otfaSe * m>d 4 d5 ^criuaJlcSfS tfd raa <st> t <>, i&rcfcfldJl 
Oj? rl Cx&jsS sJomba bdjb«^> cteiiSTa^sBj sSjm^ob sitrr 
Bj,a_joiro rfdf cdj4 if pa a S djijoAjB iro»;4,srfio sradainjro 
SdF-tScdS So BSjS dS, -,0^^ 3, 6 flirts ^^33/4 4,;tra 
oetoS gd r osJjmJI riora srecJisJj^ wd Eisd-atf Sd-daos 

oral aBtf^Ssj d^ s dSds 4 a^si d 4 djdtfta rfg s ds^ ^op 
rttfodo aS So§>rt<Pd St nad^dg tod d i*odj» da yd^rfja^ osS, 
s4cra£ rttf &<S eJ ■"wJ ■djtf,,* d 4af g sfCed dsjrf iwB^ipdj-rf 
d dirttf Cresad djEcJerod£5rt«rt sJeS^, oJjmM SDrf^Se d,dwiO 

djoJj^trtrtifcto., arf^cowu ^Sjs, tf-QocS aton ~ssad anod^e «dd 

a O rtc^ B^rt^odrW B» H 3 w^a odd ajonsrf daSjMddiFd 
tir&jl d dwat-tf Cjasjrtja^erod ^oScroda^SnBd saS^ nsS,rt/;d 

ileSjMaoaDaSrod dda&iro rdS ddarf afo Bad^SUOt^djii jddrinnd 

r»od^ja djsa b ^es^atfja ;na&'i fi ".i ^rire Tios^-^asfi «t$od 
iSSs ouo dJsdJ;; Broddj^Fd rijoddaxd ' 

crisis dnsWdj jfo^dg djHBoa do&^dj sSsds-^, ajrore 
dtiiFri^c^idtfrfj, sjod toQdd gSwa^docfjB t,di natfcfljaeds orfciij 
doci/a «n0 wadc^jrtFd^ ddarfiSraQ adtiri ^dwjSjdoeJja ocidfl 
A«AdjQddg odrad 

tuts B)e«dflrta tS6o a 

ded ridJjFd Sjsddo rf^dsrrltf djadeifc 

r, idf, ueod>«i t, iJSorW saocJo S3 rf a 

djtudrt ac((3?S3 obeSj 

*ja/dEJ«3tod srerfa StS efc ejoio djJEiafJi" oo-ot 
tronTD ciot-ddcd c3tadrf.Ti toOSyj ^joS:A,iJjrf^drfa eg) Q^iSB^d 
fjaUs sfaMJ/WsJo 'P * 1 ^ddrfdrfo SaeJa too&> fcert Second 

qjf Si SO tfcrtja<SM;>Efod;Q 

jSjwScSj cJjbdcS oteS d»djri»od.Joao»j 

rWtsJ tSjitifiS zro^d si f"£j 

i<oi:Ot^ rfd toOcJ "-cJ<Jjs<?a ioMicSdeiSi" 0« JU> 
eSjsttcdScSi e>H3j tr-e^ddtSj ^.rdddeSi weld d *«^jrt diss, 
t£,e3bri 3 d wee add t-ritpBrtESsi^ tjoaaesi a (J/jsW^ 
«WxS ( oSodd odd craoito Sooub «&cJj Wd cJCwcS eoadort jb» o 
«wcJ SdtroddcJc BoJB*>3st3<i 53j-d;& wfadoriOodjj ooidori 
Sjo o rt rowidjB EWiJiraddjo waSV d^a^asSjB, «.rSJ J d;)d,cS> idt 
nBdraos o riD)j "tKi^ d^adsfo t,<2fcSjata,Ei CO * djarlrc^deJ 
d;a Efc^CrtrtooSSr Hi* s3Msa,oi;E33dd wo^sJdd a?EST udds 
so I 

3i rtjoddg sti/MWidjd d^SS^d acra^oSrttfo j3dFire~8js 4 
ajs^EredjdjrWo B5eEra3 fc cJddjj:^ eddo d«dd<d weJ dtd 
atoned 3rarf ys. 3,d eowadd gud^sfc^ss*^ rf tfaitfwaebdo 
3a4( d # d tiirt^ bd oados^ rfetfaiSda «dr sartd *.cn> oSrttfj 
Qeawwfartstori. djssi* oof) Jmejo &m ddtes-vd iSsOcdc edrdji 
-sd? end 

— - »rf rioSe^jfcsreid doadjae 

cff^ surf d djsdob d3-.si 4 d»ads!e 

ZJ43 SsdHi aJj^FB^CS) StfJ 

rta attrl tfoitf sid (psEio t) rfefca* sidd dtfo *»d& 16 trfOicj od[jJi=i> * 

17 Mrf RKEfcid djwS KiESlrt »;»(*!» UdTOa 

&jt*cdo dddeSJj 
da 3*3, d (& iraSj*^ a^tifda OT> f 3M i SrfS.ra djijna a (uoda 
dd 4 ^ oddg "^jda tf-rt^dad to^oJ r ert isadFrtvsSa ig 
(A)ci 0St3End SaStsnaft agSraarfad * &d t d Mijir aSejl dwsn 
weadoSaowcfeta,, rids^uidada 

Had <f%t? farada uacdaaw 

osd de3 w3«rod u tjJoi'a(Sa Sr-Qdtto 

WD dsd;S> SdriMdd 

o-d aj-oaeBcS^Btf oij-drt da 

sraQritto jeouodErariaddecSjo tss^c&rt a.-.at 

■stfjOdar oad St^r-sS*^ w>d o ran dJjBadjde^ft aSjsd 
dd tt a3,rad3dj rit^csij Srt O trod^nwlaade si/adia a tfi^e-dg 
<#d£0*idad aft rt .aoOrija Srluda wddoilaSa? dddnai^tSa riziF 
s&tziii t-^ dj~drt a$ l st_,f&TXi a '$J* dilFSSj&atVJ sjdOod «t t!d (Jceg 
iwroriad daianxaricb dwrf^BBd aJddj-i^art Souodnwidi 'a 

OTi( ( dc3 Sot) tfnartd ooda fcoM sia s dO sort ^d rdtriasj 
coda aStcd^d.ra ijrfosg »*ft^ uc^dod oaOrt djc^cdj; a3;rt mdd^-t 
sort rfdaFSeddj. tfo rritfgdad ^orl da^ensdds .acd; sjfadrcigd; 

wwdoarta^d «rt 4 diJf d da wMfctosdad duWt^MtesJij, 

i-Ujug &_,; aoOifqud^dj ?redj S.'WdjrW rfd tttoindad 
tretfa os^o^g doda docpntJaddort ad, M^ddsssndtfjd 
Osla3o ostadrrftf ziaWSJ^ SB Rd3jsf4JSit»«A>d daasadaoa, 

18 BSoauraiij JxstivisSsSjtabt EjfcJ 258 nand i,d ri^tf odd si,d:S) $,v<:tt>?i^r\r3>*,d =5ts 4 assies 

* -f-jfirad EJDaraS^ss CdiSi sJjorto Sdrttfcrf ejbbS w-^KS Ef»o_sd 
Xrfs> d/wirtdja SJ tfu tSfWjB u«d» EBjafrtosgdj "'cjtig cdj-B 

ransa doa-'d &id e Dad bjteSt>tiz> wcflSoad tfesrju ro^ScS 
Sdcfc * rt/x&i sS-»ii«c* ow S-raS rtopod gd d .S9 sjd^rtto 
rt/xji KljiHj,afcioi£3 edOod ««t» a ^g tfod^OfccftsJ sto-rdi eJd^ 
TWt rt,oqid ^MSofasi^ *s>do*.sS 

Wddodd aSOrfqjad:^ 

jirdsSeaaiSjdBB^ rt dsdd 

TiaodgcS as3±]c!fJ=2! cfcso odjcdodsiKf 

Hadqxrf» worfjaodi saoa 

nadrttf art^ dttfj&j 

rati 3dd sbaeM^ort ?jo?ttid*Jg;&>djs 

s!dido SSjjd nacoSjae/i* 

ridd BoSS aarad tfts,!) 

SSSrt^ Sii. »7tjSSg iS£B i orodsie»B&d 

aldtaastf rijccrdi&tfid 

tiiO* BjaoaaadsSfto Ola rod »3ot»EJ;to sa 4 

di s&edif bJbS^ (8.S. i) tf sSjsdroyteJ tjradi ftpsstooaocstig 
bsoo sics t rKf jtstijisSdg wdid odjfertsncia a d o^wort ddda 
diddered oJjstJVsf^cJd a3, a £Mid rf;oS_jf£aSi! fJ^O nare iiow 
tfJifc^A sSei 4 d OfAcd grt 03j"djas 3i rid^cW^ totido Sadrd 
ss^sssi rieJrt rtou edii fc> w saoa aSd^riyfto idtSrt tsuft^sidd 
(-odtiffe wd« ©smobg 5o0^3ef»j=*ssd*j ^ad^iSM^d 
wdd <*g a&cdad Hatartto oad^dgd oouoddg ^odeaSa^ * 
wrt, ^3j».,odi dd^stefo eiu^OMftj sato oa*fo*,tS 

iE0B!pDsS3 o i wad Sadrt 

doi natertot^d dan, 

BcWsfcW J^on&d *j34.0ff d £)TO,d 
Xdjo SiDtfoOfd EJBH3 

o3 rd »^3 jfeBatfi'd sas^ 

sort eid&flxrod dnOd shdcdtd sJbsS a.a. cv a #Jirr»* sSotfMdiSiB3arsc) i d.i 

eraooassda wleri SeifdrltfS^ dt3Ad o dj shirts,* 33HB4 rfotfu 
dd t-Msad 4 da d«Jw3 risdd jrods ritfa rftfd dSSdgoS e ois^nd 
odd urtrt o rtjoddgctod *°^ cUaSirttfiS^ BBreuSidi 

"KSdiuaWjdgj&raeddandoooodid- aa^rWd^ cJO&ddo 

■gosra Sjado d rtjodrtvSja, issDAdda tseMS^ tottlrd 4dS, 
credoand a da 18 fJs B%odcJg (oSj MSFfJrWS*, dti^dda 
ssotocda odsildoS 30 EjiMadeati a»n,i!si30 0:3 dJSnsfwS 
aoi 32 Sj isai-dig :&3ja, rtssj ae^pdritfito CMfccftb «Sjrt<fc 
gi aSS,tfdjg epniafciS <u>ed» Ej3Sj»,05ltp 'wSd S3\, bjt Sanaa 
jSot^ra^esadjda « «S4,<Jd£ todoaa Q d sSorftfjoti d^oaa aoaS 
si»a»jgd »adoS"jaW B^«ls» sitjjS* («*jJ» 1874) =&sx>t 
odadd dotfS o»d i.j? S^cfKjBj^issdjOa a orttfjudg oakfcda^ Sdo^ 
Bsro^Sfjs^ &,toag*dsod_; ^otronii Uifcjrf iSUa fjjal^da 1 gi 
sSS.ddg 328 (f Art«J 

n^d sadd tsaj £ dV oaQoaa na.Sosalj fc,(nacJoa»fo 
oa^sfcodj c&ojfodj ^-ca^rffod, HrifK^tfootfd ria,arf*b 
*«g!J a?dd ood dj-artto a;3 4 e$o*n (j-ecraiS oStrioan 
d£» tt<J„cdi stonada 4?dFgtS,rW dcBdarttf «(#-&**> rt oc! 
nadrft* wrtrt Aftirrttf tj*t itfe^/W wrtrt rf^ taW sSetf liaJrcS 
TO t dii3BAdad tf„*rt«s <*Sd didSrwanrf Qwti d d 3J,ritfg «ieJ 
diassanicSaota da aScan nd BusS zrewarltfa ng} udoJsOiJ Stftcda 0BO2S0 Efn^d n 

&»<&» waotJodw i i^trerl, toad* i 

tied aid'iio tprsi^) 1^1 

ysSwrfi dn&iscCMH$oAj» HOI 

(JjagaRlKt tfa>B$ djJjStOWBt)^ 
djJ;S£)£it3,oaj Big cJoorto i 

tigs^Sc odj»ra»j( torn i 
*»jsg to ireaido^KTOCrWon Ojja I 

dcdsSincis Sdel«S» rtawi ftS, non 

fctrt ij>d riowOjSSdrWect aarijajrti?^ ;fo,Mjrt a»TOBWd.-t&oii 

BJBfWS 

djseua *js(«3 djsed a 


*ccl at) KTOOr UKftJy stods »» I 
Ej,.f SiO iron rfOdds tjc^d urefe eJtoo Ejdjtij^f^ii) ii ooOs aj^rtfdjw&J (32S) ^t rf 4 ScrfusJ 55jd u *d aaqJ Cured 2 BiaKiaii «5 fc t^3TO^ rsdjsb.Srfti) sJwfltfjBOod 13 
&>„<» udrtt raadoeiaJ § 'sasa 1854 dg aawJdj 15>24dg sd;J 

oantio idd t^ariii^jvj EraEJotJcdi j&st^as^faj d cjaexd dj£d 
S u sd ua^s^ro artrddosd ^Erii d o /1,3b* Sosa d oaudg «il(tf 
JtSj/W Sed»FfJ EtoOdcto ^dOH ewrtfrfgt^ ft^M&dfSfodj 
Atdrcto tocQS o&acd obi? Sdo Soared) Sjii^da agsJ doifM 
dttororf ^Bf^js nt^ijjriv tortrt tsffetf djirt^sSj, oaaadds <sdd» 

(186 eTjifW SotfuS sndotfc&g d,rfU3J*rand) ^m riradaeW 
SOS^iBid Oifi^dd d;>rn>-B)d d»sO ( EjajMaJd &*dod_js3d 
risuja^^dd «j tf„dd MdfWodj OvoftSt^i^jd *Joj3, oosu 
sddr (15 jJjBJjoJ *»dd ((^AoJjBacrand aadsrfoSa rtau^c^Sj 

craddja drod^ Scd,crecd:i^ ^.tfds^oj! 3j«:rodi ^ArWSs., eu*i 
sSa o d oato B ddrttf 88 tf^tcd d»^ s e^f-ctorlrttfo 1 3 ^.s 1 OSOp^rfsl rtoTOffi^KiO© I 

OTre Bjjdjjrsd tsa,S noil 

^3B a^Sf tfj-EfcJ.ra'J; (£doa I 

fc^rf rir-Fjirfn-i Oil 

(fr o* fc rocaaiorarf Hid i 

i^adfa^S Jo;3 

u^tijBSESjCi zioa^d i,tsrfc$ i 

Sd^nM^iTOQtfJ us. li 

2 Traced; #,ra a rfo Cjrf I adi&rf u±dn 

i&scdja E&:±)3aJs I matosrttf S II 
WSaSjftte id wcdawS "jsddo ii(M t;)*, fji^SoJjsv* a^BinSo iis.ii 

*rosS ii4,u t-MS, oJrodtJ «dd iladoo aarfssjo JuaQxMeiodo 

3 dtrinso leered* (24) jrecjjrttfsJs, t^odjaodB ?jjsg 

Sj;R*K!jS =J=Snsn dzMesansa ^o3a3 tf u arttfa tfdr^ ejj»sd 
nana Bsftjo&jg tfii, a3,sr« Efidasajjiri uysrij ! (drscuj-cfc) Xdr airfc uodOdcda SS^dd© ejjsro^Sd ^O 
* z&tfd dodo 4 drfrfrteg <^^J ^0&£ eJajfrosj iJjsts woiaoau 

E5Srf B nsd as^riiorisajirfj a>e3;3i*;cdi ( StjMod daw d^Ojiaiog 

drfs, sSx&xni dodo »oti oud ( ;& <«5d e^artvond « U H 
iTOjSi^ra SrtFddoaddj* atotfijisto sldsatf So&ig (£,»rWS^ 
d«*icra s d 

l sSks^ drad a^Sood© i 

[33 SfjJdoBok s:aOSa i earw3.ri3 (OToaoJoto EfiJSaSjBedui jancfarfdj) dcOe # tfo tpasSccb deJ e 

d£ dft_aji g)js3«J» tiOOcJ 1 

BBdoa* EJJMVSd E53Wod(d03o o:d S 5i ro>ifocJ?»SBa 4 tSMP»ri 

ri;4^_,td esea t^edQ^d ESod*,oJw*i, saodiSoonaJi A nart 
safes:, esSapSBiosft nan ucOtf «dO±IO Sdrdj-^i^C 1 

dosd^eid^jtfo jSdeJs N 

sjaO.c* oadrooiarBdg iJp;nirs Sdresria djrfcridC fcjecBdofJod 
dra&> daSq, Jtoa orid,RR>d e^Onartnrt rf ad d]jotodo3ooda 
jroC*3.d I 

**qJFCto (20 Sa) di3*d «?ifS sfaocsO 1955 dg wdd *nl ( &* 
OdJ5>eS,di> itdrood d,tftiSdj oarasraijt ostS si aou d;»0_,tf 
cO d 48 sjd^rifd aad rori astfrttfod rioodBs^dj 

O tjto^aJtJ — wo ends ->°<-5# dfdda t*t^, crawSS d$,rt 
d»dfJjB H tfj-Od erf djcd tfdo»©,d 

csd^ d*ra.sro3a essto ds« doaeS II 
MdySodS &»S d^ tfse)(S ndii 

•* dffcd dnosf djciotfo sSjtdKga i 
ube>3 fS.raoJjBtfrraofc/3jae d_,edt> u 

ws«aoEfci 4jb«3f Gsd^ d^JBdaAoJa u 

2 otaSd d.edjOd SoOcrij acridrf | 
33E^rjJji3S dWaat^d st>«d m 

** ffiiood tSjidSs Odd dtrdssJrt I 
JisiFtSesSj-tsfjds ro_jraiSouBrt n 
tsrteJjWo fcj! dsd^osoSad d aid? I 

nrid^cfJrdcda dortod sadsdrt n Cfoeforfj JuotS cJjjSJjd row cfeaOtfjootW I rorfcB^ ddQd rioftei J«^*, sta^dgc! sb&a^ osrto 

Aedrd oBwOsci coaiJrtjstfs^w^ uoOdad tfaarfciid aMissio^ 
533S e tfj-b3na''Sj-UrtCccJ 3&itf£jseCi ajdoddoarfd mo*,, aidiiV-t 

dOfe dsi d 7Blei 4 dg naSaaJa^drto, tooda oo^Jsas^ BortSsra^fi 
ciasocWa A OiaJj aJdoSdoS g doMtaSicU naJj^oda <sd* # 

oSjuirijEroWadjda riO^cda Sort* Ms-djcJf taasi B/Jjid 
jfoj^tato dw-o^j-sttg, KSaJd SBb^djJdrfjd kssSs ssfcS ( d 
d^oi jg a &><Jo& araSj tWs^aadotis tfS„ds3a mdd, ajjadzo 
ftj; tff^OMd ^0^4 sfiofWoSad osac&rttfg Btfri^oia^ sjdQd 

SsSshb, Eldrf<k da-g, Ag^d wdjrftfg ejato s^Atpasjaoa^rtrti 
d^ssnd tetedes odowtdg ro!ca! 8 p^^aiig rid d <&&4 
ui>aa^Sood joodj^od vocs»SdeSrWjs ^rf daJBacJeCcd ^ tfdre 
o&Mrid nadroitf nafoS,* arartra tpaowH sapSrW HjSciinan ^ 
BEJjsrcMiiJjOjsod «Sos!d oaud «3ttf SccsaS^Kii&rt edSFmft 

fcjtdaodoaoi ia ^ed^ wsl daktfoJ da lred,?^*^^^^ dddoeSe 
tgodo e;tfd.raJ tfft^i&d 

e*S„dcfilaft a&dj-dd dc&wad osaaritf esfrfd doiatfalodo oaddi dti».cs < *ntfe ro^ 

(SOD5«aii rid ^ECFoiaortdFi erartad sgOcTOdtSoda Sida-fJdg 
sto&iJatotb ccto-dje rttsswoto S u 4 dtMiK os U B £) oSOnsjsd 
Sato SidJiSOcd ^OSoUFSaii ^d*>rid £B,dcddddrljB rfSos" 
s^ 5do354,oi,da -jjocbijda Sj^st*a(«to 

US d j3b!oS ( sodadaMDron d u Od t 5boi«rari iitfd oJofloa 
aafo atedasrid sre,dcddg dfisato sub*,, otSrt ^^j" 1 ^ sa -. a! 
ejipvia otpsS t 6jxb xnj£o3, t , vsa t iodjwf-d sMtfd,,^ date* 
«LctAi, Wd&f-fcddj !irJ d?^usrfcc! B=!>dC d lu'Joa'wi ad/ 
d*a*. defct a&s/j ifeeS3„s(£«tccfci 4*c*»sin^ a*a wt-d 
ESj-sitdik tf orr-oi3o fc sSj-dendaaj iroj 

do!o«Jcctodo sosiredo sorfjscfa ddrrW wSo^S 3a3, d Atitsart 
$,®eSnd fet^eodirn * datCji Sod; OaKtfarWrfa, B^esltJ'^rid 
fljjr^d^ s^on^dd^ 33=rU> tioisssdcdadi orfcid ratddcrt 

njocrasS waioS.dsia dtfaeS SafoiJatoOrt -actcfa 3(Jd djcdrf 
rtoet e ES5l toasacfci najJBWoS.cJ rfsto^ ada^rred boo oodd 
OSi OL *SdJ-KlrW<£ aSOnwSds osS rfS, asQd Barfo/Wcend d,edrt 
cSjaducSos" cfc djdcdd <fstif d^deadsSeb j3d~B-OeK! da&>. 
«3o3d B=cd g»U Bafa^d d fiJ oacd cSj^rad sjeoddouadcg 
liodeBtojJ issrlaSa* atocra=i *n:&>!S 6 a doi:V ^iaadort adBnari 
i* odd do Eidasaritf EooOd^ BaroaijCrfarto sJaSs, asscd-BBS" 
rtAeait.cns30ri«o Read bs^eSeS aca3oi> cc-ixf da 

a^nsoUfJ^io Eidj-dd sjajtfcddg E^rids: 7sski t a &disr» 
tf-djdnsn^q, EeQKraJ d SoJa SjSdii-Sdg cra,doV=n>d tfc t^arldi 
ra^ai, sSEMouaato efsassSdO da^od doda «3;t? adEran Onsri 
rtjsoaio <*dd£ dafe«oi.d aaewa *«3 sctetaafc sojsS Bv* 
aSOuGaJadd&r dg fcjtd^d da=a!f dr3 dodeJrW© d*,s»nc! 
tatfcSesSo oJasi «s» fid tied e"orW B„*rterkra ^ draia tt^cfia* K.VL OT« xretiS, dIFK 

tWtoVB 6 *BSddo djacirtjBoacaBjd ^d aSOoaJi wa&a^B,, Efciog 
ototfa jSjC^, ieSsrari ^d^ «jwSw1oM» aS,da 

tf-'id^ 33t)j=Srf ^-wis^d re,d;d s^Sj^jEfrtd d:rtoid 
gifl fciKTOsSd tie? oJa rte.rt©aJ9 Cwd^erotaBaJaF- drfa d daEjo£n«tf» 
wri afrt Eg^dtia daiF **Kia rtocsarl SjaouS^da ddf- 1 daetod 
atoad *y*3a OSriertc sJaotf oatroaJardo Bdortgrndda add 
kOo twS ddcd ^<? $»8rt saw 54»dti=J sfcvada c3jbc^ doosf 
dfi3 M d*5frtj»CSadd^ raaoQi^ dtJdo Jjsl^djaoQrt si^jsort 
OjjbcA 06a")oci rinoijjrri ElrfcJJ «5iJ,e tus& OS Breddsij^ i*«« 
cftto *8o*) urtrt ^oSsi "BJjii, wSerf tfqJrted, wdtJ ^djrttfg 
*ra ( oSd^jiJ vaoda BSjtBM^uoSjs wjjBd, 

daaccfc^d t3dri«ft, djwdrt KkCi atod ZBMia i^onorf a d^do, 
««ntJ roadwlV — "1* doooaadoi§ **^ ri rJ 3rWa SjfOSitofa 
aoaj droOjSoood E5SdwWtSt>„ dU^cbK 03^ ato^oudDa'a i*djaid 
«oo,dcdd ea_ci rfctax;*, 

dwcrfo^d 2B3do Ssow s^tsstidgdiEJ ifaae!!*? AeS t&Ot 

B^EdoSo B2«)d6 dS3Dil 4 t-KJ-O^SS Xlo^djEraaijid.^ SS-rapdE3S^ 

EBaa SSFro HiSOrf d aid rtodqiFOda Saddj ri^jdaaj cb 
da* t c$fl daaato, tuOJa^dod * asBdo dtSrfnafid daaod^d sraddg 
ift^Kb rtjj-'deiodo «d rf * sraarig tfe«a.R>^sa_,i? siaoddd 

d a fc rf ^^ ( w^rfjoJ e arUd rfWaii f^sL&rt oEascj ,*>*(rf sis d^jda 
Aarfssft ar'r&.ss/J **d« jSodsjirsSS^ dssdaacd sSer& 
sSrde» sejcooAj w\,aJoJj9«AA*j»oac33 Bi O 

Elntdrf Btdo Sods sscSort*to <sSjs odo jtJcd^rocdosSSi 
d.-Sc.piM.sJ d^d rfcii SdjGi.dS ttirtda rtoQS dagrl n>?drt 
atda id d rtodjOToa'olMJ * xf ddrdg * EBUdarWSa., marto 
aBjtj ")dj t«odo CeioJo taoctJaad ddrWa dedirWfi Si rfcsjj ■r^i zrie^Ji iJotiOS [( u 30it)d3 JlVC 

tScrtd sasb'tts d.rrf eft o Avisg awSjNdaad 4 U SP dasd 

d-iss rft33rt^ 3nd3iSi ( BS.sS.Jsft., iediSjjioi*> os=iifl,rajcdritfsiti l 
3j-dda bJ£>3_> wa^SsSSo BfcSo&kigtl) £>„} Sdafci wddr-jtofto., qJBfc 
doS oou.c& di B^-SoJjg sij&sxiQTiodcs e&jjO^ £&>_, 

rtortOcda ad^ wdsSsart *S*$^ Ejaji^wSgdjiq, *J"Ui «oo»3d 
r«od sS e orl ( aocJ CMj^dcnd EEardncod is o^Arttfsfc. ati* 
ere * jJta^Kd Sort tfdFOddjjJs stiea! ocwocjs^ i^ tf 4rW 

t[rertsJo fc 

rfwrWofc OEjjtJ abated tpartd»„si wrt n aft^f £>sjd/Wo 
rtj»*,*» oe*, daia, tpartd^_ — ^cid tjrt^ OEidrWfJo ?Jortj!ofcdad 
cro fJcJjsetta Ebb* (ricjarifd ddKoSjoi da ort^s > ws^S dag 
tra&rt djitrijs^d Ejsri tpsri3i b oauddeS'owod &;Q#<radtfo3 I art 
beJjKI odt^doS tparfsSafd SjAeajj^odEfiia., dea* djBtrid»stJ,vaeS 
•ioi 1 acu saAad^saSq, aefcWiMJ qrorfsb^ rijirtvg ^cijaocJc 
tw^ 4 cjsao5icSs 

d djB^drfrf 8(^j rfas^srttffJ^ Js«d jroBJdOaj&doa^ft Od&drf> 

AsqjF-oij-^rt ESjsdiJrfo tscocri g tsrfart EfLCj^rf Otitic fcS^tirfa 

iadadfjo irfrt EgereSM$o4,o*ifJ» s&^tMcda 6-ratOowi « refer 

ES^SjeaJsOod sgoeto s3c>3joS)f» £«ai osJid? "lOssfe sJ^rfEfc'to. 
VEri;d3 a dj rtcitSrScJj? SiiaSs EJ»a3rt> t ;t3^j!ireri3 J ow3da 
«tflo£> B3EJ 4 ood j^H^crartoEtdo 

eSocrori sra&Sjd ESotavstf u *osddg Jdjd»*cwfo nocdsS^. «* 5?^S, 8WoS<»rfo * dsrtait^J? HDoiisi^ Bcrad^da d3o 

rpdsdaod fJjifrf3i,d Q f3D need do fc fi jSjsAeSO tnaorf tsdortjs 

*aB 4 o8otto3ji! accd do 

«atd5^adcia ^*o^ om^SS^ 'to 1750 £>odo vuMofcoarS 
nOote& t SK iicn,.sBaSrftffj5 rt «& b «SS S £»atp>d£ c< tioeJ, 
B53JSjMB»sro ( 3 Ooj-«4Jocto aJtcijaoOa^tf «d deodele a«MM 
1723-50 ztodrnddg »D<?dtfocto BSttfusS cto 

dacao^wtod jbdsafcd^MSjiw doeJt&ij^Ort uocrart r\0 

ood f»oo&£±> t K>rte d^^iSj-dts AtijJr seacitJoda tasa^ori 

wocfc. rteofcd^&Tl Krae5rtj-eBra« orfjaSsfiia,, si-oc^cd do^ »tad 
do* I rt^sSrHft^dori *»w stooO^o&jg AOoiKtf^ «eiFrJrWs\ 

ftOoJici^art sJddj-^-g ^=^0^4, t^rttSoslrfrf^ ^i,tSoda 
tpaO»i a dart dSs H wo* dwO^doS ifJ, d ani«;> rftaj,cre_4 

&&z3i rf^anvad ijjajflj-ddcEi t;B6oz!d BB^rt vuot wdpi =:;>:& 
^B^ifj-dcictJ cJwo3cd 6ds! rcs^rWrfa tiocJj^ssi tioi daS^ 
A(bbbob 4 e9 cow Trorii t tf^arttfri© dtawro^iJ rtt3eoc£jiSjMJi 
doio^ fwawot! ^ ootjdj e.-a esiwfcdoSt 5StVjaa,a «dS ^dj 
«wd, K«s3 deSdiradsrWSo,, dta* Stif-SBSddg tXjo&t aitfdSo^ 
tfdod tjda »«d Mortaoi« 

ft6atosfo t «*) (edFarttf^o ;>Dd Soddrrttfg ^tcn^« 
*k «?;3F<SrW Je^eJcdtj; ustossw. tSno(Srt«3 Stf=S£«$ J < afc dert^aqSS wo^iS oaodO ta.OTiid drcd>EjEC0.3e>dj» nooJMS> fc 

^odo tig iSjb«053^oiSi eSc«&M/ic3 si,iJ«ojjd rid^S,^ csJ&rt 
dortrjadssi*, sn,©-*. fte«i)Kk^ KJiOafcfJ;^ sofcSjot^tfo* I * 
saia^a, WAcJ aeSr<5 wsntJ 

rid rf ^*^diJ meed cii eJjstri nrfa 

sS-S t3a£ ^^ pradort dytrWa waStf 
BSfccfo waoS»D u*,d Sdrt tjodj 

eSrtd;Srt tcract^ditJjiod^ aieoJo 
raojrfrt^o S^o^d tfonaa undid iS3j ^doij-djrnaiid 

"laiitd roadjfl^ iSri^tfjrf riOcrfjrf^ d d-ddijOJi t^anaip 

d«S wsto bJdb*«)j3 sJmobo osto H a»,tf ioocto tfd <;$, sJs^a^, 
dijaK «tibdo3 diacj^dj ESfrtow aJjatstfrf ^rfj-^odi 3(SrSoJ:g 

tSSsssadtS &s^ sstia ri^dc* dasrfcJ 

roda Sw^rfd ;tort« eiroa sJerarta 

«cJd«S3a SroGteJjagjtSo 

ftocdaoa„s aeirStid fl B *rt'«34 l <*<3 riojBj,i3an «dt>» 6* 

u5&do e^SjaddMSaJag et^J^Sa thratfaasa dttf tfoad Stf 

wrfalF- sfaand daS^ricria wt9 B da* t ^ aionoi sfe^ tooaApdart 

8jBdt3;Scdo oJjatUii 3S,tS ^oNo *^ *-rad£>aio d-rasfdO taoda iko ass rs&Sj hsfsi 

tttft S c&f- S03W033.S fjj^*jBCsioEJ Aim* tr^SjaddoeSaSsi^e 
aSjsEUoSjd ''ddg djdaeto rft^Fdg j&fcJi^d tfrisfoS a arid s 
rtrS^, ftfiis4>Je» U;a^de itoddossoii djsd do* tftf oSetfos wdjsa,a 
AiaJ3 odtoid aatfrt tuods bSjbjJ idaSd ttjJoJa&A^rtjBoad 
ij3Kjf»*& S.raddo«oi) dj-«rfdg) uodo ontSra e*£, utJcdwdirf 
fctSodastj, fletfaaa,* ftcSrt ^a^asjoc^d* totWosood toot .jad 
sj-j^ iSJvafj wd«J»3»,4 medc^a* dj»da s*Sa udda t^d 
daoti»Sa33/» art tt rf^. oas&WRll tfirfaJsiAiSrtiS^cS **d&od 

g* tMjd tfe^S sSjbSSo «wdo3 *?do raSdd dafixud ft? 

odcjxi erffJ ifd d»*tod d rit&., op sSert SdJSoS^clQtJada^ won& 
a&lf<oJ»rid ^iddg 447 3SH # ri«*J mdd ft£3 tl«J SjsSS soaris ooM oad^nrf^ txJzsti^a* o*«3S Si BSU^dgJ S4 ids! 
Soft sorioiiri^ 3jstde» uod asss^. das^d was, EJaBcSa»a„3 
&d od3 riCr^art cMsraaijiiif Si n^ 4 d si^asS drta, 

Edoa>EBa>£d ftfl rf> 350 dd t rWo sraua^ *JoQjWig dajaft 
woOSoes sraoris, <f a u&^&S d^d s$ * B 4o3sg w^g B3K»a,d 
^ it^ioJ-g jj,e jdaSssEjaeS (jSmJosS o'doraots=J8'D3do£oS 
S» rftsritfg «v*j wH B dock nadjJD^cSoKio, stesot! Sodaacos 
rWda StJdo&raod wjDig tdodjZWKlricfci,, AjssQ ossiKb, ssSoi,^ 
era* afetfasi ^ atfnS disSsrttfda, tocreddfJatert Sja-dwa&da 
djoB^daoi. rf^fO wrfj RrilVri 
<5SKi a dr^rtfu 

tJe;3i&, «K l tt»d»>jBdi fc 
necdsd^fJ SOda, * » d^ciac^dj^ d^nand At3Stfm> 4 co 
8 7 cidjfW Jjorijee nsJ 4 tsttfotsato oou jfljagsod dM03.oJi 
HDrW soorti risad djsad Aeaaaida tfoa rad EcsFfioJie guSoctododa a«KJ»3,d a^cSflSEasa sJMFiirlVs aaowodritfo 
ss-^d d aeois riadj^jjtg toflcS ** saciirasl 6 t3fion3fioSit » a du*. 
eJoiBjsJtfj drfido- tf *rttfg ^J4,oto »«S,3c3 f Efitsa n cto ud»3> 
cJoJm EgjadSo £>d^_,« tfdiiniiOeS xjdjswcj ewad D-asel 3oS>4 
«ia Arttfs o ss ( d^ jtfod^jsretMsrn 3t3js;i'c3iljDoa:J SifloJs 
o»ES ( rtt?g 3sd stfj»nJrf jj^tf^rfdEKid Wo^aaMrt-PiJ B= aab 
Ja4tS sfojSa, ssdjislg eijS^cfi dad gift ^u^, 51 ^*4,sSo«|tei tf d *sad 

U8,, dcda*t,rfrf,i; tp sSadj oSetf stBJadHdci^ rtadcWocb at (feaaji' 

sSi acSs3t,!J cfwadSoJo EeodSaijan ansiSiweWo ^sroa^stoid 
B u scfl uu^aoiJitftfa rtaas fusaad oatxfocfcrfr 3;ojsiS fedfassv* 
na>:3jaod dortrt ^iJJiJtiJ^ nscdrfd aasupaiOiajaS StSS^Eo*^ 
eSjs ddj «=^ 3S-!k!j doi^rfO tp ^•i O^jEireiji-ii^a ajioid 

atijsFts sSij, woria^e tjodo cJaatS I tDB»OdjB iodc3MJ dods 

SJjtdrfafjacrafl nd£JJ33 t Si £«ids &o*s o tfqjofo djwtfdg oarfJa 

tfjsi^S.d^stoi I t»*S» fc ztbtici o rtWido i^^Srfi, ddd isvxis 
uacisSo^ I ^dCcJctfij sp iSisfj i!«asri J>ii ( ii3arfa Srfrt i^a^Eisfc^ 
cresirfmaiitfodj aSeCdrfa! I ^d? jS,ijw1 d t> <^ J eiW5'sljS d<g adja 
fciEiDridacadoS 1 (SsS/1 saddle SfJfc^O uada ifl jSawl^oJ, ooti 
«o« *jBt5 u cioS 1 tJdd "?sSritf£ rijfij, Ji3a t o:i<2d o djo wdsto^ k3 

S u ai rl ri'Jddji) rttO sp j&t^id, MCCoSoda aSc^a33,d asraafJiJiH^j TOdi sidwid d5Sf 4 o:i djsaOB&iS ssaeii d»<Jaa ( ca 
jttojoBj *33 e ca daooaad tirttS, asadaritffJja,, dHha^S (sSdifcl 

*(ccJa SjArttfg dqJ3Dsrf,rWe aM^ ^SjtWrt oadJaaJaea 

d>« jta^Adseidraas tftSjoact ^aciadd ssadirttfa K»ft«3 tfii^ES 
arac&KMo Bgafa^dj *;>S*J3i»a». asads sftaossdjss "isKf ssadi 
ritfgd 

ddw-trotoart w l) tScfS a Sow s3x*isaectd K»rftfi^ tp efcd 
husJ oto jfcstf iSdraifzfcoS rfi»*i rfs^ad <3a-ft aidrfra dduxb 
dd rajJ rfdocaOodiD Stf S ddiritfSj aotJs * i^SedaSq, wdo^o^u 

ifodoi) cfarfrt itb&jitJs*od3*jBocto oa*, naftrfg azs*!^ a^ 
s^on-d rftinca i^a, iwddrtrW ti£,sa d siraeaidaan tfqtoii 

WUd^tfjB^ WoOrf JJOEjE^rSJaJjadOTfl «t>OBsd Utidda taritSMSi 

dd^ totf* Ssow ddoaajdood md, SfJaoj t? 

daaada t d asada d * k ri ;Usi 4 tpaEJoo£>da tfwacefc Aia^oS ort 
d. oS3 ( SJitiSj todadjrts ^do ajCjaSdsto, (^sd^Ki aortEJoS d dears 
rttfa EH$usi->n efcuoawoDd * osaaafi d tjl t daqSj ^je^dsJ 
wcsaantf rfre-;j aasMrtt dwrfrtifc ^d «t sBaost SjwSck»£ 
daadaadd dc-rS <^d 

dicnwWjaMyffiacjla tooda *botid (to^S ^«< ft SECT'S 
d_>S aoejja aSSda aidde Sjat5«Jdc3 ^s^dejs 3S h eJaabS^ □ad djid cs.dc ^dtJ vi^£> f Hqs eSrfa, tft£;tf> BBjdo^cJg rirecia 
ofaKla aa^iFfcd »5««3 d* <dA i-grfnaKKJ tljat^ ScjJrlvSo w* 

Kjadcas JSoti. tpadaed rtdr d * fc rJsJs ^otJs So**io&> 

OECnsJKd MipisBsi s-tf;oiu--3 S^Jai;^ra djB,-t3<j *S,tJ( trd OfJ» 
Se^,* sSjsS Of*o3 § MtJoosO iSari cSwJ ft iSJirt itocS d sJnefcu 

«t*cj zsacfo/W rfipaoiOcbES =ii*i ^ycJ ^ewj EBadarW;ijB H 
uS^dtj*^ slci^S,, da8 t rf SeC 

eKdjMfe i$3* d rfecirf sfoWj i^nrfsSjTlfd JJOtJi d»S^rf 

srj3,d Rtt&sa/f I ^cJ* O * !5Bci) dwsrfj^Dcd ;S,d 

jptvisiSjKi uoidcriB iSyS^aciiaoatliB Stfft^ jeaasg ti qf)d ipaji 

Si0 3=0 5o0 £>rS CJ t$! 5JSOTI 
23 g^z to^/t dortro* a&=frsSd3 
j$Wt OcOmcJ jtosSjbsJ,, esSdf*JB «S&-« a*,s! *V&dg «id^ocJa 

ttocd tpeshs^ tf*yMecd «r«» * 1322 ood 1902da<5rt 

rased * efosj. «i,cfcJ wrfii.9*! tfBfcflaAjOJ dg m^,* 

tiitS tf sioSa SjoSida 

*»d sidrt/j sSeed i±>fow» tf 4H3ddSs, t»4/J artesian tod 

18S0 Cod SiUS csJCig (asSda ^ J 5fi„=' EdotfdS » u *dsa3 sSjbO 
t»d emu sdjseisa sfaiairtdaiKia woqJcJd urt n oadrwsb tf-rati, 
a^d (KfrafUrid (J3dMa>oJsdi) 

tS o» ($8^(1850) *»**«:=) ^.arttfsS^ da*e» e * 
6 as iwJdgdrf tidrf aJ,} ooU rrojEfcdg EjBsSxtfjsd, &>6« 
£W3»dGi aeSnaaSiaon i<3BF"W<f»o&3d34de» "ri 5 *^ 3o*%/*to 

tJ^a^ dtiAdasi ttoft t ri( sJoraoto sS^fcc^ tf^erfB eSJia.sJ;*!, 

du*3a ^ ^ddg Sjttf^rf Ot »a aqJjaSo&H^ SdjBiWja^iJ 

□bmbvsr© i& Syfid^g a&s^HBdoijJdo f\j!oE4tqiJ3sF wS t 
roeWtcto o«sa a ori osSjsS^ otfr ca« ri*FcJ 4 sjooosacs 1 6 

B3iOtaB3ssjiEdre 3nSo3;od rfii^raBd i*otfc OBrfjfwWtJ <^d 
dfi radj «oif!9iJ Sy^Ss ^adarro-n ^atajji EJiiOwJ STOOWBSdfJ^ 
tsd^sjud K:fc&>t Tdd StpsiijJjj rio^* aaaiiW aJdcsSdoi f^e csart ^aMSwJjfJj woddj ^i tJ daiJotnwd res^d* ddddj tJottO 
den ris^rWod %jeo doiS Actios ooBrai O tS^d^, 

dodo t,ctes,i* 

rttetf^ <1870) 

iftfd SSdjssid S^d dorprf rrdKo* J 3i.'=d ^3 ve^d Ss^d 
eie£,o33 rtjaerfrarddtfa *$ US,j stofoJ^KiadJe BN3 £ dWfJofrg 
MS*. &i«M>».d a '<fa3 £i* ogdtfto OBdidS^asd rirsdds^cb 
3iS«to JtotJ 55C0S crerff * -^eW d fiaioA oiJ*5»ri«j» dssci 

dtfotois ass ddScda eSoJ rf Sg n rtd, sSes, da* oow ddrf 
tJjsi **o3s OnBaaiTOOSiij wdSiid SoBBdat^djj £ii K>d 4 dti 
Jto^ddo «^> 4 jJ d$s©ijsodi& rtjs titer diaraS^ b^e^S aSou^, 
tfjS^Ofd ri^Sd O^ ato^ns^J »do*3 tfd £ WAe jjmkS^ wdi 
ddritf docfodccto sado d ocsad tf u ari«sia, dtifcicre^tf rfraeJd^ 

waOrf djsddgdid tf^ cbi^rf idOwaJo d ifqSKfifijs^ »&d ut) 

Stfato !» rtd BKdwWa fiKSjstd d,~'ortrt«> d S> rfdS saOcdwd dd 
ri«3 ifedd &cawto,*c3i dro-drttfja Si araasigcfo^d *,>*$,<* 

a^d osdafodSa., Ssoddnan afe<AidoS« tf u & •sdS^e dS^dn^n 
d/^ uocto vS ^fiaSdrfjB^ ^t£ dtiac^tj 

rfaodaEisreoM (IS75) 

o^dB&a saj^rft^ sSt^e^cdo &,tdso^ tiatA da dd diSSS 

dd^i *SiS t3D^aq!3!cti3S^! ^icdcstasoSi daiEioQDa^ fcj? rij! ( 

dDBrijda jjs^awWod ddsroBaJoFritf d^ddi/rts dj«df* dddtfa 

nsSd dd rfaoJa4,cdjds ;rod»sj ( Dsn j^ctfOhd d^^^^t 

^»*oJjjs nBd i dj9da a l S)DOD a tf &,( rtorfrfoK du^d-odola 6j( t&fcto ttoos,ort« W&i, *S.qj£3S J dwai:> 1 d * t e4 smo3; 4 d^eie 
eJOracfo jiMjfesa/tojW ei=tf^3ad-e!f»EK>d rfscoto sKirt-rtsfa 
sSjwB-dtESrfj, ^* d&i*aa H tf d tjit ^jEbosJO tag Basest 
auSe rftp^BacoaioS od (pa»*i<jaoE& * A dia*idoi Sjb d 3*,d 
d o» b ortcS ti03 tA^ qraricSri liO^, CBatSSOfa ESjSdS , 

8 £» 3;d Rdjoajf* sjOKi mpssWa, s^dasSaqtod SeS D« 4 fWo 
**oS> TOE5 6 riararWo 

xJ?^ oa i ,e'" <aj (1880) 

tfos,d tfrf^d tsd„Kb rt-raetfcwci TOd ^Ji^dow si^Otfd i&nwd 
*( rfeOdiTO!ioritfi& diSi.o^'? *8rt sj, *,», Jjcro^tjra^dja 

wSitetot^jrt tsefcEtos*) e **„ ®3dwl<?g wM*d c! ^itfcda S o S oto 

B^oSw^oSa (1880) 

S-sajw^cSa ;rortd« tfjo*^ aMfdedoda t iffiJd storWa «tfl a;sfei 
ag aStS ojpsaiTWrt A*«d B5>o9a»ccort JSfejjfflfa^tSow uroqJ ri*> do 
tddaOeei sddiicadr tJoaJjSolag darf*^ SjsdriXo 'WeSjserfcI 5J0 
SoSae <^S(CJ agtfi&o,, siodAi rioarti^d q^si JS=rfdg <ij»dai,d = tfo 
&& Krf # cfcpdaonSdrtdgj!. aJdrWsJa,, dtaiwja^ aao*BraCai 
rl Oa Coll t-oiSdad s=io;3 SfSF^rttfSD^ d!ifci33 H * <5zjrttfg 
uaScaa-jj (^sJdErad sSj»art 4 **irrirt«3 (ovByOong EsafcoKs^CKi dt=ra«oSoi*i^ tfu^* *<^ &axs St^tf 
Htfpf^, »««,, «&rfc ta<goS e SsjJdxatf^oac^tfo 

gift sisoB^oat cS cra^fileocJjOitirttfsi^ tJ o*> wJeS gratia 

cratsd dei dowse) sJ^jSjoOsJ on^dca^ds^ tZzi&Jn><xn (Sort 

cjofcflJSOES) tooacro^a todoSjU^d 

ridojiA/rf d Elite) rtjtjsiJa otfdj* wsdda ^irWdj, ds3*S£» 

ida^, SjAduiKlrt JjjadftcJdj easJOrt j^ajts^sSiSs djsdeoo*. 'scia 
Sdrt stjaeoa tfsjawajaiidydJB BesJd jrosJarttftSa,, sarfJB ed^K 
Soal^otfajg iJ^M iWrttffJ;^ du&cra d ^cicf arac&rttk tefjs cSjwJ t d 

tjajfl 3ed Rd.^iHrf rf-ra^a t-uarfjrteocS iJyijqS^oJj EJrerSrWocl « e! dioKOt^qis*' 

edag fKOjSoJ-iSjari ucd ti^ro^rdrd frs^rfa dad^ eJdoafi)c& 
Soa^JWltfg BaJaS drd adoid woci B^M^w^Eonifa d d d da 
akSEjaafcd jJ^dddar <*«ori tf ^asrecaa rfa*>, HsJrtJUoQrltfg 
o tjajoJadrfa aSjBoat^*3 «<So<d OKttfaiSrid »a;33a,&j ( dg 
o^cracd da iisq^dans^ t*dn«*js*3j s^si BOjatoJoEracSocJft 

sad rtjsesiwrorf isis d -a^r taajjtf raifi sja^aJjstft rfOSdda^ 
sjdOna H rJ crojjSaaftf tacdamd parous? EjJrH a m^xJOesaio 
dSa dtifccra^fJ igcfoEiCn xJda Sda^. &>cda SfSFrSalag) n^sScraoJad 
jJdart,a<3E} tiogjoisfa ad/awa^d "ttS3,e «cfo* aaois 
aaUda t-od» itSfSciMsti, dUfcts^d «!Sa 4 3(»K!j?sSa ( ticJo 
ff^aaedjii^ jdcdarttfg EK> ( iiooQJad?Si < daO* ©watiitoo sasjSoM 
o»r\ t,oe>ri 5» ( SoaoS56rt *jm^, dA,rWa st-SSrHfc odd «tO» 
dj-irfja i&S.a,oda d»j£> ( ortJ 'wSrttftiq, eidofcri sjB.rfoaoa'ad rtcSaajf^d rtaU^S d«o tJjjdSSjs atf 

xra«J SaeaiLstu snadrfdacOaate 

cods sSdoddcaaxlda sja^xtoaoa' flrfa H JtojiAo^d 

"djdodd OdoSs dd aSa d cbaradaca^nsj^ ^rfo^cdodi 
ajdoddort eroEtdtaAca^d [iBa,oaSd3a„ da-acro^d ^dodd 
roSOrt ^doddadw aSa d wossas^ Sjai^ddji tro rtcaoiad 
edda Ero,ata>da ^ itfrcreodd rfoo^riVsfa,, deM, dmofrsaaQ o&cdada naTtojwto n»o&S3odE}jjdda Seared i ^ca^drfsJasd 
ita*,dd:) dtfflsQrifirt wcci ti EQjsoJjjfriiia^ elatiox, fcoanrfsi 
cJSi ©adds OT^-DtyflOcfcSj toOfcdtb ireSKckScSjiflf) ipajtSod 

srafanaaidii^d £ai s dj i&dfcGfjda cjod= ^-"occdatfg araKu otf, 
drfs^ 5i^_,y3 !i(Qddj ESB e rfOKrfads OWMatod^drfi, Sj-Ua^ dad 

dfSo^ trod o O*dda Sod^d S wsrtddg djiwriJocyRoi wvactowi 
i3B a MDSo3ij3o w^re ( d tfodddodRMSdo 

sro 4 ^c©cdotto oaactto rtro>5JdiXS^iida ~j-*&fi osMSs^n 
efa-»8.»cdda dj£-dd, csstaB^csto ETdaooS *«(«>,©«£> 

ilrdoad rijidoiii dicooi rfa., rtd^ ddd awoJa dsS^dsSa^ srojki 
dfd ttaesrauri^riri j^jatfrsdFJ;^ dr-Q roaafedda 

•^s&jj djdodd *(*rScdo^ sja^oaoSad tw^ d-rdoiaad eoS 
rlifo Bwoi bb^Oo *t au 0K0J rWria SIt*;aa,d sad eJjsSfl 
uS.-^dj ira,S,da 6jb>j tfjD^SraiLJtJ t^sB^rajitqJrd Od t SdrMod 

acdo t_dos,d oadirwaa) Fd wdsaS rfcii^g flco&rag *SS aSoda eS^da^ 
^dort tooda sic8^ adda rtodo tia<,«a "iddg iocdadSs aa^jj 
■Sfdr dcda &-,o»d osaioaw erfaaoasiiS ea^esd!*!, rfaeio* 

tnjjTMaoJ f" ^;5(ii.fi;dral;SoAran^f-«5f S« iy EtoSjse 
Mj^Ea,^, afaats^ot Sdarecd-ra skd^doa^Qdae 

E_,EEa_dj-(ri33 d i£js£;>di>o3if he n:Q3:B33 6 0*^,3* I! 
h» - »» Sr^ irf^atoSS aJouBrid tHjr-ii * Seo 6, S 1447 3c tifWdSa «qJO* to as* S Sd Fda *) 1400 dg na^cscd d 
t«JEJ;y<»Kieda «tpEtaj«! dd =5,(5 

e» i-StrooiaOrt oddiSafa darrdg ia$o saditoja cSsif-dg 
wgcjatps ( jS xrt&xia dwdg eroK)-Sc<Sa-irf<rodadj wfe» n Sa S^ 

icdrdg ira jgt»cdaort Ere ( cd-i5?£3Bc3 b^ <o,dEdKrtio;3 d) 
edjd dd rrttf troddtsSoticoa*! «a fc sa.o^Qtfd F-rWda dr&*> 
Ck^jbuo^ 5»,S* qJrdoda -sadatWcs dnOddo 1473 dg 
sa^atdrtia sdw^sltodds «S°^d tfotsrt sjjo^re droocda 
Wg squads BriFrttf trou rftDBo^d nid H iFfJaida H est^fcJWSda 
B».edmcia J* ara^cd f tdeO^tf da^a, iriraTioGidrl^S^ dttadda t 
dotto&sod J°oBGar«~od as^atdFda daatf tsoftCK! i^BradrooJ Sg 
15 dSFrWoao csij^ortEftSa ^»idd» ana i i;» 1 fld tsSoSd sjojaod 
tr«Jdg n od Sort £;^,^ cs^obo. da eijB(fioo c ri egoJa (jtdo 
an atddg ctodftcj ttdoddg d 4 t rf Sai ( tj3d<f» sJdat^Had dera& 
rtjBfara-S^-S d^S-iSa ""C£*i di O[^d-io„ gH^cfl <x3 ssa^rfc 
a^rfowd da d ri*,ddoda sij.St.soxd -aoortjs «i orij« SjafTis) 
rfsdd wpssirfcod djMSi£K>rfc>A,d 

SBtod rfdAoESSo siodyiOafog wvad ^ddrn'g Mgrt cra a S 
rooJ da uodtto eda,* sSj/odKis d\/*d oaert StQcJris *«g 
dtsj da ddrrttf B3«j n» 4 STOaf od^da d®»,;5jf03ad<Sa. t «Sf 
Oecd Frf »Ddo cdarSS^ cfo QAi d rfdOfc SjstSAd wnrt 5» 8 s 
oscdvdMo^ roV a dd^oassto rfSdiAdSo <sg ae crao*rtjBea into 
dOrrWa SdoSa^c^dj •^oSs&d* rtDddrd<3 rtorttSS a^taosa 
dartsJaoi^ iirrt/Mjirttf jaotfcidrfa du-odda *MJe sioddFdg 
ad sSacto Sje&BMfci djMsaoscdor <^dOrt «tp*iSo I486 ood 
1498 d ddrt 12 asfriW n»e> ^dda e dedd j#k3 rfdAdansfi 
HJcdjcreaa* rieetfries! *«3( iraudg e» ( Sdb«J do djra » ds 
dg djt»«dSo B * u 8.jotfo % ,a_,d j da « Jdoddrog *das3a<da£ BfttSrt 
tosBjOt) d d^aJ Kfci, dtt-d A^e^do 

ssa t fiaaoS (to nWad ao^oofef d oSjrW Wisro^Sd dardrl 
1493 dj[ otsffiaEJrtiM^ uoda rteJfcdda OsMdaSridd tJjafl dp* oarf ^cid tvvJrieJiiirfo,, ricjcrfi 5,d Q rfo ^ s^rf cro^ixr abort 

oucrijort (jBasrtcdAftSjaljj d^oOort icorija Sj««3 sro^Mo cdo 
ESvCtdga 

rodsd Sd^S »tS°Sd uocJ GsdSdfcwSEto sra.ScroJ dsS^ 
ri^dacjodtf tci&iu afcsaJssJfldcJ osr-So idjAOidS ci.d rfajjsrtrf 
£jct!odjE sSorirftfo, Siitijd atKjOS troja1 t rs»cd tA.tdd;Safij 

crerefiOrt wsJjCeOTksJoijfca Awcksroips si,esd Sj aaytfg ssyt 
oacrf da stomas aftfrsBoSid Bssc_, sBjOij-iJ^aii^rfo diajjddi 
**cft ArarsSwraqfiSa djadaii tfjiSs acid tf -Srt* sfc&cv&obioEf 
ssB t 3ioao3 da sTOjOdjsii^S tdoE^oa efcsfo, &iF33od;3rt&& dW* 

darf ma^oa d 

^E^cJfcitroJ^ia 1509 do fcoaraarfrfton sJ«d sn^io^Fd 
»eeJS(3 sa^B eSmAoq cix*^ sss scocaeaSrt BQitiawodDa 
oat Bio 6 soBca dtJ^, (JocJSo * »oc3df sSKio^ tfsoato rtj^sfcOTuS 

to<rt I&V;>3B,i3 — 

o±jjct>!jf u dassi ( 33 Bdsid.rB(!a;:3MSjaSjs criJiQi; 
aJjadaj^e qSStfcEtde ft rarif*? Otaswcaj, 03jbsjCJ 8 S 

pt!) 1500 d s6js»,n3«3« EJD^jJcnioj da iseaasjdci ^ cra^Sood 
t^oliafc i3se=! idAidJ i^k^u i>aaj aSjacrtisi rTdmSsb, iritJoa^cb 
1511 dg SoUoto tiddoiBSKirt ^bjSj, sesosg wart ero^uiSi},, 
sa«u iZUCmSz DDti 4 (d ^se,ot3B*,,o ijfft O n»,sS aji^ d^-dossceJ 
cSA, cidraa^da ascdcJ;) odeMaa^ea atnae-eCea iViMdaJo cSsctf 
"dad 1513 d Bariaaej atBMJoirfj i^jbo cdssi^ di.oiantat^ 
me^fsarf wddg ri danto oa^oaa&ort row (jP> ^ ^ jy, 
489 1889) *>3},i3 s»ad ^a^de dosed Sa rio^Sckg t-od wad^d £aroaiS.raoda otfj^ 

Odo «dd<g «3» ricrecdadiSa fcorfa — 

tros^aao eJosJo D*jJ ( dad^d dd *,eS3B e rf4e^jsr< daa&> 
EJodJBFetje«!i( ( clours sB^aa^adas abeAcKwraOBafj* 
«,wa j3,^> 8c?5 aStJfi dsadiei aad-ya adsa^ipss 
fid o Sfifoda rtdrd & f BjCMs das^o daatss t*S,EiB3» n 

OfSo d rit«?S <^d *«dCod tf ^,rf dosed ;&> n^^oawfadsio i<^ 

dtfdari dadoda J^ftfCfccS^da »H3Erai1aS,d 

deortccJ acj^sfosd ijocJj Od^S d^oactlasia n^sUedrdgrt 
rtjodsjrodsto^ to da ipaOJWJSa «cs> fortes djs« jenes a 
wcSj O ^rfen3oid;ia djinsOuSad dj-^tf Era 4 *ie»oiat5gJrf eda 
OsfcSf-mn uoOQ o *a « dwaotf sHjUtreoSaO/l nacWj eraro^ 
djsdaQ So o oJorf ^33 da^a, d s j£iSzz3Z3ici wrtrwi nKaJiSrtdd 
ioQ4 » dr-"EJBf\ eroouafid^ Efej^ioi Sa, *«& dra»eiSo cr^tj 
TOcttoda * ^acefs-ia, »cto3jm»»A ^Qoa»- fuoadan^dda S^ded 
croo&ifJ ri^did ^dOod rts^S rfjs dasroqS tfo A ^,*oi EWdSa^ 
sifOg add Ocro^oiitf A rt^ddj OESDjdd daro>*3aSj££jeida 
atdJSFafcn^d 

flj 8 1520 tifl creafos^.rcda sreert igjatrtad daasj, if i4 

tf^dpdaiojjFJ ad«^ HB_>ag tfaakcijaert ajEjEi_,£rao3:Sc 
*4tia djadriji Jredm^Sja^ Sedijg Sjs;i».3a «SoddFd$ na 4 S 
oaoiada ^s^dedoscdari ?Jw3cd iJ, »o^da 8-1—1521 * 4 ^JO 
aJjwrtod orf,da Sou djd 4 waoMJ 30 doda U^a^dtdoBaforfs db 4 7J 
racdaort jgSo SBitejMjSsb, qrodedadda fcoeBertsjd daeeJ tfja&A 
d-JD djaKSraoJiattiadoi edOeei wSei ratriri-Jo siiidid; a 
tfcddrdiJa tfaOia -cro^oss tfdeto 

^ra^w.o ^rfdd-oi g,ad u at tf^tpsJOcTOKto tji 

s^ois b» 4 S rtda.dj;jadatfd nacra^dao S iwi tll 3 di i eod^ocJ ns,^*f9irCt) tro^JJcraerf rodCb tfosbDjjscri t$c$ »<&>Sd 
d sS dedosoiiart n» s 3tosaJK)3 prodro^ca.!^ Jwraa-'sJsSSj*,, 
Suood-TWdds ^30 foes Esan m^oass 3 dcSffl Xtfjc rzrF"33n 
tfjooOrt TO^owWa Jwdsssto ^oortja cxhAjc^S 

*j S 1523 dg na t JSo afoOrt ti,(e^E" 4 A(q(r4d cSA,03(H>ft 
Otp>)*) Ad dScria Rs ( So3^id £ ddgdsa 1524 SB^Stio* 

sig nra,qiFrt dB-arfadrii^ *Jj»tS;iJ:iS,d 1 526 tig rffc^ajioei Offo H 3 
nSjdadKb EiSjjJasoisds cSA^oJjtn ddds etS« i 'aa ( *i3iS»eSj tntta 
^SfMfaoSdj- , ESx>atSd3 

djB^dtiioBoisSa 1527 dg atsSFOinijrt ^otn faootf rl 3 
Eitfrt oeoia osrf cscriari sasa^firi BtWiQd^ a *J=Jaaiod;J n» ( JJ 
DMii da tisj/gaoddg {StfAt^Ss tf s^dedoasiJ sis &,oaasft uod 

^d__ JK^fJdKts ttO^adKfa (ScStig— 

garfeftvfda Scire* SiSFnBpezf ^nijri; 

RdaSowsd Usa.oi:. a«.Sdssrt.fflF l <dd«(>;Je 
3;OTo±> KtJdeaaais &#3so3d deer's 
daws aJdaaftp^Ej eJaijSijj^o ciJiSro&e 
d-tp^wawtoF *&35«£jsftd jjjjsarorasooji ^;&4c 

w& t 3i.SsdFo3 ftsooa/rfa Cic^ciciCjtrfSfodiSj 

(ȣSJjb^ 85 day roSSJ) 

•Mi^d Se^tfcOid^ no^jJascSacf tfsfcrf, ia^,« ^cSdg t! -■ad 0333 a, g) 
ddjAfdfd toe ajajijaj^cjs Ori cjajrscJj^d djAsfl dna 
Ej*s3d ( oi 732 Erojwdsdd djisfB aJS dasQd;c& t^ccto se^^d 
Wort* «h rtodUraKfa., toDSa ecjBjCls^dda — stirs Sasjs^a Esrfsia dipt.* SQcazo ricsos^cdoS igaa&r&c II 

i3a 4 «oooJ ds*, riOdOAasfr t-tda^SosodsrS acSci «>wd£ oodd 
1532 dfi SciSafa ©doss^es dew ocdjcig n^sacdFcfe o3j-*rt 
B<3d fsrttosSStfc,, lijiAi Adds 

8-3-1539 a 4 rfoEreooirad Otfow Sod^,d nauo^a tjsd tf 
wias $>r zissrddbda sro^Jtio c&tfo BdScwddoda sSdoddcroxdo 
**Sas3,a o tfcddF-d<& «;oso^ ire^craoJ de feert SeSts^e — 

•guided dcr-dji S u *,t$ fcO tf^iS, llstfil 

wSrtj-odoJ J) tuods d^O ^KfS^diKl TSdt^crcadsidfJ wdd. sra^Sledrda isto^, tSdr*^Swd s^a^Ood arfjs 3*srod 
ijctooca dj ^aAta^oScfeJ^ «sooat?-eted£> vofAddo ^kSjs 
d^3 «Joq,flo ttoSi, Stfraroodd eSa,** Xw^W iJuae-tf tjdj 
rtjatfj 4,0^ d-d^ftn^oSSsfci, opened da di^ddoda adjCrio 
af fcooo d; u tf tasnon k.oE>d Q Btfc^dJ^Sj aisaja troa^d ^aa^ci 

edgddioisjc iosiie^ osjb Ktofsf n^SeK ii 
ocdj wd^OAd asfi s-ods na s3>n o^s eSrtico tS Cose 
EjtiJjs*i» doss* aoc& diijtotfiadjj sSd^aotoHda BSgScrecd di&j, 

ctsodsFiildd wdrtdo jadrdawrSteEi^rivariya Era^Dicdad 
rf^ssd oadeo s3^od# j(jwS uriadt^Ss^ Ka 4 ?jo~oi>da «d^,S 
BBcf rTtfdood ESd^S-raod da "ids, t-oda RdiFiS Ad died ;g iiSart dj-tji.1^ dprfafc) edBasSdrf^ Ut^ojaodo Ero^jdDawS di 

ffisrt dradOg !3B ( SoaoJ da si sj^ddaid ««3o3 FDBddjj ad 
tftSj, aljEJOffo tJ a e«i"0 5 4 odd uaoan iUtfrS^ SoMa tfja_,es, 
ijpoOcto tftajW3D B (3 tMJSdt^jS fljadsrtcWad baOofl fljBMd 
a^rto o3kJ ctodd£ds a ^ogmIjs d EEB&doaijcdxds og tfnan 
^)!drtjstfj A,d -vud mtidg CK3i> ( dr» t d s2t,aozit>ja i>tj e) 
iJjsoOrt oasSjCi d^daaftd^ odAEraft doSa, DdJaraajOTssd^dj 

Se»to*> »dd bbo3 Fg(%> posers' OkS^ deoaoSddaario it 
£i addD ^fijrt^g »dda Sgad A d »djsf5*n3cJ da cWrd 

jfd^ ri di i,;s)ido zad di-doo±>0 S3_ddg tii K ri odd ic^nd 
rWifo caponed da ddwrfdi Sda^ ii^oad zbdztid s&fc, ifrfo" 

riVO s*cdo cre^ifj-udj jjdjitidg =5,3^ ddard djt^c&sS^ 

aa^oaoJsd sJ,tpaiJ bS«o& eJ» u *v-os§ «uS,d tfaartMci 

airlat-atiS &3tSri»tt dwc^tissatf duo»ad s^id:4rt4g OAd 
iilstfwaa&ti Boedo\n>fra ioti dowssddrtog; sa^oao&d bii^O 
as d wsSjt wjjd Monatfd t * ] *** afoipeoJsd tp'S J sJoip'dd*e«3 
ns^rtoaoJid dj^ffld dJ»d a dj U^^slgtjitofcd u,ocSi ri;cdj saij) 
□B^tcdjArqir doala, ssa^SidFd eSjjsuS uod djv^dj aoda 
tjKO=j,3a,d Ei^^d a!fa^d33 if otf) wdd ita tfEarsSflTrfa 
na,tfaaofcd dijudi B^SrWri^ ^J, *>°&^ fiada riinas^S 

* a^ dOfctuSolood os^zJoacdoda I ($ fled: SidssiSdJ) 
uu^_,d sbsS^, d£« ipedido d^d ddard tijjrod vxdircSQ 
djEsasj* d^afcaneto^do «*d> todoS.3 eaa mb,^ aera jJSj 3) EJoUOtddj ioscfiSr^ri ^ eS-3s $>& t 4) z&tXrtcsrlVa 
fc^Sooio estot^dds 5) S3, aEtfiEfcijJS^EJds 6) j^djsEl 
£>.we£ctf£ESt ssxjS, 7) »d f«dsO tp^alw Ej^rt «-$a 
8) b^jS^ «Sm3»pJ «rfdsrt*> ssqW d^SJsrarttfj 9) bjnaSOaSxi 
Brtsis sSrij ded,3t> * og woSrttUi Soqj^asaJ rd spaaed 

sro^OBoStdo fcjfra dosafedg K» 4 J ori ctoadiitia A SS^ 
fW BtjSiOBClcSnBft «d<£i Jfa^idg 9 tf 4rWsto., dtSAoa^d Ere,!**, 

oiirl^cd^ rt_j)iid. said FJ.^aJj-dijS 3S - 3tod;3 sSoaio, iScQjBsrltfj 
WE3cJ Owfl} iSjdJWO rijOdirftfo *djtf u irl^g ^Jsc!.w;i?. a (drf* 

djqJiSa Ha f( wstoid odd i^ E3>*raBdaa rtjoqirtvadl Hods 
*_fi&>{\ slnotoa-ad tOotSsi »$orad d»«a 2 wa»Q JOsrtS 
Kionid EiiosaO 3 Stasia ipijSBjSadJKSiSorfS dionad ±raO) 
siaSq, s*i, <B ^derfr(*i «d af,*J sJjj^waoJiFd 37 (J^irtoS^ 
e6t"ftKf rijoqJsindm £».,«£, "widds J>jfK»doawd!as»j3£$> 

a»,d ttfgS MoMOB wqredrt^od to «jej' t ScftF- ojjdo en rf 
oaaJ d ^dFeeM aSa sJ c^Aojjs ado add cftr^tfrtVo wusi jbcJj-da 102 Sc^FiSrttfo ajjrfWEJaftd d d B^ fcM s^ sfega. 

(trf 1 !, 8 ^ £ >'* 1 a oo**«g tsrfd as^artcrf wad o;nW;i-to 
ihosa t»oda wd„s£) to rw3 na^oBcd d» t^a^ sto oytaoaod 
cS sSdtTCESifltfSo KfJKtf a^da tjon osA> ^S^dg- SKtfoSO 
SoiTO^ ssSrt Socio-; ssn-JiJ ? ft/^nj^ocb uaaasJjBSa aoda 
S3£JTO3 t 5Sa eS «d3o3 I WtoSd »sSci;> hjcS^Sad sddrwrf e»Mt 
d»d s, ^oadoi • aSji'Daatod 3,*3F-rfriVsi: S o^j od 1 os* 
=!Ddoo3iOD3DdcJ3 to rt a» <Jias,i3 Koh dcSg 5SsoJ twC^ <qoOj3fe 

aow is^ijjaays «)^ »a 4 s»aaaJ d « 4««ocJ t^cSdj oats S^tS ■ 
sjs^soaed d B^irito c^sdb^cS wafcSs djatdS jS»a3Bd wooosd 
rWoeJ rfj-a rkStfrr-M eSd tpaal aS^rfoi orid s»/id «=ft£i 
jJdiJj,^ el^irttfg ^jB;Bd b?-^j& ^<§ riodiWdaiSOJ w§ JSro^ori 
tirfo, EjjasSKWWfia^ rfaOSa wdtdd <*g> «sfda tSeJsasiwEtjdS^ 
eledtf da OsJ o#iJro»rt^rfs H foo&> wdon^d ^j3d rf ar«<g 
wi^ SOj^fS^iid «3FE?saa:3 SfSnadS^ ad^a t^SstoJjjs 
<~*d iron eSdrtrt t£(»s.«tfri nd^ SjBt^doi SddeJjsi^sJ tiaad,ri 
$sS„BaJ:> SwcftS 4 7 adotJ cjb*o ftia«3rtjBoeJa (a^crf) s3 f»?Sjj 
tsJrW w9iod tSjs Anan 9jb art srotia tadativ* MBtJa^diSa 
Oj-qS raDjsirtwIg rtjw£KK*Jerad*jdd m>d tfodtpa Sjdrt^doj 
«5J^ SdaSad if4,oS;do titans nac^jd S&j* o naiJcOa 
rtedrtortcda socJa sSjs hutSot m*/A d ond s^dc&cie EbouaJ 
SfSj3{ «»ti!! d; o33d3rf^ 3jB«3to3o3d3 aJOoddaaSdi 

udd s)cJ,«g t_dasS — 

twotf wrtcoood qn> ( a*ia 3 
wd^orf «3doddod«$ wwl u obw««j3o J^dicdjSij, BsareOiEig at,sS»s3 sjbSj BSaArfda •atfti 

History of tho Dvaita Scfrool of Vodanra and its LiCsratura- 

B N K Sfiarmo Motilal Banarsi Das Delhi 1931 

%j( WjbfSJ* «io^ {Maul) — ^/ tJtujstfa fciWasiJiSa Aiij-t^ 

Bj r^»rv3oc& tderfVAOs 1963 

&r>ru4d ffiCDsif safe*.,— ao* ;>»• aotf»M» *^t* xofc^ aoa* 

tferWj-cf) 1952 as;, QiBs^i a»od uoHiJrijMto swc^ra d Erfj,ca cren AiotpsDcidja 5o o-j j&h>& t s$-'a riort;ioxia 
i$Us e»^ *ia-#cf SCTfafj rii^ti safari, ff>..d sisirrW j&fcjo 

;Sd^© jroic3 ( d *fl^ s-rt toocto qs usfj Msittooct S,t5 oo-^s^j 
rttfgrf.cS rt;0£Srtitef;> ^sflSSd «*_ Jwds aJDneifc ESeSd wCo^ii^ 

EjdOoc! SEJa t gdoci -aios^ «S„»W otjJna rtjoqJritf sJ>*j«j&> cdJ^Jjs 

»60cJj3 a <.§FtfE33ft o=jd aijrt^l^ ^tfUfiorf ? a S3i.gda^C>g 

5jjMfe jjsc* j jwdrf** oS4 J ?Ja3a,*Joiie oejs TSdari -ad-to ijitio 
cjo^ SQ^oci sSS,SjSrttf3j aWcJa iarii aalot^ 3o£3 rio2»Qtfa 
oSdou rfjacWrfo3Jja S«norcoi3a toensn sJlfc^g e^Bj^rW 

SarijKiri ura tfai M tfdi3sd fleJri aEjd-^js OWfaGrtrf, ^d fi*0^ 
ws^riVo^ rfj&oscfc) cSaJFrW ono rfssfii ^3(0 oct sracoari o U 
^ocSoSbd SBto3 t wSS^rfo LcfcwcJsS wjjEJGe naoJsfJdg SjD^jSo 
igtf v KWa 3C rt ^!^e ft &jwOB aorciirWSa ud&tt^&Af^u* 
sJjstJoa EtnGnda tsri rawSssiuSjCi flfflS aJ^arWo Saje-traasS 
«3^ §jb! pi^datSi otJodOod loJj^tjjdi rfortjtoJWUy EBattolda 

eJhj^bsi^ Crf SS^n^ wie, a««JOntJua»ix3o c&rasJeJr aodo 
if AofjBdtfjo jcttsiarij; bSJobSi* Bjaan^ittJ «o iaS^S *J S-ae 
24 spa- satfondwawcia wond tj^atoAjteswd v*. * 5o3» 4 i!pd3W 
a d sf S-i cjowsii Bfttij t3sJd a^tfrW sioslda Ejjwasi wao£i3 4 
«t?3 rosa, a=a^ si /ww i i 5Sjm3«3cj BwJranvoci oBrtwafas^ 
Sartja:^ rfcJOctssaes tioaswdoS.cl t^S O tf«5„«S s5„Q(lsSicSf«'g 

SortjSflSrt na d jJowcQritf-'.ra « «rtj) « w^Wtra OEJwotW 

iotrt &tri eroEtoiAOdosi na?toa&ja) ( c( £SS,sJ>irli?So [ 
1 ) t.«5aSo e^j&rtf ;> 
2> ci^j «, oartcfeJ sfijsntfa 
3) sBsSmrfj BBridd as^^ai^s 

d>:s cjBJJd nfdrivKb g^a -^HO,A*/-*eio w^ri«rijs ^j3,etf S«, 

t*> Aaad ti« K Mc^afoS Sw^oie aJOnsS saw, QqrericJ fl^otjl 

^:ra-tfǤ;5 QrJzLaajS&iti FijEDids ajadoritfj-oOrt A 335 
€$>& 33 «_.=:_, a rie-3 ^4rt!!.r»cM saB^^ MJnii riooQjS idjarttfja 
■■ids ri,c^^cci'i.teSi Sy(«$soSe !\hii l^dodo SdiSrWo ito £ 
OJuoJogaJo -a r-rtcicJ dj&rttb tStdfreri&e So&rto tioS^, dS t* 

53jJ,;rf^SrW;> tuocJjaoeJf jdjArtsrefiKS^ doi, stoS, wiMosS^&oci 

woOdOES fcudcca* nsrlacJ ^S,sd,4rt^ji -^S loerrart w;3rW;k, 

ei^rWgttoiS nwirfci ato« wired ( e<3 D Ood aijJ,sijArh? «ort,Sit4 
oisloj ^aljH^tS* w^rtvi SorijJFS "Hiji^ St^fi WBKHO^OOjKli &jsjijSjBcS€>!\ jS-^id.artfJsIa u^SudSort e;3j Sd ji *>S) d 
«vd^-J wf,rt3^ t.octo w"*33s a n sS-is os,*j-tf:> rasrt nd sS 

•rf^d oiotf a-^d tiVrtfrtA t-otfa ai'J.d^aatoEJi, J rt Srtdo 

ieoCSada BSi3,aJjirW dgrSrt »3es dmrW J ) sS^d afljaoO 
d o d3 OEirWto -Srfe» draa ufa^ut^cS i_i3 ntfy tft^awaa 
sjj-or'.DJ t3t^-*J rf^-rdd eScfcSrWa aO&si ft, riods ^onVS^ 

ti» tf £w-fft «dtf sarf,B4 U rtt^c,;! d-radoad dj-^rfdyOriv dftjOa 

dt-o u rwSa t,UA ss^Artffrt tfu= u is sot sS Kaj-wtf d a c* caruis 
e^e^da ;^>cJi*«J S dartorto-ia «■/-*, Sa-S,^ <£otA3 diSrttfg 
dja3 a dj&d a 53 «cS ia a-itf^jo ;Sod«(irS<3;ajs t3S,d t~ i^/Wjjji. 
ee^^arwa a^ «^fiv* H sfij-rtri arWjStSi.s^da os-wlo) 
33 rtja iS~S a ois Eaaadd'-ao craft ™- i ,S_ / S^«rt u^al^ feQsJjal/J 

jronr-jj Sj- uej ri^j, e^ eS-rartoi cd rfa^ddjs at tfaK sd^tS 
r«rt * »D,n SjOSjj dos &=ada uarMf iSa t; cAma^, utfctia *,t* 
Ojj tos-coa itijjrwacid as id da S =J«r ssioi t,sJm«Sa t^odd 
ditfAracCncS t&rae a* w i»e!riv *-V^rt Mtxarft WjQfcd add* 
dadcl dtijjltfti^ w^rttf tfced cda dtfrtyocb ^ttoj t-oda csad&oeS 
tjua^ tft^j <soS A,d o da i»»3jrW atfi nsajiWrt wSortaresort rfda 
ric&irf dct&rttf-ia tfj-dda (t«cda wqJna t*d crod^n fic^g iaoda) 
ad,rttf dwutf uod^ota era-drfa ^pee** rtJ J i*>A,eSy3ja euofcia 
iSQaas:F3ij^ ( =1 tfsid; adsS,Edj*n«rt rf 3n> M «3d d_j^ saS ■'odjid: 
^d> no tMsr (tfrf d wdjO-iKJ >S j^<risgd>d d t 22 djueoadd 

*n oS^BjjAfltf Sodgri dr-dOno*Oj» s ejjsi&nd »$j 

Kiro dirodjaoart s»<J a&tn du^ Bra** ^ujjSja^csdi lu* 
o3 da dad, drfj a sijiwi si^ dofc«OjJt3 osnart wdd rfriOtii, Are Bdrf ^to ^eJab cjirfTOtig isz$ i-Esn jgra^jBoJnriixi 
a,i»jTO^rf .M^ajosto ueda Msg sij^ndido^ ;J./^QS.ratf v ejaria:£.d 

A JE^MdsBSfl SWotB^CJ »M* n Cfci WOjSeaJWrisSSjfi, »cSS ESBETOSSa 

eMj^ s/-s(S(oso3ri) UeJ/itf ciCdj BJe ri$rij» (b«drieod gj art 

4,5* oSofo u&rftf adda stoft^CriJB jjiid ^v ^oij ajeJrtrftfsS^ 
t&raeafc do^Jjd itoroi credasto SpecS* W^cJkJ tfa asi^ taft 

AoeOBJsocto BUjSeft) *ri J sJ,4ri'M Ujtfti^, JoacUacSo* BSe» 
Bed o3*_jC» tfjsdorttfgd^tia ^aarfacs^ sJrf^oi M^irfsrt azii t a' 

rW i*> OrS cJjmJo ujisS^rWiSa ut^cosod t^dfc Srt«i»s4efe "*rfe 

tWtft£ M S eij.siwsa,, artacfcuSaci. slwi sd 4 S sa, oaarW-f^ afti^ 

si t c& 5SrticSoSi( tfr^igjArW Aposa*, Wji-WS;^ artc^^cto 

SodS^mritJjid ieSrSriv;^ flJ^sawd^tf oioog,ES rtasjOisOori 

^•SjH Si^aw^, >iort;!ofc Sodgjja cijariws^ ntittU.'iNSdeSjo 

siOeJjoKio^iAcj^ »cja 4 csJ sSjsdew aitf.aJjariVstij Sbsjo *i»a 
ascfe&wSiS.ra'yrfOcei rijijgrttf aj=gdK; dskSsf ridedsaj^a. rt>cxp 
awi tuodb s&a/raojw-d-i^sj S:»oaja eldostf sjeJ^cSo woowtfdrirt 
rt:t5DEAS djjt! EscdoJjoitl Jja^osssrfci (1096-1 143) Eat^atiod^ n-S WSoS, G$jt 3£,tuet *.h.r 

K&33 a; o ctoE» 4 ftJra siri^ Ossa^ a3odciad # oS EJjW-tfiJ,, Sd&etfoto 

53,ia3-ra>i acid 1 25 000 dj»rttfrfa SoUdEtfoS Bsart-id narf 
Uasssfcri w*,EJ=t^_ bJsk^S g»oAJ3o»£« a t,oci> rood Bl^JrttffS^ 
dra% oast drood iMilato WdFOOaS «dd asoo jfcab^ii, &t 
uqcS sdosred ^d£g foodoJw sSeedoS «cto S,ro d» dairrW 
bbu tftdw iroaewd wao»rt aSOcSi tJodoiBo nata^ oSnort o*rd 
aeSrS (wdsja ae3f3r«Ja) d^J^rt MdaS,dJM edjJ^ udow&j 
tf-rodd^ *rt rtstort aa/J sj flSOcaSjra&Sjd aSri^jiito;;/ Zi^iAit^ 
rod OiM oa«d J'Jj'-iSSco-darf djA 6ede> 167 dair toeOSda* 
(rtxrd sSK^sS^tWiJ saw sdrcSSaj) odjrttf ^djaEilSsJ^ rtdaSfc 
rtetf djn dd «to-d toorfs d,4«f«iJj» rfs 200 &i4rrivrio& JeoOs) 
dcda rt d=$ri^do tfai^, as^S^d cd5J,=J,£ri£ td HO* A 
o3o«3~n t»i3ftt?jD Bo^^^rWjB a&Si, S^ndisrortifodjdMB'arctfitfo 
id rt fte^d *uij Sri,d > srWEfc> ( dwOjiiid dwitfj., itooeJi^ 

Sdart Mod do3 «j S 1850 dg EtocrWJsO-Sg d-eftKramhS 

EJSSd SJCifiy^ C]CtJ riejl^ Fi Ojlrj!.;? £%,U;rfrodcd;i "5d=5 E CSSR 

**ddo tscpoi-co rra^tfo* bS,S oodo saodadjds «iddg Soiost: 
Sd aSROCbd djll iSajfcWsaanc^tJja d:K.od 1871 dg eiss^ftdoSJ 

ddoacs t$ ro,dt^ 7r£ti.tS t^rt djo-d j<J6 wdar ssa&^t^a 
aodja ESjBttf^jj Kdaa.ssaM^Eiood sJoja^oae^tj/a oodja d#db 
b.« S.d 158 siurtwfcd 01 BjS.rid<S 13 e rfttJ owid fltf 173 
*e3F3rn?d 

wscSdl873dg d,doa»jEi<g ww^ricfaC usodessl ftf^ffl 
(tied tied nwid ddrM)) tSoritfjaOii Baarus wan a^M otij, 

Sui^ djatSn^o ^rf) BsTiFUHEgd dwdjiiaSeiSiea So rto C*ic*>g 
ot3D.nci d SrfrinKdd ^JSjJwd ^^0 s^^rf/ltfi*!, S*tt3iW£^ida 1877 i*3 tJtfrraoRod 3j/ft&»nd d dBdasd^iiad 1888 
dg ti3-i<iJi>0-i ata ddd-ts dasdjoa-JoSwd djS-jaarid d tori 
roiJd StfJOSj 1891 S3 dorttfjaOrjarf d^UEi d (SSsaaW 

w^cad 1894 03CJ ^ratf&d uajrt^oDoJ d sSdoadaajJao 
nods a a=J fl S^fJws (34Mfto 0*j°3i£d) dtfmiiKtj «jws 
osiJoiSod, Traded awjd sJarttf iSerLiSfca (dsdswrtO'; O&afcgd) 
"*rf d ~rf=»d d,ti«.rir(^ n%dc>dsi:>d>=S 1914 d£ d ri<*j-e>sl 
U a& * eS trf> 4 *4,dj9 1923 d sJcM wods&ais sosdMirt do 
osKi djs alDnas =Ki;a3 ( r3 sS J BE3f*c J 3S; n sWjdo£i^dd;> i3 = d 
2 3 *SsS riiJg S d.'-fd -as D3fd osod d sSOaori 8 *"3 adorns 
sire) iTOiootfESBto *> 1 944 el d tfrt oaoi Jjadi MeJ„cUa Oort 

j3jBriJ-©=i cdd odj 5S6P5 SB&jS, dj rf_>Ood &j? rtjs djBtfo 
ct!:o=!;;j!caiJ «& awJuBio^d Jiod;fc~rW;Ja d^tidoBdosSiiddi 

a Sdjtssafc) wodctfS daisl 4 aJ^8BE*ri"Jod!j djdadd ti=3*d ussdr 
S3dj-;!j-e«Ei3 33j»-F*rtJ5 d 3j, qj&diredd £j WS3U0 V 33,b 33 
ocd idji)J33d djdodd sstoS^d wdi " dj_rttfj (-"osi dsdj 
ft, do^co M j^d d ft,* dJrteo ^d^dsr) & rt d_jdȣi 
coOcrajJd a SrSri'? eb rtJ» i( tfn Sd osiJ^rivS ijort,iSe* w=rt,« 
rf,d_ir*:w oaiJ-f risf A> ]35 dsS-rfeod adoidram rfddi t^ood 
t& Ba^d fdJ ^3tJ_id uSfl, dJot. Sj» dJ*ad d^BBgrf S A nv'add 

ii^e=iin fc d d Mn^oSrtjoqjBoais eradai) a_j dddeodj sSoom! 
natuS^Eij-sj Oonaljsnj-da #>djj d d^kJtrawato tJ«W.rde 

dOdatf rtoSjwdsS 5Ji*j. d_/)aS3 d»Qd rfoarfrtjads rtsdjfl^Bia 
rtjoddmoa d^A/stb tfnri-^dondd ;3ae» 4 dj-do dsSme wo^d 
H£ra*m& trasatf^do rfoifjs (drf d,ri-3rf droe3 _ ^sa^Ori^iJo 
SMOStja&da d,*,rWSij, aSjtiotfMSddg d MB&d t^at-d d^cjjn* 
uejbes oBdidodj iradsS B ^ d ^^at^ u ^a m^Oa 
dfcjj ^onaMda a rtjacareeOToUdi dj-deadddsto H n?sc3?..^do 
cro*id at^FfJrW jjorioSri^a BBd a rWa 3J,*^nattvdo cssjS 4o&a«£3 dradtWOSj ctoSbbEoS, jJori,E6tredd;> ^33 ( qjW-Jo 

B3H a O E3 U 41 rf/>CjO sS»tJ,» 1936CJ§ ^di HO' £*=J* 

djrrfc-rfd sdoaartd t$6ja3s j^djswJsteis^ <*„*)*) tofJ elaUsn sJse 
s^jtf-^, iJatffcjaald a sfcJ aareUsSS) w TO«d cressa oia Madj-Srf 

fcd^osd Bj^d (Mfaritfa wsld agesd tfj-sntfa w;Sd H ArW tfrod 

wad S u © €i e^; fiu drWSj^ ^S atob ©fcdsdda sii'SS, 

jJoBt-css 3 3C*. fltS-Srt** B. ?JavBDr1v> d *», a. eronaeJj^riritfH:^ 
^^S\. JfSjsEoJ raw! •dijBSta^ sraffd vud->s^ Hos&fijrttftto tvV«i 

*»eid asots^ue^. Bs=ij-Ft!odocJ d=^ nFcJt dsJrcS rfjBtS^S OwJroh 

(s3) fcjetsrifsa droSda — eJtiOifdj aaB « no ^"^oaw 
«3.«>dod.-^Jj«i 1956eig <"3Sjb »_,* atf OS* id^3>;ao:K6 

&:3ts* a cidaaJrfj, riCfcd tia r(.Sc50 Eddies! $ iic:to add 
wad Jo^sJoSj-oQrt B^d asO !S6cro^d urt, si^ioS StO artaa,^ 
a rid « d3 d^S^ eearU) if SrWs^sieJjaeft* aEfc»F»nfcs3 d^a 
Ida craSd SSjB^eiddfsf riorijil tf,,© (jiodfJi, ^ 053 escSrttfiSo^ 
tg BiOa tfMitbddo en.sJ33j tf,crad o^&jodrfcad SjbQ 400 s^u 

so .sis' < t! dS3-.?»t3Boi5r djsd«> :Sa cS,ta 196SDO idjj a,e «o» ^»* dosdda sOs&dd dTOrirdSr^dfi- Ada n«^ 

dd f wdd eigrs rtjdmd «%»5^,*,tWs d u QsddiFd d3s£> t 
dySSatedwWa o4rWsJj%,«3td ^t,aS» Efi>_,dia£> 4 arffsiS ^ da 
dg #4, d aLsJ JirfdJ tf^ol aSccreddj-iofrt a4, u ^»=d dopaw 
ioS cJoi g ^cotScSj EEsrija «dd f^srftf Ado^jto n oab ^g arfs 
tWSerand * 700 iStJriV ^BB_,d^dirf #t jMooddfJo., KfowS 
riJ-tss 6>e dodatf fk&jze&i ds^j, d/iasis daood.3 eJjBlMjcJ 

(3) EjjnsdoijBrrt (*,e ^doddowid a ids sfcSa, tfjArt&O- 
dfiOtfds obii d w oosrata mil do *je dwrtooisdd drartF 

ridd auododi *sa pt-cd igaotsdnason? «?o^ ri^nanc^ 
SoS eScdsiri ssBc»''ij'i- daso, d^d^ddrfd rSoJcSssiSSj dna 
ijadasrid EiMld iStdS d03 v sfldd tf u .SrWgt&;d dJid^dd^ri 

aa,fiS Cd »rfioaric5 eodeto S^asd KiO»iC J rit l rfji ( ^jicdj 

t-u»j 233 •gurifgefed di sueddSa da^rij-od ero;nBOT6stf 4 dj»,3 

(d) i>e owedsenwjdv (yedrf sis*, tf^arW sS£»f J) eJfiOrfds 
asm * ft» d3S)Efflq3 r d.rade> d>.«,ro 1 978dg t3Dii d ddcp 
ombohoJ d dwriFdftF^dg &dw* O ddaron stouten*) J)^, 
oas^awo&i, Sfifccl a-w-doda occsiscradd titd^ fcs=S«Sci»i% 
tfn&FBtfdj; aiOHtriasEe^d tfurlds a»iW ao64 jrotoS 4 -w» 4 » 
iWSq, dc* ©a traaJd sediisSeja, tfodofcdjdds ras^d 6e«r3 
rttfstj, d8j «a^ Bss^dJ^i^rftf d^otocd wv- 4 ^ draadj^d^d 
atsaJociMtd ^.Sfttfc dais, wria^dosrid dedqjBd^imdd tf»t>&Bi 

tfs, OJ ii3 . — cow oitoincri ftuotf ail* 1975eg tf^EjiCj sa^a;, 

ae^aaoo^ *i35er' a »tooeais(i atsow-o a a«,«i is-» »-«** 

BjrsijJ ucdjf s!^Sj rfiSjiCi ii^nSjRtoljd q,s303cr!ri «i,e) «/■«* 
oJsS s «*dl Btp» 6 ":iSjti - sS3sacn a tf tfOraiJiKaiosi.eJg owed csaScJ syS 
adFe*Sd.rooOrt tiU^ As 450 ^urttfgdasS * awodsfc&i, dori 

«jaCEi *io£;jJ33 S BjBadrf:$ EJjSSJjjd 

(*») tTBJSw^KoatjSirf^ *a8S aiji^tf Bsiao-aF rt,oq3ri*i 
asgrttf© d-jju.srsd ssortodvi rtjtfUrtrWFlo^ ririoE)&/-e» 

(*) dtWrt-rid ^Oeswi S&W. e3(*ddo TO »Bj aJst^siiwC 
djacia ckwdjEs 1952QS s^jS^gS Erejdotfritf) So 70 i^urtV 
iMi rf *flj J (aF JWOflcOWJ Caof^esofEifi) arfoid Kjri,tS uSa-ado (part 
ri*gcSa a sJj-cJ«!f3crfo tpsrisig? tjJ4/rf) BJajrte&S c^nad t^s* 
juatoaSd jtosWnS, sdjdatoJarWa ciarfiij-ucJ Stodjsron KocSrsaQd 
daw-Hid BSonsU adccJdcdo cieacaa-Si asJdrWsi;^ t-HftSoSjCJ 
ixitiSaS* tpart aSO^)*, $tji ugs» atotsanlc! =S oao* seriated* 
rWfJ^ aJotdcaaifcsSddjaoBrt ajteredo escaOaJJafi 3S/&S., =Se*fU 

tioJaQd SajsdSoJa vartdO SocraSd jpasfl S OaOnwi TJMoS^ 

fcirt.B/1 naaad trodtr-d ^a^Q andrt«rfja tfrt.aoad t-tJjj Jto 
3G0 ajurwdscf s* ajjj^sfcto UorWjaoaocJ rfS a nabs, bSobJSj, 

(ii) KodS.jtod «J«0Sda dortfrod OTdttdod., oasftJ 
rfjaKfo siacrijta 1935dg oddSMs ed^A, 1948dgdaso, do-redS 
cooda 1956dg tJJ4.-tjlS, itairtr tf^djaqja^eirtert rtouoOWJo* 
RjK,Sd djad_g 15 ajwr« cijsa,aswatJ SOnarid «e*FtS 
M.moaij fi.arttfo warija WOna^js-trirttfiSa wdjrWgiS (padd^Cd^ 
3S,oi 26 ovarfrWfro n aorta* <rt-d;iDak,d;> sa^adiiorfa asr 
tf»S oaj^tpao cMftS uagasa^n <^3a ( o) toodjsocb otpsrttja^ 
ogoSa 6c3F<3rW#o H tfaoso nijatf, 1&3/3 udOdaddo 8jo3c3ag 
tfLCioiiia^catJ EJOfca^adodjOc (e)g osSd siCUaja ieaFiJrts^cda 
tftpa WodipFrW Oddrt aoca rii^rM wdFrWSa^ tf jalJjdacldi) lutaa^ 
272 SjUflWiSSl Si tnjCJCUM, 4"i,((i3So, iSol^oJs «*cra ( a fc 
OMJ0JF1TO sdjdtJfcd (U) soasrf 3*„cJoS:) eJtsOSd; cs=M & cidc;o;WDsa» rfj-cto 

OkoJ crosld rttf-Si rf Oi sSjS^rt BkwcidrW&d tfs^Otf,, 

jksej cS wdrdg) <*£> <3<Hti63 cBonaltJ a^rfccS ad= 3dc* ^jafWi 
Md (SEid»« s^cicdjsffe^iSEJsS^ u»ci sfc-s* ritfgc3=t ciCsiaSa 
waad t-u^ 218 sJWWdasJ * sjd,idsj*„ iJ^sijawJ ssdcft 

(S) trorfxrfatf, Qj* ab iSHjd BstfcS t3;d tied deaitfd 
Otto SfUSJtTO^ritf MoSo-K>cJa - a 0J=timOfSg I97Qa <s!/*,a 
«orfert£(ll 12 13Se 3»o *») cSdcS djtaadjafiriiTOjJj &*McJg 
acBc-'ti d «&>«d 53,t*=qJrt^ -'oswi aieerai'd sJ u a Owojos da 
ETOrijj wadftaij EJdoiitfo-btfi OjAeaQ ^St^BSScEiji. Rjeea do a 
ood ajdoncdaart 5d^S£33 qji^oadoajB tfr*w»s3 o.ra&3»sJ 
«ddo3 o 4«qJ3 gJ"U ci teen Sdg ct-o^oaci aKKtocra"!*), 

aarisroioa!, q^oSa^t^d Ea=J e) arort/B ;-»d=3r«i(to d o*» 6 Ef^tood 
rt<& tuWij 140 igMrW&d^ sterert-tf a^Doa^KxycK! a d (S3 id 

(aS) sieaajj aai»s # iSOjsg tfosj dtfda ra i « EJddo-fcs 
oao* sJ^SjsoS tf-i^tS Md 4 cJo;J sc^/ft) BooaasJ ira&Sjd.rds.a 
UjaGtotofs^JLisd (ajfaattorad e^a-Wo) KitSirtciaJD ifccSKJFOg 
(5 8 1973) &Sjf©»»B OMadrtja Jjotog Otss^o^dj d oOacJ 
eJ,tJodrttf rf Mod; JMto srfjwodfiwfad ■* ^^."fdg ?is&rfl> 
aSOcaaiS jraBiSgd wscfc. CjeJ asrtf^tf »«i«5ja<rfrf&d □a J nsljS 6 
Soa»diScda jjEJa^ntf* odd t53oM^rfa3"ij a rtarteSdJ^o, a fcS, 
eJJSo, *iad»tS*:SJfceJ t jW> ssoro^ ssio^ci ESatsJ jicH^a sJ cno£ 
ri/jqirW Ed^ipa^ afoowl jrotoS^dgj tS M & aejb o oS _ s% <og ijaJaJa 
fivdji d OS ei 1 ?/? si^ucd SoSus EOcsii jjbJcS, =i£>j-g e-uhj 
1 2 1 E^urtStf sJ S» 44,tfEi5», tf^,d «d 4 o3 S sta^oSw id>t)A3 iss* i$ cras>j.^csijU" , «Ssdi /'urandara B- Marcdasa Movement 
<3c»tftis ao & 0^033 ^ss 4 ts i-iSan ort rtotooQfceJoS 

Ej E5333^ dtSSnSri EjjS*i_, 3jj03!*Sd3 DOEO^Jj^iA tf3*33-*d 

(h.) Efcr<^ ss- tomato SSSfc^r 

(3) ssanj^id SirHfe «J sjidj torfjcrea rt:d w>^;03 used rds d-mdoad BySrWB^ aiSOStjeSjcto 1948 dO (CortK-rrt-rcOrf sdjifliP*) 1^^ cj"s^ jnj&S ( c3£r3 

<«S) hjt astxsa&i txmtfrrfmto 1965 rig 

(i3orW.aOS SOOTXds! o rt.ro? OTonrfdzi) 

(U) hjt tsrtzn: cjJOTrfoacctod djS at^ J^na^O 

1895 Cg (bJscJobSs sSatWftro 

far) tfSSnwid 4e*FjJri*i (iSi tfr tfSsJja 

d^iurd 

(6*0 Ue*»*8o* crsrid *a^(Jje^rt* si,* Use 

wnaaadrtrt (it) roicoBssd j^at rteS, d ifc)cd ejf-f-j3 
jlgscSaactoiS nsEtrrtdcto a s>t*fcaaaJ d 

(vS) BrtE» flowed ESMipMS^Krd-tfttJiora 

(ndja) crvrfS t&a sroetarttitf^ <«at iJiS,tfwif» 4>tfl!fcdosS)i3a 

jErcdoa £c»;4 a»tSjeo sa«3 B)ori^j»da) 
as&osoa rioS, (ijeSMOMiBioaoS^ 

e&raotwn? ricirf) 

*J tfc35* rfoa.cB aratao (ftjed„sj, s|K,os^cdj 
) 1956) tninnSdrfrt (i) d»d d dei3 dwowo (%, dnsHBisoaJoF 
j&aous* ridri) 
(a) SotjJ4,i3BAa (oS^iJiJ d rirf^ttfiSd djdur*) 
(u) fc,e d«3te<K>5iy*;rod (OorttijwtaoS 

djSut*) 

VQKiaaSdrtrt (d) djrf, S^imn (d s>tfdi iao a fcjcs 

craitoS^orrcof 1927 dO rfs^jJjaOfi 

6>eS o s03 w sSjS*eig aJ,rfbJ5>Bd 5 »o(rttf 
3SMJ) 

(tS) JbMfs* dwrt;* (ddF-insrf) 
(w) ^^doddciortda (j&iSjwd ;» 

OSES 030*) 

(j£) ataaj peabd srad 

BKs»n Sout» i (jdswso9rt>c»jj) 

<d) ^SoddEraS s^djsdd (1984d n»S 

jfs>d*crfa rfotdffobg d dwdO^ddONS') 

(t») aJorasrtdrf^ «4&* tfdtfrttf «,tfUS 

(roroddrt (S) ajdoddn»jd©rt ( S-atdta si 71 (id) V sjdeddnMldj ( flSdad =fcSdg , 

(t.) ^^>%ddAd0 w*sSd *<*>Srt* <>4Urt 

wucniiSdrt (ri) :3d3ddc;s3i *;^rs K^cade (aw* * 

ert^sacaodws) 
(W) cjdcdd d u *!i3d (^daddcrasa rfssdr ais OBJl B fcS, BBF* 

(i.) aSosra^d^ *i0* S*ssi *loe3*rt« 3i,tfS3rt 

wjn assSt* («) ttesSS 7tos4U 24 *fort* 9 
(ri) *i«3.racd tasfsie 1964 
(U) siod t? i^docfctoasaoB 1954 
(*) Stfert SMSS6 29 1984 

stoaa, Eiji^iCf i^EfocJdcrortd vw( dflaod<2 "4><"^ rtsd 
e* b &b>W i^ifcirfrt* SMoaSrt* («roo3 =3tfciCSd 1983 1984) 

1 9fi8dO sJ^rfjadi as! QaBj&uoftS tfrf ei «d ( «fcfij j»w£cS» 
CJKSd flesrwrttf iSO-^S tKSaaa-Sjj fSS u *. (Critical Editions) 

&trt E&tS cjj-Brt^'g HjjStasa.icfoEJ sssrfjs ^eIjs, dod^n&ftoJ e woe 

tu5jn>to5J euridsto, S^rt-raoQd « Ri^g *ri dSi,d «d ( ai>sS 
xJo^coa sioowJ nBio^ajpafisS ^?f osiaJs *fo 335 cSS i d,.5fWsSj% l 
SjS de wd tfj&ti tSjtaoljoSjBSj^ d^dwOjS ti s^rt^rfjo add£> 

1973dg #i *)*_-» od B II !t dddoawoaedstfj ?jM3aa;wd 

rsaajiwJdJ^ [^ctfo EJijCrius aou^do KcjrnDd tjcaa^Jl^ij^ 
tfooS oa saraf^iiOTd Qn3,d;3M3 JbeOS weaScds o^ksmS «?Josocd 
rfcod o\fi,a asecj^ti ajarrfrW^, o!;rt *fcisroasi!S?*S3 sisis^ A 
;^jJ,(( t-od) djidocdjsncJ * «sl, ] * J o£>£ 1 1 2 wrfdrWod (as* 
riQrfo B^nda EBirtju a^o^ H>3rttfo) Sonyfe*, rioraaoAd iOl d^Srttd ^d,rWg 65 d Alil?3 odcfo Wdjro W»,,oS eSsA^ «tfd 
nyg zSjztizl^^aaszs <+%, t^jBBdaazsdrff osu as-^saj^Koafid 
28 4 M -»rflfo »*,* otfddg djBdsS^djdOod e>-^djj=i!J 4 a^ctaekt 
txti^ ^sJjj^qbJ) aW djsdafasdijdri ad> ErJ^fitaBnoJa Srfii, 1 ' 

croetf>3rt<fi 2 tf„ariti» B3 i3 ej,tjj d1^» add* Strf £> sj^toadcsg 

**d d t.ode afSFiSaiwi &cri tfaotJ 6 * 3ftf eoia JtoGH^oand 
»3j ttJr-d d B A»ft)o5i3 wcsf-t^ wddrW etpadd eJ eJ ad-os®Bft^ 
* ^»S.SsSg 23 « Sr^rWi&j, Hja-*csari djBEjJuaort d aO,sJ:>Brtd 
t«u> u &> 478 ^JrWg tswa^ftt&cS 4* aid,* t3BJdJKiSj3 ( id^tfut* 
cd;g aijajjdjirird-ja 3(Sc&j3j tss!o3rf -^d( SsaadtfiJ fcje id fa 
Ejacrooj d *l a aiM 1976dg trijrftaoaoMio 680 (S u ArH*-fo vJ y * 

rft* dads eds nacia&g » ridad fc,t rtjn BHwraaiid d u A 
rftfa a Sj b,e aaooassd d *ri<A> iJjrfaiaari 1977 a *^, 1980d<g 
oau si ws* sondSddeod rfoaaczraDn tfe^U uqJ 4 c335i So* 
c0 od sijSisn rid rtjasna^naijd 87 8 £F»rftto 71 S? Qrttfti 
20 wrratfja rifltfja <^d (t>u^ 178) 82 «l *rtrt> o^aSS oiinafiaa 
94 tf Sritfo atf^S uBd/WgS trued iidtii S„Arttf «oSS itioort 
n rid riaoErf^^rfi s;o^ £;o* &jK> a tpars> «<d towjrisod rfjao 
79 atfdrW wraaaa d M^srafieft tita^ 630 aji-rWg> *^rtjatoao 

fejt aaooatsd S 4rWo 143 wSdritf «5 do d Ad sando 
t-ti^ 313 ^ArtwS tKjrftfg 291 ajirSrltfo 10 Smwi &&£ 
12 eronB^jaerirtVj 170 tf arto asa^asrsrond^ 127 ^irttfa 
t^ddg dr-i^ tJjBdo EiDOrt cai^nd 861 isurttfg estaa^rtdad 
& 8j*,M l( Sa-Bad^sfiS^, ftiO^oi csbu M rfdeia taoaaLda £>;w,d 
n d i>eo*oi S3„ tidon^d wfouodrWod ArocJ * o^ 
?JoAjb dsort t»$,oto ttsd ri,odE3 nd 

*rt«wa *ES cJ e^oSMS Irf ejaslJiaio^ rf rf,33r$ rfo^jadrf 
WBrtja sd,*.rtoJ3 OBUJirasfci, sisaociadOAdsd :dJ=3Bn o iindoiag sidsS-iaJfl, tpfsSos^ti searf rttf; eis^rtaa^Ci^ (rio anil U an' 
e5-ridi ) jScS,U£oSm sj/fusssriOd (ft> 700 s6urift>) hjt 

c&rte«3 SoJ^oda sJ»cCbJ 

a,c^ t,^ i8500od4)ja sisSsrt ^i^, SjatoSrWo A**c^, 1984c3^ h h * 

Sresrurfd saw^M iioi,Giy& Viidjt AdWd adds 
ridjwecjoSa rtitoSWWa ifr^rt wetfj3,d Sd^drsdd) aid dd-*oto 
riiixwidg ipUSd^ "sSja otis dorai*5tft&> Orf-Ti. -Jato as 
auScio at» o e^waiioCds aa^ocad Si dsM sra^at.^ atss^d 
r?A.r taS^dcdr-dt) dOcnJid itirl RsfoS^ sJw^u^ai r 

dg a^aaft Kadr-j 4 es-sart twidSjSrrws,, .jBicd rWSa, t«n^d 
dg &c.ijijau u cJ» a-iirt w^f cartas ^resflaJjg (jflia*^ Mtft 
SjdoJ g cas^FJ irf;S^ i sJ1*i'Ja t SosSaftirtw'seA ,/uStfDJ atfj rtoSj- 
Bfica^ Kro^ fc co_Sj~dj urt^ta-eoS^ts oou veda^d ^S 1 ^ 
wvoa^dilja^ea bSssj dj-aa.«fc$ J da * ssfcii^sj^, jrojtaS.d 
d -s £»x&> SJaJ utfada d«cj Su,* 4 «a sdou ex^stta d 
stoj-oaqlFwcfcsSSo ojjJtSdeto ( oioaa 6j a,, dfoai cow 
sSasiEJa iifSoSausSada) taa^S, ijja, ^nart.rttf tasdrfetf so daoOrt 
add tpasIaJ g a^aaoia^si^iSfli oig|S3f- rfarti 

njJflsS 4 d rf«d £«w stoaga tfonasd E5~darl9rt oSti^ 
tfdaotsaaft t-sSj^d a d St^td a djiw tjJrdg nsaJd 
dr-d^da rfjS daaddja wddda zbd^ rf u os ddositJoJ e dddosdd 
wrtrt iofrt sae^jEjd* tfajj wdda ded.oesft3ri&/W«fc, t jjodj»-»F 
awl OjjrttaJiQd^dva d^oj dd dtJahrfa ri Bis eddda dwS^ 
osn 8J>*dofJoi> slo»3 d«dd aa^Kiircddrf d^ dtMn-dda ^tfe^o 
*dda S3 FsaoaaSa iOoQfcdda asoci ^dJ rftcfci tid riiaori 
dfis H s^doq/i t<a} u 9^d tSrJrtjd ddardtiq, isdjitQria 

bSoejwW ijSFa rosacea dtdjseaSrMfiS^rW itfotfa;, BsJ^d towvort sSjs n tSerSBssB,Ofl<* SocJ gdrSj„ Ed^cijEran os,o*dck 

aSOcjaidtf Fides orfdrWJode doEpSjMBd^djB odd esj oSyosc. 
rt^jjft !33 4 =oa s SM J do3 d (5J5(dasSij,n*i j^-biWs Uj&j^jz^jMs 

csiiO; B^,dS, j5oc (£ d-B Eifrfrtraa Edd osiJotii smIi-k^ tpBdorisai 11 

s^gao 3,so$30 djdwfliA»3COTdJ%,ofc> dii«3,fi> ( c eSoi ni 
caarfda Sd^ wJei eb dwWjfc Si jjjagjrieil tpss^djw^n&a^d 

djdj-rarwsfa., uacMijjtTO fl ^u^-moda radirodj^d esffotifB^Si 
»:Jeta*> S3i*flft w<3»di9artert K>s»dd sfceS^ded^iwd fe,;dooSo 
dofeEbcdwJ^, SjDocsBdaSj ts^anvad sjjBa n O_?iadoaaritf djS ( ;| 

oaofceji liJ * -aajj rtisooSMgaOt *JW4 Rd Ftwad W^oJjj W«iJ,r! >:si?« E^jj 
wSjeUiS urtcwivj Ts^e iHjHJSfirWj S^Ceto ttrtaajia,, Kirijrii 
_ BHJFiis amoori «3faS, aju tr !.-f'T. , ,-;: l ..i-^r} titli BMS strifes^ e_ 

s$dcdder>?Jd) f^* 1 ra^oSd-* fetrt rfo£E),srr» £«7fosa,d 

* u a ( £Sfro*i s dsfcfc> 4 Q i 

odt3 a asrfeo i 

swd^a 3d juno^cSd do^A i luiM^seaf flu c5,5SScU« rt reSod 

toOB^USBX ffc an rtt SK350 d 

atfnoJ eWocw gdsiiO svte ti^tifSaes i 

tuto^j stotpSjtaaoaiwJ qjd ddi-tJ t>- 

i3 u DB Crft3S SidrffElOlA. 3B^5 
CJ^Ss^ luS^Sj-Ujda t~*t> 
S u ai n iS £S3Sd£ kSgIeS £cd;> 3£i3i 

jJjOido UliijiJjB^jdj («sfcto 
sS^erf rf^OEjraotJoci) si d^d as 
EijiHsDAid igdocJdodo rf t^ a 

t^cis j^djwJdsto «d<J jrodtJrt *teM*3<»Gi eroEracfJaEiEfc^ 

^.doddd L,o«i sJDU3 djsaitfci i3sji._B acJOS 33,d 

orf tfEidH rtcria ctr-Q od 

irf;s!oiJ V 2 °^^ ^J-tfrfa IVd DajSartacS -ijrtaesri ^e!rtao;2 &&£> (7) uon 

«Odsw rioiofc <jsU^j eSj»c&js 

^dcd^ou e= ai si sJ clOocJ abb**,, iij>ji 

^tfcddiiduS uiorf S-raoaaa H8.it 

KOSsSrre^Se^siSii, SetfosS aJctocftJcjaSd £t arotfc 

S^krfsofcri^ ad-if^anrt jro^fioa.d tfen* Be stot£ias t si Stds tsSliOiijiS C 3 & QMS 73 »o*3 wSjrtcf nfcJsEtoqJderan ridrdo n^So-^dou •»u lids doti&d e! otfaiofcowsssda H 

zi^rfrtoijaodc ssud rljatcocifi 
HjirtoSjiccJ ratxS 
sSojSOBtSsSj; ips^-AofcccSa AetJo 
ddsfc aJcbRi aSoaie 3d sSaadriart 
de;sd esa^ciiri^ sadceSdnszJd; Kid ftd; Io?7l 

uou.tS3g& d«* jfojOoJOirtja diSrf 
ii^at-a d^jdiioSrW ;3«e3 tJd^ra sgjBjifl 

aSwdj sre e ©aSi o*sio dssdg -mSd neciD 

s^osri ( t3jB«driBad sjdondrojid as^ritfO <"da sy^ 

ado fiaSdda fslrt * sSojsdBjwJrt 

«s e dg Ka*i« D uoriSoSa sdiodo 
S3 dajSrisW oj WvJ»» oSfc ode) tffrfttottaq, sS datori aatooad cf sJaBobrtwJs Uiia^ una 
?3a,eQaod wd St3(to aouada w«Sd Sa^iStiS Nda ^doaticrera 

c^tAfl Sosaddg ckse e3tg stecfaa crt 
sredatfrt esudoS d^daouaj t^ddj-^o* 
idu^dif d^dc! is aoda ^{tfas^d ESdsadair'da toting 
odd 4fjJFi!ri« *»Htoicirttt> *«$ /JohbcSb^ tScoariad Re4o3» w.& 

wrosttaJa sjds OsK^da/riwia «j\dj*«;tS3d aadSsSo^ doM^d 
(s^rf Sj dOaJa 9adjf* a tStrf-J EfOBptr** fc^ffiOcdi irasoi,^ 

uOWdOstfrtta sgojjos^d ts4,*SA Sder^jCd Osct— «oW3 
eojOu anaaarWad-^osBdci SoSj3««3o3 ;jj *fi^ rtinarad ttedrfa 
* WinBOdgcO t <^da Q wsJrW ^gaz ^ 3^>;4^^a u C troroeoJo 
End ^icsoo&t aSdE^a aou tpsdS odfl gad ra^Qod 03 qre 
oijwrt^aDft «sH5jBej{ saa^Sdrfa sJj-od ts^asEfejOed jfoUB&rcaaa 

dsaft^cda BsdtJdiis^ Jao*» *j irSo escb iatrt aietfaasjd 
da^deda oea.dc*i 
sa.de to daocd 
dMijOto tocdaSadrt 

(St3B sia^rt 133 Einrdfa 
Kfj^art wdtJjwgoBdca 
addjBt^rt wQtnSodwsdca 
da^i^rt as S dt>djMd 
1 iS^aijBjaiWm ocu rprio^iaJj *ji(C*o-t± rttffJj 3sJj fc 0,,-srWg ntf-raWi b,t^oaii sJMesS fc6 HoSo_, 

bjz si a vn&iart5 fcA rijogiritfi EjjEdoadtrfjrW tC drfo t-njtBx 
^Sirortd 

gScnaiW en,aS3f» sado-sT,© £5<a dJNSjdg »* 5Srrf s ortjs 
Ajjd a^ tfsa^re tsdoi 4 n Sdc-03 cwaa. crortdo rfo^Kdgd^ QCCjJIj&B <tf JV0& riS tf jroeo^dgdid ood ajBBdrl^ t»>*H9fe3 t ^ortj abd u 

«,sa/* dCc-oiXjd ssfeS^dodd ra>-<d »adw1tfa ws-d srasg 

jfootoso drortFCSg; dticd aSecotyi jws3»ri t s3an t«S3 ipaojbdjd 
uf& iJdoiJ rttf wrtrl en.S„do 0e3oSig 4«o3aBSetfoS SSj&^c dd?!i 
*sad assdintJQ ucsnd inert duarod di^djipBtfaBd djsetf 
Srfj ad^uoferfad rosaori* Scn^a^ utfdaodidOod 253dt» 
asJ j-ounafi edOad osJ sitS^ EijEpaJMrortta *KeaoaSjjftd 

uuddo d u cra j o3rttf dwootf aCo£>aS?«?;idjdeocJ *n):irtJ e oseJirtja 
d -id:i:>_l^noia£icrf*d -A aiudirttfg dj&eg*0 ■ rt djirtr rijati 
oloiJa eac-uai da cro*id riots fldsM3;i(X?ade*otofid ado «5Qrd 
riHpadrta&srtod da wijy^Art rfsSsDOoiud dda~Qrf»S,rt 
o-dracrend adda rWftd (Jjwesi&dd acrod a aerod adadd 
rifle add asadarWtf iJ^eWod ^dj-i^dndud Krfi^oio d3^ 4 

Brf ddg ridasOAfdrd; StirSaJa diqjd;> Sal^F-doda Eisririi 
cMTio^d erioSd uod ^daddass tteMrawida owSxraS^d 
a^swdediriCoito aSSd siddds id swcdi uod s3,Jid dodfc) 
a»S Ssaatesstf rtjaesae-aaiJ djaderaddda &dd33b s^t-^d eSsi 
crooi cijSjrtwddj us3ja J tj J d.» aids^d ad oeaatog «};daftadj» 
tdrt dro©d t&» afed vod o Wdj» si/-e£dOTriFd totj rteoo&and 

A djsegxrodtJrt (ras,d» dJ^dadcdd dosSdiaS^dowado 
csnid atpcs^sinnd acMdOodd? sJdoddrawSdo 
dawjSttK^ djw^ao id mil JBSs^dg ei*^ato i*P l i> 1 ri^a Mt 

tSeartwofi t)3 lisw^ritfg Sdda cirasJArac Siloed BRISKS 
EftJoi aS,d *,Od fleuisaft £g* 4 E60[4oji©n dj~Bowld lracd f 
dSi„ cirf)d;*> u S^SijKjj tojQod § u rt.f*tf v w3=:ida ^-gri^dd-jo 
t_Oii8jatf^^)di S «.i$Jouadi odd £<djarsi;3=ritJ dassisssren 
O^ri £>0^ «S »a sSrifi% t-tfn-rtMjcfci jSarearo ditto Siatelg 
eJrfai,, dJWS a^ddd-ra tscsr,d;>3,sS WcftS sSsbi^iSsia cJ S^KoSo 

sfcrai-a^sSdi tfsotf eSfjBeftfj^drtJKi S^,d flajOrttfs*, tfdrttf* 
&a&j& HfMOE^naaiatfaad sSjb jJjW^c&jsb,, KkSodsiSeoaeSa dnSdfto 

* dtarfGt a^USoS Sh, WOAdtJeR. oaidOoStJ OB3SS3 S3 4 EiS} 

aS ( Oj^ «»*, eietfOctak sfouoda * cJeaS as^j oodi d.rd 
eron Se* «eSdd eeyftaSKSa »aodd= djwsdsss^dg rt«*d drf 
5jaS e dSsanrttfs sBsfjidjj udBdr 34 d3tf,<ja wodiu^rirtwdj!. 
ttraScri g| udasdrfa od strode Co EEfiji sSsJjr^arfo&t uJda;5o£ 

tfjsfc^di tssicJa 

;Srf u s3 fcrt d *»d H d djafiij 

&od& ttedSdg ates^ a&jasa dsc^ A dij-dd t>odS©od 
Co «,KiBrt jJBg d^S_drf«3js as*d> ^dsio,, sSrc-p-crari a,iMtJrt» 
eJ«i» oarfdo ztt<&\$ ^ddgdj^ ^tdos ipBr^csrfja,, tfjaooafods 
sfijaodddpSoS! aAr^inn ci^dd*, stoa^a^, ifeMjMWidjGw ws 
sssMO^siodda adsdocdde odds 

codda tp^S LXd do tfridoiart ajastoa £>odda tS«&Jdg) 
wiMS,do ESr-rtra3i3doU5dS3 3<M,did udcfa ccJ-^idt d^a, i3 w 
unatfSa ^rt^oSsrt&FA sM^rfioSwd cfotcdc^odd E^dmsyiJ,, 
EitSatoaisjdD podded da oe=Ki3o»sda 


af^dsSo as dsb SS dfJcdSA iaods d^Odito tfc Odds 4doddda dsd^saOd, ^dj cp^»S 
siorta *«da i£?«£3cfc> oodd sStdddg tudni^d d «rt=E3j-erti 
nw^aSj^ ridjssotctod ao^ d^dfi^cfoodi Affda vo^da Sdd$ 
SoSi"^ tfjaeQdidedoujdt e»dd ^iJ^oJasAd <sdicJDocjs3« s^dodd 

aztoaQ JSDrfy «do ddsJfis; 
ddUHst.d jto^qoo StS 
i«Sa edStw tantsfofSo wtfttScdort^otJ 
»S to^cb tied t^acdsflj-od ? 

fcidfiwotft) esdsis Ms^dnan jydcwiSttfa «dd d Srtsa 
d_o3233Cn«2d ad ;<S.srandidjd<& coia, ^adocrto S AxJcw deb 
d d tSjOSsoda TOjdfTJil^cajcd laSeJjwo'd tfj-wiw ri^rl^rl d <JJ 
van ijtdi^di didM?.Sd «3dd»d03&srt>s,d ^SJ^ i^s eaesw 
rWs ddet^ojjoi Hdo3w>=*_,d;da eSciS $„&£, irdwadoo wirf 
^drtcOwd wj3t,c(3 satrf FrWjSe ctoatSco'ciXCJf »dd too) S 
fcMnwWo dWSBatiJS Od.Kradadfto fJrSda 
jfejoird dda maaoa ddajra doSae dJjs^^pj BS^Sd^ smJ^sj JtajOej^ sdd=d:i» ^3Bi3^s <Jds»rt 
e> d«3 .aoSai soe^atonSod' ijaOti^iaosSdja tS^sSd&j&xxS z>zko& 

003S3J Soto ajo^icdagc^dja 05) jJwWSijftrtjfWifa ifijsoocJcJ 
ssartasaji *hx& tSjiETOQjjabs md^ fJ u ss JjO^ dotp uaddsto 
i # ts*srt HBJs^tSowjdSa tuSB.cdMSadFtfsan Me«3ds udadOodd 
adda 

d U«d sSdOao tfaaSda dao^jd 

itdriwia di-QcSrJfSs Jpo ? 

j) d a* tsteJtd TJEJj^taooid utfad«oa\»n wd sjo^; dflssSdfk 

tsdoo/t *oi»d«> t w ( s»ri© d(3*So«daJJSrtO tS osrtaaSQ^ ri«o» 
dd^ ws^ssa <saa«a sso* d o aasw^ 

sJoHaijeJg rWAd aJjsd ba,o3m art© ctraatoJag fc-dadj'Oy 
ctotwi wadda dado wiJDb tfodo fis aisadda riotassuWd djd ( 
t-of5So3r-*rt t«dO i^rt d 5*0 t3S O KPidCo wsdda iaodi aSss 
oqSr s^is^i aaaJ, iwoddia~dja t&oic&g lodoijdj^dotjadaa odofc 
o^S ssdodderaada sJd^d fan^d ^ca^d «3jbs Stf 4 

cSo-^jpdiJrt atod tsaa dsi tfttfag tyt ^d^c acu si^d 
°K «»S,tS» 3ddedcdaW,,ddjjd,o <^dtf s ed-da edadocdeJ? 
^doddraartda aSjedtsbKredo tfuad aJj»dridadd3 ESjatfrefc? og 
eg ^octo ssoddi SjEtiaS-FrcdcucdsS^ fcJ3s5 -JdSoJarf cd »nj &r 
Adda jSdessacijgrf uodmS, weJ a&i^Rcd jSjsdWoScw ajp'dfJ, itSj jJrfjBKdrfa, *»d o*dtto tnjad oSjadndiiSid crowds <3dd*8cd»wi 

KortriSssftt^djs ««&> ScSScOood «k#(scl a d eSf!< wdiSa ootid 

fcty^ab aocracJoifdrfctfo SojatiRKl sSnrfj AdJd^Oritx&cfci o;Sc*» 
jj4,otood iaottcdarfjs uSriutK Soid,craoj2Qoti rS.raadeSS.ja ogSr 
053d do.od So-Mri^g art^freddsJ-ja «sS,,MSrt wrtdntiddcJja 
A tis d»sJstfjsr!)3D,3c<S3( sSjsdii:. aJjfc^sd o£ Oo-oiid^ ewSda «wft BdSort Bftao wrtoS»d»£a «j-<Jo3bS> TOWSaddjSa ipuB 
aJdj^ddt*. rfjadoaft oiun ds oadrartcori aoj-eJojifndoiosciiaHj 
rljciia).c3D o d otaoS oartda 

wtfrt todoo W^ t-^rt snsosjS a3.ra£Jc&! 

tn;fs o^ Eood doTiriidd;* EtSjadedo 
rtsjsofo jJice) d=rW SjidiEitSS aSj»e!cab 
Aig dir^SB rt darte J3/K& dd£ B5jas)o3a 
•aorta q&jMArt.c3S3 

cTOSnaio^ES tfSj^i^jsisrodado Ǥ} Ba^nJdaaJd/W anadrtrt 
djddJjOJjjocJe EJoassddmrtr-iowado wdd awroSs sStciad ay 
wrtoBSjstrbrtWSjB,, Misjp «fci="StJf*oEj adrrasiirati udd ESidwW© 


asj^rpeti ^ a&>d.S oa;d wsajijcig agtijuki a^o^rftto afi 

*J^3 9-Jo4 d3 pasJj 

©odo a!3 doad a ^d&.rWjs d^nso SsJoacls 
croritii d ad^SrlrW tortrl ^a^amd osfEsa/rfadsi^ aSjadrtd 
Soe» a <S esftfo o^SoG^ri darted ^A,didde aSjadij waa3 t 
MCfoudtf^sScu-drfj ^g dirimrous&do ajdoddda 
sfca dsactoodOriQ-n^tfa* 
daO dradod uri d doo&to 

S3Jd£) ETOC^tffJ EBd^SclflO 

tidd sSMdajjcto eda doracdso 

dodo d-iadoan deftid araaag dsacfoodSe;SofcMdfS^ ado* 
Gra a d Bads SjSjjdrW-J^ t»tfrt iDotSts^Sjaods aSj»drira ^js;0*j1 
uJj/WiJs, urtda ucenit woj^jsaSd «d»ad aSrad djOJj* wfJifis 
■^doanad e»;!SJ.ra.5-teJ3*.9.ra:jd d^a ^fi^do^ FJtfcbd d ( ft. 
ri"Wl awSd dra*» draOarSasrid <*o3did0odjj» udiarf^ ao Q 
tLa^euicf d>5=wd3 iaanartSriBd raod (Sd^A.cj^dQd:) >ims 
i^djsA d ( E(,KiaSi3tBBri3=*,d 

oste d^ideeJo ssd>irtiJe<Jj» 
jra^fSadddBB^a &(ss (Sj^KIHSe 

deoad wbsoiJ ts^tredc) 
areafcd dart x& j E&J&fxfc>do3 

£,jSio3Sjitfi s&rJdadw dd 

aodo rtefedg djSdow Krero^aSdrtcQ od Ctfja djaJjasw*! t*a owod **» TOdrtorf =Jd=JA dddS SdSecJ dd« to** 
rfc ^ S[ J ads much *t* %***&*&*. *«** Snrtr *«a 

a«q)rotaS,rtt wrtrto owJda »doto=$ djwaraa a d d^ddsa, 
fa.ewuAfi.tf.wo Je^rtftJsu J**.*"*** 5 *' EBBn&.^ddod!- saoo^t) 
mbj sj^diSto bJm.4**/* xodSfiSCBd ^ anaisidt, «M) 
■Sjitfo USow rfo-i (Soarfji! »e*S 8> e&SFriOadeJ a=aS3El; a, 
Knrij^azcJS sfc-dda OcSaS saoS rt, ^awaofc-tfc eraS.sfc 3dd«i 
M i ^caddSs aV»^e»Jf«od> rtfSfctkOgrt alwildriSxf 

dao naStto stoswds e^v^rW dw>-^ ado*.oa„d aod g«3, 
riert'^tic esftrf attfrda aaoci> d dd darsSdJiB udad ude» 

;rf,:eji«dt)eEto »<$, Soddtsto 

tis, uodoi uncntsdOtSa 

us,d© isooia 03£» d tfld.ort 

daS, 'sSd fcsSd dodaSxnja 
oodo « ^edjsss^iprrtert to*s*itt »*,da rtJWB»©awld:> a*. 
dfi asoc&sfo,, «•(*>=! d*.,a=nd a g daw*, a*. ****** uodtfjs 
bode oo#S uoo*. admaui,, ctf»d BjtissB qirdja ■*«. ^"^ 
dsidcreSda eJsSjb, dwodadoda 

usiijcdrsB* UoW »***, oBsSawj^d 

»7Si dtiS Adsndd os(Aid«ajB «g aSode&a 
aoddd 

eStriSaodo sSjaerfrtJMid d»tf > 3=rtja as Stf..srartj* 
ijods jraOdda UDaddmJida al&Jifaa trt^dd BO?dd ri ri 
JjSj BJdsdjaat^! srad, ddfJd d ifcod acdtfe aecSd odd 
S**,™^ SodbF-Jiiaiade SSJ.odo oijidja ipaoaw dda BJjOT* 
wJoaft OOd fcsjrt^ht, Jtocsftrjtoiid*^ el^dsfcJt^ *.«****,/* sE«jJ,n»oWd Kidaafrtffrtjs o&ti ©Ooei^ftcJ *wsig tortus 

Eratfd wd; ara^nartiid wOsdoeeOe fcMossOj 
«b)sS fWWMidtRb jSBJtjESj-ocJiJeSs 
»a& * <fsdurtaro rfe»^ad a cSda 

«odd 3$doEldd» 

rrora id rtoa oia, nJtSMjBij oSubSseS 

rfj-tSaacJ eStiCBtt) wuBletofJrtoocJ alaisi OeiSoasooc^dJe tft\S 
S^doSaaJTOfic^d as;, sa^df-dou cfcj^ saqradaBn ad.ra&jjQ^d 
«dd troS^ esdjJfOseJ rfjatad qKi t Bi cJi^sS tssjaiissa firl-ffl »a8 

KU3sS«tfCi~CGS 33.rfg»jO ) aScpKS$ 1 E3cScdM0^Sc)c*J CfcS) SdjWbXESdjs 

sJ2sj_j3odaou sjds SiSffijJjcJeJ.fflw3a 
i»aoj»o -idMJC,, ^Sd taSdo 

d*o3«tfrt juewidaada dsji^jstf AaSdi 
aoria eie^fcEJjg atotadj*: astji. wS tfisfcSfS^ sdticJa ttrtM^rtjacad 
i3c*cd; Sj»(dJ3i,i3 ^(cdoood sSciaiasridd Mifiiss d:a)3o:>d 
iSdSa oatsd f*aaiS sSjises^ aSetfoa raa^BBn ijtJOg fetrtod ^aaa; iJ^ssSi, osteon) s^tja xac^ss rtw46g ajjcJ iidsSdj; 
Ortja wmLsS (Jocjjb 035-dja tS<*«5BK,iiOs) cSjjsjOKsSw oOmTOj 
i^ecaoorl stasia "S viCirlJi **%&. W * 053 * *> t5(3d£Maj& 

dgj Ra& l SoEtoudoiaosj rfSftiowSto aSetfatf 5J0 «xe sto***, 

rfeso sSertdiSefodd 
aSc^rfoi «3jr»nandi3sft> oat? 
stfc^sS daiSo* trf riacsadiSsito 

BBE"as!.tiS «cSd wcfiS t oSra^ ^?tf sJtroeSd «vjS,Bfa «3d ate! 
rtr-si Wj^vWfS f wccbrf sb,« owftj «io;ftg rfwcN sis-af rttfs Sad SsSFSa sS^rtjaCB Ejtasfc^ BaEjto3i.cSj uoaia soE3_,cncd= 

t-d„s$ d u orf rt«(*J Era 

aow aJcWgJ ^docJdcsB^da ete^n^ta^ c^qSccforfa., rfaftsoaA tiAjfc 

oartd Daolariv^ rfods todsS.ES eesood eia^da Kri^S tjrtrt 
aSoaoodasi ddaempiriEfc^ srasaj c-ssuWada a*, aossiooda tpasi 
ft^cJ <3ca eajl iraoaoiado Sjsdrt iSaoinddKl.-B B^ad KlS^oiiSq, sj,(li ctottrfa floe* cjU ttoaoiwa^i* iwi^ddjqjKJ -Stdjspad?! 

sia*^ rfo«;J **«£,*> srasfe 

sow ssRrfi; ^cfoddraartda skfUsSS*^ tfjsad eSrf^i^tJa eejajio 
fcert ^c^,S urtrt ewtfcb »ei» e arartJB =fcdxl vadSrfctoeJ&JB^ 

)„<«J d urtrt OdairAd nwida sgdjakJ wrtrt aSteo^d eds 
*t,eo&}d urtrt wadda^ tfors SaOiWs ^dd urtrijj sSdadsfo 
aicdart trartsreiidw tfdsu tro^detfod wafeJo jj^eoia s*» sbrt 
daiS&ertfo a^BSOWwJa, a tJaSa.iS3ou oatfacowd * DeioSajJ 

*«WO gJc*dt4?«od;i *a(tfjKjdgd WOOS JjiJjSrsQO ^(flcj, sk^rs 
Etefid d««3 «Od d.raS ritfcdo 3/-?d;S,d 'wod g <-?o*k! 

rttfa craSood urcs^g ti<c3rfjs wcJcW jSeoAtiwakdow avarf 
ofoia drociaddiAjo njdwaraefo 

sSukJeSJ wHf,sfo cJtSdeSrtwadjdcuadffc^ aaajda Sds_ cracto 
rWg adJaafco^d ndncd tfjiddS^ss,() ifcJiSCTirida ddaotf 
nod raastfiJowjaaoU i»Ss,3a,<3 cxatx! nstfooddjs i&&3a 
acs^iii, ftoEutdd edood awfSj*, iScTfo'riA'^tadoda woS 
d(»"i>3B_,i3 wucJ Ssf i orlo6tjs<i*3 t ss,d tfoSjd d rioriood!pri 
ddcrdjcU ooDos^d St^sfd tgj»4af § tteSa rfSdjrtOod aasloa 
tsciai fo^_,=tod* SaaS^sarioa rod^iio&xd) add etprasjoJarorid 

tjfcjjSg owwd* Kdms rtstpsdrtofc d^A^ tstdrfdg w?« 
!3eBEdodi o ofod i£.?;ritp3r! 1 rt"jrio3 i) riuBid atsi^d *£ iiojjicSs 
add en>3iSdtEarf«aia ?rodnand UAra^Bl^aaiaaa,, inpriad C3»n jaBba, osrts 

S«)ritW *k«S »**** tsSSWJS W«> ^-M tyxfa^Mfcto 

-wsJai wis*, wdsirood toatf wtfd roW, ^abatf ft,atoirofi rasjfaraBoBi. rf^so. tt.d — wo tret&^.af, 

ip-did ^d f},j naio^rt^o^ ifc^d sra&^ftfl^ ;&itd$ 
d^jaedtf Kcia, a^a SS ri^oiwdd ddar:Se ddardesj do 
eij^fietfo woSd-rrS dJaSns riars «d dOod trt d ro&3 dg 
ddaF SK^aBcrf^r SadaucJ Egda tfsi&j^and esSnad.rE^Ort defer 

#t wcgd=J\ d Jyrtc!gfci l> S.r-cda w'cJj,* rto-^jSeJgE^ d siar S^, 

n'"Jtj; n KQCirf wad R3ji^i5c&) qjasio&iaftd saOcdJ esajat-rf dj»5d 
d3aadd:> a^cioSDiie a^sd.* 3d: t ddardjisadiF, oa^a tpaS 
ojmS*, dasta^dadKni/i stoaGjaocSda ide cxacd g atd^d diss 
oadds tfs^ddgofce ssi^ S idJtJ draw djedftdda odd 
d»sD 4 rtao arfaar^a «4» fc «3a dd aJo^o ridrd j^ss^ri 
tifioLodj wad ™i-jjtrf i ododOod odda ii^Qtf st-FodrWKti, 
jjBfi* deroF^i&Lodritfife al ( «Widdo ^scdadja etj-djdvs 
etpa^tsa^iS EMoJaoa »sJa&-Eto aou jJotf taaf .$a;3;3aj Sa,, dJada 
da^adda -add asowad oaf\ rtdnad a^ drlrd uddA a-di^d 
daid erf oft-c»riw>dda oSatpaortvadda 

acds^si da3d aa^ue^oed dreaFS^Saritf 3fdoc3a rises) 
Soid^ sJ^Otf daaid wrfacdjatffl rtea aJSjOiwdda Sda b paciard 
e&^dofo,, X g> drt„'aerfj3 aSjarf ^cro o oi4sodS^ wa^iirfwa d/daal, 
aiUjdj odd djoatrf d dode d^aJdaaJC xo dtf coqBj^u d 4 o> 
«t drfd H3 B d«tto * daSd daaso, qja^rwdj fcje doc&e 
ridjsire-i.d3^a wrtafa, SS 4 is ddg ssdsda^ftd ££} ttedcfe 
dwda ariaddda .j^ddgrfjjo aiSSda tpad£x3 fS^tt xlwoaSo 
dddc daa, * d»4,rt ua_,aJx wads! =L>3 ( g wHsdaaS rfw, 
<aou dMadj djdRCTrt* *,«SooSa;3 , 5 ( dfdrieod djs^i Accdw 
djejo sad^ * sJ^rWjfcj, BKiJBd»(i 4 dg djwad d^iad stir dodjd 
H».A05o« as W doda croSnMoi dskrd BSboSwoawWa *=t^. i?aoaF« sdjtroda,, wsM wiS»kaoi>^« 

dzafc ss=SeJm&J=±> TSonCrt-rocftJ seoncJitfi a^etatoste^ *ljsnJrtj3tf w;j 

Jiofwi rf;ipBfJroidciD o aWEoja^Kb SohtS8 4 * *rS tf^riert 
wi&>iSerl sdjUB!,»srt3EfiSou fiottfl "wi*, bthJpb tfijUa EdOnadrWg 
t-oERcl jSofwSS^ jsatoS^sjft Atoctil add Afijri*Ss «Jaa(,aUi J sSa^ 
doa= tjJDO^d sBOnaxda rio/WJio^ srEl^3 4 rfjB 4 ^Efotf^sj-jja 
tS^BqfjasJjB godto rfofic3* 4 SowotpfcHoS »Gd □arts&tfritfgja 
wsioi^ iiouo(?*jdo3 aatp' tporiri^rW^ja SJ; fc i^aritfria,, d:itrfd; 
sld iswao erorretfysrt 3j^?d, *otS sS^S, ajtia Sj&a t^aJo 
sft^O cfrttf iSworod sJjBadrWg add «a&S ( djs^rtjaoad ggjg 
Srfo jfonrS tpajflaSMK^ri tSjarad *(*=■ •&:>£), can saoesort 

S&MqSpti awsds t^irto EtoS> «t? # srenttot4d6od<t>ja owbra&d^ 

dods 03»»b!c3 4 aisa^Bi aspanjCii sd^a^d wdseSGoci wao 
sfoSs, qndab cJ^J^jQO^oci acSmio3 ( d t3«EirtrtcdoS3 aos^otfCa 
Dwwto sioSrWg rtw&ijtjere^ 1 ftjcaaHcraw cdoori (15_l73o» 
iWsJmrfcSEkJrt) 2 OwoJjtmS oS»rt (17-19 3aSa ai5S»S«5JSr!a 
K(rfa, 3 *eti coDdo Q rfoss2S^ Edo ©Joort (20)Jcrfo ri3=JjwS) 

rWiS^ dta*tro D oiiisljfiS dbcJ &je «gdoddraujd.ratj l roexi, ug 
•as^^cto »BOd tf 4rt*S5, d«Ao^dotJo WcJaottoijO «sj»cii3Dd OSJl H la*, O-rfj. fiS a t)0* 

aJjaeSlrf tfoUrfojiefc cd^erratiOj* eosmrtOSeio sjaresjdjtooqlEJ 
ifoow Sb^ BiiJtSOocJ ob* steoSflafcg id^towOoBclide (fc^e 

OWiTOJoSjCSg -ftiwfcj E( StoSo, aSjwSrti^ei djBSdrtCd nisjfltfjg 

(,) S>ro — swis s;S3, tsrisSs »!&■ sqSj 

(il) f» :> wo — wora^ ow» fltw B *&»k iSoco^ 

(ill) u >■ wo — »ss» K»t» Sjm«» Wtil^J wrii» 

(iv) tf > W\J 33tt> tra4o 6e«>o wtfo *&dnto 

( v ) d =- tro &r>eda TO&Oo wade eJjk**i srodo 

satfuowo > *octot» dWJS o»a > cfcaJfiufci/iSoaSarta rtdorta > adrfo 
Bjctorta > iJtfrta 4M^i > a^ 

sJ o d s e-dsren stiDdSFiJ i&rasOd whs sroA- s» asarfo 
aR»aso ili^t^, $i*>bSj-4 t&*^4,> * jsSd, flasSd et oatfcSt 

u ciaSa, sp osdrftfc) d tfMfj. V TOdrt"K>nd woes ata s >tso 

o&» ^ - suca B&cfia tfOo,^ •3k&> ( ,/s& - bbcOo 
afc> o - omSOati > MuSed o osd zlcJrivz crib oadcjsfi zj&t&j&>&3 «ooa Boad * 

rtofyaSd djs^sjsjresgdrttfj hu u srojcsBgdrlwDnd (rocre 
qbdxt&d iri?j*d>- rt-jort, w^frs-tw^ qM 4 s»trt e Oj-oxijoa 
K«?s-ls- aoaS 

Sorted fed) a rooaoa! iridrttfa rt sadrtvwicriojs d ooddj 
U oadoaftcdsja, d oadsj d n daaftofcA JdedariS dddri euro 

a> > rf — dowO > sJjari rfyBssO >■ sJe^irt 

tp > u 7ii»$ > floUc 

> O — ©eQ > s3rO 

^SJ-JCJ Ji«^ 1 >t33! J dg;»lO<> v dJEy(C*> CjjMCi BJjW*;. 

<wo>i3tf ajjctora^ sd:>±.Ea rtea#>naBS SDjid^El di eii J S> 

tf o S wgdrWa rt ci d rfcrana vocre ddidofc* tJsJodort 

si-gBa>si3grt etaet>ric*ri »t3E»oSO iu>£d «JjbA>sjj»D 

Se-dj ri t~otoS ddritfa fljsSoJi 3 b ddR^, e3ja«d dma(,r©ed 

3 4 oKsao3 ddri& (ija^sii d.oKrfdsJ:^ d^csd JdreratfjaaraailO 

rtjsoad erocra btirf> bd, edois*;* ccbd sJ eSh»> dw* (docirts) 
rio^Sd djqJsira at$6jx5a to^odt*3ao*sror\dod <t>dj gjfiort 

d ( os«acrf efcJrHto Stf;^ (jsitoJe 0*lnJsfcF, «Sjs(eJ dmoijsood 

wocra aSrf d^>ii=. tdsSodaoi tj3rtdoii> drtdo* 

jJoj^SO sl/jtaSo atjM^aS EtfddjJrftfo isfo fc ftja^oJa eJ b o»S 

Was SoBa. 1 "^ rioCS&,, OSS'";. odSs, oe*> Qtfdj nrf WOT i^tj> Jp^ Cidjrf? 0*to t ri sJ»S)> !J»S> 

zHJko Serec» tidra>. iio»» ^,dri> j^trart «J ra.> ScJjses 

««,«§ Kktf Jbcictj sddrHto AtdDnsrt acJEfcle aidd BQs^owsfia 
eijstsjiSEri «dd aL^Og J^d Modi djidu3 sfdd fijaSoia wgd 

sfefcaVj) .sow rfogoi»g atJdsJ s3dd eod,oestf djasaJrt^orts add 

Soi^Sd SssSWiFDf^JF «&*d_, a) ps* iSoprt^o E^5jBertrtj-oa3 
truda sdrerCedrSap dc;32«ad rfsOjiiOrftif «;<j,d ( *ra, 

3j&i at;!*, jitdtmrt «^?i) df? n sfjdj-diisrkijd w>ds 
Sy;qSOfi> fcjfl^eJsj, (fcjti^drf rtfrfrf jradrf jJcsJaaofc*,) Od«S> ds-rad rf-racad (?«d djsosidodj assc^ (tfo3rad diit3j 
&rarc* D «t<J B c^omms «c3oJ&; t>£ fc ; ^^ ^^* ^°u 
aJdrttfi ad>e» uddo «diSi aouacren utfBrtjioad 

3J B3d ^tSp^ri HEtilii-lfc^rJ «i*)j Mat*, ^SiBj ^Sa^O 

wns ^di^ djididrf do^so 1 ^ iScaotsanJ bsjjs, d.sdadd 

fluiS ddritfa cfljs* tf jdjS epsdrW<5 o$.ro tied tied djS 4 a* 
rttfsia bSjsoq djoSmrtrtjaaad twos bu« ,-i, a*,, *x3 ho^Oo sJMoaaajreaU&'W utfa abates asdjg BitiijfljaoOeJ «ocra 
sdtirW rteacdrn S3 U sfrfi, 55» rtert 53,actfj»n »b wood eoSoJae 

od «ri «tfa ^9 wj3s art n adds t-ccis A3 de» scado 
*o **^» atl "* **> •*■* (<>&xt) rid tfeS S *> (J" ?J$;o 
Sj do ucb tSw u ?S troops stotjS ek£>rt rfjwStfci Efo*S H rt sira^ 

aiatjgiJ aicirt<Jo ipaEj^ffeirtotwnn uo&d u\>ejs tsort 

»K>4 edji tiu3,3 vorirt rfasJaael ri^sS rte*3 rtrta rtns 

KiSj ?fo s&g, wsco tjja^ cs»riF id»*„ Sm» Srf iSjwg 
eJ»jO E&sra cd»3Sj cdasri O3ioci qJieJodc! ossSo oab rioias> ( 
Sort rtrtS, sltcS OC38 # id di fc=J «»EE- 4 e 

uBwtpsdKii ddM atftainari siid3 fc !3s i< tf*irSii,!S trans 

rtwiyS Sdoftocl oa^oto tietfeb EbSs,, tn-rsSeS won a.oa.es 
rtjae* a? a< ua-ifS Bert »sd J .s,fl.roGfc> as as ujim yuodjrfa 
£>$, cfcaaiS fct^So 8ja«a <qsa,Q 

rudiajju* ci; 3S<oicssn trorrai^ja?rtrW date) sMtfrW bJ/p»iS 
i,tJ buds wrtdt^fidd s&SfS 

££0i3 EBrarioa trefoil roortrto!* xlcd/lMa rij;ij7iod 

toOdd^oewsS i^dS^ifoBaiJ 

aieij^t ejddjidots? t&jattoriouad 

dsa^otad o»d»3e apcdjsd 

wowmJeJ gdn,, rtflttoriertoeSess 
EjdoddcroticJ worotf jsmI 

eiuoriod ?5drtotS aotdd dcrfrfot! 

■Enanorf sJ;«noi3 Ss,oJj qrod.lct! 

^cJj^OEfS^OW&Ej ^S^odS/? dMS 
Btddcj BJdiSSrtddi^owadesitKJ^ 
(=od if»d^ cr=dr-tJtE3in ;&v«dd;> 
dMocJ riusSja E^dotidiidt) 
* dddrWgrf v»d ipsa aSis^ Sra^i t»od! ond ^oiai uStrf 

cro^dj rfnoti sd/ri^rffc ? Aou sd^^rt a&ztssaijstSjS 

&>S$MlcSri&> fTOdoiddsJ Cor) dtftS JDySa^rWod rijsodo 
3,d Oori a^tdiS adf-asii wSartostodjdosd wt±> eSj^A 
KcodeJe 7ijsiaszsiTia3.t3 4jGd OoriE^d^aiM a,ad e«S£ 

drf3„;3MSSrti?a 8«Sf3aiaO idtfioijsrt d d«3,n»titfrWo ens 
wrfSrc! CdoBod jraassidj Eldrl<J« «nd ^igritfrfa djc!?=3Bd3 
HoSSsrod; tss^FBseiij cot-oraii EitpsrHji)./Btf v eo3i3t±: TOOS 
So dszi dor! d«3 daoli cSjasfi <3ja*n ^32^0 

riawraarfBrWo dnJo^rW rt=Ri or* J^tpiciritf*^ ACii;dotjjd) 
V0C33 d-rad ad, t^aJa 

jjojoa^cra^Sfltfa tfoa5 4 aJirfi> Se2;d ddritfc trans t^oda 
iadrij si-ida' SiSrlS^ddg ^j>d ddrf^ uS/JSa 3-VJi> ctwosv woo c! " i ssfo5( ( asra 

£>#», sflj^atort-fo ero ;$,idEi» JH3*, BJ^aSwSodo totfacdreftc! 
ovna «e» »w» ostfa nstfo S^,*eoi^ eJ^rSsejecJ— «n' 

WO BBdrftfo 8ij3oO «Sj £>OCJS C2£OT USfoSS* SEJKs, tftfeSaGjSiOEftp 

^ccij — ^cd «iowi3 idjOlra t f^fl jjoQr^dja.. <s iaj^jCditJt eShb ft 

«ocfc sSooocrt »*,, t*tfrft^ tfet,cla,i5JFcJ<8ja t&foifintfoS^ 
u4hcb!£ciA vooua n!oid£»e *u*te, S3 StdflSJ c!* oousatJ, 

SjitSaJo aSonajjdfl, eJjafaiiistaarbiSGOoEi a^oiro aJAi cdag> *s>^ 
Tk> rtodsaJ tftfeJ-rtedaJSck "Veto cr«MJ ^%p *&Li> « 
bJ^oSo-w© -««*> — ^ tnjna SjsrioS oefajO #^03 oa woQ 
^EJFEJBsJ-rttfo sJdasdoatJtf rW SjbAmb (a* 1 BBtJ* a tJjatslEJBft <ro 

E&fi>0» r!Wto E*So fcSSSo OOWSC3B/1 Bj^CfljBfrirtJBoOsS 

*usoip-J*s Ajj* &□« KW' fldv* wap^ o?^j cb-Q-o 
dj*\> «©jfti sfoOo»* jpaSaritffJ^ *WeJ fd eisfortf aounsn 
Sortai)tooSotS> tfsSoF-diSc^ osSeJjfe^sa SBcftFti «at Jundiiaji} 
etfrfsF-tf 

jWsSwb" sUses* wins* so 1 Sjacio* wtfiStrS wdoSa sSoejrto 
«ro» ut? ov r BiFiSmiU ntwS^s^wWgjB tojoSjiertaartid 
aJ,a ( cdarWg udasJ t) bjo S oadoBri3i§cis &3r;$E»r>-'TO* 
un* cow fl»afcrt«i(5 udaji id o=dS a cjj=^, * (red udo^cd wxro 

iSjtjWo BgdaM Oe^tjfFdJf- e£> b3j# 4 o» aStd^ tMMo3>Ad otds 
bSjotW tad* AraV £>ou (pais «o!J[93a w tfjfcfcso s) J oia=fcri&, ( art JJBl°* t Sfcaf), BS d * O 

art wdAi edns ooesa ov» to* e>v* t*oa* rfn so tfv* 
bmSs* ssre* 8tv* rise See Sjso* rt«* ass* 4» Aa 8, 
^j-o 6, dj^t) {djadQto33\ ?Jrto rf£> ci=e£> so Sots fSS >Sjm 
(Sj^oarfj) e! w 1 i$sd j^W sgw (ijfwrto) eitv' wo* OfV* 

Sj© aSoasr'ct ri Ari\ig focfe wctoa d | £a±ii& rtito!M.[3Eri 

rto risS dri riooiracKfJoS;* a y O ^Ot^d wddrtrtrt easl^ajj dri 
Sjad ?Jjaiidi> «iJocJ ocl^ > wdjst!*!rt nsdsd^, rfESidnf -ast 
os Sa AiMarfiS jjdjidotSsSe S u O a aoOcro^a tS a fcdws*, 
tlswood ipudsJ tioanad [psifioSo «_, faOde tidMS.tS (bd.rt>3J 
!p^F)rt ttodJSEi tjsaJoSie tforws aro« tp3d3 Bodous tp325e3.ratl!i 
£»QrfJ» rttddJ Sx*S tpwSSrf fcMEisu spsdais rtcuorfoo 3 fp;sJo±> 

«d dOod yasl - ij»drt4ticto riocdag **£,=> cid wdfJ oad ( 
dHB^adsfai^oWs s&scfcig.d a^tosi eta sH^Soa^S eS9,cdo ^ 
So Se$, vo^**^4 KraHs adaan ijrasab rtododj!) bSkJj sJj-^tjEic^e 
0'i t ,cd)rtj-«rtfc)<gdi3Brfi3&,f) ' ipsai cb^a, rijCe&siaj tfaO* * Am^, 
rt*> C33jj JTOfeS^ef^j -aa^d sSst^rt fce^MJ aowad&> bJo»(«jJ 
ue&db 

na?J ssio^dg eld &n?b uafc j&oddasnd 6eafF3rW<g 
BioS,oSi aticJcSoio ojjdd ss^-IS tfjairt SAfJedo egdd aiy)rt*» 

1 as ojj* a dortce 3,© o jju s 

2 tsXe 5« £ closed iddasS Sot?, a»/Wja uodo narf, ^DKcdcrKS^ dt^ijiJ 

s»ri spstew OS AsonwiaS adrw* tvtJSJ^ sSdrWa ad jSss=D 

dsti uod Sdo^ ?n w ixi uccSSjm 
Sd/l-ftCOd tied rooBoi re uoH 

dgifegw ag ejbocs»1 
SgOg dsjarog cfort trod ret sroocSodort trodjw 
don wBdjBt ss*cri wb&jw 

•wQoa dEiars sSwdawa tasdjoe 

doc's sSBcto ^ndiGttjte-jS I »&t±> tsoetj sJd tpsrisfci I 

siOo3t>idoa3 aSo»csS u 4ojasi 

3I3D3C8 Sjan Ssdaci uqds i fStJd SdQ «daa:> i±>ds$ I 

t3d*> t3d& sadiaaoa^di 

wgdrt£sJj» Bldrttf(Sj» H d bUjScusocJ mo* t&iaca* Sorito 

Utid =SojsuiS »sSrfi 3dj fc sij^Kljfije H o^zl=jSFS,ra, sjaaaai^d 
WroaSdrM 

aya B~dos»a - d4» oj&^JsSe sii^A, 
aya £.*,«» oBtfoSjMJjjjda «u9ddc 
sg-a BSosradfis Ajw8 b!bbb oSaSa 
agja eoert sJaartr (teo^n A* tjMiia n 

sacia SooO tafOsJEida racSa sJo^cSsjido tfjs» sod") tJjrf^aio EbSoJjgaojjae fro b ti 

(Aj( rijTieBMJCIWjdi) 

nwJds E5i^!iw3& sucks wk&xW$ ^yaijra t^n^ia c^tara n 

^eJc^OTj, cwSefs rf3»BOTrt dfl^rt (te^sSoi *JrfrAe» o d i^d dd 
wuaiESdrt 

tirfoUosJ odd t^aSfb *>sis5 

£»rt KJOSOctood ajdoddado (:g doddered da) 

tadesitjdg Uo^Sae^ 

dort rtadEpjsis ios^tJjieu (SjeutsMocjErfsi;) 

cOacd riE»EKHSFs»na »aSn* ( tf sid»o 4 sSs)^ Sodjfljstjjd adBrS 
S3 r> s&doddtMSd dais, drfSraajJO tf^&Wg Soetoudad 4ojJ d«*i 
ddrti* ilewOSi, rldsBritMS da ajdoddd Aaemgatjta tscrad 
sradoefe wrfdo tfjecrfrtowaddsJo, tf u rtjBo^Br( rtdJissd ospsjj *$,*, 
n«jBo»rt ties ndce add ajwoModsJ os^droeoado sw^rajo 
tWs to^Orids *daSda UecSda tf*i,[Sa S»o»»cJCd tseSoSataatojS^ 
**to fc fteif sWtijEj jtei nsraon twJfcSjsooo^d A rfoorttfo sssSd 
HsSaicJdS^ isotMoiSjdOocJ e<,osi BSowsEtoroOcdwrKJ sd^tpo 
(JoioicjWKJ addrsfcfi.n t-=dd<*3= SjwsSwijaorio aittfaEB_,tJ ajdotidds SotfsJoi 

wcdo-JtS KetosStJ di zSz$&« i 

J^KJ £h^ iJccSeDrtja Sms^ i 

«j£*j aeto OGfo Ki3o id^rf tio&xiaa I 

»Scw ra n«d£So JOOBne^ i EJuoeto wad fteJcS 8 tfc^ i 

a&j-sS^ a!**^ Sae^ oytajs sw^d itSSi^ odaafwi j&3i ( i>ef, 

«fJ &ei d uoti (JjB^i&rttJ^ 
jfcS titoaradsa tfj-tfsjj-tj, 
EjasaaoSsd Sort eJjatfeSjsii^ 

iSoUda "*3^da djatf Aitt^ 

»«33»rttSsS eJjstftJjaiJj 

SStfowSd past atdorddnoifld tpaiflftoaJ oSi&r nsjtto t 5js Seafood 
eftz3eSBot»ei* a e=id t3*£. SS>„ tiVScb uotSda to» d isoto w eJy ej iMrirf, 8;>£3;3as>B w 

add tfr4 rt sjro Sjwwi o£»S sjjsrf sJotsd i3js?w1 oJrei) rasa 

B3tad 4 so *js*4j eaws # eroeaOy ba aJjBcrtwS ai a«ss etna 
cjrfosatM eJstS woSESortS Sautpi ^Ocdo sjrwj dedrfortcds *©«fe 

cSmas^gJ raad 5irsi t tfa cidarfa JSaafc^cS djaesS itiS^ tfoa H St^a 

OSS »<? tfSEjtJt »6jJs tuOci iSi'd AKJEarf tfoijsjosi "133,0 

sraloi a os^riVC Ejoasds fcjriiacscd Soi^sa rijsptfai add cf^a 

(jOTssaSdfirt 

soslo iireo *e»E«Si I oak siwo t^is^ srato i 

»!»3rieS tijjurd jJiaJsDjCdo^ (Jeasj nassstel, e*«^s Eras) 

sJoS tfjMaaa ajrfi aJSi tfda^eodrfd raijna (stfata 

(&,e idjSfJ, Barfunwldb) 
rStrof ciortroJa cSosbs cJaa^j esrf jJoasiO 

eJDrtriijoafwJ as., JSobsfc rfjsst^ dj»c:d SjCraJ, S a =J, riixfcd, TfcnbEi, 
aJjcd si *« d t^jrt Sd 

di«fc> T^oddTOrt da* e=Jadd"i3 Scd SjsHj^oS "*d3i3 VBSjdo 
jrofisa^d SjartSj tsjgntf^cJ o&Kd rfrfri^s)^ i^dsOTri trort sat? 
sauriScdoKb cslortOAKd iro&^d nac^»> f sttyfoBSafti, eqSf 
i^pca-at a^tpSdTi oifpa-a f-odja dja oddnsn *«da w-iotf^ 
jdwjdBcd artiEJ wsJccJ o^^f? S3 cS:$ ettfdoi iotfod *dV 
tpasfirfMuaaiS:^ craii nzb^, xsqa *j~?oj d sd d Saacd) SjswIj 

dnrS- ua &Aj aSo^ajJcSj s^asiodojJ^ tWJ.aa^d * ETOri UsZo^rig z3?& dS d sh(q* ( cJ id»S>rWg t-och ' aou d>Swlrt areSj 
siaruSad HcSioSs sajdsaaoftcJj ajorfad^ttoWj * df^tfd w^iif 

sbjJ/J 'sAaoaSdg dBJWfcrfdifo ad Osjanjwhd ts^e »^ naJori, 
*!ofts#« a^dF ;rod>cW 4 d a, dadadad 1 sarins * £>g oadrori 

»»toJ( t BS^tSd aJdJ^ab nadSritfp t^onunrf 

iJi^^EjfS&iw^Fii. aOKbddOgj sjadresHtf tSfd-iOod oasdS^ 
d(dF-0*idd S(B»o3d afcfiSjBtB^ SS^rttf Sfo*%, cfoadwlM tfOAoa 
ne^d BsJwiar^i^d rfdad d^d/Wai^ «3rfd ©dn&j^d trod 

oafid sisrtra ^soEi&a ntanv 1 d^Ej«g u^ritfFto, jtfdaxeEna 
* sdOk! Cod a;Soii cSwodasi) d-rasM^d dMSzi 3J d^ia 
*eo» eSodQod <*oiMj^^!J^jn»diiji Acsfritfo "«S • oodjs 
odd widaricgdja sls^do dad;d )tod*Utl # dajU^cJa iSeBaan 

rrertw^ocreda^ oJjss ee doi=dj* iwdja tfj^Sq, saSs itidaflja^ 
oadda » oodra oej^oSdj BaOaad ns&* ( d faOdsafciiis wrturt 
cton waasSjirwa^G 

jJortAotootiil ddoFd tfsA =»*$, tsitowito^d wad i»ocj»rraa a rt 
daaa^dt ddjr «drs&5f3F-;3artaa,a arartus eosj t3-o<$ sswb,, 
mg&Wjjdrtrfo rfood j»d,5»rtei,d ^dar wio sS&d wdtwa 

BSo K ao*> addrtrt SoddcdOcdtfe d^ Bnato, d^dd rri*o ES- , *ttsJrS f d t-<rt SocS^ (J^bS *$& ^3sdU toocia adresg 
iooOja Qztor ksS-w stf-j^das, Sdefo uct3 <MsM£3f 2?e,aJa Brads 
«ort tsjJ-RBSs-S^d sJi,eSaSrt«rt Sodda cJjs^ * wsipo-sgcfl t 
tSj^.EKJ stof djsran wSsadw^d w<tort £» o Sa-st^j ^sJ-f eo3,<M 

ow>so tfsraFfc,rfcJ eeJocswS s feat, v«*6*afc V*. a> eW * nrar 

rio^a: v^sS** 3 *},? ""wJ^tJood esrf naajss^di ttftts-tjijitacs «jsd 
riOc» wjjosicpsanab, ei EJO^Aato-fc, ass C* « wrfF-fojj rtfi&W 

^ESd,, MSjCrecSoi *ttSdd«jj^ t Ae^sJQjftJ oaa SjsrtoJan. Brfdraana^, 
jSwjjjScj urtnsJ sro 6 3Jjs«*Eis> H s-i csa urtfti t*eadsifja 1 ft'St! «sn 

noricds toes tfa^rtcdJitfo Sd^a sao 

fl=rtoii2Svd£:c5 K03B&CS7 

«OScioi as £ti si aoi A 
aeeto Srfj^tfi 3^ sJjb g^ 

ds^Ojj'tJtjSS^Kfj V*»«3 

d.«s ( de> assort i^sasii Bjsi^oig snaa ■ de* iiou SKjaod jj^msoBfid nwi sta^de d fcoda * 
Sjswrt3 ri^cWOttoiS aJocdaSa adjuiifl Sjde * «5 a^StS erodes 

eo^jIjs SDrsdj EijdeSd dyiw^rWrfjB^rtjBacicbEido (dtisoja) 
oou (sqJftWs -W3 v n!e:d tfjswrfa j^odmoF ooto edrrivsJ» tf v 
d«$ l aSi^ct tatfrrtitJb jflfOUjsoao SM-Jjtf <3MJ,sJ»3aft, S^d at 

dfc» raaafowsj o t! XtM rto ckkj saoaK-Uxwl b U<3 b;;S$ocj g 
& asjcJeaB sS^astJj t ^« KjaiiScrand ujos&iO 3i sta.cS *tf ogscre 
t3&rt*(«s *>ou tsdr dg ESro^sSjjd rtjB^rta aou eadrd^asajn * 

dsiiojjiv 1 aodiJ de*i <„£>«) g> aochJ e«J w «5i rf * u coii^ »• 
ooeA atidsloto jiocjdrdg ^da^ tjuocs A*dju' a ao* 
tSrifcOBjisMj* wsJcis S3»,ia=,rfJ«OciB a e -ndrf^ s oris) dtA sfea cJj-tfjet^ d^n fuboJ pc* c!?acW;S ess* cj ^aa^rfrfs rfooatj 
dj-rtrs cS erases sSt^d " cSsjw! SJfM^ EfcasaSOrSjCi d CcS al, 

WccSj-S ^j-t^oertftS tJ«*rt is u o is ra rfat*,do n 

ct^ai, ris-HaaSf-oWid oocfd tfadrt^ EJjfcyaJj* rt z^O w^r 
isa-Us b Wtf £is!k3 dfD li^id odarfa j3odOci Q [3 hESj t3e*jc3;jcEJ(] 

t&zzzfr- *«3wataS> iio&.scJS;^ na;S ^J dcrfi,a=a_' Jojrran cSefcodo 

aS«brt«rt tps&dxjq, dj-£ d a aim wVS cJgJ ca^cl SaUjS afeSfJ^, 

&. nan S ceo cUX ( skt3 *ks So»ria3t,i3 sosjiSptean <«si eSO 
nw&J diirffW^, wrf £>£A gt gei/Op eracto ^j^jwi fctsj» 
a«a)rtVSi ^a^sos fla^, <3dS; elrd.jifoOBj'icbd saaj ro«rfd airlCdWjs BScwOSaS, "iso^ijirfiC^oJrcJ sJ tej ifS Ooo ( 5 Sjf»S 
»S oWoS-nc-a WOcde EDsiji sf^a 33»o*ttteJo #1 ardrB sir-^ 

Wtj OCO EdOH9>Jn^to< 1 ^3jSd'*j5Ci«0 »o3J3 tj^t) M «0* 

o3is<?ii£S H-B^'i5)'et>3j3oGio *ita*eto ^e^/isto ^ Ot& cao £,sk; 
aaqi ^ia-B»rt^ stes^, Bric^o-isajrisJorlia »da««tfja 

Ad tfariii eta riarfc*>, worid djMrfj tSoMSfto^ sS-raetiwEfSscfo 

afooMd :3 *.=*'§ wiiSS»^,o fidbsi a^tirociOBssd (a, i s» 

'sto^ort <^dijJAoe ^e«sJo< a<^ eJ.odc3st| 
jS^omk so-dsfciiEl &,« eoOoiwii *• 
— ;»Oo »oajR£or EW[S3rt4o&>Kt3 H stodoiassi 6,en3daaKd 

uctao uk3i a=3^ tji=Jd£> tiodrfo£> ( 
•Modrf KoaScda dortcdo 1! taa wo SotJesioiSe ^octo tSsaJwadj^i 
— k>ou eraaJdeSdo^/tOt, 

8f«CTa s n»i (totto Bra 

«j-5# dj-nts s&sgf asO datiE-sJoin •* 

esajj »3 a <2 cd* sored uajtf 
c( ^/It^jBs nS. S-rf rc3 m 
i$j£\, aSetfO d;vK>Bdd dorf 
Odu at o3 tfco EKk.oQ2ddu « ad^ rtotoD e di3j ^e^s atSi uo 
Sad^d^ BcadjSouorfSjBf dori!i'° 
— flow fijBC&Sato sJ/sctfoSf-Scdacro/ffie 

KKi si>d.s d s k;:^ asd^ rfJiioS gjjtf aod © 
aKSanivrf S cA BjxS ESjscd ddrkr:;;i Ji ' 
oou wkrf as rf aafco^ri© afo^S «drlft) wdswa ^jod 
a A irer'Mtr* v «,«4oS c 8&rd*> aeCaOasSowoa »& W»**i3 Urt 
©W-djde wdO w«s Bfa^d^oii^EicJo at^rts dd© acb^arti^delig 
acijaa^Ms djueftea oSjb eszdoccti^j oil d3adi3,d d^S^odjiri© 
ft^a^ioirriOe 3i urt&> s aiW§( So rt od crertQcs :j,d erf/UsS., 
iSBdrtsjseJ atioa a BifSsd a^ass^a na^^iaorfija «d fij sjadoocsd 
c3<mjSo to«Ort n&ga. ■$> BaOw S,d tfo^tf tpwSWa MMd 

d Sa, n q^Ogdo&a wdSjESsdoisj *^ogj n^Si^rWomin »,< 

*Jf» 4 *iC>ds3 Ooda rbdartv&d fcjtinatiD-ssDodeJ? siJifoSrt fcrfnad 
&,e os^jfcwwto (a, si ovvi_osiw) Ssrrs„Sd naftaf-d ^sas Sdo 
dir^jd^cJ Owed -irtdd 1**332 rid^-is OSes! mKj,^ esEdraorwJo 
tScg:ddj-%> ^a^cteno-crfJiSii^ (toaSjscajssrt d raoitoesadiood 
nrodjrtjBCSJcf jC^oeibA rijit w «d;pcd3S sssrUS jrodra,w ( d2f H 

cdiSi !B36d d* aSsAs^ddj jiss^i ix^*,!* t-ods wwfs,on iJOd 
diS,e djj&Ori «,cJ 1 o«oSa( rtijtsrigaiaj* aS^sSaoSssSa, d ddod asS r.stcaS t eSfi tS Jj VAX 

d ijcrfi riiO* tides jsssJ 

W£30Aifjstfj,a i ,c!oEJaciSJ 1 UQii sdtyja arid 6 df ^j; 

V a» ECx9*as»eafjs tst^ Oeexbncqsro u*> etas, tastes 
fttfsraei stts_,*Ktfntf> Bi*3i •• aoc5d jioj&a tfljaoua nan sbUcrfiu^ctii donsKirraSefJedda sj-e*) aeSjrt^dcdra ecu 
*t3Ft!a! £3-^3 a!iw^3, Sjj;Q " 

isa^ oftjOfo^iS uon rtjsw&ob sod 

^sio KsStf-;? iS sJofcM-ri O (Jed rfj-d d wrt *wfo 

tSa^S iS^co «£, u dt» (ryOt^dsS^oi), 
ttgodota «V * <ai>tSa tu£3*S worf u 

voiaSit scSowsJ *3s b «eS jfoaaSiO^. fcJdajSs&ofc ria&adJMi 
efitrt s3 (J«Jo^,t3ot»d3i ( sWQ 

assort flj&i^rfs ;3c» jrortdcis sk ddrt 1 
Sjonsd ;£c(;>sSdo UX Baoooi «e» 11 
rtaS^HDctoa sS^ou^ B H* E §> «&*'*'$, 
dwt^SjMQdd dijta^a gora^, i 
fljst^ iJ^iedccJi «isJrt ew^t^ rt>j«W 
•sato^ g5uBcdaa«oc#s>cd;>=Sg c3j->dacSsJj» u 

fljsrCidd 3d fcsiScdM ds^dstla 

3,rat» iJjata SBJ, »3 ( ort *jst^Sa 11 
dodsrand dsto <w*ed/>B;J tretfriss 
djoocsawas u*)» erac^oa&dsii r 
tsodsssreffisSrt oJjasn^irti afic^ rfanrSsBdci adjssJrt ^KStf-S twine! aowo^Sa,, rtad 4jJm3 
dd tJjsirt risdjti Es-tb tad rlesa ri^i3j^ja;(3 jj orrad ttfoo! 

cJg scented acu ttrfj cJjisSUi&cJa 

rtos-dcJ Eix-oJicdo tjot^Dod tS£MAiw^<&rfr tfri^SD zS&fi 
i3?ireno cS WDfJS <aotoodsS3 EfcrSnartS d ft sfnSatoj^n ck&>3oQo& 

aiootft tJsdjtfa eot3j=e aJ«->« J ©<3jb? 

SjcaMEidg if.iaGjtfdg S3 oGtf rtaoJvrfa I! 

*»ab rt rfwa rW* gccida jroocJciodjo i 
fjE^jSjaa ^iSS ties tfj cy *3-di « 

(raoHa erou^ rtxiOFJoi et>=Sato©dKJdj» I 
tSoc* aJsEOS cJjbSOi wceJa ciJsft t-cd^flja n 

ererid WAobe ^ oao^S kcu saQeara&BaOaSjsrt sioS sJjnSo 
SgoJsja «eS *»Q Ss^ ioasfjcss^ as&sto^c! eronsaSdrfrt eSr~d 
riMaESSs wri^MS natsoiKti Si ieirSoaaSi, 3jmc3u^ cJa 
aSewl Ss^aJa rl KffiJfsJa ut^dSos I 
airaaydaiijsi^ sireS so Scts3 6 it 

^J5t33±)S3Sidja iocJjatfAMiO II 

dorfrfoS-d tfcri w4eta»o anartao 
orrerot^de-crW tStrt aortao 1 sjaertssacb »;Sorifloda?s a 

tsooaatJ £ cOS mqs^sr-^ 
fcOa;ci3i3di5(i S^drt B fl-^O II " 
ffii&KiJrr?^ si Bl^a tdjira c'fJ a rij» sii'j, £dHi=rt»cas acta 
sdrt S»C3 jj»oao» 4 cJ fc.ccft as a! cgea «t tpaesrfoi)»a fcrctoaxs 

"W^**** *JM£iaiS 'WSBgtf iSfKiiSS :$, 

«Jj7& tSfS $e«si Ot^ tttf EisJ i 

e( syu as QsfcJg 

S3 3tSf Bioi sSroSo || 

artitxi not) ssa rtj»j» ajjaissaa 33, 

s&isSdspf4j u sSt* d «S 

tasotoccSa fcortaeWa 
AOtuSoi OS iJoa fc «t sSovSsG 

Ksesfe <o £>K J5««l3(fo ll 

rtrie d 3,ca at 

^JOtpEB Kf3 dca> s 

wood a cbj-i? ShiSs «oa<S.rcis,o »<3o 

soort *OOo soBj s«Jd 

£jOo3 ort ioeMfc <o*do»e» 

d tfOo» SjBccto SfCdoS n sfestf Brt f»icStSa ^ti^Cj w^ogterJi ? 11 " 
Act sonijlr£5£o3i.'a »ESd ;3oSSi, ddwxJiS « os_,oo>to3,tJ «uo» 

eics^ d -iwii sSetfj Rsto del rfefc aratfo 
rfj^ wortd wrtfo tlertdeJ sink i 
rfUj Sfc qJo tod dasd ODoictjj $»tfs 

<dt(9 # 3 ftsJd ctoccl sfoa^OrtS satfa 
tstf 40 cjadssSd c^tiO asVo I 
vet&ji issSrt atria ift 4 5$cd» 3yft 
sdgcS aSctfadcSS rfdr*ocia wstfa n '* 

oarfdodd sSdoddaa doSa s eoda rt dwflred sia.rioaeda 
oedde <£ji.rtGx,tfcci b,t ^JdoddcsMjdg (a, g rvjtf-OM£.V) 

cd;d wdd ddt.c3as i^dda *&fc, df.cds ijd^Q cdjrfa «dtJ 
ddt-rttfa «jadrtjH*aaf,sJ odd a^ctobd; defcoJ o s^ooi^d rtfao&ifo oios^cdj^ri S^Kjsran &>ccbofoia asSdtrona naj^jj 
E»n arid dfcidrttf JfcsSfc/rfaSrt cJsJWftjs uo&si *^rt OBdwdocjiS eS jj S <g;S tooeto rt^a dwcJ^ajsu^ 
S^EJUa EfijifcJ, rt'yl txci 2Jcfl 11 eS.»dc<Sa <jboc&, wood 

oJjieAf S i^daadiSdJoaotaS 

S.^n ratatf t&rl fm-isJ rial S<y n «» 

rod ipj^iSsta^ sod sJ^sS 

tt-Jti n d t^ori d-retfeJjsfcJ, f 
ui£ Serf t?oratdi5 s3j-tf«JjBi3j 
Urassotod Sort eJj-tffiSj-*^, 

3idj b 3otsti:> ^e^da djftfdjjOy 
woofcssd rt&raao sjdoiidode^, 
t»U3BrtciiS <3jstfs3j-t^ ii « tAiaf,i3o Kdao asso!^ udjiSoqs 11 
a^aj tuoS5 a tJ3 sJiiri.-d^adao I 
aJs^tsdjatfrf -3,*iet a 03ndaKSo(p ■> 

Bogs tjfcf/j a Ort *l»rtj»ou i 

ronctorf — 

FJa K)rf H (Siicd el djHrta&ia drfe).ra m « u 

mass K^Sa EoSiocJ: uccjcitJ^v'o 
?kJ s>wd u A,«J» fesSeis e)t»rf o» 

MXiC!) £)TO»5i0BBdrfOJB,t OSOt II " 

•aoiia Borbrf atSnSefoo^riCc <^3ie)jafS sridtJjsetlfW tptcf 
sii& a iJripri* Serf tS>w=>AtJ zt s.rad fleScda*, rtEJwS £&&mj 


tja^nsd rfa! £fcaai» ^naStJ Aa<aoSi 
sJjsrJtel© jstsssi B&&C&) SQitosj rt.rsJ«b 

* eufcTtoi e» n rtOe itS riA Rts sfol »(f! n^co SS&tS 

QBO-ptf Uo*Jrnfc «nO RB^a^tf idw^ircS «K«fSrMJ« crtO tJ?fc 
cfcg t3*;f\rtjsoota BiflMSf rtfcsJoS FCcd dagoes S.0 obi: arafc^Ejg cJ fc VMi 

bjt sSdsridcrasd «isS e O Saact i>, tfrfftrosjdgsJiun (», g 

ttoattjft-o n "'dck *s, bdoo s u O foracfo 
SJocKfoots jSjsBwsdj ajjat^/wn rt?»i tot^rt a ii 

»OCS» 5)J(8.c6mO id OO SSJSUFO tfj~0 

JSoire,*! taofl^a iSjafft wkJ^ £S.»oti <3 u osfi 

troouas$:3aj^S edJjfJjsi-tiriloS 
8 o!KJjBdj~^rt AOdsow iScJ elrSa 
ajouOii sswto aSdtS t>Qcd^^d6cS 
aSonaSd© tfooScl? eJtiii ■ «• 
oowotf Od«d (JjBttfatoaa/fOe de»i wed, rty!? eJdjK>»rt 
EJa()ois-[5ti> Ssfc^ <ssSst^!J( 4 fc,ocJt t-dsi,cJ t-=4,« «£> t3dfid 

aiS^. iS3tfcis?:dj sJaCwfcs-ijda aow-ai^ xni ^Mo 

t^otjsij, assort (uodt a tfjj i eat cSiSj-eJjb ■ 
SaotassBi? 3 O* cu tjKcd s!_^S i idocisJj-EJira 
8dctonaid riou SS^rregd aSj-tS i iSoeSzrsaiw 
aSrwSd bsoS) t-oslnaSd airaa^ I vtceSBmSm t 
ont>s,nsssJ Alcana tftd i tsodCrecro 

-seeiddo sflsWL flSWIsysf i taocfcijscfo n • 
cS«*.oSi Oii^rtS d3a w^resSi:^ £oe£> »cJd eSmoOS ate* iofj,a <Sj=ed toSV 5 " ^°" Mia3 8e * FiS vwsaaScJrioa'aSj^dft 
steal,* 

aSadja^Snan SisJjsSrW mo flan twaclaa ^ocra^d d ass 
stfoBjdtfag Bja_,4so«i3sft &j« dawdaoaoiada (a, s oloo «o) 

(4j a OE..3C5 om>f) EJUarWSa. do&tOrtwdido 

igtaaSBaeoS' id ^SEtijte wi ( o^ doa/^ oaudg) oaciA><jMd 

natojjK £»nd tsa^dodd »d i^iisftS^ EicSrjJjri <sdd ^ do 
tutScSa BSftftlJrijg fc>Oda 33 fljKSSDi^O^ 

dddaijaoddS wig rtjsos &i*$i " 
jj^a flaarf dsjidsJjSUfttSodii «aio 

Sj»»3*rt OStida SM^o* 3&£> BeJ^ftS II 
dassaadd <i!d H djU:^ ajJod^etf© na rtoU^ 
«;Saad djIod.B nat3Jj ijJS^rtJSUttj (I" 

oijiEa ^dd KdjoKfJa, (Wd sa^joaSd t3driii\ tot^stod 
«i^Md dideJjavtf 

dVrrccOaga JifJj^tfrt II 
tStosJiatfa UdnacJiJa Sokaia »A «* u a)ard djasO 
3jbUO li^oasJ ddd BcSjOjorWdtSo am oara^a 
dViV cKnacaoda jfJSrtocSodcdBdwidjs^o &ts uSdJuao 
e**)ri s;wo odd 0d;ai>ild titfdsia rtda^da roadd AjsB 11 * ts-<M3d tfr13:> ( Ereficfcit3 "^ d pasStJrHJsJ^ tos rfdj» gdria 

CO Sij, c3 Sfc a «J;rr> sJvSu^cJj csou di 6 ^da JTCjeto^nd 
saoia ^£,d &fog woS OjgCl tJocjo 

9 o)3 djandSa rfodiOrt sbj&jCu qcjj II " 
"sod Scdi^Frtvo r}jsijij;> m cJ sro^rf (^da^q, as d, dj-sddig 
v..as eicri tSfsso^a^ zsSiSJa iJ.roc» sib/ - dedfj tooda bSOcjoi! ?3SJo3 4 sddozJrJafc w^rtisfjfisa^arWg sd,do £>t)ocfe 
efljjo nd d rtv-Bear-e-nBsdcoctoja traij «d S aoio u&crf *Js trara 

USsdo «VCT»oodt*rt 

datoCd© doi *xK) crodjofdd < 

353.71 3* &EJOo£ SoSrt 530 rfdijaod II 


gra taeid aiS H rfj=c^j w-l,^ Aiaet* I 
sCrftSOirf stogy* a tfaSdaoCsdacsasS 11 » 

ssfi iJj.e "5^ S3rt wriC rfcri 
!o«rt i3L« ^cfo rt Baffl «nffl cJesf 
sjart &*rt ««&>, adcij* ario cS(5S 
wrlooi-acKDjdo mri H^Ef^CD 

to r*d S3 tideawicrf *rsSa 
oiiiH Mi* i 4JMJ,we)*to iaotloESS, «Sd ^oqf «3fd tiwMrtife i tJBda t-cJ&rfdSq, tidrtortostfJiira^O 

tteiii eljrfs sad «©jjdK((Jedo 
»s d© Ueda tn*5 states! s^e«a 
tffti> ob^S Scriid SOJjd t^odt Oti 

aaQtitdd BBjta rlaesasocidu ssfJo espartos sart-a tMjfasa tpaaro^Msadddo wddg boss tJdad 

tf^Qd aSSift sSj.0 S3 3 Sfl»rt »r(d:> 4 EfotoEterod SdanS^sta 
t.O«)i»Btd3 xfi>d,=! T as,**^,,* jijiv^,an4t waB3rtOti>=sart oa>S 
s!« ritcdfl %,et&.r£ttfe dS :> iawSs tMsea^ qMdoaioad 
bjt fc,ea=»x!t^cd3F-M {(artcTO qj rawSOrt) SjMDcfcddS e^triap 
naatjvo asto ? Sotrt wdds "Oe Egec»Kd od*fiJ ? *(«d!3e8czSo 

» Satin fiMtisSad add rf^dfieeJol-od Mda ^» oipzttjOil tJdcatf 
tleBBoS £a wsJ) ci-irci rtoonjfjq, !*rted n tJjBe odt^Cu od flo& 
d^iJj&t «dt rtoc&rt fee cdjS33 s ^d.7i «nda ! <^d tuodo drort 
doAd — SeJs dcao* dwJ fjjsodcd pad da cbEK>t»=-''o iJo^Sdig 
LOrf 5W3*, a ri«» B^iO^jd E3^,Ciii:cdor(v<a Sti<J -4 oddiroft 8sS„ti 

Qcd idort cij-tJS ejoij oarS dpi cid n Ort ddde woljio 
dxodjdodo ^ J n{ o oaatootto. l K' J d 3foa&Ae a £o aoda is rt>%.# a 
dds osSjeoebq aou d u S^ *«ddi I £ioa& siB!oaFL,o 1 sa H S 
end daed eJ occLO^ AS d crinad d.Od© flttfojs ftr-dda 
^aod Q ssa fi eS-mcn -vs^sp^stod tfS. 1 df&,»«Ja sacOcSs, Sado 
d^ds.sr-d dj i^afssJ^ 0t WJrt ad ft* est r3 riooaio jStsioixt^ 
aasozr-n oKSiajassrifBDn EJnadO» 8" rf ci saaw^cd d ri'dddtfq, 
obsjbCS tW«idtfe_ So^'diJiS ?!Ss ? asio ds^/S d fc^rt «» 

«sid «atftp3da 8«Bo dp rfo^i *4,rttf tjracood eafcotoji, 
diSod ais^ants^ rtoo sSuffi osndodoiojjr aa n tfs d^aood 
stodcwJ^dancd dtiSrtVSa, nsca-oaS d= sronnaSot-'rt uSan-uESa 
cfitrt sSd!J t ot3c^S s,JqJ t,Hoad=w.a*k adja/jSwd aft^O lacAd 
st^watfaaart B oooJjs- 

v J B a do scnan sSotod 

a*^ no djadoad usafelrttftt) d dirort i 

utbjOanatf'MiaJ© de 

dftfSESojDS S fc wJiSS Sd ^f^ifl^ SS cSekafosrficJ 

dg) tJeaddgBfatJ 

t*«id ((SFfJcd (JjOuOja loins d tJtfccdo nSoriiSaGOuiyna 

wc£;kS* Ssirf-racOJn sbrawjita soorf !jK>fi 4 de5!jS5 I 
totxZ sSmocJ 3F3, KoD*i rf no^oua tftco dt3 B f=i«? n •• 

aS^, fiS„M B asl^oto, oS tSS 

s! ^Wfltedfe addJ! lid assort AiaeOAiid defcoJj raajt&cSar 
tartRo 5icras!dg rfcsiioaJat ijod-'AiS.iS <*Sd aartd rto^i anorak, 
33, rif3*otoJ» sSedtHrtdo ii)8, BJctff b/tKKiini^a tsrtrt ijaeCcl rtHSoSo Ado 

8j-fcjj3ia efSs^roiicJ ge^eijSjS j)s»e»rWrt sreifl riOSctonsft 
Ooaod^ c»^ t? rt aSjwi aSjt) Oi.drldfj^, sJiSd l«cE!J9 
Jidy^ xroto3 t rf u *ijO*> Kcustd »rf tp»U KaioSjCiSi, XsSs^Aji* 
«t* wdo fStJ53D<xos» aSjsri □ssJf&b' Bicwp rtoi i^* »da dei 
ci (g j^ai^*.-^ t^a, aoWwdb «djiea3cs^ t£>?ja i ,d i i3Bd' dwd sjsfi 

steel* dd rodrfrtort-OT -3ais tjftJ, sf»&, trfrfcJoisJ dtafcisJ at^fcti 
ipsEJoSa rijaedafo-ia SdO fS<d;rod ^ocdaSoKBd ssclj^arlorfoi 
crora&i ^ 4 *jrt xfcjswS^ iparirt d(dd 4 sade'srd da/xia-ri i£6 
C93;*i*a rPdascSd-Wtto r»*#,»cl:.eJ li aJso/»a* aStS^aSi s diS 
oimA wo*cO»*». satis «*?ds ssrf stoO/Wf^ tf<fc»s**3 t*«S» 
SrsSaJo KJj-orftJ «s*sw$djjj w^tSfKJTi sJWi^eJ tpw^rt aS^atw" 6B B n fcsij rJOiJ, do %,( 3wr« S3 ^ t 

*jt ts Hi qJ a -* ore tf oo rf « obo a U 
E P Rice A History of Kanarese Literature p 78 
asocsic a fc,S, Won anc^djK KinidSj i^A-ris Bo ESjCa JieOBs d 
era « ao < si o-(3;0j Sjmo tfrilrrtd Q in 
^t £«■ « UertfScArOtf «5u»« afce* frcas Taka away the 
Dasas from public life the high principles of Vsdaniha 
and lolling masses are poles asunder The difficult thou 
gins of iha Llpanisharfs have baan analysed into simple 
and beautiful K armada and rendered Into melodws verses 
which ate sung at the door of every Collage in the Ccun 
try What human heart can but grapple with the Immense joy (Th» Handssa Kuta p 30) w" « ao «„« o tX 

st^wti, flj&$&ia ova £ q t»t 

6 a.jse> rf<** Jotftd Tho gentle message of their songs had 
a direct appeal which no heart susceptible to noble 
impulse could ever resist (The Journal of the Music 
Academy Madras Vol XIV P A3) om t aa sssfusej-s 
i&iJ-F-f B, ri,cqiaed «BCi ,« «1 « 

7 * tiatfuoa;b3,330DEl «nl3 ffl 3 Aria Ad « jts&=i 4 4 *v 

8 as * 00 B^ct af eiraaGj no;] a sjjjta stt&rsi, ri&f it s-sw 

10 *4.r 

SMh 4 «<- 2| 6* rojaowBS S irWi si* raj a Stfai 

22 tKl aj B 

23 ede 4 01 

24 udf 9 f J 

26 ode 1$ orsi 

27 beSc 4 raa 

28 erfc 4 v_ 

29 »d S» I 

30 Bde E} rt 

31 «*3( 4 ■»"> 

32 *j Brtaa ijjaaxda [Jsijiart^, 4 FO 

33 «^,( 

34 ode et fo 
3$ tselt 4 fo 36 Sj( n~»rorect * «rttfs «o ct» u as* mntfi ift -5MS1 

37 |«d,t 

38 tsrtf t3 '"GO 

39 ud Q nl!l 

40 b* =S n a 

42 B«t !i OFi.O 

43 odf QUV 

43 ssSf aj 3181 

46 «*( a « t:i 

47 wtie 4 tO to 
46 wdf "4 Q 

49 out cj raav 

so «df •$ at 

51 bjt tirtns i?naKTl3 ^p^r« si CFcg w.'d u « 

51 «S« si OA-Mgwvcs, d 

54 «J.e 

55 At jJiS>» Vtti d « W*J M o? t: SJctotJO C :3 Ifs. 

56 ecfc gj •! J 

57 «dt 4 ■*■ 

58 er.1t 4 MA- 

60 ecM 4 CIV 

61 Bdt sj va 69 ad< q Sii*. cdeOTrtd i#.art^ eJocJsJo. BKi^d ssSo^bJ ^saK^dJ aioci « wBts^d^ tjeda d,d»a 
d*^ idstdrad Sosid fcSfJaoEtosJjOrt jfcudc n ae»S.id aaM, 
drf^ cttjjdddo asOnasidj asoos^ rafea^d wndadrf^ *»9^ 
u-d^codt-s rtotbaSoartaSjd aoOSod fMOSSdrija w aajoaij 
dtfW oi,«3t t.oQd -^si^ ri oedruad ^saiiodji/a ^ddg 
oetjstead ByJz^sta d dsddrfda ijij d ©o diss, dabtaa 
o"-o5 tto SyeEtdosoi-Co na^SoaaJ da EraoBtacb 54doddoa*'d3 
<piSa5?3dc> £■&«! cresdj tsrfsa doaSdi rtjBEBrawaatoo sir's 
rfofcacSdi daaoaad SusJd*^ * Scd^rdfJ EoKDEtj^ida 
«d Q 6cd coasts d,d asld ^irtvrfc^ dui, Mtidrort d^j^xsgw^ 

ri* daS>, ogto assrtJB ot^*r oad^rnta ow sjjosdrttffl dOaaSd 
* *rttf» fidod **d$ rteoisss djipaSd ddj aatf Sotwaorltf 
sfce^ *e.Efcda fc ssfsSS,, sJjaododoS dsaStjadsj oSocreSrja 
ds,ddi;z!asri ascdiS/Jjsx (forta^a^dj&t ^SjJs dtllitsa > d 
btmn <■*£) TOjoQS R-ka^d dadJ^S df» Sa^d^ *.<£ do ra cs 
ricdiwd^djDs} k.dOTsi"i riorwata d dJ^S ds^sc s»,3oSj 4 attain 
Bodsuds3,d atocsarids SoneSd d MSjrtCrt i_*33ftdo4 Ba&>i ( d 
dodfc,rt oststonn seJmiOsJdccfo d{Cd3 SEj^rtereddi &.tnsn 
BliJ^foyre 0?<*Ferfdfo d» sad d ds^ioai^rKto <sg °=i un A 
r-rfJAa^s^d wsOoOTn «£duE&>3i3 dcdjaeuod (Bafea^ds,*) 
riaidjda aowadS^, rtod*s>!sS,dj «>d flt^pd^ tfd^ carted 
Wddja dO^idsdU^ rtftdaSnari vQ aijad,djae t*o«o SOre^ 
dodjatuodssarto add ^isoS cdmO f-didjda Ko«MJdMS,d 

eo(fidbEJBrt ajCnaiJd «f u 'r*tf d dfc,S tw^ od ( aJs5J i&radadjdiJ 
Ba^dfSa i=ou d.^ »*ta3e*J 'JaSw sdif, w*,d4» ^d wdd bSogt-t; i 4rf*i ((tsdito Wz 

ur^ ed otorf djidasjdood Jd/?sSnari <Sd. t tfodx^fS sd^aaaSdJ 
«n wa^Sjraft w,«Qdsa oAajt ueqjmfcfc tfod Sj-tf,eoBg da 

*rt ^fgCS JSSJj^e aJj-JS tOodrftSi^ bi3KC» S.fflHOrt«;> SJjBtftf 4,rf 

eoioJas *t*3rt duisrand sJ tjJodjaecjcrfrisig) aiuiJ-to ee Wad 
Oe.Safci'A^ rfeci tfjsnLus&d) •^dOoiz&ft «dd t-qJ.aJa-'d isrti.Od 

tf,.Sff<MS (j:di^ rfjjatj ooe'Iv^eS «33>*f oJ £ rfw-3Dd:g o-jad&fA 

ctoti/S rtowa^da^si oowwsla rfod 3^Va,J5c& s,tf ad vcd e* 
idJ ( *jg soooosd iis; asSfSrt^^j^ scos* e.'MtuarSi&.d add 
eda fct»3J d OvsdaiS S«S id^S^scJ sdOOaSMst-oSjB t-da »sd 4 fi<g 

WG^OccS to rfoJ:* 3«Ado3 e^nwiO ^Oaa^d B^Srtv'Sa, ^Ji?, =^g 

* ) fi* ti S t -^j e ' r,? v° Br ' d iWESJa^aan Si d,d jOd osi ifdi*eSK 
^Sddgcoijo dcd&ud ^doocs ch aci^i:-!:^ B^s^ — ii "^de 
o«4 aSOrawto d B ArW«g aoWfgd eSscs^s wodrttfia H rt d iSoa 
Mad^dac! fl;i^Sr*tfSq, Ejs3j ^O tjcdaa §j3tf v «Jand 05J1 ErarlJB 

dj*^ w«J toVSoJrond S.cl «do i.geKS;*^ Onotf ijdj c,rfr(S t 
bc^oocJ wssa « a t~do rid asosflSrWg ftfsrrfritfa tf csjwttoa.ia 
tscSC e«3 rft^S £5ftf sSj*^ oz-ti «f„.srWc wnda^,a3 wjj&sb twi; 
E*jjdccdD£saritkS,;3 ed ood BSotfdrftJsSji (l^KiaoBftd 

iS*ato dodj^djEsa-Wrfa, Mjbsi sao^p s3rt«od ewJcrfatJar tie 
iaotaadd urV A jSouoqidg) t^ada assart esrtSj eronssgdrtrt 
afcftaib dird «djSaJa nsdrW » s^dg toctjD-JJft <m w sej ri da 
dida, C ora akoda BCcri ^da * ndj uri-„ja f^a, Strto.ro 
•vS ^djSs^ art eo^ 4 d rt.da tioda tfdotos.c^cfci *ri EiuQcJ ocis 
i?3o±>&j^icJ: «4j ^sorfc ^r-jj^ E 6 s3 ( jj Kci o Qod aSUjQoio 
e^MESfJa^ odcutonart dusda ed^cdi ^saritf B=s t dg d Q utto 
*,d iioda St<>d(J add i-gt"^ ri5od«ESjs uo «Soj adootsw 

OSdsJoj iLcrf aiojp iflritifS^ SJ^d tM?sJo»fid ^SeiSAjiS kJjjss> «oi<rt<& aas^ri^g bS Time hjbt'oJ;* 

oi-SEjajsGOdtStSa rtirf sgrtrfetfa 
d'Eia JjSiSjstfi »«a^B odtfefo 

j t^ocSrfdiJcit) tJB&ti t*oS ctj 
rSset-deSfleW ub&m dots 

[sidccinc *d (?) ssJoB^rft rf rafcsJosau ] 

[5JB a SOBo33da Aj(d?S) ^d« CI] 

HSKaBjJisa iijscitj^o3 dCg irf add tro^ddcSdg ^ji 

aSOasiSd t^ArtJg doctejdjd &, da ad a! ogrriodcJ aoS, 

aScMddtjSSaJsoeS "*8Se*» 
■SdocJdado iS t^tSetfo 5S0DSS t tti<t tfixi > A Wtt 

s rttkdStroorW;! odd s4rs*,s3 n»d 
ddo3o SiBOd-sa utfci as-d 

*D3sS, iji!30la dxCuqj toSa,d Ksd 

E)BopA3e?«fc-oa ASS zrcfiiSs 

a. jJ«d<y sradj; d drij^dodpjg 
t-O^ Sjwd^ todo& dn«g 

[s^Jocdaos^ tjj CfJc^etfti wasted ditndoo&o ] 
V es3e":£*Mtoda dwid aj&rXi 
cSSatedrfs zidds uotfcSa 

[53 ooawda woMiiecdjiJ wdad doQd ] 

3od3ot3;3 =a3r izaOtasjjsf -ftsir 
boab dj-*rt«J# *oo3 nods 

[atsaJsaisdj rodsid urtrarfds^tj^ ti ] 

esddgcbd ^CidjESJ^ tfjsd sJ^duSaSadtfjlj ;aeeu ri S3w3rt*rt<i» 
loOJt esoS ( «33jJ50c3 laaoa sSrodOcS 55] ciddSakoag jJrdu 
s&add 4 hjk^ ^d [ ja j assaooftg] EfcuadtJo&dtJJ a-s. *ja„ 
2-V <js, ^3 [nftaft ajsdoato£] cise^acojcSdg S-V t t dre3> ^d 
iabct, ericas SKJ-JoaciSg o-a. a o «&»*, <*d [ e 4 ae drodo 
o&g] totrtcdat 

c> RgOTouddpSotsoj 1 rfvrfsSid dcoti [tsrtfj^daartda i-ojdd^narwE ds sotrtadsoti j 

3 cifcanadd t3sa a i tf .^atosfo dad c3 
i 4 *iOn dd riJ33i I <js adoS 

[ssjdoddra&iJdi cpsiSEo 3d florl aspdawf don ] 

sSotwdS^ Sjb^j dsdcds sSobg 

a=oa^Sd 5 u &rftfg ajd^^ oi acdw rio^ac; oi ^ojjoSjJ sjcto a 
Ss^ofa,, SeSwEsend do* oajroSasaBojrefi »3si_> wtis^d 

oedad d^ta od 3S«>0ai3cjsdd ojonojld d arltfQ sotJooS sSe 

rt;d atfwsiodi drndort 

»o£oa& "i.od» rddsaO aow tflc> da uoda &£>£>£> 
s coin sssjoto SttpjcSi rtjW so o a a a 
CErQoDKdi » dcfc^ dixbdjaa at^aso tieri ] 

siiBB»,«)3ij wus^aS waStf cSj** 6 OocJ rtdsd a. a. s. S. 

Ba&S si 4^ e^eS* «tfo Sl s. s, a, 

rt,aSd OJSSs aods ««Q a. a. a. a. 

B&ri rtisiisJ looSwJa darfo k a. a, a. 

[ecrta^g/crarfcto Kx&fcfgd ^djto B afSgd ] 

da.ra.iFaJ a dra V V V V v V V daa 
[ri^f^iaacdsda deSd trfna! dedd aoos a*S ] «©a e*»J*> d^d^J ^oj,».-y «fifo st a a d 

^9^( S )S asoofodP tSA)3d«a deift k » a d 

««tf;S »rfd=s UtfrtsJid d*i:> ai si Bi d 

SWShb dSoed 4;r1tf3£d dsrfa Bi 31 31 d 

tjna S ts.odj eaosfrd d»d d 3<ro s. V s. v 

BacJj a^fW do3 =a !l v a. dsa 

"toQ at&l Soda JjseOfc a. y s. v 

icd dasdeJ-fii ri^ d &. V s. d» 

[OKoSacre^di rfactajdoddcjwjdt ash., ddre sdtiti doud ] 
■Tocb nasj rto dod^oS oda rt da is d d,*>c3 edo Sosbdifo 
tfj-d dOa rtd ti^rvic » s g risda*?Ju.3S do eroaaaforirt 
o t&sft esrftf dod Bw£ 

dStffidaS da*l ^g s.-i-s,>-t>+j 

&>Htf Bo3 Ada/fc ddife 

parin^dcswid aedd,£d« ^=J*> aseiS^dt ] 
^ tosos stodSo BTOKkS dwad 

[Oao3 oajSOo rods aada jaaudngd ] 
s. Ksatra oiawara rysd »od cd»rf V+V>a.+s.+J 

vans dSoJjso d? 

*jttd 8 djatdwo d< 

[ssrtsra dcretfdo wtdwdodiotf jhsOrtti <3&»S ] [ijtao3vC3BScto t3rf,oKf Sodg» ] 
n>de oeA adds rirsrttf wtfaafc>3ti H tod o^g oBEw^sd draaort tut «atj«M*>**» 

ati IS*. =*£ tfa&AC o- 

asto t,rt« K*^ ?tos!jse o- 

rBjdoodaB'Sto uraaooi 4, sSSeCSo *cfo n Ba ] 

s. ^ V! & sJ»»rttfa W»kI sbtfoSw o-0 

[sJ ummI (to * «» ^V* rf=Jrt>r.S» w« 1 

^o^*^ =- M;rtSrt °* ** ^ ***** "*** 

„ flad*. •*• •»*• [» ° " * Wj 

addUt* »o«* *»•». [** " * " lSj 
rot*, tiJ^rts^ » a s> 

[aaoovtstia wo.** 1 * oJjmfi d ( 3» 4 ] 

t?wS t30MJ u os 9. * 3a 

(Vt30±> eaaJa t» S. a. a» 

BfiiEb *a*s oew S»d« b»&> **« «"**> •* 


rltfrf," u3S« aocdjda [a a duV £>ot>ad:i <*cJd dtSBo jSjs>3>] 

Qgj «d<) ed« 4 !Sj* ( (d rtreritfiJq, sSjmO>i djaiimd BdFSd.ia'SzJO 
tootfaSi, stoat; aSoerortda «sjg utfAa3 a d stocdort 

a sJ3a rfotir) da-* riaid [S^, a a bi [t; 

sS-rcdoi; 55.r(dc3 ioia*it3 a » da 

i/l^doE nrdC Sj-rwacJ a a d] 

d^ctf Hrart«enaf\ ^§ «oiMi*rt as d cnuo djadato aooi^dd 
=J_jS ( ;if^rart»oi33fi ^g) oo3art*rt as d arou) cSjmJ&s eotOitf dd 

icSdtJ m < d BjSj udu;> MjiS^EiiJ^ Soc»n (&*j5,ciSj a,oad 
AEJ o Harts*,!J odfl,, Si ouniJaJdF'c&ESa, S-ncrawefoDo 

Jta (s)<5eodj Sd*wH tasi fa & a w, [sdj 

wadrtori si33S rfj?3 o O u; 

a©&3 rijd;Kri M^ip [£du a a q, trt; 

5i7i«iSo cjjsada 33=^ £ a % 

[ rWtoBrt^aado as., SoacJ rosMeoa, ] 
<->ddtf m c Uj^A uo'ejo asd^ocj^ atonsrt ^Sja^oeJa sdjosd *d o 
snrios.ta Sycsjsdoatiidj aaQositda oncrf rortda d 
ooSaSdfl. (rocrea;dt«afcKli ir£3ii,td sBsefcirf iStft «roo rtc«Jj*y rtjwna [»<s & z> a [bj, 

SjodVd dtJjSy aend H a a 

scJijf wdtfg) sand t« a a a [k, 

atfceids b (s) :b lofo nsnd a a a 

w«ode cJjb^M s< sadd [sjr a a a C"J> 

awoaii ^doia nt jSjsjjd IMtf^ a o o [bj_, 

taaeJois fljstitl A» oa J cSd [dtodc^ a O O [irfj 

wbwoJs b Sk A^E, (fts^dtao rasdd S Q a Q 

[a^era^dosfeida aos^o toodjs 4 « 05^ dortaJe 4 »c J 

b«rt ESwadiScEia rtrad s^sJdg ort^dslo idd WjaSjS^e woe* 
sd^eif riraritfsfo,, SjsSj e»j,«s4 tfjMj^d *tatd«d& woddjiodfl^ 
Ejiiofidio-Kiotjg rstwi.fd dmdOrt 

«Oo at ocdodS node s a tjj 

wisjo c*d3 nodo a a Uj 

tpaS 4 tf rioctanan wodo a s u; 

[ditotsJAoio&do attJe dmn tooda see! ReiOBrtssrwda ] 
^da flooi s^d*, uaio S&restoan ns£>4,d ooioSie djsdoso^dd 
Btjf-di&jj "*d aariofcc naort^rt aoo&aadd sae^dd^ Ajad 
<*eJ< tjoddg sd^ed rt£9rt5& JBarija «0rfE»drttfS> H t&aeo* 
s&ij^octo djasSEJSa, AwtfOSuSadB "toiaidS,, ft^raadoactfad) 
Otsciiaatfcfci torisa daaSSa Sweaadddg ercRaaSdrtrttfa &tfc^S,d 
daadort 

«i^Ko Ad uw djj [riot- S B u, [3Jj 

sa&a osHaJj s ( g (oart a s ij, [^ boom* s art» tfowl) car 

roSa^ (j~dans> otg [was & a t£, [sg, 

»*b w -j fc dOc^ djstaiss mteto &> a & a a 

ij-tdaa rtod tfrr i^r-tfra B^ddnda O a a o 

[Zttsc&oatfda ififd-a# sJada daS sSadaaof J 

aortato &acA,e>dja r»ao& esada a do Id, 

idarfet! ti^srt^wt d *> da 

WscJsU ntf atffo >sad si ai/wSoo o o o a 
idd« riod sis ^ddsa tfajSSf, coco 

[fcjjsrocJcsaiotJo rida diadta t3 ddji HS, oaOrt »da o 

* wodd »ai a d D^iSooiM^e d,aS t *tf 3 aoXran wtfUa;£djB ««ct~a 
data«di(ftcdada saaooawda atso3=f«ijd: artEia^daWdo dsooaa 
dddjg ''dflj erooaaSdrt fci^S,d daidort 

dtdr^f tfjcrtv* sfojo.Sf-ato iosforW fi> O a £ 
H*e*t esrtotf aadrSo ts&jwj a o a a 

[Ksnsa t^aarida oarioaaira sJdodcJaa^oscds ] 

"<iddO oO!!3,SSd tje^arajJSOjj ««SeJ« drttfoSs tftatMote 
d^dui t?dc" iSO<3 ^^J a,A sf Qafa tso^^aji h^.£3oS» i^FJae 

osdc^jS «da ijedcri a d (s)t.fi o u^, a £> 
jSoeJjs^S Oo*e Aid =» ( ti d aaoaoto O m, a & 

[bjtsasdostsdi *«actosdcSa SSnt ddoJjerti } 
**S &rR across sfr-sij "^eS octf^sa^fcac^ qtei£A;sf#K4d vgratijctoti O^sBOO&Sb., dc&Bj4DB«tocJi 
M&aio oodsfljso rodsBS u£> a a a w, 

tCOltoto BJirtOCfo S3C00*O tS,& OOfitOj 

[cJobecl*Di>oJ»d3 sSo Edo «*, »ioe3jst<u as^ ] 

Krae.o a onb riwrltf crad cJrfa, (tfotS-OfsWoiid s»d ^sjrttf 
fcjjdsrtosiod o«J<rf:3i Sjiju d assSsl;:a j daci3.raod3q i dji&M 
uaaoda aoisodsia s^sre dot-as da u^eto^B dasdcrt 

iwrta aSort* dortd cdaBnrecri a a a a 

dorio d«dd dorta tptiort a a a w; 

^dd ^rSd^dod d»atO Jjsci uocus itodort B 

t^d tas d© wodo t^ESi utf ©d (Wris a a a a 

^^jiaij MdcijjBfe am* Kt d^ss a a a a 

w(s)ad 8 C3s«* ioiigic Sjiosb a a a a 

«;dn dM4„na riKrtjad oe^cJ= a a a Uj 

atocJ (^odjatdiojJsSJOj dotaSDioaaSado kjtarodoacrisd) 
torissB,qic»?Jdo dwom^Qcb u4Maa a d vuastfdrirt 

aaidnd rttoto* drtfid eStrt a a «j u, 

BjiSesk st(<)daM> dEfttfoexj e&d asawj 

SAccsy ddrttf d *osatJjE m aut^ a a a t^, 

[ajdoddosrida tss rftjiiod; sbEo »oea,rt ] 

docS-'BfEJSorS^ doi,dc& =nidrttr&>, fljuaWsSdOod BJa*jB,odo jsoKrag atJouije aoOjuoio sad iiaauj 

rt<?ii ijw t&aiJEioo doeJoc* tpsd a a a u, 

OOitttJjlt ddtJ.$ K«pO BJO O » O U; 

j^ufia ((daRracuo tjttirt a^tfSa ass t)j 

U OrJjseJo aooio airf £M)oJjmJo s5od*S a a a ta_j 
[Krttro qtrarfda s* owp;3sori> aa<^. w daddeacf waocj ] 
Gjoc5jmjjSo;&3 cirtrfl^c jSttwtoESocNcJ da&n,ot& uod^sia, ajdodd 
naSda EoriBi>,<jit3sScl3 doaesBdcidg osrec3,esS sSfficJort 

ddoi.<EJ jadSsro ftdo«3jB?s* tfjj ft a a jj, 

djJda g& taxcSttt ag [s!0< a a tj, [eJj 

^^dcsJjs oeoto * do&daaJo wjJ £> a a tj; 

[eartc3a,ipc3B^tto d-Ssi; d£didt3 3^> e^okjj ] 
Eist;o e CEdJrtEsrttf EmtfddScrk assart tJtd riidfJcds dojs* 
raidfltfs^ jfleo* djajuad t«oda SsJEJOcdaSa arco&ostfda wfao^d 
woera^drtrt 

aJro B cJin 0(s) aJjssi, tfi^d dsSatod a a a a 
&9JS tftftifeo AESW* °JmS S»o 3 a a a 

riare^cJjs I'd oSjb* tasi k tf <Jdo fcd a a a a 

aaa a 
a a da a 

eniri n oKJo a^jiMidj* [4A,cd3(Mj a da [Eij 

bSeo b wo m do-doddj» [a^asaj a do {slj 

dca^d HS.'inAiEldjs [go^eA*! a da t^> 

a re^W) <a e> iaoo dst^So jptodiSja a a a a 

[ataoaocraiida at^Qdt^otf dofid ^S^ ] 

ado rirsrttf ajadddflrt SetwD*doi rfodESdioJa udrass^d 

tocq&'fe araoJveMrfdjj taocJci warsa^cd doidort 

s»sJ si dsiyte t-oeaBS Mooaso* oBsJooaao a a a a do 

nadarf ?J{s)doi»a i^jsrt^iao dd rfod DadomsEia a da a a do 

[araoJaosrida n&cdo sss&o iesa&cK> »! oadoosda ] "*ddg (juSaia djd_jdj risfeBsn^ ads& sojaSjlrarfwri Igo^d 
Of^r«tfdcaii s '*S^ wtf* x!i«>dosft idd^ !JM4dJN3B,<Dcrf(]fl^ tfosd 
.BtfcnrtuaS da 

dadsidArt ckJofniAoioSatfg MOJidrt Mfc^d Ordcrt 
daodd ddsira $<£%,( ujosfoa tf odwodjs «D t^ to, to, da 
Hacdd ddsSS BoaeJj djuedtrfa iJodw dj» Q O a A di 

tfoddf- SjstUas di» ( d Oj»kJ m »s Sodw;xJ.ii a a a si tin 
sSoai af^tfjsetf, ^odoa K* cwS woda waOj» a £> o o da 
[dilotidSoaaWb d;:OT<£d;d ft,;dc di>io=d:>rf '-a:SjB«i3(J.ra ] 
[3jbc(o raaddg tojo^rifritfo tooQdaiSda ©aSa n ritsrtert «t3s«sran 
d(s)ddjj d(s)cS!>_je tf(i)a^ o »ions ^dg aa*, tfjsd od^art 
sSaoQiiwiBid ] "fljg Sjbh d d^^ adds WjoS^rt'ortvan u>sJ«SwS,d 
add cttas»>uo3 ^ atontfi3«B3dg ^o Qf^rsridrs i^drf^ (8t^3 
;.j..r. : ^ (»;.:* ;j'^^i3 nsriiSjd csrr.an «!ddg ucB^cd r< re Etoij 
locO-ldijOS ESu3 H rw3 

tii «cdda„« oci,d dadyi, udos w^dfia., Scrawl 
Etoij^odo tjod *id Erertoid eraocrotadg ^dSj <rocv>aidc* 
fcS^S,d dffsdort 

OjJsOsS igsSa^ S* OTOXia ztoijS diftl A S Q S Uj 

dacJdw! EaSrods ofcjy?a ( sjwSo rtart a O a s u, 
«fj*fJj9 « dels 3re rid oddod towl a a a a to, 
rtjtwy? adoiaEld sfcjdtS fcdjs t-ocfa ![*«rt a a a a w, 

[croOcjatado nab xldridd ataa^ SOcdp AS tStn J 

'«!«,,« oOtfflcsrtVtJa djaoam&e dsSj».oda sS^ijStddcJD »J»fS 
wa&da. wo**d;fc £rea&E39)Bd io0j«3o o ftH^tJ !4H,d da«05> BKOrt das^ &OSSU, 

twdrljs aSt^ a toj 

oiada dsj-daa didd art =$art srod a a a a ty 

©c«»a 3jaed a to. tSju^tSEii assise; w>*(S s^dKio sJOd oooowj 

oleics rttfcJ a ti, 

[OwcdcicjB^dj dortS (Jjaead^ (fctowsjosorisl isnQd, ] 
«*> rtcsritf (j, a a a a dj x *> dW«ta*» wodEfsio sftSe^, 

woe ssoowjdj bDo±i UjBd^ tocioo OiS^dfi^ SetSo * t»d 
sSsfc> H »g(g weaned «\Jo3«dp < rt Ut>_dO tfi*ja;U J>o8l::Sn> rf(s)dg SsdJSieSS [TO^^MJJjS 

fta ij a a do 

tfOc&ori ciCffiO j»*toti < saort* 6 i$ swbrttwW B9ddt£eSo& tJrtF-i, rt«d9*,0 3)Bort^ ( c! 

stoij, ETO« i3o3j raotirWj} £>dcfc 0i ^i. **!» &jod* w^jfis "do 

ijcdo Oe»03a rtmct afcrfdjg ct *j5,«J3 O a«fo riee udbi3tfo-TOa» 
Sdrtrt os^as s^adg i^aSjjpe tfccjjijm wdMjda] S^esrfctis 

a)dcddi3BSds ciM033d£ic!g nareaS^il ercoasidrtrf n rt«*H J!jjB ^y ta»etf 4 «Jj!>< U« a<y £> a £> a 

d &«Js aa-ist^ wsssfi an a a do 

S^lbri S^EtodbCio do^tf do d,;S0&>:CJ a & a J> 

i&t&r<zi t aid & cJtadci) D» a a do 

^£> Uj3i t d *>s3e!g tfM3 J wood docS,££ vad;3o Uj^riwn t^d 

j area * rtortofc isa^d sSondwa a a a a 

tjj9 ( e& ©e"ofl3 i?s a SsJ cSaaSws t^i <o a o 

tJjSjeajrt ey fssbOSiij a h, do 

[^dccldnsSda i**drfs ( ct nartrfj ] 
-*£; «d. ^oiiuBddg aa)) B Ort urfos Wj3>,s3a [* attfnSoSa a^ 
"aarW^ja Si agraart] otfo aSOJjsti^dg [0^,9^ wds» doeijiSs 
wood 

id^fsdioacditb £>c=o5 cwidj djjsascJiiciJ ni reaped dJiGJQrt 

rodd SccEJicf dj; no aJKJdO i&ra!*>sj oaslod ipjassS 
^do"to sj rtej iWJa„ aJj-dtfosJ srauS cJjssdos* aidadsro getf 
rt>dBoof& taFtdj) tides S cfc(s)u# eduaj da(B)S>ta ipSjtf 
EidrtU «wtcfc> bJObJD oJaO K)rfo fc add-nee) Serf rffeS 
[ili4oesdioaoi,ds bboJjs bboJjb wbo3j» p?o£a dcdosSiQ ] 

a a a a a ti uj 

a a a a a a wj 
a a a a a © «; 
a a a a a to, ti, 

<*rfa£ mmS-eSSo^ OjOTort^riocla ddcdatjaSoeJe /leantes^ K:So, 
atfcKradS^rW d^anod -sdo ^DWa^dci drtrfl,, S;doS,d SotriHtJ sfjS^tfrtfocSsfc^ EwJAftjaoefo tw,,!03dfW CiifSoJosSn, 
^KlrosiAFJfasSaiJ EfcuaoM stiS^O uodiSrocJS}, HjnS djj&rfioeSodo 
*soiaS tuodo tooddsto oboobkB dti»JoJ.raoddg 7te&&Xuo&z& 
djsdert add luocSs stoa 

idsodd noniMJB tiSIfi sJpS,0(jJ o o a » 

^wod oJitJUS tjwcto [S3 o a w, [id] 

BoQS oa dris sra Jo £j o to, 

Nocto s^ rtoi* ejrodrl egQ tto o o o 

*cd £ SjeCsJiJoS? iSssrt^tfjSk a a u, [d, 

[naorotstis aarMo3_i$fc fto rsjfwi toooaJ ] 

OBOXid ^cto s*trte "ic^djii sg&aarid iJ^riA wosl qSod^dg) 
eoaai d a^rivrf^ rf;iJi>"-^ rfj=s vMWjsdd Sj^« deJokEiodojs 

sJjbb^ wodrf<Jj uo»sw=drltfgoto SoJm stosojuodrttffi 

tfiib&ita^sJQ G^aJO ■WJEfc. U"?AtJ ;Jdo3j» *«EJe f«S "WSsfe,, 

osa u ^dda w*im3 <-^d St-^s Btjsiswo wcdritf i-r^ *rt $ja«i* 

sfc»sa>w(J d srdrti*<J> d jwfrrireri^di*!, djsdsw <Sjm# 
i3eBsrto*,d rtrido [rt=rtea d^=d»o] - e(jscSoo3 g dsjad* 
TOwlCdadjdc ^djrt«? da,-«d!itJ aodo ^itojtjsfj&tAxh ^eSa t 

dt!3 &*ridaai.ES 

rt rt sS» [si, 
ri rl d» tdde) c £>ad voisrtvcd z>c>>$ sdjiretirW atjartK^sS aSOna*Sd 
bosses t.ori/tt» o ts*)S^S,rf e«ra>aSdrfrt q\ae> tfg-eW S [SriaS 


& a. jfao £sdj 


tSsjfS ossSj Si 


ft. & daa 


»(0 rido^ ra [Eto43i 


a. a. s3 a [d, 


s5m«» S3d3 El a. s. doo 
[wrtaa qta^da ^ t^dofldjBe oaiiJ.J'eodjCiaaJjd J 


Bdatdd ewcsooes si [arietta 
rliMSS rf-ratWd si 
»£Ki SS OB^jCia S [d 6„ri 

dd ra d Otgre a 


tf V 5*0 [8JJ 

Sod eJc[£odb«JwJ j 


[eritTO„qte»;Sd3 


si a daa [a, 
Seddd^ctftfcd S ] tpa £>:>£> :ccda rig -iaiiSirio titaa^BAS) Mdfl^ oDrfia ^faij w e.CCad 

rlc-riv»ad.ra ^ddtrfa add <*g assnjf *«»_> odd* droSj ^sJ 
Kdcitttog sSusrtSafccSa KwQoJjsntJ 

* dWftatogJcOM addfSaSa aredcJ ao3 ( d£obj3 ssJj^ciJrfcs 
drfs iodo, dsaori ukoi sJri^rirariFto, Sotid ^jb od» d^ead 

todosa sSjSJao 1 St sjsfn [«■■§(,? SJ 81 td [S; 

s^daij SM rtsi aid* »an [(pasi, 91 K d [aJj jSxeJOmJ rfetf a rf jss,n [asrt 31 31 bj [fi> 

wad tpn 5(sJ ac^ja c]j»«n » a bJ 

[ssrtiro^dnwJd* fc* stodjwSrfosUi «$&«!»] 

"iods C£> d*GX(*3sJ as K 

*«od ae stdsnd ftcJoJi St m - 

*»Bc& eJeSsessS (s) as K 

SoBsSjm dS 5SmkSj o Arfofc-f M 31 e3 

[nD ( Saaatodo bsescJ sjjereid tidiR odj ESw2rf;Ao±> ] 
raaw^ rtwrW soacJdrffJodatJ ;JjbeJ-o rtebSw&JcoitfeJ^ Sri* 

OiKJO dRtfOJfl HWSlWiSO tOtfftJjSOtS) 0,530 BS°EiO Ot^EJQ 

rW«fo aSOowftto mJiwayJ stodort 

o SSOd w&bJS arf Sods de» v v v v 

s^fsortrf riraoo qj^Jiid uJoaw v V V V 

[esrtfn ttSawida a»3>i&edj creWS rt.Esm>edj ] 

J craes SjsOto cttort ci£ ISS.8. 

cat* o»w Odex> dS^r ft. s. a. & 

DIM Si3Ss ^SSS Jjtp3 ft, ft. ft, ft, 

23-ea near -iodo sSflrttf^ a. a, a, a. 

a. sJjsdo eJs#-S dcbal wrtde) i?s.v 

tsuda d oc33 SSa fita a v a. v 

s»,cl oro dSafflo Arwrtd a V a V 

rod rod* wrta 43Sj u d3 a. v a v 

asd 03d> ts.dO uSj&js (,«!.« Rati oJajsoa tUj iSjsbJCi i. V X 9 

WBD dndjJ ««t* ^iSCri R. V B. V 

a«Js Actfoalo Qs^ gJeSoOS & v a. v 

"waSai sjsddujitajw!,,; sr-t^iSato rtrad ro^dg Bid fc rtradEJi afode 

C^eJo WdfJ ejciacfe ri»cbctcrfa dctoa tf V V bJ 
jiosJao *"£>& wB^d JS^dra pi'Vb! 

[s*itec5&5o~os da ssojeweciEdo sod! odS>_ ] 

t#>i3Q s&Jtasg eH-j^b) EM«3t£3 tfSofe ^ » k bJ 

jfcJoso eJ sasJcdj JKid es itiitcto si si s af 

^H8jMti 5*33fK BMMo u $S.rW Si 31 SI Ef 

(JiJaaOj Rwoiaslo riuosojs t4«o&> H SI SI BJ 

[BsJftjwstfa em© srasSS tdtira «»fi w^JaSdre ] 

<sdo Etas^iw t4°>dcid woqSsKinds^c&fc., risfcR^ritria 

wccfd SdO«: C stefc-re^ d [t,ri» St V sis [b)j 

*3C*iJ ©&J& fJEtojt^ ds tft 53)8 

dccSowsci (a) Kisisj^ tft [rfda 9+V if cSm [eS, 

Kfaod ^>3« sisfaj^. d» V ¥ V ciio 

[ajdoddoiirttfa «JoaCj& o&aJotJja sUa-j^to ] 

* 4-rr zatirll sdr'tfc S.j-rM i^dcJo (AjujJsosddsto., 3d iJcW^ 
rtjMOti tfqjoft dat^fitg oara«t.«ES <sde eSjj-o cteS^aJj aqsdd 
dot3 tfa&Erd Ureter BSjaoJacJ wod^ ^ wesaKdc'oiafSo,, SOOBSti B,4rw tforifls Vi-O 

&,CnA$ ipajoAtrfs tJOsJS d datcds W9V 

<sa sid ctotorra Art dtJ ti* d$ v v v v 

«tfsBr) rsdai> sh&sid a ( i;SF v y v ej 

[d;&>?dfiD-oi ti BSjwjCWiMO?}! aioodj csd ] 

ti^ aSiyarW »dr tpBrtdg <3j»de> iirtd; BJidrWto ttocio 
EracjOTrictfjjB C^raSrf^ij sadd-a 1 ^ rfj^jB_,odj aradaEfto&ja tfjaiifc 
art? duSo3 to^ ^cradirfcaart - oodt ti^ zil^JbxSstt^ nseJi^ 

«fO!3MSdl*rt **£■&> i&JWdtWo da 

o ^3 wS^s sq,s *Sod 4 a. St a. a. 

^Dj-id flattop tsooSa as a. a. a. rf-a 

Sj» e iS tflaEsr aj»rd eSs^ a, a, a, a. 

[toioSBjJBOSW) &> OJ»4,05 U Oft, SSX&Oif Srf,rS$JcK> ] 

5 «oeS( cO sjd fto;TO 0d ite v V V V 

tbottti tKjto* ujjEl to VVViiH 

;»£=:« ^sorW sort ftf-fccio vffsc 

SoaseJjBCrf^cdj flcS to vw » sJw 

[owed naiito oasSaaBds WMtfddiJc! sa,f*kO rijfaSa 

a, ad dosa eJowii sro 4 *S a, v a. V 

to* sssti 4 Bj, atcs {3 a. s a. rJw. 

ort omI* aSj bSmss a. v a. v 

S«s 05$,a mob s a. f & st» 

V «oi ra^a io*s oaaiod a. v a, v 

rt>»<jS odwrt V9 t i * X v a. «3m 

tfpSa- &3K13 UJFS03M aeoJad a. v a, v jSo#* Mesa o3 erf fSSo&d 1.V1V 

sS oS, slerfri vb 4 S « a. v s. sJos 

Bfoqi EiOcdatJ eidsfc. ol»Ml« s.Vk9 

[rfiSofijJ-ioaoiaOi tossed sad .aoajiES ^ cra'j daas^Sfl ] 

[skj-dSak voa&aSdEtoS;g Qd^Saii sjades £«JiSS«Sa rftsdg B 4 
tjojadSj., iSxod i^3,jjd ad^dja e>5*j^^rioJi( dQririjMtei 

* ij«<o3 © dsJjBjacria At rf c«s dad itoCo si a a a 
S3 S;foS SStiiJcjoal jJocJ»*j d a a ,1 cIm 

jSwa&pa ao 4d(3 tSotoifj osP'jS IIUW 

[^(BrotSODtaSj woJetsttJo wrtaojes wrtrtjotfrt W aro^ra ] 

i. *.oSS j s3d;> si %jt tfdo dsSeosa si a a a 

isdo^ria BseS stf d «i «i«3fJ <y;- X 31 91 S» 

ddsii en sri cfjsd alc^ 3» t£ocJsJ4» a a a a 

osocijj tjjon$a iy» *1jmcW?j e» a <* a •&« 

tfao;to(*)BJ «iSs isi(«) Uod dasj r'odfjffw a a a a 
sSj-tindd oJjs^j ss*> d.'dss s)o a a a a-* 

BOBJOOto St.2&)S(s) aJ^eJo^Sa, jJorfftfoa a a a s&.» 
Mtsssris Berfwa <s ti $<s «s a a a Cw. 

E^;io;EJi;oaoJ 0: a»ot33?5 *>c& a sto dEdrf U^CjMJ 

CWj=l ] sn-w^ tfwntf djicariaadrie t3jwirt sfc^-ds e#»3 fnxas,, ri» 
dtaMfcsScW,, («dj voroStfrtritfa /ufe^d rfjadsrt ^kJsj^, 

sireoSa SiotS* g »+*> d.o 

srsjcdi dad arid J^eovad *reu*a v+v v v 
oaaJjts swlSS naod S drcicS 9 V V V 

[^45 iidrfo cSijsdriccfD EradrWg riredOiiyS. »oOd wo^oSm 
stoJid"Jo3a Kif^ci S.-i^oS) rfoas^ Ed&adjaFssjdj^ j ( i d n >u aSetf 

J ttsj, S [jjij ^5^ tMdo ma jo&ogii » si si si 

ttgsfo ji,d as « ss a» 

£»*£, o ffjajCSSo tfttofc Sd fccSSg 91 R 9! a it 

tdo„ntafc dcia fidsS rfB\ei, tJjtodsdcl si a a st si 
[S^rodrotado diaSa© ft/s^sd, s&djdi^etosSSo;* ] 

s. KBd dd3 4(0 t^i&> a. a. a. 8. 

a,rae[) itfrt dncfe Jde» a, s. s. 3. 

srao dj* fc rf tp;>7& W daj 3. s. a. a 

S;d Ijdd Kfc> [» 9. Si <3» [a), 

A O dadd f&> s. a. wjo 

[fc^erodtresscfo dowJeS, Sad daotsatfroi; ] 

V qd risSws airWto Be stjaz bat tortoSjj. js a k a 

■jAcijJCB iJrafljA JScdad3j« ciod Urtolra !t 91 31 X 
aaSOJa*^ dftidd ero ri; j| dm ciadtortaJjs K 91 91 91 S4S are a5te3~E8F trasso R>S rl » 8 Si Bw> 

So4fc sa ;$< ^Kadsfci e)s*jb rta» qiasio a si a a 

aatfre sOu„ar(tf exsSrejBEirfWQNS rtdaij^BjDrt^a^ sSjbgJoo 

crati HSo jSrei KaS zSj& t zx> e -& i S. a. a. a a. a. ej w 
W> £ tSSo srfrctS ri^rf Ete"*sS na^ A a.S.B.a.B.a.ri;> 
cSssS SsiJW "ill, dsSfi UCtlfoaJroi * 8. St 8. 8. S, & B» 

5ro t d sJiSo, bOkJo eSs&J ijisiS oiosS d s. a. a. a. a. b, Bw 

arfouo prt<Jj3tfa tf u A:dS ^jdo, B\sia riasd rW jjjb( Krar 
rtat"do idjstfa w oij-sJA rt rffdrestt ct F3. rf» vb, 
(to=jdda cJjsdjB i3rfar^;iJFrt«? *«i8rt i^fJo s« raa u 
I ssrts^Sfo^tfo t-atori£fd&»eMwt,rttftSa»s( ] 
v v v v v v a» 

V S 9 f V (I SW 

V V *+W V+V dao 

[<sda stoswatWoJ 4 4 adofld wt^&iotonaoStioucEJSq, riaaSWJtSa ] 

a. rtsdJrttfsto S&*. Sj= riodo (s)ri dors era ^.d ^«<? jrafli^, Efd£w^, Ort sSi?k1» ud»» »B ^( s )cdssn aJtKtfO* uoO E5,C1«J„ tiiDdJ-FaajueSot^dg Ei*=3j jc* t ci ifc»»rt todt» bJc3 

©, do cjjias uctfoer" ^jato? tfddtio <JA,ctto 01^ 

ijJjisJ ^j dcdd oS o cracrfo-Jo Aorto O^rf S-^Hj 

[djtfoddcroSEto dfl-ad cfloSa qia<tteJo rido do ] 

« V V .> 1 El cijidcul^S cSjs uoalctfas/sd eSjjedjfeBcd atfrsdois^jQ SSoCS doRiS fMJrl war s na,9,L Rj£0 

tajfci dodw Qod KsJtto dt*d deSjs> 

sbo;£ ddo fc i i. & i. n t. si 9, 

dori^i s&i t*©d* rtv&n dSW fratjS 

»«©S» adu a. a s_ ii &. a. r a 
[owo&nwicJo arf no ^(rtswtJijji a?dtasg ] 

^ddg> (jaflaJo QjdQoJoiSo,, dSoriF-reeffldd sidod^BDcdiJsri SjbS #&sr§3£ tiohzd -sodo, ^ s % aS&nasd *rriort 

tuoejo dr-d t Eia tp » Etoat^daood j3,Susrerfad tpaBcirWa rt>aV 
nan 8 s^an two rtsfc ( t»rl ^rf jfeftfS Etod^sfccJ bSdjboK 
sd^tffcjsrart d EpBcKSriiKi sS^ao* BjbOS *»d dja rfcdsan afonado 

«ofts3d «a-:artoJi( ^Sd KSiad^daiW -'asaaaOj^cJoJj Ko^ew 
OBatfdSa afijaodeiadD ;rod 4 * Ote&a, taVQcda »siS ( oj) wckj 
t^» sWae ( E3ad tpaB !^8wt*aJ33q [ rt,ioSw wao rt oaajsraa 

HiacSA oSa *>rws*«3 Kiads^dS iiQrtM irfOi^reFatateS < jtJtl 
Od natTOiiirtojpa^aod aJdSS^sW^ oo^SGa aJodda otoao 
ofeSa »jaoOdd6rt Sd= t d?idg Sj-tSS <-y ft>a Wojitsi g a 
rf^ad,^ ''ooJjsf^ElciJs saSo wdjOodeJ? vaa<s o 40d,rW 3JjStvri 
sad t dedo rf^iMQCiijBmiSfifodJt Sorw^dj zJoaJacoFSKirtwyodB 
WdO JlTiiaSjSScS^ rtoneiScSjaaafl Sooijaj&fcnari d j OtfScrfo Aid 
oaacesan dSa. Sat^S ro^oarwS.d "^^ CB ,3 a3doJco3,cT 
jrafaai, ricwoQoisati Sofwi is! wdajsaiF j^d^-aidSa (TOriafarta 
*,d skodsaan tx>q a rtd& e crortog > cJ 

ipaciAeoJs riorum ^AasajScfeJa, oipa^d wrfetfjawlnan 
dajwJa oajritfg dft FdOrtusJado aiSSoii Srfstesfdrfijriel obu 
siSj, BSB_)«*(iJ ooSewa oSoaWd aSdcddnajjdScJftS oaaBdts, 
EindjOaOetl &&st*a ^dodctci OFSoSdei <so»3ddnrf oaoaso ©3 oa^MBJe^ei bsj d =to, &$ 6 riottid «KSo^dd oao aou 
odt&> urtrtt&Jrs, rfodoSirfioKtodo 

sa&,!ieS AifttaJti tf SaB& sodi "'sSyS eA,«OSad,ds «edu 
«&«> rtredrttfs; ntosli oarM * a>«da satfrW airfo s^as^rWg 
WBd'aiSj QKiifcBn «g djtuJ^dja wdjrWri^ 'aoda dart jJaecn&dca 

idoCuf iree-d firedridg oSxIEacj owfrte -ijiood/itf aB-^dofifedo 
sLdjaateg Sfcft*.* aowsejo Kd rt *eo3ME$a& a&d^djj *«Sr(« 
nan saws Ssa^waSiSrM'ile Sdeaort SeoarfoS/J (njasirfrHto eJsjf 
sjijsfj oawci ^joSje riOnarfrl'^So ^jaooSj-ocSe a=j-rto-3da 8b>S4 
ssadodOod e^ieA tsdaKflJSala ~'«::;c:.j;ido« TOfl^J d? ria 
Etoqj, TOOesS ,-ganesM og ( swrfrfra, E-dfld corf satf adcF 
fcSasd wosvd aJjEOodrtA sSdart satfi*i, rf^dadja edjrttf naS 
C^jDsdSj trisadMeo"^ ri^.^oSn^jB oand eSjserioiSdootS fc) wllrt 
sra^ ledw tfi#S;Srf«S ( wsJomW&J; Barters 

afdorfa 

tparfaeajo *jo/ieS«g dedoa&>Ood«>ja 3t/fcti d«Sdff sjad-Sjcio 
3«ji3«fJ fired ?jorie!*SJB 4 tfedsSe Bwaw dtdrftto sSai^dodo 
53dsSsa3 fc R°d wtsotseod jJorw^d a&*ajs>j ajctejiaa^&odt* oda 
««asod *$oorfddrtj& rfada S>sJ fl Sowodd£ aoaodosjecsjoo^, wood 
dt ddoBSO-iaodtJ si«Js fc *=r«S djsad wa^Oco-ad Sddo 
loododdo -aoda rtofte^nsdd , tfo/vsaipd-aarHto o5s<Jo4_,d3i3dSa 
aadj S«tfo*,s53 wdd feert sjaOSoddtf JianetfKJtfoeJd'do &>3j3,w 

s? d Ca SottoU ES*S3ja?s» drpoBWaU rf.radaad oa^rWgJ ""Wfc 003 
sacjfiodiJoa «gra rt^odrWg e E*tSws.5i ^irta«n> djisatfdgs! 
«dd esjirisWo rredj ^odo &dFioS».S,d o3c&K BoortaJwa Sdrfa 
&>&,& d *K*»d3 4 #d drsJ »sSd? tied djaussad ddoBtdodo «oO* 
aJetfaridrfjid sidoakj sa^rioafcsd edaa »dd rtdDMOeKoad oej 
id Ooia, B^-JcaBSAj.rW «d53» tadonoS ^j, feodffiSd ^*, rtro uW -oft « eftSs a & t «, woeniitf e efert »t' 

1WI0 SEtort ^ajjUoEj o^rt sKfrWfi (Uocxuata* 3j-oc*o sreta ajo 
s£s3o t 33 ( rtcroKd S^Srte OS SdF'Kii^fti, eszEs ticl^e BjcJoSS 

Oil JB3,tII d ^1 dtJO^d E^E^ •qjsfacJj Wira.JE*& cdrijfodo S^vSJj 

3Wo-S(J«Jsjb »{tf 5vSS (T-cJoikS odne 3* J odd a3"i riotioasf 

— rw3ar "cJ-o « K-^art ca^c^ii -"a ? 

* Desoto u^ta-d <3j»Sorivrt "o/WradtbEfcr^aS^fcday 

ws-'iS MdtseJ^ •oSjb eral Mfd rforw£mO« 5 )einido driFt^c^ssDn 
:»3 3 Aoa^o&rWS:] sSocOSua lids Jrdi "na^yHilia <*t o«4qj» 

rW tJoftJ dtSrtCi tioa E^osdrWo eao Esad-aaoci ^,0,, adJiiiirtj^ora 
t^djs -radnarld Sdort bwcw djadsart WijrtiJ t-rtrt t-ocfo ifo.j'S 
cdosSo dK«wE6ocranMS,c; sa*>^s4a as-flo) s uOod*icJocJd «tf e 
JsacsBrt tsdfiq, clrea rfd^ fcnao^rt'-ia djiJu* «j»tf v u*>E3Bft.tJ 
TJcneg sjtoSj &>«rio sa^ii -^oei^sssrid^djj w=iS, sSradtfw d 
djaJjaerfsfi BQoooccS sfosS, Hetf .Wo-jjo '-^Esartoefo^sods oeeda 
dsSo^ srasS 3j-Ji iJdjDA.7)jn r 1 «ddp t'ewOc'tS £X>=5ja f^dor j^sj, 

*jobJsc-f tftfd Bj-odcua ws^aJ f£1£j asanaft. aas& a»EMd jtoiWd 
«5j-&.3 djssii3 sSjef -tfcetort Xoig-e-r-z n Sje oCraoaei-fttJo, 
;&de aiert ~stf 4 ? 

Sirt erao weJooftd t^sottosSj, WSQciMS sS^b^s* Hsflslrttfii 
M^ioJogiJ tJdftdOocj ^» BlSvJoBcJrf siorie^n j^djsa! aZtr\& a &o V <> OSS ro&S, WMFrJ 

33.3 odjDi^cldJ s-jSsaajiS::? Ki"fo d., JoSja; jdd 5W^tae"iS <Sjb6 

ipidaecdo Sorws* toodti-B,E>e sioSo, ds»FUne sou adds 

1309-1315S oSowJdg dH^Erodarfado vusfa-oad sSdaiDO-J 
rioA ^ rtatpaitddtg -^ tartaio WMJ,f*> sJjucSa) jJaOrt 8BE3totf,d 
tSaidaJag --.^jii.i-^^ rtjsdrt^ w»e adoifisransri ^ sS n^j Eiaj» a * 
saatfSd Ms/1 JOrfitJ aSAdft^ eSttfrtv 1(3/1 3d aSj^reii-syidd 

,aou "rija^ode «d,ti(ds3 djayarfg»oQ3o tfradidjg iooEWsodWJi 

rtjtascfdgd^ 3o/vSs3 rS^tod sdjrt^srWS MuiXiaSjsoiSfc 

rfiKC! 3iarii?;SB* 3rttS:*/c3rfd-O0dd fcSKidJJ) fcj:J4,ato:S > H 

«tje*.§j!iii v eia riiJaqSF'EWdcJ-dajcOS Bawd wS ad« ( Esu^eoja 
oaodo !o*) M «jBtf j»B_,d iiotxiaflj toodcaa,Sf Jdones MJ,"da vocaa 
EddrS !Qodiirj,fj« stone S dja^rtjB«i l> ,a J d o os«d§ ^od«?c*j 
1} n * ajctoidafo si^iaaddcto afaraSda -aoSoSss osSdjji.jUawfixio 
S,d D w5W=iwB=d « Sjarf ac^s-sijsii, «»3^, oij aodo BESrtEiJudeJt 

!3«b3 «dS, *fi (TO<S SBWlfJ W> HS>qf,eS ? * £S»ii3Q tTOiS ^ClQSJ 

eae)ri.» 4 «S J i»M.Sjad «9&dj *ri fsaii «5a* tf «<rf3 ^>odo 'fcftt^dg 
rtsdasrod wrtrWa cs3ft> o&SoJaiSa enHM5j»4 v o» "-ad a i3ad<3 

*iJ«j mtf, wdodSod aaj^eaja usa^soJaritf dari. t dssScdaEJa,, 
^Mfotoara rf ~'<xfSz*S Od&j oBdada «ds t -dd aJtJ sodS fcoa^i oao 

Rorf pJt3-^>J0d odd aa--jri;E! $do.ij £j1 e'rfarijrasort wrf^,^=3 L ii:5jjrfi-* 

wsS sJjb d^rtjES* wort O 4 »^d a=od ejjjoaa fwi^fc *o3ae w^ »^-mt oft « da-* ~tj£fl zeotra-'d Sjaa rt vto 

osrt spadSdg "-i^rtcdi ■■'jifte^rfjrfaDdiD.jj csoj ded «Mt d 
ijracJid tfOMjirid^dji} d6ta df^nv'S tsi-i oztjsia-i't WBtio3S 

«ad» 13 143cdt» sUfcJja-irW arfa*d dsaaoad wo»_,d fcret&ci 
StftsS d,uodrW SKnrfc.tt riorwadj oarfrtajja^ »;>3oSm 
d^rwsd^dg ^ bsjcS «- J oid OJisod Koft 3 idjUoqSrfA Hat, 

Sl-I^ atone* 

*jf"ifS '"'CHI, oodo »( EfrSo, c3 rt -iaa^s :<Joo3jart33 udots 
etoo*>j(o iw^jcJSa rii&QAo re Sj^iMjS-!^ «3*i^ra3oisira ft 
S«o sadejjS^ rtgi.js»« sirorf^cfo cJ du&oa,. SMSsM,oSMSafcg} 
wsbJ ( ipjsjo^cifto sJad^ -'iSjj© j^AaJria ;3rod4» flad 4 £i(3 
aoda dofJrtbtf jratfBdn sraetraeso sTS s£ortF«J*i ««3joKMjdcfo 
«dd cSj-Ss Coj-OSerond Ato^Jtotis^ epBsJriwSg, d^aertw 
dojsO*iddja aadesss^tf ovj^ssntfna^ rijCrifrt Rsontf tS/-?drf 
udciiJciindEjdfci -w add SocJjBttarJtajocJ cJjatJd sJ^wbW *rattf 4 
^fS^ttf^, t^flrt uoda sssddj-fpFil aij ad-rosirtafcg si cacJ^H 

&= rt atoivadg m&s=* 6 jwocjaa «c» d/cJOrt &jsi;ra«jN3 t d j«o 
washed £t)Os> BSoQ'd warij* rioaJ-^sSrirddd «=j*,©to <WoJ»d 
Softest! tp ESoiajs dssitp "icdo~a ^w^steSc t-nsa, sraao-'oaiitfg 
Eid e ®Brfa rteafo ?re&3 t rtpr* dja wigriV sdjsEirao •aqwrf troS 
sid SorKSasAijgcS BaJk,«3;i sorifSHJoJ tag sroHoSoocdi nta 
rt«rt a^rftS^dOj; 

wsrf *Joqi5l erortrfo 

eras Kodd wdoy ?J djido I5s!cij E^idjisnod aocfo aSetf 
usgoiSa b^vj^j *^EK«SBS83de cai!Sitdw(itfcrf& «d 4 jSjdSfScb 
13t$o3= aS*£$jMJ&od tpDdSdg (ji*. sJxjJd ai/pasi tWatoaS, t-oio *5 -0 *W« wrioeseioeJ d^SsSsS b^sMcbcJ h y -< siwp^wiidjCJe aart 
jSoflcj Etoraej ^cfoatcto £kmj (oocto w(_a»jO dja sd «dB ;So 
S„cSdaio SSEfeBKddOrt ft^d acSptSiW tiascddBCtocia atftf 
cJjscW S«>is S u «rW bswssS^sJf M> Sssaf^ swdS si adodddda 

ddS saW, asSnrraSj Batjfosdda a»1 H dei"Jafc> tiaarasinad 

Ejjdrredc sSiaa'isiriES 1 5iJQja SSdroiddSrt Q(bil u d doqlddtf 
d«£S BaioS ( cJ jSjodwri ^Srf .^ftjdcqJrttfdd rasfaS^ dtidritfjo 

X<^f&~ ^-rrfe=3 6 :ji SaiLaitJeJ S "Sd^oS BW'SDS.d 

3SQ3 o dtJo&> SSdis'id tsOtpBrtdg wodjSd^Jeifdg deStpa^fl 
atog; it&r$ sofeS^ditfS utfodss ctoSo (,-$ -tow djtfa stoa/rigj 
aiuij «Sr3rWE&. d«Addo 1450 d .jdaaSd^ aa^Sto a^arod 
QBWda dtsfcsasStWo^ as,ne8rt«i asartja wii^na-j SeSrSrt'S «dsi,9£ 
oJkSs tforiiSjsftStto iru£1fS"3 trt:rraa;rS s tf ud&ssasfafUJgcj^ 
rtsJ? adtlj tjsa d strati rfjado ^iS,a iicdo 3«d hs^j fcjtsoad 
OBWBi drf^ddg icSrpJ nato^CEJa di3>-id w^j3siffi?5 6 s3c^3 
osf\S o wdtfa rfori(3 rf s! 6 rt*^ roj^oSKsari «e» t Jj d-;Odds 
« SSri aoj^dfid^ aS^ssB-^aiSs irf esdg Sj^F-FJrtuari swadda 
diga wsSoaga wldtoieacj efjatsd d«-<d kekswWsj^ dMfcdd* 
(iunB43jaertrWS4, SBBOdda sjstaseaoeig Sa/v<U?r;,5 .-.i^rrJ sSerf 
fWs SS dd£| etiotfaatJado wdd oau»o-J a^aKioswj !^jdoc 

.1(3 dfra.'V-S rijBi&jriiji sJ-iS^ssdisgrWo ^Csdj; ■JJ3;~ * 

aafii ( ^ic»f Bad »aSs.i 4 ^.d ifoo3ja wScSjooorl oodsud saafi 
asadua uSodjBO-'aTi odd c* dd naefortfc tsidDBftl eisa^d 
tW&tfjsSWad eo^do ^JoAf3 dj-Jodrteti stood na^oawcb 
sSewjtf 3 d ae^TiSrttfSa sb d^-a wtot(jSp6"i;id c^&jjOjoB^ojki^jBa^ 
dJijdtfa kjeaacJcnuBoail© Eja^oawoartO crartdu dsSof 
Jjecs(psd4rttf!) sjosra^ri^e e-cJcdocd aa^oatud si doo?iO; 3d.ro rte sSNM/i ifJSjBJ^tig ^jscSA iJ?rfs aow wm, iSjjirati ^OoMd 

crerissiKod^swd d*Mri^j 6?odjBrf^oJ;; si S*j,ii "5s <J t*0 tf e& 
aJOreaiio lie itorfot^ «&r«;) (Sidjoia^OTft aa^sfcsJg wfoioNioist 

E&dodBodecJjJrft'ja Wjj sJdwOa!. £03,3 wwi, ens&wMg 
rWrfa Ois;=io ''ids^iriJnsn rS^uoall t^dfi^d sitsbrt^ wsiinfijd rtoft« rap'Sgritfj stall sies^tii* 

woes aaocoe-cs snsKJ»s 4 »rt Sorites eso^ iiuBCfS i ti^ca^, 
£>3 AdeJcSa ajdocldort assn^A weSda Soncsstp^^d «fjEfecS3. ( e 

sS^iW^ u *j^, ,n*<w^,S wip5 1 «irt« | o sSdoWdd toj»,o* food »;3 rttft&j, igf rl satjiwoji^do ^oi.:^ priori .ss?ri ijos^q^ eotfert 

*•• at EJjoJj^Qod sa5>atoat.d- S^dort "iaSS Bj,afr£ H e)od.j.o jjjb 
tsj^S $ B rtjarsds aSj-ertfc>3&da 

*ri Jfen S3Sp3 a iiSSs SjBKria^c!; jjd^ddSrWo eJsS tsow 
tfdfttta oou SO, XjdrW QSd Oe-Brt« tstiMOirtrWocJ tf„-<>as 33^ 
wc< H Hsd wraa^rfnwi gdri-Jod W jStidjereoio wdodaadiiGlb 
^doddasaeacs j^daSoido&Ha^ri EJjacd<isdWiiri*tJ o risJS^ 
(Lrodoijs rwidrfdjs tsdd * oartflj V3d;> otai,* "3d i"olW 
dg trodcdjstft:ft)d rt^drWo s>t& ^djritfg wqjsd^d ajt^ 5S^,8 4 
rfaiiacbcdaind si JJ^O do^sSo "(SdcSa J^drftf s6jEd&> «oed sock 
jj^drtvad aJ ifitjJ re>oi?sti ctoq^sdo ^nj jiasa, tJtoadrWo sij4 
oJjBoda .adddrai sdjtJedrtVsf;. sS-isodj^rf &«nsft Jtofas&jg 
tfodoSja ASwJ rtjdjTO -Srt-As dS^dda sSmoSra-JTOtfcSrWosri 
a!t5 a a XZto d*" uerickirf c'arf oSdsKfJtSti,?, ^"K,^ rfosjaooiRpndasS 
sj^d oodles *, ivn^tod "swealKroriQsEi a SdnwMpsdKfeij^ swJ 

^J^.^.'MfJjB v5j3CC>& & rj art So £);>£: CcijSi") t,-U^_,0=^FCSC 

(tfriaoa Ji^-jaiT.saftdid a-iSoassssSdii* EgjsoQd iottoa * 

CB^d d^asSjfffcdc Sid^dgS^niiForl^ crowds sris^ ^ouaDOjj^Cirf 
Aodd Kd^S^ dotSs&^ia SoCi^ daf«^ stod o d^dSijp BcSdnsci?; 
dd 4 o:itf©!MiK>cJdjs »od o do<p ( ss * 4 3 Orae^^- *Scsn>Orii& wdod 
dod jJ^ deuf«St>d> ^ oarfdg ;sDOfcdo* t5^<* oarfritfjJ sscsl 

oaddo *»toiid:> a&dodcB WspsS/jCCjaSftdljaoaCfe 

sSdoeSdraaiJdo «^Si) w^iaJs<yd 33^ ^cracirWjij^, toriOii 

^(We» nsd^ aaoda SJteOJddj edjrW £)ddF'nari wootradritfo 
•aow «!pB i 'Jn5ti aK>drttfS3 H SooJjaeaMado 

-iQss&rt*} jfoa^ds^ s dj srosSaJd e.oi3g n^d^is'j-.si;-^ 
tsitStTid 3s^rij!rt»; iJ;jsrto hbjs, ioii d^Sa, CiVa cow nreex^ oe*Js tsgdrttf a =. riSrttf edo3,d ogdrW eousJjSssrUfJo 

iroe.a 4 siDcs fcrj^ ei qj — an* '■^satfrt^g »<?;3a d ootwdo 
rtdosrosfr- afarteb wjjdrttf oauaJjdJsrad asS/iiKioS^ djssdS 

rie^ sod;> t »£ c,T W bb« 3t>sJwMd JDodrlAoto aSds OtpsS 
rttffla^ dqiod HriSa, d ct^satfrttfejj^ otfo tsgtfrW oae.EJjdS-f d 

rtSCli&XVZ S3d 4 

d^oodrt^fji W^ij 5 -Jjt driest) f\ti Aowadtf^ 1634*3 wqlKTO 

sfcij iaotJ -sd<r^ e »dF»d o tJ.ra ;Sorw3 d^jcdritfg tocda -*sjj 

«s3^0Sic)OsJ sjjd 3Bd3rW u«tf (stpa^^ taocSd s»0 tS,»SSo 4 ^4 
i^dA* Sj-Efe*,sJ atpo t A :i^'.'>i ^-.redOrl tSjsdoiMd 7B£o^ ( 
utoSuod rrasisdjtwOdrWa ^=S ws^ti adnrf u^S rijdad iDrfss 

gj&a «dEr> ^dfrttfS Essdeiido Oj-es Mdd fcodcdejs Ndf 
d©«3 tKxS^ ' aoE.ido -'oScSjs-^d .aflodd KO&eJedfS fwS 

iocos rfoiS, erectors t-tp^W u^o d sQSodStfa Sen sstps^rWo 
aj3da»n area ■* asseto '"ai=3 i ;3io3 djwcdrtv d fWSrWSo,, 

udf O A03 e d-J.^c robins <23ti> de^fn^s^d 

!.ai>5-;<;33 ss*.M;tfos ^:c^t-'xi tjcfstJ £«Jj* ■ sd{}£) it B%o^dsii3e eftoc ccte:: ^s^oi S„t ucSia^rfe Bssrt,* SontS oi..trft) 5jo> sidra .odctlFjoi: «ai» T!i;,:j ^..-riSci; dKio, 
Erae^EtaJo hmwiWO ridswfcto nsioJorfs ocfoJirtj^iEJi MWraood 

aread soffS aJ^ixrfoffc,, B»dodjd& tSd A 

ajdoridd oaddjJccSo A«* a§ ebrfjaii AogsaSssatp Sswd 
aicsJoSs ocfjaarags sto,« dtuadSedo rwSodag iSObdsreasn «^ 4 
sjscJjcJiS ej n SOrle rfds&FiiESjtfo SSoij s»d=ia iflri sig ddsj s3d 
do* oodoa^d aae^fSafo flei fdd^Kiadaad T>ato M Jjq,.3 #! Ba<va 4 
neurit 1 riM^dS^ rtc«eSflea«Ai j#sn aw^o ntdrftfo aot±. 
rJtJaJoOJBa.o' si»FWtJ WoncS «tp),.o tp^-S toadoc^dji. edr sccrfo 
Od^dja &> /wSrltf w^ra s ?i dflssiOdo3j»t^ .aotJodOed igdaddii] 
SjaeOJtid rtoriearawa^d sS^Sfsrtr as^PE&cdniKioW:) s,o d 
tJatSc^rtrt EJBSjE3Bccwfo aouodo ROfHBcJ awJcflw add-S^ 
flnarutf floA id aari»dsr«?od,/a .oeasJoBjdotfj* tfddo ri^dO* 
dads 4c d etutisj 

t$oi\ s etpBjtfd ado Sdg wdoao BKdrte d rtdtftSdfi kou 
ddrt wuooBdrttfidq, saVooso fcGjrt-afj^d dsjstia oawrWg} mada 

aojTid; diuads lierart^Ei^ a^dandd ? aoio!je ikacasl :3dt3o 
i^sJUsatfd nedritfa «add3 nawWg issdDd srai^JOoef diW 
EfaddjfWs aods oSj«sa;fosSdo rtdofjMir- 

aod oBrisatfr'tffiS rw*rw eq» t sd t-es atjB,d>F"rt x^d-lo 
tdcdodj ?Jj» e.*jaft tJoses w*f* oa^,t«fo rtoA SS d a£id £ S rida 
K«rto^,d rfed ded o&rtsatfritfg Bsasioritfffe, sof^-a jjsd ( Erarto 
i.t3 35art OflSde» MiSa^ | as;i33d riawsiSsjd oartsa^rttf rtwOfte 
wsJOood &»ad ftiitaad bJojS sjkJoiI^o, iQdodddo dEdftna^d 
dfl,naii d^ooqSrlwil sro;dojio8;ar=!rl<rari <■*:$ fTOESEt srod Q rt«dg> •* trui Son 3 Eijio, -" S^ liona t) ijiitfjrt »£w 

a-sS ^sodo "afteSdg erodes./- n>fca„dad dsdd srasS rttfo 

d,oadd £d s rw sfats*^ sakei rtvrt jJoiSsraFEjan Egjtooacdflsrio 

esgdrire vc&ris rt^ latod I9rt fcVn fo-Sod^rfcto rortd «(* S 
r(*> JTd-- J a roft dJ-SBjrtKi aotodort'Srl eScwsnosn idtiUoi 
ifocSdJi a:5 j'otasfflFJssn « »a*>s±iri<«i aSjaoos.^q^oek 

crad ooJoud^trad siocajs tufS w>sa"ia3,c3 jJoneSUg asaWwd 
aaftd s$do "^cfcCooJAsaiS * tip stooge wrfrt 3SjBonSj-<S^,do£ 
natoSjtSSa ^dnitomrt safoss^ijdrttf BaudjdawasiSHj toft ii»d 

B?Ep>sr&drWSs indKj sJj-^ ufidrttf bb^^bt-es^ [jdoan 
ESwirio froo» d sodo yqfsro wd^oSojs aStdo d^rajgdrttf eoe> 
sSjiSssfadg "*Ofc tfjstfo i5d» eraotw arortojat OtEraFgdrte^ 

sswaijdei saw d^So^re^ sSjsociteJireKNSoS ^dtStoBejoda rt^d 
3jotfj3eM<J&ja< BSLftdato a So^dgj £x»vOE30oe3 tfi Dei de^rtuaSe 

isnrloS.d weJo^Bod udrciacdo^ asMS:^ KTiKcjifi Ss)^i5o fc 

eatpOTi^iiatorl&djdjD tn)om> 

iaow djdoddnwid nevoid SBfeSj,*^ 7 wjfd bmwW A^igu sa^d astfritfffl adtto Dd sodo egdrW obo djciawad ttd&*£xSDd vz.tt rasa MstjS, hsfs 

kWeSSd Oswald *>o34J,o ddwJwso^d aotolit acfo ogtJrtvu 
3_|_3 ™6 «qjBB 2+4=6 Bs^id,sJjiraOcij!J OvwJd sa^ci searao 
rt*» saw,, w^a i>o63s ts„<W sajidjiirraet atfss^f wjJeto wo 

oei?si,«3 ^o,, B»dra di,iS sstf «iSs, at^satfd 1 4 t»$tim$ 
74-7 a=u o;So-c £^te.Sri ^Vnsrts^dji sSsd^itfc* EisSa, ti^tf 
3in)ci 10 wjjdrttfo 5+5 o=*o txaaia atffcsSrt totfnaflDfScIja satire 
«tcS6M3sno3st sswiaJd oaSooarf KiaaJaatfrttfocS UaJ, satfriifej^ 

aa«ei afSrdrttf KiD&aljCi drf^rici^ ejkS sast»«S,»afi eJwmjo 
iddg nriFetfOsJug! dc iig»cJ<J<SciJj =Jrir fjasio SoaeifS * 

t*jas(ai«S rfesJsa ;"Sa_3o5t«E a sssrtorltf trotS^st ^ogK asoria 
rttfg BBcseiSds tfes^S d3adrod9 ssanan * asanlarW tpasS Jtofyji 
So*>Sd< oa£dA>i,c! a^cCaaaJcfrtean zSsx&j o&ajx& 'seJjB^ode 
#3 a &Li rt^cio, sarawsiodo wi3,e cSesis sedrf ^Mii.'.c.i-, 

jWoeSiqSo SjBdaad asariorKW^ * dr<Fdg attaajSOSiJaajdo 

ararfwW BigfOrttfs EjecS3Wi_..33j»3JS5aftda i Ss od wS&sSjjo 
tidrarttfg -jsSS rtwrW £>ad esdsadritf EjrorScaag wSfWnd 

rWSfl^ "*>aaS asatalsri^ qjarotfisan BSrawaftdo fjasio So*ealF3 
aSoorf ctotfjl tfEpatf^Jra satocLae sxtoSd axjsnu s&jarjo 
Actio :3"«s5<£> ETOsSa j aStrt sJot^rio etiF-^ii R3., d-mdcwcl tfssr -W eft i si3^_, -i at t aJoroiiSd ijsairt 4 =■ 

ris^rf" tfaawad sjjS^fjs ci tJjs i , 'rlv SjuSp* ro,oS> »fro,o&> 

o«S« -Id -totsrW ■artc^-i BSaji.cS tS Ei-icj M^ea BSdjstBJosd 
id* BesSScJ MoKJS 3 rfjscSoacS sSjOi^sjsew £jn!aJ rttfo A drirs^ 

* rTOj -1 Hfi ra* <$d a,t3t sj/tftari Sfcsdo crass cSeSw aid tnjBf 
BSdfS OiK^QJa Bro^anriiBtSOO -Ija dftdo add\,?(&d 

SjjicJoscJ sraaivritfa d* riri^ "5 doi,rf 

ieO «o« Wdca «o£<2 SdjasdrtjaoodtJ^ocracJd^ a«rij St^/itf 

*!» i-red,, «dd tBBdorf ri,(D drasi_, $fd s&a aSjMfttJ sddodos 
rtioBft wod Ee&rfoOiojo £,£> ^rfort ri^sj^ssn dj-dovw;anri <3 nan 
rirtciineiritfg aj-ratriatf 33M*> wdofco=rt sfoarM neai djadered 

rijoddg ^jO »JooJ.'E(8aiJ7lj~ode d,BsfcS*j&d Sftjado ssat&rfgO 
dw»> <-*eSiti swd^si, wS sJrtrcJ igswBOrttfo Jtseda sSonMSdo 
issxi Eocrstooiaritf djadaaeSsSde s5«ao3,ctod Swiftaoda sn>03 
q»U SjOritfi dAtJoiiwsSodo s? dwsorftfcia, 33^3 6?SfS *,0 
rreri odeJoiMjdd osriss^riv OsS^sastoSji^ RdjaaJcs £jqjBjJifJ"j 
jrarfitf^j d^sn^ wari*i,£3 «ad3rt*5 Siu-dosi oartOsw^ritfo 

1 9<Jcdj aWESrosSd esSoid d^aiide^ wod^ritfa s^tdtfci sS»OcJk1 •wtso as* n loaf, awa 

tfcjdo trarid jSjsEOrto sdOigfaraFSRri ^Hs^nsrlaMcS duiiJrt (bse&ss 
j^utf 4 luEsVWMJ riuossn si-'So^r^u, s^d ?;.,;.'■•_■ fls^ 5*_-.- c a*,ri 
Of-ioJoe d «jH& St ^irttfsb «3 tJ,rWg sSoaAnirl £iodd safes 

ritfg orfoSjDoacJ ^diicfe iiotooiS? d^irW o^AsadS-HBrt soft 
oadfi-siw^aS ut^d ftcSF;*rt<? sw' >rafeS a cJ wotS^tEi ^d^ 
tfi. Rri.tiSrS 3^ aastiuoasfjcS aeasdritWo,, ^'.iM'-dor ^Eer-wari 

uqiEB desio tpiU sSioSjd oodd ^tf^ootrtstarSoft-BdJBSSfBOoa 
feSFjSrt"*) ^jBttprf;* d*Ud KrosSori^KSo, cssc^ritfg o&raacrort 
ssaaoBri bidniwdotj »)Baa*jdrs RsJearrataBrioiSeig iaowocJe * 
cSraart 7J»g 

dsssri.4 tfofwa'd^ o3WJkna6B , rt efcd 53Bri 4 xJofit^ drf 
£ou dtS<Srt«j; BS.deaio Scrit^rig aariu Erttoi ug&ij 

roosrtja wCde woEtoJjMriiiNjOy »sjd skd, S=n;^ «d,w«3rtor; 
mcoS 4 ajj oao SesSv sbW owci ^d jjoo3jm!5So^imnc3o( sarto 
S,cJ «cJd id^iM r»S sdjtoonVWiio., SM^rMg EEiHcnsoScfo 
^©oieg iSo»>d=» udotpjuero^tJ 

KraE$ aetfFfJritfjg wBcswa&do wcid ^ BadtoOocrari <^octo ^tJSi 
sroncteKl d *^c<sJoC njrida(3rSrt*?fi^ adj&iiStiSMS 7 oda 

S ort MtfiiaAfljBotid "j-EjooK^iSajicSsj, l eodoto ^cto rijsa ijodo «ij,rttf^ 35 = rt JEaC^da JiOoJi ? «L3S rf ? iiOU.dEk, CiJKSj ss-dj 

owed a.rndi>3 s~-ca3<g tui^ SO wdEre j3Wl n ;oJ aad SS M 
att-djdjae tocdo aOF-HjjHad trades nsd-*nan njBadusSsraad 
dtSjJOToSs^ "tsJja t^ assrt tiesadod ■ScJ^tJnsrtO St-Ufos Una 
rt© rtooJa ? w "B^SoS^g fsa neSct e? ^aou d> <^gsi si»£> ( sJji 
3a ( riaDKd; tsdna 19^.ai) S^cjdsc: -^ad ssirt {o&xmddo sand 
b u 4 sdj-Er-a i u O ood bEj ( ddoddcfl od »*. a 4)»afta)jaddja 
fJOort eJj-&3;3 adifo^ t)fd Ot-aoiicB^rtO tied o rt sratfrW 
^ocij^iEJKl irjaOaS.rrifi wad rfjdj £4« £ifSa H *.ejS bs*4 Bsarvcb 
Eg igdaadti ii^isa ^d oasdcrltf S u O sSdosJdoSa siija^tf "tooS 
iSdrt ^iaJfij) «aow naccaaod srodj ro^SoS,, site* ^i^ioodoi 
osaiS jSOo 3Joa u ri«,d aa*d ar^-SrW S a £>oii tor^ sScijaedsl 
rfetwtotJfSi a*d #d cddocSaartSErod i u ©a( Sa* «£* rfd^ 
uusajsaEoociod Swb« d/^4^1 OSjatda ridoSS S OatoSja, SO,* 
8j-tf v t3cd! asa rtofieS ijt&r&Ftvt SjCaSi t&tlZjiQ oarid etinS 
rttiSa lOitodjda tfoa-aaiido Md dOod ^OT&oadda 

csaSjjafoS, adodi^d *3i?d rraudg nadj ^ocSs twJABja^, 
EiaJSj Dariri<&> fU3iOj , .iwridg ; d* B } t-crfo d;tf tn.a;a5.ra;rid£d^i5 

n^KCu iioioido^js S^ais ^ds^ nadrs 3;e3 an&d ™ad rtva 
o^rt k 8 ^* 6 eaaft ed^a u^fic-rdo^oaaA ts^=jadJicS 4 d diWEfifc, 
j»tdtaadda £>o&dioaS.da :sa*J rofa* t cg> sJsotd trrtotf rioaJ^ 
osari.a tJjidst) oacdisaoa; w^n^g asicd i^da oaotfjafti 
tiJ u dO d a*JaO daa 8 * o dot* jtesdjaeteo d*jc*w-u rfjjcoaciii 
rttfa tsaBdd n S * Oa3 5to dajawcsn woV,s&ri<*> ^sia^ bw^j 
titasan* «a* c^eaaaoa SjadBad Bi,d?oto Kofi«i aSd *o*i§ 
!3it*0»i3andaa o-riri* odds aods wwxiJjaenJwS «« oarlri* 
jdttsad sJsSi, adrrtco B^dj-eJ «dd bswj^ ahnSa, ? ^^Uidji *3cdo sidiil djidojiod S^aSjArteig treS aeSrrfrW ssi^ Eiri, 
rod ;tfo?i;:67W£ 53re3,«JoJse Qss w;$rto ariFSra OeSmft «d 
dawifd ewcsa«dt*rWo d-rflotoSjQea wdadOod « o rtiWSi 
Bstf^aadiS^ sSsiyl SeWnsd *s«tfnMJ j$,dj-dd Sowac/w^ 
"lOMSjsods raw! «(SrSrWS^ bsm&sJ dd^is&S;. tJtfwJirtj-tf^ 

^od» ;reaj crorid ieirrfrttfrf^ aSewwcto «da=arf oarfrWg - 
•aodt) owjdorlto sroidoSjs n;id oanritfjjj tttjten odd osudg 
ajjisatidCdd oart/Wg BbjiaJr'fl^^3 i ,'S,dJiScS!io a BacwA^d^d 
t»oc3« asBtfSi, din, tad ocra^orftto atea, tortrt<J£ arecfcajSasjdslja,, 
ieito.a/3 ?d iWoia aretfcrttf «Sjm! iSjsri uriccfo sdj-sjcSoijrf^ 

docoiyjrtori ^doa SS^^ons rioftf^ iej OoJ Ejd a *o3iSj Softer 

tfjBt^notf e» ^-iri sn>jde»tf ^wnstpdJ'S w>dj BsdEscrariowaSada 

wdd S u 4 * u Ort jJOdjjiJoSjsIS Kigali «f?i d rf„*I« HosS^ 6diS; 

ftj d sreorfg tftf ooij wdosjfdg SsJ a <*„*« R&rasMrt wd 4 sj 
^tJi3erfi oato notfcaK^ri S3 d spaiicrfi ^SrW SjsdScJwJ^ assd 

ieaf-SritfS^ S d >B SJ,©rt Etos.ir*j ^jo&fcfl -ratio, d u&£>rt rfa a 
teSFtJritf^e Eraa^ortda dta*> * aSra^aate!^ JdMpBOfcftrrf^qtfo CBSJri a(Sr3rt*rt i«odo aaa^crad i m^ata, oodj t^ 
djsodfl ado aStne^dws&do ? *aow djS^ Swa;Si3,d w d^a 
c&eic^ tojrt wi^cwlejc trios, rtwatodo t&rtSrt'te a=;>d;d S«o 

h%9wJ 4 aStsV aojtfwS oeAnosfewa ^4xj djs*rt OTjd»MCi e 
R»SoS # ^ jforK*4 Sudn; sid.idwa saK^dM»rwJs3 '*»i BS wtW t oS 
ai&^sJ W^a^Cje ttati&8 t Bai\ B&lijOfoasd owtfW£o3ie tft*J dosKtoad *s*c3 tf-rde} asadw tisio a^t^rfjEi Ot-Sej) ri^tf ocA/ae 
wflrtSdiJ da iroio^tS y:a as a s?a re -aar* caseload tCB^aicdog 
edrEsa 4 £j,(l ei-^rt U g s d-Ja a diS Sj no-d 4 jrsntfg d^a 
osja^Ortv^ d«S adoia Kdj»idF'f1 wJartsrenan tvOda aqlna 
taaSatldra j^A ^d»3,d &t ddcorttfi!,^ tjoddaioJar ■^iJj^ l ocJsi3 H 
roadasi w$na d^» «-S d a QrWo3o3 e ^Gsorttf-J^ as dad djs* 
Sddauood oOSErod adrw ddjflSritfgjd uoJartlKlajB &><ia 
rtirt aSjaoQijsKia aSja rtad 3avaar! £>_?e;3'<0 «d3ajidj> notoS 4 C 
tsgdrt^rfi, gjicSssrttiaS cSetfad sa&aS t JWs^jJSjda ereSd SeaSfiS 

siarfad sjad g sdj-dt^rWg dat&tioscftj 

3» 4 rioaasd dd4rttf£ ed^ada ijoS S-;S waow driFddjri*) 
naaid asi-rfrt's'Sa, ws&cjafl cSjb oas^s! «^rttf^js JsaJo* s d B « 
aljPBiaao/i udaiidfa^a aajri odaraa^ Sj^ ;rij=iaad;Srs 
ojod jSScraasrS nanaatw rfdiW <a^dja nsrfct a sraoJa roo 
cSae^s HWieioddjrWa Si Od^ada iioa 3-sMtfsia, asssiad * O— 
eodd H"* ^ sSj2T>*$azn d&rirf* Msj^ijad doiaiJaad oartaatf 
rW itooJjwwixJa eJajawd adjainJsd os3 - Sdart 3a ( rtaawd *«8 4 
Eidcstoreb dajaotf tS.md.sd £i ^Scda^t vst&ji asarlja craaad 
4sOS udaadFSriC.rBd3 rasrtd 6 g— WM t^jaoDi*ija9e*» sg^Jja ft* 
fjjaeduasda ^oisS a3joS--s rtrtJSa, naoiaSd; aaajCXida d^sia^B 
osn S^rtjatf^iSdi^oa ^ Cjjsiotfaafi od^ssdaoaOcda «SjOjatSg 
eqSsra a^araajWcdaiM riai\ S aj^artrttf w«,cciadg] otjStro jfoft g 
wsadao iwSJttJfitf wa^rfaog a u rtj9tf^«SeSa tros,sS> & rt Ti^d 
rfooJjEttS'lrtjiotS S JSFsSrirfoJj rtofi sailed dJjdd ziszocS sdjoSjacrtd 
!„dngrt afc^ri tjj «g udj cdiiS^oJjsdd d=ood h icsJFii'ritfSa., 
tuhJa.ajsiifi t-t^ef J^d rioajja srfrt wd^Ejart o^dja wadiS da 
ttt>Sc3 (»SS» Bitaad snsvlcda aou Sai BaalSa^ nao3 rfda 
gad rt aaji! ffiEJijaado aaiiSE3;riJ &frt daiQaarl sJjsSj dajj 
TOloSjiJou wb cJ aJjWcBoaS ad«SE<oJ g jfoitfcxoo^ioi&Sa,, rl«rt jfajwlsjid tfcdiSrWa rf^trt s^ddg tJ«3;S ? woss ddSrfpnan 
na^j S3„and HiSjipBEacJi (t u W1*rte «dissrit3ti ? aou s3,a 

tii43*rod tf u 4 «S;WDdrW:i acJsrt »ss ( sraaa tpsiflcSsgttoa s3,sood 
rW stoaSS, "lid ^35» ^wcqJrisrt tjoo=d«: bm wcttJ wdij^e^o 
(Jed nvtS^rtood dti^nsd tStdoJa S^eri-^?!^ dj=otld:d ctmu 

OcjajO^tfo o&aerf, Eljwodritf-acdc) ^cJSS bb*j,scS ijofiei a)d art 
otffc«js« u «a wate-cad ofljMf^loSj itf^uoditt ddSrt S^rariiJ Kj 
oSgadSti ifidoncicja^di ?jon;3 *sssiBssdo odd stoii, ^id a Scf 

fltif-cJriJda, ^.BrW eSasf t^Sg njOA RdjB&iiwSdj sid^ Sort 4 
sJtSesSdrt yjBoiswi^ 

neaio nsd^g M S^e d tf,atoo jtf nrSs£»d 4 ;fe cxxSa feoOS 
oagrftfdo E^ffoa^iJ wddo rwi sad # riiJj~as K^rfSjt^ ;Sonetfd 
tootfc esortsroncfoe tfocStfc oocJt) neSra^Ood dsJiSd sps^ 

oarfc>sS,cJ aodo^Sescfcto EJwatf d^a stod # s*>d ospsS^a, Uonti 
cSocJjb wspscdo drod^djcJ «¥*J 4 4, S^.sJodjs tfoSrfjwraf jsotoeW 
snrt Sor«i S„s 4 rtVo odds Wj3 4 etf tforivsn BMdsj «dd k£A 
arilo^ss^n ^oft,.SiS (i-SddJ» rtofwat arfiosSoad J^diS^ sspS 

rtorteS a!_jModrt*So H bseJjiS 4 s»rt lotrt anre tfoxltoafcda 
n»S»S ( rtUfaad sd,uod *»&*, Od&^rod i,i-od k-&,* ( tisirUi Softs;* BJaSi, iJ i/ a KCairtd rJjitfjrt TOR 

rl^oS^Q EijWcd Eto3ci_, 1jB(o3^ SontS odtitf jb, dsirri sjp^tpssSj^i&sS 

djuod bsrt oda driFrttfKto nareuai aartd xjabg, atJbi 
djUcdrWSo 3^ dj-djdadQ sacUijaraart wg a * t t t aozSO 
rf^r^^rsrasd ddrfA sauna aaa^d, ro^tf,, dj-8oScoS,d 
w-b3, sSbsSssad f^a* s fujj&sjEtofog wu t «, - ootitf wjsicd ft^ 
era_yS*, 4 tftdi u !TObi 4 SorieS aO(Sdjs d rtdjaFl sto^^sS^ 
d^ocdrM aojadrScriog sJ d 3 t BBfcj 4 rWddtfja s risla-S BJDjtpsS^ 
dj-S;s":i atJa ^,c5s*^,d 

roJJs^uafi sicS £jou St^dS^, raido atifS £»w »drdg~ 
«rodo3jsen;tf 3,es! eefcdOoaeJe oarid a SnJrWSi^ nasid dd 
7to> *ictSa <S6qSx*S (*/•© uoSs wdfl da oowodi Jucfleal 
ESjUc^rttfC tvodj ofcd^S^d tfd* *i aJ>(ocdi§ Ttjit&Q Ed n! 
*rn tJctStoiSdood ^d* sj^ d tocdf& 3P>ds- ddrWa saatoo 

sJ u crrad tpaddfJo,, dt>dp»r J^aai £ doGteajaotSsda tpatJSd 
riw^Safo *) u »ajji t?*.o*s^j« a„onaiAfj9j 'sg s»a>taK>sJ,ficJ 
jf u cnoe tftfsSroade^e Setisntfja d,*?!0« ^.s) djwodtradda 

fc«E.«SaMOrMfe so^ucqjrfeig «Sj-*s33ftd #*, dgldtj) Bwsi tfds 
ddSjsa fc rJaj I ssgaa^OJMJjBtfc^djda 6tiF!!rttf rt D sfdfWa «d< 
rto&aj rfo 4j,(4 wqissii ri u cnad tpndd daja«d WsQ*to4,d tp^d* e&> 
Uaas »<rrircig cad d yaatl,, Cc5{i£5:;d ^riCid asa^sJB 
a^ftjTKiBsd t*S fc dj Oessrertsd ^4 "\do 3jtil ae S ts ^_>«^* 
BjTKsJ ei/ttSota&irS eJjfoirO-tiSi SJjtSJoB «J8 djadesaddjrW 
RO.raari darti> dJto, dsiSssaadrfatos!^ Eracdjtf bsoj a; vaacwd 
^j-p>j ^8^^^ iHtSo&s gjdo S_jfsa dJirtFdcEa -Sfd dWjtodood 
UESaxosijCiJag ddrttf di4o3jBftd sJdrttf dtioBJd tsodadedaocJ 
S>dotfs3 ad-s S'^^ i "OaoiKs* ijif sjj-d<7~detoa stci cUfK^ds nasi dodddti sSJwirias tfft, dddg :3ci5Ja»3 fc sajpBiijEJdiSi 
KfiroSjB^s^st t>e» *4,diS asaJ Bsred «S,esfe tpaciiSoJse da, 
BJotfSd StfaSO EJ,4oJ.radF- dJajSaartja d^eda dBS^xfjid^d ; 
xra^tpaDtfaan &xti#Jb S03&!S,etoi3 ^ at>«& djaasSdS^ doaad 

rfddj-^rfrfa, ^sj* 33 e-gJoS) each osrod t^ad HaMsto S e&g 
S^da A*cttosJ cpad gcdodjsrt »"KSs rf»tJoatfdrti?od oacaad spaa 
^54,'to, JH/oSjwisJjjs sJddja^ t ;S3= djdoBterta ftotoja (poo*, m^Sh, 
sS,td Rod woaOAid <?a*J "<&>£& <$*. ^ u oa^r{^ tao^rtrS 
* tjiadrt rfs d*fc_,s3af\ 3rtd Sjaot*> naStte wiloJl^ ftta'-iSrWSi 
BUfcca d Hdjd^sdt!? dirl^rljo bt&r jSrtorija tSeisiJodj tpari 
iW<j) £>S atoad nadB il iadadjdSj,t narowdjciBfirf 

SiSjtfEiiSs^ u e^rfd^Sadi raa*W:> 4«o3wDg tscfedoeci 3S 
ft^oStjjB B&aa r» tJdcb wk-sadd dsw'FdiS t ioSdda asS Ss&ia 
Sd^ aSdaJade w.*,, sjcd spadSritf^ s^ol'fUsafi ENadda 
o^dj sadsjoia tod, SoX>od jijaodadjdo deie « Oaa^riii^ «oo:ft 
rf^dsocd !^».tBood tf^OMd odd ero^orttfjB oart uato wd^sred 
si odd SoA Snan oSCda wcdd «^,«J roo wo» tfdrodg sfcuaOd 
rpsddj o©d aid djoosritf djadj saesto ;d d d riooJjaess=)o5.raHrt.era 
aJj»sto»ri dj-dsSJBJS^s 

S i) £>d i airE*r da, s>dj-a!E*«a d^aja© najjd fteTeSriifc 
wS d« srend Uido^. cdda dctJD HcaSdjOaft aid swaged dad 
^ja^ca^d djSjBjda^ aass rt^d Ejads^rterfo^ rfrfda gdraairt&S 
Creona^d cfcrt d-rda^ wsSjto otS *sgd e^sSsfceta ocrfoan 
«ijc8 *aa 3 dddi^jSKa, rttfc^ Socio tfodjieCfcoa^tJ i^dcii 
tfocto aWtaafia^d rt dadoda doSMicja^d oiS wdaadrW^sj 
rtaoddsjan oadnan tMjtaaaja m>*) rtestj aeSa atoradaafj' I 
Sk^sJs, Banactod tfird^ as da *ioc» dcdort oird,, 3J_)S£,oi S^ ■traru* uo*ws Bub, s^a,* tfoowd i/xtaA wot 

Ssfifca^a ds,dg*;)odo ud da oSjai, asirt f£3 ria, nsaradoo 

we), ? ooda sSofiJiicr^iJ « jjreda^e ririrtisrari as^iia tratacS 
frofto eiert wdafld© ? £>cda edouO*, fl^dnni^B Burtcfot Ss^Sa, 
itocja nsrfs t^OTdrnad Efcsnoi dS 4 tto t&roada A tSdcJjaVrt ? 
Goons o d Si aji djaiarWj BesSo CsaSarW^, on raartd tsBotood 
eo-ractoetfsy tf u ^s^MMd itiacSOj} ad; tpaod tpadnod wan 
S&k »#f rt^d t-aj rW ao^oSOod aSj-Sasn bSOOsS 

E5B do ^edj^cS «re_©te) rtjiedizautfjncifJ ttsri ou (trae&oio 

sfl, sSjaerad, ^,e(( s^ cfefprf rf^Saod sSjfzt dsJe-fS dd d 4 E&racioac) 

Oiiii »sasd £>.ssd tosoS rfod,owda daj"#;$o» (rrtSStj, 
Odot^jasS tfssari isS^, srod rttfjg a««o^a "SJSrWjj^ sSe^stS 
ijoa^rng djoat^rtCod edsad Sdrt«ed »rfo£) 4 ewaasSdEirWd:!, 

tMaeJij/-e dort Bda^Sewd© ood^ajsoti dorto3a a S tO£^«i 

dorla^f i&senQdsJvat dori laariOonatJrt SaKfc s^d dorio3a s Rrf, 
SrtO sSwrso SiS Sda^ dJ5dt3ed »k{, osOrt tada n iSeQijaotJ 
dorioiaj difSrt taadj&e e^aj^daj-iF" Se^ da.od BoAdo-id «* d sre n 
EM eJWeJ iwdjsc dtfgirod »d jS rfoda KSdca % fMfto ^dffr rbSo 
oa 5*tf qra 4 Sdja*d^» Oa^ d^tidefcei djadaddjac tfd-reatfd 
Rt=Joi-adde39j»t ? dj-doad asMSarrta ej,,^ nJooJjaWeSoSatJ 
wdjadresft Arat^sJa^sJ 

djdoddowid asadarWe «rt© lid cwid EssSorttfs artO 
E^SjB 4 «d a eSCK>cJ diiSBT-ESigrttft; odjrW wod eS «frtdEro H da 
jtoatSrS sfod* ao dS «dd * ffisdarWSs, wadadg csaUcte ad cfoocj ajcirtart A sad rW «Joii sacfritto wSK^saan bSjsqq 
flja<to v tf,£S £>sSeefc> ri^aSrai, 5t J siE*eoC!j<sfcsiS^ ( ^j-S, «Ma*e>oGnfe 
i^Kcf ut3t» sau^saft uaeAfccfg wag Esiaan Me^kJ s^jpasScsis, 

SfWicJda art ««irSriv ipas; ^S^ss^ xs?,m:ri usps^jaacojao 

«g Sr3o t w^SsJfto^ (jStajaJOfcSjaoe&S roanan «irl naKd fleaiFiJ 
rtea bbu 4 sdjdSffftSg ajjida; raniitiedGS w-rfaan AfOSjaoci cto 
cJjrfjsS^ u£ b tjil s Exad Oorfsja aftd sdOraadaEjaft ae^rSftab 
s^dori^ crorfd «;jrsSF 8j-cj rirlvan tforfja9i&>i,sS cra*s®8o3 tf srttf sskSr (SO-(33Bri03j« &3<J(SJ3$^_, tOoQt&3d3o B3TM^,?rf S3 ci IjS&s^, 

udo^Oori esodtf oj g lQood 123? SSd;re3d Sdrt ^,3 d»J fd 
&1 (Jo3a© djj^rtjsofSSe «3o3dO SSsJ^-3riC§ a tiered sbtijb 

» dt) vdotfci oeooedajs gjeSbfk$,«^o3iK safc^ s^rt BsdrfsSs 

girt voitiui^atkiES abUjrt KfJ ci si&jtteps ^Arttfo dt*> 
A sfcrado ft, if S50 d tf&aacsdroriF Bsarto «, iS 920 d diss 
osOeJ Siao ^itonF owS, SS, a! rte3o &e;&do&s?K33d(3 doa a 
craqi-* seiSjB.ousb, (^S qsaoarf tfdfWSjB a tfrt^od « & edetra, 
&.0&3 BS^ri M»!o3 4 UjscS dstofd wortaanc&w &ra4rtjsoBds o 
<*ri wtssJot^adjSoS SS 3d tSjwSo awfcSrocS ft, S 450 d BSO fc a 
ewJ3 3o3dd ^araua BBrfS (tfiS^ tsMdu^) jjortoodd smft 
4, S 700d ij-S»rtVrtjstf sari3-27 ^.radowS aarisJrtO erod^ScSra 
ddordS sJ^r1.nwfcidjtfe 

i, si 940dg aneoj^ d sdosS dri dtj t>osa sioJ aswto 
t)d3 FSoatJd 1150dddft3 Biir«j£j ^RiddoFd ti^eJaJad^s 
» SoSjdElci, " d ayjs-^ LoasJdo « tret-dSa ss rt safoi, taes, 
g, ^ iSo^ivoJ oriEJ«& rlod Arteortd a itosjpoj ortd a kS 4 » U A 
-tfjj SijoBjsOS eradiraa&ea aedroridd doS/doSo «o»d 
sjarftrt? ri,*/k:> wodt) drfa,s>al rf *ritfo wcSsS H *rWg Sort 
aits 3 EJ^atjSrrarttf) "T^ate^w^rt* jasasUodCi^ yo.ro w^u^ 

onsi^rWg Si so^oS^s&i wjvwoTriijs.a^, ^cSSj £dosd3 «T,Ari^3 
wS.cS RdgF"i nS d wad* dig wSSo add ^dd* u»4aara tjg adoBfly w onod £>« ra feS, rfy-SrttfSs rtEfaQ*inart sdort 

nafaal, lerijcJg EJwftSjOswd oQ,t o3>o4osdSn8cf wcSobeJ{« 
wco So So 1150 d -ioidcSQ wioworf wafcSjd ^ft^cdsstta* 

»/>*sS» oortnm toeJosmjcJ^ #i -ra&S a acSoEJdrl weta^jojo 

to&Mj-otio HaSirS 4 ortj^ «ifif narioESoiS eSiSS drW ait^OrttffJo^ 

ridtfSS cSdj EiraraaFtaBcooSo Efts/irt^firt wcJe» dew « u O 
cij»sS:rl.tcra*9 »*&, nsS SooocS sj,^ art Srt srojiroKi,, d.-tdeso 
tii nBdrarwonaft sdora^ eJoogSCoJo J^sa/tc^ w(oi ( EKfArioRjc^ 
^(ya^BjossoSoSs SonttfoSJarie slorfaocwrfo ifrideSslo aotia 

sS/ifcdcS ^art fS^o t tfjjcisj jJofiiJo titSd rfSsi tSoS aSo eS 
to)lBJfi) n tirf^stigBBEatiF-sisJsj 13 «K-j* d ^*do <*>f3 •*<$ ooci dosa 

»Bia* ( aou sKSe eUra:3c£;3 ^^dortoJ^ as<0rtcd o sSasodo 
aod cSrWcdo rio iSOcSd rio3SaJod"J5S ^jarftJoc) ssaOrtaOoo mS 4 

tefW o g*roc« tit Bawd sSoaBgjjd SOrti?) Efooorf 15-16fJ( S3 
HjsiSrftf* 3ridcraSdo otorf Sei^iS ssfa^ afjoadOoti sa* ipadticS 
tfofteal Ko^g, J»fo3 4 s^sSoii.'NJdESdsj.'s H>ra.*(«;& seAFetaic, rt#fc 
cJdjit ts aeifS s^oatf*,, 12S; bWsJjssJO ttftaBO aoraaild tit 

ran?i TuSoi^ci SoiS^^ stoaf^ ovrtsis rforf an^cS^s^ RgsJStFa/i eS UjWodsfi sJt*©^ s rfra oasSasS ta 
M33 o^rttfa ti aod csrf! ti»do s^cda BJeqS^ar, sje, sici^ d a!?3 
drfj^ s&SdiS owSy-S t=da <a d of f^Ss ^tfjBje^cwSocjjB 

aotawifsto tf^s^d? desi3o3aodj9 e*3odS df-da anJa^de— SoaSae 
BidSd d'ia.dodo ^jae&fcd siare) SapB^BrocdaFda t^i^^S^ 
i-u;fti:cc!Dgi HgsicS d;e«S la 1 *, aJoqJ ^eJcdjadda deid frerao da.*:J 
rtort S6ds o;Sa^ ^djs&cojad SySSjOactfod ajTrf-woBraSS S3a s & 
fwfo * feert i<OTFt.ridg j^ft, dodcJ saSoSjEjan jjactotJa IS Ss 

dWS srefc«l s a SoSddg; ixxt ctojJ h ioS s Esartja de*3 s &j3, 
ritf oSdd flodosSritfg aaao^ScOic^d^) dajso saVdnad d^aa^ad 
:&33 saloaS, dd r riaiaa dajsdtfatas d ( arf rW Odad O 
c6jiee«*3d fcjfS dD5aDd n^fc^da^ ud&ooan off drirrttf Kdd 
spodiSrWrt •■d^^Jr o^^4, rij-cJid «dd naij »ato^ 4 si JStp^ai. d 
fi} lofS^eJceacd waxid^Ood "i<3 Sedw sJwe» sJrtrd HHd otpd^a. 

r(rf u e t)i3eaB dj-dSd (SjJs'cre^djas.'ijdSa WW-^) ^:t?s,!33CfcF(Ja 

13 ?S< Sdas-'StseJ^e »n sSjseddeaddja tssSO 3S, a jgtia d,w» 
OS. &,oOdj Q 15-I6iJ« a&aradrftf rit^S Boas^dg 13-14 ;!« 
iSdsprfritfg odd ii^rtoSa,, rfaOi t.«* kte^tStftfa Ana^oirH?.! 
jDodii doodiiriife sto^g^djg nstf rfiij rf/dsa-adjg ricfad^dj afoaSj? 
Ssji3f«S,ds aoda sJotsd asonwtert SfaJa aSstfasJ S ai tSS^cda 
aodo tfs^ddfg ^,4 ddii eStqo iJasSradsja^ia' S u 3cda &s,d taS,d 
rtV,ra siaK&ro, rtjB«do*idt3siJa aesnon odcto w SoSodtg Bs^d 
dg tf^i diiSrt gjodnatJeda 

fcert djfcSrt,rMi sra!oS 4 a^endtf,, nwid ddrt<Ja edsa fltSrS 
rWow aVJda ijo^a ifc$ t ra'dg a^irrf wdcra eSd £raw d Sjo SjwS 
clj^ d Dit aWoaJdoa od »da tMdd^otndo Ujsdd steaia UK dd 

<«iJda ddrt^sS* B»adda »de socraiid n cdag SeSrrf wodfl 
tS0jia_4 5Jdn d» raacsjsa riafi ^cig iJ;^ji>-^ ^djasj cidoi^ * V 2 CSW S=ioS t rfrfFrJ 

rfjcJ «oe)3bj*s, sari, jten^i Jtop^&SrttfOdaEJ S^^rto^ 
w5inaaira 4 onar\ rid « nati 3. Ctaig s^oa^ A«t _» djaiSrtjBoQd^ 
troaJ »a&^ s DSOcKuIdo jiipa^taBodard ^j^rW io^sSoxod 
weds !60c3i S^pf(3,!is £«oa sSoud^Ood tf/iddj*. Eh m&a£ tS 
i3jnKJ rttro fid sensed a^FJntje; saio3 c o^iJato trod^rt 
OoB dtdtJoiraEEg; wdJ rfj^oosl Mrta^jserts/K'rt aJQOsQcJ bJ,* 
a^cflarW wzb sairtvs jSriJKad io3 *Sd SsSrSsaOd 
rateSji^a^dcS sS^d&wO Sj^,Sf" aStrt toefcacSd &.S iwwads^ 
'MSe ris4r-t3« 4 EJjceQ-bd OR>i3sd ( £ 3jj-g t dja 3»;$tfd,0 GwaO 
rWj& ad add ^a^ Si,ot> ESjMOjEjati Kjt&ffiedS S4,cS3sri s*d 
ftSa * 6t$Ftt Jiovzo vwra^atrtiWiS^ wddj Sd^ d»sf 4 sJa 
nsn tir^iljaodi «Oi eJscos&W eroi^aS ejoiarWg ne^rWfJ^ 
dy*>dd» tyg eoaajrid ^qsj^oc^rtja w^sasysf urodmsf, * 
Eeadoritf tpreactiM> ifjad od ftorart WD ic&aad^ omSsbJoS 
St^rrf rfitraO enjnB^jsert A d MO ( djaalrW;gd osdoiwS «jra 
dad djsdaSi aaS^ijsfft^rf o Aokg ad& padrwaofc) ogcaSSi 
^fbomI ri^cd oiflwsfEasd oris <rsS tpssftj adjae»*c£uod.jja 
ii!3i3n;ico3 s^djaid as<?d a^-tlo±)fi cari-satf todsaaft djj» 
waocJgjO ;S art*/ cdj&wJos dsi,d SjbjSoJs ?l.)Qal O aatfji wo#S 
Od»S,cJ BJwSjftoS «cdo8 d BBjtpBrfjisc^dja tfodj ?St> Adda 

GoOoiie eo qi 4 E^ddcdo idaod cecracrid B u .srttf<5 aiewSdjjFi, 

ds^ ^OHMSi d SB^ aSOOT^d idifad) isartji f S^Sjajdii dai£> 4 

nad «o*rt«t> inert oasidi tfosrfMJa^ BaBasfijortod urtc&Sa, 
iOT^oSda sdot.¥ dritfeda rtadjAfciaBgCl •> alOoia j6J8fc.nad 
dendo jra vet aasS) deupaOri d sao8, ojJrtja wrt dort RsSrfjo 
esrt oono sdirSjsari B»d Si0 4 dwisi djaa8j» ;acdD rtjS, 
Qcd $3 cfcd c»s ( o^, iSwcsd rt^s* tfi„ sJjstO tlewaOK «d^5S 
djfl d i^ie^ c^jatrtjaers S3 3j» don OT^doi^ o3aSja«d ■t 3 ^ eK>"d d Art<?<g, aiia, aS3 d«& owSC tf^firttfs^, stoi, »a^©d*»/i 

ciMiEjjDt^oand esspa^d »^ dja_d dy&^oaiod i& dd^3jd^d:irfI> l< 
na^ jRibs^cJ s&jjsj ^d iddSa., SaDSoS ona^wijdg spa^tp 
sw^JaOd 13tfe **>irrfcJ t)ja=JKJa ^rericjg aneJjsed SdEBO 
AeqiFdc nasiraio^sj eSsjsu s^di^dj ^otu^j *cj^j acro a ojJd op 
BTO^cdj i^Sa e3 d vad raaSoa:> Eijdivad atoaJj -!da xiQsia 
ooda EjajdaJiJEiarljrf adeia ft SrSrtsJj rfdcdo SrqirOr3oMn3euj=dj 
tfeSScssUd etpERjcaa' Ujsdt) fteiFfSrt dgJ> bJ4 £iodja jstftSiSe 
fttirsrt Sdaso «ocSj» «c#sod Si atSFdrftf tJjai ■s<?Bj»f 
RfJj^tfrt B(3 Sd4 a»rtj» aE±»» 4 djae rt tf rf rfdsoB^ojs <oou 
itirdrttfjB orfdde aowatib O rtjsdta»tfa afiJasa'ioSoDCdad asp 

rWd & sSdaoBarocsaoa b_,s sad eocrf de KOcrsS B&fos^sJdosjdalo 
idsjaosjdasidsGJa s^iAns^d » wCtf, wsSda Seadad BSd£~r«o 

1 d* ajof^iri^Q KiJO a sJa:d verted iJdOsd «tda ridasO—SiqiF 
ddg "3dra wBj CdAsS ft^si S« riarW tf .Srttfg 3&mh 
irnado ciaab, Bj^uodrWg tsoaad«Efci risafrtjacOod/Wg * 
SjOJjaerta^ I5^e SSsJuSdg S«jn« saw m BS&So tsS^BjaiascdsFd 
ri An<Jg *^do sJjacS«MBOrt riot3;wdci3S_,d tus5o t ?SOreoi;drDad 
bj^oJjs rtsrond o «oda <«dd rtESari* B taodd rfja ris^diJe; 

2 ojjad ^Ocrajidji 3&sn F-twcduF-drfa s^esiadg) sidido Afdr 
03a H < fc 0*S aoSddsSdsia^ fl fc 0*tt» o d 

3 aSona^dg njdodd na=i6.raij j da sidESEj a;q!rdrfc n j^eJMaa^d 
* S! t dE*«iiS oado d d ^AoaoScJ Barfnj^cso ow^wq^j ri<Sfc 
d a d Ejjjja.aJodoo'st few SH„ddg B 4 diiA.d Q d;w.dd tr.fi^jO 
4i 4 sSdaSo Sfdrde ad^rafid^d ^enadosoa" d ddrt ^ Bdeeld 
b* - nssiBftSj, So^Odg «d aroa'jnB'Wa todtMa^ «d,dcda 
;S owitfjB «St3jj s$ dodder ;5d itdao O rfd Mfidud da 
O.4so3a ijJiJjCS £iKC±ica?:Drl u^da udjd; es^ 

;JcUi ssaj 8»©rtvi>d SjenaamefadsSa. uSOetoS » &jS b cS da-rao 

6,«arBtio5oiotl> - A> «j ^ 1450 

utoawt wUoS t a EjjdSF&rari *jes33do3aJ da & ddcSdn 
ag Oe*cria -trrton*^ dii* rowdrrirdStj, as F&ddda 
b,(Boadoaai da sSn^ ii d-tOSd oJaarW KCnt^-B sjj*, 3ffiddo t 
Ei atJgatd SsS^sJ^sadritfi 'sdd e) 4rttf dw£> ( e>£ra edda S^sS fj 
dafcdaoS sa^ stoscS rtjaew iv^ sSsroarwS ijijiSadfieSrl*JSj!^ 
(t£,a d n?Soi-SJB tfacio C'^' 1 5>OT>o&OtJ) s^QD^taooSaFdS^ 
* Oi Codj^sda afcjjB, dujwsa^d ajSra dodd # tjao d u B. 
OTda ■sdj wdda »o*Ajooe( djaijiidarWa KtddJK^siSa., JjsS^wg 
d t<n* ssaaiasj ded*rW sseofS aSooJa da&d3Sd dnrSri'Jja 

tfwli?aB a £S osrteO doris tSjsscid soda niooia dj*daSa K 
ESriradad oacdad djoKra* dj-dc ^do dj^&a aSo^d s-orfg 
oi0^sd;Dcd sraOrt, aSoaeSrrfoSisd ft£s Jueri k,cd./a de BorvWa 
Kado rfjaaj es;£r<Jrt<fod sJdoiaad sadrt^d*^ aerfaat^a a=6d 
B,d urtrfja ess,* twpdja-i aanan ew^,i»d xlort ^Sftia^ rte>a5,* 
•aou tftaa craiS rf*d asj, sMdar ifdarorW dtsideSdg) sjjdu 
S«5 oodo sSOrte :iiai)e5>!aJ ad wrida jH?;$e tag£3i3j9 dorf asS, 
no^dj wgdr3.ra ocdo i^S,oao;S^3ri iSO Smacl flusrWsb^ &3;4xla 
d,dd- dwstS dedfa* d kdaofcrfo fijnraraadad Osi o^a^a^nd 
•ao^O jjoc3jb 4 oii, dcrtoJa 4 bJrc^ ESjacfljorro wad^i doflrl 
rtjieiiod djidasd ritirttig odoS.-s d * u 3i„d i33^_« ( BBcad 2o 
osd ddaacwJj daj-dja ffjsowa djsti^o-dj^ Sotafc sjjstda ofcsa, cfoalcd fte&Mg d did tposi tins r\ tS^taiEWftrf wdd 
Sf,dad Pit3 U 3^ dad tJrt sSjwd &dieeS£!d E rtj-e&Sojoda wod^sS 

ijSjijdsaart wgrt cJjooca^cd: wdai,rf wdria ^u*^^ djaSflode 
t?93*> rtjBtJaSsJada ida^ Qdst jSjb Sjrltfda^ 3jb aojaiJ^d ft 2 

eriutiU ;taqad£KJa Studded oatf t3 Oorto 3t riosrad 
tfg.oa sSaaosad n Srttfg sbnBdd grfiiedaS^, b! vstjiJt udaASa^ 
3Jo5jj£afn3n jyntfdddy Wowadng ESert wtdaedtsa «aodd d*, 
U 95 •art,** tf> coda jSoajads^ dpAroiia/i oofcjS./Bd % ,d atostiE^S 
o3 3, sSsMOaraa dasija dwJ^js c«ocrort tOMtefetto aoOaa^d 

wdd ss daritf SjipKS riare tpad Rtf-d:* Wd«S SjbjJ fc s»ef 
S>3d4,=dFS ssfijs HsK t =( trfrf uddjs igdoddnaBdo ssartja fi3S 
oaiSd S„4rttfO eara eJ »atoa ( tf rt^d&a., ^atg ooroa dj wodou^ 
tf u art«i<5 ads) =5,*,^ da&dacda oda^ sSajBOdcdJaddja s>3&3 4 d u j£ 
oo ©d «;§ Soooand aodo shtfoartda • srajcdiSi "saff,, &,? 
ajsdosoS da e^fcsfjctfs St> can ec^riSrttfSD dta* waad^ radraad 
aj3S=«j 'jddjo ^psa beo*^ tf^d cJfdd^aaj sad djd^ sj«*rt 
god luOEJa addda 

5ra fi rfo-Eoiatta — 1500 

s^adoacdad sa^osn wdood aDd^sfoSd Mads&sa *edo 
dadri oBd iro 6 rfoaoiada na*;B'^Lidfda, l RSirrf ^dd daja^d tJaaS 
S,Sja^ rtoipxidda naSSjaLid da-rawS e^SSd «sa3ro^ 4 s3 t a_,S ei 
tiOdaoaorfja^ 2J,S:pa djEMfJsJj^ ddar sad^rt E^Afljsodda 

fc^oadticcdjood ei^dosa'Eaad si^asda drfa^ ^dita d^ad 
oiag} (jWd^csSaJarf^ diasadjdd skjwus" ^d^ dj-$rt iodda ida^ 
riada J^swdcroeJadoioiae ejwj«3&>S 4 d aj) aiiB drttfgoSaja B* 4 
CjaS djaatsyJ tsoSdartd© docda earadd3 ^aw^ sadadSja 10 
aoda aa^ s 6 a o3 acadorii,, dMj u doso^ SfQtja^d E3a(J;ca,cda 
rttfo »S djrfrfji^e 3i£ij «Oa ipajci»>, wa^Qfc ^ J 6F-*ja4,^3da adj 
IWS^ S3 <S KlS '* b-o)vb vaado t3tdaa oslds SonadsJodotJ rfg Ejsri^ajj S 4 rf,jK)rta3,£3 aa^DscJaOrt sS&od si^e wspans 
asoaajjd eJrtrtjs »arrft scroxit) «one *>r*o3coei3 »» en aa 
natfd DshOjb iaoeto ostfd i^itf sSsisfc a*, asaan^d « oadta 
raodeSt irijrfodd nsildij oarfdodd B&doddosjJdoi^ God* 
ebbo sSjan-C&iSda BljaJCee! t#f,S rt^ si oart^ Saf^sbrcJ 

tod sSoSjaia-Orttfa tjJrfcjoScS wrfDrljWS 4 sJoad w«aoJ f d Sji,?S, 
Ao^oicJ Org a>3rfr3 aaoritf *«_,?», &:S s oacJ g&itodccasid 

aa^oarei ds sstfi todOd^^oSoja eSaa^n nasdjatieisj^ 
jto^Aj*! ajdood sre-da saiSo, sssoa'Sdcddd rt^ws &«s-3rf «eSb3b! 
(jf^jiidjBtayrfi *s,d wafc^ marija Mos^Arf odd sJss^d oarf* 

^|(J»lSd CTBXfdJ — 1484-1564 

sJtJdi sSjcJocSd Ode) ecu ooeScftj^, eJcJq s&dcdd oartSa «sfc^, 

sJ[J;k;l3oJl; S/fWSCSOBKi d; 5aa 4 Koao3 Cc3 stad iIj i&;3" , <&Ct&ao3» 
cdWitijdja ^aauiaad fpariiai rfd Fdri^ rf^JjSjiDcSsids 

S&doBd oaiida nasM 4 «£cS sa^S, cli wa^d S^rnfiia^ dm> 
ctosidew a!f OJKwn 

^ocJo aiacdacrajidj Eaada^nofi oo* £>n* HotSct woaSaEJda 
»«M3ss9,0 ■■ wad * tdert doadS; sSjtfassBntksJ « arW *So*J, 
waodija^ wqrf wsida &eiF<S rt vaft srenati.raertrt'&Sa dtifcna d 
^bond ^,*rWg S6(?4,o3» ss-dsto^Srt fta^d sia^e siBjCiaS^ assists* 
Oalcfl rtfrwa ju»,sJ oodtJ ead sJ^ffcA *>d«a S*sJ (-oda 
SiBrija J(s3^ tfrtcSoSSriJB "-dad tfoWod ^A^ona £sS;rtA aJEJ^, 3S:i,«> <£jz; ritfja, ^dHj Sou 7$ & .odd} jjoucii^rttfjs rtroddad 

oaddg i^docsd nDiiort «rf,dd Jj^eJ rf^ ^.rf oodsJj-e dert 
edSjSQoaC '» «» cw&jatd so osrtd d-radewd dj was 

od ej[a rlotjdjs dort diiJaSWriacSjB rtja »od wd aSjacd.^ 

da i&n&£> oodo iu!ii t ^Ocds*) O_r3o3aod tit did cratfda 
■^Sjb^eI^ Reira^SoB S3 H eooro^ja .5Brt.ro ueS dori RSrt.ro eri 

tfEaa^Efooort ao4doat! W«a\, SEa fc ds=Jriyg diccaad asc&riVg 
nJOoii S3DK EBcliij djaddK^e TitirXmrizt 

jfoqsdd »zja_,d3 EMg« ijJjb rtd S^dSoi^ AjOSjb djdodd 
na^do satfsdjjfisartiJiJ^ dtaijn^d oda ioidds wSJrt «derfo 
dJJdodda TOSi rcateto Jtfosad SjmOej wstonaodj <*:* o»sti 
sscd^iiddf 3»u» <osds ™ ^d^d-ra udjflrt odaajSoartdcfloda aSc* 

aed> at^OA tfdsssJ,,. woessri sraOrt ^dscsart (^aj, «ood» uebS 

sa^d tsoSiitS djaaort aoEaia, dw>»£; c^ood rioirodd »tfS 
03**^.5 *fo,<hndd ejocJ^s; woo rfjseaodri ctaJj^JjcDdO oado 
ESDaad;s^dfS djacfsS, Ejditis^ sa^F-SBis**.!!*, ij^sS dJBrtrd 
dE!ra aeadadj ;tjjdoddnB>Jda 

rfdaraaSd itfJowKidsidji csSo dJSQddcfSa tfd J=ortdo 
caused t3DK>3;JdaJa a dwosad B u 4r«0 Hjarfd SaSzaiaad ETsjre^ 
n^ria, d t^ajjsd B^ocirf ad -loss; u^ srf ctfJMj nr^rl-i'g 
cjdae»»d aai.AjwfjJ iDd-j*jBcdjs o iJ tfJrtstoisJrf^ Sjdrf^Soaj 
S as <sds oraad HB^osscdren »tyj^,cJ gJoodtfroKidSi, oara 
wdadaia^ djdjirsdg natuitiS dj!^, ns^dg tfStfraBSdS^ Eit^d WO TOS JTOSo*, EJBf^ 

yuedddO tfed^d^aj) tsBotpSScdKJij, WtMasJ wwrfd sS oart s 
Qdo firttri o wdaid ^oadts * u ooowja £reJq,s3 saawWgaio 
eSjtSe*> qiiJorfl d fl u KBdojeao ?i3 4 :3osorido oaodg; 

dJiad EJ,cd33 K « "tig fc,tf,aSo erana;Kde«ritf:> diM^S rlodS 

datyJ wrtrt odond^ «e»Sob! odda Sda fc tfDS J da»i,es ert» 

jSjmKcSSiS^ iiotoi edda b,oda a SrS ararta t.cda uvna 

Efijaekdo toodSoria totfrt riedd rfjjo 

rtcsrtra rioti t3ao?Joddcdo ( 
a^sdcJ &ntati$ aJjaeoSajjiJ 7 

^di(Kb sftdj^e 4dadd oduiii 
aow <nwii>Q5jBtri Si isdddtM^ Sd sSaacoaoc: iSj-«3Srf wd? 
sJoSaJoOt Oaa tSos^aodsj aoda rf^SsjaOfcna^d ^g wdd;> 

ridaSGrfsJsf OF32 cejitiKlji^i sdj6 B U=djddgsj oodd Udrasd 

easa^. »:&^ SfttffWfi JJW> t dorirf saritJed .ssi^d d sd S 
sJcaFf! oacJatf^tte ttoSrt wodda UBfle» Jdcoad »)S3 H dg add 
Sodonfu ojO^dtfa darts oiiijatd oiog BBOBo-ssarfc&3 ess^u, 
5a(rt aad ipBiirWKS^ USjij:d ^v»iJw4/Wo ftefc^sSa^ tidrferf-aegfe 
S.S 'ssJjSJ b=S3: wSnadmrf^d ud as lioddriis^ =Wa,Esanj<i 
*j3otfcdooei ««SgJ SoJariS »Sat?dd ddddsJa, sfaaU^d 

add (eirdrttlg) ftfctoo atotsddJte$; as rf^-oaadd 
bo\ rtosJo^S SdcdaOd iSOtotid djjaorta uaud ija:ri;i*d 
Uwowad «l ArH2e Sda^ »soS?iif^ djSEassa! 3 issues rc»dad ( F oaa row*, d,,M4 ajJaif v f 

©od wS 4 oS cSMJAjOdroiS e«irSrt«o & u.ccSjtcxi-ai WH^dMrod 
ipsdiViSrWo Acedoa 3JoEarfdji«t; n«S n« ssDrija Brfedssi as^coii 
riowcdEiri;> ftucrfo wrt„o^*o_oocJ eJSrt ossad t&ja*stii\ j*oS 
^oiasA Biotdaiofes, Ssi ecpr »;>d 4 3rW£:> o\ra;SaJ;id<Jrt.i8 •aafas^ 

rodda^ d-noia enud awdoe'd xrastowas aaetiScda ridslras 

uJjsenwift. t-e^ss £ ta u S eS OSS s3 4 ijSr uetrtSo^ ^a^ci 
jK>o<?.Bi)sren qS^aiSs-WKsaft $jb3/1 Atfj^dGwd WES dodtf,, a&wlad 
Cfti^jP t,oiag aJetfsES t3 tf »at&> a slnsfaS 4 cJ* ^ji ' iiS^d 

ewStJadtf sgdoddnartdoJa^ aoc& Sda fc rtotJ asodde 
aSjsri'WWjEoci sjdoddawJda Ssia^ ridtf djiioDaod Sons* 

ttj-qi Oj F-OOtS £&»,*># iS^O^dCCWOd SiSSMrfSi^ SjItMjEOC* 

azritijtvt do s&jodanBjJd B^s^ase* osrfOTk,:*,*, uEdjd^, 

EJsiji^ sJjJJirf^SijD^ ^Jlrf.jdid.-C E^EBU^**,, tSjBd4*jl!j!lfc^* 

!oOa3 aid »j; Mad crowed dsSa, &,ent a SoEC.3ad ntocri eJ^e 
da odasJoda aso^Satfddfij^ sfi, sJ^SsSHj^ asdaajiddyt! 
ewJ HsdSd ood ctofflrttffto., sdotixb d»aoj»daJl ^doddnwM 
eJjsfOBriadd d ou BSd u 8rodi* 9 j$dcddanrid dufcJrttftg 
Soneid djid triarcja SBio3 a d ro^dsS^iSs ddsrd SocfejJiSs 
jjoas ssan ddato *>gorta tt/oi naa<3 « »dd ^aS* AO a r5 
Bides iJdaddtiB^di arfsanjiS t d v^Srf Sa., Uijfcdds mcSaS 
«S3rSrW iJjBfKfi rt rsdrfa^ i3s33 t B u srt«S^ MSirt *Jat^Se» ;4da.A?S 
dj»d 4 5krtv A dj-a*dds sroidsas^s rt^s ^s^ri^s^ W aad^, 
CijEijiijj a S^^rWrfa, J^tfo^ws^ i„odj nBp^ajJtf i^atdaS^ aW 
cUscii4doa i n wsScdj a&fy fcadj ijjscii tJjwsi cjj-tsiri^tj^ $Wjsft,oo»d S)oQ>t awite amt$atii t S u 4tf d u aJaFsfcSj^, sacte 

4#*a**tto 1500 

era* RnfoS 4 ScJce)[So&£) rffStfoaJSd ^arttfa 4dcddc»jid s * 
rtO^; Bj^sKSn, BSddd aidoddcrasd rtdoonCeside wndad 
dSSnsiicb tTOjjdg So oou BSjfi, dctddda djJileTOlda. era Co 
5raS 4 «6i «Wtdo*> djaeaSS SdoneS o3os3fl,JK>d cou tt u .a 
rttfstq, dtifc 8O03w» an «SFt!rWt*s, da* SeirSoadd^ ant^ 
dtfo fesrt sd!*tt,RS srad sk*i, af^atf ssod ^SrWddfijB., du^d 
bocb MddeSo ejdoddoaiidrf BStfasridj* tfjse* os^obcS t>od 
»eg stttdo oanSeJ oes 8eSsi ooasood s„4 ds*Srt AradndiSch 

osdajpaS, tioi cd g oadwWS oasJwp»fJ # d riqJ tutijsjjM^n 
aaw^d osfs do^a, ^s,d jjoiroddg wo* s^sjrf^ri sSjag fc a* 
^e! aissWds uodtto tsdda seatfc* odswto Re si«aajri nsd 
oano^sJj, wortd ;3red asooart ScAj, ritfS^ icdi can (£*,« 
adjd a d£ jaSj.st.d gad* StftSjatOoart do;to8a« iodc8»a »-fS* 

at^a, dj-dad dedsred eranoa d^cdac wcid ugcJ *laee.a 
aetfcai jjsdoa^d jSsJriF-; dcJod 334^8 rftiedeg oad e dwnoSaa 

rf^^Oi, sps&>» dt^DoJagdosJ s 4 adro 4 dg tfwttya^ 
dd&FOBiWaBrt abAirftfa * tfqloj 3D !S?fti3a,d tftfej d u tfi5£)0c;d a 
sj^dta doBF-are-di^ Mia + eras, dadn dad tfrfa^ Ktfd iJ.raol:) 
a3 4 d do=JoSa Sjdtifren dOoia tfdartaKod jaj^drijt, d d* aiaaJDa 
Sjdc «igo3a ritpsdjfaj OQ aoMicteJado sJaSasij ^s^tfafia 
d^irarfjrljEd ^ci^sd, tcdoftrt asto^ «dii t tf Aauadsa^ ^ ri,4 d^R 
Ss^cJ sSOtrfa iSeWOAdrfs dddat^ds pg=is!4,;wa' rid 1 fcdaaS 
EfidaB &dd oSjacnaradSa gjadrdii 11 ESOoStf tJjWB^orterte. feenaa 
daeeJ -*do„ «»djafS,d rodedo soda agaJoaowid da< e»„,ototf^ ens m!o3 6 g arts ocis*p aoo 

djae^a gdofiei n u Atred«j sSeWJadoS ^ds 3,3^)0* 
ftt^&ftda ss dt^tad^ .soda tto tffJBraojtfda BSertjioot^dd* 
^god; SeJ do^oiij awfiiTitf djsSAsig hii t stotfa^d wsdad 
3KS «ro«ro wsd o^d d,roaSi.dj?Jcri KDsSCriiAjiiiiriWSe., B^ofiSj 
d£ uCd S 4 jitfddaeJaoscdaig *»,rt S3jb« ai^tBaOod daw 
cida d^^f Cdd "ig rijSfnsiSe.oOaMS' rt^O; cJtfiiStfa dwSdcraft 
oo B a «i s"„*o3= tfipwStf B53rt* soaskfWjj dowteSstefo nod 
Soddrcej, jraofl^tius dears S^rWg staaSa d:«3 fc jSjajod '• 

epsdi (port 3d sjaare «W.cJ taM^rW jJj^AfoSi fc^eJoMcJ 
£dv3 tf«;rSrt«s ^ e^AoSa ts(S3o« 

* ci^) o^srW i&rtfrt OtJcd ftetfrtfrftfcjv du*i sdocww 
ddcddrt rtodnda ri-idcraWda 4doddi32fid acarsSiW «o53 ( rt 
se-raeOjudd fi^Brojid ft^rdrWa wa^s^nan sbsbss^iJ add bSS 
naxd a(^r;)rt^ SSjdda,, rtdaaiudd wjJ djdoddcrasid s?^FfSn^ 
riaJ^djaoOrt SEbiJjQFodJ'rtaJSfsS 33Ml SJMOdd djdeddraartd 
«!*F<SrW>os tfarfaortd B ^rSfltfg tfad ( rtae» tuoda *j jaaftosnoa'ae 
f«kdo3 Awd id " BsStfawSd sf ,*.^ 1 owJ ddoddoja 
tps, bJ tS_rt t-tfnaddj» »Sd di, (pad oad^dji^rt tpAjadoifi e(rfSc3a»cto jgdaddejwW;^,? eJ^S^^doond^djo »dd ouod 
Krtrd d^Kocd »3d AC^-radrfntfa a oatiSj j6da u daaSig, 
jjj^rdaiirfjd agnail oad wada-erf oafoURsa s"„*ritfg iJ\ra;dja 
atdcisafcua oaeaud aj/S odd oaotaS *33ddjs Aed>;$s undo 

i^ritfOda boe( 4 aWa dartd " ntScda da^aia &t&j£ 
ids skj da Uedst SS^ds neSoda jidadrra (pad uafi-^Sa *3da 
rtsiloJ Eto a\rac*a BJocda asaOfJ ertdos-j djafl «se) 53 odd Ssror x s °a nstoS,, tsars 

aH^tSSttltifJi t OA> fJt^ftcfci Sob ti Sow djaedaa raa^ra ttou 
ijja^rtjcatlai ca! aroaorW (*dd cJ a^oi So ^ J a[ J Biaft>*,d 
iJeSq&j d tf wod ae^dja djsa^^di e5.'»!s3 J nfln tf^aarfd 

df"d 4 ijistfs rfoa* tfonaeaad drorE^tS^Kfc dd^i*^ riu. nan 

(jraoaiacrfifi^ sijiaSaa aid, 

rfaotta.;3rfi inddcj 

32_,C rf,rdoa sadd ebb«» eJsoobsO eJSo, z&rfo* rfoicf HJuaSd 

sa^d add cJ J^jCri g eantfd oeSttfdiJjsOd tfi,Ort (too 
oboJeJo ifnri^B^dj tu>c2 ssdoddoassci ts»S d^dJ^ofo-J^ 
sd,6 Jtiddd.^ aidoddawld d d *jj aoddSs (SjstJaJB .iS^djdtf 
ridftd o d fiSdasrid cj^fli,^ t^scaaa tfautfoe-dj, £>ou rfrfri ^d^ 
edddds rfoud ipail r* testis, ^^^ ia^eS Bsdronand 

risMoHld ri *»Wg a»rf nsrid si rtafo raafcoSi rfori Barfs 
ofl^doSaS OtfJ tpadd ft SrHfo «EJ<3jazJ ?Jjb«*o rfjseds rtjaf* 
Srf sftrTrf O-r-UoSa OfioJi anS^d rvsSrfiJja tfnsJcoj}? udd 
sBOc& EtotojJsoto&„ 1 ;o-djdoSs3 ft;3rt«Ai safidij, 3Jj»;racad{£d 

<*oia3 nt&fcb rtStfawJd enquired t^a^ «»*,s*3 wroaidrfritfa 

Sjittoaridj Sdi^ iSs^rSrWO wJfcd d.rad(* ^rsi yuroasdrJ 
rttfa »BsJj-S t d wctoisod tocdoSafcaj jsaooeSaes as^ B»Etod 
tSetasj ssnrfO UcoaaSad djadSotJ sSOtfa.otoS^ n^Sai 
3£j=tn e&nyrna^d dj~a«j3tf y fje6tdot.adsto 1 uq^dsa.jri tA&jfc 
ro o deo 3d\, oa ( dda uoddo w» d' se arfg) n&jd^ iparicda 
u^*s3;c*> add W^jta a*_«flw:E3aft ««i.ida fte^c&rnd dtW 
creSd u^i^^ido B ol sri^j Sdc,. racjitor* stead ^BEid Soowa doad ojsotS tfwij ejjSFBJsa^cS woddnnrW tfareoisQcd )*ji§ tt pnzi 

sJra«Jd.ja sgdcddcrafld iwoSu sttotsdsJjBeg; bSo darts rtocfc^Ki 
ddcdatii) dddda tAtiegfAM rtj-doad tf d 4rti?o< id fc dj*;SR> 
R^ 3c0acd odr^ddiSa^ ttnadrtddrf W^AiSjm^wi; radaq^r 
sS&i ddcaode 3Sjaerto:i,rf " 

UrftfoMlcto tffMS sSwoOrt cow t»oda wrtcd* aaadarWS^, d«fc 
oa o a tfdr\S driwWoS edjrttfSa, «qJ tf F*ad;do Sa^ £i ddodd 
at J) sSaSosjaosritJjBs^rifj^. tSi^rS E5s»» t dj» A urtccb BssdarWiSii, 

t)[**idirf BMMdjOg 
HaftO'SKd.! 1430 

i&ttocittaBsick etoaj, dsjdaaridcS Era^creoJad fisd ( o3nd dd;> 
BBOratsefo d aa£«rfoand Q n Stra^da Sorf^dg ] 6 rijodrWSa,, 

(^■BrW^ja aScfoddri *sou oci^dg «eSFFJ ^cwdCJ irunEVjjatri 
rWsfc^ diSJun^S oj fc Aft«dS 113 dd^rttf nnrti^l ^t£ 
3>oc&> ri^prti,ij a* rf Kteis sJrJrtcrcftd iS.^BJdiWrt wodoJjsen 
S d d^agdjEj ri cdSjOb ta owfl t3®d Q tS„3 «d„, ,,* 
asfEJTOosSd^ jooqjj d d^ is, a ae SSo sa£, Sd^nocsd^ 
ajd BJ^drcSJ^ rt«5e» dsartFdfer ooda sra&jgcj^fj tps£MS< 
at^oa) £d d s,aJ dd senwddajTttKto , dircj, i^rttfet^ 
t^rtjood ^* 388 dd^ricdad sJ^tfaodsftori! ia/S Ejoarertf 
jsb.3, ^<* jJBSdS a afcsbd tf u J tf«J aoJj-ffa^oaJ E^rar^t^d 
drfdas s iai^saddSa ss do wr&wd *o xasdosud jaoij 
tSS^aJrJj^do aoda «\.djj«£3j,^dg wdtls aSe<c» d add* ay 

cdaa^Wsi^ hb^Sj dK>djC0;od daSJj„rt Kid da3 Tid'Snid d^jd 
riS d fiaOoiag d3i50 t djdi;&jiE33d d^ooaod a_,ea=ooJasi<i.. toCA 
Bjoei^oiirfs ScJci iJrSouadft^ Jws^otanyJ 'sdd (t B arl*rt rov c=s iraio3 s asm 

a dti dsada^jda ;rerfjarf» 3dti » aoug eSQsreaad Sj*ri 3 
ol^ aS-rerieaa^d sssto eM.o d3 igra^ a^atwlfnaS-Jjo 
(rotf.sfasstfi tS;S sbi^do* riaed-recJ^ aada Eroded sjjw&s^ 
ataos d djasii t£os*» dori «3 * tiosijs >5 dS4Jjs nasa 
R^ccU roefflesJ wdelja swJa ftfirW* aSOcdi di&d ato^ ss^s 

aoug idsto^rf tirf rt^sd dcJnartS «dd d&^qnd d 4 S,=jand 
wdd ntftWg) rox^ipuSzSf opsaww^d.* &fe tfatf^d Sjnadijjs 
afcd.a<cS ofcoaaa a 33^ Af^n^^ deed djidiSS sjcfOi! aort 
bs ( 8 wad ion q$o*s» rtjat&aiad add nt#Wj» adtfn n **d 
OBJotort oddjnjjdj» ded I d*! d d *l 3 ssi s&aaftja iS« | 
OfcJa d Uv^&m Soaadd^ot-o a?b dcSd SojJ sbeSj-Bh' n Srtvija 
■^d -Si es taSfi t"f*dj££S aa!odja?p£i3;S co^od nsdflj^ todsatf 
tasked aftwS SS^oSa rt radaia sot^fl*^ Si fteSoSa;!) sored 
stobdsob:^ sJ 4 ort ( !3 n dr'f-rfoDnd aieaaod d«&a^ £joS3j 

asi^asno* 3ddj ^m *3tj rws odd trtfr&wg 3 ere djiw^ 
oJarf^ ddtodidsqida ^g a tf fc k,oda dd acda sfoe dwSas^ 
»3tf b rtdu£&rod jiociqi-jSSi, set* wl 1 ", 33*», d&xia aoda afetf 

da4dOod <^da «5Jb dja^dsi^ 3oi4d «"hdj BUScdwaSja 

rofaal, irf 4 SooOS JdjB3iJdj=oOr1 B3i sijSusracoa'a ae^ood 
•atsaanatfdSo,, cnwiScsdjcroJ dSn, aidd t^edsl dmOd a teda 
doda a6«te» osaad «a B ajjj9 ^g; • »,e oad'deodjleaFda 
iSdoddnanid rtaa&rtja o&soJaowid 3jBtiJid rtoofcrtvi sd^dar 

gStd cidB' i( Sttdas tSteSS«Bo3»o* ^^ Q d^ "* * -idd-fii gJ*^/itf 
rfdad «n Bjji«dKdj =J;kiri5a=ijd= auK Hcudodo BjOrlrfSJ36d 
risOi^riBd oas-dg e?3rsi«afJrt sjsdnc^oodrfjjx »*«« «dd> rfaBo*3ai3T«Sria 17 3 s^nsSd she spartdg Oraa^d 
Uc^cd g oA tSjn dacb d ioKt&roJida Sda fc dd dacCa igtSod 
oa» trended ajofja,* sSOfiee) JSssadd rfS^ ^jjrWSa^ fcoSoS 
aeSffJ *Sava£) wnaaJjatrrrftfSa Bj-coafejaeScJ si O^rlcJ Arastpaii 
dc sJjas i3jm ijBdKcK sSdrivrfst, detona^d 

ddda ri is«icSc5 rl da asfc^ Bad* " «aoda aoOfjadadjJa^ 
fi^d; sdijrfs dOO ddd djis^d ess»j tf zi^jsia rizSeocij 
?k^da djadoad qjrlddydjtfeia,, fSrfQna^S «w*sS d& l^d 
Sort ns^JS rtart Siort aowg #*„d dj&riaoJa:^ aSe<ft*S,iJ ^wda 
&,e rt darod dd 4 Sjaed d £tfa«rf B^aS^sredsto 3» d iodart 
CrfcSt-dada omo sa^ari^g sjOtrfa d losfc drfrSoand 

satfe^a, dr'rriejajrid tn.eu»d tot) Sjs <3<3cddj3i-3d troowad 
us (3js( J»i3 wJas^ddjati ti^rftia doctf aaS.S^dp'cc od dd 
oaa^ usioddSo rWftdsto r***ieSi& sSertoSaa^rt rtadansJd^S 
padrritf *Sw&_S tooSsos^ H3d,dcw.diSja, t eqJfds^n ados &j$ 

Srgo SSpijJSidfrfOc;.- EDlij d <$ 3^ ^d B ESB^rf 3:0 *S ^ <-$ 

sad d^oarljfWrfa S «yaaft ri4Su$j add da-r^d da!od* 
todoi S if^A ddojoodjde dotrd* aodo £>do?iaS,rt da&sss 

cjwid moored dSts, S i Ea-'de8oeio daC&dddftj, «g deridtfeoodiS 
e^F-cxria^raa^ort <™dtS«tfa. da^rdJMJrt "jd^odi&rfa SoTOd SosO 

d^#rt dd^ d£>dj KOdjB^Ao^ort ■dads wasteJorttf cfcusotf 

SS,^ a^cdjcto twodss,, fieoaadsSS otfa doSeS m3„ sot^rfodn 
nfSrW d J»titf a!da fc ;Se sad} ooatottt djoSaa aioa^d 

daiodaoa^S a WSrttfg *5s , ^o« spades *esr3rWa eada 
.Sod dartS »da b rtjafdda 4 "ad <Jjs dda,, SdfMSijjaed aoda 

^S= o«s?i rwSrttfda fljaetscjurt ;4d dd sarija tiSonarfO S_,^ra5i 
Hdd rfa(«J h tjiaafl^ow da &4>aJaa^,d wopa i tiesd Fjrf da; 
rfcdat^aa bk^cJjm ^S ado ddeSa SS^ jJ^aa^aMa^orl udad 
stfwsJrfrf a?tS ftje^O oadjae wadjas dbrf toad^a« d u sS * sra will n3f=^ dsrs 

ESwaadMi drSSsfcrarfd Swiddg »dd«* daoorteiaao dafcdddo 

Rtaoian-^do 

IS eJ« d^^J-rfd ^drspjridg wft aS-fted Si&ie&josrtda «cte 
ddrt *5 A^oanc^ oaSddcddatoSa dwotSadOAddtto «ddi 
ssdj tf,aritftJ(, tfttriadjddjsoWl rtjE«5»«c3==Jd3 wrf^a qtaautfo 
sJjacJo d fcaJ,drfq, s&eoOd^ »Sd daj»«tf afSoaJSaie doosdjdo 
8rt oadwoaddi dmW tta(F«lri4g> ajdoddcrofld jSoSo. tfsij 
nartd aewSrttf rioSd vOji w5S&j«&« ».«&., Bfc*dd^ fcsJd aaOrt 
C&J2 siifidd^ OtsofctaaSd B(if-iJrt*<a trass 6 t) o»«!rojiri' , 6(d 

Si^, (te.*« uodo£ sjrcJjs* SsSresa * 7 daOS oaioii (WWa 
dwSjOrtdrfa <Q?fcp >ofi> d ntaSrttfjg nai^ pBddffo., »3*d naSda 
a^ naiida aftad^ dSSde d=Jnwi© »K„ dqtjSSfl t.odds^:Jp 
ej&ii kT d sod seSdd 6=od ■sS^deiid ftcaSrtvig dono3 boOb*} 
*iSi3 3,*sd ooda SjOdd_,d toSd estaja, S.ftaraa&oa^iS riifi 
3©tf 4d3 waW di^j cdostf woo «ed oirad woo craoaou-do 
Egj-dnaoad is a SjstESsJjjd a?0 ssjwtewi ucSks ^d^ &>it 
oai3J;0i ! Bts l cf e^c^ odd t^saBjaSadsto, i«s=do3^ ae«F*)ritfo 

rt cb Jgdcddcrartde asto fc ESdtsrfdwa Kos&d aodo Sds^ 
rtididdotfdoJaaj, stfj»i«3 awed ereld t^aiWg snjdoddaartti 
iS/psd na#*»n «ftd ssjdoddcjB^das tfJOSj asMlcbd trotfd 

*S*>rt 3d ^,d «dd «cta ajdaddesatfdS « toe* eKuasftd^d 
Ood odS^ tuoda SA^jcfJo^ cSi-eSos»ncS aSjidoJ BsdiJj* Si 

tfOateridjBtfrt asarto a*jsej*cd ilo,, A>OS Jti «aQ 4t addja i$dadd 

eto d sij-Lcd: trvitjjstfn^o^ <33U rwiaia d^A^oJ FJ„r aJ.Todtia 
dod^ « fifScd oS ^jjjs d^a^oi sla djft sid aSjsdcda aedC 
oirda ^ou tftSrte £iEao3 cjaSd nd.Sdjsj atreJSS waaiaood tjdi 
daSsidg ScSScOiod wd do*S d» £>oc)e E» ( .jaa i a«oB(WS stories ^DrirfcSsi #&sc&r&i twv^f QoOj ac^ddS rfdsr 
sra^SS fcirS; d:riie ass t^rfrasSd nsSrW-ia $£Mj TiS osid dfcS<! 
rWJg «Hdd adoSas os^j^cdjria, ffBEraatfj-oaci^d sbt^ tffi (S 

risj. rttf ijcrf.-a i=t3c02d Q dj3 C>K33an;?=jd d u Coi £) (uocia urtccb lift 

to tiszLcS Ss^ Sa^rt* «f«eas rijaeKrt mo «oS 4 aajSrf^ sojiSS 
aipssajaJ sis'i, Sc*FcJ id VBO wrwd.r-srtrW d>j«Off sSjrf.dtSriDci 

rt;«oddro:&J SoSddg) aStSa^ riunarWsb dtsad fcosSo 
iKsatoOMlddJ C33S s &»„ XstojsSdtg ^dd swwanwi a* si 
iiaSSjd H^ffiSoias qJfl, tjo^S *S ] osri i tjSjBeddtSod «dS3» 
©SflwaeJjaotfo a A aJjwdtfasd wsfcaa 33 rtsSS jSjo^jddsjad 4j«rt 
W»d ass daSi., 3rtda*j&odd.i» «dd SjB«oSJti ajasusrio, 

sbvaOrttfa tooaaSSj^ i&ratdSaand droSjd^ «ip f*J Sdra cJj-cSa 

dg tsetse o<;s:3;wijd <^dd «W q naoJjBjai^aJjoE rffJ-'FUtf ?TO6a£ 4 tf 4 e 
d.rod£a ai,dsi-<VsS ■ »8 rf easid ilawdrt* difo, sS^JSd^rt rtda. 

rt^esreora-arfsfc — 1750 

rt-ratajoeicBjSds fiesajaoajdd is^oart rtjs^afinoodj «c*S 
OjBoQrt 6e:gr3ci3;i di*Jrt Sjsdftdda owcaaaaiSefioS rfj-earau 
naSd t^irWa aSES^ sb^ jona^oS ^4^^ Hcj sa£<3 «<L aid 
EK>d nes&Wa a5?dtf«rorid ««Oodt-e ")Ct3e9;> wdort «J8,o3og 
iparteSp. «ou sS&ia rt doO&odde tooOda^ swan ssa^o, 
nad^d ?i£) a ipadrlefto* Baoaf «bi b tjradr'gEh ra=jt04. a odd ddrf 

ataatjrttfoSs^ socfcsJrfH wdO i^SoOaio tfd cs iidO tljstri 
*?C* osShmI EJiidjae rtj&daBd tS worttfg) jjJ*,oSs nodStfod 
d^ra ston d^ifc e^4 v ildg SOoJiUffk aria £iO DdoS fJaa o33t d a sSr-cirf J c$ a da ofcatfort fwddes *i dad tsdda &%£ dtoi 
c»dod rtSo&a dtftxjadOrt cow tfwMc&g d«sJ d 4 wa! sri.sj&rtd 
£o»36aSrt«iS= «o*3 sSj«bSsS*i, jS-rdda m&i EwdfJ rtjaraaj 
od_tJg a* w-^53t»d<3 waarf « ri * d.i&ddai,d ooda s«3fi 

*tos3dti wotaausSsJq, Si^a 3S <So 3»0> idoatiti Sods tfedad 
tfedrtrttfjB E^««ad o=i sJedeJjit as, t-frt uoda rf Kciodo snada 
dj~cfe sa»a sstfa da»F«*d ^dnrtd esjtJjB rt aflrt ded 
't&rf *; *» eJoato e?ired t^?, hbeJs daaossdis •ss^ijse 
d a*l ?w3 nSjtjit vi&> as?) «3a aoid ne^rWo So^SOcci d^tJ 
=ran essl sroartjsocioafSja jS5ij3,ddro aordS da^EJ.n^flBgs, 

ErejiortoS !%.jitzwazzia if^Arivg spBsSsda klSJo^ saa^S^ oSWa 
dctoa w dcj 4 SeSa Sstf-Joacda *>& daiai ;ddJ S3 dd ddS 

fl5?JB o^g f«3 

A )i S 1750d Said aT\ sSjstd t3rtsa.,EjSaMda omoJo 
nortcf as^dg sfoaiOjCiaddda OeaoJsaaiidsiq, dSari dj-diiy 
faocdaei fcaJ 4 da cJjsd«» 30 rfaiFfW wo ft owes spasaa dooaf 
oando a awcdooo^S as0 4 o d daceJ tfi^tawpdjBSaod d^eSdg tf„4 
dtSJiid sin n 4«da tod a^d 

sarlna dn&sda SS, d riaoaOrttfSi, d j"j dad^cS Ajdoajag 
dMbn^d "^5o t *j»^» ^rea 4 (pariai w-si-oiSSiritf* 3aS,aj f 
Stared t $r jd^sood a&d sf riOjd WjBa^od ti,a^*ir ^dmw 
rifti «J ad,si gos ira^daS;^ jUjS,j3H daae? Maiaad^ otaoJo 
esfJ3J3& ( aro s Ki desdeil dj-d-> d bS^m^ r^ci^Jri^g tscitte ndod 
aJH&eotorW » dd3a, jitW tfrf ddg dt^ <-«,o^d ibn «ritfg " 
ddcaldoia *^dc* o-tcia 3 aSS^dtsJ 4edrg<^,rt«i rf JasJocd-Sq, 
*d^ aeiFrfrt^g sijsoc^d *xl riod (*„e^S "ag sooto 

BaciS^n coaS dj-3iarf» H sasottBtifja ^tSc» ( da ESs^da^, ft icd 53 riaoiJi^jdFJrt fe^sJAoto d<tf j» c^9 djg Sefle osoj od swio 
«* sUotf ES^jdri^g Eto^jn assort e3 «w>do d«*>ti crojdcfc &,« 

83,d tsrirro £cre"od atSrEJritfg t?Ddi3 ad 4 noBa 

gOrfqrosfc^aJ sad 32 jJoOrttf rtidjads kmhJCJs*^ spa£uB« 

ori a<fsi3aidD «dQ wd^eS add sd^cjeS WCvtond^dja oaS,ci 
tpartdg rfctorartajsto SaftwS? ttfooto ds&sJiajiiSa aSttfad jJd\* 
a^Ocdi dd, ^da 

Sawn dddjiddninatSiii 

Uacss *ett>3 «a«jto a»rt«B 

B«ad f»S<3 SOS *J£>eie t»fid adiriou ii 

^ySjatfa 3-ns^ arfj^tfrtj-dESo do*«&to bo»» dddjss^js daSodo 
o&S^, nestort drir AdsS^ tfadDofor aoiaS d^ddrf^ SSddOrt 
^! ddd douOrfr "iy aotoocio rartBB^qiaB^d tHpEajtria 

wdfiaodsSHadtS* a 

ks> d desteSjs9d Q 0V a 

»,*ddrf rfdF-jJ,dO rto 

j^aaitoi i^i&tai rfjssDBl 

fljis^dfirfcctJ^i (iiddaisiao tSjetskWoii (oa. V) 
^ ^ioljg s^ritfSa, acij sSedajjddg nsieg, d^oJjscnri 
»Drcoddor(.'a awiSjaofeSefou a-ad^esltja rqd »dd osd, dai 
cdag E3SoQ5 d Sio SooJjasBSaSa jsfocJaSw rfOaadrfiSafo »sjssj? 
(BSorWrfs^ 9MWS S aiWj& )5»SjJS,Ort riae^sran wdrnartsd 
S3a_, ia df r rttfi jj^uron sSjadajjiEi aaSoii ssj^ di^Ra, bSjs*^ 
i&rae©fc dcS -sdjfiAiS Si.ofcS^ Sjsjd d t^iritfja ^d »' 3100 *&* »*»*, «*FS 

17<3e SSciTOEfci tfj-ii'aa'ajparidg »n aJjaed djJisl dodUcaartdo 
lotsadjdd Erof\~*»td03'adOa odda otto « *rtvrf) dsSa, aSodj 
a SFEJrtiMja t&ifcna^d ridaS, sada d rfrtre iSta* ddra dd^ 
ssrac* sa^cJ saddrfa ait* doicS 7 1 SaarW Epaoao sSt^oaSag 
dad S a sreddda tfjaddoacdmn dcrisa^ tins, sreddda 
ajaddot-edjaft dja^rtaSagrt BSjwft tfrt afieed SortSofaSo., tw 
rfjaood 29 fbOftt */* u ^, ffla&aaS aje^ji^RirtjB tads 
tpBEJ cdsorlJB BroOtsaidiSa daMa Sdd SoEtaddSa EaAjjJ»S,d 
adid tpadjcdod rids dsaaijO&Fd li^jts tSedo^EroficJ itaea 
c3 da vod dSj^ort dnswSaKart agrt eood cJaoisaJracafl B^s^fl 
adsSdsSa SjaeaijwfysJ «lj£S cJnji EpartrfSOod s^CMtoadda 
tads ^ t^icda e)e*D*JS» H ft>o*> Ofsa t t&da/aa'a»d ;rooaa3:>» 
docd cteg Jija.c^djsdsjad 40 5Jd t rt«sS djris^dodu epartda 
ipartaad dgdw^odd^dad d^rf Kraa-OeeJoSa aaia^tpari 

iod djdoddnorfd x^Oftod ooda ddcddaJaoia^ 33d doSu 
tsa^cfi rfA^&dsi bo ajO^sssS eadF-sjjod 3=osi^dO «ao£3o 

deddsia., ta^eoSaoaft oae^asa/! Sa*dE3a 4 t) dtri ^)a»di3a s d 
uaejS da (3 {JS djattfad*^ wdwawSfS tssdOd fwd/Wo 
d u -^S BjK-tfweJritfda., S-jBrfsraft sia.Sj?j 4,d cadotocda dsdd 
ssjaddiia zfloidi>=:d aesJa vt& dnafto iaoda id fc daSS, djatdS 
Exda^, daS»j 3 E3aot3« s arfa^ jradf.S^jrtjsexiaaa.a »=Sa 

ri&Aise doTO S3 d hdjotai M-^eJd&SBOjjdjae iaS^sSoslaS t\sS 
rttfg waljadeaiJco d odd tf^ArWg ipwtaJa udouda^ ^to 
rttfg 8aora 4 Ojij BriFsSacafn^jj a;ijd da^da iJoqtodnad oi^dcriaij 
tf^oS eocrod d is, SoSaiKd fia» 3aado3 3*3 «o*aS> add 
tf u irt(J daaw djaSsBdad da u da tpwfioS'ja aoda ioda*,d ' 

ee^drf^Bj naoiada fc 

33«d3eiS 1J dertasa 4 oa^ HofiSOod « S dttod Et ft&cdaSJa^ 
creS rofeal, ddcddcOag uod EdjCfSd; da&o «* 18« Ssd^rfdg as* saicsS, B^aiW tithtF BOO 

WdaiC^d* d,!^ tf-raddotS 8^5^ Aradda^ixton 33 tf_, EiC*J 

l3e*oe>dsd doi^rirt Sri djvsd fii <^g ajrfd.rajijj dcJFjSatoS^ 
dSjigadrSnan djsdosnd t-^a^fljsddMS tfdo&gdid ritdBrt 
w^ t flj-dBcsSolrri ucdo eW eJ aSeOd^ * oddjs s^crarfd 
WddE"Bdsd tfqSrWo £Jd tiaSd waVrt dg S-radrSiO tfj-ddosS 
c&ron uodo AfSttood o&dessi dta ud*> wd« dOB3 ( rrt^ oadra 
crai-tod SOssS ioS^dfJ^ Jjtfjjerand 87 rfc^riiJ Juesa feja s ra 
fccsa osdad aaw3 desrdoiaiSa oadoS odssdd draFiSoJad^, 
t/MjaoOd oadsd wasadd^j <$«J g tfS, 4«sd»j£r<«d o d ri 
ridrsfcto SotJdtJa t^onjud^ Sorid rlcdtS wads * eidai g d4 
Bcdds iori c, 4 fc **' tia-tiz tS o^ao33S3^ tsdcud srood^ «oQMa 
saoriS, d u * jdod_,fflSJSS Stf osd ftjo^d JbjfEdOtrfagjci i i^js 

SOod dsfaiSooisito., Band tfaj<£aocS drif-rioaricJ 

ertcds a;SrSfW<5 ooiffi Scndraga d^^jrtyioS ec^FsrWcd; □=« 
aada SeSfSrtSrt SoS^doOscJ rfaiJaJa dcdictedjat ftjtdoro doSS 
neSmto aStfc&Srffcjj ftOOiJEto^sl esadi-Wo Ocsa ( do£ drtri„oS 
rfts^n ai# v 0Sa iSw^Kto^tf »aK;0 SOaJ^a.doOoqJdj 

«i iSsj ejwSd-^sl djeeaSSoartda ado^eJjaaJSdo aSddsfega,, 
ip EtoElj d»osod «£*« tsS * SfiSniddj * ddosiSKS g wriaSjwn 
ejb d SjadU SjESsaSastdida edd KJonaS raio^ ddiraidcd^g 
n,OSc aartd sSridsfc^ diysssats^d qtJSa, fjja«anart * catelag 

4t roiio^dSo. abB^Bsd da*f«to soared rfods djediMfc 
doay daSdEfa., ceod **, rf rtdrtuRl s^doajaESodadsrad nsd^ 
ibddfJj^ tu«Srtjsod «t attxsari nabg, rtdFoaO S ridrrffM <S J<pJ 
k«a d=wr ESfdrf sSPs^nift^Oi c»^dj jJOWAd ro&Sj cdr-sJ 
t-oda i&Sd J* d aJ,g «EJ„«rt3j)d aSj&Oo i^daoMoJaEi^ rf« rfsd cisi 4 tfcorad =° tfc !aOS o&eftj, 003 Ccrtoici osraitodo *1» d 

cj^cl^dOodsJe □nUEfi>w 1 a3osJrJc> tJjBeacJdja wg tfi«3 es:i t a 
rfacarftfo Sod wdorf^ cfofSoas,, jJ^tp sjd wi*,ss> sScsrS oS 4 oa 

rtVJq, rteSss ;*>*>, ajiSjassSd O *3S»d ES t 8,EJjaci a csajdd 

SjKtxt tSsSos^a djoeirf en^egoD ttucoactrWMsa woaloJjwftija 

««sJ * a 003 d wMi.sfo Ms*, ogcartto =d;atj)afo (tad z&rWti 
oaSd B^SrWg t.dcJaBarf^3!,a " 

tfd„cS Rsfc^dg ewrt to>&>«i,cS jJjSjbbJ eKgrw gfie&d 
«5J e a&jJ — na!oA t tf (_cJ e oi SrWa 3ti«fe>t3«oanES #9 BftW &» ewJaJ g 

Ooraan — cS;g e u *rltf *Io2»cS;JaJi caoi r 0>$4>;3ar\ fJtScJ J&jadis 
ob*! *RioS ( tJ 8»*»toto oS^cfoS rioedrocJ oeioiaffl EJdoJ>a5$efa d ®a Uri.^rt^a aa trfdootia — s>Bnsra fvaioraO nju it 

so' asf osojo-n' — w 8»(cd) ao^acJilrj! j*o ts S * a aju 237 

do tjc ct>jrti»_sn d ™ffl=i, W03> (1871) 

auj wK> 3otfl3>* Sua*-— **irfSMiJ«) (1975) EjS-J 21 

Co V aurljff—dHi^ia 3»ta t t»i. <1971) sgju 278 

M =SOcJo=mo ej' — ^cioadoatoJ ri *iW;> A*0* efoti!* Be^^, 

tfo *,c Ms rt #_SS« WBto*, Mo^, (1911) isju 261 ass a EStana, saaotoF — ^jarta* teoowsaj (I9S5) flu 26' 

oa in;, eJoia'*(».0 — BjtJocid •sb*2 l astotr (1957) alt} 7 

tt a haOicS,B _aio& «S (1972) 3ju 79 

i>a> ssssferfwrija Ek.e-1 j- : t^ c iSrasii rlasasaud ** ^Ooc 

(1964) * * wnad 

i)13 ii»» rfoHIJS K»je»r — i -VSUSOba 53L1 S9 

a siBciDBHoja _bSOobH « cJcOj (1961) =1*3 148 

Oo 6jt iJ»!»— Wli^toSj MO^ (1961) <S*i 271 

a an aadsnj^^^-iaDiiftiS (1972) 3»u 9S 

j « isJSijaiFss^, r;j3i, ram t a= d 24 ajj KMfcrtortja u w srartesl -'emsGUri &,t ejbOosbjiJ ff ari<ft 

23 a aodroowio _a-HaWja-»cfB db« sa&a^d A M«o #*3 d wniaa 
(1970) Sitl 2 

26 oa jjb, BJoM^»sO_«CiiroS-efcaj (1952) 4"68 

27 ag nanVtert ? « StKSoataoaa&d) SoSPM3*tf 6j stoij3J4croaJ>cl 

28 as* rtjatai erf 3), — 6 *a al ja O 1963 «o 48 Jio 2 sjia 14 

29 as tssdjoao — ciicsinsSS iS *rttto 

30 ag> HjaawMrfjB U an mrttl3 aSOs Hoooojcj tIj^o -.-.',-. -;;a;:ri 

31 at" * ao ^i^bbd" — wrissa ipDB^S il^l/lito txM vtl 

32 s« cssdirWrtJS am * ao tt.si ass 1 urKfc J aicsO(,d tjnsa sjasSO 

33 Wit sS*3 329 

oo««8 kw v aiM 137 

36 ti sadctoatatreu — nsrt aMo^ci c^ijoJj ^Wa^d nBtfs 

37 Oo ro 0!3»Bd_(SDtit4,J)o5 ajil 12 — ta a ^j^kJ^jssf 

TOjdosMicSdo ^cJa *J Ujti IjO&o aSoSsSe ataj^ routes troaato 

^SjSswj, ttodjcd iDBjdotpri ^sOrltfo trodSaocfcJj BoaoSJwiMSjd 
Suaoerf riSo^'-Ws, i3c!«j sSojQddjo Sat^ss^ci djaOotedoSo wu^ 

sjboU-j sWd cOToooogS 3i;foEj sSoaS siaoUjadoB tsoioF ston^A 

baaLati, tJc^s -rorfa Ssef&i.dsS * foocJjs #sJor sJeJdjijj djaaJd^ 
^» ^eSofeS toU^ ^djMflcSgdoJi ttoBdoriri ecroonrf<& tStO t&d 
aSSOSati ed«Ss£> J i3 J ti.ra ua^djaa! EfcraJj t»orie 

treews BtodaS 9^ A^cafidssStSOoeJ kjwJ masses' b&j«^ tStfdrfirtMo 
urt s^ej, a^t t 9asx^tSa WtKraaioraarid dofe, tscusj esua 
swa^ois ijskirrt ads Sou, eWci ?ssirot!tf asB*to3o sb3_, 

cjwS sroayriMai aJwa M n Eja^CtsaOS <iras8 - tad Jpsstafag tiiSS 
OTftdotSHOod a, zi l3Se steclawsciocs 16 17 1 8<S rtttw *sJ H d lowS, s&sa'aM*7W tiqradrteoei nsjUeSSoSori^ 33S. t&&> sjcto ri ut(J 

^onscta oos^tsfcto dirrarteJ? #i osoiig t&x sJ-satJa tf 
Kiijf^Aitsfcif EiJS6,r1tf swiarw SM9/W ori_^fitf assrtji) oaa^co cJ 

iijErf ;Smra Sdoj-'c; tii3;cg 53Lw;&s B3t)Ooa«j-ij ^-'-_ 
sSOtSoSongoora Bj,M3dK&dc;3 aJo^resS tji^ajo sJotpfritfo sshb 
stowoswridtwSono woij- tfa, dotp 33jbmeS«2 cssei4e3e ddsr 

ScKcjb o^ ijJ j sJjw ddfecS rfo^d uoeicJ^ K^iA, t;Jif,Sg 
#i, iJd sgeso Mqfsaa ij)*, ^-rdeSjaS^oo esJartjsocio EtojsSrdoaS 
wararffflo * o d»aorfd« isrt*,iS hssto tpsrirWg ass© dbo 

pssd (JtS,5!trf ci So, ie;^ rta-^oawtto (pertsjacJoijfcssjaDnri da 
wdo*,d sS*3d ttf^ ^ ddof-djaoGrt aSt^S -awsaiKrao *, ii 12Se 

jjjoasc a Soid £>:*>„ ddaFd&i, ^stfei^eBia»l««ocJ a e 
sKCO i^d^ dir^C k^M crozjsjsuritf HBfcsi ri^cctorio 
■I Sj8,t "SJKfr 3 *«**% faod feoejjB qteforaiSft^ a^ddor raw 
oKoddgJud riofloatosirfsFd rtj-sSSc ^cs^oSWsto tSU^ ^tf^rfe 
ad sfoAis.oda M^ostetete sddozJflaSron mocJ tftwfslrW oipadd 

daeo d,4sS» ti> d oadJBKfoWd «<frfcCojB BOsJ;)03deJ«SSJ 

9s .35; dd ftW xradd*Sj3 ri,6j*j S-Sy3t «d dcgjB,odo 
acjs oSsS-ii,, wddFSrt iooada Sit docs^teBaJertfa w> eJ 13j3c 
KSslsSdg d^af ^cra^cSdrfD, -*,** sdjando* sfod wwreoi -do 
£>ak qji/tfi Sod rfjsdd ;djWBd8B # no3:> atoJo^dO r^odos&aJasJi^ 

ct3 nirfssan t^Ess,^ sfoaSs3,A d«* wsracJdeiJeaS9rt.js«J£» .Sdjwg 
craft wsJ^Od ddsFrtTOd bP^, — tf„*S eft>*We owJaas^sSe* * 
doSrWo gdo,, ddorrW dtfcJrwn **«* ajjiaadoa^n wSoriOfcd traoJor 
r«a aSuiS oSab, Ejrtoiadj fe/mdi^fS a/affi* diss tpwSfUJg 
d,a»eidS5 Gtotaddo rtjcufWffcfo^ dtdfcddo * «4,a©S bsqjot 
•^sjtWc) sSo Ssdj.B.So, tiods s^diiS KijiSJd iidrfa «sl ( doi 
fliodS Soert ®si ( qteJarrt^sto sS*,t*o a ^^o rasrija 3do fc sJoS orfo 
o3roo3orftffto aSi^Sd cdosd ati&$i weojarfow OwadcJSJB, 4«D 
d da HocJTOEi,d* doS igacSrfdj ©todjcls ddor fS«J 5>sjua u 
daSd dsMFd #&.rto> djoctoa sras&ddtg rfjtosdoTOrteSedo "»gi 
* art m^ ssoUf5 asrf toorioo dsiord tan wodiftood aawsjscdo 

oJjBfnfcijMti »sJ t sSi5er sa^D rftf wjadatd tsajacdad^ rtedoaju 
joadjs d^;f^^ ra^b easi s3Dri u s vucfja doioddoa uEroo3ir !J»tJSto3s g^SV^EJ t^iKg 13= Ei!=3 5 WOI 

rig wrf 3tos3bkS b U «c*ou-i-flo3r'n tJe4 $a:8KtoJ\ iSjISStJJ,, OSfflEj 

33B ja* # ^od torfslra B rfs3cto jSj^S sJodsiBci swdd^rj qSdiFiisJo, 
TTa&XiCtoo * eSjw! Briar SI^ch* BtjJroqSrttf^,- dtfsa j3 kS td^e^ 

fwfc 8»e>cSd,ij tjB^ — EJ U K( ijsbrrtfjn slafo,, si>SS 4 a«*.xj 
BffSdfto^ o^ sjroo tfdafw Sjd^Ej ^rf? SeriijjFcJe^ Ewb^cl iSoaSiga 

!pwS «rfj3 wrf E3Kto;S f d EpMSoJo writfeffoto tf5d^ 6 W£M^ KwS^Jr 
sSaS idjsaadS, ^s^e tsddja ttowcjo <~»tSei ^jbS sSjbjI QqraSrijg 

rtBfcj sW^rroocJ (SjWjOO wad w 33, a rW '■ad wqff-jrartoiJ S* 

BSjbS eSJOBBdrtl? BSOBtooaMSja,, Sjsdn**i eSjsS ^ShrisSi^ «so^o wci iWojri.fi> tfwrivcF rtiss^n utf-Soa.cS, «o;3JMsS-*riF«&> wdo^n 

^ofiei K^ipi^ii ci 3oApS si**^/**,, gjie©^. ssio^ di^Srt &fi>t*7lc 
ataS jjjaais 

tf?n>F&Wcl$ sn^stfaaft sSrados as&^tjjft, 333id9^535dcfD a 
aioc5BSOocJ«3s aoOEDSda eS^S acw^o^ etc; srajaaoi rd M^o-id^ 
cod wad aid sdjtfstjri E3j^=«o3jrt^&j» *J*^ * ,nB q , e,s! d *.jrttfe 

•jodtJ sTW cJajatitf sid, dUd isaa-3 aaiid «?J3j-fg; tsa SrWo 
tOji^Sjaija "ija^air-t^draOod sdd&J_j3^jjacl "assort 

rtjass.rtsS.cS, iaodo 4«o^, corfdi ^3\fc ddsJritfgJco'aja * 
SjiiyttfS SFS^radtd tfOMiaoadasacSfS;] osrewESado "ISbdS 

d3&f B 3S3, csMid a^jao d u AnDrtO Gfajsj jdjSnartO trfrasS 
«Jj»(eJe33 wadtfoS *3> fc ^©ahg ajjadj[is,>lj3CiS M3 sajsjaj^ort 

#*,» tf*. «s dunartoo «o3t?"le» 3 sort art^aS a3dc3«to 
ajonsrfSdij #*, »JDlr«dj5»a'ariirand a di wb^,""! fJrtjaiiasi 13 ^ "tested d,cra sSocjia w^fhb t^tolritfa i^ftjrt »dri dou ecsl Srto^ ESssSo, ^Sd tSfiS&ltf EjSS, «&03d £j;d;>3i3 olnrri^rt 

=&**>, ''o^ EfS4, r viJ e! cj BsocJg 3^ M sljtaacli,, uoOdiJedo 

Sri Sj^Sij Ecsnjs tSradj ^cJjst^^soiiZoaSKi U«Hj t«S jtoeJtoj/J 
dcirt uod djad« ESaSssBftddeefc) ^o»ra (jfESOorttfja crtaocS 
cjjBOBBnoloe "tcJ (Jo dera K>ocJg jje£^ sfitf,c7anKadg rf^Eicf 

Esgfao s3fd iJe()o3 t iaosj &*«£> tratS&cJ rod ffl^e >icS Sjb wrf 

cJtwsQAt^ dfidsto «fld tedw^n <3B 4 afci_qS*i>ir7W eJOsjan ajjsjo 
k)om1 cdMrtritfadB ocSSOrt sS ESaceatpTidsU *^s^ sa-Sd sJoqlj oartfc 

sarfSiio cracdjcl e! S-^ag BdjAisow aajsajii Kw&jBsrh cSjecJ aos 

^,ifl !?B, oeSkJ adazd 'ri.f^i-o-jr-ri ;i rjtoas nB^oScSj^e sag 
rtotaoaS iBfcci hbc gJ&J ^sb^q id,t3esirlvg sjBjJWIjOjb eJkb3 

dasd *WJo ajd 3[,c) ^5d„ "5»* cJ*e3 sS33*3. al ^ a ^rt.aijSii t 
TjadaS «(?BdrliJi s3sobG& w sS d u oa (?d rd efSerirtwBcf joVian 5 

BSjS 4 tas3 rtde> o drasiBcS tsMdrtritf dKF'S-iioi o^;; .1; fjrf.. Sri v .;,.-, rtortdsda •qu^Sjafa.A^cj, aJattortCodeJe assort osd^— rf^^ft.03; 

!fsi r jJSoS^oiici ur^rcb-ra scared sjjbcs tuoKb eSjbS sssijiaadojiJo 

cjg *w^ sriiafc* t-ticls oSj sSt«3*W »as3 ( ooci jSojmj s d dj»53 
e_j s 12 tk if^iSjBfjcJ &ii*,rt wi>s,dc3g stfjwad-agt^ & a sS 

tjSS, tJitefo tooOci o cf;*jF gco()t$ wi a rf.»Jwe©Jad aa*?l tu«<TOrt 
wusiBrteJoia (sJe, Sirt stosi.s&j Soo«o53os:>cco' a a iorrt cs3 e jdiSxf 

SocSs * sJJ&FSrf^, fcfS toeS^k^S qJsijFEron sSJt-adrfdo J3» fl :$-n;w3 

ij rf SSe siiin-idg S^/o^ssi^conc^ »,E Ratine 

saa^o jaOiSg sV^,s3 avDjddja tjtfosd txci ftj(oo:d»rfDWi> 
taao*Ft!s sSjf^td cJeSof 3j*53ds 4 aScsSsjuft BMScstjacWa 

SS^Si KliMJJ 3?^ D"fla n t?4,<5jiS3 B3yU3drtJS«SE3(B3n uoosrt «<fcS 

BaoisFiSfJjB sSbsQ&o 

ana ashfi „ ajau^ssjsei Jrt *$, Sse^ dj-aicJj&oort sSjiro V(*S o*> W^,na«,d i3*)SS ai sa&>S Jt30 

tied 13 ^ dSidcisSd iidrt aa;wS ScdjdS ^n^^ssn rfd^ojadrf stoiCcd rf erf wfioKarfo^eJ d* sdodfcdo rioifjn'p'cdjg fai t 
^asiroSj ar^ 1 v ! * M ^ J * '* c i o aar^B\Bpt3d eaosig toS3 & ti; af^K .ti stotcS 

«c3dj» wecJiCOc^ t^SEfoS *V$, si •* S3 -» ^u* 3 Sk'rtlJjsrOrt *Jj#Frt 

wsaaodoF HJdciSSrt iJaoOoiff-ctoSa U&racJ tpsiSaa B^qraSoPcJ 

asOKiEs&gaosto wsancdardari^js sS;-JoeotorWg> «cir«J B aa^, 
ajjjijsrawsq, EB^co&aafl osJeeaAcJ^Ood «sid «roEfcJeJJrWfSj» 
MS.torf^rfo^aoSo3to 

wta^KtoFd&rttf StfcSJrJcdogcSM aj««SduB d sSs^S sasw cSwda 

«\>sddeJ;»id airo^^ ^rivb jjd^nantddja sJOFSsdoeaD 
atones, Ssrar^fidg Sk^ sKiF^S^ t3AwfjM&[3 a ^SdEiaF cJ&ea *J,d rt 03a sjwod eroS,d Siwrwed.Tv ^AeoSsSs 16 ]7Se 
iSsJmScJg i!jBdoj=c3=n ^rf En ( s&£o±><&> iWtfo8.ratf v s3?ijaeaa:3o 

s&da, eJjSj^bJ sJstofTWdeie -ridrad«J„s 3irt rtjuo sS,S;S,cJf 
^Eid«i» vi 3rWg,oJwa joSos idjrfectod tru^_,doocJ wocJ ijSf 
nioql itemed rd ooe-d* tsortd 3, g 1 2 ;S( ^Storfog i^suSsSe 

fljsOAd aidS^ji GirfcF jSosre o ;33aJj s o&a3a ta-J»BKf(jsS e ort *■ ei# 
osn «qlf-n-rt3c; rftftfrirf ddg dudoimci ipsa frf asoBdrt'prt dssfcJ 

nariijaOnclDis ode sJjStrer-de Hafaa^saa s.s : ssr gjstfftd 

si ips^MBCujFdD eJkS^, ooWrffctaataBe ord-io SjSi ^Jo^eSS^ 

3.3 sJjS^sS ti 3 idjiaadw Odobe^c S3 h eSg(4}^q S^kSeJoS ri^asd 
£>jie acJdjB d^sistag tsfreade s r\«*ki3 uTjicja oas^a oiifcsarijM; 

&*rt epsj f- taSdSo, iSwiiyJenBese aSd t^MSe**^ tJatoa d6ts d b ocdj-ift -'jsdad^ SaisJjJBdEi-iiij jJdaA^aJwS « Q,\ 

•-;-:i sjjMsdi, Sj^'-iinn^cij cjijxfjjsiijd naSriMWo aESssctas^d 
■sasScd g ''ds'nBft ^fMaw wd dcd «f*FtSrl^g wdded "JrJScS^ 

CS?iBJ^i.5-j !] .oiC'5,1;: A ii do oSjtfsSftfo 

Satrt dfsiss mo d So doSa s^O^crf a iood.ro i^dardg t^ft, 

Jucss oid rftfdrfrfrt riasso&rf ErradoS ra> J xata& 6 rtjAjjrijB (pod 

iStitinsn tfoda sooddja tsa^d £ u 4rttfg d^seS rtjic-aqsp-rtddnd 
ded densort jSoses ^ „3 e^ad^s e> uip^ri dusacbrfjcSDodtfe 

djdo c35?JO-ij& 4«d adoJajSe ttfiia, 

dena^cdMSQod rf £S33oSj»»rijSS^ rtoAddtto S^ftB a3a<Si 

d^eS dasti d «dEasrt*oJjiioCirt tfri, — Sdrewte sad Si tfij_eS 
tSi,oSo SdrasriioJ e do od wdaod tSfdSritf B3do3idoJ3i&» ricoa 
wosorttf -'yi^oijsJja^ dajira=fcd sJ^Sori^ osdransofcisSo 

EJfljKJw tyodc^ tocjii txarefcg o* STO/iSesi rBOOodOjo 
3d,iflBddg ^e^e ^(toiSdcS^ sredj rtciiKpJs*, woQd H «i3 djsci 
sJj-d«o bd osi^Eddrtvanc^do^ dwod wd^RH qwswrv&d rf^ 
kS^ dd frttf «3x«xa ddreado tSfOc^S^ bt>:$ ddoF" tildijOaaod 

» «, creeiadS daSn^ d «eJ jkocS sSdoJjaerteS Bj,tp»i3^ 
sjadas&Sar'rt adsnc^Oac; astray! aSti4 u safari, ,M©^ 12f3e 

SSWrSd a qs e !3Briag ^ddgi *j* torideJ^ddo tjOdo sS-ras vlcuS 
drt^ dy5s 1 &*dda da od iaedSyd doin n d^ftt^iood ^od 
udjCB da* sj^rWdo ijcasj si.ari d a fcns Loiarfq, d^aS rtjse 

AHo^ OSSC* rf, „^R 3 jSSj W/.e-lCij ^"^ M Mw0l(JBaE3SSBdci£9H 

<* otio ESrraia "-Itw* '•^o^sS k>°rf w^ SjMd aj, doirW ?2V n*„ nsi,^ cjelf-a 

^doddowidE rfetfeii 35art stasis, HE-dcJ ts*,d #:5o3.royrt 

Cod uiOidS, .-cDCir.sjotS ■■^si>r('E l i^Oi^cdcEia, sj.^tEiSc-AtESsri'.'ora 

12 13iJs sS3:34s;3cig) (fOEJ»=jafo£ waists ido&, Era^rSrS 
dd 35artja »,e —NS<»3 ( fJ Epas3 dMfo aASo, aSt>^J6,«&d i^eBBsSffBfJj 
art iAxm^tStosHd «a^ WEfiJclt KradoSRcJ ^otfosJe orit&iocfe 
otaBcdorslo^do K&ra^eaicfcSrWfS^ SmSikjbe3oJs4,« wr-arido 

essosid uod dSdcrori OMcdooaiid j3«sScdrortO* irrajfSeB 

efwiiijstaiJsj SfreGci S;rf dadoed dgj tffca nsSoaooc! a&fc^ci 
t^e, Bi?i3s ipio sens tstfjO-rfs £>o°jcflr Eodjs: s^djaaj ^3a d 
tiJiS, dAig nari rijoUtf^ EJz-jMjst^T ^cenj s&wscstJ ejd^, di 

sag, taaotiWjEKS^ Br^te* ^djoai ejofSA^aoa ■^oo > <rf rttfSo H 

S.d na^tf EJMftf.jaMrWSjB., & tfrtoaoatoS di aa^ssBcJ qtt, j^djsaJ 
drio tjctirftfa s*d od<? eradra d» loodoSor aS««cjffisrt di JcA^, tf8,cda*> rt^ta ^dtStf, »^sl e * Stssasd #8, aSert^eJd s!«j 

a^QnotfOrt sjfl^ote tjo^is, *lqJrW,» iWaiOj eijCSre *«Sr3, 
jS fc dre 33 cJ Stsd-J eseSfcl dodS owij jJaD B rfwfo, RsJcdH eirf a 

* Mes> tarta* aoJ»Oo« * mc-sad esas 4 «irad tx&J wDeJoeo tloSoio &niaa u EJoscdw 
Six3a3»w oa^si sJmgJQocJ riou^ 

OtOnOnS naEfraeaiija w&natpasS Sowod "sdoiScSSq, otsJ oaeaa 
4,es3 <M3ct,e sJMps^weoJwdo SjasoftiljjiS^jdo 

?.adc saajoadg dji*3 sJjjo,(W WtijfcsjrWa "i^il'Scd Sj ig» 

3250 wocdd 5000 sSsfc-rWafc^ SoocSrfof spac&rigc^ ris&Fd j^d^si 
ei,[3eEirt«ocS<uja sSKort safari SoriAritfa s^do uda^a a, a£> tft rfed asra^oi sS-ii, i,d sawatrioFdorWjs ssi^ SsSo fc na^ ;d,&red 

i£,dnrartwin troBJt>3ji5n*i«jsoad3ES aaslBJdjitfg c&dandcn tp^a 
c&pjj RSESJMS^arlJii et{if r s3sr(oS,d 

^■J_,aJi:fJi K iW3 hJjW rf* 4 (TOidoJjEtlVfcSjsasS 03"s:4ESe E&3d;3 r 

sfcirW fe^eJctog i^^as**,^ ** d rW rfd«t«F d si d,»3)rW«fe H S»o&» 
S i3cd Ocd docot) tooc53 fc^tfOAjddo wasSrof^Ort odrirortcf &i 
dt;t&js*s£Mda,S 3ijW ffl.'i (jodssAj, dtftS AradajoH t^iS d'd 
stoSa, iwd^d sfearW* Krooefj^ •wie! ; s-fo t stossMCO^osa 

sbc3o3j Kadodort d u ntf ddjsrfJoiicci rfaS^^Hsrv^ esaaiofcja 
sfcw^i tJjtcoasS "scS^S **Od o OocK3s OBSda sssiort A;d S4_d 

i»rt oc! rA rfy*KiBfttjd sSj-dia closes S Aofcua eddfiis, [^wt-^aad 

■Si t3 u *^,cOicd!3c Eji&SODddo i&do, aMdjswdiSdo 3Et^ (f d a 

oss.ESid «i «4,aloWGj tort "xt)Kj sSodosadrtsW^ ata^ ads, 
!iK=J asU fcjc^OoSoSq, SJ» »:?BSOOA> eScjSoeSboj So^ a«dt. wsSSg 
SdEttptf SiSsre^iSa ^HE^esod £>k>3crad rfaoFris^ stoiSoa^ 
(ja^F^sSete^ osJErte JSsJwaFV) wai^oacj: rfcSr-fjce'R-djiSHBEJ sj EJd tf^a^ ris, eSogici aJjtsscWoan sfc>c(era4d Adas** d ot^tfjaess afaia, 

^e»»od sjoee) #oaSds t3 j eSodsda^ ag*cJcJ %>« >i d '^*i awydd, 
^jortsSS qSaora 4 «3jwJ tSeiKi 3 (KOdsitJocJt) ^EJoBB Bj waod r 

Of^Sf-eS &6_,oid ogre -i i35i e rt*i oe m E3D d S (jjbuOocS *»c3 cro*' 

WwaaJordo Ss35 fc s^—- ii,i3' : .jir;'^g o^siavMod spsriEfc* 
ocdd asqMritin ^aBjOritf^ yis,o3js*rlcJ taa^rtjs^jiQ* ejtd&!Ji*>, 

sSrf^ouo daM&cf qJjCCOMS^ a^s^jtSaSot ssd t #-nsX AatirW rtoo 
nsdri^ rasjKltali tsariAB tSsatQitiQ ^oijfcaiodo taajasSr sWo£ ( #(eof £JreFt3o» cto^cjao^© ratfSafc hbeJomJ 6 ejk3 sJtae-cjg 

SS rWa »bm3 sjjMsfKcJ (jsSf RSart sSmIjs; sJotic&mtfriS Sona^ rt 
nfertjie SoUedsjaaaJrotJ tfo^ 4'*«*i' 1 aSe^JBe ffroAaJot h^sSon^ 

(n-BSastas^rteM* KldSo, ^n^oSrt*ocS crfoss, st d 3/* «ii^, 

«ti»oEJda aietfKS a=art sptdsecd; wtfs e:taa,a M3MasMsEJ a do 
SsS sigSoaSrHS B34J slcid iigra wuooraan tSttJdaSo «s£aai&»3 4 

OAo^ jfcsioM.,^ :'i;o j ,i.njSi--.i-i risi tro^Cid x3 fl rMrt lti,«^ SilBitti 

iSOflft. satKic&i, wS nacJmSjOrt tfoot^Kfai&KJo sSw^ fls^sroilOa 

sSed sS«3BortrW5fa «3*w* Ha&a^tigj wSdgja awis^ettJg dsaWn 
SosacOoao &>e FitttiKSaeqSFdo <&£■»£ SoStfjs ^eJ "todo dS H c 
Sg tJHA BjjWiodaJOftcJ e 4rifocSs3e n)ndo cwrid,raw ciwao 5$daBto 

S*aFii ijiaeard cafin^d S^iio^S Epab£;oio 3^ fic^rfrt adfS 4 rfrW 

KtotW.SjiJarWg WidRHCJ* natiija^ djatfc-o tJdca^tfrW cftSSfioi 
i^jsirac wJorf^ecicS otojwi* K>rtdna*irlvsn;3 Q Oo «nSja H ts^SosocJ 

id^uo Edj^sa «>toa odtso ©siccus isxuoi&v^ oorfrttfjuj, tp^ssB^ tpaea cui a^ire „ti tW ffg aa~, liafatf, _f 

sirtoaB s^,«^,e *; "'o^.s' daS^, soSj aedd ^Arfsrttf b^iMI cda 
KtoS (fid, o&^rftto S^es^i^ *ioijo$fcri aalaJarttfSqj tutfrijaoGsS 

UKtoOrf jjartOctfScdaiyja erases! ES^Kosstf »?Aoj g 5i»d*c<rio S*,, 
sa^,cS E)c3 o Aa&> ■soDrtsJfto rtodo*iWrpf«3 

KracsaaaaJo tsso «t ( d eJotS ES-SFiJoSng idrtdiSB^oaaJora rf^SDS 

srertoo osdcsnoridtleia ssda^^irf tSEftjJjoai djaEJ-3; ad t-sraAdD 

spadicodo ii^ tiKicJrl awao ri,5dr*atofid doi owSd CjArtV 

wcS^tf stoioocs assies (r;assiJrt t^ort t.di;&GJOctf tpurtete 

t^tfrtjao&doEi dtd ESooaSjrt^g Nocfeudasd wsSodesSin^fSj,, loodf 
**((*« *«Wtosf {3jsS u 4,o&» sfOBJRSSOjriiJg Socio wdorf est>j1 
kit sdoqre^waoJoFds ^^^ ^^ ^^rttft^e ***> •&£ voniRsdafq, 

Bn-rao cScvio, aS t S u^MrtaJD ad^i tf^de c^ ^ idjatoidnari 
Bse9:JS.doJco!0 s^ 4 uMJRiira 1 f/usaaiittor! AfloloSi «ioQ;CdQ <^dj S^d epd d d«.»Eir(tfo w"io*J *S a d an ' , i 3! s . djsdrtvBd 
waoto a^ad^ #Oeo siosSo, Scb^ ^djriJ irfoi dg lidrcdoo sstistefj^ wanASjsod* ai.aJOSOJ^ «*» aJjnsco i( d^ratd todOrt 

GsaxW-aUd sijMyl bM^ osbcsoacS j^doddcrortda odwSMo., 
M^dtOSaSosfi «tfO*doOBod sjJiJjddcKdatoej ;jd «£ ^tf,d - 
A&^qjft, BFJCFEil? ucd_jritfg dtf-doSjsdriSo 

»:grW c&BBs,03wri 8«io oeasdiS oJ-rari aedofcijod SrtoJwijdo 

«j a! 12fS! s^dj-rf&od 14s; Jf33w3d ssildodd dFSSFlstfdg 
taring) BBl^dQjS icf^sscs^rW voe^sS S>waarW aBdemud 03t> 
533/130, ■* Bocf^Fdficdtie woes *jt doip^waoiordo is 

sfcsadddodc) sS^S Ana^o-d djd^FBSWsKJcrdo aodi bJ^ubSoBo 

adtd* tA.osrao»Soda aSetfwafcdD 

dedd tfdarw^oS «iwd&*te,3 «3 fc *,e>;> 8 o3rt«t tuj^SdsarircJ 
eroddesfd attovand EJoKjtiretfSsSa vodant^s! Hd^jidiu 
djwQfcddja ode daiE&B3d ( d <* «^,Si stood d^si doJptaJad 
tjoai^cJ^diSBna^iJ deddo datfa, d>sJaddo!d d^i tpssSd tot« 
Kid^ aJfca&i^ j^gcroftoo oioEaado ^EWrWe sSeirectoSo 

d«a do*!, w»j^iart*i eoBB!6od <*StS eSesSsmfe oddsi^ 
fcoao EKattod o3ato, odronaOrWo daSo, erodadA.S saifdcSsa 
ipsditoS e tfiraT^ritfiM^ BBa^oiraridiJfito Kso.» ( d ad^a nJCDisa 
&jS d^a *in3 o eSd dat^rtj* oadrenwx©*. ereatotJcsBd ri^ aroi-ij» ctoSrf djacidgoj e '-idssjdo gjaetiR) ok> 

iKre^sSeiiara wsl,,.iEj5r5 ■;oEriK=5i3i J w jCc t psJ a 3iej;c f.1jscO?)e5oc!r 

MwortajatJ oartrt^airUfcf^ aSjarrtaaaab&i SoSjn'sS^ nsScfD Scft^ 

ad^ ^sa^&Se w_j^ fc Oc3 4 wi fc af^ aciwaiF «?c&i f«>o,cdo 
rt«rt sacs rtaiSoy astatic sSnfjJj nj^gawlBJtsMftS dwocSd 
t3g SfffcbEJoi a^ a gwsajdiaacJjBdSaJas aS^doto njotp Eras 

elj stfdga^us oJc-ia 4&jd aotijrWjii'sdoia&m ESjsodtJtBsej «s t 

ai/3„ cssSirftBoaJB titfrtjBoci ui fc BadoSo-iS^ njtjd ;3o«tJ jtodj 
cdeiifccf &j? ciMp^jjasoJoFcto -St »>o ejabrtja a ftj? gioctfot oadro 

cjjS^ujcctiisFSiaooocJtfe Sees tJcoBortrW-^sj ts^oJoSBasa 

tawsfcrooO rissa^rtsJSfo j^edOAeS maaoiiFtfj SSo ssrt^jS !3oM*d 
EW4,rttf faocJoJif t«oO> 33_*dre Si, ^d ade &)t;dOca> rfsSwfS, 
sJc3 w aow g^asrisfcio, «ris,rt ir^sMeiiAicSdo 

c! u OS *S,OTdd Aiksoo aSc^ »jt awaofciFdo sjatfM^ea'sS 
rtja«*» KrajJjs^aio an sSosS-SFfcdd Era,di Ara,cS;(S situate' 

«3 b TOgaBB^dautSsSKirt cSja^aao a^ed jjo5s» 4 SoeJS ai\, 
rfjwarajO ejCSaoJajB aS^jSgoJot ^oqirfSo d»M d„Q9»Gi oiraB «H ( ts?Aoi)StoidtJ,ra nsS C(|cd>^ SjBt^Cfo, 

wsj^rartertjs <ro!daoiS ^rttf/i-in 3Bd t *»d-S Mo^cs^ad v>od 
Seior bbo« UoA/s^do w3,eJbso« t»^s! b fiiriife oo3 WStsrtiE^ 
tWoSo bJcJdSossS It^cdsij^ ia'T.f.jj.M-i'-i" wwsJRaiS?, aS^^tsj^rfsds^ 

Bur 0FdS=, Ai?ao uuaoriS BirtA.-isa.iSjae tsrt OEfi*3o^ rt^e&itod 
Ssn>rWa oa«»r «cd<J 'iSBileknatfcBa.d ESertjus eronaojncSd 

j5eCA<^sorf3 aJoqJut^sran Bid wodrWda t&lfcraa^d 

o&bSo. sr.^;c.'/'ji.).,rf isD t fflKJjsn ?j„t>r;Fr!3W SSrBiES&cd aid 
ana^S «o,a *n3 jow *k?b,o3d 7 jOoa 4 Sctotf,dg aSe*d * 

tJos5S,i3 u iJ «isB,©fM ooejirttfsto, dWAOB^tJ 

sSSo, «9Vd£»A BsSortnajcto TOdjOjf add ogcwa &ertc*w 

dt=S»3 *S rf «4 id^ai Q^oarioijci: d.radejs3G oeS~At„ draai, faoSfis 
fid tex& dntf^ritfg erf cJfsSs* 3^ 4 >Q ^)*sjBOSBtind&E3a^ 

iJ«3elrWSJ ^,psfjs»d »M(s33ftciMSdjB sa Ssa^wtirwrt 
SjsttSrtdiSo ouotfajaodjnsncS dSMkologoJj Ejad,r»ocS vtjtxa& 

rf*d derascrtrWito., ecVuuhaoid fc,( sj (pSjWBoJordirfJjB d i 
jJtoaoS rtjoijSrfffiici, tfiS&ddft udS w rt^iqirtoc ajaioritpFtjir! 
d«$oP * rtjOijIrWSo., Uo tstjtf iSreaflowcJ wtaiwdoFdorttfo oite, sioS, njccirtyH: dux^S uodda tourt JodcS tJ;oaKiaaisF-dorWg 
dj>doad ftjtJtfaJa.SF-qSrd:} udd UtSriGodeJe d^,,* sto* 
Acsa^rta'a sra d x!tfj»U ciari efj-Urtort wqir3K!rt:;3c:s30D;i^o 
CTBjKkid asctfoitdf-da wea^sbFd ripdrWrt tpasd, wdaJnd? hSjs n 
d^d j3B B S-crofl sfjBUfWrt ap^^ ws^rf iwaoJo d .^Maod araad 
> ;B/;i^rr;S,^o J , cj So, ^Uaddcrajgao raartd rWa wS,,^ wtr^oS 

ESrorfgQrt J<nat(iFdKioouadradad)da «ri A^j^e "^sSrae 1 " 

iatsoJosjnd jro-Jm,w e sraSnad do «) s3a t W-o&« ri^artf rtja 

cadaodd eSttftiJs tBsrt uod^S dawJMsi sisjad d^ awa^d 

^"(JjSraEi <&ra #rf waijajOdo SjO^esall rafjdosfrf;*^ ;M ioftoiauo 

rttf (Badorftf./- wk^o (sMjSjwsrsfe^ <*^jd £t rtdtfi»d tspa^tf 
UoSRi ajMTET^nwJajE «>d6S sfimtfo ava^cfcrW rwdrW « tt&lj^odt 
^OisroA fc!Ksii"3de js^arSAftt^, w;Say«lo tps£»F(( sati* ( sjBri 
cSvaSrtjs^wi d t5£ sra^S srad^ssarfoa^Sj * wipo^S sJ;d S,aJo * 

AdortoD toodo RtSorii ss3d«Sd £1 fcd^S afet>rtcflt*ona«i!ertCod 
Sdda wod ;sajS.dd3d eearfja '■soortja csedoissafWod daso, ddsJa 
utpa^S^ahdad tio^sctos^ do Soa fc Kd a^o-id^Sj na^rWod 
djft deS^s*^, wrt d-rcJccted^ dntad s^ato^ ssa^-nwi tfjjW 

e»S naS)S,d SoedB^i' % « 3 sJweijoSs doieato 3&raas 
ctfogd^tfja wa! to dwS) »!* a d3a(3dsJd& oari ro&Sjd Sjwsf 
»an«tf ReSrt ^wqomsSi^ eJsiFS doM d oSdrW tpada ofc ddor So 

ded oa^a^ea «dcs a tf «3o*>, wisJ&sdtf^, ^,4 sJc&eo mart 
da* rodJstaaro fpacfsf ^odo* rtjod/Wsto^ Ldod^Eift sfs^o^ 
Sa % bOdd ^rotfo * «>jj rt>M(Srt*fto, bod ts^S dg dd* EJ tB^cd: [£ct3Bdd BJBu^cifto, aSiaAd.idjde C3B" -unsold 

TtoJjjdoas doajOdSo etosJ oatao-Sda naS jkiIob^ t»odd«j.e tsart.se 
dtEMtatoKja sw^e ^ u Dd t ng spadi loode w s^rfsKfo Jsouusjda 

wdiocid d^Ajjiftg afojadjafcoS na^wS EdoSjnaddja? 
w^S ;i,f(5frasd tpttfdss d d^otjoAiinai:; tjtotidS;^ doi^d 
tpadidgj ^S s&>, wut^ssad "Jd tf^, adid^ssad wgra^B 
k>dg> oSa wraa^de d &jj Sob ftjfftrts*,^ KSdwia died do 
tvadt> titers, tsrfd dad"^ odd jjjijftsi dac| B BBtidF- J rt<& asnad 
d^ad^ a3»EflFjanncfa»S BBdro twiaaS (Je^rS Tajjosa^doSaa dg bJ_»4 
oJjEt^j d 4 *,rt ajsr-r rui^c «.:.. J :ic;-. . rfre sjits- djtsa^, wa a 3c^. t $p 
tsds^doda psdijcCa ddiFdj -,oa tDD^AdidjdOodsJs ^s^ d u ;j 
itfBrf S^d EtoSrW SdjtjoS js ricJd ^sj, adeji-S doSo, -j;»;sJoa to Ki 
aJr«3 rrifS S, ^jtf, dd Frttf txaesij^tfnan ud oati'ieioia 
saotfoJiFrttf d E3 4 oiwa ioodja ddardo^ i^ada w scesf ddar SS 
iaarodrieodeua sA.«da joodeoadd bj< dsfps^isactf rdoqS dasa 
waKwrd rttf odsaddc trades E3s ( ?towJi(jBWnV OBjoirttfjB sadra 

t3edoi»3Bd d Sq, d^riiae«;5j n ddoddoS « t^adSd »osod 
SjaaoFtf rfoesd os-a^ djd .s, oo3 8 o3i e»»~ - 1 aauood d„d M d 
SSSarooafl odd .^:.« sjcteij ddosfd SaSrija rtodad o~d osa.'is k 
dod^, t^s^ — dgyiotaaaterd drwaoe «d^ dradd r-onadr 
anwd .aiio d Hdaodd djaAtS ?S» 6 eS( nasi saioi( 4 aa d dos cos 

dOJ5«> tJ^d, 

*j<smE)OBcSed 

•si, wBDoSods &5,d6 StJdjaodo 

gaiz, tfjsd dd o rfiji tf u ;o ^cJai^i Soejcj t^Soa,, tWria ueedMd tj#3sfd sJfcsScdo a»cfc> 
atod wb ortdgg ? oMa3 n^Jordgg cdroci d«sW£g ? kj^eS 

^o*red wdodSs sjaKjraeaFS^aJnsjES S^k w°~S «dd «de 
itosrad woo 3)3p3 rid^Ei tsa i-rau B-rdert nssacJ E3rl n ridriii 
fWjjSJs »n toofcS d «Sa^(3 aJjSoJjBtjj SoHaOriJB ^cJ odd ■* 
rfdddocS KjaoartoKl rasDsafa ocfcj ; craiidj &ra?cilj3&,d tJe*! 
dri zjorodcf tor^&ds, * 3 H) t3 *' w ode, o&a, 

BsriSi, £>^5j> csra si cljAi oj « thdafrrfoS/S 

t3j->£WO30Kti ISSUES SjaM^e) dra& 

rfertoO cJ«3rt«< *Js;cfl E&wa 

rtOtgjseeijSJ Md^,» tpsti* 
o&sa^A wacaoia' cS *tj wdoi.c3 o^assd t^riS.Rod £i;^d dofc^jB,; 
sirt nsHGil «rfe esri^a, li Safari nsrfi riQ&jwri d^doab ioosa 
wdo^sJ 

gwejj ejactawt ejtoSj hb<P, Kra^ 1 * na*i A/>fc3rWiJ.,<a » Ejji, ueSd 
era A oaocj 

rfojS ^sa^rt^oid^ "irf^ dj 
djr.S efas^oirt u4ojjc£c5 £>;S i 
Sis-io ar^SoirfBK^ri -J<^;cj nciSrfg oiarittori ^rffij namSjSj sSj^^ocJo tfeS A^r cj^addnaSd; 

WwJodo OJ SSodtldi £rt?d.mKto 4 ;3;rf 

ato^ ajjadj d Heddja iBiid-fcgsd;) ^A/a^odo dd 
ei* deal «4j w«« SrS^ddo 
s3(OoiflO "toSi d-rat^ aosSadcfo 

tittSfJ tfg^titSotfe awSjao taedSdi^e* e«^d<(ow ra^djaeEo 

^jac3jB4j tSc&oJwij^ DD^Sjd? 3i d^ dffSiJSJ KSBa.'isijS 
ew-j»&,d idOad £.EjcoS,30flc3«HSKli3 da, jSddEttrandftia 
wriA.^ oimd rfoirfjs d-rodd ^ d Jidfdi&rfjHLni, esb^-cssxI gjojd 
d^sB^d dad sJroad 

riOTTOCwl Ki-iiS, aoft, ESoi^jtoyOo sso-»de dai» dalf-fid? 
ded dod;> crotfoo aSetfaignj; odC Sd*J:3£d w^dri m » ado 
o rJ ciro electa! ra3i*H*dd >3c» *iOT3Ddrfj30do do £»jarid !JdO 
djid&jjfclec* q^cOenBA ,_» ^^ dsdoait> ^ttsada *« 
dd iSsds ^drand 2aosri;» d3 ^s^&^ri ucis s^aeS dj!dj 

fwSs ?(Wido3jxS<3 bmSjb^ »c&> dsS 4 

^easacdocrarids eskO ertdd kS rosi £Ete« ri i- t ~iRateig riort 
eSsg osJ^ajsdd sSaee) wodsWo,, eja,oK>od *dajjrAjdd i&acrfa 
qdo wfo&rit; .^.va.^ ^jo^iaolaf-Qod s«y?a 4 ak B^odaoad do 
EBstfnBrfo^jdo cJtdss trfotwj cooBjLoJoanaQrteod ratio ESjitrti 
i§do OitotooOrlv BjoEKSr^ 1 aS''33 J #;d<;riS «■» ^tiSFi&ocJ etoS 
owl»djd:> wdC ddOS_,»Sa v ^etfDAdd srfaredj oi»iOod«j» ci6s5Brfi3Drh^aE) ucJ^Ood da^S riot rtddjE^dsSja J^tiJOri 
waddo arfj d d»* ddjarjjssafi ^dd doood SjtssiJtdrai 

SeJ tsr^-irio 5X")t zjosoa&MJja aow wdrdsio l)j3^0!SOejEi( 7 

d»od (■joefo ?(w!>es«fog oside riorf dodi^ adan irixo^s* sJ-raod 
nan ^Cia daaoiadstb tioCio^t) 

£3dea5ajj?;?di 53^, fcd jaododa ^oofcds assaJo adosotj*, 
Swdrf 3S u d(rf;dj^;> S^JSorSj dasJd ^oKo rfa^^Sa ^j^Ofcna^ri 

*;*>„ stoska.dadjrftiod « « dedaia^oiaarilioJJEd Sddn^n 
rides* aSjaeriEJt*) 

ioB3tid«aft sJjBtgEy taji Sad d;d tiOddfrfi »s^ Sj»«arf 

HOeFtdj; ?Wf Es& l id,?3&d S-j« rtocfor ElfS'iawJeaSrfrl'Srt oadcsfio 
«odt> s&t&d ^sVBdoJvsoddg 

nSOoiap Rfro^neS SdsriroOjCrfjrt^ 

isSOoJae 5)SS (5 "3 Eiaddjaaa^rWa 

aSOotot S>FJ&„Qe3 sSSu de*S<a 

iwSi^d Set Sdra ( zpaddgdoitf qJjaidaJa oiraort dcd ? 

SeSd totfosf »jf rUifsraeraaijd^ s^tgnad s^OoSog «SMf 
SfcSj^itejaeaEjdfWstl, d«fccja_d tpsdji *p rtdi dbeJoboSstb mo 

tSrasddg aai^ ei« jretfO ? ^ Kismet assi sarsaddj Uetfa^dnd ■socio #i riwwsiciad Ei:.trf J rif.w n di-G&x. BKjfjnw^rj 

narraQ d» «JoD>o3or(^o das^iJjMrtrtertjstfsrodi&ie i 
»n KrarfEjse feod* — S3r S o3j»cftrtd t»daia oaoSo i 
wsjsd wrteooodo fSjacacStJjs ss^iocSo jSo^o osc&Sjb i 

aciaSH o3do;!i rftftfC Wd tfosi "sOctfooS * rioBBd 

oA»d Std^ ? 
»*,d rl csS, EJd o iJSd apa^tf oasaSrtareEiod «5id 0rf dwfc, 

o5jBodrf«3 M ( aio j)^pffi,jioS d sadndMSda aianari £)d#, «a, 

^oU^dSfS sjcuoddcn d^ti^rljdjd;) Mti3i30ri&?tot>d ESoato 
^iwS I «ecJod3 KE^rri a ^d d.^tirotfrt *MJq t s9,i3 

jroeirafijCto £d^ eijoddd^ Sod tfj^^doS diaad Se»" watjjjo 
sad, ns^di Sdo fc «cs!d..'i*:ri crfd n^dodsrWEfa^ tjoda ajjaxl 
t^SS, Sj»Ud Soosaddo aosdd sa^rtJS^ tf mdnafi odrnartod 

d^jna^osneod d«S i^OAidda S^a^tf woaaSfirt* d u daS ortsto 

znd ~or1dai3r&,,ouo drotaddo 

tfsjor dsia, ^^Js^S oaSortSsJado aeod^ tuSort ^eSddjs The Foundations of Indian Culture and the Ronnaissance 

in India by Aurobindo 

** d 7ja£ aiBjii i*3 bjs3^3 ( — nan iis oapa^iS a 

n*m„ WoB^—BS M JreitSf, BOWS at t ^eQu 33-34 ^ctaSssfiocJnaoSDifcjBci t?ad*eo£i rione^cj rfajsudi, ^iSsJo 

tfone* aafeirt SS ti naOS jdonaSdo asariJB iurto MSfjJoadGo 

MSsSirffie^o, do&;j 3_,i*>eI dNf sSoaio, rf?a SoAeS sioaijCJBafo 
rWffc. wdrutfjaotSa snjAtb* opdMiriert shsi rtSjaU^ daaru 

tSS6$_j &Z&F3 BSioS t OOB^rtjSoacJ 

jrofoS, e^eeS SoB^naoSa ej 3_, flSarrlfccS woQKEraUacJo «ddja 
aafc^rltfa sJtdcdMcid.ra fe;rtJ!J riont^ -^fts cJJra $iad3d id,4&0 
tfjaadoiicJOocS Sisarbis sSor«s luocfo afe^, *tos)jaaaio5»ft 

SfJ^ti ^onaaido ab^s, 3t»rta a Sfrfiredda #E( ( 3ido3Jdcdx)tf tf 

^ uao5Jsi 4 sfa rtidoarfji&sSj n3rt n eofoBadtt> erfrf itijrf Sritfrfo. 
ricGSfcFJfc-JJ Me>.|[E3s3^cJdj ^ BadeaOocS ti>d &j d aS^desfrWrt 
a«Od fteSfStradda Sd^d rfoaJHrcJfto^ iMA&iatf e» ;roqJ t EJao&s3e 
mSdti loOd oiiKia Ed_ji?jJoiDS^ S& u EiokOocS sbt^AjMta^iJ 

wsaSS sa^tjJF ari;;o^ •ij.'B^jairiaEwWrt tMoiwA,dosS ^oOrf Oa ajQcsarido d aia. stoirii SsSr^oadd 3da:;rf Sjws? «K:K;Wtf 
d06?a>S tfraarWBSoqJ, "iorwsS rofei, sSdccfdtrf; iJacs! t^v'riso 

Or-OV stedesSrWg «(*»ie$ sldsSOvoSFde iSsS d ae^FS 
states «d, s^4BSdd-J <yaiM3 oj>-oa, sMd<ra?Jr«ttl rfeOd 
S^drawaSoF- $exr\3 djsdo Hart^oJooBddo rfrf ddg) fttisso 
Atdrort djadeJ? DarioJM>rf.S3art raadajs^ drfSrWo drtifrt^o 
aradortoo aSeddsrafiGS,^ S*»PiS«ji) Syd^dsstsaodorOrt rfj-«isJ; 
dd H»foS t rfsfo^d ErontA^diJ,, rl^oqJ^, ucredrt<psS add tfrf ddg> 

8«Srri d,a da^ ^dSoSwtfi^ aS&jOJo&js^ cJjBdSrj*j»t3 u »«£, 
ssart^cdoasd a^d^taad^e (153ojo i^draS) Sk! d doia, 
4«»rtD ieSFjSsadd aVbrtrWSo dosieOUoisart tiw^s! dajstffWrfo., 
M^ntfaijodaA^ ujSo <303^S Biunod EORS&jOJosraftdod d*i 
oartrttfo rfo^g nar^eaSo riodjnaKioCjod jJodjOofcd «gcsi1«ci 
dsto to sjBrt^ecosBsdd jfs_ dft,rt^o lurtj^O Se^F'S #ato3S ( fioaS 
rtjsoftd tfreoF-MoExiti etairoadd ddSrttfsto,, dOiwOftosrart 
tjwtfAfafci &;* eJaJog ttdOrt ^citJESoascJ s3j;drfo3jFio rtoad^e^ 
aJo&e©*>dd s^esg 

d«dB3ud BBdtirwfJ aajOeJatesd djado JtoiVsic&ioridrf 
ws&do rfedotod K^wodrttfo ratpa jrasto doDosatfajS StE 

itJaiSrttfO ^d^sSodjii aeidds vutiojiin^c odoSd na^ag 3;aeo3o 

ctooriEgddo d aecrio aartrttfSe a^dwt^Eterad na^iJiJo nnoddr 
cJwrlsJfJ MEfiodo Dsdoicdrac-s doBoaeaBtJ»so «jo» 4 Witfo dtas 
Bad Bsodg dosaoBd ( ;i?i; oad/W MaaoioOod nscfdndad BJc^a 
•safe, E&iEBHBi^rniS dro^sd sk4>(<ydOd D cb dfS rtoitfjjyGSsd 

Wdfi Bt«de5 m r ri« stasia BdjtocdrWsJo ■ujJfsrf/Jtprtt'O 3t6*j (jfejESa djtood draFsjjWciJ uo^eJjUcicS docoaad sSjvoqi wiriCrl e)g» 

fc)spadrbd,sJ:i 3S3 wtpsa psrtAKbfi □ rl nsEJ t r««0 djWod 

Af£rtjse£»dafcurtdg twJ d owfridi&>, Wtf~i da, S^wisdrtCod 

toaVoo, Aisedoe^d riiifcd osjej&aatjiF tioasdwi SoAeS dwfort 
rfjit^ tftfrfrtpdEraAti' 

So^acJg jfloiwai nJodjKrstriarttffS^ oaOio aiewiddo atodjo 

s^oass nsrt^cdoBBtWo eased asecddrt«>ad o^d aoarts dii>tJ 
drzl qndrttfg Sjaooda dSfTtood t$tt t rtoTKai rto^itaBttJa »bnS 
rtj~oad iMdo &«do utbtf^d 

•wdois) ooaatsdmrir SjssSf B9«e*3„e estjtfdg EBBdortt^'W 
dtdS ridoiwfc rfciatJ cuo (roe^esOOod i wraoBO tfitosd d ( *,( 
ttJarft, riesSrtifciq, wcSatooa^d^aocio A«do udesf,a asfl^citfiScJo 

ddj sfdestf wsSospad Ajsfwss© e&^d Se&riS otW^ wostjo 

noundjFSja: Eoi silted cSEdsritfo sdeJiicSaod ojaQdo^ SCcp' 

ow&wg KSBtSs-o »SM3»ftsS MBtfsS dmdttod SonawiOcto ciocJ<5 
iai^oridjBCt*- ftBOonfi EfrdiS aou iSoSostfdraosrid o„4 flared 

cidcsidoi> rijsUjEJjadiUEJods tf„A £jcu so&siihri s&a^ a t* o art 
riSjMgciD (ijts^ as* do«3«rfdijsar 1975 4) aoto tM£3»/ria 
ridDRSS^do^ tortsSeS^d agtSozSj^ tfe^urtih^ti jud^asdo 

(SCr, EC ESS* £ sjDOQSSdBSdo ^3,/!?^ FjOBJjHI-OiliaiJa, dwododo* 

dda fewt ft^d s«3f^ Roio^ a^ddrfofa i*dTN*d{J sojyrfot(i 


», jtStiBSotia issj'eJot sSfccraiid S«<iFf3««rtja aw ^titi i$ij\ 3 

rt*0idWji EjjttJtS A^dOSi JO5S,* "«! »_,(« 3^C3*JJ030J3 s5 u as,« 

qiiSasF-ivQSyoaaaSffBnt^a d^si uwvjoaircutS s^riaasjodo o u 
rf dar!vant*> ciOccJ jsniS^ Ho=^ii3BaiocS n *^3r<^o Egjsdwd*);. 

na^dSSjaS^K EJojnw EJjsdrf <^cfc iwcio tKSsd ina^oufdo wtaosjcrfa 
ao na d d j siwa^rttf wrtrt eSe^rf^ Uss^jT^ej tfctosocJ fca 

tpadsfti rtoiW «a&3 t geSjrtvg O*^, jS^rtvaft bbeSiJ aa_,d 

W^sdiswad^J sJdriri ioarta Ss^FfJ ssfe^d si^djia ;ti,epa«3 
rWrfa asicidd ea<ad d(*F«S oaddsJ^ ado a.ert djs*,*icJ «iowc 
aSe <^g »o&;d,Baft aJetftxGot*) 3«wnf) ochjc .ooto adidSii, 

cJeS BjB,«dDoi*3 <**,odo rfotJOSAcS watfcrWg WW Saurian 
c^cio ^do=S3(tt ESupa^d drttf ctocs d Modaj^jWo Sf^oloR 
n^g tijaddt -sa^cSij icwreW^ uiyadrwa ScS^iS-wcs (l2<SaJo 
CSdoid) «uaia9 4 «Jafo sssofo ri^cio rwsrWo eJ DosatiDstfa, aJrio* 
raaS sffBtOjM Aju EJoET-qi (13 Serfs SSEjswj) kJejfS sJd 
oScW 3JW iSoddajd sasttrJef d^orW dd EfteoaadodSa., daOg& 

S^oand wBStoja sj/sSBSdacJifd vacX&Sjodo flodda tsdft^trf 
jj^ei, JoocJ taodd 12 SoJo ^djirfdadodo tfwdcto tstpmajedo 

tflttfoand -SiS udd diSJrWo tfS a dt^rfn^o^c^a- oarto»otf_,si»ri 
road iS^oi^S "MjttSrt d u ei daawad^sS oado tS *&ritf* cS^fcoBi 
f»sftirttf £»tj dMSrt^S^ alS„ aretferoftn drtid nsda oow aaJjactoo ida*o, fcoossito acu sa>Ea t J;3_jrW eS< Ha<uo:art*e 13-14 
SirfJSKirW oaeitSg tfy^ESJSEoad^S dfEtdnasSwWio oaaHaA,!^ 
SoukS*",, BaJ&retpadae! cjrtot) aowddo AffiJe^cb Bfts^sSSo* ii 
^tesdg rau aJd SaSPj s&dS *aow sa>Jo3g asarorUfti^ OtiAcre tJ 
^rfy «rfoid siocJ ft ^rrfoadort aJydsftxJKSa,, RwaduaSatio 

o4&m;ti do- despite *-^rfJw*ddj 

;Sd;Bo*«iSPOocS acajdaSitaatJ irf_,3*eSFW>tfd aSdoEJS St^rii 

sB^rioszid^srisi Starts sJorvarsEdd b^^wej Srt^arid dstuaftd <& 
iidtSti KldoaJdfW ;;ao:5 rijaeOdrtosJo d 4 ;-:■«, s'ritfElo, atfnaft siD 

Srf„E3 doSo, St»rt) aeSrKBadd Sjb^o aiOtdoJocSSci, ;*»£> sjacioa 
niS Kd^Jjd E^sid.-i^ao rfcrirSsatf, aBnan wtfn ft nJO&jatprtoa 

MoiiSjisw^eojOBsddg sJejtfaaa. *j»dj3o33 Sou Wdocio aatf v 

beoc£, aedr^eatfd jd^ae! iSdodd Sri rfRocddt oa,dctftisrio3 J d3 

fjdnSaaji^Fdo jrfDcKirf safei^d doU u rW;3 ticig rfdaJO 
SefljFde iJjsdOncb ^sid siojado raacSiritfa sJoa^j #«1 oql t ravfe 
^rii^dooB Sijon: ae3rrfeadn.3tiri.ja ^rfd aJjipaai aJ^cJ iaocJa 

tftoSS sSeiq, asm sJctf tfft,tj»e{3 Sodo wdo^,S 

&,tanE£{]3o&dQ oSOcsart kdIo^cjSo^ tuocfe sJdoKJtfafron 
KWfcasSd* i^eBjBctosoisdo Kidsosetprd BSjtdrtok rf-airt «iS 
ort i^jotfosEas ewa B dd s3j?drt t3j9d*dwo&Ba SjedoricJ^c^ oae> 
rig fejesaaBasod Co wsBgdd -^S.atSrttf KaiiM.^*^ sJBa^ri rfoad 
uaSodo «dd aj^AroDaocS rir^afwSritfrf^ qgstsa jScScoJiigshJ 
area* esigrWrtJBocSo ipaftoFo' EtoE6* Jtj rirfq, fc^eEsacJoacdodo tfjai^d was otic- aisodoB'rlda sret-M Kd».3Eo7:o-fcS rPosjtf., SK^,ascS 
SjscistitJBabcJ SoBMr ^osrlj EOjfiirsEsjl^iparWi'io.) »rcia Eidg 
«S edariSt&jj sjjsSodntS rfefsaAtS rtjacufw^rwi^ dsWoBBrt 

tfjiiD 55 atiBBbrtwaci *e^ r iJ jSmtoo traratj!ji>;rt eJoS_, Er o at, ^rasao 
Soto dWSn^rf^ stoatfdo assiKsioijCJ t^JM^B^ n drasKtf aid 

fcjjerecJosoSodg dot*) wdnSjSi 

(T^rfoscdada Bd&jJBdrJaJo siictoBSclg na^iSrij^u. oa^djsu 
rW «pad?i,otfite)fc bS rt SoOosS safest^ jfoj^dssact adabrfo 
SossaoMjss^siOo *K ( Saai»iicio cSo4focijDsc]odood =P>»B'Ort 

sapjwddo Jjwo3oiirld« ayeSjE^dtsSDEoiifiKS Sp^iaiosn otaswo 
rfrtdcSg i-ocJo On^&icdas^ .3a,do!p>j«rfo "adds tSt^sJcwaad^d 
riaee) s^pasi t.ed«i S3d,3 ^t;nd Q cj= S^jbbSks Smarts d <SfS 
tradortja MBtf*^ jJj^ap-oiJKi^ »fOd«icJdg tforfea&aej ooocld 

dg StsrtoEsdEiD, Ei,[?B-JBSft 3Je<Jt3etf.> ojjcS -*iid£ *s>cj £>«eai 
rfiwrtto ttocsotJdDS,rf ^Wdcfo raa,sisa>artF- iwj^oJm &&rto»Ort 
& 1 e*«'tiES->cSoSD o^at^sc-ri^ cw usriusg sctfOSraK stortarad 

fciarftrado cesasnra^d mod sEa^daMafctAi, rSaoQcfosofctfcS 
dg lidr^jaalrB *s»)jwft wasxSeoa EfoeeMal s.sJosjmA 3*3 
cJocsdjCto stools «J£ge sia^oad wrtaoorl idrsdo idwastf 

^ebbfub SorwscSig Bi^ESTOtaBdjdcJc or 1 EJjTF-SsiFtfdo 15 3o3aSslEiTOScJ wajdoitiaoM 16 £) d wdotdd 
cJasiO a «la»Jrfrt tSfa'c^ aS hcoSo, xtsiwosda *"o eiFsriVsto dU*j 

sfoo^ wJo*fd o odg "^j 5 ^," 11 5S5Sof- J^OBdQwS w^siiBiaadjOari 

'-.^d: r> s^cjg «.Sd Sod -rB o$e" ctoaj 'licci 3irt wosi 6 
wtjtfjs ^dfto es-3 Edoctf^sS sJj-sJs^ri eSB ( .scbiJoo&taBd^ 3cc/v1 aeijdiS s?«3rt ao«©Ofcci sjosqb^W, ^isdn s3otft3e»^dEJSo tfoo^oS 

asfc n s»ri ^)a5j 4 s=da«jrfads o;d^rf3«si3i-d ( do jrfo^d rt«a o^ 
t3e*8da EidtfjaeSo-ii uS sSs-ta d s da tcetS^ds sJ^ei^ mdra 
o t3d& &rtwKo w »;S si^t-ts o^^sS* StJojasSaSoS woo SocSji, 

a^ccto SocfoBoSOocJ » w H Kaata3d 4 do wafcHtfotSjo BJ«v©»firf 

BSdEtoriBSJsrecOMSo 16f3o3a SMFcSg «3r3 dtsflc. sq, g%,tic«p 
aci wS,eSoOo s S cSipda 70 ejsbf?1i? bbo »- 6oS ( ajSSJTOctfo Eteja 

raa d -ds ii^il rri -J -Jd'jc^^oiD^jaor.jr'' ;■*£!< sS;3fc,Kns)Gi Ed 
Id sO,Sort BaSjaaSousDcdosd sStffcosSosaJo MsJ^otaJ^sS a?£F5l 

SoS ssdaSOieSFiS 5Jffat**S Haort Eidd rfoSUCto cfcodiSdcJ fflcjrte 
rfdn:3 ad sddd rioOiicio ^jocSo «fi sSoo3o 4 aSjifcS StiFfSoMris, 

tMs^ajBoisaoRi gSttfosnd 

35 osi di-sasS da 32 000 xJo* ifSrttfS rf-Sfcddoda aS tf 
<srenrf ntdoddrt 14 000 iesT-ir^fe t-fpfcd ^i4 BSjjdaoJa^S 
B3«eSC>,« »ads, sJurt* eSj<<3 (^^.i^.^iij^TiojwJ djda oioS 
as iSrauadjiJiOBjEja aou^ snnJefeS si cJ ri,odOod e^d oto rj 
ttfdsSd wrf«rf assoSorfcto i«cSo wda3,d 

dj-tSad oowada Bi6&ts,c3BESr-3entJ *w,wiJi> ron?a-3 Sdfcod 
osaioiij-oort >io^odadi_ i d;> ->,;sa;=jd as&sfo sjdtS * rfrfoosiisS 
*wrt n akBadtto <£ *J3Jff*neJ J »lr' "Jtdz-e *etd s& fi,«N>doaakd 
ui';s;w «2f-rfrt-,j ii^stJcrissEis'Ero tforrfoaa ws dialog ^ai^ 
tSjiS id d.S wcdwddora BSiJfO dortsJiS^ tfaO^a »eJ d oia 4 Sos® 
3c#=-(5rWsto dtawsa^ES asartoJ t fid onJiS urt rt nitylrB ee^F-fJ 
rttffia^ jtJOcre^tJ w; d oto^S ^d^dsiad dcd^e^drfcio 
SjfsoicJaaod da Sod) * ft-fJrwg tp"4, i^dtfcoaod eSjwK? Kaadodj 
cJiS^ f3jBet£s3,cd ^s^tfjB O.^dft.cOaatf.ddir wddj» «g dac*> 4 
rfjBrfiw JK^creAd^ MrfoSri o&srojd^fiodinddds &,psiadde 
dj-d^da K>i d,u3d3 ( ^Hj 1 * 10 ° ^ 5 "°^ 0£8 ipsd^ sparidd sSa 
doS dcaorod ajosra rfjOdrW tSddflo dddds 

£3K^t, e di/dsBa djaBraartadjddgoJoj* &ifarado3afoenja 
jE^iSooJ 4 ariJB rfjEtOBrl*! <fodoajdai,d rtjaefcoiodo tjodo od 
otp'ssn djBd 7'tf*^ isS;waer( ^a^Sa a^efcj djaSorWiSa, Sjfraad 
o&eBada S-K)^ BSjftc^ flearjSo&g e«?da*joa_d ^n do^tffi^ 
»u «<3JtSw» assSeaaddja djac^dde ? srarfa 3^ tfiSK^S ? 

actio tttf !5D,— 

rtjaySccSscJ^ «fj»B °3w_, s5:?d 
d..-. : j.t.^.i;oi; urtoa'a »od fcjcS^ai asoas *i =»Si, iej rt 

dMJjrWg sdjfcG^ia C^eo ^cSbS Scsj^cS htS 53 oiijS t^odj AfariS 

ccgjjft d 6jtei do oJod t£»j d n«$ OgacS -•sow BjjAd o nao.M!o 
wS do-W3d 4 tfj» td,rt>d rM*Wft* aJo^S tpBriESidsio <*;&*i6fc 

»c»d fljetS rt rtj&n cSFSrocjacSo «*y£i Eo*j, tdetarW osreri 
n<dotJ u cf _F-;3rt^SjjB ^s^jironrf tsongOM&ci eJd Q soSsSo ojsjSS 

Odati ^stf ^aio-Jjii^ wjjritfoSwsioaj; »Sodd bf$, idreusd^ da 
^cSf»c( B dja ^ ^e^oa srort n eo$)Br>dd tfeSfJrttfHti, BTJeRocrori 

dowcco^^rto ^S^ ircrf^cBSy tfs^ci SaSj, 3«iirtj $;a(rsJB3dd 
•ddocfdrt SouoO»iC(o3 cjdoddawid 5>sSjESrf3 H s^i&t^rt idoi>«e 

SMStJa iSjByS «<x3j5dcJtf£)S» £>39£&£f cJSd (SKi^SjJSMCdjCio 

^doddnarfd Jjt3ooa0erfo3dd.ro ieow rfjocS a dcb i^doiSdEroSd 
siflMasdj isoii dg tiKi,S^ Si 'MJ J dD ctottfacakiSo Am^lio^o qj;u 

0303C3 Os&daESRto iddEc,-.^-:! iSH^i&od^id ^jciSc^" - ; „_-■ si, &Jt)t3 6i 

as^ctoiaii^ajiia, zrassa' Sccf&jjj^dS widasdiioeo K-rarfeadanji 
osj tSocooj 8cj cS Roa;*rBBMcd ( di3=, ssgas asjdoddaoswJ octtrad 
jjodo rio^jwidodji rfetfoaAeJ ert s&dodderepAfc jmu u^ddb 
oeJ eSoqSo, &£irdo SjaoKitfo, dajo^rf^obrftto 

ts^-iooio, rfodeao^Qod asKiAdiJedo 3J tfo Ad&rj K»rt 
ESdoddawStfo sadcss uassdiricda idc^o^nd ^ejoi^cUb edoid 
bs4>cJ E»rt n ««iwadd sJoesJ tteod eS^^mj Ed^esoWi BioaeOif „ta«SaSrtdiSe*cfc siosae^iM id*." nd^dood rirf »ridorf> 
eSttfOrt .SdoaJSoS oKrt MfSawotiS-JtsJFfc^aio wtfod FidfcoigcroafD 
artJ* oS^doKfajSrtjji ouowad zjafc.otr'dtto ^irrarttSe BJj»3_«rt 
osco*** fWJi.oEriDaafc-J osudeJ/ wsS^dJwrod^d ussJFSrtifo i>t3«Jo 
sJrtd dO*drW£ Soow ra^ffiSosJ}, dcJOd^rfowoddg -*odfnS»g 
Wl =fcoJo. doia, iJdoddtKiJSd a ;Sri3rWo ipasSdg «Jdd_,oJjMr' 

ws^dooio, tSMfe., Sjdocsec»>Sd earSrWgdosS aSjMOSrWsfo 
Ktojsdo adasn sjrireKorfuS do (« M^Fe^stos* 1982 42) 
1 Eirf snd^rWo 2 dEsraa rsadj&jVto 3 ddi» wanl„sl # ritf» 

«tu,B£> oeg«te5i> H sddd aSjMSdd^ *LiCKiotTO,oBCd ess iSOoiSjBe^, 
ssM^sSSii **jSoo «iSd dtsrt/Ws*^ ran iS,ra«ad ricd^rr-^So., 
rUMMLEiu awado dsji-SFrWy £>^<>„ t^i^Soda ctowF5Jdo 
aSsitoraJ iJ/^ *** arotteflt^ Ara'JdEJo, *>dslo Sd^dg **k> 
BSMJSko, dOAdflo wcdo UcS^KkJBta d ( do t-odo itir^oiaig ESe<? 
adi <gdedcicj»«do *nd djasdaMBd do3* ( do»c*) s&S^ 

dd» 

os^doaSo, sSofiSe^d drf,Sotoodo sfcdoddcjaS*) odu^t 

(Jotjods -WFessJrifd ESBKotiii oS H 5fcBJa t »tJo =jc3;j!ffJ u3Draa Q d 

odd Ods>iJji> urajps* dcKtisB^diSctao saoni^S isartoJoe ajdodd 

crasda SsJt^ fe^easjari *34eSFtJ7Wg> adu ^dja-rldf&i iJjatQddo 

Sdrea KEdrt tfdESotjdo ado 

KdDNOTOQ oS H bbqSjk »de> 

aouoddg) ^do ^s^oand 

a^a^d ^dg dtdd astaSO rt&do&rt djtparfro ?S 
oS^dooto,, d**t, ajdodttesajiid d*asr«$ rtod&d? id^gdjSSiJow (dsf raafJoErad) 

rf sdd?raft uu&d SesJ dJsc&sSti! woO a 

atfdolo sss^iW KjBftuo dowi^ 

rfcdoasS rtoerasJoH rtoeS ^sSd cJjadMfoeft^ dsoiio* 
rfodoti^iSdGaJad toOo&;reddet&> 
oadosadod fSoa rfoD rtoda/W tidrad foa iiQ 
«S da-MDd^do *Siraz3 t^^fita dani Ej«>3,ej ( d;>SaSsralrf 

w3.,si)0&i,(S;&> t ajdod dreads tMartod tjcefo tfoddr atfrwJdo 
dtr-^ooBrt idcsa 5ide» jfodeodj s&fc< a! tfdess iye rtAdjitps 

Sdsas o2g*lsSF- idoeSd rfdtw slctiis sratrfosa 
niclj «;3,,dj % iaad i 3 j! *3=-fJo3o tSjjo 

sjjitfdcrari sidroo adr-3 7dodeod>ao03i idEs; S>_j?sj« rtfKS 
id£9o sradr*«^Kicd3 dojati a EWfo »j0 £)[TOtaMf 
■^d» Ejtfoddrassd Efl« n o (danmoaoass, wod^nart^aJowd 
tdo^Sw sj 114) *rftf B»rfda 4doddcjsKd *ld oso«rjro>d * 
EJrtdS,, tood Odcdj 4«dd t t a^dort idcsJA eroetofc dooo«d 
3j«yj«^W SocteFSESSo ijrtjaorao gcij (3,«JrW«fo feos (sack 
rWSjB^ 'vddo d(4A£3s a S ftitferotfd «r d .5iftfg oad»Soead ^aojajo 
tfodo tvdodjdOod wddSij, iSwdda £>ftnK{ J E) atJ SESoSS,j jJeoXos^C 
* iJsdoJodfg tfartnsSdo w?J dr-iasd^o-l «as(ajddu;rts5„d 
tss^KooJ^B rtKi.F-tdrra djSJs.-i?^^ esitfeJBSego&vB aSwe^ nsrito 
*,d wSSd srestaJoS^, tp&fctafoSa totfitoigddgccfcuo es^sfoo*!, 
K>rt ^*StfSo sejeeOfc SjB(dtJEDsdo oacftJo 

*o?Sti rtjs(fjfj, (sJaa,»Se> o&EtonaiJ) ESOS cJSali) is 

rttf oau sa^EraSaf»rfcS"J wc&do 1620 OoW 16S0 cJ *M wa"?d 
KiiOs Soto, erftrf ^SS *otJe?r<tfg ^scid aeSrfJritfa wotfjcrae^oS 
e±jb«S ioow sd,t3ad Efljioorf □arfaras'Jdj jjofieai g«*jrfj3 a 

w<J*d ^rart toJasaddj ^d; ^cdo eoc£ =2daSF-ifd3 wspsaa/rfe afc^, 

eJoa8 Ejorradcirocfo;! *jt«(3ociBJt>Ed 

(:■<■: ^.-r.iV.jO^or E3 -3f3s2;;3 

jfcooajWKSSj wuns^O w^aa:> 

^dijeJ tJioO d-ra^Ai sscJcSBiS _jCd i( gos^dea ifcoajao, 
joarf«0 jaoaowo eSeS&.-bjss'' ^feossa oarfrt^Q osri;c;rfd: 3 ^nJ 

rf«rtCi Uajici oSarfaS^a (Jea^eS SJHaSad □artrftfgcriorti "*Hdi SJSQ 
□a o (3 oaefcraarfcs a-Sr^iWO Eovao-^^o* fSd, ^p&iifj iSaJa til ]Je*jod^ ^Se bbjcJeSost geijafo, *tf*w Sojv^dtjj J 84. 3^MW ie&s? iredda APS 

todd S?*>oSd ( s«artj e«SFEi Batons, b3jb3 as r»& Sj-u^s&jo 

sjddai^ ^cMjdi ^dd sssdnd: ?iJ3a T *s»Pi:S djsdew d ..Bjdjja 
nd a aaaoii dajacis d ges/sfc^san BJcSsSo&iwliSSjsitsLaDFiadiSodo 
.S'PatoS.d djsUcjo »3etf oawasa SrWS^, d&F* add J&weJ 

Actod dddjaS^art S«a\ sddrttfsf o*jf AcJcto sp ssisterf fsnsd 
oartOna 4 S Dart^d-radd.*) dOB&>ESF<ron -^WJodoS drodod 
stfoibrW djaecsrf ges>o&>,5Jy rfod3^eo-l,d »<$ drow&djdo 
[v*?A.d «&o BaoEjJjufC! SeRactri^, dsa a *, ti u do dod^dreias 

ge^_jo3o a sBOosdc sddrtWa daaddodo aSeti Jaftdcatradd ja 
iod; eJjbcIj sJcStWo sjre^y suds &,s! »>^3. tisre^oasjj WiSda 
aJ^UJid ^ajuctg 334 sddrWa 39 o3rtrtog:3 gs^odD, aJtaa^Ti 

BScSjJjsetSaEris&n, u^-a^d dM3330 rfs^sl t^tf© SoU OWl 
ri^i O3o3tf« ra B S3iiisS ^oOrf B^; f&3« jtfcntiStJ wStB nWrt^o 

||<;£)OJJ a drartf-dAr i3odj» tfSSBrB'aoSoasS wspsoa/iii nq,i;j :' 
(Bo(j,^3f* h effJ3Bad Jos,dM> e£ 210 232) wdd oatf dffl 
wJosSo s^stdardo sSseCjJ rtjod*,, todd sSxrSv Q-tfoS Je^jai3 a wtf 
-gd oaria *Wos, ^Dc^dn^Kan 3ro>tif~d eeMritfS,* ^d a 
dartySo rasrad EnBrl "sss-'Cj, raatawaicdo ti~i ri darterad bj? 
tstasdo B^S d^siddo dead cSBdan^la Eeaesooa £eSjCdi» ( Qrti* Bid 
ritfsJa., (sa^Soan ssKfea^tfe de, 8 orrad d.rd t? d ded 
ijsodsi e-W^, 59385) 3 ©Wsg ctfnii ^^SjSJrj- rfdj t ws'cddij 

"(ds^cJ -*Ed cawiiijjja ^d ^j?fl w4,cSxdo 4 5i ^os^^Ffjcjsgjs 
■^d (EiOtJoii a-'ri 4 ri'?a ^ 14) -*aooei wfl eSjmobtmf doi_. wrtss riwBM rtjBesaa csari ■Sjajafeino"' sSjacjesacj aesraeadorf 
ri ttjriva/i eS ^, o si ;do 3,craoCo -jjoo-tJ sJoodowi TradPoaES-Jdo 
£)'-'Q±>c33 d; ^doddrastfdSs sjdj^e^n fi 3s& rtodori^orJo 

dajdO^S wJssS sSOErviDrt £3egcd;>-» Sfftndo ossoJ cress 
:&^st) s &ES 4 osi3 tertrTO tpra Jid AH sSS iSolffcJESiStS^ Jfc^&rtjSii, 
ts^fS ac«F-8fWSo todejcra d a3s>«a toco ArfoaJAoto OWsSj 
S^rtjsoefr aoeftdnaei Se^rSrttfod &.esSOcd;>-fci Ko,4*ic3& d 

dsSSrWgtf 

o , e,rto-'Wda (1767 1847) bhsfs B sioric^nrf^ es^o^S 

KoftcSns!^ IM03 OS q_, BjD^oaoijd ESSCrtiB SB£5rtDtitaS jgiido 

&#ggd& ^oricS3_j!SjJ9Sf— («Jo«j- dsf^ctSizJotSjT: BdaJaerafW 
cj jBEjiija $oss3s3sdo tS-j cua ati srodjstJrt HM~oQJUGi:3d? asJpEJr 

dda iota^igidrfa eJ«~J Soortj o tads =fo-»3, -i aracraa^troeidii 
3e>orto 3t3FS safaay*, udS*-- 1 ^ aVdt* «5p a^fWKi^da fjra-'o 

5j"i rf rtJ rtES^S £01 tp (SjC'OEJ c^tS dSSS K5SSO £ *)OuO ( iS SOB) 

csao J o sSoaoa aooso^o *se s&; nocac;o£> c tdt~j-do Bed 
VCi/tfDj b SastiJo.a t »*£,£> rtjs?taat,aic s o stou^o Oe^Sdo 
d tio®BEtad.3 eeDStWs EBOriofc-c-cw aSsJa riffri itorOcJ «■ rt A eato 
b ddg E&sSoMOdo =i« « «»»,<* aart^otoBatfRBJi norosstf-cSo 
djBiS^rt BS^rfoandj aa^rtoatedo ujsaoi ri^rfq, rioOs" &*oeio oas&dsf^ 3 (BoSo;3ojan3H E&jaoocJ^ 33 e rtosj»rJ3 &&>& tt„ArW 

aiot^ na^d Jf^eSt^. erfsiCi&sio^ 6jCoaE3c»r ( :> sJo-tfoSolS, 

( sjeSd- t SeSl^eS:^ »j?a3ES ;So rfjft^ SoeS > ijou S(£f=3 i£> ri<3 

ss^rtoatod "i^cJ^sJ fejenacb EtoSoS) BSatsnESjcadcJ^ 
*5EJdo djacSej KoTifS sgaetrWsS^ *0*&> sston A SeS^_ K^rfoasoOrt 

jasd^d cSfjS-WSo oaSoraarid rtoM^FtJrWtSa dtffcddoi aaSoSd 
wjj^rf oca^n ij-'OO jJooudESocoi^iSESd !J* ''oAesatpaj'i EJaatS 

teSacooricw ?d esSidoarai) ^twajpsast) SdEJosOira c^dra osea-rf 
jj st, wtHpriopi-d wSoasita, c&jatri oBj -"oa^a^*^ aocto 
EJaqfodEjan siq,a*.c3da 

wi s£sa«ia ( dd 8soK§ nesFiSoJaan » «wi eJoSs, rfjOari^ 
s^jWcESrteocJ tfjaacij rioSe*Fsi s»ts b o-a oadOOTisidjJ E^esrffif^Fs! 
oirsotoSi oSoSd gesysfo, sdei aWoS^Sj t^otfe aJdSira^-ESrfti 

slrfc&sis ^rtoarad eroS i fcft cod fltdFttrWSo tf * «aocS» 
E3n sjcja tfjas* Sssf-ub rion 3 >ij4Sj eMWEs" «3c^ 4 uoiritd 
etoeJ ^Jtirfodd aa^fioaesd ri u A 83 i rio3tad tf^arMg uqjrtiaiijj 
o assise riiBsbdEEss. -ad: 72 Sr.r?S3'r asTi-Je^sa, =;-Jrrf 
i'Kirfi, ssjaw^U ii^ji* si ™oft(sS asgCOT d&rtja *»cdad odrt 
oi3»!SF- oantfg Sa^noarado « u «d«iS adtJaan^tS •wjrWg ffio 
eSsjo a^noasxde sJ ^jA,dE03oocJ» ^stoa^ oraaFt-B" tioricStf^ 
wsSwbw, stprfsansS 

jioft ^ri eJ^j^jCu qc(,j5 >ro&>d ( cS cy^aaoodsxia sa ( rtoM6d* 
ttfJ^ESora d,d:> ^ao-'dcaKda siaSi, nasi raaSdrfq, MS •'OJ cJ 
."■od^nied «cJd sjaS:soae>o essd S Adsda SjS^raj^^ritf 
gjy (JiTOFt.8 SoJVici toBrfoaJaflo, c3ts£>3e£rl^g E33 ( fc, doat;{«.o 
sa^rtoaead diStSflti S3s5 *j w^<?5^, ojdEOisancJ «A)3j*orosb tfaartMd otfocawSd) do*!, ioorta Sc^FiSfladd 
de&rtv&a 3dOSie©*ii3Brt *ud) jaJoiarW-^ rts&SwItOE&d:) dc3„d 
SOaari 33So3 4 t*od.s Efodi»fi s*?do ^oGcsCudo EirodjESciScJ 
ki^eJatog ocgauc^osd 8 ■^F«Badd dtScJrtw>i"i rtsdirts? vfinrlj^ 
(Sod wod «o6iiB5EJcrt*od iSjs© g^Bcro^ wMoci t i&Jds wood 
ioorto 8 ^F-^oadda drfa j sS^oSjdo tsdOrtds&Fd atOF-od-je^ 
»fgo3» SoiS^eJoDagj ^Sd dooj*~ieej ^BBdrscicrf i^onsd Sf^fd 
riert dj^ erfdjg r^s^;;a,j tfojOiijo iJ^onad drtdoioafidivaSodow d* 
«* Sorts StSrcSKiddcJo 8 SfjSnt? iiojmi? iiscij EbS^wad jtoi&rj 
CMS Ot*B«arW *3je> d^S dowdies sdo.jo ifi ci aSOossddo -sdocd 

iiOrio Se^rsJeadd Situ^, ^^ rfccs^ ir.^ii^dradj; d;u=S toc-nrf 

riot) McisirES^riDBrJiciOod siocraiJda doSa. ;3e>o7fci St^rrinadda 
EJds^d rtSddsfiSo., Sjs<odd3 d^dS,, t^naddo t 3 ^^** 3d 

cSja«dd SMdj Majjas OdeiS ©dans rfcrAi es^dJKasd^da zSW* 
OoCJ sSjed^da A^^CJ SJDSMSijOrijB OfSaSodtSci, SOfcd ScW^S 

oaaod TMi dOoJitSfoad end ^ds 

1 oSaraa, fc^oadcraoi3S» wsf stooto aJdoddnKi: (Stork) — osb S 

*s^,Ason an» 2<SM5 3 bej,.(» 1075 

5 gf^ot", ddro&>S ( o (Scorfa) — na ;as rtortsj, as BjESidraoi li)74 
E Sujris tp-bit ctoS^aMoS .-.raa «6_cd6» rieoelqfo t)o rjooj Qe ans.BusJi 

1982 
7 Sjarto ^g(a^.±j;DJyw rfisaas (taK) — me ota" codtfo dmSB 

a»*e=ia B,anteot» 1970 sgjiyll .10 d tdotuommiav 

sitiS »afe* ( dos'q, dvfaro&s^rttf JoS^eJjijja, sis, SS d wortdo 

Eiois, ^HB=JiJrfj feO^s kens ;in3a s!n J o;4do urtS 4 !^te^;sisMff:o 

todl^aio ;£rfdE>Qori gwettajete <roa" do tjSi, 

(;cb,4) djadoad as^tf tfdoF-tfjsdKiod dCcto ^tfes (iSSdjtSai 
do o33d dnSAtf tfdsrrWod rfiw$ fc tJjwa *tefc rtdFridodFEa 
qreddffa tSdrtoWrta^dd eSjjwus afOBMSiESjeoO tfcSrt udo aat to 
RidtdKicSg sfccnai>jaj.c3 

cflodiS iS«ajst!a&ai*> J rW£ tf,d sran Sd f stoSo, wa Srtert 

(Kto SJ FO-OO) 

Hsi t t3 "o&, (3So o on 3) d ossd is oSjdtfg tS/idoasgo,, 

>93 P4l (V& A h-O 31) CJSjVjJf e J)33 &S&33 (sfc> o-Oi.y_s.E-) a^u 
a^aS^ j^j*L,rtd3d djtf u a (tfoj rioSsj reSstoM^ (d d^)d ^ 
sSeorit? oiKiOsso» ioeSrrtto iSnosan deiFflod dedrftb t^cdo 
oad atosTW-fc «a,MS eddjo <3»dFC3oc£rtej)*dasi dtdrWjj a tip &*,„_> ri c- 4 iy-rto aodtJ dK e-eJs~-lf"c5 enSnH ta&^tjKuiF 
stow* wa,si starirsfd^ WEtootitt £>oio ttcJcS £> wosftSfj^ s^ 

uusdaai3a,ritfg sSwiC^srad ^sraa aiii, vroalanteirttfg 

a)j3en&ElESe& (*„«*«, o 3) sSwobscJ wuynto ejJS.cciMto^ £>*,&a 

tsa^lraeScSeKdiJ < sSmdwaiScii (r«-i£-);asJ cams escJ« r«3 
ffbg «sfcj,jtf*. oJos^ rtoaS 4 3sto (estp ( oitoF) oatsrtaaS, 
sfeoosen Sirfreft^wsnc! ts»,cwoo EM3 t 7«£ oaw sjoafo, eUttS, 

*,a ESgcJg wsJS ajjseri|«5*o S^-Ji (r £S) qja,otootf rirfj&r 
w^ '^ ! 4 3 ii cdsD^tsBdckis »wfn (f-sl) soz3ji> <*oes,KtoW«3 

fWa ^ ricJ6a?dSii t !4 

anwi_,3 apBjXJccd AO^w^d wt^se, sa^ri oeio^ qra 4 3 
sJo^e. ticicrdw»3 ( ndjtaji5B(3 vft.l'to Batto ifJ^Oftocd «do»o» 

ctootj Erode) Etoia, arooo^ sSsarttf tfia, xSj&Sjrttfg EddiS-e^d j3scS 4 e»AcS sSetjHaO^oS SeoOScJSfcdoii isa,asJ rfo^Aol <g 

meScJo Ssto fc croat?, itojiiFcSmcS tiacSjanc^ edp*rir\^ s^aeoda rfe^, 

wed rtfo eji jrt sS ^S^Sjss^dC*^ ato&^-aJwnao tfsJwSe wsdort 

rWsidrt S&-J &t rfjstoswcJ jjJossBn eNJwdo asjanttgei »4rt 

^■S.oafotosrt^ca da^e, erosJaaWj.rW© sci-riacJjBjtsoaSS t3<?eio 
ij^sa^d sio^s, ijS&^Qrf^g sde„ idnBsdrraiJreacio^ a«do wdo 

ocJj u £ jaftEE^c!,, ^S si sii, cJ^ ^ sdoSrl^Sci, jto *i*id «eG»cd&Fd> 
jSjm gp^ BBdESnscJ HadidjMjg ^i^oioe^'^ * «3oOns tJ A&ara^ «nc3 s»d= s^Ssi;^ tuE^ciSiyo atatf t£4,o*raft aJoeaao^ S;d 
33) «Eit)D3 wSo^!i3 (jsod rfsSj, /jiTiidS ^ou «do cSointfjj 
ijSSjSeJo iftceJ-S, sjtf&td jowdad)^ djasd jSMfljOlMSo sS^oosjaS/j 

jdriraij ijJs.de^EJ qtBOjSBO *j»6, wa^trfe (soad OF-t-O) 

tpesajytaarfdo OS^d *s£sr£^3;> sbjOtt^rfWii 

(BTOCt OT-4-V) 

*WsJ&Aio-oi3fo woiiid Qsf sirf^, r^;n*j s^oi oisJrft oft idddawiod 

SSsaao araEMts! =JfMi, sJocfcS creaij rt<WfS di^rt if^e esri 

Srt Krit^jjSjaVa^iJaj (Ssswaif-re) isow i-oirf^ 5 3&3rWO sra^Bdo 

ViaJoo wasri, EJoSi woid aocSo otitis *jd s&xS/ifl ?£yiv.J 
aoeJcOrfja so&sK)«oJ Elan eroO^rt^cOtdNjjQgJ aflocJd *$, 

1 OdaSedJMJocMuoIwJrtjaijoljMWtf Mdctt rf u i a^.ds taj^oftBi 

2 4»ro 4*Sr«o sbtf-rtrti - 1 oreo ro^WtHrfo 

rjtSfBo c=cBd us ,□ Bi^Eaia a^tOido i. O a art 3 r) j d^OBs,"^ od rt otfdt^datfjd 
ats^ SBdsgeda dD^doJ.ja, 

orf^a&jC odcfo urfj( a^>- 

iod aeSs asjcuo »(Sto wodo Resto utfri fitSa 

a;Sod s3oaa,dj?> <Tj*;do3« t 1 Sjd So deraa iEaeJSJd^ 

aou ipszi sjs.art a^dt^d a o^art ^sia^d daJoi BjBcrSS 

OTJS,ritfga&J3 tfjSrf * CS tS aOi5 d S:Cirfj t 33^2 BBFaa^d d«rf 

•3ao^c& sosrljB cra*JjjBto^ t rtWl Rtftfzjouodiid iiiddja watQi, 
r« *)toode£S:>„ rfoarjtodjdo g» eJtJOsd rto 

a dijd saortdo dojawtsod djatgitacdd^ ajd^dd, wrttS rtoa 
dddo djdoara d*ddj flta ed a oods3! tsdsfc., »o4,« d e>$ 
aodo ddaJoosrid aoewg atdd dd sSawOjjfojs^d fedsSq^d 

(aJe,iOD3j)r1 am^sjad sdro^df dcsrddcMi© wsjScriduBriO 
^'-Si'^J^^fdCgrf fcd&ej} ddo&wSoda ■■sdood Efcij/t 

dae«3 fciurod w^aiEsaco&^o rfdnd-JoifJAjJodo., j»doa,d H &.d 
Sdts tStfad«;ci> dOrasds MHsasaass^d djtd «n udda jidcs ddar 
dSo., wtJ^coajJSjKSnd^de wOdc^ddo jra^Ad urfc^d deoiwideg 
ijjjdtiS dogiriffrt rteOd ssdtWja ^(..^cbas^fdaga t-DOrtflrD 
o^B B ^ t n>3zdAj2 it riVKJo sjeiSoajH^do «j)doaS_;E3j wSsi t8S H 
soSd fcd^oBdo docoBsd abrade doSq, neoaoo* rtonaotttf wtf^ 
daasdca «H J do^doa59d«Oco>»jio tr d»wB»d*dSdrfoijrfo(j _ ^SiS3a J 
Od radr* rfc^cuo doooscd aJaAisSa Q&.doS eqs> 4 i* fc WWB^Jflatog iaorsSaiw.irijA.c^di <^dOod d^?pa«iSoad sJ^Otf aaawiooSssojo 
riva SaS e&of da rd sSeticdKSs d3,Ofc rt.rserfflsSfS;> t!c«i tsSd 
«6&-3oBrt3S J d ta do iofnsn eJ^orf ddorfWdsetJ wt>aso «Sotf 
d EJFtjj^a, MiJ?rf rfocjBES&drW utt dnB/\d B d Od S 3rtq?|> sfcPd 

d o 0rf si *W© Ei"3sicSsiEJf^oMJ5ijsEi d wisooior ^dssdgj-*; t -j 
osSasid^ satf-sk. iop^sJ oair^jSs, ■■wd ddFo ongjoSse dsaFSa* 
dg daipa taaoj Fdo tSrt t C5adE»dJi»ddo 

sdf^osSdato aSdwSd sdctfog) tfotSaw di.3,dtf ade„ 
tssaSof-d 3od EJw^jrteStiii^, tont> a cigc&e ewo""*« Qj^ 
jjjttfOdid e»a»do 5J»OoS<raet *^ art, BijJOSi3SrtcJ a ej^afs&aJ 

fcna oa! -;;dd ^ foert Start, SoSSOaaoda 

A drfdg aSocSos *JdF#,;aS sartSj, vWtS ( oi>g ado rtss 4 
BssJda sf* JM *t dsti tost! tssfijj; EtjooSa odwddde oddgaftuii 

wsroicisjEijd osoKJiSS^ et^oss a jwbb c^Bj wain s&rt bsS 
fcj0**55rt*jsdfi^o i^rtdoStJ ddeF- d^ajsid o^^aJst bjtttocfo 
djdiae ckWj h^*, djsdesd e^BirWgJcira udrf osride dwrf a 
dg<3 En>ri^siiiU t+ "»5< EtojsudSftSo * dosi iiS^jWsSo., eS d ^ 
dBsaijsodi siojLafeJgfcJ d^jTO^si^/rf&tpadjrWs^ od^A ^d tfB-isfe saa-ibjEiici-SOri rjKiii.iin^rf d^o^;.- ;^oiu;c; orf,:fc.5? 

cJoi EJ_jfl(Sc»K3 ws^,? aj;' 3 ***k wrfrawliaoiE^oiAi sJasdwo 
3a-A> tp-irfcdagoijoa ie)^ isatfiSrlvsJa., dtMid^OaMo tettfoancJ 
da^n^Mad^art JoDt3 « id a as opaSfh m \$jffi' ^00 aouMsidii 

*« tf *-*-*$«» GS ***#£» «n>m>$J9(rt ;4,dd»«JK<3a 

oail-SB^rtCod gjscatj *«irScdag 53^ ojJaidjjo s&aS^ 
SaarWoW J&jBtfcp «o-irtocfcii,li sSoarttfrt NS^jt <^d!3etfow Qa* 

-y,i w'rraa is; si cesser * fccSoSoe adsi^ioa^d «$ ' 

sSjsoatfo^ci *voa RouscJa rijwaa© £ot»dd stfojasfcdti nJd 

djacfe aba _ ereaa^jES SoteracW qJ^sS woSci sSoSi ovwri 
aoKKSjrisA) wjraJjMrid sacio (tpato) aSoSrftfo t„oEto twrtsSslti, 
rt,&*. cbfsfdg »g)A 5Ji»sJrtjB#A *f*>i*cJ oort-W rf.«jj v ;to tfedg 

rig warf^, iSsESf »w«gSc) uuna t&raert tSBrto^cS A wono B3.fJ,KSI. BBrf-Si.^ s IS^ (^SJl'O ]<:iTil4' S,!rt«s:S S K< es^g So iui^ eSjw— Srt^rio SdSrAj aJSaari jjafc^cf •J tJ &i^ JJ 
erf ci tz, ajOcosfd BiDSj a 3k> cjjb nadMS, ReJ r<usoaiijdw3Q 

icoa stsotojsss ossd aa s -dKOajqSF- diss ^wiaarSjES d 
sStSSo Jro^aa z»j^„ t-oaa a nws-S o&» (i, S 1280) Ig e$iBBti 
cd!rnEJ c 

EiafpB^taBaJ rrt> wdDaJroSjOSsoci tooOtton todonsrl ijdu^ag 
«tq,o t?«*3o3Jiic033a BafcjOiBo w»30Jorti awScJeSflj SOfstr, 

«tire si(»aatS» *S dtasicJ adcb *e*rS rt«« ttn&j eraSut^Od 
ias)^aa,c) «doSOSt?!p-S» 6j H 1333 Og t^ooaSfS «<Oc3 
asioSrf »L (*ocfo HsliSiSf&Sddrt aiOairid rfiCii do;5a wodg j&kS, 
eSOcraSrig bJ/Jto^otcS a,eB]w3E»Ktf a, 3 1450 osoqocS cro# 

MjEsrcsreritqJFO yd;gc3cc3 «i fc eRs:;3 aloes ocicl ia^Ejfea 
siJwso «iS rlAAoQrt ^,{dor(J 4 toots asa MraSgoSM nod rfcto 

ittpfTS on3 ( aseao JGoaK ScoeSa Bad rf^oceeS^ sbc* «*>S, Ci^jdo EfooocS *i "■across rifirf s)d t <ro^J*ttfiF-S ^OTOQS&S.dfSjt 

£>oto woftSOoci «S S S<irSri*-fo 3e3a asaaewi! 1486 eg ** 

narit^ oat-Kg a,faJ3drat!SdB SS K d aeaff SrtVSq, «bJjj> jgatsasBe) 
diMidojJ i^,aodrv3 dersiric^ sJaai, rtjae^ie n«S rtcrt ert,dJ3K{,3 
8ede> fleSFcSodj e&raSrt SSfpSsIb SS tttio^crocjcJa ftjeraBEJoawtS 
Edjd&r-^BjJ zijtBS t &a&ftS& s^artn^d (CC J^od) *j««f d itc3 trao 

isodo SeaJf-Sdcg ««atfjjovad S* rtopasSoSnad mn KaASoSS 
add aari b add S«d= »S rtonritfr&j, cjtKbfcd diPfiiJ doj^orlssSa 

d d ort;> »S fc^dtfj i^eSort dadwJ© Soeto 

«or(SfSoi3ja( »seJ,5fc„rtoiWrt rtsoo3ot3a M 
iooArici^tpBfS «Sod aSesaSd 1 iiaJi 

Sodaaeto Lou^j, ScCWitf * ft*S siaoWD doees^fte! 
eii^,« aa ( rfo<L> dsaddg, spBdf^EicjfO 
u£ e dae) 4(w?,owti 7&5,d 
do*,iSj»d/J dipraat^do Ovowc3odo t 
tMi&dri joetricjanlrvitj ricf^dor* tu^ u Ei fcjfgSo o&Si^ ta^iJods 5J0K1 a*S ;£&_,© nsonsld 

a ftort«cjB,aft»e TOiScOOortet fJjsecStS aoooeaci tf^ajltfg a^ 

dg a»-o fS sQ|S (rfo Os.^o) •SKKi t #03flBB B d udti S* fcjrt Sod 

■srfrt !Jj8erigjw J ( tJ«S 1 -jffiil Haiti) SsJ^i tied 1 

asi tfoQ&s, tiase 1 aa uatpjhs, uots i 

ac^SjaodjaSBOrtg) 1 aS cw q-tJ^teuitfy 1 
wos^Sdjitfrioenan i&koqumM) inn 

&3«d(ra 4 «»idiWs fweJK^cSsJ tfbirfcoooeJ uedeadSe^ atftsi »cJo 
Code tSftftuS «3,o rt, OEldoBfwfe, 

bs£S«S?S rfdrJoriiSJo 1 eJeQ „Woo?8 sSoacS 1 

eatsa*, ajBLrttfo saiaS^ «uo«i> asfo to,?! ctoadS c„ci£>rt «S^ 
^ouo gocfoiM,, rtMMWa iodoitntort*i iMtoUo worfrtVc 4?^*, 
^063oS I toerwfossart Oonoa sSsjJrWtS BeJort ? xoelc, te&ss g* io-Jjb OSrfda wo^ra (^jjeo^) Boit^ !to=SoS OS^iSs^ iiauodd;: 
SotS* !33ti=tfdC4-dai(SBao5B33 iJ_,ffi^e» t 4eiiWda atfrt-uriSt^ 3ocS 
rfaJrt^ «v»»JSo5arf_SofjB e 'i o ^rV^j acifiiOj tra ( *OTa>j dot) Srfo rt**^ EMiiaBCUoda s^qSF-aiira^jCdsfto =Js-a »s<6 Woos 
tjo^ ra 4 A?oJrd sfotfd eru^asQarco&srido 

ritfSD Fdjrojd; dS d eir=IrltfKi-> d&J^ndi) <^dd «oS3 ^ai 
na^aosoiod *^3F=Jrt«g 

^edocJo so igMJri <fcto <jQcb iredff 

doi *9»dj» Saf Sos^dc wiS ( 3o±rtv <rijWr>£Mi sS&y>ctroridOo[3 

rfoTOOoJMao eia ort A.->Md Scssc sd&ssciodtf^ rJjseciaSOj I £>~ia M 
«3_d itiVti sbttA ESjetSaifafllaJa i SotfoJo Sooa iddsiadl iftfdo ^.fi,ai rfdssb Jiortacf 3 ? iaocJo £iji> w^d "*d a$a»,o& 

d.i'.'.AcH Fidart t5„,EJ=3ii p \ "TO;^d 

o3a 4 Jjtwo3oarf 33-jdg a tarn srioi-^ tiLiucjiviLorf Ssoo EdrfcSpJS^Eto 

s^tfjociiTB^ n-»aa«>t3 Eloo3Bt3cJcb aoinsBsS^iS jjofleSraooci 
tssKS rfsS-arf^ zraE-JSrt-tjw-^a -sa^-'eaMSi-Ja rtad Sy rosdoawdo 

wo*ea{ *««-BsSetfrtjB8* BJfJsSwsfi aocto s-jwIceib^S ri sSa-da 
90 aa!Frtwio3 sSta^ too a-f ( sjtsSsS -Jtifc »^*rf. -rfeied sjoaa, 

sJdoiSdWB!*^ («j » 1484 1S64) 

ijSWJr-dg wtftfro finSO'1 -^dacl »:> H zSonsRcii sgdo^d 

zssiftfaJoJ ac-cJ ciro''j -ms 1 odds asddS a.SBsadEfo'dc sioa tfd .jfldn ^dd t5 dK:3 eiert wStS S asdertcod tfjaadtsSj-e 
wddoS s&J ddcrerici a d^d^a* ja t-i 3 »WS, "3 i-m—fritf cUo 
woC^o < «•"*>]! KR-jtS nitejre OsS eSOgfl (roayM& d n 3, }s*do3 

tsrf&dS a: u E-rioS S 6 tSA &s metis eta^safto ttfcdoo Sowo 
foists EtoiJ do3 actto d-iw^jBe^ wrs f» a —^SsJa eroa^ti 
s:y> 3^,? S WAr 8v-odd« 

3od dddB^SBcd $ flj~5Us t o S Rbtfcij aS^ds &jtBnari 
c5B*S qre&jrifrWcSdcSgab - agro rfj-irt Mervsojo. a.ra desijdj 
dosae^ aJoHS s&Aia rids^d 

DBoSsfi d£ sJosjs^sjscf sm^qJfbj tMoS o*,d a tfS ^ra 

sab, fc*s£sart,e;4d j«^asr I 

a aoraauscfti jJjiif^na^janBcfj jjou d«d«3 rod 4 d ■jvA, 
&S o£ eJjsszpoSrod-i-'a daJBOcraaoSrorterad sa 4 /\oiojD esriJo > «"S B 

wddjs tj^ BrtcfcdaoS d»3. do*, osdSjaciricJ StSrt./iie«&i OK 

tofrtjeoJo^ -*«*, eKo ctfjaatd «ot3 fc)8o3 g oSrsig udtSf do I 

sejod sbfJojccjoSj d .rrt sosi died rtcciRrt t)Qirad*j j wd^n, 
riodSS^ StsWctfw raal BraOcScUj Sa^ty iiocfo ^a£Md Kdtfj.5 

«dal^ sa^rtaijg^^ E^^aia* si -Jrt wcd» d j-n*s .ag ? a^tfo ^ai^UcJn ro^jK £r3<^o Bi?f0.s ^ifiri ulloa^ do?eJ4,ra3r1 
edrfjj iSwrtoA oarifcSo SjatsSftftotl oSocS4 -Jojarloa Socio rlocftj 
tf <J fiS j «J5 I dsae3<; aacdwf «ariart {poa« .jocjo 3ja aoarf sjSd, 
HJOfcd MoJtirijA UgtiOgJ t> MS|^ b («fJ^3 Sojcisirioo sSj^aa 

soofori t3^cS 1 ESSSfl sjatfo rfrfod^y iSoeiart StfDfafcd 
s3„Dsri ( sfojiO w«Ss I Brad aonaotoSo I 3^jj ea^eSsrdsJjs^ 
D rf dSfcS&rt nasi dJaad ^qwj-q &>acia oSoeiA Efoij i "jjsoart 
c^oSrl uod 

wcjcS^sj (-©£* woJo^o i cJa"ddrfoj>_jato jStOjto^tSflg 
sadrf rfcyJ3a_(a Ss ndn 

doart b)s &aoj orfjaa rf i iSjod etoA sattosot^ i 
a!od4 •'ojjA "-Binisjorl© i cioPrt i3S, t»a*ieWo3o # hoi 

St. oroA Esaciii, jjoiiMSjitSAr' ascdwS ^S-3 s3&3JS rf a*,sa ^ 
<& rio^ ri Apart s3» 6 iicrecdodo naafodart aoocajj OegoSoS^aia, aid 

j^dtJc) woossd tjtSoBri OTcdoS sJdcdSaDri doj a&osoab 

Jjg> Efcaiton deS rftrtoSsocS btodbA Srfoo=*i I 

saw iSroeftJceS jrot'diSBJfcJ k *lcfsJeca iooEd w-jd «k3i3 
^oafo^ES idort waisd— -oadas»d 1 

S*.Et 

ajdocadnetfO sijtaB t &'&xb Soda wiraalo eidoBiddo oodjo 
-«3 do «Sd aJeirWstj, fcxrHJcfcfdja '«*,'*■ »dSa w e*3 na^rf 
dDCdido »cSd BirtrWsis sSdoadjBesSasSa' «aodo B>jMWi>rort srotSdrfjCrori^tfa i sdacsin^^^ dtS J,iS A <^ 115)11 
wOoioOc^norro^aisFSjSfdMJ noh 

ddSiOoio riortel ^Jirfosac 2,1)3; I 
SidqiSCJBifcHtfES «J-l3«i o t^jDS 1 .acta sort eSjselNb (AjadaSjadnaSiS t.'vir'.j-itfftyEJ ? aosto 3Jji *eS 

wsrfrt r e*aai) a sjmseJej j*«j-kJ3 ■tob^o sfo^sSajaa/Wod 
Sooto ESjBW^tirJ «- cJcEScJgdosrori aSati^ nss^irlti Areidri •&>$, 

«iSop-£i 3jm?cW efsS fig oSjb QeS ? c& osacJ c(bj«jWo iaaJqj ecu «*Sd sacijs rio'-Bdng wsbss tii"^ a;ji^jJoS,d si.retSsj 

sssasSradOji'ta aSot^EkriSdi. 1 

t&ioOdO 1 ^octo sS!« aiert doooc£>E,OaJ3.;3eiiotJr>dsJo Eto£»rd 
sran we ana tJ ■ausSR! ecjsSp sua Kinder a rteadSS 
t.sii^ Sdfodt) araEWdor Ld ^^i 

ajdocfcicrejjtiii tro»B a 4t^ iSrsf <&«*,■&> drtreJ^ risedddo 
edort ego «jd jjScdrartC mbjbS c-tftorfdoicS e»o£ei5>Br,6 JuQ-fa 
a,dO<y ooUGd*» t~cdo eo£sS t «5os-» ] sftdocdaoaoo tpsdicdo-^, 
otoiSo CxiflMi jS-AdB.^dS,, won n oa^ss Ooride&S rfod 
kJeSqSo, oBMdo taoriKtod!! sjadj ttrttfjwfe .aoto aetfr'S 
aoBOd «3omi5 w etoaSig OTdSESoffcaacOrfoS I aSOoke sSs&JFe3,d 
rfocto sadodjdt "^s^d ddaF ' doad, *adjKroatod<g d djtStsfdo 
rootfo.dg (odScetossKB O dS c a ."JorajrasaJodgj aSO eia^d-radfe era x oji, si 3a dtfci -"5&>s KiO 

<BorfE$ &cJ-=!S,Efc.ora &eB*o»; z!., wdo Safc^djanl wsj^ 

Soioc5iOat*siS oac^dE^x^A, ?* aronrirt sracracdistf ao_j aiao 
g*J ? SsS^sSgjtjraoKiKSaoi ssocJt Sc S cd *j>oj c air\_aKf 

F.;;:.-;; irf.Mijasd ££rp n>; a rf sa^^rt^iSc F. d_ is^r^tEJ Bid d 
-rojfjtij cia o3scj SdDd $t/tol dna«J?iirf^> o3£soS,fS ^dodd 

wtpsijOBS-jsS sSdodd to&=3 4 »S rin^rwri ri ns3 cow wdodflu, 

■^drt-rsCajd e£;s3;;£ sa!oi a 3-i,rtoai^da ^M-o^ saKo sfcrfcddcTWid 
dOouodSo 6r«dd iioqS dt^arirfja tsdd tort n utfidrari ^<Jo3iCd 

^fjtflTWJda (Aj s osbcf- ife-oa.) 

^doddcoJldcj aoSo, SSBaB-vOs^d.ra n^^tei ofed SiS,do 
igdoefddo <HOt37iiiDBrSJ ristfdo erwi^da tSioi ja and do -^dde 

rftf-Jjj d^a^ri oaxd Kocpjd^ ^~d:, T^.i-^a^sOn^SM^cSa 

q»dcaatS a^oSa wats aowscSa jooUjs M ds S^ dsio, 
wt^iS^ «doio cSoHtAri»rt 4d;K>4 SK^e^a d dOraoa s&W^d ^^^ 

i&rt 'SEi^Bt i»t»Ci3 VSm^ iS>id» 

1^4, assMarfrtdd wdtfd s$t3j KiMJcdarad Bed QcS^rtdg SArtndds i&aod wdo «o*S nsdodjs «o333& wdood «s 

dJA rasad oJiOsiFJ, so^ctJ r d,d ^ ito^o, fte-SFriito tSsto, 
a4%,d d) 

jdi t OoiraertOod rtosroddg t^rie^B&M^ d^oarij dojaa 
-iraocto ns^oaojsd wsSofV 6 *, «oaii_jt3arL cM™*»iJ A od tfSifsS 

ScicfJo CrirWg Banridrt fcoocbn aO w^SsftdsSa 

teStfawtrii 3!*$^ doOSduarf tija djS^sairttfo add 

tatE^S f&Jd Uti^fi ^LifJfl"?orS »^rf Ejj^O fl ^ ^de* rfdwJ jMttS 
Ejj%E3rWo d ( £,:3artoS,*5 533 s rioocxJodii S d QJeo irfocss?;;.^- iddo 
SoUjS^a cre;S^Eo 4 =JtJD md^dSoitdo odda eJj»d dmod^do 

add wgoSo sJOJjd (scS*^ Odod^nanio, 

(IS* »a M iJ o rf wd da^no t*.»da&do wsiort rifdsrontfs, 
^cJia ridi"i»a na ( ioaolado el-SU-i -VSoH^dd-J;!, dogo, Qj&s& 3, 

tjrf^ Off OC^S* ?<jd aDrfc^o, rtotfcrttfo djaegS^ 
cdaado ostfrda ♦ ao.j djS KJoria,, XtioiB cfcooDS^jCb iOoaSda 

woSo a* sra^a ifljwdtS s5jb dtEto t aod dora^ idedda 
■oSo tssAraaio rtodarWrt jJ^t3ssad»3 a E(.racS, tfdase eJjs g*, 

S^tdS ? daeossft rtd^sJi^jgcStio S,Jif SjsnoSnBn ero^oad 
3»Kia *ssdd ooioTOd wcCoaad daii aadd^dddo oca crimort 

a&wriiS, doJj&« asida sJastgi),, sSjoeriusada I «aod dop^da 

Strode* era! 1 XtMolg, iS>S*i, KtjS -B&S Li. 

3 Ei.3j3.ocJo OS oeJOrija ijorfj-octo wwJato E6ra n a tfo, 

riats^n Sods wocJtto HRH -3skS; sSes^ as doSot teo6dtmt3 B 
S <cS €, «3 «o£,Ofcd — c^csafojo dssJdo ^dojjdooci «tojo-ra 

a. tf^U Sjs^s^astddrfa iiocSiir«e>D uocSo&rt aSjattj 

ioocJ £6j»eA ^ss^arft^ Ad.sjwj M^.jaaJ iirtjK! t=aiD fc jos»ca3So 
JooOfS rtjB«So)og *oo tsao, et^a^ ifeSBwrt rasirS^S, rtstwaoQ 
^odrtjs *d 

SjSdbsjmJ efooocJ sSefltfjMfti v cJ HP s dW ( nBCt ajoasac t 

BsSSraajicto ?BSoM=ei# SdatoAeJ, ioij sSS^jMfcto *>o*> 

ijoviido ^c3d s3as a odo sScS St OsGcdesJ ftEigidscrfj tss* jJjbsWeWHj 
(totJSo 

u» 4 *J i3jsto3o*«Jo cisrt Etoif-"oc&,o3o dTO^onato cfori 

a^B.;** Booessfo 

jjeoosaci twis_ •aroaSort'fforf i-isgodsW? s&s&rt Bojso^o Soowa 

rftjJO^f^ isrforl (l iiafll 
SSCg; sftJ^cS uBd SxlcOri sjnoMcJg Soi^d smjj j*yfcj ja^eto zfri&n&Q tijd aasyti&s t^ »jj!^ «iisrt ««.isid Soraag 
Oi da 1 ootjad*) iJsens^ti ew^e sgsJoc SeiteJf da 
i^fJxjQtto ioc* 4 aw?3 do3 3 i 

OB^tiat^ state atsSSdg agjEStfoMMtooH oe»? 
trans tf(. e*rtS,dodo aSctfosrart - WSJdoe^ sWSjsod8(Sooi3i eJjBjBD 
sSojJdot^ rJd*j»ofc^JiC! iJoetej) 

cirrfJCe;!:,- t-^ ?:«;jc);;(-;^ i naif 

rrfrfoe^cSd «drfo R3 *>„ S^oatf^ t^oi^to^d »-sdo iSot^d riotsa^A Koilodo t&rarA esU, eSjsoeS t3 ooA 
Sto;3 ^idj nsSJoaddg erfjrtra t oad wysisSj^Saoa aooorart sMS 

rWsfo„ EoJatO ^si mg tSSJJltfsSo tfS9S atooart rttfocfe tfSo503 
35.C5 tssj rfjsfticig udfttfoii £>soi4rfoS sSjstfcdosrfjrf aijsd 

oaOjjdsJsfo o id K*,td 8 u 0Bigd5SSs » aJt^Sj Sjsaj^sfo 

tirade rWrf wd^a 

Lifts ^loMrfo fu»dj UtfiVSj:;*, ^;j-js s rfjiVfir*^ 

tsnsSj tJwog oSjOEia to^ li^jii 

£}ow=rirfj. srfifcMiOa -dj'-feiJKo !otrt - 

tatfoto geoaouoQrt *q&;^nuo 1 
Bi^oSeSP 3 **^ igMJroO orwtTOft ste-OGftS issajrtwakcSjaj wafc^ oijj-cs swssfcu SEkrori * «i-yiA waSjMgsrtMpaJwiJ i&r*S>l 

t^a tpsuofog :&> odnrt&Ef rortdi - da'aHan KRtinari ei, 
ri£ i e( j^ iSeOeJd v3e» ''sfcodjGt ^j-ddaa^rtosscloS I ukJt s«3 fc 

aJotltoO/xJorWoio ESo«3rtodo eeaotfoJOj 
^oiS«j™o-j - , e 4 oijcSq { WMid<riD t 

aokoid,tS treftoJasii wJoaodofci, 1 
cJjMioa SsSrWsiq, Sitewri ^cfoara i&w»oW>rt(Sjw>rtM!,sS 

55^00MSdjl n^ZJOBKkd onocJsJd I asSdtjo a tf «C„«to 

wa^cJeOTWdJ^oCTcJ RSjOsSodo Esan<rd3«!jJFtJo wae^cJg Soasrt, 
CKi ESBOtPewJocto sresSotfdw **S B»OOS fi , TOo'dqoBrW-'o, nJoci 
ijaTcJfBGreafo resort s^rtoroMjJdeMesB- aow i&clM&vysa* I 

KSESft! ?* ai rMj, W3.* 03 * *««JtR5 (pads abator RraFaJa 

OtSJWW 3 ESSOCTOEidl atoJorfrisS COW tSoSgOoCi ISfSeS gS^FiS 

ntfS sta*na d eesJ cS«Sd «fl.c3» s tSoa 4 n sa ooa&ySo 3 <w ipaai 

CddgOlejB o(3ffl d&5*J o}3Q»iKldSl 1 SB J d 
O^CS HBOSg ^idjfct^CJarKjosJ □ ~ B»(o3 ill&L. SUs! SaS, Jit 

aat~ EjJ-OwJs S«SrS esadtratodcJo c-<g wdad t3«SoATYleJad5J^ 
!Jtd^io~aScii^ fct-rtiijEsdiSsy tfj^i rtjes jj g5js«J&,oaadda Sods 
t^tfrt Seoriod stooniJodde t)-ion-"i XosS dort^gjdsort d rttf S^bQ 
MoB esOoded s odsi ooi^sJ^SaeS aSE~td d.tpaddSi^ Soc-itoad 
ciijj33ri';;>c3 dt*S53 d 4t Sid EwJtofrf I 

coooaeicfa s £o5*,cJg do-odad siOSv^s* oS jpoowSsrari 
straatfad ri gadrtrttft a&S^-eMtaaijcdag food iidcia AoritfrtjsSo^ 

iwsj>ws e oner^tfa Etootaosatji s^uacswSn, gadoSoocJ Sodo 
ttcOfc sodo Kioa^oijM^cfrWda FJd-^3 =;■ *f ^EiiJcfo 

^U5Jo ;K>Qt»&sa ssioDBOeS sjfojaoo i*j„*«sJi3 ra^ooasa 

S-racio SOeSa aoda e&>03 Oo^rl dcrsowoind tid SOCtoSoS 1 

aOoBS3 ^nSiSDTiSo, eocit) B^tpBdaiKirtTOcS tssjdjaeg^rfopBa 

CTSS sadosJCoJoHa G^siSodo? dtfodo eSsVoana 

o-s^sJeoiSjASfltFtio (4) 8 Ma 1680) 
iiaptod_j4edrd £n^ oB^>deod_,da UaodAroepaGf Ada^sdj 
isowodort doBiSerfri «*i^jiSOod sSoi^dBdo <*dda «$ t o£Wigjo3a« 

creqtdeodjda djsiMF^jdadjg rijoij^aofic^de wesori «J fc < 
raaoaoJwwJoto dortBt^Sa SWp^od^occJ jjssjSjSdrfo., bJcSOs 
Rooaa^ecSo d§ ticSrjcida &ec«aitacE>B£> iaowocJo "*d(J eoft* oJo Eracnarf^oasi 3-ra Suae s&WbocSsS 
rtjwKco rtjEsriswwscc' oosro Suisse rieS 

srsjj, *&\.% cr* iU>esss«>i3»* *««*<!»»* wripe^ 8 "* 
sSosrarioV J5-1S S SsSssobSjWO ftjCHBOoaisOaO wSotfJ £,*$ riotfUOT* (4> =1 1680) *««* ^W"** «<t,«*» 
Erart«*ffi«t3 w^o.cigoJot 5*raaa «i4,ocSjB«rt *S^ o^rtoSo OMJ 

t3o*a tooSs 4f?S^ sSwsuvq, iiou esoiSQoci ens?* iesireJ 

uOrtCe SsOtJSo,, w.S£}!S3!SD 3sJrfja, vodrt^jctoJtH tfo^ 
gtfgres fcJotfeJjB,, gdsSO«S& srasSaoFto kJoW gt&corfii 

SS BAlISS 3 £J^SJ -WS> f? 3 ^ ^h^t ' 

cdiSJwdKJcss^sort^a^ijE? w*^ i t,*, ww es^, 
(jori<4,a,*JM ( starts.^ *jm) *"** *•>«» wS&^aJjBi^, woe eBrfo, i'o, ;J-*;, Sjijsd-^ri ^racdaoatfdo— «rsjdt> idjB;* s3otfi.E»#d WcSon Dtsldo 
33<aarttfo UtfjOOSg SnoSKloAr^ sJdocSdciB'Sd essbrt^dOocS ee cisti dot.fY4esa,d Jttowoo dtiniOjct,; ^134 sgdcefdnDiSOrt 

«d«do3 side 

a*(oe»i*o'»(doeo (*j s oloo-olcjc) 

tSa sjd ttt^ojag hqb^i) EdjJcctoS^ ^tffiAcfiSda d 4 fc e*t 
ajoftsds ^ot^rioij tstf^s^oS^rfiida «Jrotfno3 DaiSssda.SjSdo 

t_^(J,".;!;i:fcj e J p .Si.E3 Jt) aja(i:-;Ec'3 rfoai's, essvo-^oda iio&..cEJ,io oj da 

rtood tfdsd cKQicooSo, u^. tf^a sron tJ-wn tiatfi oSraen 

sSo£oen)aooociod ^ts^oado doritfitijdo OwOj »to3E< dcig 
wocSs fJeJfcdds ESsrt S-iseSeOosoSoOa «cJOrt -rojjdo riocio 

ob&!eSj-jJ 6 k n tfdrt olo-encdHN-cESiJccft. tWjd_, Stand 

O^^aossoadjd tfiws, awakes? 3ot3 sJ^Otf £>d ( KOftddo 

araarteocJ 

wdetfrt aoie«aJ*cdo ssrao-^odntfc Aeo&racac^do aSotdi sec cjdM nabs asps 

ftrf, Enaa iWJoa d SjsEdiKSasJo flddo »!ffc> * » -Insoo! s) m ?« 

Hirt wa^JjseOatoEjacCoSo wdd* aousd sa^rtssroa tpwJ^cf^oj 

wd lasted «s*Osfclo fleaeiJrWg Esaddo 

dococi odds arfjta^artoari tttss:3dJ5 &$aj ESatsro/loaSdoda 

BBSs ^KBSjtJSj WOESo W#od BWOdQrt Uodo iJsJjjdBi «EJ8 

loQtxb siort dsaoiot! rf^nr EJexreQfcdO A od aodaJj sSsjaw 

cjo3 *MSj»_,sto b Sossport do da&ajBjaoSi d3i,d uods Bttdoaa, 
ddo sJ»od **>*», ataoaatotfo oVeKj^d a a «£ octcrfscraddo 

aaEfda add etitel oSS, dt)4,cd sk tf ^dosjrf* Sci bejOU 
»5S»eSf osJoEfldnaoo ic 5Std s ,*),ixS wrfoEjjsSsrooaoSo <%dsto H 

^wiii, s«^, s>s*&Bao3<i33 i 
iwS bji rfodo ssj^, tSdroddosSfJa n (at ««) 

a^d:; KjC&o nitoe^A aoMO*d«3e d^a d&SJtin^d «iid dtfl 

OoB SsSFcJfWfiiq, dw*i£3B S siiiEaeEJacrarfda dtaad tfo t(JF if d a 
rw( tfoagi&iiajiii, rii^cs ad^oinS itofl a^ya wdBOAc) raa a 

SodnsEooaodDdo a^dEsaa fc:Oi udda azsad doaJ^SJasd wotf 
rttM* H todonort t-dftfc ftz-iyayj rtw&dSFKf ao4Sa^o3ja«ri 

<M3 seoaa croii n>fc^ ( B "*:> EMS ""»&>«, bo 

ipartta Hso^do ajEfc^aotio iocs «(0*k>ogS «Jo?«3 ssojs iSoSsSo^ 

# oosn^dd Bo e sJMjSjseri rioorf^rfjitJj Srio^ sSwIsi rfjiii ipwlfa^ 
asl erwdaaiwi iAraaJwdOa [parity s^obsdeJ TOa^^rfswtfy teuwws 
^tocmn osaarl if£wS t oSctfsii sSjOSoooWbaMs, iff&riMj ugcci 
eroaf,H-ra£>r1 woes «rt wsfS (^asi l i i Scosro e3««S<rioooj3an oS - ! 

tpsrte^sSs, uSortjfaw rt»f!OEt.oa« oow woassisKit swacsds 

tf-reoBjatS iBodo'iEid acojaswo tmcSofo i^sStoi^ SdoaJ* 

rtjarifco^C !=ert rft3*o, EfaSrrW o o riosiOfc USjtpa-ia *Jo dg 
aja t « asa ^aootog) vo3,5:jsCijSg; tf^nnQf jSrocSda 

Wo^ sd^iJfceJ (Of"££) 

JucOSatog * 4,40* sJaaj^HfJo focwia esaS v AjwdS tf rf 

aura^dp'riWi,^^ rtj»?ajs4JoS7id rscSeJ doaSq, *^,n^ jflstSaii MS3 o» "^al 4 a*-S 

tlrtf3s A qJ!33?Jc!* 

da3 j og_ J3o3oo3 Eida Sod-3T>t»oi*& vseigjitecsQ fidtfcJ^-ii 
cJd&otf&d j .aoto -oi-* sJdri ^Ocra-'narf * irfBcjasld darlSs 

iroci d u Efc$s 5»n hoo&, ito sis, si osb,«oj « — ^*wn«s 
^E»rt «wad ( wdej wfcM,(i( * SijeaKaS-'a 8 &f 3JjA;S rt>* 
siji&l kjS o3 rsSrfa rt«fj Caa^B cJOod a eJjrfcJo saida ood ,-. 

tfja*i-J sfart naMSsS s£Ood Krfort s3j» i" e&soSsiSs »jOd= ftc&Ad 

assort j)d^»3cJ asSdi wiS-iSa^ rtjafjoatjaaridgrt d«*,cjda 
tss3&> a, extras sue d^rt tiocJa i&r?*&J fljaS«J f*i •&*■«_>» SjbU d 
tJWrf ^ESwCfooci ricuMSjof-' SJnPdreo^oS *> sSje^i* « — ' tfs$ 
ijjatrt^ ijos-rysto, nafid sjcwwrfa ■najtf 3 afti.jarti)oD scO 
rfsS,cJ B &^S)j3aS»rt 33" ja EEOnsSso'' js ;3j{ Oc'olreausla tsoftS 
tStSq, ijataoa rtjBMoa., az'mi-t^ € fci «?.-Jrj.> iJdJJ-Jir "ii;n a-'c 

E3sri turt^a Jpl bdu t>ocia i&jt tfty> ciradcO ..j ac&Hod &^<osi« 

rj3d oSS 9-3 10Q1W OOOO aSeS^ritf a^tood «ddg> tJ^ * 
ae^oid ay csa drtV wHHire/iiS wiSusocto cjj jSaoSss, d cS load Ro^d -JOS sSOdd t^Od SEbrtoio i)ou wwdrfj ed;&> dsjD, 1 rfridoSWSa 3fSaia£>s sSsa ;j6,©rtrW 
SoJod »« aJradjtJe Stwjdgd^cija WdsJ fJifc^ oi&actedriftfci 
^ouadsJo^ dmDufSiXiri W*j*«ro o iJ ifdFi'dfMS3«fD*i t tsaydMri 

s* T>d_d-jD rtsdo-wsasfo— 

sj^KSScfeS KifiSe.<! R<ra d Bse.d© 

»j(=idS ridrSjd© jSo i ipsasSa^ -JpjMssi 3j-(Oej 

docododOd * dcj^d©, 

m» dmSsrttf^ socwd ewawia^ as £>da3j-*w»Srt<?:i sliota 

s'Klrta eldj ^in B deSS aou a s^ara^KTOrid rfrifirBOoS 
sSw^r-esi «aow -foart sidtsd aa^rfdo d-rtjwdd a^-jrf^a 
tioda, ijow en>ft,SJ Serf oAd -'dFsJJ'-^wWg; doo^jd, tfsjftfos 

c&gd ? 

ag 8-r-eaescS© ae»d i co ti &tt% r^arf 
tfg Lraodg cJjsadcy ^dsaa-Jo 
vxuo Sr*s d-a& sJ stoguM 

rftfudg*, *;«s i «*«sif rfotf sSodo i aaw craw B3tosi deiTia 

asSdad ddjSfja I wddKd &&&£> i 
wEidcS'rtsj rt d aerf-ffc^S 
essSdad tp9<dtf 4 i tjcididd stp^iio I 
(s-SdKorfej c3«a »ffSj=t^a (I 

atio tsoefcdo Rtrfi I tJeo cS BJOrtoido I 

a!os^i !£ric3r3 1 tScjo «ct3e£:jari„S,t5 | .JESdsSd vj3eS*j Wifcteid 

Srf , £iSj5 t GS$jaariSjn> i ri ejjbJ&Sjboc&i dtofcos^tf rt'ffodjSo* 

rfccS 5330B«Ja!adoS »ri,asc3a «3 creoiora;waJ <irf sa^dstoa aw&.dtfa rio&j. sgOerarfdo ccsii sat □■* rt/jssoiw 

4,j"j,3 djucddg iiiisi;;^ u 3d£ L^'vti^iosn sod; joadid 
da,cj rfc ejt^D ^t^c^nd^ tf^EJai^rt mOnw-itf £J, A lao 
iwto^ rfB bat ibswod^ ij&eO^ad sdjXfc^ dfraOd ifo, £xnMdt t 
WE^tf ritftfaaft uoadsasS^dn efjoo rti^soS oosdi! aau adr 
BdStMdstSa s&MsA.S si Soaioss^diSa, ido uflwfla^a * qii, 
dmrtr aodj- Odessa rtarjajj tocd-ra ddaFdt. d^^aga^t^ 
eSjjkSo dJir'F'ri^-i ^ - d j a^rf rfdsr - S-ra^iosnd^ w4rt*WB H 
oJ-rsrirWods airfOitoarid wdjrltfg di^EtowiF*^ tjods £)3sd 

naSad 

dedritfg deists ?S£iSS TOSfR* tfMOOTd afc>OTC*> drEirttRa, 
A/a,«Sj d<rd d dao$,rtsig di.oji sSfWdsJs o fswSjdo <9ijj/Wg> 
djdtija, ddaFBaJ flswoSjd 

(WdaKj^aaoio dSfsaEnna 

■}&qja ( do 3e ntJara jaado^rt^ 

dsjditfasij 3S50~EiK!j -JIJMjjij.Y:;! 

(ae) u dctor-'E S^So ^ soa^ twdSOod dowi_,rtjs«iJ3 srf H 
daidsio Sofia eidoaa dtarartO Barfs 3«ojm4,eSjeI sja,BrrSrt*i 
kIjuoo sg&oi QdO ariarfja daocsAob; *doF nadsfssad rfi steS^ 
deaSdsfc tTOB'da'Jd(ci) 

ooijB^e aoaJjw^nadoda (SJETO 3B,etoccJ dhotis ssbjPFxId - ' s:3£>r*ja rf^ ■So^jEJo a ^j>r 
eeartjB dMritfsred ESes3HB fc r'F5&sj H Sd f* ,J sa,;S WEfcj-s^ jbsjQf 
*dd £>rf,ri tio&i iro&o-o rfoeeJjB *-do*t,eS) 

»&oo«JJj3esJBid4,KSg ws^cJ taosa Sciio raa sjsi nsi 3?oa ooa 
rto sr^ssisJQoaariOe »3dao was cdrodo c_dB3,n «93 t aa(t3S 
Etwaaj~ocSo aSorjOzJeddjE? t,o3i3iJC>rt wad wioifis s/uc^si-fc^d 

TOrtJiTCi.^tSe wiaoari tfris3E} eaabgKoft oi Sr Ho-ftdo OOrtwrt 
aoncajiOBficJ «?*stt tSft^rW uspsrt arvsJosatf Es 4 cJrW sioasBdS,, 

ti jb^AoJo^j Sdtfe.o gjft.cc od cJedStJ^ etrecrtajacSo .wdBfJcdo 

aSdd isb^O JjaeOitosJ tg _, iddrfj- ^.tocJd.^0 <^ti> zStisk, ta^ 
aWuSjstf j^cJ js^rIoHo sSfe,rrt?g tjKJi^;^ cS^radg B!S t (<fe3 sj rtooc&rsri d^cWdoa EjSn, <no3aioEa us^ccrf dsiJE tuododrtr 

a7j^;^S c Cj( 2; .Sop ( >j ] cJc3S'.jS' jisajSniFBa 11 si > ,S~a» ii "j3*3~)n*J6 aorta tsi iaB,$F--to;53 a rf. najdcsaii dJfo,rl£ 
sSa-OK aSjosrt ctoiiOS ( sSuio. add ogj d»to,rt*riJ* Efcu-AtfroU 

■&&, 6j03oritfj d^diragasa^dd dw u o&>irt luii-^rljaOd tooao 

SecftJ drtScSEfet^idBB^n tj» ( :-fd dw»«d aat^OA, iS^dcdi. ^dtf§ 
dojjj^ejs^ cS^HEJfJo, ifoDSe laoSrtjSjriaa^-J. d-ddgoi« sfecj"^^ 

■■scto S;iJo apoiijj. d d *urf ;-jO^,-.<?:.;arJ..Q. :3yJ s-sgas^doB,,*! aoMa^gJ 9jOSs <^d» tjJfl,. «dd «jaodn->j-< "^diSo., n~>qJ~fe~«rt 
tps&Urt "td-^e -SjBs^E-an spao-doSD,!*.. iQ d»-0 e !3Bdda w^ 
SdcdEJ, ws t fidodrr4. 

^JSj-rfs doasss^oJ:;- tarfaijjrsj ^owada, "*d» 3D3a 4 OdB3Bd 
WjaK^f&SoparS. tfrtdo^fSMBaSjCiSrciOodMtsDrfciS wrfodjB-eSjrtd 
ido~a £. dB,oi;o cBaSjsdcsJDDiJ*. iroija'Kijdd B5s8j2F-E\d<§ 
wSotpad. vat sdptj^cdatia, »«rtjB«*(o"4.cS. ■ret3 s trtsi(&, erots,o 
rtjsfx!ci_d acsri.-j MoS-^aa^, Ei-3(Srtjs*fSoS,tS. n 6 *_, do*i, ricffi) 
wd -Jdodre -f a-i -3<-d-nJ-J->, ;wwJ-3,d. d u sid tw^d-^ 
SidjsAtftu d u sJMfcdd-§->">d*' -»£- M^-aigwfc,-! (-tfre-t^rt 
siUotfoiicfc) K 4 d*> ^asd -psj-ras^K ss& rf. add d^dd rtj&iS 
otp^sdjds azSfVSg^Ttoct. i-Jjd EJ,-dB-$ js-Bjtp-i aS-di^q, "J^* - ^ 
aJro<3de Sir. esqj*"ra tpsifioosod add ««Jdfb, o-J"rf-«!jBrtBff. 
ara,0f-J. -ja.-sri^os, ada ©.rao-fo-i.cS. * spoj-raSM^d -dj-pasJg rv*Wod odsfct, ai&jwx>j3 

CJg tSBto)ri E&atfODdddo *iodi oijfc- ea orfii^EreSfodd - '^ ejSOo 

a*S t BjMcqJrtiJoej airforf *sdj sooo iraad ~ roereosidKi* -s3cd 
r»rt "drorfdoda <>«8i«Jd aSorifftfloEntto^QOad "adrfo, n,ad 
dsd - djOeSjwdBdSi - rttJcdo rfdMocrand 

MsodjnaKxrf saeffirt^oS ^ w^dwW wo tfOaJ&ojradOTd — 
o_j =4» 4203 6od j «J> 2706 d dtW weft) & eS<«S *!rfr 
ifcSviia&dcdg KkEtosdo $_, *S 7 eod 9 (Serfs EtedrasSdssdart 

;ai.5rij ■L^aJw^^K a^ara/via "tt'Jda e&3 dda dooft ^ddcta^ 

t?3i1ii*3ociJi df-JntoDfid iMfcJ(tJjafB33?W efja, - d;d*,rt«rt 
snr^tfM, iiridoSria d wsdioi:. BS^djd&ois oted MS* OorlrW 

tp3?1liiS TjwSjCMKJ d SotJ rt JjjlSl OT ^dtJlgoSot t& W&& ©OTMtf 

dfeSa<y:Se>!Jodo *9d csScds "leJdg rfajsddo 333, — dofldda 
aJootoWBjD d So, Sjaoddasfi^O - Kreid^reds ua»Jb voc&w 
-»&<, t*w u cfo gi^Ni do wdxldo [fcu;8(AJddo mSja^do *0a 
sfoort^ eS^scjf drardsida -sdro^&jOtto dtp^da adjiUBjEsdc 

d^FSd oddrftJeSr <^d£> drtdoss do3art uisrt rfdsBrfdctfo 
tf»_,Etor(F wi.*,eJd sscJfljOSoja djdi, ^Sj^, S^sal £)ow da fjdd 
wpdoi t^a, •d/Sf^rttfs foutoeiSRrt riasj-if*= wddart A&cdedo^ 
Sode*JW*>a£,dotoodo *>dda dj^Ofcd ^ 

sGrcS^,, >$ad£. ds'ii, BStcSs* <"»dd»rWa d-rdo dtuaddo 
"MSSfJe, dootfos! atoad acidrWjB *©aSodo dojsddjo s&d^ Mots 
aitto o^o^t^d;;; CuMfijBi*t!,w>Oe deEJBWcdod (jatidg s^wtfdae 
dg sJ"o*^ „ ews^dds essfcddo jradoSjaeft aowado ^dd ^Sj^ods 
tssiastf sJotcuwOsSdeS EKraqSOe^sd, (Sada*,,4J dg ^sd^d ^jA«A ^dd arai* rf toodd rf#od "-sad bs S aftrassrf ods Btotdafo 
risi narked [^dj^jt^djs iijaOa Sj*Oj aosBOrMoso 5Jd 4 rWsS;> 
wsacicfa sJ,3o3jooe& ..d^d cm<3sto ogd trussed «dsro eid 
slwoOS slcS t ti odotffoen todod «i S^Ort wosbo eodo aSSdo 
«tdj dfflBy ctoEJj^fSgsJ sto-raEicto 5toj»do Kijscto eosao/Wsfj^ 

«qJS3» "^do fts©& *js^uiS:nTKl '"sueA? 3:>-rad0a St^jtJS&OTdoSBS 
^o^ri S-mdaoJjiodcijj datfrt «*,oj«3or\ wode scS <«S&rt 
sraa^fJoJaddjM^da artjaetdderofvda, Sda fc Sa i J 3S I eKbs,d» ei dd 
aSa^dssowsfc. *iii« Bidding ijoto tpad edrie stjCJigsJo, 
a& «sa,Si dOMfi _, Koala, ddda eo3 tdrt* derate wirf-di^ woSd u rajj 
oa od Sod 9E* irf^ ■■s-ir.ii -JrW^ easra^ dajsejif 3j»sfaJ.»odd» 
•AsoJa^ WWjddo ajDQd djsdo astfaO lojfid 

d^edee 3rt*oto«OTO e dd«J? SKSo^rt 

^doaea 5 aesaa^de oiofje 
^dsio, bSjs^, aoUW(Sala i on3d il do (&jta5jMl) tort MFSoraaCAoB^tf 
S4)iSe ^Esio&rn sadtod dde» i)CKSaj e ft 
tWwiod SjsoioFae flj^dd ftaodijaridw) 
odd tfcSerod rtowsd twatoe £>cdo 
SjsadoS KWjsJtJb BoftdESJ Ss^Ort 

**& ^^o***** rtjsndd iMfioJod dtWtS <sd O^sJe tuoeio 
tgrai ^dsS^ wdOA Sea aosj^daEJ tfdus w^ri wjrad ■* oa, 

adfs&JiK^tJ «)da wfortjsretSd «dfl a£ad3».v3 ] 8de «cKa„^ 
drfa^ Sdo^ swsSadrtg dfSrfctaa^e «ScJ Csdaranda*) idaSooa 

iioij rf.sdJ BTO^od tohrt mS u gneaim tstij&jt itaHsa/i 

oSoc) tsdoh ijkiSsJ sJSFoSronB-o 
.airoeEJ aOstfOS bbk» Kraoaa»£-rt 

faert cJcwbQcJ iirecSu xSo&Otfo wTO^titJ rtesar-€)tpJtJjB tag isrtoOtforWjaua 
aSjSJeSIx^sjdjB «eJ AdcEfoV^ csw,edo OHiJ sariM tf5»B .BEto rtericdJidtija odaa, L^dstotyl s^B^craaSF- *>e*»rf» *Sod"Scaji,d. 
sfS^rfo did&r anrto tfSsaon qdu ws^drt esTMid 'SEJdSi, jtob 
sotonaS Stiszsv&af seu &!sd rfrf^, aafiSsSe,, idoKaJji^e^ranc*'. 

&3fc> s«d sSdd^daj^sJodo ^oiad *s aab^a^ota tdjaadaa^n 

iitsjjrt r^owiSrKsadDdjrWcp aeujKfj^ ^w;3ssfi 3-Wusrtdo. 

B&jydsatfn'' idasJoota do3a, idoi^odadai.dD* £.odo itfita 
naft 96 ewSj. 120 sosEiotfriy *>aato aJ^sjodritfa **ti»od rosd 

5^o3o3,,£sd. ^ad SjsjSoJd aasfcddg Baio^t^jJf dtfrtjiadcwo 
o;^ ioj^ ssaso, ados ea^QdeJe j^jyteiiyJauadiiq, *rt 
rfss^ft as t)'o«-jio racier! .asfo^ES sj;d.scS. 

BadtsF^e tf^SjR; Ses^R? SO^OS^ 

iTOdtos^sS^esE^sEs* rasa* 
sirirt jj^aoaSiBd SS^S^ (traaaoisEscJfijJ idarfro, ti/)> fc 8>rtjs> 
dtin^dt^rfoHj, sstIb^ tirade FJcds, firfiWfliddCriji) i-POdad 
<ssJ» H doteS *"?doijE^j,si at; dsla.ji'ira =)?jrt rffQdjrfodjs *ri 
Mdo&nod, o&djar&s^ tSe^jiisad ridFTO^dsad *>f (asoaodoca 
iSodo ^rt iJcsa^ri rijtoXid. 

tf^d ^l*.S ajOsfcoiifS;^ et^ SjaoraajJ, tf((,d qifcs'g 0», ate * 

d il 5»iJ*,rio<OJi SjjaUiodo ^3 sree»a Q ;5. e^djp.CsJdd&jrosJas*!, 
S3»ri dead wdaadrttftjij, AiB,e^s3TOac33 a d. odd et aw^ddo 
wdd Qd^d^riv^ wSsaorW w^ajj i^dSo. tfdo fc roaEfodrttfg 
EJcSFdiOSjO. oadoacdoEa dosoatpooBaO w^ri «i>d # rW, £>^ *"■*> ere* s-sfe*, Ward 

s^nare -iwoaacJ iconic a are* jW dSFjSiW rre# niotrfoioad ^atfc 

rtosSjrtvSi, OSsraaqjF-rttfg .jyAid*d,cJjBocJc> sJ u *.rf ( 
aaatijOcJOdoSjCi Sjm3«j cid^rfe ioe/id 

vines* tfjatSyOSroaJosJytf^ do* waJosS-^aJcKsBKieiJe 

{e^jiSwcrfjg raesan wodgf ssOB^n an afoO rfwaaaft woraad 
53B«l iiwSg adaaft rfseti (ubssJcS^sj dg) t^ons/i wad* "KSgdj 

loodoBocSe ^»isr1os,ci taoefg rtodog wr^cdog rio£ drtrt-ey 

aSj,*t wWc^esEto oe^sgsB' SOvJ^isia* 

(tff$,tS,f sjdSjj aitio *4i*£,e fisstejarfcisi wftWdq^ t&eajwJoJo 
ttSuo* S3.,=5,« tS*4j «u«d Ucwsid sjjto.rt<?s;i3js R^* 5 ™* *<<* 

AAoada^a aw^ddo Adi-ccoraiorioO rro,sfc>td esijtfoe,d<E> 
•Eot^dcOt £ieiiE»o3coo» <aouod[> ^zid sSsdo SW»a;^ Sjatb=eg a *j»i«f\rantf»o H '"■id y-ti-.i'.qi £<m=texKijataSti sjtj, 
□atie^ "jsjcJS^ Wfcjd sies^fcjfcdiraa cJtssadeO djoeoaAcdVo 

CTOStBCJ SjbogI Sir! Ek.-^'i-Ji-JjO::"- OTSKSitj' i-iasS, Sj^ciiiJS jj 

BotJd aj^ sdrjdjass «8rt tufcjAcJ csstf;^ SoSes sfosd 
tJ«n dfci aHifcS^ SaicMoci SjavllQad sS/^ddjtfwMfe '■wsjsj 
ra dore .^acJogca^rt dessnad *,edorftro<jS3j3 rf-K^o^^cdcjB aajj 
dote) Csd c3 Sj-(0cJ03 S»iMSoS nsadoscS t5eada tSeaBoaioa 

a!«tf E5«EKe!e £»"-■;> <.i-.-fjoJoi) djiWij uJitwar^jtH «»srrfdo atati 
Oj-dBi «ac* dense* racto iiwScdesJo SjxQXnasrt d SS us ci 
ut^uo QtS^iKcaojsrojS rausoti cie^-j^oc;d uSkSo sSjeo'oi'o ttpBdcS 
rtsceJ i^etMi jraai wto 4 eSfkS^ afetosJ timeo «»j»1 eariA 

^^cirt AdarivKSoS nraddi 32^ -Jua.-. - ';;;.) 313. . ^iitpfl 113 
lessor a.ofi do d;^d B^orfateroajn isSt^. watfrfs «jjj?faano*oo 
St^rDrttSda deiid %i«|,d KK>t3&3js»o3oS» H 32S0 dOJidetfo, tjjtf,d 

Sdlf, "330(3 tlSj jOWOCfc &34<3 ;.; r ilJc'ESjI30 3 JDO [3 tf (Sij^a ^0!J 

afoSOS ^w^SCj&eS tiioa J oi_jde£9 d^ii if u s3 dfrt co-SiSBrt «uot.i> 
7i»g,d «joio do aScVoorid srdro»03rtcS moS esse! ;S,i&Jo tfgrib 
tsjclo edjsede b-*-S sS,<s&> ^i^d aradricrt £>:J\re>ce*3 SkcSoeJoS 
oSocfc ^rtsdrfMiJESTOridajg aoa^oftcs * evi^ddo mcjOccSco»;;>e: 
s,-doiSo!i5E!ES-io adossaseJ^ sdac^ ^fx^ ooto ,j3cSo < u »rWg 

jJjBfGHjjBQOia^d 

SdoOraeJ 45 raaSodrtV ass do i^dortdgsl doriawUS 
eJoose) ouOtSi, ^ddg; ESrfFfcd ticmat d^So i»cJo urlcjo eifis^ 
&d rftdjstjj d-siidsjj dis tB^OA^ ^«Sd seatjlorttis ct^cioSoKisto, 

ao,, aogjSjwS «wa,odo Sfi,BSos^n decs adaSjs,, [oB^scdwija, eSoriAtfociao raa,?>-Jio3 a d tfsSwtycyjotJo SjatEMdjatfiya 

rt.rai« ^di utSsi^ daiasOf-stei S£ Si g;rft333d£:: SoHj 3se3{ 
-jri t «ti So rt asiacs^S 

«iW 3,eaK> ee'^olxa Ewe},, jd^esbo^ votsE^flFrjj-^ 

cn.^0 ,*?,<: a wSfi-- d^i.raa Cus* si-jars; d^c dja «Soi3o iSiNi 

(as.cSctfa deques c s^raa^Mi-SL-j SjeaJacdo tKdaJioqraS ^(jmAub 
jSeS^, £&* cWSo jStf sS aoiode3„« n)do D UjsdeJt ;SS oJjwafijrw 

i»V3S$, ) 

ritsi wws.EtoHH socio oJhses sj! dtpsa^s nsjjd a$ e^dgja cJ u a 

a aaoDarfa f 3ft^£jrf3 B d u a3jOl3 diBafc^wsS^do&B^sJi 

(Srirtg ^mJjw eiTOeiKbSq, qfOMJ SjcdortsssEps I WaStuSf-fi&WfSo^ 
esp3 f ?i dmQodjja Rrf, d^cSoJaFTde :4doinagJFv!oU3dsS, < &o$«3ESO 
noSujo sioeaisto d erag esRAtfosjtroddJii a»J s Sjf^oori Rs£, %j«stoeJ 
rt«g eoaWwl i^otfofor dssaiJjaoradesS oasije EtoeaJjjcJt ? 
ooSaS aS rorfda SSrt SoijBenKJoiiowawfeijcigjtJe ?) <^ S « ova otto a>"; mooa^tfci *r 1 

aEJaaSres* Se u EJoa^a wiDoatioaroaSF'Ssej d * 
j&i&igFtfyS^ ^ e dj„oaioO Sjjkq^jCJji dtfOa* ^w'r, 
o3aSrv s^Ca sdieSjOdao ^acoado' wda^sJoMJeSdiWBfS; 

«a* , s$rtfdei v ,« *j«S di w;.jSl fc E9i6e)d^ as i^d-joadtf-ra «oi^ 
dde Bal osd ss^ dS,d tfci>fo«K&afcRSo jiiSdeSoxisSs, a^& * 

dJ~Ai:&53nBo ego'! ? y Cf»E3t;ij3;r si>cii! rtor.'JCJ'iJrioiSQJjsJ! L 
CfortHNfSB ?) 

^dd adaaj^ isvot^afo<9 S«sJu 1 oasUSrt'KJ &,tdort 

j]o;asdd Offi^'' r»oej aoaSd lat*ss~to tt a ot^rtjst,-, add Eject? 
tf^d dj-'dide'Jow njB,dF(5 njdd^d rfcra a&^A,dod d^dsJKfe^ 

«!3»f SjbsW^ oSeni doaffi^md dtf,d Sfs3oL.M*3 ttj40rltx> 
addsfo,, vod^oriw os^cmja^ ArtotteJos^acdrod rrosia 3t*Uie 
draeJosood M is «*»o«M{eM 9a^jdgi>ricJ.(d Qowado *jn-S«b 
a ScdcSg SBjdrd 

liaSStlSJDSB^d «a V 1 liOOr^rdiKlyOSjBt 

tfQdda*" rfa o tido EKutf d S,fiEidfJjat 

■^DEoe^fl^ft^sJa e!o»(« d^judraa n 
aj-d^aJjaa, 3 tfiOstoeiSf Bjb^oS edo iftaes^ 
SjkSWkSo ajsc^* Sjsra dGii/jOojosb S3'' 
wOcdifJ ? w*o±Fi3?J(ado« irorf^BofciMto,)?- 

(risricd tda^iMo wded ^pdFd t£ja rtnScJcasi tefi&ec! 
jSJBttJorSK rfueekoo^iJ S^BitfKjtf,, ^,soJ do SOcxtojg zatatia 
S3d &»dof3b„ feoa aStJfa J*d,5reo«Vi>n Sew seBoodt^o^d 

3.ac«d(Si4; <j raaton A;v^tdS£«3cOo^o rt Sddg iatarf fSeJ,^ Ks^ ij_i«jdrf oSi3 rf,Socti ?i3Ji*ida-i oa-JeOoaaod ?JaSa,*oO& i^edort 
rasqteJt •>d a e , tfo sSS,ds» H ws.eEjpo?io ) 

nan 9iri«ja ffi ci 38,d ^tg sa^i t> ri"3cJa tfiii,ri *)5SaHSF«a 
d -*js tpssS adadi-e^ wdoSieo" w^foco es^c^-^S idao^ 
,Mbta a.o<§ jM^co' eiiooJi -Tj^dotj, &KM©arw3 

doidddda f oisjQtida "iddi ojbObb^sSw (8jbOoJo «d«) 
Sjade ssa&j ok* (cSodatfoSa acttotf) fljEO«j^e3 (tfud^oSwao 
»QC* d) aotSera^ tfdda AftoOSEyS a«dtf aiaotS, i&restfd 3 
-W (cpurtrtV) zJac«3 idjtf 3^ tieSnr^ **& jdosSda s&jjio OB 

4 «ju i_,(dort# 4 uoda «g sa^Oaoda S? cctog »diDsnK H do 
tStsjaureiccJ fit-Si t? rirtVtfa, rffe^ftdd;* oa wqudrWd SCatfa 
ri; o, tic ^rlfSdcafeffiSaJt arajSsaJaiasn bbsqs, rJdOd^ ^Eid 
E3j;dad i) 3f1'Ja BjCcjini^ 4dw&raM=> (Soatfa) dwio, dcwfcodSjsoa 
CoA.^) ridacij V AtforfjaWaJo 105 BraEtodrWe wdo tp3„ ss^s, 
rWjgsS oaodcSDdda rf?5Sdj»ai5 asja^ riouod pal co od d-»ada a 
e»£* i» ( Ed.!3t«isart«o!jaciaD ^jaeosnyS ssootort ESorieOrfosS 

tsitoa,doiS flortoia^o* — 

jdiF'SBjO'' CMF^a.i'ji'. 5 wsl-'sjEi-ioaa' a&.j.s&r ^n* 

■Wo^ewJfe bs&;w3 SdoeSaJoo ^a!8 s$dasidj eSoesb*! sJMdcsSa^K 
osoa'arrttfaa, #<$, aJi sjjaaea^dj* rfedjM&jy-djS^ sSarfdg (JiSo&rt 
<3kS„ M^OooSKicS tjefSa i^tai^d* ~i 3a «3,dg *!_** ^tJa^Djj 
Ai&^asod kibeJo ajcS^ESo fooafci as-cia*,«c3 addSn, uJaicac^dJB 
Ed^tlrtVo do**, ookM doESdS « BJjM«o*,daBoS! — 

#kSjs ;H3„da ^.S5,cdiida3* itt^adaKj* a-ao'iSs^s* 

Sj et3*tJjscOj jaswasJaf tfoQtSiW^dof^sSe — am OcJo t>£j, SocrartJ) B c 

sS^sSja > a 4&,Oi d fljaoda^ tfjMSCtocI dasaddjs djMno3» 
jiowart ^rf Eio3 *ieipre3w Ti sJ^ctSo-^o rill d jodifcj, #«*,* 
dtt/a SM aoj"s<jBt3 kjbsS a - * * tl odoJs~oB t ft Bsod^ 0=S tf aSiwi 

ESiwad sane* &A«e&tf3* ^sca' sS»Ojias,a s 
wwigtScJdoi' mB^f-jQato St — 
uotioa, asanas d 

doo^Kdort «3c^d woaj 3rf So3 4 tso-ii^ wdo «ste ( tf 

woe^rt £jf>o a©3 esfioS cSjSjsJs eosqfcwojD wtJs * a ."d/-it si«*a_, 
«5locJritfiSo acratoyeeJo oou da wdort AVOSo, sldrfjfcs^rJe d,*, 

rtjtJtJ ^SjesoSj soasrsij^jrf aot^ida essid usroddowort idwartart 

rtjwEJ,, ) 3 1 ddn «S fc K)« k) sasS-F- ritfow wd^ritf dtwcj Klda 
eSkv* 4ttas5jj«„ fflJo sSjwSo ado asJUrt^O aJrtrSOjiyS c3(=Scjg 

rt esrWo^dd jtori £>Srt *3?cj as^doaci ^oQ,oJa (£j-«rtrWg earfa 

t)d*3Jo d^<fd£j> faacrfoa-ctea jaaj^adia d &^ od -H ea£ad 
ftod »Of %to£ a o3a»e— jreaJorf spadjSsfci, oDeeod,e& add «d 
» 4 oSoda a noaei do ssa^o^tpses — ;sa<»a-ES(]rfa£sS Ttouod #jot3S 
sSjOBiSrttfB cJactf o-idff-aadg t^s^art BRjipaS, «dd sida <-ag de-itfu dons 

Otto-acMfScib dasrWg * ta^jraod aoetaScsa SdjaaSfJoSo 
dwada dsNrtVg ijjsde; ^rftfrfi s.-ssjjW) sorted s&Mrtjs'd egbcjo 
r»— d«jSoAoSoja B&iie^ wrt^aaO o3<rad arfSdrt«s;tJ dart 
sad oadaWodjSi creo ( d da do^ dj^SirW WBoOctf.T* 1 t=3o#dH?rjc! 
dg doatf ndsftk wdd tad rfjBfrbtfd^j rfiJcd Qijda EJodostira 
dig «,otfo&g SjMOd ondaS wsraqwdra jrodSritfie Mijrttf sort 

sssija ■^dosrt^rfow ^sdtSoJo saoloakfio ^g uses d,ed 
do (ja H dj5j«'Bs ll Jl«J ] df3*' daci'»iWM3aoj3 e d.dS( 

SK^sisro^dicys* Bjt^SjaW dra^tiai.SJ' Sckdirfoio 
aSjB,t4 «ia «ici d»d( -vresJdri BSt)*d«f 

dotfjCdocfraaon^tfi^ EtoOWm s AO cdot) ! 3,d!3e 

fcej^dwna Scd^iJ; *(u»dro sbcJcsJjb 

(oowS,3o3j dSSdg Sod — sg^itj sm^v, ssstJt dSdqSSocte 
tpaiifc d u Sec3»crfo do>4fl dad van darirf^ asSe oaarH^dadiio 
SSds djiiOXiOBd odfl dorferaddja -loatcBdKio i e^odo jjrsdp 
dwSi ^swSIjb^ d ow-cfcrfjBorrtfci^ tftfis sndedoC&cdCKiti^ ;>,j 
d«£a SjtSA d* da^j, estSatadjsdrlJso feoRdorid esart 
Sj-dtto eSj&dfios, I a-'nafl sask aria d:reeO oadodooBj I 
d Efo&od «ja«Ti it* BraaSd sijBJ^ dSddsJsJn, od^Ofcd dajaSra 
rfsrortd dydiiotfo^d rbaod dJKSW d wp-j ^s^rf SodjeMf 
(s^awoi 4 do«jae^35d — jdoJsfct, »adrfa t — «tg ada a m>ra«£,es 
swfo ss& *,*«»» i-ino^«'a 3e>.j I sba^s^OB ^jjd sasia art Hpa„tJcij stags, jeooBJiSa wrc 

ElQd^eao 
sJa^aJon* ; 3»S B , d rt **' a< lj *«&&«*,£ sJera^tis Jict3 Kto a »ia (l 

^itfoa^a* (^deo* saOsSsc"' sddo*so5aJo rfogotfv*" (totfoo rt$<*>„ 3sjrioA,d«o ssrfo rac(si;<b,sK>nri ) d.ra riodoe "^^L^jg 

^t.yj.fco.j rf^M.c;', ^sffTjFKfu ■Stha&T't,? 

aeafred:>:33 s *3arfdcJjid3f «oeSs uu oJ do_3* acia 

« rftdsf So,Ari^-Ja jfcs ^ci^sn o-a& ^Sjb^wK «frf rtg^BA^da 
acSd aJoWrfo tfooc&&ou HodreOscJ tssJOrt rf s3tf tajdpfaa Efoj-Sr 
afacio dtaa^S sara si ep rt.&d&s? oa-JtOtrfo d£«> Sfddg cJsbb 
ex&jo^SMJujMri rfsa*!3j-otfsS:> SO r*.oja«a> es^ ssvfrti, e3se! 
nwiag now stfo. »a,cs n d tfo^ajdHjiKatJ '-■3d tfofW aydSj-^ 
utfaintefc.Sa, dts:a_.oj;>cS a^oiS-SoFajddoj^t^oaGJ eJaeSsfdori 
duaritfi oaorta^crari soSs Son scr© ssjafcosrsck idamarirWiSo,, 

sSjzSoiitj ^frci idjcaa^ri (watsad-jiicc^Rsft tf-ra-d jdcdds «S»»rWo 
riraae,o # ( tjon ri dortsaqfcJ 3jf*3Jo rraoiosi^i H S dda sa^ts 
Ad nBjrir'tfsi^ cJora c»e3> -JsSJWI tJoSo t) 35uo u rffSd Brfc'rte 
asrtSa, ' Ss.ocr*3 oidu do^ saajOfc* sj,» ft « BS^fJSa, desiso 
ant, id *s <prt BdSdt3tSocto ri#Ods ** EJ! ! r , ■** c"* tfortssgifS 
^<S_,cg b Oauj sn<3 c*jsert 6 >: ^;ccij «£ ESDiMiCsari sit rjrttfs t*i 
Sef^ £rto ;3je«J s&rastoj iJednan domaqsrf rtfj,©rt ddSocSdo &*rt 
«3 cf ojESBBJ-ii f et esg afs^Sa (Wrt «* Jfccian SP^rtd awa^dda 

Eio3 » dfKitlesSfJ e»aaQ8(iiKJ0SiroS Sai^ 3)atf«Jrti?5to BOTjdda •OOCfo 3DBjdoEjE3Br|OE£dOod (jde iS^: EJTid^ iEE^d ed^Jj, iJ33iti 

rt«S ^jMoi^iJjaj jjoqcJ ^ d^BESSs SorS Sea ~Wj osi, d^EJrWSi) 

os^o'tes eaeiwSadra a* £>S i&oQiSe 

■Arte** tsdso wOijossi asSoti f»s5;><y &d ro s?®^^^ 
$x5do eJjadw sow* dd^ iStdcS sJ sJ3 EJBCj!teS3.-HH» gi*S tfi^ 
SjB^rt £Sj-d,tJj d eScjo Krai^qif- rfrf sia sisi, fljOrfaJaF-tSSo 3rirt 
Eiwsij dS^S-jwrf cJ ^ri^ nDjjOjjOrijo raafJo «wsftdC Miosis rfrf^iJa 
rlodoAfcd osj e. w* «S .SdMSscrtdGJ mqeS*o±>j» ajsdo wga 
S.r-fdjrWa Ji rtodi^soSOTddjrlvb ai <ojjoi1j» — dtf/JyOrtJi — 
x&obJ «q^ ai -Jjm3« sresfad a*rtES 

wdaJcroa *i-3Sb» «&ajn(t i r<S a whites, 

aiJaSa aafo^cs aeanssidT* afra^cw «as^s«sj^3'' ado 
S a d t> bjdcJCb EJrSa £ia tfrf » 3 w >^a^ df 
o*SMpaariv9cS wwy3d»Wfg »S ( oi Ejradfroaeosaddo dowtf 

SJBddrfo Adsd ert B *fti •* 3JKT-ft aiOsSArBNi dr^n;-^ s^.d toe 
*35ful rfoSti ajdo u dfiqijO^i eow OdadarHAja tiodatfj tfjjdwd 
d>»OiS 3 000S BoS to no -dsB-noo t3H,ort tJseadcraS fSrOxl ftu^ 

EjaCSrt cjn o f3 n as^ t-Mo Srt i§jEt*sSjtrad Kid, OBrfSrWSa, sighi 

nad rtddoS StOnart wcS^a 0?®3fcg EWjoSjwSKiqj EJdrio odsfc^ 
tfa3j ossSSrltfocfci :tfg.i uodES sri^asddja i^, K>33o«Sad ajaOEJnari 
r38j-fKJrt ^«-i -«£&&> SiS, tfdrt *SdaA»tf u ii> S>dro*>d tfrt&oi 

i?^ 5J0oSi^,o^, t-ocis rlotirfg ^tSSfia!, odd wdii^ iijictojj Oodo tjJBO*) «dsfo is;4dt^a33n?d EfcoS,»-i;j StSrtjs aSc^gjad 
tSrSod wdtf, t^d atSo—Dort u fiS3 l Ba*,e» eoooo Stf trertadog 

aie»d ii!EJ3r<i!s Adject S<= H V tfA, fcCd uri sJocbrirfrtFi djaai 
dgd^ cSsriSc «ra3rt (iiOTi jiCcio.'.iq, "JOl'Jc!;-S.ijrd fcj g.radde rlot» 

sSrtobnan iDdoOrt «j b exl!3ce3i 5Jbo3oA>twSo rtt&w^jjiaosrand o3 
tfocS daSSi, sjos&rri ^j-oO& art wsfitocn urfM^dd 3o;0d 
ds*od ffi^_5:'cc3¥ '.^jifhrWo 3;, re WstetJwwtjdiS Kf4 SONddS^CioH 

* ow^of assd SjB«nd 

^ssedjjjodrntoHcio siowo s^osirw .sd5«o i e9oa3 J cdriH3 s 

ebo3» Adii»do*' dacj->* iDOvOOcSi SOj^e! tsifiSa'" sta 4 d r^odi 

rij ea a t^oJoao^n widFiB^ticl s&eod SS BJjcrSodfh bso 

accio nortSod ScdaS^iisosdiJpodF.':, afrfdo wad daeO di sD*Oa 
tfjaJd^ 'sssarf^ sSftwWg tfddwS atfoJa .js. E&s«rt=so,3 oSOsi 

*8cJ urtrt ssrto33„ «d£i? ori^osSd psa ife/BoSo^d tsdoiSdOrtja 
<seSJ rtjesSrfj iTj J .=-s| J sCrfCit;i. i ty< sssri ;m^sS SpBdSrWS^ »003 <3< 
i3(«wwa,d jt^esoadd ess tn.«o3 eas/* rioatfOAdcl a ©Joos^fS 
t»w rf woSdonS d e «( J rtjB<'rttJBrtci [pDdSritfKS;^ aijisusoo <wio 
uoi,iSaE5ari sSJiriFE&S Erart&t^dj-i i& »Ss3u.£M6jSstod-j; rtWjSsari 
woiri^ja <^d sa^eiie ^ertja i)cidoi3o wr'dg stfrsssrtOt *^ 6 ^ 
otosnO? Bei^nDrtO? ^sjbSr sforf:. s rfodi=5d3 ^rioSofc aocSQ 
Eg"ds cS^taesrwla^tS ajjctpsd s»&.S £ da efcsJdffit, OsioSosA * 

'sd "^fJjs^odqJrrfg 1^ too^ce; WejEdp'rt sod Ssa 4 rtj^ 
£»u ESas^rt rfDETBCi irjccJo tpaCuJ&iaiedo Adodooi^, wv^dds 

dddiioSd « Sx'fc d?ddi, ad rv&> »B*Jja5i,Eran * dosej* 
rttffjj s^diaJfio rf^sa a.rari oscdwijaods iS^toiiArren oSoeo^jJnsSj.3 ■Sdadoort u uw^dd dado'rWO d4,3o r:y;cdo<io*nn t^tottrtt 
fraowJcewJo o sSbsiBSjda-fcsrt sSouOWtdjdsS;! BiKarf,esJ tdjaocjo 

rfjB ■iJ-'uaoocJo 

idofc (tSrf,) £dodjcie,»<3g 155 too rW nicijije^tJ bSboSs (cSjbc* ) 
s&du'rfC 297 TOwOrtf KJd 4 rfe>ctoi i d d?d/fcto swfoa asoo, ^do 
5S>dF/Wg sSjb grfos. ods dtsS 3 s «*,Ki SoSd fcrta^tJito BS,t! * 
atda eJcScjsSsJo ojjnefe aijrt deJBdo £.otudi AtfKf do «dd icwl 
Hj-aJaFEfooPosJc*} aBjaosftusii, nsiJ cJje; ndsadjc distort «cS3o, 
ifoGS kmSj- ESttfCgcJg I c^jSop oats do c6otj^r(«od oseSoe^rWocJ 
otpws jyiFOTto odd wa«d raatfri Jto*JrW:> ! «drtoo ospsiMgdci 
*lsS arejEitoCrt9ot3^« tsc^ooei ddsfdg) tf^d^od lEBrtTWd 

rtoS^d MgJFSSc&iB »B3^S tsrfOocS «ipitod,do jjr*tf MmD Wdad 
ooa BarfosJe cisS aS ( i3>afos d ri oa»anJetf> s=Pfc> tooSoadodla., 

rttfo 3$-"J_do3 oFdrtt? dotf ESjBrtaS.nrWrfD,, deoaiSa diemdOja 
aoortJB jS, sSxiira^&rtjo^mritS tru^^ ^jpctfooduScOe acS3 
asjdo So^iMsrsrao wdrraa ESo;S.flt4»ES&od oSjeto^toySOo 
Ei-ji,irfs3an j^e^d cjjJes «d dado rt utjrK«jt>$3 v si fy«a$t>tit> 

*«£ ssesafldD Soajptw stdssBris Adafri »ns,orfrten' *&*&. 
(Sct&FKyitaTiEfo'rtlfe docStirttfo dod oboc*J(i\sd;f1.rat U3 EkC&S* 
soBOd wsre^ddo ^ri d ( .Eis!j(K!sdS K t mradjrtjstireri erodoJjMA*) 
n» a S "s^-re^s^ssac d«dt» e-focyjiJwaSjcjad «EfiS a S:wd 
wusdortj-eOfSeS sJjesfe aW^"3 oari deSfJsfo Btf/»o*^,d art 

SK&Kfo„ Tsrfa octo S aidtfd toddcrf WEj&reodo a© 

ii-iriri^ tJScu jddd^ortrt S^iS (cs TOp*=rariwsdD»»d itoo do«(Jt.3 
fj-od t^ ij^sssj.ad^t wd« irf d4,dcS HdfJj3>, ;JSJsl£t^*id toy era* asks, aura 

ai 33 tA&, os^eosd ^f-i^ssoft so3o «S33o >3.ra,f*<_.,o3o^d:i!o 

s^tSja -'S 3d «Mf&ntei&Qo 

eao»3 tft^cjo^tfoCM^oW «M a sJwVD o Ei3 
aacidiS, and nseJ'j rf£9to n ^"i* itafcto,*^ 
adOBS,, to^A^ta, 3ga£a n !jf(3* OQio<3e3e 

^,*^ aror(j& riJjtfS,, *4,iW ;Se-Ft$ nc!^ 3i rf lo^ seBrtJi ^tiasssiflF 

wsSrwisJi, tJrtrAo^a 3MEijcroojo!(a3c( 108 eaci, cJeairtog 86 

idefojOoorveOoJo sstfartja aidftrf *usg ge^ritffS oSja itoae^r 

asarto *jiaa£i»do «e) m cda Adotf^E^^dJSo 3 stosriSrt 3j3*> sJjacto 

•J-isdufJafodagaJot Kiaasafosi aaw ESSOftod srasSo ewa^dsjacj 
adorfc3i)rt-~i J>j«oJo(to fljBdtJiri cistd jfojOiitS ? <a*A tsefd &>od 
t,»tS edooti two eixrt tf3f\sJ ^imo Sjh BifflaDct Ss6s„*j,rt "*cS 
frosb tftf„ ff«stf* -S»OcS n S »«3 ckri 33rt aOESotsantf tJedd 
osfcrtjE^ aJdefo siritxi asAjift^ hbobcO wa «aodo ejfloic> ■S.dorirfo 
iioOn^tJ *^«J,j^,dd as3 4 W3Jdoi?33ci jjj%,e*wl{g <**S **>£& 

sjaaSta* ra-Oddas Sen* dasJaa.cj' saaa » soft sbs 1 tits* ftnrt^R* 

»a d S 4,dM3dov» aa^H* 
wj^osElwdoio sides' Swk*js,m-=j <n> ejij sscOo dt£3BUCdod *«(U«g^ gMjM&gj^ EtodoimA du^ 

»bo3s *SMlw*8fo„ tnwosSoS.fi csaaS^ssaiS euft^*,^ 3i3J oa^a 

bj8QA isacJdtg rtd B sSOii ^carSiioEad riotaso sSoe^ssift E*E&i3a»n 
^jMAifccrart tjJnsJcKisrtjJSOoci addg yurtcSio* ot3eStrar\ tstiSaon 
sS^D^janSia* (aJoa^ jJ>eai ) £»u UdDcis» H sJridtfo S3,, SjwUdg) 
t>pfcd ^j,( bioEJ! sJwcd dortawiiiW^ uOdo ascSoiSearoraar! « 
dtddrtt S^i dnNrf EiUEiSyaaaocda^ <-adridci \d rtoati sSosOS 
c!jo iSdoi ■* ew^ddo Sa&ototJo sJOaia uvs^ddo * aJjJdo 

iBUQo dfsSd ^sslssjts, Bjjfp^oSo Art) am^os-dc rfsfrftfo i^wo 
jsecJicS iidnsM Wri^osoriiJii ^dO$j tosw^oBwdo Ewl^ifi^d L i. dan wafas, awg 

wiictja d» eJ rt#„o*> ES u ipQod cJoqSMJcuo CwDrttfg SscteiE^rt Uroa 
Jwicto SfJ,, ^fS,~rt Scc3 * ri&dciiSsia tfc5B n S aaEstw asa 

Bcred^ swdsJSjiisi^ So« o-s^jas, tr^&rt e .a^ («E* n ia e^j ^^ 
ios&sSoCa sSdO «3fart toCSBriO coefo -foort«aaKia swats «^d 

BSoJadja ^cioocJ »sSdj EJoe6S,doBdtf — i30cwoB»i ri a f ' a»* 
[deb 

^citJi jsaad AcksJjBta coo jSjbcj« tpart * AdoB^o^oi* 
aocJo tjR>£>K«B«3 * AOotSr-c^ ojog iaouoEpS sa^rWg 462 
ajaftidjlWi ogUrfS « d£r*rt eaSFfSocSo Ejraiw, 053»cJ adaai^ 
era^eOSg) 12 eroEtadrwrf 4doBjsu B a)o <^ad tpariritfg) jjkJ cbesb 
^ao oJoSj*scScdo dj33JcJOtS ava^tfda Os^tooejesvacl if ni <j 
tieBytCocS tpBtjBeSjtSrtjaora aJD&jstcSatoBnraaji bPobc^k 

lafj,:. &f;g Efci^rf t-JciJ«:ajii^rfi) H Bocia weSsJ R^octaJorfl^ ilrodo 

as OnB_t3 j*»JB!i)aSDS»ci rtedeft Ss^Kiij, d^SeJocia SSwcJ; 

BoWj 3si fJa^ ttz$ar\jta* ts^B 

aJ8S,,aj©e» aJffyBjattf^ eJwsSow^ toasts' 
ESoa^oCo* raswsJgj rfraaioi3»c»B«SO(ra^ 

vofi* 4 cisiitiC£«id»i^ S3,, ,, yvStfe,, wuOBBj^cJ.oJoe 

ricocs eaS^ s^rhfif^ cSedon w&f^oc^ asstixVo cjti Sato 
(trasdsras) osSfWo 

tfnsa B srarfi^aSste sJ^sB.rie BBdKra BCwtoafo 5 «aojo((3* 

WfTB^BBV* nlfcoirociejsf^i^^ L, KBdirSeJjst cSBdesBsSSo 


c3ot| J eB3w*' sraCrenJ* SEJd:43 r %&aw 

&j{cJoridg3 darted 5: rf<g £sSeJc3jbog& oiesaBBd g&jQrrS woS t 

BEK'd'g ?jiiia art 3;. s i-ij!;. ESjasBcji-u SrSoia^ji Si£ Mtd ( aBjiwd 
rf^Sjw, wd H Ooa a jjEtoeuatSg uoeJo <3f3 Kb SJrio n<xla ^rtooe 

cjaarlv siSSd eb^c/WC tfi^dsto aro^a* ^Oje uotio dtdort 
f3asoa3&djwds»ci iSjvsHb^ tufcj c^gSnan agtdeiou iSoS^EJiiiS tfjsflrt wraatowafi aoSdosSnltSsSs, i=fc> B tjSrfcMd u d i d rt ««& ©Jog 
3;tii» asJoan e.sS-S (£sfic«d) na^ toed »<to ^wl atfa 
jtoooU wtfa aou ioU^j ^EjjilJB.ocij 3«JES<raii)i5^yjij rtjaeajagjcid 

aorl ^tSjdjsKfS oSftoci^tidaiaci *,«tn«&«toeJ/art ESosrotfo -. 
cieoritfsjartO ooc5o £jato*kelsJtJs;i&: 1 (tS u oaisd^o < oad S&Sfr Si uEf^o-to^ iij3^:« e e'sS rrltf-Jc, ^ticton esosk Sjdfs 

fj-vcSoSj, W s^ SH* ^cdrisjaci^ adostSc^s, r*oS,dccS3 
»oda,06 lJ tf ll CtiSJoB t| C()A .tdwjiae randan w&O* 

ESooriireswJESa fdoidcS Krartritfgj **«*,,s^,fS OteJrW ta*,e» sSdjbo 
uotad *«* uaM SciOjSraficJ^ tuodjsocSjs i^eSdoogJ eSdaJooA, 
do=Jo;3D3ae SjSfOeajd * d sdfj ©eeJrWen m idortjstAi cdMstetg HBCS 33SO iSO^OBSsi^BBfSsl^O' 

o nsjJJo^da tjC&»B,d »stfsaB,d SoSjse-iOoeS . 

o&AiaecJ -ssitoas 8 oaejorltfcia R £> rfezaddgsi StCaSioeJ xa S 
siren*) EJB£)rtcio-i= &ie£fljw?*'eJoeS3 waa» oSrtt&> iJjstraoari « 

*S d o3asJ two 33 ocs& M 9 f a^^asoda tfe 

Ci*sJf O* aortas ci 4,<a3ij^ 2Jw t)JS 2ig. rttfsi^ jdajta sa^ 
don siafcH S ^ n i, ii * "V*«i»i3e» £33 caoci tfflaJso»^# ebbuo 

J.Wt.^ s FSsaSCfijt5tJ r 2*JB.«i,tfSri J Sf350 Mfc^KtoMI,,* 
eJcmSij, s»ttS u cd<re 3 stoles sdj^-jcSaBci £(cs=c;;>rcjj 

rtjwiJjrWfSo., tfsij at^ oucsai&seiarl sJja^aocJ SaaUcJ b^ Sosd 

sSmiiosa.d ?^s& s^Scooetidfle «!*£,£., ^eleo sa^si^ Eljsea iOfnea a < aoao E&tfaES rosing (tooz^jaeracig (Hoefe^) arftw, 
*{ sra w* si w<J^,( CJ* adisbsB*, ^i&M^, a^w* 

e!jj^f!t jibssrid i>.^oioFC: socio aJdESoSfd EimosacJ flBUcOoyd 
j^tfrtec^dB rtjdjssd »_„- " t K ! -- eacj r?sci sua 

no Snan sKdoo^dscelaScij; iaot&o^d ^cfo ea^sd ef u 53 s&s^nleJf ^EMSo w dt)( iSaaJeoortf c8wj„sSi>„ 
Ejfto HonSsWo ts (Stasis, aawort iSwJSjaeaki aSSS^e EJOTtosJ i-00 

3E3oJj»es a S>d nad daseJaS rfo [StE3art=jF-iwaEJti wcJO aaSja 
7ljEtc;KJ;Qcd3 «fij««; c$« *5da dfei fWdiSwad dreJoSot 

tJtflcsk asw djsrad trfrt rtj~«ci oooaod Sdi&dodo3,Rraij j o3j20 r 
fta*>ai?o dorifSfi « t^Odeki 

"tela stfcua tfi Sttf aswadado odc& 3d,wcdritfo adoes)^ 
doSa, saW K «Sa-o adosJj-es a&tja ot^ otioto cicdocf ^recid 

KJitJ^cSnS^iJsijcsicJ ft?**;^ -lajSL?,^ .JciJ ^k Art .add) «^- 

ritfo ^odqiF'daS t^atf J^e Si duaia rt-is ded fS « Aja^^d 
fcjtdor( 3 sqi5jKii d darfajrod 4>i aoraaw □ e$ aJottsfroR 
Hs^aoa £ia*idtfo ra d a iaodd ttjd Atfoa^ri^olft-g Sid Bsdo 
jtod d^Ejaod^ 3i,B^,^-jtS »sd& sSrortfid stortre. dsaridg 
atdOjfcd sjji ■-•■;! nss3 b3£-*m3eJb rtj**>j* SjSjSo m sJascdads* 
33 rfjst^s s^osScriirnod isudrfja, deds^MSssOd rt.ra;cJ rtjattj 
Cdirari Srf J$sCc3 djidrujQ ^ydrfja.. sd/BoodO/fcsa, ijrfrt an-jj 
SoOddrfSJB il^j* M*<3g ^3 B33 ; qlF'33jDSfc Rdt HAS .^0^33,0 

« tSsQS vaoseBoDD f 

Si.oSpdowsjCJsdfJ^t! ^ti^ado, von* 

di,o do«cdt*,cso B o SaOS,«3* iidrf^ S* 

(TOdoStiBjitide^ci^ as wacredtfjtosfn, «^jo&Mioigi3N3djB as ? 
Hjbjjci S=«dg a^et^d aeSo sida^ eosidort SfsJrWsio., t^ttona 
a;ji?rtS,roddo ^do * t^odo asitf, dea*, rtfOosakg srfctfo 
iCKcidwlVScdDji asJ.^dado^ arfrt; crazjrondaddj SSe^ <^*3 St^ ta^,*arWa EJj»B)Brt#:> Brtrt di^Uossrta^EJ Si K^ aocJ 

ttij^DjaSSs t oacS ken uvoao^ buS^sj esmJ a,»^uos sSjtojJ^ 
taso cd * sojeo j^ ao saouvd.ri ooOgj^i? sjjt^aada sJESFESatoja 
ociiSa^ (ttfOyd 1 tit£Ajzt£>Roa tftSeJ -ijetfOSS tisSiSSa, S^OyD*? 

•asJi^rft's MaoKti. i3js^333U; SjEft) e5;;3o;;£]2^ -"da flStwnd 

rs J i „.5, ; .'fi5.s_,d--.-!j 1 5"-:io,,aaoon sss^aa. Ei3itt u a«oSs< srfojHt^ &&t*t 

AS dDftd -S*ra Odd S^ujop SWi^aJJlD*' Adarf^es sada 

spri,, •^JS.rttfy 143 arasbdrW €t <*„»Ktog «S c3 sfcsatj d aj &ik& 

C7 L^ '""* " 3j ""■ ■ L - " ;; '' r ^, -■j,«=,""^."i rasdCjcj? n SoS oCS;ora 

cjcCo^Klora cfoc"M'jB 4 r , o i SOnariS^ MwaoKSofi^ tws^os.Ste 

&ijiiJc s ^jB widen' sarfo dsadiosebcrad &-#*a dptS soajdr rfrl^jJ^ dr*-* d<fo de d 
sad t^aJ^rJjEoOrt ddd &ti aaa^d j^s^ES-'a -*o"*d 7JDaa_)d a 
;33id d aoBaod: smrf Oikd ^sri i^ja <rirt<tod d$!-o3 4s »ft eda 

« B^fia SS «,feacJa eSj!) datfcodd sb-i.iuja ajjdijrt dJaRdoi 
T^d rfod o n as! riiort aS^aTO/J 

cjooj3*e;u^,d Sj^dae^^oJ^jD dJ».da;B,«>" 

OB'XJ3 L 'SRi5djTiS"SiSSfJil 4 tJf3 liySiS „, 

odd ^da S^bJ djrt, aSsaaiwid aa sS (psJ«ari»8a,$ adti 
dd Fdd Sofad rfaJAaed^nad 

idasto djea'crfji tf 6»d^S u £t* *, ^ s^F-dadade *&(£>* 
djdaddii^dtjw&cito iftactoS,B Oojo^c^cde 

i^jidn 3ja;dado3oJM wJrtis doofo 33 1 dDt-dt3 r d dtoSdg dMort 
idd d^i^dS — tood^fJcdo 83iSj;-fc dod^fddd^d:; -■■":■ -J,d3 e^dCs 
dad-tWa diSa, Sdro^WDjO* wsn^tfdO »^°^ £.sd djs do&j 
dJWJjidjs edddo ^dsa^ii^Ddj sJjrda' ^oi^dc 23S„ddo Art^j 
aSikredd Sortjatdfi* rtodc K>;»d afStfds SdoStf^O s3d„«to *rt 
twa^o* acfctfrtB aafcl itodjrtjsdo "*dd w"i„^* ^ t^SodeJt 
oSjatnrtifa diS s 4 ts« ffi'M-'rted d4"nddffle$jg di^sian rt^a 
od ( ^fwfc^sed djiijiifcddo d-dadd*> »ds sSeJ^cda id Bja^ed j-tfa cJjjroQocS luort-p Qsl iij3 4 «4 ^sSdfJo (jiSVf-aSd wets d-jjs^ 
SodortjaOrt wsda y Bjjii rirfja^wa^dood bJjbjS o^d^cSKa tfoddo 

orfda tf^dcjart w3e*d ciiS»,£Klg; tSe^rfEj Eetofc^dd ada arfKi^ 
AocJo agdasscJo £>ocSo aJjS Sidtio esn-J e Socio ieS n t p?daa.di) 
aouodo StSre^w^dd era3,cJ "icid sSj-JefSt <^dO eoOSoci 
Korfodi^rt^a EicJj^v^iJd ia^OTdtia stcJodria ;ac£oadjBacb 
sMowAdto Socle Bijadso jjrirondoaddo »Eida aSonada S u i 
rt5?Sjc omiiciwSocto weSd Ssiort eWJadaEgdoa, 1 1 sasEiodrWa 
**I$rW<fl rfjacSOddo ^r^So^ Sesasa^OEOs .Jtada udodisorioi^ESciod 
"Kit « abodes sMosn tnxroti Dgdaqcia »!Sd rtadorivaeS 
Eidfi^wa^dd ;*>,* iCt^t weid ti^a <aoc3djB ns?j wcjd foOEJort 
wag rtodo^>^ riouaiicrfocio ■qzH'.uS «dda r;;d;>£>rt ddfsacido 
«SdsJ,e »bs;3S.ra Soddi Ejo*,esStSja A tSesSd^j^ wMaiiSj; 
^do wfci^ rfadode,, 

fcj?^^ afoSjavd rfjatldo tfdro Srtoc^ tfri^cdaSa (Jd o 
3803d fjjatan^ iS.ro*sda tfdaSaon rtouorioiaacj « sad^ gSr^oodeJe 
usisss tft^rWo « r^z^riS-os steirt zra^aoios add a 
sjrf-fB^eftncSejjj dgracJ Sodorijso-j snafcSS (Sots) nad Sdro fc 
vBjCid f3B-&uS t dcfcdo« 33rt oda^raa^Gao iroonrl dat* wuado&ada 
4jd " 

rip^rfoFB* ieaaa3 i £>a i33CJ ff 

Wi.^.p'.jrj; ^«>(dj*«ao£)!3a s4^« 

jsart ri^ajjaLScjQad rf=drl sdaEioirasSoduaftd a w*a> do abroad 
iW#»., wgjcoawd «-*dsS^ sa^dd Jte fl Eran sari ^rfja^ocJd ooag 
odda seaes! madodrWEio (adarasoJja t w s odo!Si l ) sJ dodsaafl 
asacfeaa, tJs3atou*,«S tod ana ^ srea soase 

^cJaiitJorija aog^ssod aS^EM^KlsSq, si=i dodo 3ottd n TlSdjS 
o&soacf BSd^,foiad-Jo siotad^ *rt AdaKlriOaiajysJ 3i dodorijKfc 
KS^oioc^c ws/asfcc^ea oSocJtJ tSEJd;> ;$ cSrttf WitelS =^, 

tf.F^HD;.;^ «90j5fs;f c-i;S,;SfS ; Kisi; si si; ^n «_, da .3^ ij . e3 o -r^ 'ja^ f: s 
3i 11 SBBdodritfcfo, MWCj Sa3,?rfji ^»da SJticd S>i>si(Sj=? 

wtJe&oES u^dJ 9Bts<©<y:3siJja* leid rt da iJdrtyseeicfcJe as£ t 
sS^woqirl'Mt aenerecJ oanW iSEfeadDS.dij' £&bs&0£&:& t idons 

cJ^si SBjjsaE^dEJtSci uw3,dd;> ad ad^sto sSwaotf « s5,3a,o3 
rfrf^, sad si EtotfjaetpajS S-raeoan^d .Sd ■sdo^iScFj'g stefa^e^ 
dde saoi so&ren ipaJafcdjsorao sS nSedspaSCxjcS aJdsSflK^Rrt aSoa>3>So 
3»,e3 rf^cteJ aidcW^ffarS s^spsE ^s,d aJjE^afcsi^ hAK?, ;Wo3-o sS*jm)* tftJiteeja woes jd^sJeSia., wcid StacjoSjrKSfijB Scej w^ t 
SS w,wiy5oT^^:-i5^^ uc$333ritfdo : ;r'-iO^^; r^ra-^ sis-jGrSa 

asS;oaj^;cioa i3j3d si iju&.DSFrWi) ^taS nracS tit&jrWos&i weJ 

-"aa&fsJdSraacds dod^sis ctojijao-jf 
MwdsSMdu* loOsJiCfiva $t#a r BJrfo add 

87 are*>drtV sSOoia Ada^sOo&O derfd »S«S ditortaoto uracil -&S5, b*ootj5cJj tot 

cf^jijjCtia atfoiti A^a-J tjdfla^ sSjsstwi cSa e triJjn cJtciti 
SyOtfaJaf Efcj-rtwoSocj&d ootj w>os3wfo*,d ^ «joisSS ^t 

^tJfit), tfJrUJOjido&rfoao dtfaJooancS 1102 ereSsdritf ■* BJj^ocrjt 

dtciOjii^tlt o«; "too SdaCiKiclj acJsto ^dSi acioDS a efciiii 1 ^ww^djSD' iierfaioJo^ •^^wtoo*' 

w^asSocl -^tjruirfjtf «io»3 ( S «S fc oSo StiaJdj *ao ( s»rtaes 
rt^rfcrf, ijtsSoOT oaoiiMFjo di^ wb^i3o«» ljS>OA djria30,3 
wis a^t EOBcii^fio HSjCOofc 

■^Od^j Sjag fc naA ava^dd (^oJjsitria wad eto3FUrid<g 
gSaesa^tio e_ce&co uv^dde eftaSjMCi *ne» tf tfsSrtasSritfSoSd lijBdjaj atscdced ejri Bod <oodo adOAco^e 
ad<s3.ro<J* t] oea^dd Adod^Odo^dg iJo^rWrfa., Wtf*i ^ 
OTcfijaWsJo, toe^Sad AjmstuzisXd ^do t raBW&jCraSd * sbbSo 
sod?) AorWtg SS B ^fcd sodocldostidKJi*) sJodoctbe^ soddjstfrtjiodrf Ssfo4:{S<&.«rfj3odo £>dd_7>Vrtjcod:; cJsarir 

df) iiradc 
socitfj&tfrtjsiocJti aoftojj jsbo cW 4 jld sodddo ddodrW 

sJjB^Kf droadSodo 
sjdtwsras rtod DE^doia^iijDodD sod-rodo wort^do 

sode wajroort rtoo rtjBsro&o&dejsi soddds fj»d&rf«od 


rirtoSoo wdoAd ciSrl iSioiw wdo4c3 
3iddiSR;JoS'«3£»=JartJB6eta sScfoaiQoeS wsStf tWtSo 
aSOc!Kii;&ArtnJrt iiod^in rtcWcJeitfDirfsdtJ dodo 

ifoob uda^d i,(ErotdaBo3ado siwFia rf^iOO £= fid 
i^gdrtOda c!o?ra.=bdFS«ja:>d rascirf S-ratj/j darte BiOuort rtotoOfcdoi rigMssrfda s^E^Rrwn Soub* 
njfl 


&£,«*„!& rt 3JsftKJ,dEWc^ 

cJeESaQ sSedrttf rfOdrfafo *&ra« 
a EJoaaK)*^ tfj-oOrW rot 
Sd^tijBfdyCi riches cpodfi 

tag <So«~ort <^d w* * u tjcto dSou t3cfcJ;S <^t3 tfrfdooiido 
woatSoS 

atortisesdt, iacij aatfo tfoSdf s^iji d^jgsnqt ^d wipa a KJ4 wotS sJaij, idwl i>gca rioi 

U •$ •^od^M'BoSo XoAraecIri siascd A agonal ro8oS 4 apart 
is^cS e^odrf riwS^ siJSrftirtor'jseAj Efc^SjBdj fc. 

elated rtorf sinSrirtorija?*, do^jjjsdj t 
ini A SddossiaTisj* ^s^S* tfd si 3»,tpa 4 8W rtsdsfrfJ 

12<Jcd3 «c$ drf, KakSfld sSo^iljBda-OP 
tS AW* tfifcjj troa^MOadS isi H rf £«£,&«; i dsi t3 ej^ajsi rfari 

s3oritfj»ds-jO 
& i*B* l£ks, wmSb^iM fl»s 4 C)) osd BSB fcsfcjjw^ 
do sscdooi fc^cSio lissclaii !p;»so3dB5dd3 sjraarao^o s&Ss, 

a5d e ^ui,ri assart Sri d wj^oboej rio^ sdBBfijJrtertjM4^ 

rfo^ABdo-L 
ass* ac iSBrt 0**101153* sa^ri risaofcrf tfsj d elates! rio^ 

stoSrirtcrW*; ife^jada-i. 

*,jd sJsrf saws Kisraoiia tf^c* escort #0^ stosajrioitaea, 

Sjt).JjJidD-i- 

4 wo* SssSftO Sorijaei^s! riasaoioB *J^cS »qJ ( oS»j rtoS taa nil mtoS, aars 

t3 tS sJootaomqiH*' ricrf.tjdrs Sasooiorf slowadS atpof* *ii H ci 
mil U as* ssrid^j MoSjmOS rtasSoJoft asorasfl rsx>iai t 

ii, »»* rit^oSc^ ScbsoJck adF«tfd Moajsdsi OEpwl ss es 

•iSjijciSj^ois ijjjCJDEiaado ssoo oci 

SSOfD Sow* =!ootWj»tt>-.CJ 

a a ri^s&Aar df^oti □sditdod, suoto sio/ur dracso 
Bill S3l.-J ( QB-R rijt-^S KISCBtJllCIEJ ^S, 

«3d Jj"Kf ittdt ijta* An' d^n^io Cdoir Bsdsut £j,iy:a sJU s^-yJ^i : 
a t tjsi, o$fbwi, tnriBjBS^, »>% rod, 
BIS, s&xasci som. awwliWg s)>J,Jrt« (tofci :mn ^arrarr^n; r Si, ;._,'■■?? i :Smi Bit: 
fljtJj artOr Tdd -A SraioSiidraJj rtii*